Sprednings problemer. David Pisinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprednings problemer. David Pisinger"

Transkript

1 Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de fedeste og køer er (ko-)gale med vores bøffer skal erobre e stor del af markedsadelee fra kokurretere. Jukfood A/S har bereget at der er plads til p familierestaurater i Købehav. E udersøgelse bladt byes ejedomsmæglere har fudet frem til at der er erhvervslejemål der i størrelse og beliggehed eger sig til Jukfoods kocept. For at udgå kokurrece mellem filialere er det øskværdigt at placere de p restaurater så de er så lagt fra hiade som muligt. Afstade mellem lejemål i og j er opmålt til d i j 0. Ofte vil d i j = d ji af symmetrigrude omed dette ikke er et egetligt krav. Ligeledes vil ma ofte have d j j = 0. Idet vi idfører beslutigsvariable x j {0,1} for j = 1,..., til at agive om e facilitet (restaurat) åbes på lokalitet (lejemål) j, ka vi formulere problemet som følgede p-dispersio problem (PDP): maximer hvor j=1 i=1 j=1 d i j x i x j x j = p (1) x j {0,1}, j = 1,...,. 1

2 hvor objektfuktioe agiver at summe af afstadee mellem facilitetere øskes maximeret, mes begræsige betyder at der etop skal åbes p faciliteter. Det atages ormalt at alle værdier af d i j er heltal. Jukfood A/S betragter i første omgag blot et lille problem med = 7 lokaliteter (lejemål) hvor der skal åbes p = 3 faciliteter (restaurater). Alle afstade er agivet i kilometer. j i = 7, p = 3. De optimale løsig er at åbe facilitet 2, 4, 6 hvilket giver e samlet afstadssum på 48 km. Di opgave er at kostruere e geerel algoritme som ka løse problemet (1). Algoritme skal implemeteres i C (eller C++). Besvarelse skal bestå af et tekstafsit, hvor edeståede opgaver besvares, samt udskrift af det kommeterede program. Læs hele opgavetekste ide implemeterige påbegydes, og bemærk specielt kommetarere sidst i tekste. Afgørlighedsproblem Det tilsvarede afgørlighedsproblem for PDP er PDP-DECISION, der ka formuleres som følger: Givet e matrix d i j af størrelse, samt tre heltal, p og k. Fides der e løsig til PDP hvor de samlede afstad er midst k? Opgave 1 Bevis at PDP-DECISION er et N P -fuldstædigt problem. Øvre græseværdi for PDP Da PDP er et NP -hårdt problem øsker vi at udvikle e brach-ad-boud algoritme til løsig af problemet. Til dette formål skal vi bruge ogle græseværdier. E øvre græseværdi ka udledes i to skridt. 1 Først udledes e øvre græseværdi d j på hver facilitets afstad til de adre faciliteter. 2 Deræst udledes e øvre græseværdi for hele problemet ved at beytte hver facilitets græseværdi d j. Opgave 2 Vis at afstade fra facilitet j til de adre faciliteter ikke ka blive bedre ed værdie af følgede maximerigsproblem maximer hvor d j = d j j + d i j x i i N j x i = p 1 (2) i N j x i {0,1}, i N j. 2

3 hvor mægde N j er givet ved N j = {1,...,} \ { j}. Vis at e øvre græseværdi u 1 for PDP deræst ka fides som maximer u 1 = hvor j=1 d jx j j=1 x j = p (3) x j {0,1}, j = 1,...,. For eksemplet fra itroduktioe betyder oveståede at vi først fider e øvre græseværdi (2) for hver af de syv lokaliteter. Til bestemmelse af d 1 løser vi problemet maximer d 1 = 0+3x 2 + 7x 3 + 4x x 5 + 5x 6 + 7x 7 hvor x 2 + x 3 + x 4 + x 5 + x 6 + x 7 = 2 x i {0,1}, i = 2,...,. De optimale løsig er d 1 = 17. Tilsvarede fides d 2 = 19, d 3 = 16, d 4 = 14, d 5 = 15, d 6 = 19 og = 13. For at fide de øvre græseværdi for hele problemet løser vi d 7 maximer u 1 = 17x x x x x x x 7 hvor x 1 + x 2 + x 3 + x 4 + x 5 + x 6 + x 7 = 3 x j {0,1}, j = 1,...,. som har løsige u 1 = 55. Dee græseværdi ligger altså e del over de optimale løsig på 48. Opgave 3 Vis at u 1 ka fides i lieær tid målt i iddatastørrelse. Opgave 4 Foreslå e radomiseret algoritme til beregig af u 1 hvor de forvetede køretid er lieær. Opgave 5 Implemeter e af de to metoder fra opgave 3 og 4 til beregig af græseværdie u 1 således at de ka kaldes for e vilkårlig problemstørrelse og kardialitet p. Brach-ad-boud algoritme for PDP Vi vil u kostruere e brach-ad-boud algoritme til løsig af PDP. Hvis vi aveder dybde-først søgig ka algoritme skrives som e recursiv procedure der i hvert skridt forgreer på e variabel idtil alle variable har fået tildelt e værdi. Vi vælger i hvert skridt at forgree på beslutigsvariable x således at det tilbageværede problem herefter har størrelse 1. Dermed ka algoritme skitseres som: PDPRECURS(D, p, ) if p = 0 ad D > z the z D; x x if p = 0 or = 0 the retur fid græseværdi u 1 af tilbageværede problem. if D+u 1 > z the x 1; PDPRECURS(D+d, p 1, 1) x 0; PDPRECURS(D, p, 1) 3

4 I dee algoritme agiver atallet af lokaliteter, p det øskede atal faciliteter, der skal åbes, og D agiver de hidtil opåede afstads-sum. De hidtil bedste løsig er z der iitielt ka sættes til 1. De tilhørede optimale løsigsvektor er x. I de skitserede algoritme skal ma huske at modificere (d i j ) matrice hver gag e variabel x sættes til 1. Vi sætter d ii d ii + d i + d i for hvert i = 1,..., 1. Dette betyder, at hvis facilitet i på et seere tidspukt åbes, vil ma i d ii idkassere afstade mellem facilitetere i og. Når x sættes tilbage til 0, skal matrice aturligvis retableres. Opgave 6 Implemeter e fuldstædig versio af PDPRECURS som beytter græseværdie u 1. Beskriv de avedte forgreigsstrategi. Eksperimetel afprøvig Brug de udviklede algoritme til løsig af følgede datatilfælde Beskrivelse Jukfood A/S Geometrisk problem Vægtet geometrisk problem Radom vægte Dese subgraph filave jukfood7 geo10, geo20, geo30, geo40 sca10, sca20, sca30, sca40 ra10, ra20, ra30, ra40 de10, de20, de30, de40 Alle datatilfældede ka fides på hjemmeside for DAT-2A, hvor de optimale løsiger også er agivet. Opgave 7 Kør algoritme og agiv løsigstider, atal kuder i brach-ad-boud træet, optimal løsig. Opskriv disse i e tabel og kommeter. Maximerig af miimal afstad E ulempe ved PDP modelle er, at ma i e optimal løsig risikerer at åbe to faciliteter vilkårligt tæt på hiade. For at udgå dette problem vælger ma i ogle situatioer at maximere de midste afstad mellem to åbe faciliteter. Dette problem beteges p-defece problemet (PDEFP). Sidstævte betegelse kommer fra strategiske avedelser, hvor ma øsker at sprede istallatioer så meget som muligt for at besværliggøre e fjedtlig idtagelse/destruktio. Det tilsvarede afgølighedsproblem er PDEFP-DECISION, der ka formuleres som følger: Givet e matrix d i j af størrelse, samt tre heltal, p og k. Fides der e løsig til PDEFP hvor afstade mellem alle par af åbe faciliteter er midst k. Opgave 8 Vis at PDEFP-DECISION ka reduceres til PDP-DECISION. Opgave 9 Udyt dette til at kostruere e algoritme som løser PDEFP problemet i optimerigsform. Opgave 10 Implemeter algoritme og afprøv de på istasere ovefor. 4

5 Kommetarer Opgave har primært til hesigt at give idsigt i løsig afnp -hårde problemer, mes re programmerig ku er et sekudært mål. På hjemmeside for DAT-2A ligger derfor e færdig ramme for programmet som skal avedes i besvarelse. Her fides de ødvedige rutier til tidsmålig og idlæsig af data, ligesom oveståede programskitser er implemeteret. Tabeller adresseres så d[1][1] svarer til d 11 for at opå et læseligt program. Ramme er afprøvet på DIKU s Liux pc er (alvis, advare, berlig, brok, gefio, ivalde m.fl.), og det abefales at bruge disse ved udarbejdelse af besvarelse. Noter Idefor grafteori kedes PDP uder betegelse Heaviest Subgraph Problem idet problemet ka formuleres som følger: givet e vægtet graf G=(V,E) skal der udvælges e delmægde U af kudere med kardialitet U = p således at vægtsumme af katere udspædt af kudere U bliver størst mulig. Græseværdie u 1 er baseret på samme ide som Gallo m.fl. [5] beyttede for det Kvadratiske K- apsack Problem. Dee ka strammes yderligere ved at bruge tekikke beskrevet i Caprara m.fl. [3]. Der fides meget få resultater i litterature hvor eksakte algoritmer for p-disperiso problemet beskrives. Erkut [4] udviklede e brach-ad-boud algoritme til løsig af problemet, hvor primitive græseværdier beyttes. Kicaid [6] løste problemet heuristisk ved brug af metaheuristikker. Billioet og Faye [2] diskuterer ogle lovede (me meget komplicerede) græseværdier for problemet i miimerigsversio. Billioet og Faye rapporterer dog ikke oget om græseværdieres avedelighed i e brach-ad-boud algoritme. I modsætig til det meget sparsomme arbejde for eksakte algoritmer til løsig af PDP, fides der e lag række approximatiosalgoritmer. Ma ka æste tale om at PDP har været et mode-problem idefor approximatios-kredse op igeem 1990 ere. Bladt de mere iteressate resultater skal æves at ige har kuet bevise eller modbevise eksistese af e approximatiosalgoritme med kostat approximatiosratio ρ. Hvis problemet overholder trekatsulighede har Ravi m.fl. [7] preseteret e approximatiosalgoritme med ratio ρ = 4. Såfremt ma tillader at approximatiosfaktore ρ() afhæger af er der udviklet adskillige algoritmer. Asahiro m.fl. [1] giver et godt overblik over sådae resultater. Litteratur [1] Y. Asahiro, K. Iwama, H. Tamaki, T. Tokuyama (1996) Greedily Fidig a Dese Subgraph. I: Rolf G. Karlsso, Adrzej Ligas (Eds.): Algorithm Theory - SWAT 96, 5th Scadiavia Workshop o Algorithm Theory, Reykjavík, Icelad, July 3-5, 1996, Proceedigs. Lecture Notes i Computer Sciece, 1097, Spriger, [2] A. Billioet, A. Faye (1997) A lower boud for a costraied quadratic 0-1 miimizatio problem, Discrete Applied Mathematics [3] A. Caprara, D. Pisiger, P. Toth (1999), Exact solutio of the quadratic kapsack problem, INFORMS Joural o Computig, 11,

6 [4] E. Erkut (1990), The discrete p-dispersio problem, Europea Joural of Operatioal Research, 46, [5] G. Gallo, P.L. Hammer, B. Simeoe (1980), Quadratic Kapsack Problems, Mathematical Programmig 12, [6] R. K. Kicaid (1992), Good solutios to discrete oxious locatio problems via metaheuristics, Aals of Operatios Research, 40, [7] S.S. Ravi, D.J. Rosekratz, G.K. Tayi (1994), Heuristic ad special case algorithms for dispersio problems, Operatios Research, 42,

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2

Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2 Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2 Jens Kristian Jensen, David Pisinger og Martin Zachariasen 13. april 2003 1 Formalia Dette er den anden af to godkendelsesopgaver på kurset

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Kap 1. Procent og Rentesregning

Kap 1. Procent og Rentesregning Idhold Kp. Procet og Retesregig.... Regig med proceter.... Reteformle.... Geemsitlig retefod (vækstrte)... Kp Opsprigs- og gældsuiteter...5. Auiteter...5. Sumformel for e kvotietrække...5. Opsprigsuitet...6.

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge

Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Planlægning af arbejdsplaner for togrevisorer i S-toge Specialerapport af Lars Kjær Nielsen Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet - Odense 1 Forord Dette speciale er skrevet i perioden

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere