Projekt 1.3 Brydningsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 1.3 Brydningsloven"

Transkript

1 Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme som idfaldsvikle i. Noget adet af bølge fortsætter id i det ye stof, me med e ade udbredelsesretig b (brydig). Eksperimetelt ka ma eftervise at si( i) og si( b) er proportioale. Retigsskiftet skyldes, at bølge bevæger sig med forskellige hastigheder i de to stoffer. Teoretisk ka ma u udlede følgede sammehæg mel lem idfaldsvikle i, brydigsvikle b og hastighedere i de to stoffer v1 og v : si( i) v1 1. si( b) v Kostate kaldes brydigsforholdet mellem de to stoffer. Det er spejlig og brydig af lys i regdråber og iskrystaller, der ligger bag de forskellige himmelfæomeer med lysede farvede buer på himle, såsom zeithbuer, regbuer og haloer. For at kue udersøge disse ved hjælp af et værktøjsprogram, skal vi derfor først have styr på, hvorda ma simulerer spejlig og brydig af lys. Spejlige er simpel ok for det er e ret geometrisk trasformatio. Brydige er derimod lidt mere kompliceret, fordi de kræver e beregig, så de vil vi u kigge lidt ærmere på. De idkommede stråle daer vikle i med idfaldsloddet (der står vikelret på de brydede kat). De brudte stråle daer vikle b med idfaldsloddet. De brudte stråle ka derfor fx frembriges ved at dreje idfaldsloddet vikle b. Først skal idfaldsvikle i måles, og deræst bereges brydigsvikle b ud fra brydigslove, hvor vi isolerer b : si( i) si( b) si( i) si( b) Gag over med si( b ) 1 si( i) si( b) Divider over b si ( si( i)) Isolér b med de omvedte siusfuktio 1 si (eller arcsi ) Du skal altså idskrive formle si ( si( i)). Ved at udrege brydigsvikle b ka de udpeges, år vi skal udføre trasformatioe rotatio. Herefter er veje åbe for at dreje idfaldsloddet vikle b omkrig det pukt, hvor stråle rammer de brydede kat, og derved fremskaffe e lije med samme retig som de brudte stråle.

2 Øvelse 1: Brydig i e halvcirkelformet glasklods Du skal begyde med at simulere lysbrydige i e halvcirkelformet glasklods, hvor lyset træger id i klodse geem cetrum. Så optræder der ku brydig, år lyset træger id i klodse (fordi det brudte lys står vikelret på cirkle). Vi kostruerer u situatioe i et dyamisk geometriprogram: Afsæt et begydelsespukt O ca. midt på skærme, svarede til cetrum for glasklodse. Deræst kostrueres fire halvlijer ud fra O, der står idbyrdes vikelret på hiade. Start fx med e vadret halvlije, der peger til højre, og drej de vadrette halvlije tre gage omkrig O. De lodrette lijestykker repræseterer u græseflade mellem de to medier, her glas til vestre og luft til højre. De vadrette lijer repræseterer idfaldsloddet for lysstråle. Herefter kostrueres et pukt i afstade 5 fra O på hver af de fire halvlijer. Puktere avgives A og B i lodret retig og E og F i vadret retig. Du er u klar til at kostruere omridset af glasklodse. Først skal vi have kostrueret halvbue fra A til B. beyt programmets cirkelbuefacilitet til at trække e bue geem puktere A, F og B i rækkefølge. Giv cirkelbue e tykkere streg og evt. e farve, så de er let at skele fra reste. Tilsvarede teger du lijestykket AB og giver det e stregtype og farve, så de skiller sig ud fra de øvrige lijer i kostruktioe. Til sidst skal vi have kostrueret e hjælpebue, emlig kvartbue EA. Dertil får du brug for cirkle med cetrum i O geem puktet E. Kvartbue kostrueres da som e cirkelbue geem puktet E, et tilfældigt cirkelpukt mellem E og A og edelig puktet A. Skjul hjælpecirkle og hjælpepuktet! Afsæt u et frit pukt P på kvartbue EA og kostruér halvlije OP, der skal spille rolle som de idkommede lysstråle. Ved at trække i puktet P ka du ædre retige af dee. Du skal så have styr på idfaldsvikle i. Udfør derfor e målig på vikle EOP og avgiv de i. Deræst er du klar til at kostruere de brudte stråle ud fra brydigsvikle b : b si ( si( i))

3 Du skal derfor have idskrevet de pågældede formel, så du ka rege med de. Udervejs får du brug for at idføre parametere. Det gøres emmest som e skyder, der løber fra 1 til i sprig af Du ka sætte brydigsforholdet til 1.5 for glas, og berege værdie for b ud fra de målte idfaldsvikle i og værdie for variable bestemt ved skydere. Vi skal så til slut have kostrueret de brudte stråle. Hertil drejer vi idfaldsloddet med vikle b, dvs. vi drejer halvlije OF omkrig cetrum O med vikle svarede til talværdie for brydigsvikle b. Vi ka også tilføje skærigspuktet Q mellem de brudte stråle og halvcirkle. Edelig ka vi måle brydigsvikle FOQ, så vi ka se, at vi har fudet de rigtige brudte stråle! Træk i P, og kotrollér, at modelle virker. Når idfaldsvikle vokser gør brydigsvikle det samme. Me brydigsvikle vokser lagsommere, idet stråles hastighed i glas (ifølge bølgemodelle!) er lagsommere ed des hastighed i luft, og de tilhørede vikel derfor tilsvarede midre. Der er derfor e græse for hvor stor brydigsvikle ka blive. Hvad er egetlig størrelse af de største brydigsvikel? Hvorda ka du rege dig frem til des størrelse? Vi vil også prøve at frembrige grafer for sammehæge mellem idfaldsvikle i og brydigsvikle b.

4 Skift græser på koordiatsystemet, så begge akser løber fra 0 til 90. Udyt programmets muligheder til at overføre talværdiere for i og b til 1. akse heholdsvis. akse, og kostruer to vikelrette på de to aksepukter, så du fastlægger deres skærigspukt, som etop jo får koordiatere( ib., ) Grafpuktet ( ib, ) ka spores eller edu bedre beyttes som udgagspukt for e kostruktio af grafe som et geometrisk sted ud fra det frie uafhægige pukt P og grafpuktet ( ib., ) Prøv evt. at overveje, hvad forskrifte bliver for de fuktio der frembriger grafe, og kotrollér ved at plotte grafe for dit gæt på e forskrift ovei sporet. Gem modelle til seere brug! Bemærkig; Det kue godt se ud som om, grafe har e vadret taget (dvs. et toppukt) helt ude til højre i i 90. Det ka vi kotrollere ved e passede symbolsk regig, hvor vi defierer b som fuktio af i : og så differetierer vi fuktioe, og defierer de afledede fuktio: og udreger værdie i i 90 : Vi ser, at vi får værdie ul svarede til at grafe for b har e vadret taget, år i 90. Bemærkig: Når e stråle går fra luft id i fx glas sækes hastighede. Når de går ud ige fra glas til luft hæves hastighede tilsvarede. De to brydigsforhold er derfor reciprokke: si( i) v si( i') v 1 og. si( b) v b v si( ') 1 1 Idfaldsvikel og brydigsvikel bytter derfor rolle, hvorfor vi ved udgage fra glas til luft fider sammehæge: 1 b' si ( si( i'))

5 Hæger ma et glasprisme op i sollys fås flotte regbuefarvede billeder på lofter og vægge. De forskellige farver i lys har forskellige brydigsforhold, idet brydigsforholdet aftager med bølgelægde. Variatioe er ikke stor, idet fx brydigsforholdet for kroglas varierer fra ca. 1,55 for violet lys (med bølgelægde 400 m) til 1,500 for rødt lys (med bølgelægde 700 m). Me det er ok til at skille e tyd stråle af hvidt lys i alle dets forskellige farver. Vi ka se det i vores model ved at ædre lige så forsigtigt på brydigsidekset i sprig af 0.01 fra 1.5 til 1.6 og samtidigt spore de brudte stråle heholdsvis grafe: Øvelse : Brydig i e rektagulær glasklods Kostruér e model af e aflag rektagulær glasklods Kostruér strålegage for e stråle, der brydes i de øverste side af klodse og forlader de ige efter edu e brydig geem de ederste side af klodse. Kommetér strålegage. Hvilke sammehæg er der mellem de opridelige stråle og slutstråle? Øvelse 3: Totalrefleksio Kostruér e model af et vadkar med et drejeligt spejl ede i vadkarret, hvor e lodret stråle rammer spejlets midtpukt. Stråle sedes tilbage af spejlet og både spejles og brydes i vadoverflade. Kostruér strålegage, idet du sætter brydigsforholdet for vad til Hvad sker der, år du drejer spejlet? Mål de idfaldsvikel ede i vadet, hvor der sker totalrefleksio. Hvorda ka du berege størrelse af dee vikel?

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad

EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad EDB-programmer til matematikundervisningen GeoMeter en dansk udgave af Geometers SketchPad af Bjørn Felsager, Knud Nissen og Niels Fruensgaard Flagskibet blandt geometriprogrammer The Geometers SketchPad

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Workshop i Grafer og Geometri

Workshop i Grafer og Geometri Workshop i Grafer og Geometri Indholdsfortegnelse: 1. Øvelser i plangeometri side 1 Elementære geometriopgaver (C) side 1 Vejledende eksamensopgaver (B/A) side 4 Eksempler på projektopgaver i plangeometri

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Hubble relationen Øvelsesvejledning

Hubble relationen Øvelsesvejledning Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger

Læs mere

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.1 Det gyldne snit og Fibonaccitallene ISN 978-87-7066-498- Projekter: Kpitel. Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Projekt. Det glde sit og Fiboccitllee Fordsætiger: Kedskb til ligedethed. Grdlæggede geometrisk vide. Kedskb til degrdsligige.

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere