TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner"

Transkript

1 TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5 Menuer...7 Rulning...9 Resultat til/fra...10 Sidste resultat...11 Operationernes rækkefølge...11 Slette og rette...13 Brøker...13 Procenter...15 x10 n -tasten...16 Potenser, rødder og reciprokke værdier...17 Pi...18 Menuen Angle...19 Rektangulær til polær...21 Trigonometri...22 Hyperbolske værdier...24 Logaritmer og eksponentielle funktioner...24 Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 1

2 Konstant...25 Hukommelse og lagrede variabler...26 Dataeditor og listeformler...29 Statistik...31 Sandsynlighed...37 Funktionstabel...39 Fejlmeddelelser...41 Sikkerhedsforanstaltninger med batterier...42 Sådan udtages og udskiftes batteriet...43 I tilfælde af problemer...44 Oplysninger om TI-produktservice og garanti...44 Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for programmateriale eller trykt materiale. Denne type materiale stilles alene til rådighed, som det måtte forefindes. Texas Instruments kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for specielle, affødte, tilfældige eller følgeskader i forbindelse med eller som måtte opstå på grund af købet af eller anvendelsen af disse materialer, og Texas Instruments eneste ansvar uanset handlingsform, kan ikke overstige nogen gældende købspris på dette udstyr eller materiale. Desuden kan Texas Instruments ikke forpligtes ved krav af nogen art i forbindelse med anvendelsen af disse materialer. MathPrint, APD, Automatic Power Down, EOS og MultiView er varemærker, der tilhører Texas Instruments Incorporated. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 2

3 Eksempler Hvert afsnit efterfølges af vejledninger til eksempler på tastetryk, der viser funktionerne i TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView. Alle opslag i denne vejledning vises på TI-30XS MultiView, men gælder også TI-30XB MultiView. Eksemplerne forudsætter alle standardindstillinger som vist i afsnittet Tilstande. Flere aktiviteter og eksempler findes i TI-30XS MultiView lærervejledningen, der kan hentes på education.ti.com/ guides. Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren & tænder TI-30XS MultiView-regneren. % ' slukker den. Displayet slettes, men historikken, indstillingerne og hukommelsen bevares. APD (Automatic Power Down )-funktionen slukker TI-30XS MultiView-regneren automatisk, hvis der ikke trykkes på en tast i ca. 5 minutter. Tryk på & efter APD. Displayet, igangværende operationer, indstillinger og hukommelse bevares. Displaykontrast Lysstyrken og kontrasten i displayet afhænger af belysningen i lokalet, batteritilstanden og betragtningsvinklen. Sådan justeres kontrasten: 1. Tryk på %-tasten og slip den. 2. Tryk på T (for at gøre skærmen mørkere) eller på U (for at gøre skærmen lysere). Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 3

4 Hovedskærmbilledet I hovedskærmbilledet kan du indtaste matematiske udtryk og funktioner og andre kommandoer. Resultaterne vises i hovedskærmbilledet. TI-30XS MultiView-skærmbilledet kan højst vise fire linjer med højst 16 tegn pr. linje. Ved indtastninger og udtryk på mere end 16 tegn kan du rulle til højre og venstre (!og "), hvis du vil se hele indtastningen eller udtrykket. I MathPrint -tilstanden kan du indtaste op til fire niveauer af hinanden følgende indlejrede funktioner og udtryk, som omfatter brøker, kvadratrødder og eksponenter med ^, Ê, e x og 10 x. Når du beregner en indtastning i hovedskærmbilledet, afgør pladsen, om resultatet vises lige til højre for indtastningen eller til højre på næste linje. Specielle indikatorer kan komme frem på skærmen og vise yderligere oplysninger om funktioner eller resultater. Indikator 2nd HYP FIX SCI, ENG DEG, RAD, GRAD K Definition 2nd -funktion. Hyperbolsk funktion. Fast decimalindstilling. (Se afsnittet Tilstand.) Videnskabelig eller teknisk notation. (Se afsnittet Tilstand.) Vinkeltilstand (grader, radianer, eller nygrader). (Se afsnittet Tilstand.) Konstant funktionen er slået til. L1, L2, L3 Vises over listerne i dataeditoren. TI-30XS MultiView -regneren udfører en operation. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 4

5 º» Indtastningen lagres i hukommelsen før og/eller efter det aktive skærmbillede. Tryk på # og $ for at rulle. ¹ En indtastning eller menu viser mere end 16 cifre. Tryk på! eller " for at rulle. 2nd-funktioner % De fleste taster kan udføre to funktioner. Den primære funktion vises på tasten, og den sekundære funktion vises oven over den. Tryk på % for at aktivere den sekundære funktion for en tast. Bemærk, at 2nd vises som en indikator på skærmen. Du kan annullere funktionen igen, før du indtaster data, ved at trykke på % igen. For eksempel beregner, % b 25 < kvadratroden af 25 og returnerer resultatet 5. Tilstande p Skift tilstande med p. Tryk på $ #! " for at vælge en tilstand og på < for at markere den. Tryk på - eller %Q for at vende tilbage til hovedskærmbilledet og udføre opgaven med den valgte tilstandsindstilling. Standardtilstandsindstillingerne vises som fremhævet. DEG RAD GRAD Indstiller vinkeltilstanden til grader, radianer eller nygrader. NORM SCI ENG Indstiller den numeriske notationstilstand. Numeriske notationstilstande påvirker kun visningen af resultaterne og ikke nøjagtigheden af de værdier, der lagres på regneren, og som fortsat er maksimale. NORM viser resultaterne med cifre til venstre og højre for decimalskilletegnet som i Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 5

6 SCI udtrykker tal med et enkelt ciffer til venstre for decimaltegnet og den relevante potens af 10 som i Ã10 5 (der er det samme som ). Bemærk: I visse miljøer med begrænsninger (for eksempel funktionstabellen, dataeditoren og menuen %h) kan TI-30XS MultiView -regneren vise E i stedet for Ã10 n. ENG viser resultater som et tal fra 1 til 999 gange 10 i en heltalspotens. Heltalspotensen er altid et multiplum af af 3. Bemærk: C er en genvejstast til indtastning af et tal i videnskabeligt notationsformat. Resultatet vises i det numerisk notationsformat, der er indstillet med tilstanden. FLOAT Indstiller den decimale notationstilstand. FLOAT (flydende decimalpunkt) viser op til 10 cifre samt fortegn og decimal (fast decimalpunkt) angiver det antal cifre(0 til 9), der skal vises til højre for decimaltegnet. CLASSIC MATHPRINT CLASSIC-tilstanden viser input og output på en enkelt linje. Vælg Classic-tilstanden, hvis du vil vise input og som på en traditionel videnskabelig regner, eller om du først vil se resultatet på decimal form. MathPrint-tilstanden viser de fleste input og output i tekstbogsformat. Vælg MathPrint -tilstanden, hvis du vil vise resultatet eksakt matematisk, og tryk på skiftetasten til resultatvisningen for at vise resultatet i decimal form. Eksempler på Classic og MathPrint-tilstande Classic-tilstand MathPrint-tilstand Sci Sci Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 6

7 Flydende Skiftetast til flydende decimaltilstand og resultat. Fix 2 Fix 2-og resultat-skiftetast. U n/d U n/d Eksempel på eksponent Eksempel på eksponent Eksempel på kvadratrod Eksempel på kvadratrod Eksempel på kubikrod Eksempel på kubikrod Menuer Visse taster viser menuer: H, % I, v, %t, %, %h, and %{. Visse taster kan vise mere end en menu. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 7

8 Tryk på " og $ for at rulle og markere et menupunkt, eller tryk på det tilsvarende tal ud for menupunktet. Du kan vende tilbage til det foregående skærmbillede uden at vælge punktet ved at trykke på -. Du afslutter en menu eller applikation og vender tilbage til hovedskærmbilledet ved at trykke på %Q. Menuoversigten viser menutasterne og deres respektive menuer. H %I PRB RAND DMS R P 1: npr 1: rand 1: Ä 1: R Pr( 2: ncr 2: randint( 2: Å 2: R PÁ( 3:! 3: Æ 3: P Rx( 4: r 4: P Ry( 5: g 6: DMS vv (Tryk en enkelt gang for at vise dataeditorens skærmbillede. Tryk igen for at vise menuen.) CLEAR FORMULA 1: Clear L1 1: Add/Edit Frmla 2: Clear L2 2: Clear L1 Frmla 3: Clear L3 3: Clear L2 Frmla 4: Clear ALL 4: Clear L3 Frmla 5: Clear ALL Tryk på v, mens du har åbnet punktet Add/Edit Formula i menuen FORMULA for at vise denne menu: Ls 1: L1 2: L2 3: L3 Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 8

9 %t STATS 1: 1-Var Stats 2: 2-Var Stats 3: StatVars Dette menupunkt vises, når du har beregnet 1- eller 2-var-statistik. Menuen StatVars: 1: n 2: Ï 3: Sx Osv. Se den fulde liste i StatVar-værdierne. % %h %{ Reset Recall Var Clear Var 1: No 1: x = 1: Yes 2: Yes 2: y = 2: No 3: z = 4: t = 5: a = 6: b = 7: c = Rulning! " # $ Tryk på! eller " for at placere markøren vandret over det indtastede udtryk. Tryk på %! eller % " for at flytte markøren direkte til starten eller slutningen af udtrykket. Når et udtryk er beregnet, anvendes # og $ til at rulle gennem de foregående indtastninger, der er lagret i TI-30XS MultiView -regnerens hukommelse. Du kan genbruge et tidligere udtryk ved at trykke på < for at sætte det ind på bundlinjen og derefter beregne et nyt udtryk. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 9

10 Eksempler Rul 1 T 1 < 2 T 2 < 3 T 3 < 4 T 4 < # # # # < T 2 < Resultat til/fra n Tryk på n -tasten for at skiftet resultatet i displayet mellem brøk og decimal, eksakt kvadratrod og decimal samt eksakt pi og decimal. Eksempel Resultat til/ fra % b 8 < n Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 10

11 Sidste resultat % i Det senest beregnede resultat lagres i variablen Ans. Ans bevares i hukommelsen, også når TI-30XS MultiView regneren slukkes. Sådan hentes værdien i Ans: Tryk på % i (Ans vises på skærmen), eller Tryk på en operationstast (T, U, og så videre) som første del af en indtastning. Ans og operatoren vises begge. Eksempler Ans 3 V 3 < V 3 < 3 % c % i < Operationernes rækkefølge TI-30XS MultiView -regneren anvender Equation Operating System (EOS ) til at beregne udtryk. På et prioriteringsniveau beregner EOS funktionerne fra venstre mod højre og i følgende rækkefølge. 1 Udtryk i parenteser. 2 Funktioner, der skal bruge en ) og er stillet foran argumentet, for eksempel sin, log, og alle R P menupunkter. 3 Brøker. 4 Funktioner, der indtastes efter argumentet, f.eks. x 2 og vinkel enheds modifikatorer. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 11

12 5 Eksponentiering (^) og rødder ( x Ñ). Bemærk: I Classic-tilstand beregnes exponentieringen fra venstre mod højre. Udtrykket 2^3^2 beregnet som (2^3)^2 med resultatet 64. I MathPrint tilstand beregnes eksponentieringen fra højre mod venstre. Udtrykket 2^3^2 beregnes til 2^(3^2), med resultatet Negation (M). 7th Permutationer (npr) og kombinationer (ncr). 8 Multiplikation, implicit multiplikation, division. 9 Addition og subtraktion. 10 Omregninger (n/d Un/d, F D, 4DMS). 11 < Færdiggør alle operationer og lukker alle åbne parenteser. Eksempler + Q P M 6 0 T 5 V M1 2 < (M) 1 T M 8 T 1 2 < % b 9 T 16 < ( ) 4 V D 2 T 3 E < 4 D 2 T 3 E < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 12

13 ^ og x Ñ % b 3 G2 "T 4 G2 < Slette og rette - Sletter fejlmeddelelser. Sletter tegn i indtastningslinjen. Flytter markøren til sidste indtastning i historikken, når displayet er ryddet. Sikkerhedskopierer et skærmbillede i applikationerne. J Sletter tegnet ved markøren. Sletter derefter 1 tegn til venstre for markøren, hver gang du trykker på J. % f Indsætter et tegn ved markøren. % { Sletter variablerne x, y, z, t, a, b og c. % 2 eller & & - Brøker Nulstiller TI-30XS MultiView - regneren. Stiller maskinen tilbage til standardindstillingerne, sletter hukommelsens variable, igangværende operationer, alle indtastninger i historikken, og statistiske data, sletter konstantfunktionen K og Ans. q %N % j % O I tilstanden MathPrint kan brøker med q indeholde operationstaster (T, V, osv.) og de fleste funktionstaster (F, %_, osv.). I Classic-tilstand tillader brøker med q ikke operationstaster, funktioner eller sammensatte brøker i tælleren eller nævneren. Bemærk: I Classic-tilstand, listeeditor og tabeller anvendes W til at udføre komplekse divisionsopgaver. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 13

14 Beregninger med brøker kan vise resultater på brøk- eller decimalform afhængigt af inputtet. TI-30XS MultiView -regneren giver som standard output i uægte brøker. Resultatet forkortes automatisk. q indsætter en simpel brøk. At trykke på q før eller efter et tal kan afstedkomme forskellig opførsel. Indtaster du et tal, før du trykker på q, bliver dette tal til tælleren (kun i MathPrint -tilstand). Tryk i MathPrint -tilstanden på $ mellem indtastningen af tælleren og nævneren. Tryk i Classic-tilstand på q mellem indtastningen af tælleren og nævneren. %N indsætter et blandet tal. Tryk på %N mellem indsættelsen af det hele tal og tælleren. Tryk i MathPrint-tilstand på $ mellem indtastningen af tælleren og nævneren. Tryk i Classic-tilstand på q mellem indtastningen af tælleren og nævneren. % O omregner mellem blandede tal og simpel brøkform. % j omregner resultater mellem brøker og decimaler. Eksempler i Classic-tilstand n/d, U n/d 3 q 4 T 1 % N 7 q 12 < n/d U n/d 9 q 2 %O < F D 4 % N 1 q 2 % j < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 14

15 Eksempler i MathPrint -tilstand n/d, U n/d q3 $ 4 " T 1 %N 7 $12 < n/d Un/d 9 q 2 " %O < F D 4 % N 1 $ 2 " % j < Eksempler (kun i MathPrint tilstand) (kun i MathPrinttilstand) Procenter q1 8 2 T $ 4 < % _ % R Du udfører beregninger med procenter ved at trykke på % _ efter indtastning af procentværdien. Du udtrykker en værdi i procent ved at trykke på %R efter værdien. Eksempel 2 % _ V 150 < qm5 T%b5 FU4 D 1 ED 6 E$2 D 1 E< 1 q 5 "% R < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 15

16 ³ Opgave Et mineselskab udvinder 5000 tons malm med en metalkoncentration på 3% og 7300 tons med en koncentration på 2,3%. Hvad er den samlede opnåede metalmængde ud fra disse udvindingstal? Hvis et ton metal har en værdi på 280 kr., hvad er så den samlede værdi af det udvundne metal? 3 % _ V 5000 < T % _ V 7300 < V 280 < De to udvundne malmmængder udgør i alt 317,9 tons metal til en samlet værdi af kr. x10 n -tasten C C er en genvejstast til indtastning af et tal i videnskabeligt notationsformat. Eksempel 2 C 5 < p$"< -< Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 16

17 Potenser, rødder og reciprokke værdier F Eksempler Beregner kvadratet på en værdi. TI-30XS MultiView -regneren beregner udtryk indtastet med F og a fra venstre mod højre i både Classic og MathPrint -tilstande. G Opløfter en værdi til den angivne potens. Hvis du indsætter et udtryk som eksponent, skal det sættes i parentes. %b Beregner kvadratroden på en positiv værdi. %c Beregner den nte rod af en positive værdi og et ulige heltal af en negativ værdi. a Giver den reciprokke værdi af et tal: 1/x. TI-30XS MultiView -regneren beregner udtryk indtastet med F og a fra venstre mod højre i både Classic og MathPrint -tilstande. 5 G 2 " T 4 G D 2 T 1 E < 10 G M 2 < %b 49 < %b 3 G 2 " T 2 G 4 < 6 %c 64 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 17

18 2 a < Pi g À = i beregningen. À = i displayet. Eksempel À 2 V g < n ³ Opgave Hvad er arealet af en cirkel, hvis radius er 12 cm? Husk: A = Àr 2. g V 12 G 2 < n Cirklens areal er 144 À kvadratcm. Cirklens areal er ca. 452,4 kvadratcm, når den afrundes til en decimal. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 18

19 Menuen Angle %I %I giver valget mellem to undermenuer, hvormed du kan angive vinkelmålingsenheden som grader (º), minutter ('), sekunder ("), radianer (r), nygrader (g), eller omregne enheder ved hjælp af DMS. Du kan også omregne mellem en rektangulær koordinatform (R) og polær koordinatform (P). (Yderligere oplysninger findes i Rektangulær til polær.) Du kan vælge en vinkeltilstand i tilstandsskærmbilledet. Du kan vælge mellem DEG (standard), RAD eller GRAD. Indtastninger fortolkes og resultater vises i overensstemmelse med vinkeltilstanden uden behov for at indtaste en angivelse af vinkelvisningen. Hvis du angiver en vinkelenhed i menuen Angle, udføres beregningen som den pågældende vinkeltype og tilsidesætter indstillingen af vinkeltilstanden. Eksempler RAD p"< -> 3 0 %I 1 E < DEG p< - 2 g% I 4 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 19

20 4DMSS %I 6 < ³ Opgave To hosliggende vinkler måler henholdsvis og Læg de to vinkler sammen og vis resultatet i DMSformat. Afrund resultaterne til to decimaler. -p$$"""< -12 %I 1 31 %I2 45 %I 3 T 26 %I1 54 %I 2 38 %I 3 < %I 6 < Resultatet er 39 grader, 26 minutter og 23 sekunder. ³ Opgave Det er kendt, at 30 = p / 6 radianer. I standardtilstanden grader skal du finde sinus af 30. Indstil regneren til radiantilstand og beregn sinus af p / 6 radianer. Bemærk: Tryk på - for at slette skærmbilledet mellem opgaverne. -> 30 E< p"<- > g q 6 " E< Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 20

21 Behold radiantilstanden på regneren og beregn sinus af 30. Skift regneren til gradtilstand og find sinus af p / 6 radianer. > 30 %I <E< p<- > g q 6 " % I 4 E < Rektangulær til polær %I %I viser en menu til at omregne rektangulære koordinater (x,y) til polære koordinater (r, q) eller omvendt. Indstil vinkeltilstanden, efter behov, før du starter beregningerne. Eksempel Omregn e koordinater (r, q)=(5, 30) til rektangulære koordinater. Omregn derefter rektangulære koordinater (x, y) = (3, 4) til polære koordinater. Afrund resultaterne til en decimal. R P -p $$""< -%I"3 5 %` 30 E< %I"4 5 %` 30 E< %I"1 3 %` 4 E< %I"2 3 %` 4 E< Omregningen (r, q)=(5, 30) giver (x, y)=(4.3, 2.5), og (x, y) = (3, 4) giver (r, q)=(5.0, 53.1). Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 21

22 Trigonometri % Z [ \ Du kan indtaste trigonometriske funktioner (sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1 ), nøjagtigt som du skriver dem. Indstil den ønskede vinkeltilstand, før du starter trigonometriske beregninger. Eksempel i grad-tilstand Tan 45 E < Tan -1 % \ 1 E < Cos 5 V? 60 E < Eksempel i radian-tilstand Tan gq4 "E < Tan -1 %\1 E< n Cos 5 V?gq4 "E < n Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 22

23 ³ Opgave Find vinklen A i nedenstående retvinklede trekant. Beregn vinklen B og længden på hypotenusen c. Længderne er i meter. Afrund resultaterne til en decimal. Husk: 7 tan A = - Derfor er ±A = tan ±A + m±b + 90Ä = 180Ä Derfor er ±B = 90Ä - ±A A 3 c c = C 7 B p$$""< -%\ 7 q 3 "E< 90 U%i< %b 3 FT 7 F< n Med en decimals nøjagtighed måler vinklen A 66.8Ä, vinklen B måler 23.2Ä, og længden af hypotenusen er 7.6 meter. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 23

24 Hyperbolske værdier % Y % Y viser HYP indikatoren og åbner den hyperbolske funktion for den næste trigonometriske tast, du trykker på. Vinkeltilstandene påvirker ikke hyperbolske beregninger. Eksempel HYP %Y>5 ET2 < ##<!!!!! %Y%Z< Logaritmer og eksponentielle funktioner A B % ] % ^ A giver 10-talslogaritmen for et tal. B giver den naturlige logaritme for et tal (e ). % ] opløfter 10 til den potens, du angiver. % ^ opløfter e til den potens, du angiver. Eksempler LOG A1 E < LN B1 5 E V 2 < 10 x % ] A 2 E < A% ] 5 " E <l e x % ^ 85 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 24

25 Konstant % l % l tænder for konstant funktionen, og du kan definere en konstant. Sådan lagrer du en operation i K og henter den: 1. Tryk på % l. 2. Indtast en kombination af tal, operatorer og/eller værdier på op til 44 tegn. 3. Tryk på < for at gemme operationen. K vises i indikatorlinjen. 4. Hver gang, du herefter trykker på <, vil TI-30XS MultiView -regneren huske den lagrede operation og anvende den på det sidste resultat eller den aktuelle indtastning. Tryk på % l igen for at slå konstantfunktionen fra. Eksempler K % l V 2 T 3 < 4 < 6 < Nulstil K % l % l - F < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 25

26 5 < 20 < Slå K fra %l 1 T 1 < ³ Opgave Med den lineære funktion y =5x 2 skal du beregne y for følgende værdier af x: -5; -1. %lv 5 U 2 < M 5 < M 1 < % l Hukommelse og lagrede variabler z L % h %{ TI-30XS MultiView -regneren har 7 hukommelsesvariabler x, y, z, t, a, b og c. Du kan lagre et reelt tal eller et udtryk, der resulterer i et reelt tal, i en hukommelsesvariabel. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 26

27 Med L kan du lagre værdier i variable. Tryk på Lfor at lagre en variabel, og tryk på z for at vælge den variabel, der skal lagres. Tryk på < for at lagre værdien i den valgte variabel. Hvis denne variabel i forvejen har en værdi, erstattes den pågældende værdi af den nye. z åbner menuen for variablerne. Tryk flere gange på denne tast for at vælge x, y, z, t, a, b eller c. Du kan også bruge z til at hente de lagrede værdier for disse variable. Variablens navn indsættes i den aktuelle indtastning, men værdien, der er tildelt variablen, anvendes til at beregne udtrykket. % h henter værdierne i variablene. Tryk på % h for at vise en menu med variable og deres lagrede værdier. Marker den variabel, du vil hente, og tryk på <. Værdien, der er tildelt variablen, indsættes i det aktuelle udtryk og anvendes til at beregne udtrykket. % { sletter variabelværdierne. Tryk på % { og vælg1: Yes for at slette alle variabelværdier. Eksempler Slet var % { 1 Lagre 15 Lz < Hente % h < F < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 27

28 L zz < z z < W 4 < ³ Opgave I en grusgrav er der åbnet to nye gravesteder. Det første måler 350 meter gange 560 meter, det andet måler 340 meter gange 610 meter. Hvor stor en grusmængde skal selskabet udvinde af hver udgravning for at opnå en dybde på 150 meter? For at opnå en dybde på 210 meter? Vis resultaterne i teknisk notation. p$""<- 350 V560 Lz< 340 V 610 Lzz< 150 V% h << 210 V% h<< Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 28

29 150 Vzz< 210 Vzz< For det første gravested: Firmaet skal udvinde 29,4 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 41,16 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter. For det andet gravested: Firmaet skal udvinde 31,11 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 150 meter og 43,554 millioner kubikmeter for at opnå en dybde på 210 meter. Dataeditor og listeformler v Med v kan du indsætte data i op til 3 lister. Hver liste kan indeholde op til 42 poster. Tryk på % # for at gå til toppen af en liste og % $ for at gå til bunden af en liste. Listeformler accepterer alle regnerens funktioner. Numerisk notation, decimal notation, og vinkeltilstande påvirker visningen af elementerne (undtagen brøkelementer). Eksempel L1 v1 q4 $ 2 q 4 $ 3 q 4 $ 4 q 4 < Formel "v" < v<%j Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 29

30 < Bemærk, at L2 beregnes med den indtastede formel, og L2(1)= i skrivelinjen fremhæves for at angive, at listen er resultatet af en formel. ³ Opgave På en novemberdag indeholdt en vejrberetning på Internettet følgende temperaturer. Paris, Frankrig 8ÄC Moskva, Rusland -1ÄC Montreal, Canada 4ÄC Omregn disse temperaturer fra grader Celsius til grader Fahrenheit. 9 Husk: F = - C vv 4 v " 5 8 $ M1 $ 4 $ " v "1 9 W 5 V v 1 T 32 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 30

31 Hvis Sydney, Australien er 21ÄC, hvad er så temperaturen i grader Fahrenheit.!$$$21 < Statistik % t v % t viser en menu følgende valg: 1-Var Stats analyserer statistiske data fra 1 datasæt med 1 målt variabel, x. 2-Var Stats analyserer sammenstillede data fra 2 datasæt med 2 målte variable x, den uafhængige variabel og y, den afhængige variabel. StatVars viser en sekundær menu med statistiske variable. Menuen StatVars vises kun, når du har beregnet 1-Var eller 2-Var stats. Med $ og # finder du den ønskede variabel og trykker på < for at markere den. Variable n Ï eller Ð Sx eller Sy Îx eller Îy Òx eller Òy Òx 2 eller Òy 2 Òxy a b r Definition Antallet af x eller (x,y) datapunkter. Gennemsnittet af alle x eller y -værdier. Stikprøve af standardafvigelse for x eller y. Populationens standardafvigelse for x eller y. Summen af alle x eller y -værdier. Summen af alle x 2 eller y 2 -værdier. Summen af (x y) for alle xy -par. Lineær regression hældning. Lineær regression y-skæring. Korrelationskoefficient. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 31

32 xå (2-Var) yå (2-Var) MinX Q1 (1-Var) Med Q3 (1-Var) MaxX Anvender a og b til at beregne den forventede x værdi, når du som input bruger en y -værdi. Anvender a og b til at beregne en forventet y -værdi, når du som input bruger en x-værdi. Minimum af x-værdier. Medianen for elementerne mellem MinX og Med (1. kvartil). Median for alle datapunkter. Median for elementerne mellem Med og MaxX (3. kvartil). Sådan defineres statistiske datapunkter: 1. Indtast data i L1, L2 eller L3. (Se Dataeditor.) 2. Tryk på % t. Marker 1-Var eller 2-Var og tryk på <. 3. Marker L1, L2 eller L3 og hyppigheden. 4. Tryk på < for at vise menuen med variablerne. 5. Du kan slette data ved at trykke på v v, markere en liste, der skal slettes, og trykke på <. Eksempler 1-Var: Find gennemsnittet af {45, 55, 55, 55} Slet alle data Maksimum af x-værdier. v v$$$ Data <45 $ 55 $ 55 $55 < Stat % t 1 Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 32

33 $$ < Stat Var 2 < V 2 < 2-Var: Data: (45,30), (55,25); Find: xå(45) Slet alle data v v$$$ Data <45 $ 55 $"30 $25 $ Stat %t 2 (Skærmbilledet viser muligvis ikke 3:StatVars, hvis du ikke tidligere har udført en beregning.) $ $ <###### <45 E < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 33

34 ³ Opgave I sine sidste fire tests opnåede Anton følgende point. Test nr. 2 og 4 blev tildelt en vægtning på 0,5, og test 1 og 3 blev givet en vægtning på 1. Test nr Point Koefficient Find Antons pointgennemsnit (vægtet gennemsnit). 2. Hvad angiver værdien af n på regneren? Hvad angiver værdien af Ò på regneren? Husk: Det vægtede gennemsnit er Σx ( 12) ( 1) + ( 13) ( 0.5) + ( 10) ( 1) + ( 11) ( 0.5) = n Læreren gav Anton 4 point mere i test 4 på grund af en vægtningsfejl. Find Antons nye pointgennemsnit. v v4 v"5 12 $13 $10 $11 $"1 $ 8 5 $1 $ 85 $ %t 1 (Skærmbilledet viser muligvis ikke 3:StatVars, hvis du ikke tidligere har udført en beregning.) $""< $ Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 34

35 < Anton har et gennemsnit (Ï) på 11,33 (tilnærmet til nærmeste hundrededel). På regneren repræsenterer n den samlede sum af vægtene n = Òx repræsenterer den vægtede sum af hans point. (12)(1) + (13)(0.5) + (10)(1) + (11)(0.5) = 34. Forhøj Antons sidste point fra 11 til 15. v $$$ 15 $ %t1 $$ < Hvis læreren tilføjer 4 point til Test 4, er Antons gennemsnit 12. ³ Opgave Nedenstående tabel gengiver resultaterne af en bremsetest. Test nr Hastighed (km/t) Bremselængde (m) Brug sammenhængen mellem hastighed og bremselængde til at vurdere bremselængden for en bil, der kører 55 km/t. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 35

36 Et håndtegnet punktdiagram med disse datapunkter antyder en lineær sammenhæng. TI-30XS MultiView -regneren benytter mindste kvadraters metode til at finde den bedste rette linje, y'=ax'+b, for data, der indtastes i lister. v v 4 33 $49 $ 65 $ 79 $ " 5.3 $ $ $ $ %t 2 $$ < Tryk på $ vise a og b. Denne bedste rette linje, y'= x' modellerer den lineære tendens i dataene. Tryk på $, til y' er fremhævet. < 55 E < Den lineære model giver en vurderet bremselængde på 18,59 meter for en bil, der kører med 55 km/t. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 36

37 Sandsynlighed H Denne tast viser to menuer: PRB og RAND. PRB indeholder følgende valg: npr RAND indeholder følgende valg: rand Genererer et vilkårligt reelt tal mellem 0 og 1. Hvis du vil kontrollere en sekvens af vilkårlige tal, skal du lagre et heltal (seed-værdi) 0 i rand. Seed-værdien ændres vilkårligt, hver gang der genereres et vilkårligt tal. randint( Genererer et vilkårligt heltal mellem 2 heltal, A og B, hvor A { randint { B. Adskil de to heltal med et komma. Eksempler Beregner antallet af mulige permutationer af n elementer taget r ad gangen, med n og r givet. Objekternes rækkefølge har betydning som i et væddeløb. ncr Beregner antallet af mulige kombinationer af n elementer, der tages r ad gangen, med n og r given. Objekternes rækkefølge har ingen betydning, som ved en hånd i et spil kort.! Fakultet er produktet af de positive heltal fra 1 til n. n skal være et positivt heltal { 69. npr 8 H1 3 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 37

38 ncr 52 H 2 5 <! 4 H 3 < STO 4 rand 5 L H " 1 < Rand H " 1 < Randint( H " 2 3 % ` 5 E < ³ Opgave En isbutik annoncerer, at har 25 slags is. Du bestiller gerne tre forskellige slags kugler. Hvor mange kombinationer af iskugler kan du prøve i løbet af en varm, lang sommer? 25 H 2 3 < Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 38

39 Du kan vælge mellem 2300 kræmmerhuse med forskellige kombinationer af kugler! Hvis sommeren når at blive her i 90 dage, skal du spise cirka 25 isvafler hver dag! Funktionstabel o Med funktionstabellen kan du vise en defineret funktion på tabelform. Sådan opsætter du en funktionstabel: 1. Tryk på o. 2. Indtast en funktion og tryk på <. Funktioner kan indeholde op til et niveau af brøker. 3. Vælg tabelstart, tabeltrin, auto, eller spørg-xindstillingerne, og tryk på <. Tabellen vises med de angivne værdier. Start Angiv startværdien for den uafhængige variabel, x. Step Angiv stigningsværdien for den uafhængige variabel, x. Steplængden kan være positiv eller negativ, men kan ikke være nul. Auto TI-30XS MultiView -regneren genererer automatisk en serie værdier ud fra Start og Step. Ask-x Du kan opbygge en tabel manuelt ved at indtaste specifikke værdier for den uafhængige variabel, x. Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 39

40 ³ Opgave Find toppunktet på parablen, y = x(36 - x) med en tabel over værdier. Husk: Parablens toppunkt er der, hvor parablens symmetriakse skærer parablen. ozd36 UzE< - 15 $ - 3 $ $ < Efter at have søgt tæt på x = 18, ser punktet (18, 324) ud til at være parablens toppunkt, da det optræder som vendepunktet for punktsættet i denne funktion. Du kan søge tættere på x = 18 ved at ændre trinværdien, så du ser punkter tættere på (18, 324). ³ Opgave En velgørenhedsfond indsamlede kr. som støtte til et spisested. Der udbetales 450 kr. til spisestedet hver måned, til beløbet er opbrugt. Hvor mange måneder understøttes køkkenet med dette beløb? Husk: Hvis x = måned, og y = tilbageværende beløb, så er y = x. o3600 U450 z Copyright 2006 Texas Instruments Incorporated 40

TI-30X Pro MultiView regner

TI-30X Pro MultiView regner TI-30X Pro MultiView regner Vigtigt... 2 Eksempler... 3 Tænde og slukke for regneren... 3 Displaykontrast... 3 Til top... 3 2nd-funktioner... 5 Tilstande... 5 Multitryktaster... 8 Menuer... 8 Rulle gennem

Læs mere

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/

fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ De fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/ fx-82solar fx-85b CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

HP 6S Videnskabelig kalkulator

HP 6S Videnskabelig kalkulator HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder,

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Vektorregning. Vektorer som lister

Vektorregning. Vektorer som lister 10 Vektorregning Vektorer som lister En vektor laves nemmest som en liste på TI-89 Titanium / Voyage 200. I nedenstående skærmbillede ser du, hvordan man definerer vektorer og laver en simpel udregning

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning Denne vejledning gælder TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition softwareversion 2.55MP. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-89 http://da.yourpdfguides.com/dref/2175925 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 22. maj 2015: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Ligningen løses ved at isolere x i det åbne udsagn: 4 x 7 81 4 x 88 88 x 22 4 Opgave 2: y 87 0,45 x Det

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau af Kenneth Hansen 1. Basis Jorden elektron Hvor mange elektroner svarer Jordens masse til? 1. Basis 1.0 Indledning 1.1 Tal 1. Brøker 1. Reduktioner 11

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Kapitel 5 Renter og potenser

Kapitel 5 Renter og potenser Matematik C (må anvedes på Ørestad Gymnasium) Renter og potenser Når en variabel ændrer værdi, kan man spørge, hvor stor ændringen er. Her er to måder at angive ændringens størrelse. Hvis man vejer 95

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Studentereksamen i Matematik B 2012

Studentereksamen i Matematik B 2012 Studentereksamen i Matematik B 2012 (Gammel ordning) Besvarelse Ib Michelsen Ib Michelsen stx_121_b_gl 2 af 11 Opgave 1 På tegningen er gengivet 3 grafer for de nævnte funktioner. Alle funktionerne er

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse Ib Michelsen Svar: stx B 29. maj 2013 Side 1 1. Udfyld tabellen Vejledende besvarelse Givet funktionen f (x)=4 5 x beregnes f(2) f (2)=4 5 2 =4 25=100 Den udfyldte tabel er derfor: x 0 1 2 f(x) 4 20 100

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning

Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Oversigt [S] App. I, App. H.1 Nøgleord og begreber Komplekse tal Test komplekse tal Polære koordinater Kompleks polarform De Moivres sætning Test komplekse tal Komplekse rødder Kompleks eksponentialfunktion

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05

Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 Oversigt over undervisningen i matematik - 1x 04/05 side1 Der undervises efter: TGF Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 EKS Knud Nissen : TI-84 familien

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple

Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Vejledning i brug af Gym-pakken til Maple Gym-pakken vil automatisk være installeret på din pc eller mac, hvis du benyttet cd'en 'Maple 15 - Til danske Gymnasier' eller en af de tilsvarende installere.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Matematik C Lene Thygesen

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Tradium, Hobro afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Matematik A Kenneth Berg k708hhxa3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler.

Symbolbehandlingskompetencen er central gennem arbejdet med hele kapitlet i elevernes arbejde med tal og regneregler. Det første kapitel i grundbogen til Kolorit i 8. klasse handler om tal og regning. Kapitlet indledes med, at vores titalssystem som positionssystem sættes i en historisk sammenhæng. Gennem arbejdet med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Repræsentation af tal

Repræsentation af tal Repræsentation af tal DM526 Rolf Fagerberg, 2009 Bitmønstre 01101011 0001100101011011... Bitmønstre skal fortolkes for at have en betydning: Tal (heltal, kommatal) Bogstaver Computerinstruktion (program)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj- juni, 14-15 Horsens HF & VUC HF 2- årigt Matematik

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter

Emne Tema Materiale r - - - - - aktiviteter Fag: Matematik Hold: 24 Lærer: TON Undervisningsmål Læringsmål 9 klasse 32-34 Introforløb: række tests, som viser eleverne faglighed og læringsstil. Faglige aktiviteter Emne Tema Materiale r IT-inddragelse

Læs mere

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic 220073 Kontorpult BRUGERMANUAL Kort-betalingssystem for Jagt, Skeet, Trap & Sporting KONTORPULT Computeren anvendes af klubbens personale til opsætning af betalingssystemet samt til programmering

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C LINEÆR SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsamling... side 2 2 Grundlæggende færdigheder... side 3 2a Finde konstanterne a og b i en formel... side 3 2b Indsætte x-værdi og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Forår 2015 414 Københavns VUC Hf Matematik C Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere