Opgave 1 Regning med rest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1 Regning med rest"

Transkript

1 Den digitale signatur - anvendt talteori og kryptologi Opgave 1 Regning med rest Den positive rest, man får, når et helt tal a divideres med et naturligt tal n, betegnes rest(a,n ) Hvis r = rest(a,n) kan a skrives a = k n + r hvor og k er et helt tal. Der gælder at rest(a + b,n ) = rest(rest(a,n ) + rest(b,n ),n ) (2) rest(a b,n ) = rest(rest(a,n ) rest(b,n ),n ) (3) 1. Giv eksempel på, at der ikke gælder rest(a + b,n ) =rest(a,n )+rest(b,n ) 2. Udregn i hånden ved brug af (2) og (3): rest(66 84, 20) og rest(3 10, 20) 3. Gør rede for, at rest(a,n ) = rest(b,n ) n går op i a - b (4)

2 Opgave 2 Fermats lille sætning Lad p være et primtal, der ikke går op i a. Da gælder rest(a p-1, p ) =1 (5) De følgende to opgaver giver beviset for sætningen. Vi ser på tallene a, 2a,, (p -1)a og deres rest b 1, b 2,, b p-1 ved division med p. 1. Giv et indirekte bevis for at b'erne alle er forskellige og at ingen af dem er 0. Der gælder altså at b'erne er tallene 1, 2,, p -1 blot i en anden rækkefølge 2. Gør rede for at rest(a 2a (p-1)a, p ) =rest(1 2 (p-1), p ) og at dette medfører Fermats lille sætning. Sæt p =17. For x tilhørende mængden af hele tal fra 1 til 16 ser vi på funktionerne: 3. Vis at g ( f ( x )) = x f (x ) = rest(x 3,17) og g(x ) = rest(x 11,17) Man kan altså kryptere med f og dekryptere med g.

3 Opgave 3 Eratosthenes si Der findes ikke nogen formel til at finde for eksempel primtal nummer 1000 uden at bestemme de foregående, men der er heller ikke nogen enkel metode til bare at afsløre om et tal er et primtal. Vi vil her se på den mest nærliggende metode, nemlig at forsøge at finde divisorer fra neden af. Opgaverne er formuleret under forudsætning af, at der er en TI-83 lommeregner til rådighed; men opgaven kan nemt tilpasses en CAS lommeregner eller et computerprogram. Lommeregneren har indbygget funktionen int(x ), der beregner den hele del af x, altså det største hele tal mindre eller lig x. Ved hjælp af denne funktion kan rest(n,k ) beregnes som Dette udtryk indgår i følgende program PrgmPRIM, der finder ud af om et givet tal N er et primtal, ved at undersøge om nogen af tallene fra 2 til kvadratroden af N går op i N. : Input "N = ",N : For (K,2,Int( (N))) : If N-K*int(N/K)=0 : Then : Disp "NEJ" : Goto A : End : End : Disp "JA" : Lbl A 1. Undersøg hvor lang tid det tager lommeregneren at køre programmet for hver af følgende værdier af N: og opstil ud fra disse tal en sammenhæng mellem antal cifre og tid. Sammenlign den tid, det ville tage at undersøge et tal med 200 cifre, med universets alder, som anslås at være år. 2. Udled teoretisk en sammenhæng mellem antal cifre og tid. Metoden i programmet er i raffineret form Eratosthenes si (240 f.kr.). I talrækken: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,..., n udtages det mindste tal 2 og alle egentlige multipla af 2 bortsies: 3, 5, 7, 9, 11,, n dernæst udtages 3 i listen og alle egentlige multipla af det 3 bortsies: 5, 7, 11,, n Således fortsættes succesivt med at udtage det mindste tal i listen og bortsi egentlige multipla heraf. Når processen standser, har vi udtaget alle primtal mindre end eller lig n. Metoden kan afprøves i praksis for n = 400 på

4 Opgave 4 AKS-algoritmen For at kunne forstå ideen i AKS-algoritmen får man brug for at (6) hvor koefficienterne k i er hele tal, der ifølge binomialformlen kan udregnes som (7) 1. Udregn (x+1) 4 og (x+1) 5 ved (6) og (7). Der gælder følgende primtals kriterium: Tallet n er et primtal, hvis og kun hvis n går op i samtlige koefficienter i polynomiet (8) 2. Gør rede for at ovenstående påstand er rigtig. Dette elegante primtals kriterium er imidlertid slet ikke til beregningsmæssig nytte. For store n er det umuligt at beregne (x+1) n. Ideen er nu istedet at beregne resten r (x) af polynomiers division med polynomiet x r - 1 for et passende r. Denne rest kan beregnes ved brug af regnereglerne (2) og (3) uden at behøve beregne (x+1) n. Samtidigt gælder (8) i en vis forstand næsten, når opgaver: ved erstattes med r (x), som det antydes af eksemplet i de følgende 3. Når r =2 er det muligt at bestemme r (x ) uden at lave divisionen. Sæt. Gør rede for, at r (x) er et førstegradspolynomium, hvis graf går gennem (-1, p(-1)) og (1, p(1)) og at når n er ulige. 4. Gør rede for at n går op i koefficienterne i r (x), hvis n er et primtal. Der findes desværre n, der ikke er primtal, for hvilke n går op i samtlige koefficienter i polynomiet. Det mindste er 341. Men metoden kan reddes ved så at se på rest ved division med for større primtal r end 2. Vi stopper imidlertid her, hvor hovedideen i AKSalgoritmen er illustreret. 5. Udregn rest(2 340,341) ved at bruge 2 10 som mellemstation. Det afgørende ved AKS-algoritmen er, at tidsforbruget ikke vokser eksponentielt som funktion af antallet af cifre, men som en potensfunktion (eller polynomium).

5 Opgave 5 Euklids algoritme Primtallene er byggeklodserne i systemet af hele tal. Ethvert helt tal kan nemlig faktoriseres i et produkt af primtal - endda på en entydig måde. Ved hjælp af primtalsfaktorisering kan man for eksempel i princippet bestemme den største fælles divisor for to tal a og b, som betegnes sfd(a,b ). 1. Faktoriser 294 og 60, og angiv den største fælles divisor I praksis er det ikke muligt at finde største fælles divisor for meget store tal på denne måde, da der er ikke nogen kendt effektiv måde at faktorisere på. Vi vil nu se på Euklids algoritme, der i et overkommeligt antal trin finder den største fælles divisor for to tal. Algoritmen bygger på følgende: Eksempel: sfd(a,b ) = sfd(b,rest(a,b )) (9) Når a = 294 og b = 60 giver Euklids algoritme: 294 = = = Største fælles divisor for 6 og 54 er altså 6 (da 6 går op i 54), og 6 er derfor også største fælles divisor for 294 og 60. Vi ser nu på to tal a og b, for hvilke den største fælles divisor er 1. Vi skal se, hvordan man kan bestemme hele tal x og y, således at 1 = ax+by eller med andre ord: så a x har resten 1 ved division med b. Metoden, der går ud på først at opskrive Euklids algoritme, og dernæst i en vis forstand regne baglæns, illustreres med følgende eksempel: Når a = 7 og b = 23 giver Euklids algoritme: 23 = = I hver af ligningerne isoleres det sidste led: 2 = = I den nederste ligning erstattes 2 med højresiden i den ovenstående: 1 = 7-3 (23-3 7) = Der gælder altså at 1 = x 7 + y 23 for x =10 og y = Bestem et tal x, således at 11 x har resten 1 ved division med Bestem hele tal x og y, således at 1000 = 7x + 11y Reference: Johan P. Hansen og Henrik Spalk: Algebra og talteori, Gyldendal(2002)

6 Opgave 6 Nøglekonstruktion i RSA-system Første trin i opbygningen af et RSA-system er at vælge tallet n, der skal være et produkt af to primtal p og q. I de følgende trin får vi brug for følgende begreb: to naturlige tal kaldes primiske, hvis deres største fælles divisor er 1. Antallet af naturlige tal, der er primiske med n og mindre end n, kaldes f. 1. Bestem f, når n = Gør rede for at f = (p - 1) (q - 1). (Vink: Bestem antallet af tal mindre end n, der ikke er primiske med n ). Tallet k, der skal være en del af den offentlige nøgle, skal vælges som et tal, der er primisk med f. Man kan vise (ved blandt andet at kopiere ideen i beviset for Fermats lille sætning), at hvis d er en løsning til ligningen rest(k d, f ) = 1 så gælder at rest ( x kd, n ) = x (10) En sådan løsning d kan altså bruges som hemmeligt nøgletal. 3. Sæt (k,n ) = (3,33). Bestem den hemmelige nøgle d. Reference: P. Landrock og K. Nissen: Kryptologi, Abacus (1997) 1. Betragt den elliptiske kurve med ligningen Opgave 7 Elliptiske kurver Beregn koordinaterne til P + Q og til 2P, når P =(1,1) og Q =(3,5). 2. Kurver med en ligning af formen kan for specielle værdier af a og b have punkter, hvor der ikke er en tangent. Det sker, hvis højresiden af ligningen har en dobbeltrod, det vil sige, hvis der findes tal a og b så (11) Vis, at (11) medfører, at Tegn kurven med ligningen og undersøg specielt kurven omkring punktet (1,0).

7 Opgave 8 Elliptiske kurver modulo p At to tal a og b har samme rest ved division med p skrives a = b (mod p ) 1. Bestem samtlige løsninger (x,y ) modulo 5 til ligningen y 2 = x 3 - x + 1 Når en meddelelse skal repræsenteres som et punkt på kurven, omsættes meddelelsen til at tal, og der vælges et punkt, hvis x -koordinat er lig med eller tæt på dette tal. For at finde y -koordinaten indsættes i højresiden af kurveligningen og regnes modulo p, hvilket giver en ligning af typen y 2 = c (mod p ) (12) Resultatet i den følgende opgave kan bruges til at afgøre om (12) har en løsning: 2. Benyt Fermats lille sætning til at vise at (13) hvis c = k 2 (mod p ). Hvis (12) har løsninger kan en løsning bestemmes ved brug af resultatet i den følgende opgave, når p har rest 3 ved division med Benyt Fermats lille sætning til at vise at c (p+1)/4 (14) er løsning til (12) hvis (13) er opfyldt. Bemærk at eksponenten i (14) kun er et helt tal når p har rest 3 ved division med Vis at ligningen har en løsning og bestem en løsning. y 2 = 6 (mod 23) Ud fra den geometriske beskrivelse af addition af punkter kan man udlede følgende koordinatudtryk. Lad P (x 1, y 1 ) og Q (x 2, y 2 ) og P + Q = (x 3, y 3 ) så er (x 3, y 3 ) = (s 2 -x 1 - x 2, - y 1 + s(x 1 - x 3 )) (15) Her er s hældningskoefficienten til linjen, og formlen for s afhænger af om er sekantline (P Q ) eller tangentlinie (P =Q ): sekantlinie: tangentlinie: Når der regnes modulo et tal p, skal p være et primtal for at division kommer til at fungere fornuftigt. 5. Bestem, som er løsningen til ligningen 5 x = 1 modulo 17. Udregn dernæst.

8

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 3. april 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede sig

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Tal, algebra og funktioner 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Martin Geisler Mersenne primtal. Marin Mersenne

Martin Geisler Mersenne primtal. Marin Mersenne Martin Geisler Mersenne primtal Marin Mersenne 3. årsopgave Aalborghus Gymnasium 22. 29. januar 2001 Forord Denne opgave skal handle om Mersenne primtal, men kommer også ind på meget andet. Da de forskellige

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Grundlæggende matematik

Grundlæggende matematik Grundlæggende matematik Noterne vil indeholde gennemgang af grundlæggende regneregler og regneoperationer afledt af disse. Dette er (vil mange påstå) det vigtigste at mestre for at kunne begå sig i (samt

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

OM BEVISER. Poul Printz

OM BEVISER. Poul Printz OM BEVISER Poul Printz Enhver, der har stiftet bekendtskab med matematik selv å et relativt beskedent niveau, er klar over, at matematiske beviser udgør et meget væsentligt element af matematikken. De

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere