ResultatRevision 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ResultatRevision 2011"

Transkript

1 ResultatRevision 2011

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Plan for udarbejdelse og behandling Ministerens mål Ministermål - Arbejdskraftreserven Ministermål personer på permanent forsørgelse Ministermål unge på offentlig forsørgelse Ministermål ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Scorecard Resultatoversigten Mål 1 arbejdskraftreserven Mål 2 personer på permanent forsørgelse Mål 3 unge på offentlig forsørgelse Mål 4 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Besparelsespotentiale Aktiveringsgrad og Rettidighed i indsatsen Aktiveringsgrad Rettidighed i samtaler og aktivering Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø, Viborg Periode:

3 1. Indledning ResultatRevisionen (RR) udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere de i Beskæftigelsesplanen (BP) fastsatte mål. BP er i den forstand et budget for målsætninger og indsatsen, og RR er det kommenterede regnskab for resultaterne. RR2011 udarbejdes på baggrund af ministeriets centrale data fra for december 2011 i forhold til året før. Data til RR2011 på jobindsats.dk består af tre dele: Et scorecard, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. En resultatoversigt, hvor udviklingen i jobcentrets resultater sættes i forhold til udviklingen ift den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen for gennemsnittet samt det bedste jobcenter i klyngen. Et besparelsespotentiale, som bl.a. viser hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel forsørgede som gennemsnittet for kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper. 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling Proces for udarbejdelse og behandling af RR er beskrevet i Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats og ministeriet har meddelt følgende plan for RR2011: Tidspunkt Ultimo marts Senest 13. april Senest 27. april Senest 1. maj Senest 21. maj Senest 30. juni Senest 1. juli Senest 1. juli Aktivitet Data til resultatrevisionen trækkes i Jobindsats.dk. Data forventes at være tilgængelige medio marts Udkast til resultatrevisionen sendes til beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til resultatrevisionen til kommunen. Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR. LBR s bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen. Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse. Den godkendte resultatrevision samt LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres. Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR s bemærkninger. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen, der kan trækkes på jobindsats.dk, og forholder sig til både jobcentrets positive resultater og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Jobcentrene anbefales at forholde sig til de væsentligste problemstillinger, hvor: a) resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret b) resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets c) resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet 3

4 1.3 Ministerens mål Af BP2011 fremgår ministerens 4 mål og Holbæk Kommunes målsætninger for udviklingen og niveauet på disse. I 2011 havde Holbæk Kommune følgende målsætninger: Ministermål - Arbejdskraftreserven Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. et fald på 2,9 % fra december 2009 til december Ministermål personer på permanent forsørgelse Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. en reduktion på 0,6 % fra december 2009 til december Heraf, max: 708 borgere i fleksjob 150 borgere på ledighedsydelse 3291 borgere på førtidspension Ministermål unge på offentlig forsørgelse Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,4 % fra december 2009 til december Heraf, max: 235 unge på a-dagpenge 610 unge på kontanthjælp 100 unge på sygedagpenge Ministermål ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 977 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 1,9 % fra december 2009 til december

5 2. Scorecard Scorecardet viser udvikling inden for ministerens 4 mål for Desuden vises de tilsvarende udviklinger i de sammenlignelige jobcentre i klyngen. Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter, der har haft den bedste udvikling på tværs af alle ministermålene, ligger øverst. Scorecarded viser både udviklingen og antallet af personer, men scoringen de forskellige kommuner imellem forholder sig alene til udviklingen og ikke om antallet af personer er højt eller lavt. Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Scorecard - Holbæk Ministerens mål Jobcenter Arbejdskraftreserven Antal persone r Dec 2011 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Personer på permanent e forsørgelsesordninger Antal fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Antal fuldtidspersone r Dec 2011 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Ikkevestlige indvandrere og efterkommere på offentli g forsørgelse Antal fuldtidspersoner Dec 2011 Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Holbæk , , , ,7 1 Fredensborg 594-3, , , ,6 2 Glostrup 517-3, , , ,0 2 Greve , , , ,5 2 Hillerød , , , ,5 3 Herning , , , ,4 4 Furesø 587 0, , , ,1 5 Kolding , , , ,1 6 Frederikssun 805-1, , , ,9 7 Gladsaxe , , , ,2 8 Sorø 611-0, , , ,1 8 Viborg , , , ,2 8 Holstebro , , , ,2 9 Roskilde , , , ,2 10 Ballerup , , , ,7 11 Hele klyngen , , , ,8. Jobcenteret er samlet set tilfredse med at have den mest positive udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre målt på tværs af udviklingen i ministerens mål. Holbæk Kommune har dog fortsat et for højt niveau (antal personer) på kontanthjælp og særligt unge ledige på tværs af forsørgelsesgrundlag. 5

6 3. Resultatoversigten Jobcenteret er samlet set tilfredse med udviklingen for ministermålene. Jobcenteret har på tværs af ydelser en høj aktiveringsgrad, og gennemfører således BeskæftigelsesPlanens målsætning om en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Jobcenteret opfylder samtidig i høj grad den lovpligtige indsats om indsats til tiden med et fortsat marginalt forbedringspotentiale på rettidige samtaler til a-dagpengemodtagere og rettidig aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Resultatoversigtens forskellige elementer gennemgås enkeltvist i det følgende. 6

7 3.1 Mål 1 arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders ledighed. Dvs. de ledige, der står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. et fald på 2,9 % fra december 2009 til december Resultat: Jobcenteret er samlet set tilfreds med udviklingen i arbejdskraftreserven. Antallet af personer i arbejdskraftreserven er 1292 og jobcenteret opfylder således ikke ministerens mål på 1243 personer, hvilket vurderes at skyldes den generelt mere negative udvikling på arbejdsmarkedet, end prognosticeret ved BeskæftigelsesPlanens vedtagelse. Udviklingen i arbejdskraftreserven er samlet set tilfredsstillende med et fald på 8%. Der er et markant fald for borgere på kontanthjælp, men også et fald på a-dagpengeområdet. Jobcentret har for begge forsørgelsesgrundlag en udvikling der ligger fint over gennemsnittet af sammenlignelige kommuner i klyngen. I datagrundlaget sammenlignes udviklingen med december 2010, og ikke med udgangspunktet for mål-beregningen, der var december Den negative udvikling på arbejdsmarkedet i 2010 giver således et højere antal (beregningsudgangspunkt) end antaget, og dermed også et større fald målt i procent fra 2010 til Jobcenteret opfylder således målsætning om et fald sammenlignet med december 2010, men ikke ift. december

8 3.2 Mål 2 personer på permanent forsørgelse Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension defineres som permanente forsørgelsesordninger. Mål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til personer (fuldtidspersoner) i december 2011, svt. en reduktion på 0,6 % fra december 2009 til december Heraf, max: 708 borgere i fleksjob 150 borgere på ledighedsydelse 3291 borgere på førtidspension Resultat: Heraf: 739 borgere i fleksjob 173 borgere på ledighedsydelse 3346 borgere på førtidspension (Kilde: Jobindsats.dk, december 2011 totalt 4258 afvigelse skyldes efterreguleringer i det centrale datagrundlag) Jobcenteret er samlet set delvis tilfreds med udviklingen i antallet af personer på permanent forsørgelse er antalsmæssigt stort set uændret sammenlignet med december 2010, men jobcenteret opfylder ikke målsætningen om et fald til sammenlignet med december Den manglende målopfyldelse skyldes primært: den negative udvikling i antallet af borgere på ledighedsydelse, hvor der i 2011 har været en markant stigning som følge af særligt kommunale budgetreduktioner. det øgede antal tilkendelser af førtidspension i 2010 Jobcenteret bemærker dog den positive udvikling i den markant lavere tilgang til permanente forsørgelsesordninger i Denne lavere tilgang fastholdes som beskrevet i Beskæftigelsesplan 2012, ved et fortsat fokus på en aktiv, håndholdt og virksomhedsrettet indsats for de langvarigt ledige og sygemeldte på tværs af ydelser, samt et fortsat fokus på at få fleksjob-visiterede borgere fra ledighedsydelse i fleksjob. 8

9 3.3 Mål 3 unge på offentlig forsørgelse Unge defineres som borgere under 30 år på tværs af alle ydelser (a-dagpenge, revalidering, forrevalidering, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagenge, kontanthjælp og førtidspension). Mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 2,4 % fra december 2009 til december Heraf, max: 235 unge på a-dagpenge 610 unge på kontanthjælp 100 unge på sygedagpenge Resultat: Heraf: 282 unge på a-dagpenge 676 unge på kontanthjælp 124 unge på sygedagpenge (Kilde: Jobindsats.dk, december 2011) Jobcenteret er samlet set ikke tilfreds med udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Unge er som befolkningsgruppe særligt afhængige af konjunkturene i den forstand, at det er de unge der først rammes af ledighed ved en lavkonjunktur, men også de første der går i arbejde i starten af en højkonjunktur. Der har således været en dårligere udvikling for unge set på tværs af alle ydelser i 2010, der dermed giver et højere niveau for beregning af udvikling fra 2010 til Der arbejdes ihærdigt på tværs af kommuner, myndighedsafdelinger og ungdomsuddannelser med at klargøre og fastholde unge i uddannelse, og det er af afgørende betydning, at dette samarbejde i 2012 giver sig udslag i en fortsat mere positiv udvikling i den lokale ungeledighed, end klyngen af sammenlignelige jobcentre. Jobcenteret opfylder således i 2011 ikke målet for antallet af unge på offentlig forsørgelse, men har et fald i antallet fra december 2010 til december Niveauet er stadig bekymrende højt og der bør som beskrevet i Beskæftigelsesplan 2012 arbejdes koncentreret på at få unge i uddannelse og arbejde, bl.a. ved et stærkt uddannelsesfokus for de jobklare unge på tværs af ydelser, brug af FVU og mentorer til klargøring og fastholdelse af sårbare unge i uddannelse og et tæt samarbejde med bl.a. uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 9

10 3.4 Mål 4 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på tværs af alle ydelser (a-dagpenge, revalidering, forrevalidering, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagenge, kontanthjælp og førtidspension). Mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 977 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2011, svt. en stigning på 1,9 % fra december 2009 til december Resultat: Jobcenteret er samlet set tilfredse med antallet af personer og udviklingen i målgruppen, og opfylder såvel målet om et samlet antal ledige i målgruppen under 977 og opnår også derfor et fald i stedet for en forventet stigning i målgruppen. Af beskæftigelsesplanen fremgår det, at etnisk oprindelse som udgangspunkt ikke generelt betragtes som en beskæftigelsesbarriere. Langt de fleste borgere i målgruppen indgår derfor i den almindeligt tidlige, aktive og virksomhedsrettede indsats i jobcenteret. Denne tilgang understøttes særligt ved, at efterkommere generelt har en markant lavere ledighed end indvandrere, og at ledige efterkommere i højere grad er forsikrede ledige, hvorimod invandrere i højere grad modtager kontanthjælp. Jobcenteret har også derfor i 2011 videreført en særlig indsats for den gruppe af ledige (udenlandske som danske statsborgere), for hvem sproglige og kulturelle udfordringer, vurderes at være en væsentlig barriere for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne indsats fastholdes i

11 4. Besparelsespotentiale Personer på offentlig forsørgelse medfører udgifter til såvel forsørgelse som aktivering samt færre skatteindtægter. Besparelsespotentialet viser den mulige reduktion i antallet på de enkelte ydelser, og hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel som gennemsnittet af kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper. Hvis en kommune har en højere andel en gennemsnittet på en given ydelse, har kommunen således et besparelsespotentiale. Hvis en kommune har en lavere andel end gennemsnittet giver det således et negativt besparelsespotentiale. Det negative besparelsespotentiale medregnes ikke i det totale potentiale. Besparelsespotentialet beregnes også i forhold til den gennemsnitlige virksomhedsrettede aktiveringsgrad og dermed statslig refusion. Jobcentre med en højere aktiveringsgrad end gennemsnittet, vil således generelt have et mindre besparelsespotentiale end jobcentre der aktiverer mindre end gennemsnittet. Den enkelte kommunes aktiveringsgrad er ikke medregnet i besparelsespotentialet. Holbæk Kommune har et langsigtet potentiale på samlet 81,1 mio. kr. Det er et betydeligt beløb, der i al væsentlighed fordeler sig på områdene kontanthjælp og permanente forsørgelsesordninger (førtidspension og fleksjob). 11

12 Holbæk Kommune har generelt en markant mere aktiv beskæftigelsesindsats end klyngens gennemsnit og Holbæk opnår derved bl.a. en højere statslig refusion. Det betyder at besparelsespotentialet for ydelserne a-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse er overestimeret, og at jobcenteret for disse ydelser (for nær kontanthjælp) betragter besparelsespotentialet som negativt. På førtidspension (41,5 mio) og fleksjob (9,6 mio) vil potentialet ikke kunne realiseres ved andet end naturlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet dvs. borgernes overgang til folkepension. Dette fordi førtidspension og fleksjob er permanente forsørgelsesordninger. Jobcentret vurderer derimod, at der samlet ligger både en stor udfordring og en stor mulighed for besparelser på kontanthjælpsområdet, idet besparelsespotentiale her (26,4 mio) udgør en tredjedel af det samlede besparelsespotentiale, og er et område, hvor antallet kan reduceres ved en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats. Holbæk Kommune er ved kommunesammenlægningen født med et langt højere niveau end resten af klyngen. Den generelt mere positive udvikling i Holbæk sammenlignet med klyngen har dog i 2011 medført, at besparelsespotentialet er faldet på ikke-permanente forsørgelsesudgifter. 12

13 5. Aktiveringsgrad og Rettidighed i indsatsen I Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) er beskrevet en række rettigheder og pligter som minimumskrav til, hvor ofte og hvornår i et ledighedsforløb a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler og på at modtage tilbud om aktivering. 5.1 Aktiveringsgrad Selvom der ikke er krav til hvor høj en aktiveringsgrad det enkelte jobcenter skal have, er disse en del af resultatrevisionen. Jobcenter Holbæk aktiverer generelt langt mere end de øvrige jobcentre i klyngen og er også sammenlignet med hele landet, det jobcenter der aktiverer mest. Dette er et udtryk for bekæftigelsesplanens fokus på tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats, der er valgt bl.a. fordi kontrollerede forsøg har påvist, at dette bringer de ledige hurtigere i arbejde. Den høje aktiveringsgrad skal også tilskrives en omprioritering af indsatsen i forholdet mellem aktive tilbud og virksomhedsrettede tilbud. I slutningen af 2008 udgjorde den virksomhedsrettede aktivering under 10% af den samlede aktivering mens den i 2011 udgjorde omkring 35%. Jobcentret er således samlet set meget tilfreds med den opnående aktiveringsgrad i 2011, og tilskriver den valgte aktiveringsstrategi stor andel i den generelt positive udvikling på ministermålene. 5.2 Rettidighed i samtaler og aktivering Den sidste del af resultatrevisionen, viser indsatsen på aktivering og rettighed sammenlignet med året før og med sammenlignelige jobcentre i klyngen. Opgørelsen skal læses sådan, at der af niveau i procent kan aflæses, hvor mange procent Rettidighed i indsatsen måles måned for måned kontinuerligt gennem året, og i alle målinger gennem 2011, har Jobcenter Holbæk haft en samlet rettidighed i den lovpligtige indsats blandt de bedste 10 jobcentre i Østdanmark og Holbæk Jobcenter klarer sig også i december 2011 betydeligt bedre end gennemsnittet af klyngen. Det er jobcenterets opfattelse, at det kun vil være muligt at forbedre rettigheden i indsatsen ganske marginalt. Jobcentret anerkender at der er et marginalt forbedringspotentiale for samtaler for a-dagpengemodtagere samt aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, og jobcenteret arbejder hele tiden via systemteknisk udvikling og tilpasning af arbejdsgange - på at forbedre rettidigheden. 13

14 Resultatrevision 2011 udgave af 19. april

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 13.08.20/TINEHA/DOSOLA Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget August 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Odsherred

Resultatrevision Jobcenter Odsherred Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2008

Læs mere

Kvartalsstatistik BIU

Kvartalsstatistik BIU GLADSAXE KOMMUNE Kvartalsstatistik BIU 2. kvartal 2012 Kvartalsstatistikken omfatter data der vedrører målgrupperne; A-dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, personer i fleksjob samt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Bilag 1 Notat Resultatrevision 2012 for Jobcenter Aarhus Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 2.1. Resultatrevisionen for 2012 indhold 2.2. Sammenhæng mellem resultatrevision og beskæftigelsesplan 3. Resultater

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2012 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Viborg

Resultatrevision Jobcenter Viborg Resultatrevision 2008 Jobcenter Viborg Beskæftigelsesministerens mål for 2009 Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven består af ledige A-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt ultimo... 5 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 5 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup

Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup Resultatrevision 2013 Jobcenter Ballerup 1. Generel status Resultatrevision har til formål, at belyse den overordnede beskæftigelsesindsats, statussen på indfrielsen af ministerens mål, samt øvrige udfordringer

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere