Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)

2 Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne - kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2013

3 Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne - kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre Produktion: Forlag1.dk Trykt i Danmark 2013 ISBN: udgave, 1. oplag Alle rettigheder forbeholdes. Enhver udnyttelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med forfatterens skriftlige accept ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Korte uddrag til brug i anmeldelser undtaget. Forlag1.dk

4 Indhold Forord... 5 Resume... 7 Unges læsekompetencer og afbrud fra ungdomsuddannelserne... 7 Kønsforskelle... 9 De unges sproglige baggrund Sammenhænge mellem PISA læsescore, de unges status 4½ år efter 9. klasse, socioøkonomi og de unges valg af ungdomsuddannelse Nogle unge afbryder en ungdomsuddannelse, men begynder igen på en ungdomsuddannelse Indledning Metode Reduktion af uddannelsesprofiler nogle konkrete eksempler Oversigt over uddannelsesforløb Analyser af sammenhænge mellem PISA læsescore og status Blå-Rød Til ungdomsuddannelse via 9. eller 10. klasse Unge på de gymnasiale uddannelser og eud Sammenhænge mellem PISA læsescore og valg af ungdomsuddannelse Sammenhænge mellem PISA læsescore og til ungdomsuddannelse via 9. eller 10. klasse Sammenhænge mellem PISA matematik og status Blå- Rød Sammenhænge mellem valg af ungdomsuddannelse og status Blå-Rød Sammenhænge mellem valg af 9. eller 10. klasse og status Blå-Rød Sammenhænge mellem de unges sproglige baggrund og status Blå-Rød... 38

5 Sammenhænge mellem socioøkonomi og valg af ungdomsuddannelse Kønsforskelle Unge, der afbryder en ungdomsuddannelse og begynder på en ungdomsuddannelse igen Om adgangskrav til ungdomsuddannelserne Litteratur Appendiks Eksempel på analyse med betinget uafhængighed, hvor sammenhængen mellem arbejde og boligstandard hos en 70-årig kohorte studeres Appendiks Antal unge fordelt på uddannelsestype, et- og tosprogede, køn og PISA læsescore Appendiks Kontingenstabel vedrørende PISA læsescore Appendiks Kontingenstabel vedrørende karakterer i matematisk problemløsning Appendiks typer af uddannelsesprofiler... 59

6 Forord De analyser, der præsenteres i denne rapport har sit udspring i et datamateriale, som blev indsamlet i forbindelse med forskningsprojektet LEKS longitudinal (Læring og evaluering i Københavnske skoler), hvor forskere ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har deltaget i samarbejde med Københavns kommune. Arbejdet startede med en idé om at analysere betingelserne for at unge fuldfører eller afbryder en ungdomsuddannelse. Mere præcist var der en idé om at følge op på en påstand om, at unge, der forlader folkeskolen med begrænsede kompetencer i læsning, stilles svagt efterfølgende med hensyn til at kunne fuldføre en ungdomsuddannelse. Det var undervejs i dette arbejde en overraskelse at måtte erkende, at man ikke kan benytte læsetesten i den internationale OECD læseundersøgelse PISA som grundlag for at sige, om en ung magter at gennemføre en ungdomsuddannelse eller ej. PISA resultaternes evne til at forudsige dette er med andre ord svag, eller man kan sige, at PISA læsetesten mangler såkaldt prædikativ validitet. Der var derfor god grund til meget detaljeret at kortlægge, hvilke elever der har fuldført eller er i gang med en ungdomsuddannelse 4½ år efter 9. klasse. Dette er i publikationen sket gennem tegning og analyse af elevernes uddannelsesprofiler. Fordi arbejdet fra starten var indlejret i en forventning om at finde og kortlægge detaljer i elevernes manglende læsekompetencer som forklaring på manglende succes mht. at gennemføre en ungdomsuddannelse - et spor i arbejdet, som jo måtte forlades på grund af den manglende prædikative validitet - måtte de oprindelige versioner af manuskriptet gennem mange ændringer og opstramninger. 5

7 Forord Tak til videnskabelig assistent Sara Kirkegaard for hendes gode supplering med viden om emnet fra tilsvarende undersøgelser og som tovholder i al opsætning af det færdige manuskript. Peter Allerup Lars Klewe André Torre København Oktober

8 Resume Unges læsekompetencer og afbrud fra ungdomsuddannelserne Ved analyserne i nærværende rapport af sammenhængen mellem de unges PISA læsescore og deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse er anvendt multivariate analyser, hvor enkeltvariable er kontrolleret for indvirkningen af andre udvalgte variable. De udvalgte variable er: PISA læsescore Køn Sproglig baggrund (etsproget/tosproget) Socioøkonomi Valg af ungdomsuddannelse (eud/gymnasial uddannelse) Til ungdomsuddannelsen via 9. eller 10. klasse Uddannelsesmæssig status 4½ år efter 9. klasse. De unges PISA læsescore ved testen i 9. klasse har marginalt set en stærk sammenhæng med de unges status 4½ år efter 9. klasse. Færre unge med lav PISA læsescore har 4½ år efter 9. klasse fuldført en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med unge med højere PISA læsescore. Kontrolleret for indvirkningen af andre variable viser det sig, at læseresultater ved PISA testen betyder noget over for de fleste øvrige variable. Kontrolleret for disse variable viser det sig, at den samlede korrelation mellem PISA læsescoren og de unges status 4½ år efter 9. klasse er 0.18 og dermed svag. De unges status, uddannelsesmæssigt viser sig statistisk set at være betinget uafhængig af PISA læsescoren i 9. klasse. Sagt med andre ord forsvinder den tilsyneladende stærke sammenhæng mellem de unges PISA læsescore eller den bliver meget svag, når der kontrolleres for de øvrige nævnte variable. Konklusionen er altså, at de unges læsefærdigheder målt med 7

9 Resume PISA testen ikke er afgørende for, om de fuldfører en ungdomsuddannelse eller ikke. Det betyder ikke, at unges læsefærdighed er uden betydning, men at læsefærdighed som enkeltfaktor ikke er afgørende. Blandt de unge på eud med den laveste PISA læsescore er det da også 50%, som efter 4½ år har fuldført en ungdomsuddannelse eller er i gang med en uddannelse, mens det samme gælder 64% af de unge med en højere læsescore. Blandt de unge på de gymnasiale uddannelser med den laveste PISA læsescore er det 87%, som efter 4½ år har fuldført deres uddannelse eller er i gang med uddannelsen, mens det samme kun gælder lidt flere (93%) af de unge med højere læsescore, jf. i øvrigt appendiks 2. De samme analyser er gentaget for PISA matematik samt karaktererne ved 9. klasses afgangsprøve i matematisk problemløsning. Ved analyserne er kontrolleret for de samme variable som nævnt ovenfor. Resultaterne af disse analyser er sammenfaldende med resultaterne af analyserne vedrørende PISA læsning. Konklusionen er her, at det ikke er muligt at benytte scorerne i PISA matematik som indikator for, om de unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller ej. Man kan heller ikke benytte karaktererne i matematisk problemløsning fra 9. klasses afgangsprøve som indikator for, om de unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller ej. Man kan altså konstatere, at PISA læsescoren har manglende eller meget svag prædikativ validitet over for forudsigelse om de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse; det være sig en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Disse resultater passer ikke særlig godt med fremherskende forestillinger om, at elevernes manglende kompetencer fra grundskolen - ikke mindst hvad angår læsning og matematik - er hovedårsagen til at unge klarer sig dårligt på erhvervsuddannelserne og falder fra uddannelsen i stor stil. Datamaterialet har endvidere givet mulighed for at undersøge, hvordan det er gået unge, som fik under 02 i gennemsnitskarakter ved folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i henholdsvis dansk 8

10 Resume og matematik. Det viser sig her, at 7% af alle unge fik en gennemsnitskarakter på under 02 i dansk, og at 13% fik en gennemsnitskarakter under 02 i matematik. 1 Der er desuden lavet en opgørelse over, hvor mange unge i alt, der dumper i dansk eller matematik og hvor mange, der dumper i både dansk og matematik i 9. klasse. Det drejer sig i alt om 16% af alle unge med en gennemsnitskarakter i enten dansk eller matematik. Ser man på, hvordan det er gået for disse unge 4½ år efter 9. klasse, så er det bemærkelsesværdigt, at 39% af de unge med en gennemsnitskarakter under 02 i dansk på dette tidspunkt har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, mens det tilsvarende procenttal for de unge med en gennemsnitskarakter under 02 i matematik er 48%. Ovennævnte 16% unge ville ikke have fået direkte adgang til en ungdomsuddannelse, hvis regeringens udspil til en reform var gennemført i dag. Kønsforskelle Marginalt set viser der sig endvidere nogle kønsforskelle, idet flere piger end drenge har fuldført eller er i gang med en uddannelse 4½ år efter 9. klasse. Kontrolleret for typen af ungdomsuddannelse viser det sig, at denne kønsforskel udelukkende skyldes kønsforskelle på eud, men her kun blandt den del af de unge, der er kommet til ungdomsuddannelsen via 10. klasse. Endelig viser det sig, at kønsforskellen blandt denne gruppe af unge udelukkende skyldes kønsforskelle blandt tosprogede unge. Blandt tosprogede piger på eud er det 56%, der har fuldført eller gennemført en ungdomsuddannelse 4½ år efter 9. klasse, mens det samme kun gælder 31% af de tosprogede drenge på eud. Der er endvidere nogle kønsforskelle, når man ser på hvor stor en andel af piger og drenge, der kommer til en ungdomsuddannelse via 10. klasse, idet pigerne er mere tilbøjelige til at tage 10. klasse med, før de vælger ungdomsuddannelse. Denne kønsfor- 1 Da de unge i datamaterialet fik karakterer efter 13-skalaen i 9. klasse, er der sket en oversættelse i overensstemmelse med de officielle retningslinjer. 9

11 Resume skel eksisterer både blandt unge på de gymnasiale uddannelser og eud, men er mest markant på eud. På eud er det to tredjedele af pigerne, der vælger deres eud efter 10. klasse, mens det samme kun gælder knap halvdelen af drengene. De unges sproglige baggrund Sammenhænge mellem PISA læsescore, de unges status 4½ år efter 9. klasse, socioøkonomi og de unges valg af ungdomsuddannelse Der er fundet en ret markant forskel, når man ser på de unges sproglige baggrund på eud. Her har 63% af de etsprogede unge fuldført eller er i gang med en uddannelse 4½ år efter 9. klasse, mens det samme kun gælder 42% af de tosprogede unge. Denne sammenhæng er stærkest blandt tosprogede unge med lav PISA læsescore. Den nævnte forskel ses ikke blandt de unge på de gymnasiale uddannelser. Der er også den forskel på etsprogede og tosprogede på eud, at der er signifikant flere tosprogede drenge end etsprogede drenge, der kommer på eud via 10. klasse. Der er ikke en tilsvarende sammenhæng, når det gælder pigerne, som kommer til eud via 10. klasse. Der er en stærk sammenhæng mellem de unges valg af ungdomsuddannelse og deres PISA læsescore i 9. klasse. Blandt unge med en lav læsescore findes de 64% på eud og kun 36% på de gymnasiale uddannelser. Ser man på de unge med en høj læsescore, så finder man de 95% på de gymnasiale uddannelser og kun 5% på eud. Denne stærke sammenhæng forsvinder ikke, når man kontrollerer for de øvrige variable. Det gælder endvidere for de unge på de gymnasiale uddannelser, at to tredjedele af de unge, som har en lav PISA læsescore vælger at tage 10. klasse med før de vælger en gymnasial uddannelse. Omvendt kommer tre fjerdedele af de unge med en høj PISA læsescore til den gymnasiale uddannelse direkte fra 9. klasse. Der er meget stor forskel på de unges status 4½ år efter 9. klasse. Blandt de unge på de gymnasiale uddannelser har langt de fleste på dette tidspunkt enten fuldført eller er i gang med en uddannelse (92%), mens det samme kun gælder godt halvdelen af de unge på eud (55%). Der er en direkte sammenhæng mellem socioøkonomi og de 10

12 Resume unges valg af ungdomsuddannelse. Næsten 9 ud af 10 af de unge med høj socioøkonomi vælger en gymnasial uddannelse. Det er dog også værd at bemærke, at næsten halvdelen af de unge med lav socioøkonomi også vælger en gymnasial uddannelse. Temmelig få unge med høj socioøkonomi (13%) vælger altså eud. Nogle unge afbryder en ungdomsuddannelse, men begynder igen på en ungdomsuddannelse Der er i alt 437 unge, der har afbrudt en ungdomsuddannelse, men som senere er begyndt på en ungdomsuddannelse igen. 257 har afbrudt en eud, men er begyndt igen, svarende til 32% af alle unge på eud, mens 180 svarende til 13% af alle på de gymnasiale uddannelser har afbrudt en gymnasial uddannelse, men er begyndt igen. Blandt de unge, der har afbrudt en eud, forsøger langt de fleste sig med en eud igen (84%) og blandt disse unge har 54% fuldført eller er i gang med en uddannelse 4½ år efter 9. klasse, mens næsten lige så mange (46%) ikke har fuldført eller er i gang med en uddannelse. 16% af de unge som har afbrudt en eud går senere på en gymnasial uddannelse, og heraf har 85% fuldført eller er i gang med en gymnasial uddannelse 4½ år efter 9. klasse. Blandt de unge, der afbryder en gymnasial uddannelse går langt de fleste (63%) i gang med en gymnasial uddannelse igen, og her har langt de fleste fuldført eller er i gang med en gymnasial uddannelse 4½ år efter 9. klasse (87%), mens relativt få (13%) hverken har fuldført eller er i gang med en uddannelse på dette tidspunkt. Der er temmelig mange af de unge, som afbryder en gymnasial uddannelse, som senere forsøger sig med en eud (37%). Her har 55% fuldført eller er i gang med en eud 4½ år efter 9. klasse, mens næsten lige så mange (45%) på dette tidspunkt hverken har fuldført eller er i gang med en eud. 11

13 Indledning Uddannelsespolitisk er fokus i høj grad på gennemførelse og frafald på ungdomsuddannelserne, ikke mindst på erhvervsuddannelserne. Ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning (UVM, 2013) viser nye tal, at frafaldet på erhvervsuddannelserne er steget til 48%. Der er i den forbindelse mange bud på, hvorfor så mange unge ikke fuldfører den erhvervsuddannelse, de er begyndt på. Manglen på praktikpladser angives for eksempel som en væsentlig årsag, idet unge uden praktikplads ikke kan komme videre fra et afsluttet grundforløb, men også spørgsmålet om i hvor høj grad de unge er rustet til at møde de krav, der stilles på uddannelserne, fylder i den offentlige debat. Her er det især de unges utilstrækkelige læse- og matematikfærdigheder, der trækkes frem som én af hovedgrundene til, at så mange falder fra. Det påpeges også, at klasserne på erhvervsuddannelserne aldersmæssigt og socialt ofte er meget forskelligt sammensat, og at det derfor kan være vanskeligt for nogle af de unge at finde sig til rette socialt i gruppen. Et større forskningsprojekt for Det Strategiske Forskningsråd, Fastholdelse af erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem, konkluderer følgende: Frafald har vist sig at være et komplekst og mangesidet problem, som både handler om erhvervsskolerne, undervisningen, lærerne, de unges sociale baggrund og deres folkeskoleerfaringer, vejledningen, arbejdsmarkedet og adgangen til praktikpladser samt en række andre faktorer. (Jørgensen 2011 s. 11), Et gennemgående bud, der for alvor har bidt sig fast i medier og befolkningens bevidsthed, er, at der er en tæt sammenhæng mellem de unges læsekompetencer og deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er her projektet LEKS-longitudinal har sit udgangspunkt, idet opgaven fra starten har været at analysere samspillet mellem læsekompetencer blandt de unge, der gik ud af 9. klasse i 2007 på den ene side og deres ungdomsud- 12

14 Indledning dannelsesforløb på den anden side. De statistiske analyser af dette samspil er formidlet i nærværende rapport. Udgangspunktet for analyserne var følgende hypoteser: Når unge undlader at starte eller ikke magter at gennemføre en ungdomsuddannelse inden for normale tidsrammer efter afslutning af 9. klasse, skyldes det, at deres kompetencer erhvervet i folkeskolen ikke er tilstrækkelige. Specielt er utilstrækkelige læse- og matematikkompetencer afgørende for, om unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle ca elever i Københavns Kommunes folkeskoler, som gik ud af 9. klasse i 2007 indgår i undersøgelserne. Eleverne har besvaret et spørgeskema i 9. klasse i forbindelse med afholdelsen af PISA testen samtidig med, at der indhentedes en række baggrundsoplysninger (fx elevernes socioøkonomiske baggrund) fra Danmarks Statistik under fuld anonymitet med hensyn til identifikation af elever. De fremsatte hypoteser ovenfor danner rent metodisk udgangspunktet for de kvantitative analyser i denne rapport. Der er gennemført forskellige statistiske analyser, hvor sammenhænge mellem forskellige variable belyses og forskelle mellem elevgrupper undersøges. Analyserne fokuserer ikke mindst på at belyse sammenhænge mellem de unges PISA resultater og deres gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Det drejer sig altså her om PISAs såkaldte prædikative validitet i relation til gennemførelseschancer. Projektet LEKS-longitudinal sammenfatter mange oplysninger om de elever i Københavns Kommune, der forlod folkeskolens 9. klasse i Oplysningerne er indsamlet både bagudrettet, idet eleverne indgik i nogle læsetest, (standardiserede læsetests fra Dansk Psykologis Forlag) allerede i 7. klasse i 2005 og fremadrettet bl.a. ved PISAs læsetest. Desuden blev eleverne fulgt efter 9. klasse via Danmarks Statistik. Den fremadrettede del omfatter oplysninger om eleverne frem til ca. 4½ år efter de forlod folkeskolen og består dels af registeroplysninger fra Danmarks Statistik 13

15 Indledning vedrørende uddannelse, dels af svar på diverse spørgeskemaer. Alle elever fra 2007 er medtaget i analyserne. Fra registeroplysningerne tegnes der detaljerede, individuelle uddannelsesprofiler der viser præcist hvilke uddannelsesvalg de unge har foretaget og status på uddannelsesvalget. 14

16 Metode Det er et grundlæggende krav i de analyser, der er gennemført, at respektere en meget kompleks struktur blandt de statistiske variable. Der kan vise sig sammenhænge, som kun kan forstås og fortolkes korrekt ved inddragelse af flere styrende baggrundsvariable (såkaldte confounders). De fortolkninger, der bringes frem som konklusioner af analyserne, er derfor ofte båret af den teknik, der i loglineære statistiske modeller 2 går under betegnelsen betinget uafhængighed. I denne type statistiske analyser vil en observeret simpel (marginal) sammenhæng mellem to variable ofte i virkeligheden vise sig at dække over såkaldt betinget uafhængighed, forstået således, at hvis man inddrager en tredje, skjult variabel (den såkaldte confounder) opløses eller forklares den observerede simple sammenhæng ved variation af denne tredje baggrundsvariabel. I dette tilfælde er den analyserede sammenhæng mellem de to variable kompleks og skal inddrage den tredje variabel for at blive fortolket korrekt. Illustration af princippet om betinget uafhængighed er givet som eksempel i appendiks 1. I det følgende skal man være opmærksom på, at unge, som efter 4½ år efter 9. klasse har afsluttet en ungdomsuddannelse eller er i gang med en ungdomsuddannelse har statusbetegnelsen Blå, mens unge, der på dette tidspunkt hverken har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse har statusbetegnelsen Rød. I nærværende analyser med loglineære modeller er det især samspillet mellem PISA læsescore, studievalg (eud/gym) og via 9. eller 10. klasse samt status Blå-Rød, som har interesse. Denne rapports henvisning til PISA læsescorens prædikative validitet er nøje kædet sammen med analysen af PISA læsescore og status Blå-Rød. Altså i hvor høj grad kan man benytte PISA læsescoren som præ- 2 Flerdimensionale kontingenstabeller 15

17 Metode diktor for en elevs chancer eller muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Set fra en matematisk-statistisk metodisk synsvinkel kræver en vurdering af dette, at man ud over at se på den marginale sammenhæng PISA læsescore og status Blå-Rød tillige ser på de fire deltabeller, der opstår, når man deler datamaterialet op efter studievalg (eud/gym) og til ungdomsuddannelse via 9. eller 10. klasse. Hvis disse tabeller udviser statistisk insignifikans, er PISA læsescoren dermed betinget uafhængig af status Blå-Rød og man benytter terminologien: PISA læsescoren er betinget uafhængig af status Blå-Rød, givet studievalg (eud/gym) og til ungdomsuddannelse via 9. eller 10. klasse. For at have et konkret billede af betydningen og fortolkningen af betinget uafhængighed kan man tænke på relationen mellem vægt og højde målt på børn fra fødslen frem til deres 6. år. Begge mål vokser og de er stærkt signifikant korrelerede. Denne marginale korrelation forsvinder imidlertid fuldstændig, hvis man inddeler børnene i aldersgrupper altså betinger med deres alder. Inden for hver aldersgruppe er vægt og højde to helt uafhængige variable. Set under ét optræder alderen her som confounder. Det fører til den konklusion, at vægt og højde er betinget uafhængige givet barnets alder. Rapporteringsstrategien er at sammenholde aspekter ved uddannelsesprofilerne, efter passende reduktion, med forskellige variable, der repræsenterer forskellige informationer om de unge. Disse baggrundsinformationer består blandt andet af køn, socioøkonomisk baggrund, sprog (etsproget/tosproget), den unges vej til en ungdomsuddannelse, valg af ungdomsuddannelse og gennemførelse og afbrud fra ungdomsuddannelse, som i analyserne ses i sammenhæng med PISA resultater mv. 16

18 Reduktion af uddannelsesprofiler nogle konkrete eksempler Uddannelsesprofilerne starter alle med det første skridt efter 9. klasse. Hver enkelt af de unge er herefter blevet forsynet med en talkode, der er dannet ud fra følgende oplysninger om den unge: Uddannelseskode Uddannelse efter 9. klasse 0 Særlig ungdomsuddannelse klasse 2 Efterskole 3 Eud 4 Gymnasial uddannelse Statuskode Status efter 9. klasse 0 Afbrudt 1 I gang 2 Afsluttet 3 3 Fuldført Ved læsning af denne rapport skal man være opmærksom på, at afbrud ikke skal forstås som frafald. En ung på eud kan for eksempel afbryde en uddannelse på eud og fortsætte på en anden uddannelse på eud. Der er i dette tilfælde tale om et omvalg af uddannelse. Et andet konkret eksempel er en ung på en gymnasial uddannelse, som afbryder uddannelsen, men senere optræder på en gymnasial uddannelse igen. Den unges sidste uddannelsesregistrering er fuldført. Det giver her ikke mening at tale om frafald. Når Danmarks statistik opgør frafald ser man på, om en person har fuldført en ungdomsuddannelse tre år efter, at uddannelsen ifølge den normerede studietid skulle være fuldført. I det følgende vises to eksempler på dannelsen af en uddannelsesprofil. 3 Statuskode 2 står for afslutning af et uddannelsesforløb og ikke for afslutning af en hel uddannelse. I dette tilfælde ville eleven have været forsynet med statuskode 3 i stedet for 2. For eksempel har en elev, der har afsluttet grundforløbet på eud statuskode 2 = afsluttet, mens en elev, der har gennemført en hel eud, er forsynet med statuskoden 3 = fuldført. 17

19 Reduktion af uddannelsesprofiler nogle konkrete eksempler Eksempel 1: Uddannelsesprofil Start Slut Antal studiedage : 10: afbrudt 10. klasse 1. aug okt : afbrudt eud 24. okt apr : afbrudt eud 19. maj okt : afsluttet gym 16. aug maj I alt 664 Den 8-cifrede kode i venstre kolonne, som denne unge i dette tilfælde er forsynet med, viser, at den unge efter 9. klasse går i 10. klasse (uddannelseskode = 1), men at den unge afbryder 10. klasse (statuskode = 0). Ciffer 3 og 4 viser, at den unge herefter går på eud (uddannelseskode = 3), men afbryder eud (statuskode = 0). Ciffer 5 og 6 viser, at den unge igen begynder på eud (uddannelseskode = 3), men igen afbryder (statuskode = 0). De sidste to cifre viser, at den unge næsten to år efter sit afbrud fra eud går i gang med en gymnasial uddannelse (uddannelseskode = 4) og her afslutter første år af den gymnasiale uddannelse (statuskode = 2). I en periode fra den 1. august 2007 til den 4. maj 2011, som er på dage, har denne unge været 41% studieaktiv. Der er efterfølgende foretaget en reduktion af denne unges uddannelsesprofil. Den unge karakteriseres som Blå-gym, fordi den unges sidst kendte uddannelse er en gymnasial uddannelse (gym). Den unge har haft 2 afbrud siden 10. klasse. 4 Den unges samlede uddannelsesforløb er 10. kl. eud gym. Vi har derfor for denne unge følgende korte uddannelsesprofil: Uddannelsesprofil: (10. kl. eud gym) Studieaktivitet: 41% Blå-gym 2 afbrud 4 I senere analyser vedrørende afbrud fra uddannelser opereres kun med afbrud fra ungdomsuddannelser og ikke afbrud fra 10. klasse/efterskole. En ung kan således godt afbryde fx 10. klasse og starte på eud, uden at dette i analyserne betragtes som et afbrud. 18

20 Reduktion af uddannelsesprofiler nogle konkrete eksempler Eksempel 2: Uddannelsesprofil Start Slut Antal studiedage 42: afsluttet gym 1. aug jun : afsluttet gym 1. aug jun : fuldført gym 6. aug jun I alt 989 Denne unge har et helt andet uddannelsesforløb end den unge i det første eksempel. Denne unge starter på sin gymnasiale uddannelse efter 9. klasse og afslutter det første år af sin gymnasiale uddannelse. Tre år efter 9. klasse har eleven fuldført sin gymnasiale uddannelse. Denne unge karakteriseres som Blå-gym og 0 afbrud. Den unge har i løbet af perioden været studieaktiv i 94% af tiden. Tager man samtlige 2342 unge fra LEKS-longitudinal og koder deres uddannelsesprofil efter 9. klasse får man opbygget en oversigt, som er gengivet i appendiks 5. Der findes i alt 388 forskellige typer af uddannelsesprofiler. I tabellerne kan man følge hver enkelt ung fra afslutningen af 9. klasse og ca. 4½ år frem. Når man tager i betragtning, at det, der noteres undervejs om den unges studieadfærd er relativt enkelt, er det overraskende, at der er så mange som 388 forskellige uddannelsesprofiler bag ved de 2342 individuelle forløb. 19

21 Oversigt over uddannelsesforløb Én af de omtalte reduktioner, som de mange individuelle uddannelsesprofiler kan underkastes, er fx om den unges slutstatus efter 4½ år er Blå eller Rød. En oversigt over samtlige uddannelsesforløb med denne reduktion for øje er gengivet i Figur 1. Figur 1 Figur 1 Figuren er opbygget af informationer op til 4½ år efter 9. klasse Figuren er opbygget af informationer op til 4½ år efter 9. klasse Kasserne markerer uddannelsestyper, mens pilene imellem kasserne markerer de unges bevægelse fra en uddannelsestype til en anden: 20

22 Oversigt over uddannelsesforløb Kassen 10. klasse samler de unge, der er gået fra 9. klasse til 10. klasse på en folkeskole. Kassen efterskole samler de unge, der er gået fra 9. klasse til 10. klasse på en efterskole. Hver pil er forsynet med et tal og en procentangivelse. Tallet angiver antal af unge, der har valgt den vej, pilen illustrerer. Procentangivelserne skal ses i forhold til antallet af unge i den kasse, som pilene udgår fra. For eksempel udgør de 847 unge, der gik fra 9. klasse til 10. klasse, 36,2% af den samlede årgang på 2342 elever. Fra 10. klasse valgte 380 unge en erhvervsuddannelse (eud), og de udgør 44,9% af den gruppe på 847, der gik i 10. klasse. 359 valgte en gymnasial uddannelse (gym), og de udgør 42,4% af den samme gruppe. Procentangivelserne ved de to kasser til højre i figuren (eud og gym), som viser de unges uddannelsesstatus 4½ år efter 9. klasse, er beregnet på en anden måde. Ses på kassen eud, så er procenttallene her beregnet ud fra følgende antal unge: Fra 9. klasse kommer 356 unge, fra 10. klasse kommer 380 unge, fra efterskole kommer 68 unge og fra en gymnasial uddannelse kommer 75 unge. Det giver i alt 879 unge, hvorfra skal trækkes 82 unge, som forlader eud og overgår til en gymnasial uddannelse. Procentangivelserne ved kassen eud er altså taget af tallet 797. Hvad angår kassen gym er fremgangsmåden den samme. Alle blå cirkler indeholder antal af unge, der 4½ år efter 9. klasse enten var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse (en særlig ungdomsuddannelse, en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse). Alle røde cirkler indeholder antal af unge, der 4½ år efter 9. klasse hverken var i gang med eller havde afsluttet en ungdomsuddannelse. I figurens nederste højre hjørne findes en ramme med en rød og en blå cirkel, som indeholder en sammentælling af antallet af unge i henholdsvis de røde og de blå cirkler i 21

23 Oversigt over uddannelsesforløb december 2011, altså 4½ år efter, at de afsluttede 9. klasse. Procentangivelserne her refererer til den samlede årgang på 2342 unge. Cirkler med henholdsvis I og II markerer de 33 unge, der ikke er gået direkte på en ungdoms-uddannelse efter 10. klasse eller efterskole. 5 Oversigten i figur 1 respekterer en kronologi forstået som, at den unge starter til venstre på figuren, i 9. klasse og bevæger sig mod højre gennem forskellige typer af uddannelser. Den enkelte unge kan ikke følges i denne oversigt, men man kan fx aflæse, at der 4½ år efter 9. klasse er 27% af de unge med statusbetegnelsen Rød dvs., at den unge hverken er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Omvendt er der i alt 73% med statusbetegnelsen Blå. Man kan dog også konstatere, at ca. 92% af samtlige unge, der forlader 9. klasse inden for 4½ år har gået på en ungdomsuddannelse. Det efterlader dermed en gruppe på ca. 8% som aldrig er kommet i gang med en ungdomsuddannelse (den såkaldte restgruppe). 5 I I samles typisk unge, der er gået fra 10. klasse til en efterskole eller 11. klasse, og i II samles de unge, der er gået fra efterskole til 10. eller 11. klasse. En rød og en blå cirkel er knyttet til hver af de to grå cirkler. De røde cirkler giver sig selv, men de blå angiver lige som alle de øvrige blå cirkler antal af unge, der i december 2010 var i gang med eller havde fuldført en ungdoms uddannelse. Derfor burde der have været pile fra disse Blå cirkler til eud og gym, men med den begrundelse, at der er tale om et ganske lille Antal unge, og at flere pile ville forstyrre overblikket, er de ikke taget med. Disse unge er dog talt med i den samlede opgørelse i nederste højre hjørne. 22

LEKS-Longitudinal. En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler

LEKS-Longitudinal. En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Peter Allerup, André Torre og Vibeke Hetmar Institut for Uddannelse og Pædagogik

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Kan unge med dårlige læsefærdigheder. ungdomsuddannelse? Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research Kan unge med dårlige læsefærdigheder gennemføre en ungdomsuddannelse? Dines Andersen Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 1:2005 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen

Simpsons Paradoks. Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser. Inge Henningsen Simpsons Paradoks Et emnearbejde om årsag og sammenhæng i kvantitative undersøgelser Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik Københavns Universitet 1 Simpsons Paradoks -Et emnearbejde om årsag og sammenhæng

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

TOSPROGEDE UNGES LÆSNING BELYST MED PISA

TOSPROGEDE UNGES LÆSNING BELYST MED PISA TOSPROGEDE UNGES LÆSNING BELYST MED PISA NIELS EGELUND, PROFESSOR, DR.PÆD., DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE, AARHUS UNIVERSITET I slutningen af 1990 erne begyndte der at komme forskningsmæssig

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT. for Gentofte Kommunes Skolevæsen. Kommuneniveau GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT for Gentofte Kommunes Skolevæsen Kommuneniveau 2011/2012 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Forord...4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...5

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014

NOTAT. Folkeskolen afsluttende evaluering INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING. Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING NOTAT Ulloq/dato : 14. oktober 2014 Vedr.: Folkeskolens landsdækkende afsluttende prøver 2014 Folkeskolen afsluttende evaluering Dette notat giver en status

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever?

Elevressourceregnskab. Hvem er vores elever? Elevressourceregnskab Hvem er vores elever? Historie Tidligere talte vi om hvem vores elever var nu er gisninger blevet til fakta Det kendskab har vi kortlagt de sidste 5 år Til gavn for skolen den enkelte

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014

Bilag til. Kvalitetsrapport 2013-2014 Bilag til Kvalitetsrapport 2013-2014 Udarbejdet marts 2015 Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen skal der fremover udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. I skoleåret 2014/2015

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter

Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet. Lars Olsen, journalist og forfatter Uddannelse for de mange Ulighed, kultur og magt i uddannelsessystemet Lars Olsen, journalist og forfatter Disposition: En fortælling fra Nordjylland Hvad skal Danmark leve af og hvad skal de unge mestre?

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning

Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning US AARH Indledende analyser af forsøg med modersmålsbaseret undervisning Rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet Marts 2014 Simon Calmar Andersen Maria Humlum Anne Brink Nandrup Institut for Statskundskab

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Uddannelse. udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Uddannelse udvalgte nøgletal 2008 Undervisningsministeriet 2008 Indhold 1. RESSOURCER 5 Danmark bruger mange ressourcer på uddannelse 5 Danmark

Læs mere