OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord"

Transkript

1 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord December 20 1

2 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven...5 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...9 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen...13 Personer på kanten af arbejdsmarkedet...17 Opfølgningsrapporten indeholder altså resultater af jobcenterets indsats i forhold til ministerens mål og personer på kanten af arbejdsmarkedet. Desuden gives indledningsvist et overblik over jobcenterets målgrupper. Hvert afsnit indledes med en opsamling af resultaterne, i forlængelse heraf rejses nogle spørgsmål, som Beskæftigelsesregionen foreslår, drøftet på opfølgningsmødet. Opfølgningen afsluttes med, at kommentarer og oplysninger fra jobcenteret samt de konklusioner opfølgningsmødet munder ud i, skrives ind under hvert emne. I hvert afsnit indgår nogle faste figurer og/eller tabeller. Hvis analysen peger på nogle særlige udfordringer udbygges afsnittet for at få dette belyst. Opfølgningsrapporten er udelukkende baseret på data fra Opfølgningsrapporterne udarbejdes umiddelbart inde opfølgningsmødet. På den måde sikres, at det er de mest opdaterede tal, der danner grundlag for dialogen med jobcentrene. I opfølgningsrapporten indgår data for jobcenteret, den sammenlignelige klynge, Nordjylland samt landstal. God læselyst. 2

3 Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Indledningsvis et overblik over antallet af personer, der modtager offentlig forsørgelse i Jobcenter Mariagerfjord. S Jobcentrene skal varetage indsatsen for alle ydelsesgrupper. I det følgende gives en oversigt over, hvor stor jobcentrets målgruppe er. Det skal bemærkes, at målingerne for både dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere viser antallet af fuldtidsbruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede fuldtidspersoner. Dette gøres for at give et samlet overblik over antallet af personer, der modtager disse ydelser. Indsatsen for både ledige og aktiverede, er jobcenterets opgave. Oversigten omfatter også førtidspensionister og personer ansat i fleksjob. Det skyldes, at jobcenteret fortsat er ansvarlig for opfølgningen i forhold til personer ansat i fleksjob, mens antallet af førtidspensionister er inddraget for at fastholde fokus på, om antallet at førtidspensionister henholdsvis stiger og falder. Det er væsentligt, at jobcentrene til stadighed har fokus på, hvor mange borgere, der mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Sammenfatning af analysen af den samlede målgruppe for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Mariagerfjord: I september 20 modtog fuldtidspersoner, svarende til 18,4 procent af befolkningen, i Mariagerfjord kommune en forsørgelsesydelse. Det samlede antal af personer, der modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspension) er steget med 24,4 procent i Mariagerfjord det seneste år. Det er mere end i Nordjylland som helhed, hvor der har været en stigning på 22,9 procent. Stigningen i Mariagerfjord skyldes primært en stigning i antallet af a-dagpengemodtagere men også en stigning i kontant og starthjælp samt revalidering. Mariagerfjord skiller sig ud fra den nordjyske udvikling ved at have fald i antal ledighedsydelsesmodtagere og antal i fleksjob. Her har der været en stigning i Nordjylland som helhed Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmøder: Hvordan håndterer jobcenteret den store vækst i antal a-dagpengemodtagere? Hvilken indsats har jobcentret haft i forhold til ledighedsydelsesmodtagere? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om den samlede målgruppe i jobcenteret: Faldet i ledighedsydelsesmodtagere skyldes til dels, at der er blevet etableret en del kommunale fleksjob. Derudover er mange af sagerne igen blevet gennemgået, og nogle er blevet afsluttet til førtidspension. 3

4 Oversigt: Oversigt over offentlige forsørgelsesydelser - Mariagerfjord okt-08 okt- Udvikling Nordjylland Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Pct. af befolkning (16-66 år) Udvikling fuldtidspersoner A-dagpenge (brutto) 387 1, ,6 157,6% 3,7 112,6% Kontant- og starthjælp (brutto) 502 1, ,0 12,2% 2,5 14,0% Introduktionsydelse 8 0,0 4 0,0-50,0% 0,1 13,4% Revalidering 120 0, ,5 25,0% 0,4 4,2% Forrevalidering 27 0,1 34 0,1 25,9% 0,1 1,3% Sygedagpenge 800 2, ,6-10,9% 2,5-8,8% Ledighedsydelse 102 0,4 94 0,3-7,8% 0,4 11,2% Fleksjob 528 1, ,9-0,9% 1,6 2,3% Førtidspension , ,4 2,2% 6,7 1,8% I alt , ,4 14,4% 18,0 14,1% Uden førtidspension , ,0 24,4% 11,3 22,9% Kilde: Tabellen viser: I oktober 20 modtog i alt personer, svarende til 18,4 procent af befolkningen i Mariagerfjord Kommune en forsørgelsesydelse. Det samlede antal af personer der modtager en forsørgelsesydelse, er steget med 14,4 procent på et år. Når førtidspensionisterne tages ud af denne beregning ses imidlertid, at antallet af borgere det modtage en forsørgelsesydelse, er steget med 24,4 procent. Det er mere end Nordjylland som helhed, hvor antallet af borgere det modtager en forsørgelsesydelse (bortset fra førtidspensionerne), er steget med 22,9 procent. Stigningen i Mariagerfjord skyldes primært en vækst i antallet af a-dagpengemodtagere, kontant- og starthjælpsmodtagere samt revalidering. Den procentvise stigning i antal a-dagpengemodtagere og revalidender er væsentlig større end i Nordjylland som helhed. Der er sket et fald i antallet af sygedagpengemodtagere på 10,9 procent, hvilket ligger over gennemsnittet for Nordjylland. I antal er der 87 færre personer på sygedagpenge i oktober 20 i forhold til oktober Derudover er der sket et fald i personer på ledighedsydelse på 7,8 procent. I Nordjylland som helhed har der i samme periode været en stigning på 11,2 procent. 4

5 Beskæftigelsesministerens mål 1 Arbejdskraftreserven 1 Mål 1: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mariagerfjord resultater vedr. mål 1: Antallet af personer i arbejdskraftreserven er steget fra 164 personer i oktober 2008 til 348 personer i oktober 20. En stigning på 112 procent. Mere end hver fjerde af de ledighedsberørte i Mariagerfjord i oktober 20 har været ledige i mere end 3 sammenhængende måneder. Stigningen i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord ligger væsentlig over stigningen i Nordjylland og landet som helhed, med stigninger på henholdsvis 88 procent og 86 procent. Mariagerfjord er langt fra at opfylde målsætningen i Beskæftigelsesplan 20 om at nedbringe arbejdskraftreserven med 30 procent. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til den stigende ledighed og arbejdskraftreserven Er det muligt fortsat at begrænse tilgangen? Mariagerfjord vurderede på sidste møde, at indsatsen Hurtig i gang har positiv betydning for udviklingen i arbejdskraftreserven. Herunder brugen af Anden aktør. Bruger jobcentret fortsat Anden aktør til den tidlige indsats og har de fortsat succes med at få udplaceret borgere? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om arbejdskraftreserven Jobcentret forventer fortsat stigning i arbejdskraftreserven. Der er fortsat tilgang i tilmeldingerne. Det er dog vigtigt med en fortsat tidlig og aktiv indsats, da der jo fortsat er en forholdsvis stor jobomsætning trods krisen. Jobcentret vil også fremover anvende anden aktør under Hurtig i gang 1 Arbejdskraftreserven består af arbejdsparate dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere, der har haft 3 måneders sammenhængende ledighed. 5

6 1. Arbejdskraftreserven og målet Mål 1: Antal personer i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Oktober oktober 20. Mariagerfjord 500 Antal I alt Mål BP w w w.jobindsats.dk BP henviser til jobcentrets beskæftigelsesplan 20 okt-08 nov-08 dec-08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- I december 2008 var der 205 personer i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord. Af jobcenterets beskæftigelsesplan 20 fremgår, at jobcenteret har som mål, at arbejdskraftreserven skal reduceres med 30 procent i 20 i forhold til Det svarer til, at arbejdskraftreserven skal nedbringes til 143 personer i december 20. I oktober 20 var der 348 personer i arbejdskraftreserven i Mariagerfjord. Arbejdskraftreserven er steget kraftigt fra oktober 2008 til juni 20, hvor den toppede med 431 personer. Arbejdskraftreserven faldt fra juni 20 til september 20, men fra september 20 til oktober 20 har der igen været en lille stigning. Faldet i arbejdskraftreserven hen over sommermånederne skal ses i sammenhæng med, at de ledige, der er blevet afskediget og som har optjent ferie med løn, udgår af arbejdskraftreserven, da de ikke i ferieperioden modtager dagpenge eller kontanthjælp. Beskæftigelsesregionen forventer derfor også, at arbejdskraftreserven vil stige igen i 4. kvartal 20. 6

7 2. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte Andel ledighedsberørte i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Oktober 20 70% 60% 50% Procent 40% 30% 20% 10% 0% Mariagerfjord Hjørring Ikast- Brande Skive Struer Odsherred Rebild Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK I alt 28% 28% 24% 36% 19% 26% 26% 25% 32% 30% 28% 32% A-dagpenge 23% 26% 21% 30% 16% 21% 24% 23% 28% 22% 24% 26% Kontant- og starthjælp 57% 45% 39% 45% 40% 54% 44% 48% 55% 59% 49% 54% w w w.jobindsats.dk 28 procent af de ledighedsberørte i Mariagerfjord er i oktober 20 i arbejdskraftreserven. Andelen ligger på niveauet for Nordjylland og lidt lavere end i landet som helhed. I klyngen varierer andelen fra kun 19 procent i Rebild til 36 procent i Odsherred. 23 procent af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i oktober 20 er i arbejdskraftreserven. Her ligger Mariagerfjord lige under niveauet for Nordjylland og resten af landet. I klyngen spænder andelen fra 16 procent i Rebild til 30 procent i Odsherred. 57 procent af de ledighedsberørte kontant- og starthjælpsmodtager er i oktober 20 i arbejdskraftreserven. Mariagerfjord ligger over niveauet i Nordjylland og i resten af landet. Mariagerfjord ligger i den øvre del af klyngen hvor andelen varierer fra 39 procent i Ikast- Brande til 59 procent i Sønderborg. 7

8 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven Udviklingen i arbejdskraftreserven opgjort på ydelse. Oktober oktober % 300% 250% Procent 200% 150% 100% 50% 0% Mariagerfjord Hjørring Ikast- Brande Skive Struer Odsherred Rebild Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK I alt 112% 111% 113% 131% 198% 127% 217% 86% 99% 102% 88% 86% A-dagpenge 148% 145% 179% 238% 224% 210% 268% 100% 134% 319% 111% 134% Kontant- og starthjælp 57% 37% 32% 71% 144% 48% 105% 37% 33% 18% 43% 40% Tabellen viser: Arbejdskraftreserven er steget med 112 procent fra oktober 2008 til oktober 20. Stigningen ligger væsentlig over udviklingen både Nordjylland og resten af landet. Sammenlignet med klyngen ligger Mariagerfjord dog i den lavere ende. Her varierer udviklingen fra en stigning på 86 procent i Struer til hele 217 procent i Skive. Der har været en væsentlig større stigning for dagpengemodtagere end for kontant- og starthjælpsmodtagere. Dette gælder for hele klyngen, Nordjylland og hele landet. Stigningen i dagpengemodtagere i Mariagerfjord kommune er med en stigning på 148 procent meget højere end for Nordjylland som helhed, hvor stigningen har været på 111 procent. I klyngen spænder udviklingen fra en stigning på 100 procent i Struer til hele 319 procent i Sønderborg. Stigningen for kontant- og starthjælpsmodtagere ligger også over udviklingen i Nordjylland og resten af landet. Alle jobcentre i klyngen har haft en stigning i antal kontant- og starthjælpsmodtagere varierende fra en stigning på kun 18 procent i Sønderborg til hele 144 procent i Rebild. 8

9 Beskæftigelsesministeriets mål 2 Sygedagpengeforløb over 26 uger Mål 2: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mariagerfjord resultater vedr. mål 2: Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet fra 351 forløb i september 2008 til 336 forløb i september 20. Trods faldet er det dog en stor udfordring for Mariagerfjord at nå målet i beskæftigelsesplanen på et fald på 20 procent fra 2008 til procent af sygedagpengemodtagerne i Mariagerfjord har modtaget i sygedagpenge i mere end 26 uger. Udviklingen i de længerevarende sygedagpengeforløb i Mariagerfjord følger udviklingen i Nordjylland som helhed. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: På sidste møde fortalte jobcenteret, at 137 sager over 52 uger var blevet overdraget til AS3, der havde frem til 1. november 20 til at få sagerne afklaret og udredt. Har AS3 fået sagerne afklaret og ved jobcentret eventuelt til hvad? Jobcentret har tidligere fortalt om behovet for kompetenceudvikling af medarbejderne i sygedagpengeteamet, der arbejder med de længerevarende sager for at undgå en lignende pukkel fremover. Har jobcentret fået iværksat sådanne forløb? Hvordan vurderer jobcentret udfordringerne i forhold til sygedagpengeforløbene fremover? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om sygedagpengeforløb over 26 uger. AS3 har fået afsluttet 96 af de 137 sager over 52 uger som de har fået overgivet. De er blandt andet afsluttet til raskmelding, fleksjob og førtidspension. Jobcentret slutevaluerer AS3 s indsats med henblik på at fastslå, om der er basis for et fremtidigt samarbejde, hvor alle sager over 52 uger overgives til AS3. Det er jobcentrets forhåbning, at samarbejdet kan fortsætte. For at få stoppet tilgangen til de længere sygedagpengesager er der sat forskellige initiativer i gang omorganisering af sagsforløbet, opkvalificering af medarbejderne samt fokus på implementering af ny lovgivning. Det skulle gerne medvirke til fortsat fald i antal længerevarende sygedagpengeforløb. 9

10 1: Sygedagpengeforløb over 26 uger Udviklingen i antal forløb over 26 uger. Mariagerfjord Antal forløb sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- Antal forløb Mål i BP w w w.jobindsats.dk Anm: BP henviser til jobcentrets beskæftigelsesplan 20 I december 2008 var der 364 personer med et sygedagpengeforløb over 26 uger i Mariagerfjord. Af jobcenterets beskæftigelsesplan 20 fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af sygemeldte borgere med sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes med minimum 20 procent i 20 i forhold til Det svarer til, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 291 personer i december 20. I september 20 var der 336 personer med sygedagpengeforløb over 26 uger i Mariagerfjord. Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet siden december 2008, hvor antallet toppede med et antal på 364 forløb. Siden april 20 har antallet af de længerevarende sygedagpengeforløb være forholdsvis konstant og har svinget mellem 330 og 340 forløb. 10

11 2: Andel forløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb Andel sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb. September20 40% 35% 30% 25% Procent 20% 15% 10% 5% 0% Mariagerfjord Hjørring Ikast- Brande Andel ifht. alle sygedagpengeforløb 30% 32% 30% 24% 24% 30% 31% 21% 30% 34% 29% 29% Skive Struer Odsherred Silkeborg Rebild Syddjurs Sønderborg NJ DK Mariagerfjords andel af sygedagpengeforløb over 26 uger i forhold til alle sygedagpengeforløb er 30 procent. Andelen er på niveau med Nordjylland og resten af landet med en andel på 29 procent. I klyngen varierer andelen fra 21 procent i Struer til 34 procent i Sønderborg 11

12 3: Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger Udvikling i antal sygedagpengeforløb over 26 uger. September september 20 20% 15% 10% 5% Procent 0% -5% -10% -15% -20% -25% Hjørring Mariagerfjord Ikast- Brande Rebild Skive Struer Odsherred Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK Udvikling -4% -1% 11% -20% -3% -3% -14% -7% -4% 13% -6% -4% Mariagerfjord har haft et fald på 4 procent i de længerevarende sygedagpengeforløb fra september 2008 til september 20. Mariagerfjords fald er lidt mindre end Nordjylland som helhed med fald på 6 procent. I forhold til klyngen spænder udviklingen fra en stigning på 13 procent i Sønderborg til et fald på hele 20 procent i Odsherred. 12

13 Beskæftigelsesministeriets mål 3 Ungeindsatsen Mål 3: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. 2 Sammenfatning af analysen af Jobcenter Mariagerfjords resultater vedr. mål 3. Der har over det sidste år været en stor stigning i antallet af unge ledige under 30 år. Antallet har dog været svagt faldende indenfor de sidste måneder. I oktober 20 var der 449 ledige under 30 år i Mariagerfjord. Mariagerfjord er langt fra at opfylde målsætningen i Beskæftigelsesplan 20 om at nedbringe antallet af ledige under 30 år med 15 procent. Der er sket en stor stigning i antallet af unge ledige, der vurderes arbejdsmarkedsparate, hen over det seneste år. I samme periode har antallet af unge, der vurderes at have problemer ud over ledighed, været forholdsvis konstant på lige omkring 150 unge mennesker Der har fra oktober 2008 til oktober 20 været en samlet stigning på 72 procent i antallet af unge ledige. Stigningen i ungdomsledigheden har især ramt unge a- dagpengemodtagere. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke overvejelser og strategier har I for de arbejdsmarkedsparate unge set i lyset af de konjunkturmæssige udfordringer? Hvilke forventninger har jobcentret til Unge projektet? På sidste møde fortalte jobcentrets om tema i september om de unge, hvor også Henrik Christensen deltog. Målet med dagen var at få udarbejdet en handlingsplan på ungeområdet, blandt andet for at få flere unge til at gennemføre en uddannelse. Hvad er status på den handlingsplan? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om ungeindsatsen Der er blevet udarbejdet forslag til en ungepolitik, som lægges op til drøftelse i det nye Byråd. Jobcentret synes, det er svært at sige, hvad der kommer ud af ungeprojektet. Ungeprojektet har været længe undervejs, så projektet kan potentielt være overhalet inden om af andre initiativer på ungeområdet. 2 Definition: Målet og målingen omfatter antal fuldtidsbruttoledige kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år. Bruttoledige betyder at målingen omfatter såvel ledige som aktiverede. Målingen omfatter både de arbejdsmarkedsparate og de ikke-arbejdsmarkedsparate. 13

14 1. Ungeindsatsen og målet Mål 3: Ungeindsatsen. Antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse.oktober oktober 20. Mariagerfjord Antal okt-08 nov- 08 dec- 08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- I alt Mål BP w w w.jobindsats.dk Anm: BP er jobcentrets beskæftigelsesplan 20 I december 2008 var der 339 ledige under 30 år i Mariagerfjord. Af jobcenterets beskæftigelsesplan 20 fremgår, at jobcenteret har som mål, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år skal reduceres med 15 procent i 20 i forhold til Det svarer til, at antallet skal nedbringes til 288 personer i december 20. I oktober 20 var der 449 ledige under 30 år i Mariagerfjord Der har været en markant stigning i antallet af unge ledige under 30 år, fra 261 fuldtidsbruttopersoner i oktober 2008 til 449 i september 20. Antallet af unge ledige synes dog de seneste måneder at have stabiliseret sig lige omkring de 440 personer. 14

15 2: Unge ledige og arbejdsmarkedsparathed Udviklingen i antal fuldtidsbruttopersoner under 30 år opgjort på arbejdsmarkedsparathed. Mariagerfjord Antal okt-08 nov- 08 dec- 08 jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- Arbejdsmarkedsparat Ikke-arbejdsmarkedsparat w w w.jobindsats.dk Hvor der i oktober 2008 var stort set lige mange arbejdsmarkedsparate som ikke arbejdsmarkedsparate unge i Mariagerfjord, så viser udviklingen, at antallet af ikke arbejdsmarkedsparate unge i perioden er stort set uændret, mens der har været en stor stigning i antal arbejdsmarkedsparate unge. I oktober 20 var der 141 fuldtidsbruttoledige ikke-arbejdsmarkedsparate unge og hele 307 arbejdsmarkedsparate unge. 15

16 3: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere under 30 år Udviklingen i antal fuldtidsbruttoledige under 30 år opgjort på ydelse. Oktober oktober % 250% 200% Procent 150% 100% 50% 0% Mariagerfjord Hjørring Ikast- Brande Skive Struer Odsherred Rebild Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK Forsørgelsesgrundlang i alt 72% 55% 83% 66% 79% 87% 89% 57% 55% 48% 52% 55% A-dagpenge 221% 149% 204% 175% 200% 229% 198% 131% 198% 264% 136% 137% Kontanthjælp mv. 17% 21% 47% 49% 31% 56% 48% 39% 23% 12% 20% 31% Fra oktober 2008 til oktober 20 har der været en samlet stigning i antal unge på 72 procent. Stigningen ligger væsentlig over Nordjylland og resten af landet med stigninger på henholdsvis 52 og 55 procent. Udviklingen i klyngen varierer fra en stigning på 48 procent i Sønderborg til 89 procent i Skive. Stigningen for de unge på kontanthjælp mv. er 17 procent. En stigning der ligger under regionen og under landsplan. Samtidig ligger Mariagerfjord i den lavere ende af klyngen. Stigningen for de unge på dagpenge er 221 procent. Stigningen er meget større end for regionen og på landsplan. Sammenlignet med klyngen ligger Mariagerfjord tredje højest. Figuren viser, at de unge dagpengemodtagere i særlig grad er ramt af en ledighedsstigning. Ikke kun i Mariagerfjord men i hele klyngen, Nordjylland og landet som helhed. 16

17 Personer på kanten af arbejdsmarkedet Jobcenteret skal til stadighed have fokus på borgere, der er havnet på kanten af arbejdsmarkedet til trods for, at Beskæftigelsesministeren ikke har fastlagt mål på dette område. Personer på kanten af arbejdsmarkedet omfatter personer, der har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 procent af tiden hvert år i minimum 3 på hinanden følgende år. 3 Det skal bemærkes, at personen i målgruppen ikke nødvendigvis har modtaget den samme ydelse i alle årene. Personerne kan således have skiftet ydelse flere gange i løbet af perioden. Målingen er god til at synliggøre de borgere, der skifter rundt mellem ydelserne, men som sammenlagt har modtaget overførselsindkomst i flere/mange sammenhængende år. På den måde bliver gruppen af borgere, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet synliggjort. På grund af målingernes specielle konstruktion er det kun muligt at hente data på årsbasis eller som rullende år, dvs. 4 fortløbende kvartaler. I opfølgningsrapporten anvendes det senest tilgængelige rullende år. Sammenfatning af analysen af gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Der er 327 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Mariagerfjord kommune. Antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet i Mariagerfjord er faldet med 19 procent inden for det sidste år. 45 procent af målgruppen, svarende til 177 personer, har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en mindre procentdel sammenlignet med Nordjylland og landet som helhed. Forslag til emner, der kan drøftes på opfølgningsmødet: Hvilke strategier og tiltag har Jobcenter Mariagerfjord for at fortsætte den gode udvikling og fortsat nedbringe antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet? Opsamling på drøftelserne mellem jobcenteret og Beskæftigelsesregionen om gruppen af personer på kanten af arbejdsmarkedet: Indsatsen på sygedagpengeområdet og i forhold til ledighedsydelsesmodtagere forventes at have bidraget til den positive udvikling i antal personer på kanten af arbejdsmarkedet. 3 Overførselsindkomster inkluderer her: Dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, forrevalidering, revalidering, introduktionsydelse, sygedagpenge samt ledighedsydelse. Perioder med aktivering indgår i opgørelsen på linje med perioder med overførselsindkomst. 17

18 1: Status og udvikling I perioden 3. kvartal kvartal 20 var der i alt 627 personer på kanten af arbejdsmarkedet i Mariagerfjord Kommune. Udvikling i antal personer på kanten af arbejdmarkedet. 3. kv kv. 08 til 3. kv kv. 10% 5% 0% -5% Procent -10% -15% -20% -25% -30% Udvikling -19% -20% -10% 6% -25% -9% -8% -1% -17% -18% -14% -11% Mariagerfjord Hjørring Ikast- Brande Skive Struer Odsherred Rebild Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK I Mariagerfjord Kommune er antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet faldet med 19 procent indenfor det sidste år. Det er et større fald end både Nordjylland og resten af landet. Mariagerfjord har endvidere det tredjestørste fald i klyngen 18

19 2: Varighed Varighed på kanten af arbejdsmarkedet 3. kv kv. 100% 90% 80% 70% Procent 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mariagerfjord Hjørring Ikast- Brande Rebild 6 år eller mere på kanten 45% 47% 48% 38% 45% 50% 44% 50% 39% 51% 49% 54% 5 år på kanten 10% 12% 8% 11% 9% 11% 10% 8% 12% 9% 10% 10% 4 år på kanten 15% 17% 18% 18% 17% 14% 17% 15% 17% 16% 16% 14% 3 år på kanten 30% 24% 26% 32% 29% 25% 30% 28% 33% 23% 25% 22% Skive Struer Odsherred Silkeborg Syddjurs Sønderborg NJ DK w w w.jobindsats.dk I Mariagerfjord Kommune har 45 procent af målgruppen været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. Det er en stor procentdel, men i forhold til regionen ligger Mariagerfjord med en lavere andel. I forhold til klyngen ligger Mariagerfjord i den lavere ende i forhold til andel af personer, der har været på kanten 6 år eller mere. 177 personer i Mariagerfjord har været på kanten af arbejdsmarkedet i 6 år eller mere. 19

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. August 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring August 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 4. kvartal 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 4. kvartal 4. kvartal Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. September 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord September 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring Maj 213 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Rebild Maj 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende:

Læs mere

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120

Maj- 12. Apr- 12. Jun- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 120 Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, slutmåling på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Indledning...2 Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Brønderslev Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge

Aug- 12. Okt- 12. Sep- 12. Nov- 12. Figur 1: Indeksering af udvikling i antal fuldtidspersoner på ydelse. 80 Sygedagpenge Notat Udvikling løbende år i antal fuldtidspersoner på udvalgte forsørgelsesydelser, status på målsætninger i beskæftigelsesplan 2, benchmarking på ministermålene samt kvartalsvis opgørelse af rettidighed

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Marts 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Marts 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. 1. kvartal 2014 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted 1. kvartal 2014 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 6 august Ledigheden. Side 1 af 16 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. juni 27 juni 28 juni 29 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt Pct. Randers 943 2, 553 1,2 1.627 135 1.762 3,7 Østjylland 9.483

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar

Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune. - Udgivet februar Arbejdsmarkedet i Frederikshavn Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere