NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0.

4 For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk, rekke III IV, senest nr n» VI, nr.. VI,,. VI,. If VI,,,. - - Bergen. A/S John Griegs boktrykkeri z N. Niissen & Sons.

5 INDHOLD. Side Forord * Oversigt over indholdet * Samlet værdiutbytte * Fiskerne og deres deltagelse i fiskerierne 0* Torskefiskerierne * Sildefiskerierne * Brislingfisket * Makrelfiskerierne * Utbyttet av de enkelte fiskerier * Torskefiskerierne * Torskens kvalitet 0* Sildefiskerierne * Brislingfisket * Laksefisket *- Makrelfiskerierne * Hummerfisket * De øvrige fiskerier * Haakjærringfiske * Sælfangst m. v *. Næbhvalfangst * Hvalfangst * Fisk til husbehov 0* Fiskefartoier, redskaper og anlæg * Utførsel av fiskevarer m. v. * Tabeller. Personel og arbeidsmidler Tab. Fiskere og farkoster hjemmehørende i hvert distrikt (by, herred). a Tilvirkningsanlæg og fiskeredskaper distriktsvis b Registreringspligtige fiske- og fangstfartoier c Utbytte av fiskerierne Torskefiskerierne (torsk, sei, hyse, lange, brosme etc.).. Sild, brisling, laks, sjøørret Makrel, kveite, hummer, uer, ræker, aal, forskjellig" a Nærmere opgave ang. forskjellig" i tab. a b Alle saltvandsfiskerier i hvert av de storre kyststrok 0 Nærmere opgaver vedk. de større fiskerier Skreifiskerierne Loddefisket i Finmarken Fetsildfisket og vaarsildfisket 0 Storsildfisket, brislingfisket og makrelfiskerierne

6 Tab. Side Kystbefolkningens forbruk av egen fangst ( Fisk til husbehov") 0 Fiskenes norske, transke, engelske og zoologiske navne Utforsel av fiskeri- og fangstprodukter Femaarsgjennemsnit, -0 For hvert aar fra 0-0 a For hvert aar fra - h 0 For - c Utforselsmængde av hver varesort i hver maaned i Utforselsmængde av hver varesort for hvert toldsted i Utforselsmzengde av de vigtigste sorter for de vigtigste land for hvert aar fra - a b cd Table des matières. Pag. Avant propos * Résumé * Produit total * Les pêcheurs et leur participation dans les diverses pêches 0* Pêches de morue * Pêches de hareng * Pêches d'esprot * Pêches de maquereau * Produit de chaque pêche * Pêches de morue * Characteristiques de la morue de l'année 0* Pêches de hareng * Pêches d'esprot * Pêche de saumon et de truite de mer * Pêches de maquereau * Pêches de homard * Les autres pêches * Pêche de leiche * Chasse de phoques etc * Chasse de baleine à bec (globiocéphale) * Chasse de baleine * Consomption de poisson per les pécheurs 0* Embarcations, engins de pêches et établissements * Exportation de produit de pêches etc * Tableaux. Tab. Personnel et materiel Pêcheurs et embarcations par communes a Établ'ssements et engins de pêches, par communes b Embarcations de pêche et de chasse marine enrigistrées. c

7 Tab. Pag Produit des pêches Espèces de genre gadoide (morue, eglefin, merlan etc.) Hareng, esprot, saumon et truite de mer Maquereau, flétan, anguille, crevettes diverses" a Données plus détaillées sur Forskjellig" (diverses) de tab a.. b Toutes les pêches maritimes sur les princ. parties de la côte 0 Données plus détaillées sur les pêches principales Pêches de morue de mer ( Skrei") Pêches de morue d capelan ( Loddetorsk") Pêches de hareng gros et hareng d'hiver 0 Pêches de hareng grand, d'esprot et de maquereau Consomption domestique de poisson par les pecheurs 0 Designations norv., française, angl. et scientifique de diverses espéces des poissons et autres animaux marins traités dans les tableaux Exportation de produits de pêche et de chasse marine... Moyennes de cinq ans de à 0. Les années 0-0 a Les années - b 0 Les années - c Exportation de chaque article par mois en Exportation de chaque article par ports en Exportation des plus importants articles par pays -.

8 Forord. Den tabellariske oversigt over Norges Fiskerier fremlægges for i alt væsentlig i den form som er benyttet siden 0. Der er dog gjort nogen ændringer i de tabeller som dengang blev opstillet efter omlægningen av dette verk i mere detaljert retning. I aargangen (hvortil henvises) blev tilføiet en ny tabel (tab. I b) og foretat endel andre ændringer. I utgaven for blev stoffet komplettert og øket paa flere kanter. Saaledes blev antal av arbeidere ved fiskeforædlingsfabrikker medtat i tab. I a, i tab. er foruten samlet værdi for hver kommune ogsaa tat med samlet vegt, idet da vegten av forskjellig" ikke er medregnet. Gruppen forskjellig" er derimot behandlet mer utførlig i en ny tabel, b, som altsaa blir en oversigt over kvantum og værdi av vore sjeldnere fiskearter. Endvidere er tabellerne over utforsel omarbeidet og etpar nye tabeller vedk. fordelingen av aarets Luførsel efter maaneder og bestemmelsesland er indtat sidst i boken. Det bør her bemerkes at opgaverne over fangsten og værdien av de fiskesorter som fiskes utenfor opsylittiden for de store fiskerier, i overveiende grad er anslagsvise, hvorfor de ikke maa opfattes som helt noiagtige og uttømmende. I utgaven for er ingen andre væsentlige forandringer foretat end at der i tab. a er tilfoiet samlet vegt av al fisk ilandbragt i hver by og hvert herred. I utgaverne for og er ingen væsentlige forandringer foretat. Tabellerne over utforsel er fortsat og utvidet. For nærv. utgave () er der tilfoiet en ny tabel (tab. c) en fortegnelse over registreringspligtige fiske- og fangstfartoier. Fiskeridirektørens kontor, Bergen den januar 0.

9

10 Oversigt over Norges fiskerier Det samlede værdiutbytte. Paa grundlag av de paa fiskepladserne betalte priser utgjorde den samlede værdi.. Tidligere blev de egentlige kystfiskerier opfort for sig, og bankfisket fra Romsdalsbyerne, Nordsjøsildfisket, dorgemakrelfisket i Nord sjøen og den fra Island hjemførte sild og torsk underett for sig. Denne utskilling av bankfisket fra RomsdalsDyerne kan dog ikke sees at ha nogen interesse, særlig da der jo ogsaa drives banlifiske andetstedsfra som ikke har været regnet fra i summen av kystfiskeriernes utbytte. Derimot kan det ha sin interesse at utskille de værdier som vindes ved fiskeri utenfor norske farvand altsaa væsentlig i Nordsjøen og ved Island. I nedenstaaende tabel er nævnte sondring gjennemfort for de sidste 0 aar. Endvidere bor i anledning det samlede utbytte bemerkes at aargangen indførte den skik ikke at medregne endel kvanta og værdier tilfort Kristiania, Bergen og Stavanger, fordi disse kvanta og værdier derved utvilsomt vilde bli medtat to ganger. Dette gjælder hele tilførselen til Kristiania, likesaa til Bergen dog undtat Islandssild, Nordsjøsild og Islandstorsk samt for Stavangers vedkommende hummer og laks. Aar Norske farvand tons tusen Fiskeri Fremmede farvand tons ) tusen Alt fiskeri ) tons tusen Hvalfangst og sælfangst 000 ' Totalværdi 000 k r * ' 0 0 ' 0 ' ' ' Gj.sn , 00 I foranstaaende tabel er nævnte reduktion foretat forsaavidt dc sidste 0 aar anga ar. Det, vil da sees al værdiutbyttet i, ikke som anført i aargangen, var det tredjestørste, men det allerstorste -. ) Fiskernes forbruk av egen.fangst ikke medregnet. ) Island, Nordsjoen, Færoerne

11 indtil da opnaadde. Ogsaa siden har totalutbyttet været stadig voksende dog er der nedgang i. I ovenstaaende tal er ikke medregnet fiskernes forbruk av egen fangst. Se herom tab. og s. 0*. Fiskearter Nr. Anført i nummerorden efter værdiutbytte i 0/, 0/, 0/, Skrei Storsild Og østlandssild Vaarsild Loddetorsk Fetsild Kystmakrel Sei Smaasild Fjordtorsk Brisling Hyse Lever Laks Haakjærringlever Kveite Banktorsk Brosme Hummer Lange Lodde Uer Islandssild Ræker Nordsjøsild Rødspette Stenbit Agnskjæl Sjøørret Krabbe Hvitting Blaalange Aal Lyr Tareaske østers Pigvar Blaaskræl Horngjæl Skate Islandstorsk Nordsjørnakrel Svartkveite Andre og ikke særsk. nævnte Tilsammen Sammendrag Torskefiske (alle) Sild, brisling, makrel Andre , 0 0, 0,, 0,0 0,,,,,,,,0,0,, 0 0, 0, 0, 0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0( 0,0 0 0,0 0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0 <0,0 <0,0,,,,0,0,,0,00,,,, 0,, 0,, 0,0 0, 0, 0, 0,, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 <0,0 <0,0 0,0 <0,0 <0,0 0,0 <0,0 0, ,00 00,,, 0,, ,,, 0,,,,,,,,, 0,0 0,. 0, 0, 0, 0,0 0,, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0, <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0, 0, 0,0 0, 00,00 0,0,, ) For og blev lever tat med under Andre og ikke særskilt nævnte. Det her gjælder lever av torsk og torskeartet fisk, skrei og loddetorsk undtat, da værdien herav er indbefattet i fiskens værdi.

12 * Nr. Fiskearter Anført i nummerorden efter * kvantum i Kvantum tons") / Kvantum o / 0 Kvantum tons") tons') 0 o 0, Vaarsild,, 0, Storsild og Østlandssild... 00,00 0, 0, Skrei 0,0,0,0 Smaasild 0,,,0 Fetsild,,,0 Loddetorsk 00, 0,, Sei, 0, 0, Lever ) 0 0, , Brisling, 0, 0, Kystmakrel 0,,0 0, Hyse,, 0 0, Fjordtorsk, 0, 0,, Lodde 0,, 0 0,0 Banktorsk 0, 0, 0, Brosme 0, , Haakjærringlever 0 0, 0, 0,0 Lange - 0, 00 0, 0, Islandssild 0 0,,0,0 Kveite 0 0, 00 0,0 00 0, Uer 0, 0 0, 0,, Stenbit 0, 0,0 0 0,0 Nordsjøsild 0, 0 0, 0 0, Laks 0, 0, 0, Hummer 0,0 0,0 0,0 Tareaske 0,0 0 0, 0,0 Krabbe 0,0 0,0 0,0 Rødspette 0,0 0 0,0 0,0 Ræker 0,0 0 0,0 0,0 Blaalange 0,0 0, Agnskjæl 0,0 0,0 0,0 Lyr 0,0 0,0 00 0,0 Hvitting 0,0 0,0 0,0 Sjøørret >0,0 0,0 0,0 Blaaskjæl <0,0 0 <0,0 <0,0 Aal 0,0 0,0 0,0 Skate <0,0 <0,0 <0,0 Horngjæl <0,0 <0,0 <0,0 Østers <0,0 <0,0 <0,0 Pigvar <0,0 <0,0 <0,0 Svartkveite - - 0,0 0 0,0 Islandstorsk ,0 0,0 Nordsjømak rel ,0 0,0 Andre 0 0,,0 0, Tilsammen 00,00 00,0 00,00 Sammendrag Torskefiskene 0,,,0 Sild, brisling, makrel 0 0,0 0,0, Andre, 0, 0 0, y egten av de sorter som opgives i hl. eller stykketal er angit som om hl. eller td var lik 00 kg. makrel regnet lik / kg. hummer fra Vestlandet lik 0., fra Star- og Østlandet lik 0. kg. skrei regnet lik. kg. fra Romsdals amt og sydover og.0 kg. fra Trøndelagen og nordover. ) Herav 0 tons av skrei og loddetorsk. I og blev lever tat med under andre.

13 Som det fremgaar av tabellen var værdiutbyttet av saltvandsfiskerierne i stone end i noget foregaaende aar. Den 'samlede værdi,av de norske saltvandsfiskerier fordeler sig paa hver fiskeart som vist i ovenstaaende tabel hvor for aaret er medtat alle de arter om hvilke spørgeskemaerne for dette aar indeholdt sporsmaal. For tidligere aar end spurtes ikke om () tareaske, () lyr, () blaaskjæl, () pigvar og () skate. Det samlede kvantum av de norske saltvandsfiskerier fordeler sig paa hver fiskeart som vist i ovenstaaende tabel. For aaret er rnedtat alle de arter om hvilke spørgeskemaerne for det aar indeholdt sporsmaal. SKAGERAK NORDSJØEN io I SHAVET HELE i.ysten > -- NORSK E HAVET 0- or e pr kg. -??0 0 0 '' /,, - Fig.. Bevægelsen i ; gjennemsnitlig,,pris for alle fiskesorter underett for hver av te fire, kyststrækninger og for hele kysten.

14 * tons 00,000 oo,000 itoo,000 00,0oo \I et Y\e\r`c)'., / 0. NIS N% ,000, f dj0ert / O.. * N /.;*... fr et, *---- _ _ Shagerctk -Jain -f 'cz Fig.. Bevægelsen i opfisket kvantum av alle fiskearter 0- for de fire kyststrækninger og for hele kysten. Folgende tabel viser bevægelsen i pengeværdi av de vigtigste fiskearter for aarene 0-, Aar Torsk Sild Makrel Sei Brisling

15 * Følgende tabel viser bevægelsen i opfisket kvantum i tons av de vigtigste fiskearter for aarene 0-. Aar Sild Torsk Sei Brisling Makrel 0 Gj.snit 0- tons tons tons tons tons Fordeles værdien av de egentlige fiskerier paa de forskjellige kyststrækninger blir forholdet folgende: Amter og kyststrækninger Kvantum Tons 0/ /0 Pris ore pr. kg. I Smaalenenes amt Akershus amt Buskeruds amt Jarlsberg og Larviks amt Bratsbergs amt Nedenes amt 0... Mandais fogderi Skagerakkysten Lister fogderi Stavanger amt ') S. Bergenhus amt Bergen ) 0 0. N. Bergenhus amt Nordsjøens kyst Romsdals amt S. Trondhjems amt N. Tronhjems amt Nordlands amt 0W. 0.. Tromso amt..0. Finmarkens amt Norskehavets kyst Ishavskysten. 0.. Ialt ) Ikke alle tilførsler til Stavanger by er medregnet. Se side *. ) Befgens by, kvanta ikke medberegnet.

16 * Folgende tabel viser bevægelserne i opfisket kvantum, værdi og gjennemsnitspris av alle fiskesorter for de storre kyststrækninger 0 -. Kyststrækning Aar Kvantum Pris ore pr. Tons o 000 0/0 kg Skagerakkysten (Svenskegrænsen Lindesnes) Gj.snit 0-..., Nordsjøens kyst (Lindesnes-Stat) Gj.snit Norskehavets kyst (Stat-Brynilen, d. e.... Finmarkens vest grnse) GJ snit Ishavskysten.. 0. (Finmarken) Gj.snit

17 0* Kyststrækning Aar Tons Kvantum o o 000 0/0 Pris ore pr. kg. Hele kysten ' W Gj.snit Deltagelsen i fiskerierne. Fiskerne. Ifølge Riksforsikringsanstaltens statistik vedr. Ulykkesforsikringen for fiskere, utgjorde antallet av fiskere i mand. Av disse var havfiskere (heri indbefattet kystfiskere), fjordfiskere og fangstmærld. Efter lensmændenes opgaver var der ialt 00 fiskere, hvorav drev fiske som eneste erhverv, som kovederhverv og 0 som bierhverv. Hertil kommer personer som deltok i fiskens tilvirkning til handelsvare samt arbeidere ved hermetik-, sildolje-, guanofabrikker o.. Som man ser opgir lensmændene endel fler fiskere end det antal som er optat i fiskerforsikringen. Grunden hertil tor væsentlig ligge i at en del av de av lensmændene under bierhverv" opførte fiskere ikke,optages i fiskerforsikringen da deres fiskeri enten er ubetydelig eller bare drives i en enkelt sæsong av aaret. Efter fiskerforsikringens aarsberetning for hitsættes følgende oplysninger: Antallet av forsikrede som foruten fiskere og fangstmænd ogsaa omfatter personer beskjæftigede i smaaskibsfart var i. Den samlede præmie utgjorde kroner.

18 I omkom av de forsikrede personer under fiske eller færdsel paa sjøen. Nedenfor gives en oversigt over antallet av godkjendte" ulykker, deres følger og de tilkjendte erstatninger siden forsikringens oprettelse (). Aar Ulykker Antal O/o Derav døde drukn. Erstatning kroner Antal efterlatte enker barn andre o Her følger en tabel over dru.kningsulykkernes fordeling paa aarstiderne. Aar. kv.. kv.. kv.. kv, Deltagelsen i torsk.fiskerierne. FOr 0 blev deli- ikke sondret mellem deltagerne i skreifiskerierne og deltagerne i vaartorskefisket i Finmarken (loddefisket). Der gives nu særskilte opgaver for hvert av disse fiskerier ; men i nedenstaaende tabel anføres de samlet for sammenligningens skyld. Her skal kun bemerkes at i de egentlige skreifiskerier deltok mand, hvorav i Finmarkens amt, og i loddefisket mand, altsaa tilsammen mand.

19 * Deltagelsen i de sidste 0 aar og i den sidste menneskealder stiller sig saaledes: Aar Antal deltagere Aar Antal deltagere Gjennemsnitlig I Til belysningen av deltagelsen i de vigtigste fiskeridistrikter (amtsvis) i de sidste 0 aar hitsættes folgende tabel: Aar Romsdal Nordland Finmarken iberegnet loddefisket Gjennemsnitlig Det maa vel merkes at disse tal er noget for hoie da de fleste fiskere under fisket flytter fra et opsynsdistrikt til et andet, ofte flere ganger og enkelte kan da bli tællet to ganger. Indførselen av motor i fiskefartoierne har i hoi grad øket betydningen av denne indskrækning i tallenes betydning. Sildefiskerierne. Herunder falder fetsildfisket, vaarsildfisket, storsildfisket paa Skagerakkysten, storsildfisket paa Vestkysten, Nordsjø-sildefisket og sildefisket ved Island.

20 * Over deltagelen i de fire første av disse fiskerier haves opgaver for et længere tidsrum. Nedenfor hitsættes en tabel over deltagelsen i de sidste 0 aar. Aar Fetsildfiskerierne Vaarsildfisket Storsildfisket Vestkysten Storsildfisket Skagerakkysten Gjennemsnitlig ca ca Deltagelsen i fetsildfiskerierne (tabel ) har vekslet meget sterkt, saaledes i mand og i 0 mand. Grunden hertil er at forekomsterne av fetsild langs kysten har været i hoi grad vekslende, enkelte aar er silden helt uteblit. I deltok garnbaater med en besætning av 0 mand, og notlag. Opgaverne over deltagelsen i fetsildfiskerierne er noget mangelfulde. Særlig er dette en folge av usikkerheten med hensyn til om smaasil.dfiske maa henregnes til fetsildfiske. Da smaasildfiske ikke er noget selvstændig fiske nogensteds, men i Romsdals amt og søndenfor drives sammen med brislingfisket og nordenfor Romsdals amt sammen med fetsildfisket, bør de personer som driver smaasildfiske tælles sammen med brislingfiskerne resp. fetsildfiskerne. Spørgeskemaerne for, og er dog saaledes avfattet at man tor vente noget storre klarhet herover i senere aarganger. Folgende tabel belyser deltagelsen gjennem et længere tidsrum : Aar Antal deltagere

21 * Til nærmere belysning av deltagelsen fra de amter hvor fiskerierne er foregaat hitseettes folgende tabel: Aar Sondre Nordre Bergen- Bergenhus hus Sondre Nordre Romsdal Trond- Trond- Nordland Tromso hjem hjem Deltagelsen i vaarsildfisket var i 0 mand, derav som garnfiskere med ialt garnbaater. Av notlag deltok 0. Storsildfisket i Romsdal og S. Trondhjems amt er et drivgarnsfiske. Der deltok i 00 mand med farkoster, mest motorskoiter og dampskibe. Brislingfisket. Sammen med brisling fiskes ogsaa smaasild eller musse saa fisket burde kanske rettest hete brisling- og mussefisket". Det drives med finmaskede noter av mange typer fra Romsdals amt til svenskegrænsen dog ubetydelig paa strækningen fra Stavanger ti- Kristianiafjorden. Den samlede deltagelse i var 0 mand, derav opgit som snurpenotfiskere. Mere indgaaende sporsmaal angaaende brislingfisket fandtes ikke i skemaerne for, men blev indtat i de senere utsendte. Besvarelserne er derfor noget uensartet men synes dog at være av stor interesse. Der opgives at det deltagende antal notlag var, derav opgives 0) som snurpenotlag og som landnotlag. Makrelfiskerierne. Deltagelsen i kystmakrelfiskerierne i de sidste 0 aar og siden sees av folgende tabeller:

22 * Aar Antal deltagere Aar Kystmakrelfiskerierne Gjennernsnitlig Folgende tabel viser deltagelsen fra forskjellige amter i de sidste 0 aar: Aar Jarlsberg og Larvik Bratsberg Lister og Mandal Stavanger Gjennemsnitlig Fra Smaalenenes amt deltok i mand og fra Nedenes. Av det hele antal deltagere opgives som garnfiskere, som notfiskere 0 hvorav bare i Stavanger amt. Antallet av deltagende farkoster opgives til ialt og notlagenes antal til. Om deltagelsen i høstmakrelfisket i Nordsjøen henvises til side *. Det tilfoies her at dette fiske i paa grund av krigen ikke blev drevet av norske bare av svenske fiskere. Utbytte av de enkelte fiskerier. Torskefiskerierne. (Tabel ). Det samlede utbytte av skretfiskerierne var i 000 stk. fisk, hl. lever, hl. rogn samt mill. stk. fiskehoder til en samlet værdi av. Gjennemsnitsprisen for 00 stk. rund fisk (hode, lever og rogn iberegnet) blir saaledes..

23 * Utbyttet av vaartorskefisket i Finmarkens amt (loddefisket) var i stk. ) fisk, 0 hl. lever, mill. stk. fiskehoder til en samlet værd i. av. Nedenfor følger en tabel, som viser det samlede utbytte av samtlige skreifiskerier og loddefisket i de sidste 0 aar: Aar Vegt tons ) Stk. fisk tusen Lever hl. Rogn hl. Samlet værdi pr. 00 stk. rund fisk ) 0 ) 0 ) ) Gj.snit I Gjennemsnitsfangsten i de siden forløpne aar er. millioner stykker. Angaaende de forskjellige landsdeles andel i torskefiskeriernes utbytte bemerkes: Finmarkens amt. Der gives tre see opgaver over Finmarkens torskefiskerier (hvori deltar fiskere fra Nordland, Tromso amt og Finmarken selv), nemlig () skreifisket" eller vinterfisket fra (nytaar til loddefiskopsynet begynder i slutningen av april) tab. og, () loddefisket" eller vaartorskefisket fra slutningen av april til utgangen av mai, tab. og og () sommer- og høstfisket" indtil aarets utgang, tab., under rubr. Banktorsk" og fjordtorsk. Denne sondring blev indført i ) Det bemerkes at fisken i Finmarken og tildels i Tromso amt sælges paa vegt. Det i statistikken anførte stykketal er fremkommet ved at dividere kilotallene med. for Romsdals amt og sydover og. fra Trøndelagen og nordover og de fremkomne tal er derfor ikke at opfatte som virkelige antal av fisk, men av normalfisk".0 kg. Det virkelige fisketal er i almindelighet meget stone i Finmarken, i A. 0 millioner stk., i 0 à 0 millioner stk. ) For og er vegten beregnet paa grundlag av særlige veininger utført i Aalesund og Lofoten (se s. *), for tidligere aar efter forholdet fisk =. kg, (sløiet fisk uten hode og indvolder).

24 * Fiskeristatistikken for 0. For Finmarkens vedkommende gir opgaverne oplysning om vegt av fisken i sloiet tilstand, ikke over stykketal. Følgende tabel gir en oversigt over de to hovedfiskeriers utbytte i de sidste 0 aar : Aar Skreifisket tons Loddefisket tons Ialt tons Gjennemsnitlig Tromso amt. Ogsaa i dette amt sælges fisken paa vegt og opgaverne gjælder vegten av fisken uten hode og hale. Fisket har i de sidste 0 aar været mindre end i tidligere aar. Følgende tabel viser fangstmængden i de sidste 0 aar: tons 0 0 tons 0 I gjennemsnit 0-00 tons Nordlands amt. I Lofotens opsynsdistrikt foregaar landets største skreifiske. Inden opsynsdistriktet') fiskedes i. millioner stk. skrei. Lægges hertil det opfiskede kvantum paa Yttersiden samt i opsynsdistriktet efter opsynstiden, hvilket tilsammen utgjør 00 stk. skrei, blir den samlede fangst for Lofotens og Vesteraalens fogderi, 00 stk. skrei. Inden Lofotens opsynsdistrikt utgjorde fiskernes antal, den samlede fangstmængde og fangstmængden pr. fisker i de sidste 0 aar for som følger. ) Opsynsdistriktet omfatter fra ogsaa Værøy og Rost.

25 * Aar Antal fiskere Opfisket kvantum i tusen Fisk pr. fisker Gjennemsnit 0- Gjennemsnit Fra, da Lofotens opsynsdistrikt ogsaa omfattet Værøy og Rost, utgjorde fiskernes antal, opfisket kvantum stk. skrei og fangstmængde pr. fisker 0 stk. skrei. I henholdsvis 0, og. I de sidste 0 aar opfiskedes folgende kvanta i amtets forskjellige deler, uttrykt i tusener: 0 Aar Lofoten og Vesteraalen Salten Nordre Sondre Helgeland Helgeland Ialt 000 stk. 000 stk 000 stk. 000 stk. 000 stk gjen.snit 0 Nordre Trondhjems amt og Sondre Trondhjems amt. I førstnævnte amt foregaar skreifiske væsentlig fra fiskeværet Sørgjæslingerne, Vikna, i sidstnævnte fra Nord-Frøya, Sør-Frøya (været Titran) samt jornør. Utbyttet i de sidste 0 aar var folgende:

26 ,, '" Aar N. T.hjems amt S. T.hjerns amt Trondelagen ialt I gjennemsnit Romsdals amt. Skreifisket i de romsdalske fogderier, seerlig Sondmen, er efterhvert vokset op ved siden av Lofotens skreifiske i betydning. Følgende tabel viser de opfiskede mængder inden de tre fogderier i de sidste 0 aar: Aar Sondmør Romsdal Nordmor Tilsammen 000 stk 000 stk. 000 stk. 000 stk , i , i 0 I gjennemsnit 0 0 Kysten søndenfor Stat. Ogsaa søndenfor Stat har skreifisket i de senere aar undergaat sterk vekst og skreifisket har stadig utbredt sig sydover. Saaledes opgives for,, og et mindre kvantum fisket i Mandais fogderi (Spangereid herred), altsaa utfor Lindesnes som nu er sydgrænsen for skreifiske. Nedenstaaende tabel viser utbyttet amtsvis i de sidste 0 aar:

27 0* Aar N. Bergenhus amt S. Bergenhus amt Stavanger amt Lister og Mandais amt Ialt syd for Stat 000 stk. 000 stk. 000 stk. 000 stk gj.sn stk Folgende tabel søker at belyse utbyttet av de store skreifiskerier i sammenlignet med gjennemsnittet for 0-. Kystdel Gj.-snit 0- Overskud 0/0 Finmarken Tromso amt Nordland Trøndelagen Romsdals amt Vestlandet Hele riket tons 00 stk. 000 stk Fiskens kvalitet. Bedømt efter levermængden og rognmængden stiller kvaliteten sig saaledes i de sidste 0 aar, idet tallene i tabellen uttrykker antal liter lever eller rogn pr. tusen fisk. I sidste kolonne er leverholdigheten desuten uttrykt som antal skrei pr. hl. lever:

28 * Aar Romsdals amt Lever Rogn Lofotfisket Lever Tromso amt ) Finmarken') Skrei Lodde fiske Rogn ) Lever Rogn Lever Rogn Lever Riket Skrei og Loddetorsk Lever Rogn ) Stk. pr. 00. lever Distrikt Dato Antal undersøkt R M Længde RM cm. cm. Rund RM kg. kg. Sondmor 0/_ / Lofoten /-0/..... Vestfinmarken... / Vegt Sloiet Lever RM kg. kg.... R g.g Særlige maalinger og veininger av skreien begyndte i og er siden fortsat. Nedenfor hitsættes i tabelform nogen av de vigtigste giennemsnitstal for. R rognfisk. M melkefisk. Rogn Melke g. Priserne. Nedenstaaende tabel gir en oversigt over priserne sidste 0 aar: Aar I Skrei Fiskehoder Lever Rogn Sloiet Rund 00 stk. hl. 00 stk ) opsynschefens beretning opgives noget højere tal, som er fremkommet derved at der til grund for beregningen er lagt kvantum av rogn og fisk paa det stadium av fisket da nyttiggjørelsen av rognen ophorer. Denne beregningsmaate er vel i og for sig rigtigere, men for at kunne sammenligne distrikterne er vi her twit til at lægge det hele skreikvantum til grund for beregningen. ) For rognens vedkommende bare skreikvantum lagt til grund for beregningen. ) For Tromso og Finmarkens amters vedkommende forstaaes her ved skrei". kg. sloiet fisk. de

29 * Sildefiskerierne. Tabel. Det samlede utbytte i var folgende: Vaarsild Storsild. Fetsild. Smaasild. Nordsjosild.. Islandssild.. 0 hl Ialt 0 hi. 0 0 pr. hl.. mot i. 0.,, ,, ,,. If II,.. 0 pr. hl.. mot i. ht. 0 _ I gjennemsnit hl. 0 pr. hl pr. hl..0 Som det vil sees var altsaa utbyttet av sildefiskerierne i baade hvad kvantum og værdi angaar storre end i noget tidligere aar. Gangen i de forskjellige fiskerier fremgaar av folgende tabeller: Vaarsild. Storsild. Gjennem- Aar Kvantum snitspris Aar Kvantum pr. hl. hl. hi T. 00 H Gj.snit Gj.snit Gjennemsnitspris pr. hl ,.0..

30 * Fetsild. S'maasild. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl., , ec 0 ; , , , Gj.snit 0. Gj.snit 0. 0.!... Nordsjosild. Islandssild. Aar Kvantum hl. kr, Gjennemsnitspris pr. hl. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl G 00 00, ') 0) 0) ) ) ) -- ) ) ).--. ) , 0 ' ' Man har ikke fuldstændige opgaver over nordmænds utbytte av sildfisket ved Island. Det er betydelig storre end hvad det til Norge hjemførte kvantum gir uttryk for.. Desuten er der fanget flere tusen tønder sild til sildoljefabrikkerne, hvilken fangst udelukkende besørges av nordmænd. ) Heri kun modtat den til Norge indiorte Islandssild.

31 * Brislingfisket. (Tabel ). Følgende tabel viser utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar : Aar Kvantum hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl gjennemsnit 000 WO Laksefisket. (Tabel ). Aar kg.. Laks Pris pr. kg. kg. Sjøørret Pris pr. kg

32 * Nedenstaaende tabel viser utbyttet av laks og sjøørret sammenlagt i de sidste 0 aar: Aar Kvantum kg. Væicliutbytte Gjennemsnitspris pr. kg I gjennemsnit. Ovennævnte opgaver angaar kun sjøfisket. For elvefiskets vedkommende henvises til beretninger fra inspektoren for ferskvandsfiskerierne. Makrelfiskerierne. (Tabel a). Kystmakrelfisket gav i et større utbytte end i noget av de sidste 0 aar. Til sammenligning hitsættes folgende opgaver over de sidste 0 aars utbytte : Aar Kvantum Veerdiutbytte kg. Gjennemsnitspris pr. kg I gjennemsnit Kystmakrellens gjennemsnitlige vegt anslaaes til ca. et tredjedels kilo saa at vegten av fangsten i kan dreie sig om ca. tons. Ved veininger utfort i nærheten av Lindesnes i var gjennemsnitsvegten gram.

33 * fiøstmakrelfisket i Nordsjøen ) (dorgefisket). Folgende tabel viser deltagelsen i og utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar: Aar Antal Antal fiskerefartøjer Den hele fangstmængde tdr. utbytte Gjennemsnitspris pr. tonde ?? Hummerfisket. (Tabel a). Aar Beregn. vegt kg. Kvantum Stk. utbytte Gjennemsnitspris pr. 00 stk. pr. kg p gj.snit Vegten er beregnet efter veininger utfort i og da Vestlandshummeren veiet ea. 00 g. og Ostlandshurnmeren ca. 00 g. Aarsaken til det daarlige utbytte av hummerfisket i og og senere aar var krigen. Priserne faldt straks krigen brot ut fra pr. kg. til.00 og endda lavere. esters, vild og opdrættet. (Tabel b). Ifølge de meget ufuldstændige opgaver som foreligger, har fangsten i de 0 sidste aar utgjort i værdi: Aar ) Hostmakrelfisket i Nordsjøen blev paa grund av krigen kun drevet av svenske fiskere.

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

^^' '^^ Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TR 0/^SØ TROAVSOPOSTF.NS BOGTRYK.KERI 1905 06. Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TROASØ TROMSØPOSTENS BOGTRYKKERI 1905-06. » Fortegnelse» Arkæologiske

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 10 omfavne hvemsomhelst. De danner i saa henseende en diamentral kontrast til Kvænerne (Finlænderne). Disse har, saa vidt mit kjendskab til dem rækker, gjennemgaaende

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

Højskolens elever 1893-1953 i tal

Højskolens elever 1893-1953 i tal Fjerde del Indledende bemærkninger Højskolens elever 1893-1953 i tal I denne sidste del af bogen skal resultaterne af en statistisk bearbejdning af dataene for elevholdene fra årene 1893-1953 fremlægges.

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Børge Fogsgaard. Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789

Børge Fogsgaard. Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789 Børge Fogsgaard Dansk hvalfangst i Nordatlanten 1771-1789 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Forskningskarakteristik... 6 Den nordatlantiske hvalfangst... 8 Hvalfangstens begyndelse i Nordatlanten...

Læs mere

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne,

Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Rettelsesliste til betænkning 1954 om realkreditinstitut på Færøerne, Side 27 Tabel 12,sidste linie: 117 skal være 119. 30 1. linie f.o.: 3 mill. skal være 2 1/3 mill. 33 midt afsn.,1.linie:side 13 skal

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere