IT - en marginaliseringstrussel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT - en marginaliseringstrussel?"

Transkript

1 IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv

2 IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv Tlf.: Fax: Q:\Sekr 2000\002 - Basisaktiviteter\Basis 2000\Sagsnr\ New ways og learning\0163 IKT kompetence\analyserapport\samletrapportendelig

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Resumé Indledning Analysedesign Fokuspunkter og resultater En fjerdedel af befolkningen i alderen år har meget lidt kendskab til IT Kvinder udgør den største isolerede gruppe af ikke-brugere Kortuddannede og pædagoger har den mindste brug af IT 'Det skæve Danmark' Arbejdslivet er bestemmende for IT-brugen 'Indre' og 'ydre' årsager til ikke at bruge IT To tredjedele af ikke-brugerne har aldrig fået tilbudt uddannelse eller undervisning inden for IT-området Unge er mest kritiske over for mulighederne for at få undervisning i IT IT-undervisning mere hyppig i hovedstadsområdet end i provinsen Større bevidsthed om IT-undervisning i hovedstadsområdet Sammenhæng mellem læse-/skrivefærdigheder og intentionerne om at lære at bruge edb Ikke-brugerne er opmærksomme på kravet om IT-kvalifikationer De unge er uafklarede omkring ITs betydning i deres fremtid Viljen til at lære nyt Ikke-brugerne ønsker generelt IT-undervisning hvis det bliver dem tilbudt Hobby som katalysator Arbejdsgiverens krav om IT-kvalifikationer kan ændre på ikke-brugernes holdning til IT Kommunikations- og skriveredskaberne er de vigtigste

4 Forord Denne rapport omhandler IT-penetrationen i samfundet. Fokus er særligt lagt på den del af befolkningen, hvor IT ikke er en del af hverdagen. Befolkningsgruppen er karakteriseret ved, at de kvalifikationer, der skal til for at benytte sig af mulighederne ved IT, ikke er til stede. Undersøgelsen er et led i bestræbelserne på at afdække den potentielle marginaliseringstrussel, der ligger i kvalifikationsefterslæbet. Undersøgelsen bygger alene på en mindre kvantitativ undersøgelse. Grundet undersøgelsens begrænsede størrelse vil resultaterne i rapporten være vejledende, men kunne give et forholdsvist retvisende billede af den øjeblikkelige situation på området. Teknologisk Institut vil i løbet af 2001 udbygge undersøgelsen med en kvalitativ survey, der blandt andet skal inddrage virksomheder, uddannelsesinstitutioner og beskæftige personer. Teknologisk Institut har iværksat undersøgelsen med henblik på at afdække det potentielle problems omfang samt at skabe fokus på løsningsmodeller i uddannelsessystemet såvel som i virksomhederne og samfundet. Claus Müller og Kim Sørensen har forestået udarbejdelsen af undersøgelsen. Teknologisk Institut Kaj Olesen Centerchef 4

5 Resumé Brugen af IT er i de senere år eksploderet. Næsten alle familier i Danmark har enten en computer i sit hjem eller har adgang til en på arbejdspladsen, biblioteket, aftenskolen m.v. IT er blevet et redskab, som en stor del af befolkningen har taget til sig og bruger i sit arbejds- såvel som privatliv. IT giver en mængde kommunikative muligheder, såvel som adgangen til værdifuld viden. IT er i takt med befolkningens adoption af faciliteterne og den økonomiske vækst på området blevet et vigtigt politisk emne: Statsministeren fremsatte i sin nytårstale en vision om, at Internettet skal være tilgængeligt for alle. I en redegørelse om fremtidens netværkssamfund foreslår IT- og forskningsminister Birte Weiss en række initiativer, som i løbet af 2001 skal styrke anvendelsen af IT og Internettet på alle niveauer i samfundet. Der er med IT-fyrtårnet i Nordjylland søsat initiativer, der skal anvise vejen for Danmarks øvrige regioner. Efteruddannelsessystemet har med IT-handlingsplaner og IT i AMU sat særlig fokus på udviklingen af IT-kvalifikationer blandt kortuddannede. En mængde rapporter har i de senere år omhandlet arten og omfanget af behovet for ITkvalifikationer i Danmark, og særligt manglen på kvalificeret arbejdskraft. Der har med andre ord været stor opmærksomhed på den del af befolkningen, der har IT-kvalifikationer eller er potentielle emner for IT-industrien. Teknologisk Institut har bidraget med en række rapporter og undersøgelser på området, og arbejder fortsat på dette felt. Undersøgelserne har primært beskæftiget sig med den IT-tunge del af befolkningen, men har imidlertid også indikeret, at der er en forholdsvis stor gruppe af danskere, der ikke har IT-kvalifikationer. Problemstillingen er ikke ny. Det har længe været diskuteret, hvorvidt der blev skabt et A- og et B-hold på baggrund af samfundets krav om at have IT-kvalifikationer. Teknologisk Institut har på baggrund af en mindre survey belyst det kvantitative omfang af den såkaldte B-gruppe. Undersøgelsen viser, at godt , eller en fjerdedel af befolkningen i alderen år, ikke har nogen IT-kvalifikationer. Gruppen er karakteristisk ved, at den hovedsageligt består af den ældre del af arbejdsstyrken, kvinder og kortuddannede. Blandt de kortuddannede, der blandt andet har organisatorisk tilknytning til SiD, FOA, KAD m.fl., tyder det på at B-holdet udgør fra 25%-59% af medlemmerne. Men også personer der har mellemlange uddannelser og erhvervsuddannelser, befinder sig i gruppen. Således er mere end 40% af de personer, der tilhører Metals område at betragte som ikke-brugere. Tilsvarende gør sig gældende for omkring 30% af BUPLs medlemmer. Langt den overvejende del af ikke-brugerne begrunder deres manglende IT-kvalifikationer med, at de ikke bruger det i arbejdsøjemed. Manglende interesse og brug i hverdagen i forhold til privatlivet og hobbies er ligeledes væsentlige faktorer i forhold til at vælge IT fra. Undersøgelsen viser, at der er nogle væsentlige barrierer for at lære at bruge IT. Blandt andet opfatter mere end 60% af ikke-brugerne deres mulighed for at få IT-undervisning som ringe. Særligt unge i alderen år er utilfredse. Generelt er gruppen opmærksom på, at ITkvalifikationer vil blive nødvendige at have i fremtiden i arbejdslivet og som deltager i samfundet. Denne holdning er dog ikke karakteristisk for ikke-brugere i alderen år, hvor godt 50% er uafklaret omkring ITs betydning for deres fremtid. 5

6 1. Indledning Samfundet har på kort tid bevæget sig i retning af, at IT er ved at udvikle sig til en fjerde kulturteknik på linie med det at kunne læse, regne og skrive. En manglende opmærksomhed på dette punkt kan resultere i en polarisering af arbejdskraften i et A- og et B-hold, hvor B-holdet udsættes for en betydelig maginaliseringsrisiko i kraft af manglende IT-kvalifikationer. Det er i stigende grad vanskeligt ikke at kunne anvende IT. Betaling af regninger, indkøb over nettet, kommunikation med myndigheder og venner, indberetning af skatteoplysninger m.v. er alle eksempler på ændringer i sameksistensen og forandringer i handlingsmønstre, der er fundamentale for de fleste. Det er sandsynligt, at den ældre generation over 60 'får lov' til at leve deres liv uden at tage stilling til eller dygtiggøre sig på IT-området. Det er dog langt mere tvivlsomt om denne valgmulighed også gælder de yngre årgange. Den fortsat stigende automatisering og udbredelse af anvendelsen af IT, i samfundet har betydet, at de krav der stilles til arbejdskraften i dag får tilført stadigt nye dimensioner. IT har i et kvalifikationsøjemed fået en karakter, der sidestiller anvendelsen og kendskabet til IT med andre almen-faglige kundskaber. IT er med andre ord blevet en forudsætning, og et nødvendigt redskab for at kunne indgå i en stor del af samfundets værdiskabelsesprocesser. Der er dog en gruppe i befolkningen, der aldrig bruger en computer eller har noget kendskab til teknologiens anvendelsesmuligheder eller uddannelsesveje til at opnå kendskabet. Der er en latent men overhængende fare for, at gruppen vil få et teknologisk efterslæb, den vil få vanskeligt ved at indhente. Kort sagt er gruppen marginaliseringstruet i forhold til arbejdsmarkedets stigende krav om ITrelaterede kvalifikationer. Af 'Informationssamfundet år 2000' - rapporten fra 1994, som satte informationsteknologien på den politiske dagsorden - fremgår det, at der kan være en tendens til, "at befolkningen opdeles i et informationsteknologisk A- og B-hold. A-holdet vil via arbejde eller fritidsinteresse blive fortroligt med informationsteknologien og blive i stand til at udnytte dens mange muligheder. B-holdet vil ikke få greb om teknologien, og vil vige uden om den. B-holdets jobmuligheder vil indsnævres mere og mere. Det er overordentligt vanskeligt at komme helt ind på livet af A-/B-holdsproblematikken i forbindelse med informationsteknologien. Grundlæggende ligger der i begrebet 'A-/B-holdsproblematik' en frygt for, at den nye teknologi kan gøre skellene i samfundet større. For at belyse dette er anvendelsen af Internettet, fordelt på henholdsvis indkomstgrupper og uddannelsesbaggrund, undersøgt af International Data Corporation (IDC). IDC foretog i maj 1998 en repræsentativ undersøgelse blandt mere end husstande i seks europæiske lande: Danmark, Frankrig, Norge, Storbritannien, Sverige og Tyskland. Respondenterne i undersøgelsen blev spurgt, om de havde benyttet World Wide Web inden for de seneste tre måneder. Bemærk, at der altså ikke er tale om, at respon- 6

7 dentens husholdning har en Internetadgang. Respondenten kan lige så godt have anvendt en Internetadgang fra sit studium, sin arbejdsplads, sit lokale bibliotek eller anden offentligt eller privat tilgængelig Internetadgang. Undersøgelsen viste, at der i alle de undersøgte lande var en tendens til, at lavindkomstgrupperne havde et markant lavere Internetbrug. Da hovedparten af de studerende, der ofte har Internetadgang fra studiet, befinder sig i denne indkomstgruppe, er det reelle 'A-/B-gab' større. Arbejdsliv har i forbindelse med arbejde med IT-udredninger for ministerier, regionale arbejdsmarkedsråd og amter oparbejdet en stor viden om den del af befolkningen, der bruger IT på et mere eller mindre avanceret niveau. Arbejdsliv er dog langt fra alene på dette område. En lang række analyser og forskning har i årevis koncentreret sig om at afdække eksisterende og potentielle ITkvalifikationer. Der er derimod meget få undersøgelser - om nogen - der omhandler de personer i samfundet, der ikke har IT-kvalifikationer. Der har i de senere år, på særligt det politiske niveau, været fokuseret på gruppen, uden at det dog har udmøntet sig i noget nævneværdigt. Tidligere undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut har vist, at det kan være svært at fastslå, hvor stor en del af befolkningen, der ikke bruger IT. To kvantitative undersøgelser foretaget i Vejle regionen, henholdsvis Nordjylland, af arbejdsstyrkens brug af IT viser, at der er store udsving i forhold til undersøgelsesgruppens geografiske tilhørssted. I Nordjylland oplyser 31% af befolkningen i aldersgruppen år, at de aldrig bruger en computer. Tilsvarende oplysninger i Vejle indikerer, at ca. 5% af arbejdsstyrken ikke kan bruge en computer. Undersøgelser viser endvidere, at grupperne af ikke-brugere er karakteriserede ved særligt at bestå af kvinder, ældre og ufaglærte. Yderligere er det en vigtig pointe, at det langt fra er sikkert, at de manglende ITkvalifikationer er det egentlige problem. Det kan ikke udelukkes, at det egentlige grundlag for at skabe IT-kvalifikationer er til stede. Eksempelvis kan manglende sprogbeherskelse, læsevanskeligheder m.m. være årsagerne, til at en gruppe i befolkningen ikke følger hovedtendensen i samfundet. Ligeledes kan manglende kendskab til kvalificeringsmuligheder være udslagsgivende. Det har været vanskeligt at påpege præcist, hvad der er årsagen til den manglende kendskab og brug af IT, såvel som hvilke redskaber, der bør tages i anvendelse for at forhindre en potentiel marginalisering af grupperne. Det er ikke hensigten med nærværende rapport at give svar herpå. Rapporten kan udelukkende give et kvantitativt indblik i problemstillingen og danne grundlag for nærmere undersøgelser på området. 7

8 2. Analysedesign Oplysningerne, der ligger til grund for analysen, er fremskaffet ved en telefonbaseret spørgeskema undersøgelse af befolkningen i alderen år. Telefonenqueten omfatter i alt 839 personer og er repræsentativ på alder og køn. Det er undersøgelsens mål at indhente oplysninger om årsagerne til, at en del af befolkningen ikke bruger IT. Således er ikke alle 839 medvirkende blevet spurgt om det samme. Langt hovedparten af de interviewede personer har i en eller anden forstand et forbrug af teknologien, der overstiger hvad der kan betragtes som ikke-brug. Disse personer er blevet siet fra. Derimod er de personer, som har bekendtgjort at have et meget lille eller intet kendskab til IT, blevet stillet omkring 20 spørgsmål. Undersøgelsen bygger på en forudsætning om, at de adspurgte selv skal afgøre om de er ikke-brugere eller brugere af IT. Til det formål er der i indledningen af interviewet indbygget nogle filterspørgsmål. Således er respondenterne blevet bedt om at svare på, i hvilken grad de anvender IT. Skalaen vi anvendte er: Aldrig, et par gange om året, et par gange om måneden, et par gange om ugen og hver dag. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at afgøre respondentens videnniveau omkring IT. En person kan sagtens bruge IT sjældent, men være en habil bruger. Respondenterne er derfor også blevet spurgt til deres kendskab til IT. Kendskabet har vi valgt at graduere efter en stigende skala fra intet kendskab, lidt kendskab, brugerniveau, avanceret niveau til ekspertniveau. Kun de personer, der har oplyst, at de bruger IT i meget begrænset omfang og vurderer deres IT-kendskabsniveau til lavt, er gået igennem filteret. På denne baggrund er 193 personer af de i alt 839 blevet stillet uddybende spørgsmål vedrørende deres engagement og interesse for IT. 8

9 3. Fokuspunkter og resultater I følgende afsnit vil resultaterne fra undersøgelsen blive præsenteret i korte træk. Langt fra alle resultater, der er fremkommet i forbindelse med undersøgelsen, er kommenteret. 3.1 En fjerdedel af befolkningen i alderen år har meget lidt kendskab til IT 'A- og B-holdet' fordelt på brug og ikke-brug af IT Bruger ikke IT 23% Bruger IT 77% Godt 23% af den danske befolkning i alderen 18 til 65 år har enten intet eller kun lidt kendskab til IT og bruger det stort set ikke. Det er vanskeligt at fastslå, hvor stor gruppen reelt er, da en del respondenter angiver ikke at have noget kendskab til IT, men bruger det jævnligt i forskellige forbindelser. Det kan dog fastslås ud fra svarmønstret igennem hele undersøgelsen, at IT-kvalifikationerne i gruppen såvel som deres muligheder for kompetenceudvikling på området er noget begrænsede. I faktiske tal opfatter ca danskere i alderen år deres kendskab til IT som meget begrænset. 3.2 Kvinder udgør den største isolerede gruppe af ikke-brugere Kvinder er overrepræsenterede i forhold til andelen af ikke-brugere af IT i befolkningen. 26,3% af kvinder i alderen år bruger ikke IT. Tilsvarende bruger 19,8% af mændene ikke IT. 26,3% af kvinderne svarer til ,8% af mændene svarer til

10 Befolkningen i denne analyse er defineret som personer i alderen år. Segmenteringen er foretaget i forhold til ønsket om at vurdere ikke-bruger andelen i den voksne og arbejdsmarkedsrelevante del af befolkningen. Den største gruppe af ikke-brugere findes i aldersgruppen år. Der er ligeledes en tendens til, at kvalifikationer, der knytter sig til brugen af IT, er mest udbredte i den yngste del af den analyserede befolkning. Det skal dog bemærkes, at der er en forholdsvis jævn fordeling af ikke-brugere i hele aldersspektret år. Først herefter ses markante udsving i retning af en større andel af ikke-brugere. Det kræver næppe nogen indgående forklaring på, hvorfor tallene fordeler sig som de gør. Det skal selvsagt holdes for øje, at kvalifikationer, der knytter sig til brugen af IT, trods alt er af nyere dato. Brugere og ikke-brugere af IT fordelt på alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bruger IT Bruger ikke IT Hovedparten af den ældre del af befolkningen vil derfor ikke have haft en naturlig indlæring af IT, som de yngre generationer har i dag. Det kan derfor overraske, at der trods alt er næsten 14% i gruppen år, der ikke bruger eller har kendskab til brugen af IT. Det er vanskeligt på baggrund af undersøgelsen at identificere de unge ikke-brugere præcist. Vi kan dog konstatere, at de typisk er uorganiserede (de tilhører altså ikke en faglig organisation) og angiver manglende interesse for området og behov for IT som den overvejende forklaring på deres 'ikke-brug'. 3.3 Kortuddannede og pædagoger har den mindste brug af IT Set i forhold til den faglige organisering er der en markant sammenhæng mellem beskæftigelsesområde/organisering og ikke-bruger frekvensen. Blandt kvinder er FOA og KAD de fagområder, der har den største repræsentation af ikke-brugere. Der er en tydelig tendens til at ikke-brugergruppen polariserer sig omkring de kortuddannede. I undersøgelsen har respondenterne oplyst deres faglige organisationstilknytning. I den forbindelse udgør de faglige organisationer SiD, FOA, KAD og Metal de 10

11 organisationer, der har den største repræsentation af ikke-brugere. I absolutte tal har de 4 fagforbund følgende antal medlemmer med et ringe kendskab til IT 1 : SiD: Ca personer af organisationens godt medlemmer svarende til en andel på ca. 25%. FOA: Ca personer af organisationens godt medlemmer svarende til en andel på ca. 50%. KAD: Ca personer af organisationens godt medlemmer svarende til en andel på ca. 59%. Metal: Ca personer af organisationens godt medlemmer svarende til en andel på godt 43%. BUPL: Ca personer af organisationens godt medlemmer svarende til en andel på godt 33%. Vi anser det for sandsynligt, at en stor del af forklaringen på, at medlemmerne af netop disse 4 faglige organisationer har en markant højere frekvens af ikke-brugere end øvrige faggrupper, kan skyldes jobindholdet og medlemmernes uddannelsesbaggrund. Fagforbundene repræsenterer en stor gruppe medlemmer, der har fysisk betonede job, hvor de boglige færdigheder og evnen til at kunne betjene IT ikke er nødvendige kvalifikationer - endnu. Blandt de fagområder, hvor ikke-bruger frekvensen er lavest, er også de områder, hvor IT er et redskab i arbejdet. Der findes dog undtagelser, som tallene også viser. HK: personer af organisationens godt medlemmer har et ringe kendskab til IT, svarende til en andel på ca. 8%. Tjenestemænd og funktionærer: personer af organisationens godt medlemmer har et ringe kendskab til IT, svarende til en andel på ca. 2%. AC: personer af organisationens godt medlemmer har et ringe kendskab til IT, svarende til en andel på ca. 3%. Det skal nævnes, at undersøgelsen også omfatter personer, der ikke er organiserede. Denne gruppe udgør 14,3% af de personer, der har et lille kendskab til IT. I faktiske tal er det ca personer. 3.4 'Det skæve Danmark' Brugen af IT er mere udpræget i hovedstadsområdet end i resten af landet. Andelen af befolkningen i provinsen, der ikke bruger IT, er på 26,3 %. Tilsvarende tal fra hovedstaden viser, at ikke-brugergruppen her er på 17,3%. En del af forklaringen herpå skal formentlig findes blandt andet i den uddannelsesmæssige sammensætning i befolkningen. Vi har kunnet konstatere, at uddannelse og anvendelse af IT er tæt knyttede. Personer med kort eller ingen uddannelse bruger sjældnere IT end personer med mellemlang og videregående uddannelser. Forskellen mellem hovedstaden og provinsen er blandt andet, at befolkningen i hovedstaden ty- 1 Tallene er fundet ved at vægte respondenternes svar i undersøgelsen. Tallene er behæftede med en vis statistisk usikkerhed. De angivne procenter skal derfor opfattes som vejledende. Undersøgelsens stikprøve er for begrænset til at kunne fastslå de eksakte størrelser. 11

12 pisk har længere uddannelser end provinsbefolkningen og oftere arbejder som eksempelvis funktionær og har job, der har administrativt eller servicerelateret indhold. Job der ofte har computere som væsentlige arbejdsredskaber. Men også erhvervsstrukturen spiller i denne sammenhæng en væsentlig rolle. 3.5 Arbejdslivet er bestemmende for IT-brugen Forklaringerne på hvorfor en del af befolkningen ikke bruger IT, kan ses herunder. Det synes oplagt, at der er en tæt sammenhæng mellem de krav, der stilles i ens arbejdsliv og den brug, man har af IT. Ligledes er manglende interesse og lysten til at sætte sig ind i noget nyt gennemgående forklaringer på det manglende engagement på området. De nedenstående 7 forklaringsparametre er rangordnede efter hyppigheden af udsagnet: 1) Jeg har ikke brug for det på mit arbejde 2) Det interesserer mig ikke 3) Jeg har ikke brug for edb i min hverdag 4) Jeg er for gammel til at lære noget nyt 5) Jeg har ikke råd til at investere i det 6) Jeg ved ikke hvordan det fungerer 7) Jeg har ikke lyst til at sætte mig ind i det. Der er ikke væsentlig forskellighed på forklaringerne på, at man ikke bruger IT i forhold til den geografiske tilknytning. Ikke-brugere i provinsen angiver dog i lidt hyppigere omfang end befolkningen i hovedstadsområdet, at manglende interesse er den primære årsag til ikke-brugen af IT (19% hovedstadsområdet, 22% provinsen). 3.6 'Indre' og 'ydre' årsager til ikke at bruge IT De hyppigst nævnte årsager til, at respondenterne ikke (i højere grad) bruger edb, er som det fremgår at de ikke har brug for det på arbejdet og at det ikke interesserer dem. Disse to begrundelser tegner sig for næsten 55% af samtlige de begrundelser ikke-brugerne angiver. Sammenfattende kan man måske hævde, at de respondenter der angiver, at de ikke har brug for IT i deres arbejde, i en vis udstrækning refererer til de muligheder for at bruge IT, de oplever at de har. Det vil sige, at nogle ydre omstændigheder (i forhold til respondenten) er med til at begrænse udfoldelsesmulighederne på IT-området. Omvendt kan man sige, at de, der angiver som begrundelse, at IT ikke interesserer dem, mest refererer til en indre omstændighed, en manglende vilje eller lyst til at bruge IT. Dette skal dog ledsages af to kommentarer. Den ene er, at de som oplever at de ikke har brug for IT, jo godt kan interessere sig for IT alligevel. Det andet er, at en manglende interesse for IT også kan skyldes, at de ikke har brug for eller bruger IT - hvorfor så interessere sig for det? Erfaringer fra andre undersøgelser viser, at mennesker med manglende vilje til at arbejde med IT ofte får nedbrudt en stor del af deres barrierer, ved blot at få adgang til at afprøve mulighederne selv. Det er nok lidt af en hønen-og-ægget-diskussion, men det henleder opmærksomheden på, at viljen til og mu- 12

13 ligheden for at bruge IT kan gribe ind i hinanden som enten drivkraft eller mangel på samme med en individuel sammensætning fra person til person. Vejen til at stimulere en mere udbredt brug af IT går derfor ad flere spor. 3.7 To tredjedele af ikke-brugerne har aldrig fået tilbudt uddannelse eller undervisning inden for IT-området Ikke-brugernes vurdering af muligheder for at få IT-undervisning Ved ikke Dårlige Under middel Middel Gode Meget gode Langt hovedparten af ikke-brugerne er ikke blevet tilbudt undervisning i IT på deres arbejdsplads henholdsvis af sociale myndigheder (kommunen eller AF). Således fortæller 71,4% af gruppen af ikke-brugere, at de ikke har modtaget et sådant tilbud. I lighed hermed opfatter ganske få i gruppen således også deres mulighed for at få uddannelse inden for IT-området for ringe. 61% anser muligheden for noget begrænset eller decideret dårlig. Godt 11% er uafklarede omkring spørgsmålet. Det kan selvfølgelig både være fordi sammensætningen af udbudet ikke dækker ikkebrugernes behov, men det kan også være fordi det eksisterende udbud ikke matcher behovet ud fra en kvalitativ betragtning. Endelig kan det være fordi ikke-brugerne reelt ikke har (IT-)forudsætningerne til at kunne vurdere udbudets karakter. 13

14 3.8 Unge er mest kritiske over for mulighederne for at få undervisning i IT Andel i aldersgrupperne, der er utilfredse med mulighederne for IT-uddannelse år år år år år Ifølge respondenternes opfattelse af deres muligheder for at få uddannelse inden for IT-området, så svinder chancen med alderen. De ældre står dog ikke alene, når det gælder om at have dårlige muligheder for at få uddannelse på området. Mere end 50% af ikke-brugerne i alderen år deler denne opfattelse. Godt 50% af de helt unge på arbejdsmarkedet mener heller ikke, at deres muligheder er gode, eller de er uafklarede omkring deres muligheder. 3.9 IT-undervisning mere hyppig i hovedstadsområdet end i provinsen Brugen af IT er større i hovedstadsområdet end i provinsen. Dette kan blandt andet skyldes forskellen på de tilbud om efteruddannelse, som medarbejdere og ledige tilbydes i virksomhederne henholdsvis af sociale myndigheder. Undersøgelsen kan ikke fortælle i hvilken udstrækning folk i almindelighed bliver tilbudt efteruddannelse på området. Kun ikke-brugerne er blevet spurgt herom. Der er i denne sammenhæng en tendens til, at befolkningen i hovedstadsområdet lidt hyppigere (30%) end i resten af landet (27%) får tilbudt undervisning i IT. Forskellen må siges at være marginal og ligger inden for den statistiske usikkerhed. Vi ved til sammenligning fra nogle nyere regionale undersøgelser 2, at over 30% af regionalbefolkningen har fået tilbudt en eller anden form for formel undervisning i IT. Helt op mod 2/3 af befolkningen i Nordjylland har fået en eller anden form for ITundervisning. På baggrund heraf kan det forsigtigt konkluderes, at mulighederne i samfundet for at få en eller anden form for IT-undervisning generelt set er bedre end tallene fra ikkebruger undersøgelsen indikerer. Det ville også være mærkeligt andet. Det synes også logisk, at ikke-brugere har mindre fokus og opmærksomhed rettet mod ITundervisning end resten af befolkningen. Logikken i denne antagelse er, at interesse og motivation følges ad. Således opfatter IT-interesserede personer deres muligheder som bedre end personer, der er helt uafklarede i forhold til emnet. 2 Afdækning af IT-området i Vejl-regionen, 1999 og Nordjyllands IKT-kompetencer,

15 3.10 Større bevidsthed om IT-undervisning i hovedstadsområdet Bevidstheden om mulighederne for at få IT-undervisning er væsentligt forskellig mellem land og by. Godt 39% af ikke-brugerne i hovedstadsområdet bekendtgør, at de mener deres muligheder for IT-undervisning er enten gode eller meget gode. Tilsvarende har kun 25% af ikke-bruger befolkningen i provinsen den opfattelse. Ligledes skønner provinsbefolkningen, at deres reelle muligheder for at få IT-undervisning er ringe. Ca. 50% af ikke-brugerne i provinsen mener, at deres muligheder for at få IT-undervisning er under middel eller decideret dårlige. Tilsvarende udsagn fra ikke-brugere i hovedstadsområdet gør sig gældende for 35%. Hvad denne forventning til egne muligheder, eller rettere manglen på samme, kan skyldes, er vanskeligt at fastslå. En forklaring kan være, at hovedstadsbefolkningen er en anelse mere bogligt orienteret, og derved mere bevidst omkring uddannelsesmulighederne end provinsbefolkningen. En anden forklaring kan være nærheden til de institutioner, der udbyder uddannelserne. Det er vores erfaring, at geografiske forhold kan påvirke lysten til efteruddannelse. Store afstande kan afholde nogle personer fra at søge uddannelse af den karakter Sammenhæng mellem læse-/skrivefærdigheder og intentionerne om at lære at bruge edb Ifølge undersøgelsen læser og skriver kvinder bedre end mænd. Og vi kan - ikke overraskende - også konstatere, at læse-/skrivefærdighederne stiger med uddannelsesniveauet. Men hvilken betydning har læse-/skrivefærdigheder for befolkningens ITkunnen? Vi har ikke kunnet konstatere nogen signifikante sammenhænge mellem læse- /skrivefærdighed og ikke-brugernes vurderinger af deres kendskab til edb, eller hvor hyppigt de bruger edb. Derimod er der en signifikant sammenhæng mellem læse- /skrivefærdigheder og intentionerne om at lære at bruge edb. Blandt respondenter, der vurderer deres læse-/skriveniveau til at være over middel, er der ca. 56%, der har intentioner om at lære at bruge edb. Derimod er der blandt respondenter, der vurderer deres læse-/skrivefærdigheder til at være middel eller derunder, kun ca. 37%, der har intentioner om at lære at bruge edb. Det vil altså sige, at læse-/skriveniveauet indirekte har en betydning for IT-kvalifikationsniveauet i kraft af en manglende tilegnelse af ny viden på IT-området for ikkebrugere. Dermed forøges marginaliseringsrisikoen. Det er muligt at drage forskellige konklusioner, hvor det er vanskeligt at afgøre, hvilke(n) der er den eller de rigtige forklaringer. Men blandt de mulige forklaringer kan være, at: Gode læse-/skrivefærdigheder er en væsentlig forudsætning for at lære edb. Gode læse-/skrivefærdigheder opfattes som en væsentlig forudsætning for at lære edb af læse-/skrivesvage i højere grad end mennesker, der er gode til at læse og 15

16 skrive. Der kan med andre ord være tale om en forventning om, at det at lære edb også kræver gode læse-/skrivefærdigheder. Dårlige læse-/skrivefærdigheder forringer lysten/evnen til at lære nyt i al almindelighed. Det er således, at omkring 1/3 af alle ikke-brugere vurderer deres læse-/skriveniveau til at være middel eller derunder. Derfor må opmærksomheden under alle omstændigheder igen henledes på læringsformer og undervisningspædagogik på IT-området. Nogle af de spørgsmål, der rejser sig, er følgende: Forstås IT-kvalifikationer for snævert og afgrænset? Grundlæggende IT-kvalifikationer er af flere blevet betegnet som den fjerde kulturteknik på linie med at kunne skrive, læse og regne. Er udviklingen af IT-kvalifikationer i tilstrækkelig grad integreret med udvikling af de øvrige kulturteknikker i de IT-rettede uddannelsestilbud for voksne, der eksisterer i dag? Skal multimedieteknikker i højere grad integreres i de IT-uddannelsestilbud, der eksisterer i dag, således at læse-/skrivesvage tilgodeses? 3.12 Ikke-brugerne er opmærksomme på kravet om ITkvalifikationer Troen på at man i fremtiden vil få brug for IT deler respondenterne i 2 næsten lige store dele - de der tror det er sandsynligt og de der ikke tror det. I et geografisk perspektiv er der også her en ulighed omkring fordelingen af svarerne. Flest i hovedstadsområdet tror på, at IT vil have en plads i deres fritid eller i deres job i fremtiden (hvem er det i forhold til f.eks. fagforening?). Godt 56% af svarerne i hovedstaden har denne holdning. Tilsvarende gør sig gældende for 50% i provinsen De unge er uafklarede omkring ITs betydning i deres fremtid Ikke-brugernes forventning til brug af IT i deres job og fritid i fremtiden Især gruppen i alderen år er særdeles opmærksom på, at IT vil spille en eller anden rolle i deres liv i fremtiden. Derimod kan det overraske, at de helt unge i undersø- 16

17 gelsen er noget mere uafklarede omkring spørgsmålet. Kun godt 50% af de adspurgte unge mellem år tror, at IT i fremtiden vil spille en rolle i deres job eller i fritiden. Nogenlunde lige så mange der har en formodning herom, har intentioner om at gøre noget ved det. Til spørgsmålet Har du intentioner om at lære at bruge edb? har 53% i hovedstadsområdet svaret ja, og ca. 47% i provinsen. Den nogenlunde ligelige deling af ikke-brugerne går igen, når spørgsmålet drejer sig om at tage initiativ til at lære om IT. Men også i denne sammenhæng er der en større interesse for at lære om IT blandt hovedstadsbefolkningen end provinsboerne. Forskellen er dog ikke overvældende: 53% mod 47% i hovedstadsområdets favør Viljen til at lære nyt Ikke-brugere der har intentioner om at lære at bruge IT fordelt på alder Halvdelen af respondenterne tror, som nævnt, ikke de får brug for IT-kundskaber i fremtiden, og halvdelen (ikke nødvendigvis den samme halvdel) har ikke i sinde at lære at bruge IT. De, der godt kunne tænke sig at lære noget om IT, har primært tænkt sig at bruge det til at skrive/regne og til kommunikation - til hvad man kunne kalde kontorpakke-brug. I et muligheds-/viljeperspektiv vil det ofte se ud som om mulighederne halter efter efterspørgerens ønsker. Når spørgsmålet drejer sig om efterspørgerens egen vilje, er perspektivet at afdække i hvilken grad der er engagement til at sætte tæring efter næring. Det bliver ofte mere forpligtende at give udtryk for noget man selv er ansvarlig for. Der er en tendens til, at væsentligt flere har i sinde at gøre noget aktivt for at lære at bruge IT, end de der vurderer at have rimelige muligheder for at få undervisning i området. Intentionerne og viljen daler dog drastisk med alderen Ikke-brugerne ønsker generelt IT-undervisning, hvis det bliver dem tilbudt 17

18 Der er tilsyneladende stor forskel på motivationen for at tage undervisning i IT afhængigt af, om man selv skal opsøge mulighederne eller man bliver det tilbudt. På spørgsmålet Vil du tage imod et tilbud om edb-undervisning? svarer næsten 2/3 ja tak. Lidt flere i provinsen end i hovedstadsområdet vil ikke tage imod et sådant tilbud. Kvinderne er lidt mere motiverede for at tage imod et tilbud om undervisning i IT end mændene (kvinder: 67%, mænd: 62%). De begrundelser, der ofte nævnes som udslagsgivende for interessen, skal blandt andet findes på følgende områder: Fordi jeg har behov for at følge med i udviklingen på området Fordi det kan forøge mine muligheder for at få et arbejde Fordi jeg vil bruge det i min hobby. Til trods for at gruppen er at betegne som ikke-brugere af IT må det konkluderes, at bevidstheden om at der er et behov for at opnå kvalifikationer på området, er et anerkendt faktum blandt de adspurgte selv Hobby som katalysator Det har i flere sammenhænge vist sig vigtigt i forhold til tillæring af bestemte kvalifikationer, at motivationen for læring øges, når det lærte kan relateres og drages direkte i anvendelse i hverdagen. Det er også derfor, at hobby kan blive en katalysator for motivationen for at lære om og bruge IT. Samme forhold gør sig gældende, når det handler om at sikre sine muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er en udbredt antagelse, at besiddelsen af IT-kvalifikationer er en nødvendighed og en forudsætning for at etablere sig på det eksisterende og fremtidige arbejdsmarked. Denne undersøgelse beviser ganske vist det modsatte ved at fremhæve 23% af befolkningen i alderen år som ikke-brugere. De personer, der ikke vil tage imod et tilbud om IT-undervisning, begrunder valget med, at det ikke har deres interesse samt at behovet for kvalifikationer på området ikke er til stede Arbejdsgiverens krav om IT-kvalifikationer kan ændre på ikkebrugernes holdning til IT En stor del af ikke-bruger gruppen begrunder deres manglende IT-kvalifikationer med, at det ikke har deres interesse. Respondenterne er i den forbindelse blevet spurgt til hvad der kan ændre på denne holdning Hvad kan få dig til at interessere dig for edb?. 1/3 af respondenterne er totalt afvisende overfor at noget kan ændre på deres holdning og svarer intet. En del relaterer imidlertid et eventuelt ITkvalifikationsbehov til deres dagligdag og de interesser, der kan vække lysten til at dygtiggøre sig på området. Således er det typiske svar enten relateret til børnenes behov for at forældrene kan hjælpe dem i skoleøjemed, eller at man helt simpelt har et ønske om at følge med på området. Topscoren kan dog ikke henføres til personernes 18

19 egen begærlighed efter viden eller lyst til personlig udvikling, men er styret af arbejdsgiverens ønsker. Mønstret i prioriteret rækkefølge ser således ud: At min arbejdsgiver forlanger det Jeg vil gerne følge lidt mere med i udviklingen Jeg vil gerne kunne udnytte faciliteterne på nettet (home-banking, indkøb, informationssøgning m.m.) At mine børn har brug for, at jeg kan noget. Det kan konstateres, at interessefremmende ordninger som hjemme-pc ordningen ikke spiller nogen nævneværdig rolle. Kun 3% af de adspurgte nævner, at det vil fremme deres interesse, hvis deres arbejdsgiver eller offentlige myndigheder stiller en pc er til rådighed. Det skal retfærdigvis nævnes, at der er stor uensartethed i kvinders og mænds svarmønstre. Eksempelvis tillægger kvinder i større omfang end mændene, at eventuelle IT-kvalifikationer skal bruges i forhold til børnenes behov. Mændene nævner derimod karriere udvikling som en væsentlig motivationsfaktor for at opnå IT-kvalifikationer. Ligeledes har nettets muligheder, såsom home-banking, informationssøgning m.v. langt mere gennemslagskraft som motivationskilde i hovedstadsområdet i forhold til provinsen. Denne mulighed optræder i et geografisk perspektiv som den væsentligste årsag til at interessere sig for IT. Det betyder så også, at arbejdsgiverens ønske om at man skal have IT-kvalifikationer bliver knapt så væsentlig i hovedstadsområdet. Det er det til gengæld i provinsen Kommunikations- og skriveredskaberne er de vigtigste Hvis ikke-brugerne får undervisning i eller tager initiativ til selv at lære om IT, vil det hovedsageligt være de 'almindelige' kontorprogrammer, der vil få størst opmærksomhed. Langt hovedparten af de adspurgte peger på skrive-, regne-, kommunikations- og informationsværktøjerne som de mest attraktive områder. Der er dog også en væsentlig interesse for at bruge IT til hobbybrug. 19

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016

ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016 Gentofte Rådhus Fra ældrebyrde til seniorstyrke, 7. november 2016 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016 11-11-2016 1 Hvor gamle bliver de nyfødte? 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 Mænd Kvinder 64 1971 1973

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

holdninger til svømning.

holdninger til svømning. Rapport Danskernes svømmeduelighed, livredningsmæssige færdigheder og holdninger til svømning. Epinion Capacent for Dansk Svømmeunion April 2007 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion...4 1.1 Resumé...4 1.2

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003

Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 EPOS Omsorgsmedhjælperes deltagelse på AMU-uddannelser 1. halvår 2003 En undersøgelse af udbydernes aktiviteter for omsorgsmedhjælpere, deres arbejdspladser og organisationer Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation

Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Nordjyske virksomheders brug af jobrotation Privat jobrotation i alle nordjyske kommuner Alle nordjyske kommuner har godkendt jobrotation i private virksomheder. I alt 388 virksomheder har gjort brug af

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere