OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...13 Personer på kanten af arbejdsmarkedet...17 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne. I forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inde opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Thisted. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger eller falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Thisted: I september modtog fuldtidspersoner, svarende til 19,6 procent af befolkningen, i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspension) er steget med 20,4 procent i Thisted det seneste år. Det er mindre end i Nordjylland som helhed, hvor der har været en stigning på 22,4 procent. Stigningen i Thisted skyldes primært en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere men også en stigning i revalidering og ledighedsydelse. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvordan håndterer jobcenteret den store vækst i antal a-dagpengemodtagere? Trods stigning i ledigheden har jobcentret i perioden kun haft en meget lille stigning i antal kontant- og starthjælpsmodtagere. Er jobcentrets strategi på kontanthjælpsområdet væsentligt anderledes end på dagpengeområdet? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om den samlede målgruppe i jobcenteret: For indsatsen for a-dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere se under mål 1 3

4 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Thisted sep-08 sep-09 Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge (brutto) 292 1, ,5 157,9% 3,5 106,6% Kontant- og starthjælp (brutto) 443 1, ,5 3,2% 2,4 14,8% Introduktionsydelse 67 0,2 73 0,2 9,0% 0,1 14,9% Revalidering 160 0, ,6 15,0% 0,4 2,8% Forrevalidering 51 0,2 52 0,2 2,0% 0,1 5,8% Sygedagpenge 822 2, ,7-1,7% 2,5-7,2% Ledighedsydelse 107 0, ,4 24,3% 0,4 11,5% Fleksjob 682 2, ,4 2,3% 1,6 2,3% Førtidspension , ,1 3,1% 6,7 1,8% I alt , ,6 11,7% 17,7 13,7% Uden førtidspension , ,5 20,4% 11,0 22,4% Kilde: Tabellen viser: I september modtog i alt personer, svarende til 19,6 procent af befolkningen, i Thisted Kommune en forsørgelsesydelse. Til sammenligning er det 17,7 procent af befolkningen i Nordjylland som helhed. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 11,7 procent på et år i Thisted. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning ses imidlertid, at antallet af borgere der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 20,4 procent. Det er dog mindre end i Nordjylland som helhed, hvor antallet af borgere der modtager en forsørgelsesydelse er steget med 22,4 procent, når der ses bort fra førtidspension. Der har i Thisted været en stigning i antallet af borgere inden for alle ydelsesgrupper, undtagen sygedagpengemodtagere hvor der har været et lille fald. Udviklingen i Thisted følger udviklingen i Nordjylland som helhed. Den procentvise stigning i antal a-dagpengemodtagere, revalidering og ledighedsydelsesmodtagere har dog været større i Thisted. Til gengæld har den procentvise stigning i antal kontant- og starthjælpsmodtagere været væsentlig mindre i Thisted. Der har i Thisted været et fald i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge på 1,7 procent det seneste år. Til sammenligning har faldet i Nordjylland i samme periode været på 7,2 procent. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 1: Antallet af personer i arbejdskraftreserven er steget fra 121 personer i september til 264 personer i september. Ca. hver fjerde af de ledighedsberørte i Thisted i september har været ledige i mere end 3 sammenhængende måneder. Thisted er det jobcenter i klyngen, der har haft den næsthøjeste stigning i arbejdskraftreserven fra september til september. En stigning på 118 procent. Stigningen i arbejdskraftreserven i Thisted ligger også væsentlig over stigningen i Nordjylland og landet som helhed, med stigninger på henholdsvis 74 procent og 77 procent. Thisted er langt fra at opfylde målsætningen i Beskæftigelsesplan om at nedbringe arbejdskraftreserven med 5 procent Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til den stigende ledighed og arbejdskraftreserven Er det muligt fortsat at begrænse tilgangen? Thisted vurderede på sidste møde, at indsatsen Hurtig i gang har positiv betydning for udviklingen i arbejdskraftreserven. Herunder brugen af Anden aktør. Bruger jobcentret fortsat i høj grad Anden aktør til den tidlige indsats? Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til at bibeholde den lave udvikling i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagerne? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om arbejdskraftreserven Jobcenter Thisted har fortsat en tidlig indsats for nyledige a-dagpengemod-tagerer og bruger fortsat i høj grad anden aktør (Ballisager). Jobcentret oplever, at anden aktør fortsat får mange ledige i arbejde. Men anden aktør er også rigtig god til at få etableret løntilskudspladser. Jobcentret har også sat et forløb i gang for længerevarende ledige hos anden aktør. En del af forløbet indeholder virksomhedspraktik. Her har der været 110 borgere i gennem, og jobcentrets vurdering er, at der har været en god effekt af forløbet. P.t. er 33 afmeldt og 15 er kommet i løntilskud. For primært kontakthjælpsmodtagere har der været igangsat et forløb hos EUC Nord. Her har 96 borgere deltaget, og p.t. er 30 afmeldt, heraf 22 til job og 8 til uddannelse. Jobcentret er tilfreds med EUC s udplacering af borgeren i job eller uddannelse. Men de har ikke formået at få borgere i løntilskud i tilstrækkelig grad. Jobcentret straksaktiverer kontanthjælpsmodtagere. Men da erfaringerne både i Thisted og i andre jobcentre er, at op til 40 procent af kontanthjælpsmodtagerne selv finder arbejde inden for få uger, overvejer jobcentret p.t. at udskyde aktiveringen f.eks. til efter 3 uger. På næste møde følges der op på, om der er sket ændringer i jobcentrets straksaktivering af kontanthjælpsmodtagerne. 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet i Beskæftigelsesplan Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven. September - september. Thisted Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Arbejdskraftreserven MÅL BP w w w.jobindsats.dk Anm.: BP henviser til jobcentrets Beskæftigelsesplan I december var der 169 personer i arbejdskraftreserven i Thisted. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed skal reduceres med minimum 5 procent i i forhold til. Det svarer til, at arbejdskraftreserven skal nedbringes til 160 personer i december. I september var der 264 personer i arbejdskraftreserven i Thisted. Arbejdskraftreserven er steget kraftigt fra september til juni, hvor den toppede med 336 personer. Arbejdskraftreserven er siden da faldet, og i september var der 264 personer i arbejdskraftreserven i Thisted. Faldet i arbejdskraftreserven hen over sommermånederne skal ses i sammenhæng med, at de ledige, der er blevet afskediget og som har optjent ferie med løn, udgår af arbejdskraftreserven, da de ikke i ferieperioden modtager dagpenge eller kontanthjælp. Beskæftigelsesregionen forventer derfor, at arbejdskraftreserven vil stige igen i 4. kvartal. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 26% 35% 35% 22% 35% 19% 24% 27% 32% A-dagpenge 23% 30% 27% 21% 23% 19% 21% 23% 25% Kontant- og starthjælp 45% 47% 52% 32% 63% 20% 42% 49% 54% w w w.jobindsats.dk 26 procent af de ledighedsberørte i Thisted har været ledige i mindst 3 sammenhængende måneder og indgår dermed i arbejdskraftreserven. Andelen ligger lidt under niveauet for Nordjylland. I de sammenlignelige jobcentre varierer andelen fra en andel på 22 procent i Lemvig til 35 procent i Faxe, Køge og Næstved. (Data for Varde er ikke valide, hvorfor de ikke indgår i kommentarerne. Beskæftigelsesregionen er ved at undersøge dette) 23 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere er i arbejdskraftreserven, hvilket er på niveau med andelen i Nordjylland. Her varierer andelen fra 21 procent i Lemvig og Vejen til 30 procent i Faxe. 45 procent af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtagerne er i arbejdskraftreserven. Her ligger Thisted under niveauet i Nordjylland. Her varierer andelen i klyngen fra 32 procent i Lemvig til 63 procent i Næstved. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. September - september 300% 250% 200% 150% Procent 100% 50% 0% -50% -100% -150% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 118% 97% 56% 91% 62% 82% 165% 74% 77% A-dagpenge 195% 203% 170% 107% 121% 268% 228% 88% 118% Kontant- og starthjælp 29% 24% 10% 33% 33% -100% 66% 44% 38% Arbejdskraftreserven er steget med 118 procent fra september til september. Stigningen er væsentlig højere end både Nordjylland og resten af landet. Sammenlignet med klyngen er det kun jobcenter Vejen, der har haft en større stigning i arbejdskraftreserven. Der har været en væsentlig større stigning for dagpengemodtagere end for kontant- og starthjælpsmodtagere. Dette gælder for hele klyngen, Nordjylland og hele landet. (Der er p.t. usikkerhed om data fra Varde, som beskæftigelsesregionen er ved at undersøge) Stigningen i dagpengemodtagere i Thisted Kommune på 195 procent er væsentlig højere end i Nordjylland, hvor der har været en stigning på 88 procent. I klyngen varierer stigningen fra 107 procent i Lemvig til 228 procent i Vejen. Stigningen for kontant- og starthjælpsmodtagere ligger med en stigning på 29 procent under udviklingen i Nordjylland med en stigning på 44 procent. I klyngen varierer stigningen i antal kontant- og starthjælpsmodtagere fra 10 procent i Køge til 66 procent i Vejen. (Der er p.t. usikkerhed om data fra Varde, som beskæftigelsesregionen er ved at undersøge) 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 2: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet fra 377 forløb i august til 351 forløb i august. Trods faldet er det dog en stor udfordring for Thisted, at nå målet i beskæftigelsesplanen på et fald på 20 procent fra til. Næsten hver tredje af sygedagpengemodtagerne i Thisted har modtaget i sygedagpenge i mere end 26 uger. Udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb i Thisted følger udviklingen i Nordjylland som helhed. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Har jobcentret gjort sig overvejelser om, hvordan de seneste måneders lille tilgang til de længerevarende forløb kan bremses, og der i stedet kan opnås et fald i de længerevarende forløb? På sidste møde fortalte jobcenteret, at LBR, i forlængelse af en analyse udarbejdet af mploy, skulle drøfte initiativer på sygedagpengeområdet. Hvilke nye initiativer har det eventuelt ført til? Jobcentret har tidligere fortalt om arbejdet med indgåelse af partnerskabsaftaler med både kommunale og private arbejdspladser, med fokus på forebyggelse og fastholdelse. Er det fortsat et fokusområde og har eventuelle indgåede partnerskaber haft den ønskede effekt? Hvordan vurderer jobcentret udfordringerne i forhold til sygedagpengeforløbene? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcentret har øget anvendelsen af virksomhedspraktik for sygedagpengemodtagere. Jobcentrets erfaring er, at det er et rigtig godt redskab til gavn for sygemeldte borgere. På mødet blev det dog drøftet, om den øgede brug af virksomhedspraktik kan betyde, at nogle borgere bliver fastholdt på sygedagpenge. På næste møde følges der op på den eventuelle problemstilling. Jobcentret har ansat en medarbejder til at afholde fastholdelsessamtaler med borgerne. Både med henblik på at undgå en sygemelding men også for at fastholde borgerne på arbejdspladsen med en delvis raskmelding. Fastholdelsesmedarbejderen samarbejder tæt med sygedagpengeteamet. Jobcentret oplever en stigning i antal borgere, der bliver sygemeldt grundet stress og depression. Der mangler viden om, hvor de sygemeldte kommer fra, f.eks. opgjort på brancher 9

10 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Thisted Antal forløb Antal forløb over 26 uger MÅL BP Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug I december var der 372 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Thisted. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af sygemeldte borgere med sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med minimum 20 procent i i forhold til. Det svarer til, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 297 personer i december. I september var der 351 personer med sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger faldt frem til april, men er siden da steget en anelse igen. 10

11 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. August 40% 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK Andel ifht. alle sygedagpengeforløb 31% 27% 37% 27% 32% 32% 35% 34% 35% Thisteds andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 31 procent. Til sammenligning er andelen i Nordjylland 34 procent, og på landsplan er den 35 procent. I klyngen varierer andelen af de længerevarende sygedagpengeforløb fra at udgøre 27 procent af alle forløb i Faxe og Lemvig til hele 37 procent i Køge. 11

12 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. August - august 15% 10% 5% Procent 0% -5% -10% -15% -20% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK Udvikling -7% -7% -2% 12% -6% -14% -7% -7% -6% Thisted har haft et fald på 7 procent fra august til august. Faldet i Thisted er på samme niveau som i Nordjylland som helhed og lidt større end i hele landet. I forhold til klyngen varierer udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb fra en stigning på 12 procent i Lemvig til et fald på 14 procent i Varde. 12

13 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Thisteds resultater vedr. mål 3. Der har over det sidste år været en stærk stigning i antallet af unge ledige under 30 år. Antallet har dog været svagt faldende indenfor de sidste tre måneder. I september var der 380 ledige under 30 år i Thisted. Thisted er langt fra at opfylde målsætningen i Beskæftigelsesplan om at nedbringe antallet af ledige under 30 år med 5 procent. Der er sket en stor stigning i antallet af unge ledige, der vurderes arbejdsmarkedsparate, hen over det seneste år. I samme periode har antallet af unge, der vurderes at have problemer ud over ledighed, været forholdsvis konstant på lige omkring 150 unge mennesker Der har fra september til september været en samlet stigning på 42 procent i antallet af unge ledige. Sammenlignet med klyngen er Thisted i den lave ende. Det samme gælder udviklingen i ungeledigheden fordelt på ydelser, hvor Thisted med en stigning på 134 og 12 procent for henholdsvis dagpenge og kontanthjælpsmodtagere mv. også ligger i den laveste ende. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser og strategier har I for de arbejdsmarkedsparate unge set i lyset af de konjunkturmæssige udfordringer? Hvilke indsatser har jobcentret sat i værk i forhold til gruppen og er der planer om særlige tiltag for afgrænsede målgrupper? På sidste møde blev problemstillingen omkring de unge mænd drøftet. Der var stor usikkerhed om, hvilke metoder der kan anvendes med størst effekt. Har jobcentret efterfølgende fået iværksat særlige initiativer for de unge mænd? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om ungeindsatsen Jobcentret erfarer, at de unge i høj grad accepterer uddannelse som mål. Det er meget positivt. Udviklingen på arbejdsmarkedet hvor de har vanskeligere ved at få et arbejde gør, at de unge i høj grad accepterer, at det er uddannelse, der er vejen frem til en plads på arbejdsmarkedet. Jobcentret har netop aftalt med anden aktør, at de skal gennemføre et 6 ugers forløb for unge inden jul. Indholdet er afklaring og praktik. Målgruppen er også de unge, der i forvejen har en uddannelse, men hvor jobudsigterne ikke er særligt positive. På næste møde følges der op på effekten af forløbet. Derudover vil der i 1. kvartal blive etableret et forløb på VUC, hvor de unge screenes for læse/stave problemer. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder, at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 13

14 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September - september. Thisted Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep I alt MÅL BP I december var der 327 ledige under 30 år i Thisted. Af jobcenterets beskæftigelsesplan fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes med minimum 5 procent i i forhold til. Det svarer til, at antallet skal nedbringes til 311 personer i december. I september var der 380 ledige under 30 år i Thisted. Der har været en markant stigning i antallet af unge ledige under 30 år, fra 268 i september til 380 i september. Stigning i antallet af unge ledige toppede i april, hvor der var 441 unge ledige i Thisted. Siden har antallet været faldende. 14

15 2: Unge ledige opgjort på arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Thisted Antal Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Arbejdsmarkedsparat Ikke-arbejdsmarkedsparat w w w.jobindsats.dk Siden december har antallet af ledige, der vurderes at have ledighed som det eneste problem, været højere en antallet af ledige under 30 år, der vurderes at have problemer ud over ledighed. Antallet af ledige under 30 år, der vurderes at have andre problemer end ledighed, har i perioden ligget omkring 150. Til gengæld har der i perioden været en stor stigning i antal unge, der vurderes arbejdsmarkedsparat. De seneste tre måneder har det antal dog stabiliseret sig på ca

16 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. September - September 300% 250% 200% 150% Procent 100% 50% 0% -50% -100% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK I alt 42% 53% 52% 99% 42% -40% 96% 53% 55% A-dagpenge 134% 130% 206% 271% 125% 220% 229% 129% 138% Kontanthjælp mv. 12% 36% 27% 42% 22% -94% 60% 24% 31% Fra september til september har der været en samlet stigning i antal unge på 42 procent. Denne stigning er lavere i Thisted end i Nordjylland og hele landet. Sammenlignet med klyngen ligger Thisted i den lave ende. (Data fra Varde er p.t. ikke valide, hvorfor de ikke indgår i kommentarerne. Beskæftigelsesregionen er ved at undersøge det). Stigningen for de unge på kontanthjælp mv. er 12 procent. En stigning der er under niveauet Nordjylland og også lavere end for hele landet. Samtidig ligger stigningen også som den laveste i klyngen. Her varierer udviklingen fra en stigning på 12 procent i Thisted til 60 procent i Vejen. Stigningen for de unge på dagpenge er 134 procent i Thisted. Stigningen er større end for Nordjylland men lavere end for hele landet. Sammenlignet med klyngen er Thisteds stigning dog i den laveste ende. Her varierer stigningen fra 125 procent i Næstved til hele 271 procent i Lemvig. Figuren viser, at de unge dagpengemodtagere i særlig grad er ramt af ledighedsstigningen, ikke kun i Thisted, men i hele Nordjylland og landet. 16

17 Personer på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenteret skal til stadighed have fokus på borgere, der er havnet på kanten af arbejdsmarkedet til trods for, at Beskæftigelsesministeren ikke har fastlagt mål på dette område. Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. 3 Det skal bemærkes, at personen i målgruppen ikke nødvendigvis har modtaget den samme ydelse i alle årene. Personerne kan således have skiftet ydelse flere gange i løbet af perioden. Målingen er god til at synliggøre de borgere, der skifter rundt mellem ydelserne, men som sammenlagt har modtaget overførselsindkomst i flere/mange sammenhængende år. På den måde bliver gruppen af borgere, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet synliggjort. På grund af målingernes specielle konstruktion er det kun muligt at hente data på årsbasis eller som rullende år, dvs. 4 fortløbende kvartaler. I opfølgningsrapporten anvendes det senest tilgængelige rullende år. Sammenfatning af analysen af gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Der er 311 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Thisted Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet i Thisted er faldet med 22 procent inden for det sidste år. 40 procent af målgruppen, svarende til 120 personer, har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en mindre procentdel sammenlignet med klyngen, Nordjylland eller landet som helhed. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke strategier og tiltag har Jobcenter Thisted for at fortsætte den gode udvikling og fortsat nedbringe antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: 3 Overførselsindkomster inkluderer her: Dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Perioder med aktivering indgår i opgørelsen på linje med perioder med overførselsindkomst. 17

18 1: Status og udvikling I perioden 3. kvartal 2. kvartal var der i alt 323 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Thisted Kommune. Udvikling i antal personer på kanten af arbejdmarkedet. 3. kv kv. 09 til 3. kv kv. 08 0% -5% Procent -10% -15% -20% -25% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK Udvikling -22% -14% -7% -19% -14% -2% -10% -14% -11% I Thisted Kommune er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet faldet med 22 procent inden for det sidste år. Det er mere end både Nordjylland og landet som helhed. Thisted er det jobcenter i klyngen, der har haft det største fald i antallet af ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Faldet varierer i klyngen fra et fald på 2 procent i Varde til 22 procent i Thisted. 18

19 2: Varighed Varighed på kanten af arbejdsmarkedet 3. kv kv % 90% 80% 70% Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Thisted Faxe Køge Lemvig Næstved Varde Vejen NJ DK 6 år eller mere på kanten 40% 44% 55% 44% 51% 42% 36% 49% 54% 5 år på kanten 10% 8% 12% 14% 12% 8% 11% 10% 10% 4 år på kanten 21% 21% 14% 18% 15% 16% 21% 16% 14% 3 år på kanten 29% 26% 19% 24% 22% 34% 32% 25% 22% w w w.jobindsats.dk I Thisted Kommune har 40 procent af målgruppen været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en stor procentdel, men i forhold til Nordjylland og resten af landet er procentdelen lavere. Også i klyngen ligger Thisted Kommune relativt lavt. I absolutte tal er der tale om at 120 personer i Thisted har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere i perioden 3. kvartal 2. kvartal. 19

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012

Beskæftigelsesplan 2012. Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2012 Faxe Kommune, d.7.februar 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav for 2012 Udfordring Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledighedstal Ledigheden i Solrød Kommune var stigende indtil februar 211. Efterfølgende er ledigheden faldet fra 4,8 % i februar 211 til 4,1 % i november 211. Der var således

Læs mere