STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK"

Transkript

1 STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11 Fardse1suhe1d 1966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1967 STATISTIK AN $E BU TT E

2 Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, : 4, 140, : 4, 91, : 4, 145, : 4, 94, : 4, 151, : 4, 96, : 4, 156, : 4, 98, : 4, 159, : 4, 99, : 4, 163, : 4, 105, : 4, 166, : 4, 107, : 4, 167, : 4, 109, : 4, 174, : 4, 111, : 1960: : 4, 114, : 1962:4 1941: 4, 117, : 1963:3 1942: 4, 120, : 1963 : : 4, 123, : 1964: : 4, 132, : 1965: : 4, 134, : 1966:8 1948: 4, 136, 2

3 Forord Nerverende hefte danner en fortsettelse af den statistik om ferdsels, der siden 1930 er offentliggjort i Statistiske Meddelelser. Fra og med 1958 omfatter opgerelseme alene færdsels med personskade, medens de tidligere opgerelser tillige omfattede færdsels alene med materiel skade. Opgerelsen er udarbejdet ph grundlag af indberetninger, der udffrdiges af politiet for hvert ferdsels med personskade, som kommer til politiets kundskab. Dette hefte for 1966 er udarbejdet efter samme retningslinier som hæftet for 1965, og adskiller sig dermed ligesom opgerelserne fra og med 1960 fra tidligere endelige opgerelser, idet der fra begyndelsen of 1960 indfertes en ny indberetningsform, der har Abner mulighed for en mere indgáende statistisk behandling af ferdselsene. For at lette sammenligning med tidligere Ar er i hcftets tabelafsnit medtaget en rekke serskilte tabeller med sammenlignelige oplysninger for hrene Hæftet er udarbejdet i Danmarks Statistiks 8. kontor, afdelingen for samferdselsstatistik, under sekreter, cand. polit. Hans G. Baggendorff. Danmarks Statistik i oktober N. V. Skak- Nielsen. Ole Bruhn Johansen. Pris: 5,00 kr. excl. moms AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S Udkommet i december 1967.

4 Indhold Contents TEKSTAFDELING 1. Indledning 2. personskader implicerede fardselselementer 5. Forholdene pá sstedet 6. Uheldsforvoldende fardselselementer 7. Arsagsforhold TEXT 5 1. Introduction 6 2. Number of personal injuries Number of accidents Number of traffic units involved in accidents Circumstances at scene of accident Traffic units causing accidents Causes TABELAFDELING I. II. Personskader og i de enkelte politikredse Personskaderog i de enkelte hovedlands- III. dele Uheld fordelt efter forholdene pá sstedet IV. Personskader fordeltefterforholdene ph. sstedet V. Personskader fordelt efter hovedlandsdel og vejart VI. Personskader og fordelt efter árets maneder, klokkeslet m.v. VII. Personskader og fordelt efter ugedag og koretojsart VIII. fordelt efter ugedag og vejart... IX. og tilskadekomne personer fordelt efter kon, alder og befordringsmiddel X. Anvendelse af sikkerhedssele og styrthjelm.. XI. Uheld fordelt efter antal implicerede færdselselementer XII. og tilskadekomne samt sforvoldende uskadte personer fordelt after alder og benyttet befordringsmiddel XIII. Uheld og personskader fordelt efter hovedársag og sforvoldende element XIV. Uheld fordelt efter hovedársag, sforvoldende element og sforvolderens alder.. XV. Uheld fordelt efter hovedársag, sforvoldende element og forholdende ph sstedet XVI. Uheld pá hovedveje. Fordeling efter hovedvejsnummer XVII. Uheld med spirituspávirkning som hovedársag XVIII. Uheldsforvoldende forere af biler og motorcykler. Forerens alder og forerbevisets udstedelse XIX. Uheld med eet færdselselement fordelt efter forholdene pá sstedet XX. Oversigtstabel TABLES 24 I. Accidents and personal injuries by police districts 30 II. Accidents and personal injuries by district categories 32 III. Accidents and personal injuries by circumstances at scene of accident IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Personal injuries by circumstances at scene of accident Accidents and personal injuries by district categories and type of road Accidents and personal injuries by months of the year, time of the day, etc. Accidents and personal injuries by day of the week and type of vehicle Accidents by day of the week and type of road Persons involved by age and type of vehicle Use of safety -belts and crash -helmet Accidents by district categories and number of traffic units involved Killed and injured persons causing accidents, by age and type of vehicle 48 XIII. Accidents and personal injuries by main cause and 52 traffic unit causing accident XIV. Accidents by main cause, traffic unit causing accident 54 and age of person causing accident XV. Accidents by main cause, traffic unit causing accident 64 and circumstances at scene of accident XVI. Accidents involving personal injury on major road. By 68 major road number 70 XVII. Accidents involving personal injury where main cause was driving under the influence of alcohol XVIII. Accident causing drivers of cars and motor -cycles. Age 72 of driver and year of issue of driver's license 74 XIX. Single -accidents by circumstances at scene of accident 76 XX. General table for BLAG 1. Fortegnelse over ársagsforhold 2. Indberetningsskema 3. Beskrivelse af sstedet 4. Fortegnelse over kategorier of fnrdselselementer m.v. 5. Definitioner m.v. APPENDIX List of causes Report form Description of scene of accident 4. List of categories of traffic units, etc Definitions etc.

5 1. Indledning. Danmarks Statistiks færdselssstatistik omfatter deis en mánedlig forelebig opgerelse, der hver máned offentliggeres i Statistiske Efterretninger, deis en endelig kvartalsopgerelse, der bringes i Statistiske Efterretninger og deis en endeiig ársopgorelse, der hvert ár bringes i Statistiske Meddelelser. Uddrag af de endelige ársopgerelser offentliggeres i Statistiske Efterretninger i forbindelse med den endelige opgerelse for árets 4. kvartal, for Aret 1966 sáledes i Statistiske Efterretninger 1967 nr. 30. Sável den forelebige som den endelige opgerelse er fra og med 1958 begrænset til de færdsels, hvor personskade er forekommet, og hvorom oplysninger foreligger for politiet. De mánedlige opgerelser bygger pá forelebige indberetninger, der i almindelighed indsendes til Danmarks Statistik inden 24 timer efter et. De endelige indberetninger indsendes ferst, nár de nærmere omstændigheder ved et er klarlagt. Disse endelige indberetninger indeholder udover en kopi af den forelobige summariske indberetning mere detaillerede oplysninger vedrerende sstedet, færdselssituationen, ársagsforhold, de implicerede personers kon, alder og den forvoldte skade m.m. Den endelige indberetning fremtræder deis som et supplement til den forelebige indberetning, deis som en revision af de i den forelobige indberetning meddelte oplysninger. Denne revision omfatter navnlig den forvoldte personskade, idet det ikke altid er muligt at konstatere skadens egentlige omfang straks efter et. let af dræbte opgjort pá grundlag af de forelebige indberetninger kan ifolge sagens natur alene omfatte dodsfald, der indtræffer umiddelbart i forbindelse med et, medens antallet af dræbte efter den endelige opgerelse omfatter dedsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et. Da pct. af samtlige færdselsdodsfald indtræffer senere end et deign efter et, vil sammenligninger mellem de forelebige og endelige opgerelser af antallet af dræbte ikke kunne foretages. Med hensyn til det samlede antal personskader eller det samlede antal skulle der derimod ikke kunne forekomme starre afvigelser mellem de to opgerelser. Ved opgerelserne over personskader skelnes der mellem dræbte, alvorligt tilskadekomne, og lettere tilskadekomne. Under dræbte medtages som nævnt alene dedsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et. Alvorligt tilskadekomne omfatter personer, der for kortere eller længere tid er uarbejdsdygtige som felge af et, medens lettere tilskadekomne omfatter evrige personskader, der kommer til politiets kundskab. Opgerelserne er afgrænset til kun at omfatte de færdsels med personskade, der har fundet sted i Danmark, bortset fra Færeerne og Grenland, pá gade, vej, plads eller lignende omráde, der er áben for almindelig færdsel, idet det endvidere er forudsat, at et har stáet i forbindelse med mindst een af de implicerede parters trafikale benyttelse af de nævnte omráder. I henhold hertil alder bl.a. jernbaneulykker, bortset fra ulykker i jernbaneoverskæringer, ulykker ved af- eller pálæsning, samt ulykker, der har fundet sted pá gárdspladser, marker, i garager etc., uden for opgerelsen. Som nævnt omfatter opgerelsen alene færdsels, der kommer til politiets kundskab. Det kan sáledes ikke udelukkes, at en del mindre omfattende med ringe personskade er unddraget mulighed for opgerelse, formentlig fortrinsvis med kun een impliceret part, og antagelig kun undtagelsesvis med alvorligere personskade. Med hensyn til færdselssstatistikkens opgerelse over færdselsdræbte henledes opmærksomheden pá, at opgerelsen ikke er fuldt sammenlignelig med den dedsársagsstatistik, der udarbejdes pá grundlag af dodsattesterne, og som offentliggeres lobende af Danmarks Statistik, samt i Medicinalberetningen. I færdselssstatistikken medtages sáledes i overensstemmelse med de herom benyttede internationale regler alene dedsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et, medens dodsársagsstatistikken under dodsfald som folge af færdsels ogsá medtager senere indtrufne dedsfald. Pá den anden side medtager dedsársagsstatistikken alene danske statsborgere, der der inden for landets grænser, medens der ikke i færdselssstatistikken tages hensyn til statsborgerforhold.

6 6 Tobel 1. Dodsfald forârsaget ved ulykkestilfmlde. Hele landet Dodsfald 1 Ulykkesdodsfald ifolge Medicinalberet. 2 Ved færdsels' Danmarks Statistik Forelobig opgorelse 3 Endelig opgorelse 4 Ved trafikulykker Medicinalberetningen 5 Jernbane* 6 Skibsfart, fiskeri og anden sejlads 7 Luftfart 8 Ved andre ulykker Under arbejde 9 Uden for arbejde Excl. jernbaner, so- og luftfart. ' Dodsfald indtruffet inden 24 timer efter et. ' Dodsfald indtruffet inden 30 dage efter et. Excl. motorkoretojsulykker ijernbaneoverskæringer. s Alene personer i aldersgruppen Sr. 10 Hertil kommer mindre forskelle i de to opgerelser med hensyn til afgrænsningen overfor andre dodsfi.rsager, ligesom tvivlstilfæ1de máske ikke altid er afgjort pa samme made ved de to opgorelser. Endvidere forekommer tilfælde, hvor meddelelse om dedsfald som folge af færdsels ikke er tilgá.et politiet. Til imedegá.else af uoverensstemmelser mellem de to opgorelser for sá. vidt anger dedsfald, der indtræffer indtil 30 dage efter et, er fra og med 1961 foretaget en afkonferering af politiets færdselssindberetninger med dodsattester indsendt til Sundhedsstyrelsen. En summarisk oversigt over antallet af dedsfald ved færdsels opgjort pá grundlag af politiets færdselssindberetninger sammenhodt med dedsá.rsagsstatistikkens opgerelse er meddelt i tabel 1, der tillige indeholder oplysninger om samtlige ulykkesdedsfald i Arene Ph grundlag af de fra Sundhedsstyrelsen modtagne dedsattester er for 1966 foretaget en opgerelse over dodsfaldenes fordeling efter tidspunktet for dedens indtræden. Herved er konstateret, at 68 pct. af dedsfaldene indtraf straks eller inden for et dogn efter et, og 27 pct. i perioden 1-30 dage efter et, medens 5 pct. af dodsfaldene indtraf senere end 30 dage efter et. 2. personskader. Det samlede antal personskader ved færdsels er for 1966 opgjort til i alt 26457, nemlig 1020 dræbte, alvorligt tilskadekomne og 11864lettere tilskadekomne. I forhold til antal indbyggere udgjorde antallet af personskader ved færdsels i 1966, i alt 5,52 pr indbyggere mod 5,48 i ,58 i 1960 og 2,43 i Den overvejende del af personskaderne finder sted i byomrá.derne, idet 68 pct. af samtlige personskader i 1966 forekom i byer og ovrige bymæssigt bebyggede omrader og 32 pct. udenfor. For de dræbte alene er fordelingen dog 51 pct. og 49 pct., sáledes at de alvorligere relativt hyppigt forekommer uden for byer og bymæssigt bebyggede omrader, jfr. tabel 2, der tillige indeholder oplysninger om antal personskader pr. dag, pr indbyggere og pr.. Med hensyn til den geografiske fordeling i evrigt, henvises til tabel I, side 24, der indeholder oplysninger om antal personskader og antal med personskader i de enkelte politikredse med særskilte oplysninger for de enkelte kebstæder. For de enkelte hovedlandsdele med opdeling af provinsbyerne efter sterrelsesgruppe er sammendrag af tabel I meddelt i tabel II side 30, medens yderligere oplysninger for liver af de enkelte hovedlandsdele er meddelt i tabellerne III og V side 32 og 38. For hver hovedlandsdel er endvidere meddelt summariske oplysninger i historiske oversigter sidst i tabelafsnittet, siderne Detaillerede oplysninger om personskadernes og enes fordeling pá árets má.neder, ugedage og klokkeslet m.v. er meddelt i tabellerne VI, VII og VIII, siderne 39, 40 og 41, og uddrag heraf er meddelt i tabel 3 og 4.

7 7 label 2. Personskader og antal Alvorligt tilskadekomne personskader Lettere tilskadekomne pr. dag pr indbyggere pr. Med personskade I pr. dag Alene med materiel skade Forsikrings - selskabernes bruttoskadeudgift Mill. kr ,4 2,43 1, , ,2 2,65 1, , ,6 2,75 1, , ,3 3,20 1, , ,2 3,91 1, , ,7 4,00 1, , ,1 3,94 1, , ,2 4,24 1, , ,4 4,08 1, , ,7 4,37 1, , ,3 4,58 1, , ,7 4,89 1, , ,9 4,94 1, , ,2 4,77 1, , ,9 5,27 1, , ,4 5,48 1, , ,5 5,52 1, ,9 478 Storkobenhavnl ,1 6,66 1, ,3 Provinsbyer ,7 4,77 1, ,6 Provinsbyforstæder ,1 1, ,6 Bymæss. bebyggelser ,3 5,26 1, ,2 Landdistrikter ,3 1, , 'Kobenhavn, Frederiksberg og Gentofte samt for tadspolitikredsene Lyngby, Gladsakse, Hvidovre, Glostrup og Tkrnby. folketællingen i 1960 havde mindst 500 indb. 'Bebyggelser, der ved Personskadernes fordeling efter det befordringsmiddel, hvortil de dræbte og tilskadekomne var knyttet, er vist i tabel 5. Af samtlige dræbte og tilskadekomne var 47 pct. bilister inklusive passagerer, 22 pct. var korende pá to- eller trehjulede motorkoretojer, herunder knallertkorere. 14 pct. var cyklister og 1 pct. omfattede korende i evrigt, herunder personer i sporvogne og korende med hestekoretojer eller andre koretojer. Endelig var 16 pct. fodgængere. I tabel 5 er endvidere for personer, der som forer eller passager benyttede motorkoretoj, anfort antallet af dræbte og tilskadekomne i forhold til den samlede motorpark. let af dræbte og tilskadekomne bilister udgjorde sáledes knapt 12 pr. eksisterende biler. For knallertkorere var det tilsvarende antal godt 8, medens antallet af dræbte og tilskadekomne motorcyklister androg 33 pr registrerede motorcykler. Personskadernes fordeling efter de dræbte og tilskadekomne personers kon og alder er vist i tabel 6. Af samtlige dræbte og tilskadekomne er to trediedele mænd og en trediedel kvinder. For de dræbte alene er andelen af mænd lidt storre, nemlig 73 pct. mænd og 27 pct. kvinder. Af aldersfordelingen fremgfir, at antallet af dræbte og tilskadekomne pr indbyggere i de respektive aldersklasser er storst for aldersgruppen ár. Derefter kommer gruppen 20- label 3. personskader i de enkelte mlineder 1966 personskader ( Pr. dag Pr. I Pr. dag Hele Ores ,5 1, ,9 Januar ,0 1, ,7 Februar ,7 1, ,5 Marts ,6 1, ,0 April ,9 1, ,3 Maj ,7 1, ,0 Juni ,2 1, ,3 Juli ,9 1, ,5 August ,9 1, ,2 September ,1 1, ,8 Oktober ,1 1, ,6 November ,3 1, ,1 December ,9 1, ,0

8 I 8 Tabel 4. Personskadernes fordeling efter ugedage 1966 Sondag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lerdag Personskader i alt Benyttet befordringsmiddel: Personbill Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Sporvogn eller andet keretej Fodgængere Procentfordeling: Personskader i alt 13,9 13,8 12,5 13,2 13,8 16,2 16,6 100,0 Benyttet befordringsmiddel: Personbili 21,2 12,0 10,1 11,0 11,7 14,6 19,4 100,0 Lastbil 5,7 19,2 12,5 15,9 14,5 19,0 13,2 100,0 Bus 14,9 12,5 14,5 17,7 16,1 17,8 6,5 100,0 Motorcykel 13,9 14,4 12,3 12,9 14,7 15,4 16,4 100,0 Knallert 8,5 14,5 14,7 14,5 14,7 18,3 14,8 100,0 Cykel 5,7 15,4 15,8 16,1 17,1 16,8 13,1 100,0 Sporvogn 8,7 21,7 8,7 20,3 15,9 16,0 8,7 100,0 Fodgængere 8,3 14,7 14,5 14,3 14,8 18,3 15,1 100,0 personskader pr. dag 70,9 70,0 63,8 66,9 70,2 82,6 82,7 72,5 pr. dag 45,0 56,1 52,6 53,8 57,6 65,5 60,7 55,9 personskader pr. 1,57 1,25 1,21 1,24 1,22 1,26 1,36 1,30 ' Herunder kombinerede vare- og personbiler registreret med sortgule nummerplader. Tabel 5. dræbte og tilskadekomne fordelt efter benyttet befordringsmiddel Bilister Motorcyklister Knallertkorere pr koretojer pr koretojer pr.1000 koretojer Cyklister Korende i sporvogn m.v. Fodgængere , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 I 9 Tabel 6. Alder dræbte og tilskadekomne fordelt efter alder og kan og tilskadekomne Mend Kvinder Mind Kvinder og tilskadekomne pr indbyggere i de respektive aldersklasser ,27 5,48 5, âr ,06 2,22 2, » ,10 3,34 3, » ,49 7,75 8,65 18» ,82 14,77 15,06 19» ,87 14,84 15,09 20» ,07 13,14 12,62 21» ,73 11,84 12,78 22» ,15 10,78 10,87 23» ,43 9,35 8,35 24» ,12 7, » ,96 6,38 5, » ,43 4,58 4, » ,18 5,35 5, » ,70 4,57 5,04 Uoplyst ârige. For begge disse aldersgrupper gælder, at antallet af dræbte og tilskadekomne pr indbyggere er væsentligt stone end i alle ovrige aldersgrupper over 18 âr. Af aldersfordelingen fremgár endvidere, at der er væsentlige forskelle mellem de forskellige trafikantgrupper. Blandt de dræbte og tilskadekomne fodgængere og cyklister er der sâledes mange born og ældre, idet 28 pct. af cyklisterne og 29 pct. af fodgængerne var under 15 âr, og 34 pct. af cyklistene og 47 pct. af fodgængerne var i aldersgruppen 50 âr og derover. Mere detaillerede oplysninger herom er anfert i tabel IX side 42, der tillige indeholder oplysninger om de dræbte og tilskadekomne personers for - deling dels efter benyttet befordringsmiddel, deis efter hvilket færdselselement hovedârsagen til omhandlede personskader var knyttet, jfr. ogsâ afsnit 6 nedenfor. Vedrerende personskaderne er endvidere foretaget en opgerelse for bilister, motorcyklister og knallertkorere, med opdeling efter skadens art og anvendelsen af sikkerhedssele, respektive styrthjelm, jfr. tabel 7. Mere detaillerede oplysninger herom er meddelt i tabel X, side 43. Af opgerelsen fremgár, at styrthjelm anvendtes af ca. 39 pct. af motorcyklisterne, men kun af 7 pct. af knallertkererne. Anvendelse af sikkerhedsseler er kun lidet udbredt, idet kun 215 personer af de for hvilke der foreligger oplysninger, benyttede seler. PA det foreliggende grundlag synes der ikke umiddelbart at kunne konstateres nogen sammenhæng mellem skadernes alvorlighed og anvendeisen af sikker- Tabel 7. impliceredes Anvendelse af sikkerhedssele og styrthjelm 1966 personskader Alvorligt I tilskadekomne Lettere tilskadekomne uskadte Bilister i alt med sole uden sole uoplyst Motorcyklister i alt med styrt hjelm Uden styrthjelm uoplyst Knallertkarere med styrthjelm Uden styrt hjelm uoplyst og tilskadekomne samt uskadte sforvoldende forere og uskadte forere i ovrigt. 21

10 10 Tabel 8. Personskader og antal pr. 100 km gade eller vej personskader pr. 100 km gade el. vej pr. 100 km gade el. vej Hele landet Hovedvej Ikke bygade heraf motorvej Bygade Bygade i evrigt Bygade i alt Landevej Bivej Storkebenhavni Hovedvej Gade og vej i ovrigt Kobenhavn Frederiksberg Provinsbyerne Hovedvej Gade og vej i ovrigt Landkommuner Hovedvej Gade og vej i ovrigt Anm. Beregnet pk grundlag af Iamgden af offentlige gader og veje ved begyndelsen af omhandlede Ar. 'Se note 1 til tabel 2. hedssele eller styrthjelm. Det má dog fremhæves, at der ikke foreligger nærmere oplysninger om de enkelte skaders karakter. For motorcyklister og knallertkerere kan opgerelser med henblik pá at konstatere, hvor hyppigt de skadede personer har fact lasioner i hovedregionen, sáledes ikke foretages. let af personskader i forhold tit den samlede længde af offentlige gader og veje er for 1966 beregnet til 44 personskader pr. 100 km gade eller vej, mod 43 i i 1964 og 32 i Det Aerate antal personskader i forhold tit gade- eller vejlængden indtræffer i bygader, nemlig i 321 pr. 100 km i For bygader, der tillige var hovedvej, var antallet dog 740, men 300 for ovrige bygader i hele landet under ét. I forhold til vejlængden varierer antallet af personskader sáledes stærkt efter arten af págældende gade eller vej, hvilket má ses i relation til bl.a. trafikintensiteten pá de strækninger, hvor personskaderne indtræffer. Beregninger over sammenhængen mellem antal personskader og trafikintensiteten er for en række udvalgte vejstrækninger foretaget af vejdirektoratet, der offentliggor resultaterne af disse beregnin- ger i særlige rapporter vedrerende vejdirektoratets stedfæstelse af fardsels med personskade. Mere summariske udtryk for sammenhængen mellem antal personskader og det beregnede antal korte kilometer pá samtlige gader og veje kan fás ved at sætte antallet af personskader henholdsvis antal i forhold til det beregnede antal karat jskilometer. Pá grundlag af sádanne beregnede antal koretojskilometer er i tabel 9 foretaget en beregning af antal personskader og antal med personskade pr. mill. korte kilometer for henholdsvis biler, motorcykler og knallerter og for motorkoretojer under ét. Males trafikintensiteten sáledes pá antal motorkoretojskilometer fás, at antallet af personskader har været faldende fra godt 3 personskader pr. mill. korte km i 1950 til l,s i Endvidere fremgár af den foretagne beregning, at antallet af personskader ved, hvor motorcykel var impliceret udgjorde 7,7 pr. mill. korte motorcykelkilometer, 1,8 pr. mill. korte knallertkilometer for, hvor knallert var impliceret, og 1,2 pr. mill. korte bilkilometer for, hvor bil var impliceret, jfr. tabel 9.

11 11 Tabel 9. Personskader og i forhold til antal karte km Impliceret færdselselement Milliarder karetajskml personskader pr. mill. karte km med personskade pr. mill. karte km Bil ,8 1,3 1, ,5 1,4 1, ,8 1,3 1, ,3 1,2 1,0 Motorcykel ,7 6,2 4, ,7 6,1 4, ,7 5,1 4, ,4 7,7 6,2 Knallert ,1 1,6 1, ,1 1,8 1, ,1 1,7 1, ,2 1,8 1,7 Bil og motorcykel ,5 1,4 1, ,2 1,4 1, ,5 1,4 1, ,7 1,3 1,0 Motorkerretsjer ,6 1,2 1, ,3 1,4 1, ,6 1,4 1, ,9 1,3 1,0 1 Samlet kersel udfort af henholdsvis biler, motorcykler og knallerter p$ danske veje. Beregnet af vejdirektoratet. 3.. Det samlede antal, hvorved personskade forekom, er for 1966 opgjort til mod i Heraf indtraf 7770 i Storkebenhavn, 5318 i provinsbyer og i provinsbyforstæder eller andre bymessige bebyggelser, medens i alt eller 27,2 pct. af samtlige fandt sted uden for egentlig bymæssigt bebyggede omr$der, jfr. tabel 2 foran, der tillige indeholder oplysning om antal pr. dag. Variationen i antallet af pr. dag er noget mindre end variationen i antallet af personskader pr. dag, idet der i sommermánederne og pá sondage er relativt mange personskader pr., jfr. tabel 3 og 4. Af de i alt var motorkoretejer inklusive knallerter impliceret i 92 pct. af samtlige med personskade, jfr. tabel 10. Biler var impliceret i 82,5 pct. af ene, herunder ogsá, hvor bil var impliceret sammen med andet færdselselement. Motorcykel var impliceret i 12,2 pct., knallert i 17,9 pct., cykel i 19,1 pct. og fodgænger i 20,6 pct. af ene. Nermere enkeltheder herom, samt for hver hovedlandsdel om de kombinationer af implicerede ford. selselementer, der forekommer, er meddelt i tabel XI side 44. I 4552 eller i 22,3 pct. af samtlige var kun eet færdselselement impliceret, og ved disse (single -) forekom i alt personskader, heraf 161 dræbte. Blandt disse med kun eet færdselselement var relativt mange fodgenger, fortrinsvis hvor fodgængere er kommet til skade ved fald i glat fore. I ovrigt forekommer med kun én part relativt hyppigt for korende pá tohjulede motorkeretejer. Nermere enkeltheder om med kun eet færdselselement er meddelt i tabel XIX side 74. Af enes fordeling efter færdselssituation fremgrr, at ca. 56 pct. af ene vedrorer sammenstod mellem kerende, og ca. 17 pct. sammenstod mellem Tabel 10. færdsels med personskade fordelt efter antal impliceréde færdselselementer I Med 1 færdselselement alene Med 2 færdselselementer Med 3 færdselselementer Med 4 færdselselementer el. fiere i alt Med bil impliceret Med motorcykel impliceret Med knallert impliceret Med cykel impliceret Med sporvogn, tog el. a. keretej impliceret Med fodgænger impliceret Med bil og motorcykel impliceret Med bil, motorcykel og knallert impliceret

12 12 Tobel 11. Uheld fordelt efter anta) personskader 1966 i alt Hovedstaden' Hovedst. forstæder' Provins- Byer Provins- Bymæsb si forstæder byggelser' Land - distrikter i alt med 1 personskade med 2 personskader med 3 personskader med 4 personskader med 5 el. fl. personskader Uheld med dræbte i alt med 1 dræbt med 2 dræbte med 3 el. fl. dræbte 'Kobenhavn, Frederiksberg, Gentofte. 'De i note 1 til tabel 2 nævnte forstadspolitikredse. 'Se note 2 til tabel 2. Tabel 12. Uheld fordelt efter færdselssituation Uheld i alt Hovedstaden' Hovedstadens fontader' Provinsbyer Provinsb forstæder Bymæssige bebyggelser' Landdistrikter i alt A. Sammenstod mellem kerende i samme kerselsretning i modsat kerselsretning i krydsende kurselsretn sving mod venstre sving mod hojre kort frem Teeing mellem kerende i uvrigt B. Anden fßrdselssituation Sammenstud mellem kurende og fodgængere Pákursel af dyr Pfikursel af faste gen - stande Lovligt park. keretuj Ulovligt park. keretuj Hellefyr el. andet pa. kurebanen Kantsten Autoværn Vejtræ Andet uden for kurebanen Andre 'Kobenhavn, Frederiksberg, Gentofte. 'De i note 1 til tabel 2 nævnte forstadspolitikredse. 'Se note 2 til tabel 2.

13 13 Tabel 13. implicerede fardselselementer færdselselementer Pr keretejer ved Ares begyndelse Færdselselementer i alt Biler Personbiler Alm. personbiler Hyrevogne Udlejningsbiler Vare- og lastbiler Bruttovægt hejst 3500 kg ' ' Varebiler med sort-gule nr.pl Varebiler med gule nr.pl Lastbiler Bruttovægt over 3500 kg Uden páhængsvogne Med páhængsvogne Sættevognstog Rute- og turistbiler Motorcykler Uden sidevogn Med sidevogn Kabinescooter og lign Knallerter Cykler Sporvogne ernbanetog Andet keretej, ryttere m.m Fodgengere Ikke egentlige fserdselselementer 'Indtil 3000 kg bruttovægt. 'Over 3000 kg bruttovægt korende og fodgængere, medens de resterende 27 pct. fordeler sig næsten ligeligt mellem pákorsel af faste genstande og andre færdselssituationer, sásom fald i glat fore for fodgængere og weaning for korende eller andet, jfr. tabel implicerede færdselselementer. Det samlede antal færdselselementer, der var impliceret i med personskade, er for 1966 opgjort Hertil kommer 1714 ikke egentlige færdselselementer, sásom dyr, parkerede koretojer og faste genstande pá eller uden for korebanen. Af de færdselselementer var biler, motorcykler, knallerter, 4051 cykler og 282 koretojer i evrigt, hvorunder sporvogne, jernbanetog og hestekoretojer m.v. er henregnet. Endvidere var i alt 4340 fodgængere impliceret i færdsels, herunder ogsâ uskadte sforvoldende fodgængere, jfr. tabel 13. For de registrerede keretejer samt for knallerter er foretaget en beregning over antal implicerede kere- tejer i forhold til den samlede koretejspark ved gets begyndelse. Af denne opgorelse fremgár, at 21 biler af hver 1000 registrerede biler var impliceret i færdsels med personskade i For motorcykler var det tilsvarende tal 34, jfr. tabel 13. I evrigt er der væsentlige forskelle mellem de forskellige kategorier af biler, hvorved der dog má tages i betragtning, at der ogsá er meget betydelige forskelle med hensyn til koretojernes anvendelse. Hyrevogne anvendes aledes hovedsagelig inden for byomráder, hvor ulykkeshyppigheden er relativ stor. Disse keretejer korer end - videre ligesom udlejningsbiler, storre lastbiler og rutebiler relativt meget, medens feks. det gennemsnitlige antal karte km er mindre for motorcykler end for biler. I 1966 foreligger der oplysning om at i alt 248 udenlandsk registrerede motorkoretojer var impliceret i færdsels med personskade mod 216 i 1965 og 215 i let af personskader ved sádanne er for 1966 opgjort til i alt 18 dræbte og 341 alvorligt og lettere tilskadekomne mod 17 dræbte og 320 tilskadekomne i 1965.

14 14 Tabei 14. implicerede udenlandske motorkeretojer fordelt efter registreringsland og antallet af dræbte og tilskadekomne ved med udenlandsk motorkerretraj impliceret 1965 I 1966 Person- bil Last- bil Bus Motortyke] Knal- lert C kel y Fodginger karetojer Registreret i: Finland Norge Sverige Tyskland Andre lande personskader i alt Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Forholdene pá ulykkesstedet. let af personskader og antal med personskade pr indbyggere inden for bygrupper er meddelt i tabel 15, hvoraf fremgár at antallet af personskader og pr indbyggere er stigende med stigende bysterrelse. Detaillerede oplysninger om forholdene pa sstedet er særskilt for hver hovedlandsdel og herindenfor med opdeling efter gadens eller vejens art meddelt i tabel III side 32, jfr. tabel 16. Herudover er i tabel XV side 64 meddelt oplysninger om uhel- denes fordeling efter hovedársag og forholdene pá. sstedet. For de 3658 med personskade pá hovedveje, svarende til 18 pct. af samtlige, er foretaget en opgorelse særskilt for hver enkelt hovedvej og herindenfor efter hovedlandsdel, jfr. tabel XVI side 68. I jernbaneoverskæringer forekom i alt 68 med tilsammen 23 dræbte og 84 personskader i ovrigt, jfr. tabel 17. I eller ved fodgængerovergange og ved sporvognsstoppesteder forekom i 1966 i alt 1927 med til- Tabel 15. Personskader og pr indbyggere Personskader pr indb. Uheld pr indb ,48 5,52 4,19 4,26 Hovedstadenl 7,63 7,83 6,53 6,79 Hovedstadens forstæder2 4,67 4,68 3,73 3,70 Provinsbyer i alt 5,05 4,77 4,11 3,93 Over indb. (2 byer) 7,40 7,47 6,17 6, » (2» ) 5,84 5,52 4,76 4, » (6» ) 4,10 3,32 3,38 2, » (11» ) 4,10 3,50 3,23 2, » (18» ) 4,87 5,43 4,01 4, » (18» ) 5,27 4,09 4,20 3,15 under 5000» (29» ) 2,87 3,67 2,19 2,89 Ovrige land 5,04 5,26 3,37 3,55 ' Kobenhavn, Frederiksberg, Gentofte. 2 De i note 1 til tabel 2 na'vnte forstadspolitikredse.

15 I 15 Tabel 16. Uheld fordelt efter forholdene pá sstedet i alt personskader I Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Bebyggelsesforhold : Tat bebygget langs vejen Ikketæt bebygget Gadens eller vejens art : Hovedvej Ikke bygade Bygade Bygade ievrigt Landevej Andre veje Kryds ^eller ikke kryds : Kryds m.v Udkarsel fra ejendom, port, service - station el. lign Kurve el. sving Lige kerebane Jernbaneoverskæring Tabel 17. Uheld i jernbaneoverskaeringer 1966 Hoved3rsagen knyttet til Bil Motorcykel Knallert Cykel Andet keretej Fodgænger personskader i alt Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne i alt a. Vejens art : Hovedvej, ikke bygade Hovedvej, bygade Bygade i evrigt Landevej Andre veje b. Regulering eller skiltning : Bevogtet, born eller halvbom Ubevogtet, lys eller lydsignal Ubevogtet i evrigt c. Lysforhold: Ikke lygtetid, dagslys, tusmorke I lygtetid

16 16 Tobel 18. Uheld i eller ved fodgaengerovergange og sporvognsstoppesteder 1966 i alt personskader ( Alvorlig tilskadekomne Lettere tilskadekomne Fodgængerovergang i alt Fodgængerovergang ved kryds Anden fodgængerovergang, gult blinklys Anden fodgængerovergang, zebrastribet ikke g.b. I eher ved fodgængerovergang i ovrigt Ved sporvognsstoppested i alt sammen 2242 personskader, hvoraf 55 med dodelig udgang, jfr. tabel 18. For disse er endvidere foretaget en fordeling efter det færdselselement, hvortil hovedársagen var knyttet, jfr. afsnit 6 nedenfor og tabellerne 22 og Uheldsforvoldende faerdselselementer. Udfra de af politiet meddelte oplysninger om sarsager er foretaget en opdeling af de implicerede personer pa sforvoldende og ikke-sforvoldende personer. Blanch ikke-sforvoldende personer er alene medtaget dræbte og tilskadekomne personer, medens der for sforvoldende personer ogsa er medtaget uskadte sforvoldende personer. For de sforvoldende er foretaget opgerelser deis vedrßrende de sforvoldende personer, deis vedrerende de befordringsmidler de sforvoldende personer benyttede. Hertil kommer med personskader, hvor sarsagen ikke var knyttet til noget egentligt færdselselement, men til forhold ved- rerende andre faktorer sasom korebanen, vejret, belysningsforhold, dyr pa korebanen eher andet. For de sforvoldende personer omfatter opgorelsen dræbte og tilskadekomne samt som nævnt uskadte sforvoldende personer med opdeling for hver gruppe efter alder og benyttet befordringsmiddel. For personer knyttet til motorkoretej er tillige skelnet mellem forer og ikke-forer. Af samtlige sforvoldende personer kom eller 62 pct. sely til skade ved et, medens af de sforvoldende personer forblev uskadte. Opdeles disse i alt sforvoldende personer efter benyttet befordringsmiddel ses imidlertid, at der er væsentlige forskelle mellem trafikantgrupperne, jfr. tabel 19. Sammenlignes antallet af sforvoldende personer med de ved disse indtrufne personskader for ikke-sforvoldende personer ses endvidere, at det i særlig grad er sforvoldende bilister, der giver anledning til personskader for ikke-sforvoldende personer, jfr. ligeledes tabel 19. Tabel 19. Implicerede personerl 1966 Uheldsforvoldende personer og tilskadek. Uskadte Bilister Motorcyklister Ikke sforvoldende dræbte og tilskadekomne Knallertkurere Cyklister Kurende i uvr. Fodgængere Personer i alt Hoveddrsagen knyttet til: Personbil Lastbil eher bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgængere Vej, vejrforhold m.v D.v.s. dræbte og tilskadekomne s- og ikke-sforvoldende personer samt uskadte sforvoldende personer.

17 I 17 Tabel 20. Uheldsforvoldende og ikke sforvoldende personer fordelt efter alder Ar 7-14 Ar r De implicerede personers alder r r r Ar 70árog derover Uoplyst Uheldsforvoldendel Hoveddrsag knyttet til: Personbil Lastbil eller bus Motorcykel Knallert Cykel Andet kgretgj Fodgængere Ikke sforvoldende Benyttet befordringsmiddel: Biler Motorcykel Knallert Cykel Andet ksretsj Fodgængere ', tilskadekomne og uskadte. ' og tilskadekomne. Fordeles samtlige dræbte og tilskadekomne efter det færdselselement, hvortil hovedársagen var knyttet og herindenfor efter det befordringsmiddel de dræbte og tilskadekomne personer havde benyttet, vil det ses, at hovedársagen til personskader var knyttet til personbil, 3850 af disse personskader vedrerte sforvoldende personbilister og 6602 ikke-sforvoldende bilister, medens de svrige i alt personskader forvoldt af personbiler, vedrerte personer, der benyttede andre befordringsmidler, nemlig 976 motorcyklister, 829 knallertkßrere, 940 cyklister, 34 korende i evrigt og 787 fodgængere. For sforvoldende ksrende pá tohjulede kßretsjer samt for sforvoldende fodgængere gæ1der, at disse i langt mindre udstrækning har givet anledning til person - skader for personer, der benyttede andet transportmiddel, jfr. tabel 19. Opdeles de sforvoldende personer efter alders - grupper ses yderligere, at en relativ stor andel af de yngre sforvoldende motorkerere sels komurer til skade ved et, medens det for de ikke- sforvoldende personer i h jere grad er bornene og de andre, der ramures. Af sforvoldende árige motorkerere kom shades 56,5 pct. sels til skade ved et, medens den tilsvarende andel var 35,6 pct. for sforvoldende motorkorere i aldersgruppen ár. For de dræbte og tilskadekomne ikke - sforvoldende personer var der navnlig blandt Tobel 21. Uheldsforvoldende forere fordelt efter alder 1966 Uheldsforvoldende forer i alt Almindelig' personbil Hyrevogn HovedArsagen knyttet til: Udlejningsvogn - - Lastbil' Bus Motorcykel 17 ár » » » » ár ár og derover Tilsammen Kombinerede vare- og personbiler registreret med sortgule nummerplader er medregnet under personbiler.

18 I 18 Tabel 22. Personskader i eller ved fodgængerovergange eller ved sporvognsstoppesteder. Fordeling efter sforvoldende element 1966 Personskader i alt Personbill LastbiP Bus Hovedársagen knyttet til Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodginger Vej og vejrm.v. og tilskadekomne i alt I eller ved fodgængerovergang Ved kryds Ved gult blinklys Zebrastribet, ikke gult blinklys Fodgængerovergangievrigt Ved sporvognsstoppested Kombinerede vare- og personbiler registreret med sortgule nummerplader er medregnet under personbiler. fodgængere og cyklister mange born og ældre, og blandt knallertkorere relativt mange i aldersgruppen ár, jfr. tabel 20, og tabel XII side 48 med hen - syn til nærmere enkeltheder, bl.a. vedrerende opdelingen af de sforvoldende personer pá uskadte og skadede. For sforvoldende forere af motorkoretojer, hvortil der loans forerbevis, er foretaget en særskilt opgerelse, idet der inden for hver koretojsart er fore - taget en fordeling efter tidspunktet for forerbevisets udstedelse og forerens alder, jfr. tabel XVIII side 72. Af de i alt , hvor den sforvoldende person var forer af et motorkoretoj, hvortil der kræ- ves forerbevis, var 328 forere uden forerbevis, 1187 forere havde fáet forerbevis samme ár som et fandt sted, 1461 Aret for og 9411 tidligere. Af samtlige sforvoldende forere var 1462 under 20 ár, og i alt i aldersgruppen ár, jfr. tabel XVIII side 72. Som supplement til denne tabel, er der i tabel 21 meddelt oplysninger for forere under 22 $r opdelt i etárs aldersgrupper. For de personskader, der forekom ved i eller ved fodgængerovergange og ved sporvognsstoppesteder, er der i tabel 22 og 23 meddelt oplysninger om de skadede personers fordeling efter det færdselselement, hvortil hovedársagen var knyttet. Tabel 23. Personskader i eller ved fodgængerovergange eller ved sporvognsstoppesteder 1966 Fordeling efter benyttet befordringsmiddel Personskader i alt Personbill Lastbill Benyttet befordringsmiddel Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgængere Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne og tilskadekomne i alt Hovedársagen knyttet til: Personbilt Lastbill Bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgænger Vej- og vejrforhold m.v -,Kombinerede vare- og personbiler registreret med sortgule nummerplader medregnet under personbiler

19 19 Tabel 24. og tilskadekomne fordelt efter sforvoldende faerdselselement 1966 og tilskadekomne Bil Motorcykel Benyttet befordringsmiddel Knallert Cykel Sporvogn eller andet koretoj Fodgængere og tilskadekomne i alt Hoveddrsagen knyttet til: Personbil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Sporvogn eller andet koretoj Fodgængere Vej, vejrforhold m.v For personskaderne er endvidere i tabel 24 foretaget en fordeling af personskaderne efter det befordringsmiddel, de skadede personer benyttede, samtidig med, at der er skelnet mellem de færdselselementer, hvor hovedársagen var knyttet. 7. Arsagsforhold. Ved politiets udfyldelse af de indberetningsskemaer, der benyttes ved indberetning til Danmarks Statistik om færdsels med personskade, anferer politiet hovedársagen til færdselset sammen med eventuelle biársager. Til brug for ársagsangivelsen benytden i bilag 1 anforte ársagsfortegnelse, der omfatter 77 ársagsforhold, dækkende de hyppigst forekommende Ai-sager til færdsels. I indberetningen meddeles herudover i tekst en kortfattet beskrivelse af ets forskellige faser og ársagssammenha:ng. I denne beskrivelse gives der i nogen udstrækning mulighed for at kontrollere den af politiet anforte Tabel 25. Uheld med personskade fordelt efter hoved8rsager personskader Arsagsgruppei Hoved3rsag Wield Bil Motorcykel eller knallert Hovedtirsag knyttet til Cykel Sporvogn, tog m.v. Fodganger Vej, vejr, dyr m.v. 11 Opfyldte ikke vigepligt Standsede ikke for stopsignal Overhalede uforsigtigt Uforsigtig kersel Uforsigtig manovre Uforsigtighed i evrigt GAendes uforsigtighed Spirituspávirkning Forhold vedr. personerne i evrigt Arsagsforhold vedr. keretejet Arsagsforh. vedr. kerebane m.v Andre ársagsforhold Se bilag 1.

20 20 Tabel 26. Implicerede spiritusp6virkede personerl fordelt efter spirituspromillens storrelse Benyttet befordringsmiddel Personbil Lastbil el. bus Motorcykel Knallert Cykel Andet koretoj Fodgsengere Promille : 0,1-0, ,5-0, ,0-1, ,5-1, ,0-2, ,0 og derover Uoplyst ' D.v.s. dræbte og tilskadekomne s- og ikke- sforvoldende personer samt uskadte sforvoldende personer. den ferste time efter et. 'Ikke provet inden for hovedársag, sáledes at en ensartet vurdering af sársagerne sá vidt muligt kan sikres for alle landets forskellige dele. Ved den gennemforte opdeling efter sársager er den sáledes udvalgte hovedársag benyttet som fordelingsgrundlag, hvorved der ikke er tilsigtet en udtemmende redegerelse for det ofte meget komplicerede sammenspil mellem den rmkke menneskelige og fysiske faktorer, der har haft et som resultat. De menneskelige, herunder de psykiske faktorers betydning i ársagssammenhmngen, vil sáledes kun ufuldkomment kunne belyses i en sádan summarisk statistisk behandling af sársagerne, máske med undtagelse af ársagsgruppen spirituspávirkning. Den benyttede ársagsgruppering med de nmvnte 77 ársagsforhold er opdelt i 5 hovedgrupper. En hovedgruppe omfatter forhold vedrerende fmrdselen, hvorved forstás ársager, der kan henfores til den máde et koretoj er fort pá, fodgmngeres uforsigtighed eller lignende. Denne hovedgruppe er opdelt i 7 undergrupper. I disse er der yderligere skelnet mellem delgrupper. En anden hovedgruppe omfatter ársagsforhold vedrerende de implicerede personer sásom spirtuspávirkning, trashed, uopmmrksomhed, sygdom eller lignende, og en tredie hovedgruppe omfatter ársagsforhold vedrorende det benyttede koretoj, f.eks. mangler ved bremser, lygter eller andet. Herudover er benyttet ársagsgrupper vedrorende vej, vejr eller lignende forhold, dyr eller andet. Ikke alene, hvor ársagen er tillagt et keretejs forer, men ogsa de, hvor skylden er tillagt passagererne, er henfort til vedkommende keretejsgruppe. Bortset fra sporvogns, der netop for en stor del omfatter tilfmlde, hvor passagerer ved egen uforsig- Tabel 27. med hoved6rsag knyttet til kslretwjet. Arsagsgruppe 31, jfr. bilag 1. Mangler Mangler Mangler Mangler Anden ved ved ved ved Punk- Slidte mangel bremser baglygter tering dæk ved styretej forlygter el. reflekser materiel Personbil Lastbil Bus Motorcykel Knallert Cykel Andre kurende alt

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964 Frdsels 1963 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930:

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Fardsesuhed 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 930:

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', ". _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', . _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3 Frdselsuheld 1961 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1963 DET STATF7 -uf DEPA:

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1966. CiT)a_J,OT EXET

STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1966. CiT)a_J,OT EXET STATISTISKE MEDDELELSER 1966:8 Fardse1suhe1d 1965 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1966 DANMARKS STATISTIK CiT)a_J,OT EXET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1948: 4,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 968 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 97 V BguoTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 950: 4, 45, 93: 4, 9, 3 95: 4, 5, 3 93: 4,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet

Bilag 1D: Undersøgelse af modulvogntogs nationalitet Vejdirektoratet Side 1 1 INDLEDNING Som led i evalueringen af forsøget med modulvogntog er der gennemført to undersøgelser af nationaliteten på modulvogntog. Undersøgelserne er gennemført ved betalingsanlægget

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik. // December 2014 // Af Amalie Kirsten Plum

Rådet for Sikker Trafik. // December 2014 // Af Amalie Kirsten Plum // December // Af Amalie Kirsten Plum BRUG AF SIKKERHEDSSELE BRUG AF SIKKERHEDSSELE Brug af sikkerhedssele samt motorcyklisters brug af styrthjelm og refleksvest // December // Af Amalie Kirsten Plum Udgivet

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 970:6 Fardsesuhed 967 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 970 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 949: 4, 40, 4

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde

- et samarbejde om kommuneveje. Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde - et samarbejde om kommuneveje Eksisterende nøgletal på det kommunale vejområde 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet, april 2000. Rapport: Redaktion: Oplag: Tryk: Eksisterende nøgletal

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 969 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 97 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om faerdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 95: 4, 5, 3 93:

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 972:4 Fardsesuhed 970 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 972 DANMARKS STATSTK BBLOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4 89 95: 4 5 3 93: 4 9 3 952: 4

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Byggevirksomheden historiske oversigter

Byggevirksomheden historiske oversigter Byggevirksomheden historiske oversigter 1. Indledning Realdania, Boligøkonomisk Videnscenter har i 2013-14 finansieret et projekt, der skulle etablere lange tidsserier på en række områder inden for bygge-

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv.

Til toppen. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014 om vægtafgift af motorkøretøjer mv. Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue) Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

1 - Problemformulering

1 - Problemformulering 1 - Problemformulering I skal undersøge, hvordan fart påvirker risikoen for at blive involveret i en trafikulykke. I skal arbejde med hvilke veje, der opstår flest ulykker på, og hvor de mest alvorlige

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister

Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister Notat 23. februar 2015 ANM Viden indsamlet i forbindelse med projektet om ældre cyklister 2014-2015 Ældre 1 cyklisters uheldsrisiko Ældre kommer mere alvorligt til skade i uheld Det er vigtigt at være

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling

Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Sikkerhedsadfærd for cyklister og holdninger til cykling Af Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund Indledning Cyklister beskyldes ofte for ikke at overholde færdselsreglerne og for ikke at tage hensyn til

Læs mere

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2

Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 128 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 2 Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister Højresvingsulykker med lastbiler og cyklister - Foranalyse 3 Titel: Højresvingsulykker med

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere