NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA"

Transkript

1

2

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0.

4 For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk, rekke III IV, senest nr n» VI, nr.. VI,,. VI,. If VI,,,. - - Bergen. A/S John Griegs boktrykkeri z N. Niissen & Sons.

5 INDHOLD. Side Forord * Oversigt over indholdet * Samlet værdiutbytte * Fiskerne og deres deltagelse i fiskerierne 0* Torskefiskerierne * Sildefiskerierne * Brislingfisket * Makrelfiskerierne * Utbyttet av de enkelte fiskerier * Torskefiskerierne * Torskens kvalitet 0* Sildefiskerierne * Brislingfisket * Laksefisket *- Makrelfiskerierne * Hummerfisket * De øvrige fiskerier * Haakjærringfiske * Sælfangst m. v *. Næbhvalfangst * Hvalfangst * Fisk til husbehov 0* Fiskefartoier, redskaper og anlæg * Utførsel av fiskevarer m. v. * Tabeller. Personel og arbeidsmidler Tab. Fiskere og farkoster hjemmehørende i hvert distrikt (by, herred). a Tilvirkningsanlæg og fiskeredskaper distriktsvis b Registreringspligtige fiske- og fangstfartoier c Utbytte av fiskerierne Torskefiskerierne (torsk, sei, hyse, lange, brosme etc.).. Sild, brisling, laks, sjøørret Makrel, kveite, hummer, uer, ræker, aal, forskjellig" a Nærmere opgave ang. forskjellig" i tab. a b Alle saltvandsfiskerier i hvert av de storre kyststrok 0 Nærmere opgaver vedk. de større fiskerier Skreifiskerierne Loddefisket i Finmarken Fetsildfisket og vaarsildfisket 0 Storsildfisket, brislingfisket og makrelfiskerierne

6 Tab. Side Kystbefolkningens forbruk av egen fangst ( Fisk til husbehov") 0 Fiskenes norske, transke, engelske og zoologiske navne Utforsel av fiskeri- og fangstprodukter Femaarsgjennemsnit, -0 For hvert aar fra 0-0 a For hvert aar fra - h 0 For - c Utforselsmængde av hver varesort i hver maaned i Utforselsmængde av hver varesort for hvert toldsted i Utforselsmzengde av de vigtigste sorter for de vigtigste land for hvert aar fra - a b cd Table des matières. Pag. Avant propos * Résumé * Produit total * Les pêcheurs et leur participation dans les diverses pêches 0* Pêches de morue * Pêches de hareng * Pêches d'esprot * Pêches de maquereau * Produit de chaque pêche * Pêches de morue * Characteristiques de la morue de l'année 0* Pêches de hareng * Pêches d'esprot * Pêche de saumon et de truite de mer * Pêches de maquereau * Pêches de homard * Les autres pêches * Pêche de leiche * Chasse de phoques etc * Chasse de baleine à bec (globiocéphale) * Chasse de baleine * Consomption de poisson per les pécheurs 0* Embarcations, engins de pêches et établissements * Exportation de produit de pêches etc * Tableaux. Tab. Personnel et materiel Pêcheurs et embarcations par communes a Établ'ssements et engins de pêches, par communes b Embarcations de pêche et de chasse marine enrigistrées. c

7 Tab. Pag Produit des pêches Espèces de genre gadoide (morue, eglefin, merlan etc.) Hareng, esprot, saumon et truite de mer Maquereau, flétan, anguille, crevettes diverses" a Données plus détaillées sur Forskjellig" (diverses) de tab a.. b Toutes les pêches maritimes sur les princ. parties de la côte 0 Données plus détaillées sur les pêches principales Pêches de morue de mer ( Skrei") Pêches de morue d capelan ( Loddetorsk") Pêches de hareng gros et hareng d'hiver 0 Pêches de hareng grand, d'esprot et de maquereau Consomption domestique de poisson par les pecheurs 0 Designations norv., française, angl. et scientifique de diverses espéces des poissons et autres animaux marins traités dans les tableaux Exportation de produits de pêche et de chasse marine... Moyennes de cinq ans de à 0. Les années 0-0 a Les années - b 0 Les années - c Exportation de chaque article par mois en Exportation de chaque article par ports en Exportation des plus importants articles par pays -.

8 Forord. Den tabellariske oversigt over Norges Fiskerier fremlægges for i alt væsentlig i den form som er benyttet siden 0. Der er dog gjort nogen ændringer i de tabeller som dengang blev opstillet efter omlægningen av dette verk i mere detaljert retning. I aargangen (hvortil henvises) blev tilføiet en ny tabel (tab. I b) og foretat endel andre ændringer. I utgaven for blev stoffet komplettert og øket paa flere kanter. Saaledes blev antal av arbeidere ved fiskeforædlingsfabrikker medtat i tab. I a, i tab. er foruten samlet værdi for hver kommune ogsaa tat med samlet vegt, idet da vegten av forskjellig" ikke er medregnet. Gruppen forskjellig" er derimot behandlet mer utførlig i en ny tabel, b, som altsaa blir en oversigt over kvantum og værdi av vore sjeldnere fiskearter. Endvidere er tabellerne over utforsel omarbeidet og etpar nye tabeller vedk. fordelingen av aarets Luførsel efter maaneder og bestemmelsesland er indtat sidst i boken. Det bør her bemerkes at opgaverne over fangsten og værdien av de fiskesorter som fiskes utenfor opsylittiden for de store fiskerier, i overveiende grad er anslagsvise, hvorfor de ikke maa opfattes som helt noiagtige og uttømmende. I utgaven for er ingen andre væsentlige forandringer foretat end at der i tab. a er tilfoiet samlet vegt av al fisk ilandbragt i hver by og hvert herred. I utgaverne for og er ingen væsentlige forandringer foretat. Tabellerne over utforsel er fortsat og utvidet. For nærv. utgave () er der tilfoiet en ny tabel (tab. c) en fortegnelse over registreringspligtige fiske- og fangstfartoier. Fiskeridirektørens kontor, Bergen den januar 0.

9

10 Oversigt over Norges fiskerier Det samlede værdiutbytte. Paa grundlag av de paa fiskepladserne betalte priser utgjorde den samlede værdi.. Tidligere blev de egentlige kystfiskerier opfort for sig, og bankfisket fra Romsdalsbyerne, Nordsjøsildfisket, dorgemakrelfisket i Nord sjøen og den fra Island hjemførte sild og torsk underett for sig. Denne utskilling av bankfisket fra RomsdalsDyerne kan dog ikke sees at ha nogen interesse, særlig da der jo ogsaa drives banlifiske andetstedsfra som ikke har været regnet fra i summen av kystfiskeriernes utbytte. Derimot kan det ha sin interesse at utskille de værdier som vindes ved fiskeri utenfor norske farvand altsaa væsentlig i Nordsjøen og ved Island. I nedenstaaende tabel er nævnte sondring gjennemfort for de sidste 0 aar. Endvidere bor i anledning det samlede utbytte bemerkes at aargangen indførte den skik ikke at medregne endel kvanta og værdier tilfort Kristiania, Bergen og Stavanger, fordi disse kvanta og værdier derved utvilsomt vilde bli medtat to ganger. Dette gjælder hele tilførselen til Kristiania, likesaa til Bergen dog undtat Islandssild, Nordsjøsild og Islandstorsk samt for Stavangers vedkommende hummer og laks. Aar Norske farvand tons tusen Fiskeri Fremmede farvand tons ) tusen Alt fiskeri ) tons tusen Hvalfangst og sælfangst 000 ' Totalværdi 000 k r * ' 0 0 ' 0 ' ' ' Gj.sn , 00 I foranstaaende tabel er nævnte reduktion foretat forsaavidt dc sidste 0 aar anga ar. Det, vil da sees al værdiutbyttet i, ikke som anført i aargangen, var det tredjestørste, men det allerstorste -. ) Fiskernes forbruk av egen.fangst ikke medregnet. ) Island, Nordsjoen, Færoerne

11 indtil da opnaadde. Ogsaa siden har totalutbyttet været stadig voksende dog er der nedgang i. I ovenstaaende tal er ikke medregnet fiskernes forbruk av egen fangst. Se herom tab. og s. 0*. Fiskearter Nr. Anført i nummerorden efter værdiutbytte i 0/, 0/, 0/, Skrei Storsild Og østlandssild Vaarsild Loddetorsk Fetsild Kystmakrel Sei Smaasild Fjordtorsk Brisling Hyse Lever Laks Haakjærringlever Kveite Banktorsk Brosme Hummer Lange Lodde Uer Islandssild Ræker Nordsjøsild Rødspette Stenbit Agnskjæl Sjøørret Krabbe Hvitting Blaalange Aal Lyr Tareaske østers Pigvar Blaaskræl Horngjæl Skate Islandstorsk Nordsjørnakrel Svartkveite Andre og ikke særsk. nævnte Tilsammen Sammendrag Torskefiske (alle) Sild, brisling, makrel Andre , 0 0, 0,, 0,0 0,,,,,,,,0,0,, 0 0, 0, 0, 0 0,0 0, 0,0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0( 0,0 0 0,0 0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0 <0,0 <0,0,,,,0,0,,0,00,,,, 0,, 0,, 0,0 0, 0, 0, 0,, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 <0,0 <0,0 0,0 <0,0 <0,0 0,0 <0,0 0, ,00 00,,, 0,, ,,, 0,,,,,,,,, 0,0 0,. 0, 0, 0, 0,0 0,, 0, 0, 0, 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0, 0, 0,0 0, <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 <0,0 0, 0, 0,0 0, 00,00 0,0,, ) For og blev lever tat med under Andre og ikke særskilt nævnte. Det her gjælder lever av torsk og torskeartet fisk, skrei og loddetorsk undtat, da værdien herav er indbefattet i fiskens værdi.

12 * Nr. Fiskearter Anført i nummerorden efter * kvantum i Kvantum tons") / Kvantum o / 0 Kvantum tons") tons') 0 o 0, Vaarsild,, 0, Storsild og Østlandssild... 00,00 0, 0, Skrei 0,0,0,0 Smaasild 0,,,0 Fetsild,,,0 Loddetorsk 00, 0,, Sei, 0, 0, Lever ) 0 0, , Brisling, 0, 0, Kystmakrel 0,,0 0, Hyse,, 0 0, Fjordtorsk, 0, 0,, Lodde 0,, 0 0,0 Banktorsk 0, 0, 0, Brosme 0, , Haakjærringlever 0 0, 0, 0,0 Lange - 0, 00 0, 0, Islandssild 0 0,,0,0 Kveite 0 0, 00 0,0 00 0, Uer 0, 0 0, 0,, Stenbit 0, 0,0 0 0,0 Nordsjøsild 0, 0 0, 0 0, Laks 0, 0, 0, Hummer 0,0 0,0 0,0 Tareaske 0,0 0 0, 0,0 Krabbe 0,0 0,0 0,0 Rødspette 0,0 0 0,0 0,0 Ræker 0,0 0 0,0 0,0 Blaalange 0,0 0, Agnskjæl 0,0 0,0 0,0 Lyr 0,0 0,0 00 0,0 Hvitting 0,0 0,0 0,0 Sjøørret >0,0 0,0 0,0 Blaaskjæl <0,0 0 <0,0 <0,0 Aal 0,0 0,0 0,0 Skate <0,0 <0,0 <0,0 Horngjæl <0,0 <0,0 <0,0 Østers <0,0 <0,0 <0,0 Pigvar <0,0 <0,0 <0,0 Svartkveite - - 0,0 0 0,0 Islandstorsk ,0 0,0 Nordsjømak rel ,0 0,0 Andre 0 0,,0 0, Tilsammen 00,00 00,0 00,00 Sammendrag Torskefiskene 0,,,0 Sild, brisling, makrel 0 0,0 0,0, Andre, 0, 0 0, y egten av de sorter som opgives i hl. eller stykketal er angit som om hl. eller td var lik 00 kg. makrel regnet lik / kg. hummer fra Vestlandet lik 0., fra Star- og Østlandet lik 0. kg. skrei regnet lik. kg. fra Romsdals amt og sydover og.0 kg. fra Trøndelagen og nordover. ) Herav 0 tons av skrei og loddetorsk. I og blev lever tat med under andre.

13 Som det fremgaar av tabellen var værdiutbyttet av saltvandsfiskerierne i stone end i noget foregaaende aar. Den 'samlede værdi,av de norske saltvandsfiskerier fordeler sig paa hver fiskeart som vist i ovenstaaende tabel hvor for aaret er medtat alle de arter om hvilke spørgeskemaerne for dette aar indeholdt sporsmaal. For tidligere aar end spurtes ikke om () tareaske, () lyr, () blaaskjæl, () pigvar og () skate. Det samlede kvantum av de norske saltvandsfiskerier fordeler sig paa hver fiskeart som vist i ovenstaaende tabel. For aaret er rnedtat alle de arter om hvilke spørgeskemaerne for det aar indeholdt sporsmaal. SKAGERAK NORDSJØEN io I SHAVET HELE i.ysten > -- NORSK E HAVET 0- or e pr kg. -??0 0 0 '' /,, - Fig.. Bevægelsen i ; gjennemsnitlig,,pris for alle fiskesorter underett for hver av te fire, kyststrækninger og for hele kysten.

14 * tons 00,000 oo,000 itoo,000 00,0oo \I et Y\e\r`c)'., / 0. NIS N% ,000, f dj0ert / O.. * N /.;*... fr et, *---- _ _ Shagerctk -Jain -f 'cz Fig.. Bevægelsen i opfisket kvantum av alle fiskearter 0- for de fire kyststrækninger og for hele kysten. Folgende tabel viser bevægelsen i pengeværdi av de vigtigste fiskearter for aarene 0-, Aar Torsk Sild Makrel Sei Brisling

15 * Følgende tabel viser bevægelsen i opfisket kvantum i tons av de vigtigste fiskearter for aarene 0-. Aar Sild Torsk Sei Brisling Makrel 0 Gj.snit 0- tons tons tons tons tons Fordeles værdien av de egentlige fiskerier paa de forskjellige kyststrækninger blir forholdet folgende: Amter og kyststrækninger Kvantum Tons 0/ /0 Pris ore pr. kg. I Smaalenenes amt Akershus amt Buskeruds amt Jarlsberg og Larviks amt Bratsbergs amt Nedenes amt 0... Mandais fogderi Skagerakkysten Lister fogderi Stavanger amt ') S. Bergenhus amt Bergen ) 0 0. N. Bergenhus amt Nordsjøens kyst Romsdals amt S. Trondhjems amt N. Tronhjems amt Nordlands amt 0W. 0.. Tromso amt..0. Finmarkens amt Norskehavets kyst Ishavskysten. 0.. Ialt ) Ikke alle tilførsler til Stavanger by er medregnet. Se side *. ) Befgens by, kvanta ikke medberegnet.

16 * Folgende tabel viser bevægelserne i opfisket kvantum, værdi og gjennemsnitspris av alle fiskesorter for de storre kyststrækninger 0 -. Kyststrækning Aar Kvantum Pris ore pr. Tons o 000 0/0 kg Skagerakkysten (Svenskegrænsen Lindesnes) Gj.snit 0-..., Nordsjøens kyst (Lindesnes-Stat) Gj.snit Norskehavets kyst (Stat-Brynilen, d. e.... Finmarkens vest grnse) GJ snit Ishavskysten.. 0. (Finmarken) Gj.snit

17 0* Kyststrækning Aar Tons Kvantum o o 000 0/0 Pris ore pr. kg. Hele kysten ' W Gj.snit Deltagelsen i fiskerierne. Fiskerne. Ifølge Riksforsikringsanstaltens statistik vedr. Ulykkesforsikringen for fiskere, utgjorde antallet av fiskere i mand. Av disse var havfiskere (heri indbefattet kystfiskere), fjordfiskere og fangstmærld. Efter lensmændenes opgaver var der ialt 00 fiskere, hvorav drev fiske som eneste erhverv, som kovederhverv og 0 som bierhverv. Hertil kommer personer som deltok i fiskens tilvirkning til handelsvare samt arbeidere ved hermetik-, sildolje-, guanofabrikker o.. Som man ser opgir lensmændene endel fler fiskere end det antal som er optat i fiskerforsikringen. Grunden hertil tor væsentlig ligge i at en del av de av lensmændene under bierhverv" opførte fiskere ikke,optages i fiskerforsikringen da deres fiskeri enten er ubetydelig eller bare drives i en enkelt sæsong av aaret. Efter fiskerforsikringens aarsberetning for hitsættes følgende oplysninger: Antallet av forsikrede som foruten fiskere og fangstmænd ogsaa omfatter personer beskjæftigede i smaaskibsfart var i. Den samlede præmie utgjorde kroner.

18 I omkom av de forsikrede personer under fiske eller færdsel paa sjøen. Nedenfor gives en oversigt over antallet av godkjendte" ulykker, deres følger og de tilkjendte erstatninger siden forsikringens oprettelse (). Aar Ulykker Antal O/o Derav døde drukn. Erstatning kroner Antal efterlatte enker barn andre o Her følger en tabel over dru.kningsulykkernes fordeling paa aarstiderne. Aar. kv.. kv.. kv.. kv, Deltagelsen i torsk.fiskerierne. FOr 0 blev deli- ikke sondret mellem deltagerne i skreifiskerierne og deltagerne i vaartorskefisket i Finmarken (loddefisket). Der gives nu særskilte opgaver for hvert av disse fiskerier ; men i nedenstaaende tabel anføres de samlet for sammenligningens skyld. Her skal kun bemerkes at i de egentlige skreifiskerier deltok mand, hvorav i Finmarkens amt, og i loddefisket mand, altsaa tilsammen mand.

19 * Deltagelsen i de sidste 0 aar og i den sidste menneskealder stiller sig saaledes: Aar Antal deltagere Aar Antal deltagere Gjennemsnitlig I Til belysningen av deltagelsen i de vigtigste fiskeridistrikter (amtsvis) i de sidste 0 aar hitsættes folgende tabel: Aar Romsdal Nordland Finmarken iberegnet loddefisket Gjennemsnitlig Det maa vel merkes at disse tal er noget for hoie da de fleste fiskere under fisket flytter fra et opsynsdistrikt til et andet, ofte flere ganger og enkelte kan da bli tællet to ganger. Indførselen av motor i fiskefartoierne har i hoi grad øket betydningen av denne indskrækning i tallenes betydning. Sildefiskerierne. Herunder falder fetsildfisket, vaarsildfisket, storsildfisket paa Skagerakkysten, storsildfisket paa Vestkysten, Nordsjø-sildefisket og sildefisket ved Island.

20 * Over deltagelen i de fire første av disse fiskerier haves opgaver for et længere tidsrum. Nedenfor hitsættes en tabel over deltagelsen i de sidste 0 aar. Aar Fetsildfiskerierne Vaarsildfisket Storsildfisket Vestkysten Storsildfisket Skagerakkysten Gjennemsnitlig ca ca Deltagelsen i fetsildfiskerierne (tabel ) har vekslet meget sterkt, saaledes i mand og i 0 mand. Grunden hertil er at forekomsterne av fetsild langs kysten har været i hoi grad vekslende, enkelte aar er silden helt uteblit. I deltok garnbaater med en besætning av 0 mand, og notlag. Opgaverne over deltagelsen i fetsildfiskerierne er noget mangelfulde. Særlig er dette en folge av usikkerheten med hensyn til om smaasil.dfiske maa henregnes til fetsildfiske. Da smaasildfiske ikke er noget selvstændig fiske nogensteds, men i Romsdals amt og søndenfor drives sammen med brislingfisket og nordenfor Romsdals amt sammen med fetsildfisket, bør de personer som driver smaasildfiske tælles sammen med brislingfiskerne resp. fetsildfiskerne. Spørgeskemaerne for, og er dog saaledes avfattet at man tor vente noget storre klarhet herover i senere aarganger. Folgende tabel belyser deltagelsen gjennem et længere tidsrum : Aar Antal deltagere

21 * Til nærmere belysning av deltagelsen fra de amter hvor fiskerierne er foregaat hitseettes folgende tabel: Aar Sondre Nordre Bergen- Bergenhus hus Sondre Nordre Romsdal Trond- Trond- Nordland Tromso hjem hjem Deltagelsen i vaarsildfisket var i 0 mand, derav som garnfiskere med ialt garnbaater. Av notlag deltok 0. Storsildfisket i Romsdal og S. Trondhjems amt er et drivgarnsfiske. Der deltok i 00 mand med farkoster, mest motorskoiter og dampskibe. Brislingfisket. Sammen med brisling fiskes ogsaa smaasild eller musse saa fisket burde kanske rettest hete brisling- og mussefisket". Det drives med finmaskede noter av mange typer fra Romsdals amt til svenskegrænsen dog ubetydelig paa strækningen fra Stavanger ti- Kristianiafjorden. Den samlede deltagelse i var 0 mand, derav opgit som snurpenotfiskere. Mere indgaaende sporsmaal angaaende brislingfisket fandtes ikke i skemaerne for, men blev indtat i de senere utsendte. Besvarelserne er derfor noget uensartet men synes dog at være av stor interesse. Der opgives at det deltagende antal notlag var, derav opgives 0) som snurpenotlag og som landnotlag. Makrelfiskerierne. Deltagelsen i kystmakrelfiskerierne i de sidste 0 aar og siden sees av folgende tabeller:

22 * Aar Antal deltagere Aar Kystmakrelfiskerierne Gjennernsnitlig Folgende tabel viser deltagelsen fra forskjellige amter i de sidste 0 aar: Aar Jarlsberg og Larvik Bratsberg Lister og Mandal Stavanger Gjennemsnitlig Fra Smaalenenes amt deltok i mand og fra Nedenes. Av det hele antal deltagere opgives som garnfiskere, som notfiskere 0 hvorav bare i Stavanger amt. Antallet av deltagende farkoster opgives til ialt og notlagenes antal til. Om deltagelsen i høstmakrelfisket i Nordsjøen henvises til side *. Det tilfoies her at dette fiske i paa grund av krigen ikke blev drevet av norske bare av svenske fiskere. Utbytte av de enkelte fiskerier. Torskefiskerierne. (Tabel ). Det samlede utbytte av skretfiskerierne var i 000 stk. fisk, hl. lever, hl. rogn samt mill. stk. fiskehoder til en samlet værdi av. Gjennemsnitsprisen for 00 stk. rund fisk (hode, lever og rogn iberegnet) blir saaledes..

23 * Utbyttet av vaartorskefisket i Finmarkens amt (loddefisket) var i stk. ) fisk, 0 hl. lever, mill. stk. fiskehoder til en samlet værd i. av. Nedenfor følger en tabel, som viser det samlede utbytte av samtlige skreifiskerier og loddefisket i de sidste 0 aar: Aar Vegt tons ) Stk. fisk tusen Lever hl. Rogn hl. Samlet værdi pr. 00 stk. rund fisk ) 0 ) 0 ) ) Gj.snit I Gjennemsnitsfangsten i de siden forløpne aar er. millioner stykker. Angaaende de forskjellige landsdeles andel i torskefiskeriernes utbytte bemerkes: Finmarkens amt. Der gives tre see opgaver over Finmarkens torskefiskerier (hvori deltar fiskere fra Nordland, Tromso amt og Finmarken selv), nemlig () skreifisket" eller vinterfisket fra (nytaar til loddefiskopsynet begynder i slutningen av april) tab. og, () loddefisket" eller vaartorskefisket fra slutningen av april til utgangen av mai, tab. og og () sommer- og høstfisket" indtil aarets utgang, tab., under rubr. Banktorsk" og fjordtorsk. Denne sondring blev indført i ) Det bemerkes at fisken i Finmarken og tildels i Tromso amt sælges paa vegt. Det i statistikken anførte stykketal er fremkommet ved at dividere kilotallene med. for Romsdals amt og sydover og. fra Trøndelagen og nordover og de fremkomne tal er derfor ikke at opfatte som virkelige antal av fisk, men av normalfisk".0 kg. Det virkelige fisketal er i almindelighet meget stone i Finmarken, i A. 0 millioner stk., i 0 à 0 millioner stk. ) For og er vegten beregnet paa grundlag av særlige veininger utført i Aalesund og Lofoten (se s. *), for tidligere aar efter forholdet fisk =. kg, (sløiet fisk uten hode og indvolder).

24 * Fiskeristatistikken for 0. For Finmarkens vedkommende gir opgaverne oplysning om vegt av fisken i sloiet tilstand, ikke over stykketal. Følgende tabel gir en oversigt over de to hovedfiskeriers utbytte i de sidste 0 aar : Aar Skreifisket tons Loddefisket tons Ialt tons Gjennemsnitlig Tromso amt. Ogsaa i dette amt sælges fisken paa vegt og opgaverne gjælder vegten av fisken uten hode og hale. Fisket har i de sidste 0 aar været mindre end i tidligere aar. Følgende tabel viser fangstmængden i de sidste 0 aar: tons 0 0 tons 0 I gjennemsnit 0-00 tons Nordlands amt. I Lofotens opsynsdistrikt foregaar landets største skreifiske. Inden opsynsdistriktet') fiskedes i. millioner stk. skrei. Lægges hertil det opfiskede kvantum paa Yttersiden samt i opsynsdistriktet efter opsynstiden, hvilket tilsammen utgjør 00 stk. skrei, blir den samlede fangst for Lofotens og Vesteraalens fogderi, 00 stk. skrei. Inden Lofotens opsynsdistrikt utgjorde fiskernes antal, den samlede fangstmængde og fangstmængden pr. fisker i de sidste 0 aar for som følger. ) Opsynsdistriktet omfatter fra ogsaa Værøy og Rost.

25 * Aar Antal fiskere Opfisket kvantum i tusen Fisk pr. fisker Gjennemsnit 0- Gjennemsnit Fra, da Lofotens opsynsdistrikt ogsaa omfattet Værøy og Rost, utgjorde fiskernes antal, opfisket kvantum stk. skrei og fangstmængde pr. fisker 0 stk. skrei. I henholdsvis 0, og. I de sidste 0 aar opfiskedes folgende kvanta i amtets forskjellige deler, uttrykt i tusener: 0 Aar Lofoten og Vesteraalen Salten Nordre Sondre Helgeland Helgeland Ialt 000 stk. 000 stk 000 stk. 000 stk. 000 stk gjen.snit 0 Nordre Trondhjems amt og Sondre Trondhjems amt. I førstnævnte amt foregaar skreifiske væsentlig fra fiskeværet Sørgjæslingerne, Vikna, i sidstnævnte fra Nord-Frøya, Sør-Frøya (været Titran) samt jornør. Utbyttet i de sidste 0 aar var folgende:

26 ,, '" Aar N. T.hjems amt S. T.hjerns amt Trondelagen ialt I gjennemsnit Romsdals amt. Skreifisket i de romsdalske fogderier, seerlig Sondmen, er efterhvert vokset op ved siden av Lofotens skreifiske i betydning. Følgende tabel viser de opfiskede mængder inden de tre fogderier i de sidste 0 aar: Aar Sondmør Romsdal Nordmor Tilsammen 000 stk 000 stk. 000 stk. 000 stk , i , i 0 I gjennemsnit 0 0 Kysten søndenfor Stat. Ogsaa søndenfor Stat har skreifisket i de senere aar undergaat sterk vekst og skreifisket har stadig utbredt sig sydover. Saaledes opgives for,, og et mindre kvantum fisket i Mandais fogderi (Spangereid herred), altsaa utfor Lindesnes som nu er sydgrænsen for skreifiske. Nedenstaaende tabel viser utbyttet amtsvis i de sidste 0 aar:

27 0* Aar N. Bergenhus amt S. Bergenhus amt Stavanger amt Lister og Mandais amt Ialt syd for Stat 000 stk. 000 stk. 000 stk. 000 stk gj.sn stk Folgende tabel søker at belyse utbyttet av de store skreifiskerier i sammenlignet med gjennemsnittet for 0-. Kystdel Gj.-snit 0- Overskud 0/0 Finmarken Tromso amt Nordland Trøndelagen Romsdals amt Vestlandet Hele riket tons 00 stk. 000 stk Fiskens kvalitet. Bedømt efter levermængden og rognmængden stiller kvaliteten sig saaledes i de sidste 0 aar, idet tallene i tabellen uttrykker antal liter lever eller rogn pr. tusen fisk. I sidste kolonne er leverholdigheten desuten uttrykt som antal skrei pr. hl. lever:

28 * Aar Romsdals amt Lever Rogn Lofotfisket Lever Tromso amt ) Finmarken') Skrei Lodde fiske Rogn ) Lever Rogn Lever Rogn Lever Riket Skrei og Loddetorsk Lever Rogn ) Stk. pr. 00. lever Distrikt Dato Antal undersøkt R M Længde RM cm. cm. Rund RM kg. kg. Sondmor 0/_ / Lofoten /-0/..... Vestfinmarken... / Vegt Sloiet Lever RM kg. kg.... R g.g Særlige maalinger og veininger av skreien begyndte i og er siden fortsat. Nedenfor hitsættes i tabelform nogen av de vigtigste giennemsnitstal for. R rognfisk. M melkefisk. Rogn Melke g. Priserne. Nedenstaaende tabel gir en oversigt over priserne sidste 0 aar: Aar I Skrei Fiskehoder Lever Rogn Sloiet Rund 00 stk. hl. 00 stk ) opsynschefens beretning opgives noget højere tal, som er fremkommet derved at der til grund for beregningen er lagt kvantum av rogn og fisk paa det stadium av fisket da nyttiggjørelsen av rognen ophorer. Denne beregningsmaate er vel i og for sig rigtigere, men for at kunne sammenligne distrikterne er vi her twit til at lægge det hele skreikvantum til grund for beregningen. ) For rognens vedkommende bare skreikvantum lagt til grund for beregningen. ) For Tromso og Finmarkens amters vedkommende forstaaes her ved skrei". kg. sloiet fisk. de

29 * Sildefiskerierne. Tabel. Det samlede utbytte i var folgende: Vaarsild Storsild. Fetsild. Smaasild. Nordsjosild.. Islandssild.. 0 hl Ialt 0 hi. 0 0 pr. hl.. mot i. 0.,, ,, ,,. If II,.. 0 pr. hl.. mot i. ht. 0 _ I gjennemsnit hl. 0 pr. hl pr. hl..0 Som det vil sees var altsaa utbyttet av sildefiskerierne i baade hvad kvantum og værdi angaar storre end i noget tidligere aar. Gangen i de forskjellige fiskerier fremgaar av folgende tabeller: Vaarsild. Storsild. Gjennem- Aar Kvantum snitspris Aar Kvantum pr. hl. hl. hi T. 00 H Gj.snit Gj.snit Gjennemsnitspris pr. hl ,.0..

30 * Fetsild. S'maasild. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl., , ec 0 ; , , , Gj.snit 0. Gj.snit 0. 0.!... Nordsjosild. Islandssild. Aar Kvantum hl. kr, Gjennemsnitspris pr. hl. Aar Kvantum hl. Gjennemsnitspris pr. hl G 00 00, ') 0) 0) ) ) ) -- ) ) ).--. ) , 0 ' ' Man har ikke fuldstændige opgaver over nordmænds utbytte av sildfisket ved Island. Det er betydelig storre end hvad det til Norge hjemførte kvantum gir uttryk for.. Desuten er der fanget flere tusen tønder sild til sildoljefabrikkerne, hvilken fangst udelukkende besørges av nordmænd. ) Heri kun modtat den til Norge indiorte Islandssild.

31 * Brislingfisket. (Tabel ). Følgende tabel viser utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar : Aar Kvantum hl. utbytte Gjennemsnitspris pr. hl gjennemsnit 000 WO Laksefisket. (Tabel ). Aar kg.. Laks Pris pr. kg. kg. Sjøørret Pris pr. kg

32 * Nedenstaaende tabel viser utbyttet av laks og sjøørret sammenlagt i de sidste 0 aar: Aar Kvantum kg. Væicliutbytte Gjennemsnitspris pr. kg I gjennemsnit. Ovennævnte opgaver angaar kun sjøfisket. For elvefiskets vedkommende henvises til beretninger fra inspektoren for ferskvandsfiskerierne. Makrelfiskerierne. (Tabel a). Kystmakrelfisket gav i et større utbytte end i noget av de sidste 0 aar. Til sammenligning hitsættes folgende opgaver over de sidste 0 aars utbytte : Aar Kvantum Veerdiutbytte kg. Gjennemsnitspris pr. kg I gjennemsnit Kystmakrellens gjennemsnitlige vegt anslaaes til ca. et tredjedels kilo saa at vegten av fangsten i kan dreie sig om ca. tons. Ved veininger utfort i nærheten av Lindesnes i var gjennemsnitsvegten gram.

33 * fiøstmakrelfisket i Nordsjøen ) (dorgefisket). Folgende tabel viser deltagelsen i og utbyttet av dette fiske i de sidste 0 aar: Aar Antal Antal fiskerefartøjer Den hele fangstmængde tdr. utbytte Gjennemsnitspris pr. tonde ?? Hummerfisket. (Tabel a). Aar Beregn. vegt kg. Kvantum Stk. utbytte Gjennemsnitspris pr. 00 stk. pr. kg p gj.snit Vegten er beregnet efter veininger utfort i og da Vestlandshummeren veiet ea. 00 g. og Ostlandshurnmeren ca. 00 g. Aarsaken til det daarlige utbytte av hummerfisket i og og senere aar var krigen. Priserne faldt straks krigen brot ut fra pr. kg. til.00 og endda lavere. esters, vild og opdrættet. (Tabel b). Ifølge de meget ufuldstændige opgaver som foreligger, har fangsten i de 0 sidste aar utgjort i værdi: Aar ) Hostmakrelfisket i Nordsjøen blev paa grund av krigen kun drevet av svenske fiskere.

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde.

xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. xv. Romsdals Amt, Underdanigst Beretning om R omsdals Amts økonomiske T ilstand m. v. i F emaaret 1896-1900. A. Landdistriktet. Folkemængde. A.mtets Landdi strikts Folkcm ffingde udgjorde efter Folketffillingeu

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013

Menons indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 RAPPORT indeks for luftfartsdekning i Norge og poengscore for norske lufthavners nedslagsfelt anno 2013 MENON-PUBLIKASJON NR. 10/2013 Av Rasmus Bøgh Holmen Menon Business Economics RAPPORT Innhold 1. Hovedkonklusjoner...

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918

2 3 2 rotografisaijiliiigeii EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 2 3 2 rotografisaijiliiigeii 038 EJNAR GJESS1NG DEN F RIE UDSTILLING 1 1 0. 24. DECEMBER 1918 iotograiisaijilingeii Kunstmaler Ejnar Gjessing er demitteret til Kunstakademiet fra Vermelirens Tegneskole.

Læs mere

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29

Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen. Produktionsår: Strandgade 29 Hav- og saltsvandsdambrug skema (til indberetning 1. april indeværende år) Miljøstyrelsen Strandgade 29 Produktionsår: Amt: 1401 København K Havbrugets navn: Tlf. 7254 4000 E-mail: mst@mst.dk www.mst.dk

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

amle Strandlinjer i Norge

amle Strandlinjer i Norge tut w Bidrag til Eundskaben om amle Strandlinjer i Norge H. Mohn. Særskilt Aftryk af Nyt Mag. for Naturvsk." Kristiania. B. M. Bentzen.s Bog trykkeri. 1 8 7 6. » Bidrag til Kundskaben 4^Uy s^a, gamle

Læs mere

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005

På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 På vej mod himlen 86 Camping-Fritid 5/2005 Her er sjovere end på Nordkapp Himlen over Lofoten og Vesterålen er høj, og midnatssolen kan ligefrem stikke i øjnene. Det oplevede Karen Ellegaard,da hun besøgte

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 1 Tønsberg Fil 2 KL 4 Moss 3 KL 4 2 Helios 1 KL 4 Kjelsås 1 KL 4 3 Daugulu 1 KL 4 Bøler 1 kl 4 4 Bøler 2 KL 4 Fredriksborgveien 1 KL 4 5 Lesja 1 KL 4 Ås-Delta 1 KL 4 6 Futt

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI.

Læs mere

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14 Liste over skolegodkendte praktiksteder i Norden. Praktikpladser uden for Danmark, som opfylder de kriterier, som er gældende for danske uddannelsessteder (opdateret 7. november 2013) PRAKTIKTED mådyr

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

De to andre kommisjonsmedlemmene er det vanskeligere å identifisere.

De to andre kommisjonsmedlemmene er det vanskeligere å identifisere. Denne protokollen finnes hos Riksarkivet, i Utenriksarkivet, Ræstads samling, eske 17. Arkivreferansen er: RA/EA-4036/H/Hb/L0017 Den kongelige kommisjon hadde som oppgave å foreslå midler til å oppnå fremgang

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist

Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Størrelsessortering af rejer med sorteringsrist Project udført af: Nordic Atlantic Co-operation Bryggjubakki 12, P.O. Box 9, FO-1 Tórshavn Faroe Islands Tel. +8 3 - Fax: +8 3459 nora@nora.fo M.V. Osprey

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^

^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ ^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ 25 LIV SOM DØR. ET NØDROP. Skog Og fjeld med glitrende bræer, sildrende bækker og vindens monotone sus i trækronene er det den hele natur for vore hjemlige turister? Er det alt,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^

Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN. sonnefi5ch(u) A,^ i/j r.a ^ .' i/j r.a ^ Si\\psfl\\\ p^s ift the ni^kt.., CHRISTIAN sonnefi5ch(u) A,^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/samlededramatisk03heib

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik procent F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik forhold og procent F+E+D ISBN: 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun tilladt

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Krydstogt. - Nordkap med M/S Gann. 14. juli 25. juli Med norsk/dansk rejselederteam

Krydstogt. - Nordkap med M/S Gann. 14. juli 25. juli Med norsk/dansk rejselederteam Krydstogt - Nordkap med M/S Gann 14. juli 25. juli Med norsk/dansk rejselederteam eller Fjordlines natfærge Hirtshals - Stavanger t/r eller kør selv f.eks. via Hirtshals - Kristiansand. Et usædvanlig flot

Læs mere

DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM

DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM DNA-program fra 1894 DET NORSKE ARBEJDERPARTIS PROGRAM Grundaarsagen til den sociale elendighed, aandelig underkuelse og politiske afhængighed, er det forhold, at arbejdsmidlerne (grund, jord, bjergværker,

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere