Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1

2 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter Lidholm Grafisk tilrettelæggelse: Girafisk Desig Korrektur: Pjec1hede Tryk: FOAs Trykkeri, oktober FOA Fag og Arbejde

3 Idholdsfortegelse Side 4 FOAs sudhedspolitiske udspil Side 6 1. Ulighed i daskeres sudhed Side 14 Side 19 Side 23 Side FOA-medlemmeres sudhed 3. Bedre sudhed i hverdage for borgere og medarbejdere 4. Privat sudhed er ulige sudhed 5. FOAs psykiatripolitiske udspil Side Sygehuskrise 2010 Side 38 Side 41 Side 44 Side Sudhedsfremme 8. Mediciske patieter 9. Forebyggelse for bør og uge 10. Baggrud FOA Fag og Arbejde 3

4 FOAs sudhedspolitiske udspil De ekelte daskers sudhed, de brede befolkigs sudhedstilstad og frem for alt ulighede i daskeres sudhed er i cetrum i e række pjecer, som FOA ugiver i efteråret Som forbud med mage offetlige asatte i kommuer og regioer øsker vi at være med til at sætte dagsordee for de politiske debat om det daske sudhedsvæse både år det gælder forskellige sudhedsfaglige områder, og år det gælder økoomie i væseet. På tværs af kø, alder, idkomst og politisk ståsted er sudhed blevet et stadigt vigtigere elemet i befolkiges opfattelse af livskvalitet. Sudhed optager os også mest, år vi i udersøgelser bliver spurgt om de store velfærdsområder. Me sudhede er skævt fordelt. De bedst stillede i samfudet lever lægere, de har større chacer for at overleve efter behadliger, og de rammes i midre grad af de store folkesygdomme som kræft og hjerte- og karsygdomme. Samtidig vokser atallet af daskere med sudhedsforsikriger. Det er de bedre stillede og dem med fast tilkytig til arbejdsmarkedet, der er forsikrede geem deres virksomheder, og de beytter det til at sprige køere i det offetlige over. Der er således allerede opstået et stort, skattebegustiget midretal, som samme med mage veluddaede udgør e del af det sudhedsmæssige A-hold. FOAs medlemmer er hver dag i kotakt med mage daskere, både i ældrepleje, i istitutioer for bør og uge og på sygehusee. FOAs medlemmer ka yde et bidrag til at rette op på skævhedere i de daske sudhed. Målet med FOAs sudhedspolitiske udspil er at sætte ulighed i sudhede på dagsordee, komme med forslag, som briger FOAs medlemmer i spil som e del af løsige, og som også er med til at sætte sudhed på dagsordee for vores ege medlemmer ude for mage løftede pegefigre. 4 FOA Fag og Arbejde

5 FOAs sudhedspolitiske udspil består af 6 særskilte pjecer plus dee sammefatig - som hver på deres måde har fokus på e række uligheder i det daske sudhedsvæse. Pjecere, deres særlige temaer og de tilkyttede abefaliger og forslag må ikke opfattes som udtømmede svar på udfordrigere i det daske sudhedsvæse. De er alle et led i e lagt større debat. Temaere i FOAs sudhedspolitiske udspil er: Ulighed i daskeres sudhed, FOAmedlemmeres sudhed, Ideer til bedre sudhed for medarbejdere og borgere, Privat sudhed, Psykiatri, Styrig af sygehusees økoomi, Sudhedsfremme og overeskomst, Det mediciske område på hospitalere og Forebyggelse for bør og uge. De fleste af FOAs udspil bygger på forskellige forskerrapporter. Disse rapporter, som ligger til grud for vores abefaliger, ka hetes på God debatlyst Deis Kristese FOA Fag og Arbejde 5

6 1. Ulighed i daskeres sudhed Sudhedsmediere Aps har for FOA sammefattet de væsetligste rapporter og udersøgelser om ulighed i sudhed. Det har de gjort i Rapport om ulighed i daskeres sudhed. Rapporte ideholder derudover iterviews med 8 lægefaglige eksperter, som giver deres bud på årsagere til ulighed i sudhed, og hvad ma bør gøre ved dee ulighed. Rapporte er de første af si slags herhjemme. De teger et klart billede af, at de eeste vej til større lighed i daskeres sudhed er forebyggelse. Bedre forebyggelse og mere målrettet forebyggelse, især over for de svage i samfudet. Det skal ses i lyset af, at udgiftere til forebyggelse ifølge Sudhedsmediere Aps i dag ku udgør omkrig 5 procet af de samlede sudhedsudgifter. Rapporte dokumeterer, at sudhede i Damark er ulige fordelt. Jo højere oppe ma er på de sociale ragstige, jo lægere lever ma i forhold til dem, der står lidt lægere ede på stige. Samtidig er der flere folk med kort uddaelse, der dør af de store folkesygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme ed folk med høj uddaelse. Og chacere for at overleve farlige sygdomme hæger samme med folks idtægt. Rapporte ideholder også e række bud på, hvad der bør gøres for at rette op på ulighede i sudhed. 6 FOA Fag og Arbejde

7 Kokrete udersøgelsesresultater E udersøgelse fra 2009 har geemgået alle daskere i de erhvervsaktive alder, som fik kostateret kræft i periode 1994 til 2003, og som har overlevet 5 år efter, at de har fået kostateret kræft. Bladt mæd med lav idkomst levede 34 procet 5 år efter. Bladt mæd med høj idkomst levede 48 procet 5 år efter. Også bladt kvider har idkomst stor betydig for, hvor læge ma overlever kræft. 49 procet af kvider med kræft og lav idkomst overlevede ifølge udersøgelse 5 år efter. Bladt kvider med høj idkomst overlevede 62 procet 5 år efter, de havde fået kostateret kræft. Udersøgelse ka ikke kostatere oge behadligsulighed som årsag. Sudhedsmediere Aps peger på livsstil som de primære årsag til ulighede. Overlevelse efter 5 år for alle kræftformer fordelt på idkomst og kø. Procet 80% 60% Lav idkomst Høj idkomst % 34 20% 0% Mæd Kvider Kilde: Sudhedsmediere, Rapport om ulighed i daskeres sudhed for FOA, juli CANULI FOA Fag og Arbejde 7

8 De fleste af de store folkesygdomme som kræft, diabetes, hjerte-kar-sygdomme, og rygerluger (KOL) syes at kue relateres til et lavt uddaelsesiveau. Hver gag, der dør 100 mæd af kræft med høj uddaelse, så dør der 129 mæd med mellemlag uddaelse og 137 med lav uddaelse. Tilsvarede dør der 109 kvider med mellemlag uddaelse og 122 med lav uddaelse, hver gag der dør 100 kvider med høj uddaelse. Ide for flere adre sygdomme slår tedese edu stærkere igeem. F.eks. for folk med rygerluger eller hjerte-kar-sygdomme. Sudhedsmediere Aps siger i deres rapport, at det ikke er forskelle i selve behadligere, der ka forklare forskellee, me derimod primært livsstil. Jo lægere uddaelse, jo lægere og bedre levetid Daske mæd bliver i geemsit 76,5 år. Kvidere bliver kap 81 år. 1 Og vi er igeem mage år blevet ældre. Me daskeres middellevetid er et stykke uder de lade, vi ellers sammeliger os med. Middellevetide bladt mæd i Sverige er 2,5 år højere ed i Damark, mes orske mæds middellevetid ligger 1,9 år højere ed daske mæds. For kvidere ligger Sverige 2,3 år højere og Norge 2,4 år højere. Øsker ma at å målet om, at de daske middellevetid kommer på iveau med f.eks. Sveriges, så skriver Sudhedsmediere Aps, at der vil være mest at hete ved at forbedre sudhedstilstade for daskere med dårligst helbred. 1 Damarks Statistik FOA Fag og Arbejde

9 States Istitut for Folkesudhed geemførte i 2006 e udersøgelse, som viste, at 30-årige mæd ka forvete at leve yderligere i 45,2 år og blive 75,2 år gamle, mes 30-årige kvider, kue forvete at blive 79,6 år. Hvis ma trækker år med sygdom og dårligt helbred fra, så ka 30-årige mæd og kvider se frem til heholdsvis 40,1 og 41,9 kvalitetsjusterede gode leveår. Udersøgelse viste, at der er markate sociale forskelle i forvetet restlevetid og kvalitetsjusteret restlevetid, år ma ser på uddaelsesiveau. Således ka e 30- årig mad med et højt uddaelsesiveau forvete at leve 4,3 år lægere ed e 30-årig mad med et lavt uddaelsesiveau. For kvider er forskelle 2,7 år. De 30-årige lavtuddaede mæd kue forvete 5,7 år færre gode, kvalitetsjusterede leveår ed højtuddaede mæd. Og de lavtuddaede kvider kue forvete 5 år færre gode, kvalitetsjusterede leveår ed de højtuddaede kvider. Udersøgelse viste, at idsatse for at forbedre levevilkår og levevaer bladt de socialt dårligst stillede er yderst vigtig. Rygig har især stor betydig for både tabte leveår og kvalitete i de færre år, ma lever. FOA Fag og Arbejde 9

10 Restlevetide for e 30-årig i forhold til uddaelse Kø Uddaelse Forvetet restlevetid år QALY - Kvalitetsjusteret restlevetid år Mæd Højt 47,8 43,3 Mellem 45,5 40,3 Lavt 43,5 37,6 Alle 45,2 40,1 Kvider Højt 51,3 44,7 Mellem 50,4 42,3 Lavt 48,6 39,7 Alle 49,6 41,9 Kilde: Juel K, Sørese J, Brøum-Hase H. Risikofaktorer og folkesudhed i Damark. Købehav: States Istitut for Folkesudhed, Lavtuddaede omfatter persoer med højst 10 års skolegag evt. suppleret med uddaelse svarede til basisår på efg eller HG. Mellemiveauet udgøres af dem, der har studeter- eller hf-eksame eller e faglig uddaelse, mes de højtuddaede omfatter persoer med kort, mellemlag eller lag videregåede uddaelse. 10 FOA Fag og Arbejde

11 Højt uddaede lever lægere og vider mere af de ekstra levetid Ulighede i middellevetide er vokset. Det viser e udersøgelse fra AE-Rådet fra Mes de lavt uddaede mæd i e tiårs periode har haft e stigig på 2,2 år, har de veluddaede haft e stigig på 2,7-2,9 år. Altså har veluddaede mæd fået 0,5-0,7 år mere ed lavt uddaede mæd. Forskelle for kvider er edu mere udtalt, så de allerbedst uddaede har fået 0,8 år lægere levetid ed de lavt uddaede. Ser ma særskilt på FOAs medlemmer, viser e ade udersøgelse, som AE-Rådet lavede for FOA i 2007, at FOA-medlemmeres levetid ligger på iveau med adre LO ere. I forhold til alle a-kassemedlemmer uder ét ligger FOA-kvidere dog 0,5 år lavere og mædee 1,2 år lavere i levetid. Udersøgelse viste også, at FOAmedlemmere i e tiårs periode ogelude fulgte med de geemsitlige ekstra levetid, selvom de ku fik i uderkate af ekstra levetid i forhold til geemsittet. 3 3 I periode fra 1996 til 2005 er de forvetede restlevetid for 30-årige mæd og kvider steget med heholdsvis 2,7 år og 1,9 år. FOA-mædee har fået 1,7 ekstra år, FOA-kvidere 1,5 ekstra år. Der er usikkerhed om tallee for mædee, da der er ret få FOA-mæd i udersøgelse. FOA Fag og Arbejde 11

12 Abefaliger På baggrud af Sudhedsmediere Aps rapport er her FOAs bud på, hvad der ka være med til at løse ulighede i daskeres sudhed. Sudhedsvæseet skal kompesere for de sociale ulighed i daskeres sudhed Der skal arbejdes for større lighed i sudhede ved at behadle borgere forskelligt. Ulighede i daskeres sudhed består især i ulige vilkår for forebyggelse og udgåelse af sygdom. Det daske sudhedsvæse kompeserer ikke for de ulighed. Der skal arbejdes for lagt mere og målrettet forebyggelse Der forskes for lidt i, hvorda forebyggelse virker, og hvorfor de eksisterede forebyggelse ku virker på visse sociale samfudsgrupper. Sudhedsvæseets succes skal ikke lægere måles i atallet af behadliger Det er atallet af udgåede behadliger, der bør være succeskriteriet. Lagt flere pege skal gå til forebyggelse Forebyggelsestiltag koster ku e midre procetdel af de samlede sudhedsudgifter. Der skal sættes fokus på børee De er fællesskabets asvar. Familiere skal støttes til at skabe e sud bardom. Det er børee, der skal ivesteres i, så de store livsvilkårssygdomme ikke grudlægges allerede i bardomme. Kokret foreslår FOA 12 FOA Fag og Arbejde

13 bl.a. gratis sud kost til alle bør i dagtilbud og i folkeskole, og at der afsættes ressourcer til, at alle bør i folkeskole er fysisk aktive midst e time om dage. Der skal skabes sammehæg i behadlige, og mellem primær- og sekudærsektore De ressourcesvage har svært ved at gebærde sig i det daske sudhedsvæse. Lige fra besøget hos de praktiserede læge og videre i systemet støder de på barrierer, der bl.a. hadler om dårlig kommuikatio og maglede omsorg. Når patiete kommer i behadlig, skal der, uaset sygdommes karakter, sikres pakkeforløb og et bredt sy på patietes helbredstilstad. Der skal tækes i opgaveglidig Sudhedsvæseet kommer til at magle persoale de kommede år, og opgaveglidig er derfor ødvedigt. Målrettede helbredstjek Særligt udsatte grupper bør tilbydes helbredstjek. Det ka både være særlige medarbejdergrupper og særlige sociale grupper. Dermed ka ma sætte tidligere id og forebygge alvorlige sygdomme. Skattefradrag for sudhedsforsikriger skal fjeres Sudhedsforsikrigere øger ulighede, og de bør ikke lægere være mulige for arbejdsgivere at trække fra. FOA Fag og Arbejde 13

14 2. FOA-medlemmeres sudhed States Istitut for Folkesudhed (SIF) har for FOA geemført e udersøgelse af FOA-medlemmeres sudhed. Udersøgelse består af folks ege svar i de store daske sudheds- og sygelighedsudersøgelser, som geemføres omkrig hvert femte år, hvor et stort udsit af daskere svarer på spørgsmål om deres helbred. Derudover består udersøgelse af e opgørelse over medlemmeres kotakt til sudhedsvæseet (læge og hospital). I alt idgår svar fra FOA-medlemmer. Udersøgelse er opdelt på svar for de ekelte sektorer i FOA. FOA-medlemmeres svar sammeliges i udersøgelse med svaree fra kvider og mæd, der ligger på det iveau, der hedder lømodtager på grudiveau. Derudover ka ma sammelige resultatere med, hvad alle kvider og mæd fra Damark svarer i rapporte. På baggrud af SIFs udersøgelse ka ma i korte træk kokludere følgede: FOAs kvider siger selv, at de har et godt helbred. FOA-mædee halter efter FOAs medlemmer ryger mere ed geemsittet FOAs kvidelige medlemmer drikker midre ed adre FOAs medlemmer er i højere grad overvægtige ed adre FOAs kvider har mere fysisk astregede arbejde i forhold til adre kvider Lagvarig sygdom er mere udbredt bladt mæd i Tekik- og Servicesektore i FOA ed bladt adre mæd FOAs kvider har mere lagvarigt sygefravær ed adre kvider FOA-mædee bruger mere medici ed adre mæd 14 FOA Fag og Arbejde

15 Sociale relatioer FOA-mædee er oftere uøsket alee Følelsesmæssigt belastede situatioer er mere udbredt bladt FOAs medlemmer FOA-kvidere har mage tuge løft, de har dårlige arbejdsstilliger og er især i de pædagogiske sektor udsat for støj Besøg hos praktiserede læge FOA-mædee går lidt oftere til læge ed adre mæd Idlæggelser på hospitalet både FOAs kvider og især FOAs mæd er oftere idlagt på hospitalet ed adre Udersøgelse dokumeterer, at FOAs medlemmer på ogle pukter ligger over geemsittet både hvad agår rygig og overvægt. Udersøgelse dokumeterer også, at der er helbredsproblemer bladt FOAs mæd. Og FOAs medlemmer er også oftere idlagt på hospitalet ed adre. Dertil kommer, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø adskiller sig for FOAs medlemmer i forhold til adre daskere, især hvad agår fysisk astregede arbejde, tuge løft m.m. FOAs medlemmer oplever i højere grad ed adre følelsesmæssigt belastede situatioer. Mage af FOAs medlemmer har edvidere skiftede arbejdstider, hvilket bl.a. ka gøre det sværere at se veer og familie. Skiftede arbejdstider, og heruder atarbejde, ka også have e række helbredsmæssige kosekveser. Eksempelvis ved vi, at skiftede arbejdstider betyder at ma får større behov for hvile og restitutio ed fast dagarbejde. Skiftede arbejdstider ka giver træthed, maglede kocetratio, egagemet og aktivitetsiveau samt øge risikoe for ifektioer. FOA Fag og Arbejde 15

16 Lage arbejdstider og korte søvperioder ka også øge risikoe for bl.a. hjerte-karproblemer. Udspillet med 70 ideer til bedre sudhed i hverdage for borgere og medarbejdere skal ses i sammehæg med udersøgelse af FOA-medlemmeres sudhed. De mage ideer har til formål både at hjælpe borgere til et sudere liv, me også at ispirere FOAs medlemmer til selv at leve et sudere liv, samtidig med, at de hjælper adre. Rygig: Rygig ases for at være de mest afgørede faktor for daskeres lave middellevetid. Rygig øger risikoe for e lag række alvorlige sygdomme, hvor først og fremmest lugekræft, hjerte-kar-sygdomme samt kroisk obstruktiv lugesygdom (KOL) er de domierede. I Damark er rygig e medvirkede faktor til kap dødsfald om året, hvilket svarer til hvert fjerde dødsfald. Beregiger har vist, at rygere lever 7-10 år kortere ed aldrig-rygere. Der ses e tedes til, at atallet af daske dagligrygere har været faldede geem e årrække. Dog er adele af rygere i Damark stadig større ed geemsittet i adre ordiske lade. Kilde: Sudhedstilstade bladt FOA medlemmer, SIF 2010 Overvægt: Adele af svært overvægtige udgør et stadig stigede folkesudhedsproblem i hele de vestlige verde. Svær overvægt øger risikoe for e lag række af de store folkesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, forhøjet blodtryk og belastigslidelser i bevægeapparatet. Der fides e arvelig dispositio for fedme, me de stigede adel af svært overvægtige i de daske befolkig må først og fremmest sættes i relatio til det faldede fysiske aktivitetsiveau og til det stigede fedtidhold i koste. Kilde: Sudhedstilstade bladt FOA medlemmer, SIF FOA Fag og Arbejde

17 Adel med virkelig godt eller godt selvvurderet helbred. FOAs medlemmer. Procet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% K: Kost/Service K: Pædagogisk K: SOSU K: FOA K: lømodtager på grudiveau K: Damark 70* M: Tekik/Service 78 M: FOA M: lømodtager på grudiveau M: Damark 83 FOA ialt Kilde: Sudhedstilstade bladt FOA medlemmer, SIF 2010 K = kvide, M = mad. * betyder, at forskelle er statistisk forskellig fra kotrolgruppe lømodtager på grudiveau år der er tages højde for aldersforskelle Bladt årige erhvervsaktive. Geemsit for åree 2000 og Opgjort i procet. FOA Fag og Arbejde 17

18 Adel af dagligrygere. FOAs medlemmer. Opgjort i procet 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 49* 34 45* 42* % 10% 0% K: Kost/Service K: Pædagogisk K: SOSU K: FOA K: lømodtager på grudiveau K: Damark M: Tekik/Service M: FOA M: lømodtager på grudiveau M: Damark FOA ialt Kilde: Sudhedstilstade bladt FOA medlemmer, SIF 2010 K = kvide, M= mad * betyder, at forskelle er statistisk forskellig fra kotrolgruppe lømodtager på grudiveau år der er tages højde for aldersforskelle Bladt årige erhvervsaktive. Geemsit for åree 2000 og Opgjort i procet. 18 FOA Fag og Arbejde

19 3. Bedre sudhed i hverdage for borgere og medarbejdere 70 ideer udarbejdet af FOA og PeSam FOAs medlemmer er frotfigurer i de daske velfærdstilbud, og de er med til at sikre adres sudhed. Sudhedsdebatte raser og stiller krav til de ekelte om asvar for ege sudhed. Sudhedskampagere appellerer ikke til alle borgere og ka være medvirkede til at skabe og styrke ulighede i sudhed, da det hovedsageligt er de ressourcestærke, der efterlever dem. FOAs udgagspukt er, at velfærdsarbejdspladsere er cetrale for ædrig af livsstil for både medarbejdere og borgere. FOAs medlemmer arbejder bl.a. på plejecetre, i dagtilbud, skoler og sygehuse og er hver dag i kotakt med ældre, forældre, patieter og elever. Det betyder, at de rammer, der er for arbejdet på velfærdsarbejdspladsere og det arbejde, der udføres er helt afgørede for udviklige af sudhed. Derfor stiller vi skarpt på de muligheder, FOAs medlemmer har og skal have i hverdage for at fremme sudhede for de borgere, de dagligt er i kotakt med. Idékataloget giver bud på, hvorda sudhed ka blive forbedret for medarbejdere og borgere. Kataloget præseterer e lag række forslag til hadliger stort og småt der vil forbedre og styrke lighede i daskeres sudhed. Dette oplæg leverer ogle svar på, hvad ma ka gøre for at rette op på de ulighed, der i dag er i sudhede, ved at sætte id over for dem, der har brug for FOA Fag og Arbejde 19

20 det. Samtidig ved vi fra e række adre udersøgelser, at der bladt FOAs ege medlemmer er e del, der vejer mere ed geemsittet og ryger for meget. Med ideere går vi på 2 be: 1. FOA vil styrke sudhede for borgere og sætte id over for ulighede i sudhed 2. FOA vil styrke medarbejderes eget fokus på sudhed. Det er FOAs erfarig, at e idsats og fælles iitiativer på arbejdspladse i forhold til borgeres sudhed også får betydig for medarbejderes vide, holdiger og hadliger omkrig ege og families sudhed. FOA har erfarig med, at FOAs medlemmer geem opkvalificerig, i forhold til at styrke borgeres sudhed geem vide om kost, motio og træig, bruger de ye vide og lærig til at ædre ege vaer og helst i fællesskab med kollegaere. Foradriger kræver hadlig, og hadligere skal foregå på alle iveauer. De skal foregå i relatioe mellem FOA-medlemmet og borgere. De skal foregå på arbejdspladse mellem kolleger, og de skal foregå mellem ledere og asatte samt mellem borgere og politikere. Det kræver ædriger i rammer, ædriger i kultur, lyst til at arbejde med sudhed samt e række ideer, som dem vi foreslår her. Der skal være fokus på de gode historie om, at FOA-medlemmere giver et omsorgsfuldt KLEM. Medlemmere leverer allerede velfærdsydelser og er e succesfuld del af de daske velfærd. Vi skal have startet e positiv spiral ved at fokusere på det, der allerede fugerer. 20 FOA Fag og Arbejde

21 70 ideer FOA har i løbet af foråret 2010 på faggruppeladsmøder, ugdoms- og elevaktiviteter, i e workshop om ulighed i sudhed med 11 eksperter, og geem et idéværksted med kap 20 FOA-medlemmer - idsamlet e lag række ideer til, hvilke hadliger, der ka iværksættes til at forbedre sudhede for medlemmere og de borgere, de arbejder med i hverdage. Ideere kommer bredt rudt ma ka sige, at vi har ruter med ideer, der breder sig ud og rudt og e række stier og spor. Det er FOAs håb, at ideere vil blive taget op og udviklet på de ekelte arbejdspladser. De 70 ideer er samlet i 7 ruter : Idéer og abefaliger 1 Sude og udviklede arbejdspladser Bl.a. plads til at fastholde edslidte kolleger, idflydelse på ege arbejdstid mv. 2 Aftaler og politikker skal uderstøtte idsatse Forebyggelse skal tækes bredt id i kommueres og regioeres arbejde mv. FOA Fag og Arbejde 21

22 3 Sudhedsformidlere Ildsjæle skal fremme sudhede og uddaes i at hjælpe borgere og kolleger til sudere kost og motio mv. Hygieje tækes også med. 4 Aktivitetsildsjæle Medarbejdere og borgere arbejder samme om opgavere, f.eks. i ældrepleje, me også de små ka hjælpe til i dagtilbud. 5 Motio og bevægelse i hverdage Motiosbaer ved istitutioer og skoler. Kollega-motioshold mv. 6 Kost er ikke bare mad, det er også socialt fællesskab Borgere og køkkepersoale ka f.eks. lave mad samme. Sud kost til alle medarbejdere. Kompeteceudviklig om sud kost til med-arbejdere, så de ka vejlede adre om det mv. 7 Midre rygig Gør det mere besværligt at komme til at ryge. Uddaet rygestopistruktør på alle arbejdspladser mv. 22 FOA Fag og Arbejde

23 4. Privat sudhed er ulige sudhed Der er sket e markat udviklig på sudhedsområdet side Sudhedsområdet er geerelt set blevet lagt mere markedsgjort i løbet af de seeste år. Pricippet om Fri og lige adgag til sudhedsydelser i Damark er uder pres. Der er idført skattefordele for private sudhedsforsikriger, og atallet af private sudhedsforsikriger er steget kraftigt. Det frie valg er udvidet på sudhedsområdet, så ma ka vælge privathospital, hvis vetetide er mere ed 1 måed. De private sygehuse overtager e voksede del af behadligere. De offetlige sygehuse bliver styret stramt på aktivitete. De private sygehuse får ekstra betalig fra det offetlige, år der kommer ekstra patieter som følge af det frie sygehusvalg. Me de offetlige hospitaler har stramme økoomiske rammer. De skattebegustigede, arbejdsgiverbetalte sudhedsforsikriger og det udvidede frie sygehusvalg har været med til at øge ulighede i det daske sudhedsvæse. Det er i høj grad de bedst stillede, der har sudhedsforsikriger. Og det er dem, der også oftest behadles på de private sygehuse med e sudhedsforsikrig i baglomme. FOA Fag og Arbejde 23

24 Dem der tjeer bedst kommer mest på privathospital med sudhedsforsikrig Højeste idkomstdecil Laveste idkomstdecil Videregåede uddaelse Ige ugdomsuddaelse 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Procetvis behadlede på privathospitaler betalt via sudhedsforsikrig ud af alle behadliger. Kilde: AE-rådet, 28. april 2008 (Decil er 10 procet. Dvs. højeste idkomstdecil svarer til de 10 procet rigeste i Damark). Dertil kommer, at det er de mest velstillede, som tilsyeladede også yder bedst af det udvidede frie sygehusvalg, da de i højere grad bliver behadlet på privathospitaler på det offetliges regig ed de fattige. Samtidig dokumeterer geemgage, at daskere er meget splittede i spørgsmålet om det øskværdige i at have sudhedsforsikriger, hvor ma ka sprige køe over. 24 FOA Fag og Arbejde

25 Jo rigere ma er, jo mere positiv er ma over for, at ma med e sudhedsforsikrig ka sprige køe over 100% Negativ Positiv 61% 53% 39% 28% 25% 50% 54% 68% 73% 30% 39% 0% kr kr kr kr kr. og derover Svar på spm: Hvad syes du om, at ma med e privat sudhedsforsikrig ka få hurtigere behadlig ed folk ude e privat sudhedsforsikrig? Kilde: Gallup for FOA. Ved ikke-svar idgår ikke i opgørelse (ml. 2 og 9 pct.). De mest velstillede er dem, der især har sudhedsforsikriger, og de syes, det er fit. De dårligst stillede har ikke og de syes ikke, det er i orde, at ma ka sprige køe over. Det viser, at der er ved at ske et brud på solidaritete i velfærdsydelsere, hvor de bedst stillede taler for, at ma skal kue sprige køe over med e sudhedsforsikrig. FOA Fag og Arbejde 25

26 Jo højere idkomst jo flere har sudhedsforsikrig 100% Ja, teget og betalt af mig selv Ja, betalt af mi arbejdsgiver 21% 29% 50% 13% 59% 48% 36% 0% kr. 13% 14% 12% 4% kr kr kr kr. og derover Spm: Har du selv e sudhedsforsikrig? Kilde: Gallup for FOA Prise for dee markedsgørelse er e udermierig af det fælles, skattefiasierede sudhedsvæse med fri og lige adgag til sudhedsydelser. Det skaber e skævvridig af sudhedsydelser til fordel for privat asatte med høj idkomst og med sudhedsforsikriger. Samtidig er både sudhedsforsikrigere og behadligsgaratie med til at flytte opgaver fra det fælles offetlige regi over til private hospitaler, der selv vælger, hvilke opgaver de øsker at tjee pege på, og hvilke opgaver, der ikke ka tjees pege på - og derfor forbliver i offetligt regi. 26 FOA Fag og Arbejde

27 Abefaliger Det er vigtigt, at der sker et opgør med dee udviklig, så der ikke bliver et A- og et B-hold i sudhede, hvor idkomst og uddaelse er afgørede for, om ma ka få e ordetlig behadlig. På de baggrud abefaler FOA: Stop skattefriholdelse af de arbejdsgiverbetalte sudhedsforsikriger. Skattefriholdelse har ige gavlige effekter, me er e idirekte statsstøtte til privat behadlig, hvor state går glip af væsetlige skatteidtægter. Ordige bidrager til ulighed i sudhedsvæseet, fordi forsikrede får mulighed for at sprige vetelistere over. Det uværede frie sygehusvalg skal ædres, så alle ikke bare ka vælge et privat tilbud, hvis der er e måeds vetetid. Vi vil have e y optimal behadligsgarati med kort vetetid for alvorlige sygdomme og lidt lægere for midre alvorlige sygdomme. På de måde får de offetlige hospitaler mulighed for at følge med. FOA Fag og Arbejde 27

28 5. FOAs psykiatripolitiske udspil med 9 bud på e bedre psykiatri FOA har formuleret 9 bud på, hvad der skal til for at gøre psykiatrie bedre for de psykisk syge og samtidig sikre e bedre arbejdsplads for de asatte. Psykiatrie er et sted, hvor e stor del af samfudets svageste bør få de hjælp de har behov for. Psykiatrie har i e årrække levet et lidt stille liv. Det er der mage forklariger på. E af dem er, at psykiatrie i stor udstrækig er tabu-belagt. Selvom der er kommet større åbehed omkrig psykiske sygdomme, er der stadig lag vej edu til at omtale psykiske lidelser, som ma omtaler brækkede be eller migræe. FOAs udspil tager udgagspukt i hverdage. Hverdage for de psykisk syge og for de medarbejdere, der har deres daglige arbejde i psykiatrie. I efteråret 2009 holdt FOA e PsykiatriCamp med beslutigstagere og eksperter fra området. De satte sig samme og kom med e række ideer til, hvorda der ka rettes op på psykiatrie. På de baggrud har FOA udarbejdet 9 bud på e bedre psykiatri: 28 FOA Fag og Arbejde

29 Abefaliger Bør af psykisk syge skal have chace for at være bør FOA foreslår bl.a. kokret, at der skal idføres faste procedurer, så ma sikrer, at der tages håd om sidslidedes bør i forbidelse med akutidlæggelser. Tidlig og sammehægede idsats over for bør FOA foreslår bl.a., at der oprettes børeteams, som bygger bro mellem dem, der arbejder med bør med psykiske vaskeligheder Uge psykisk syge skal mødes og hjælpes i øjehøjde FOA foreslår bl.a., at der oprettes e hotlie som rettes mod de uge i aldersgruppe år samt de uges etværk adre uge og familie, og som er åbe, år adre har lukket. Vi skal gøre op med holdige É gag syg altid syg FOA foreslår bl.a., at der arbejdes med projekter uder overskrifte Arbejdspladse for alle for at sikre psykisk syge e fastere tilkytig til arbejdsmarkedet. Psykisk syge ældre har krav på særlig opmærksomhed Psykiatri skal prioriteres i vores ældresektor, så ældre ka få de korrekte behadlig i ældresektore. Frotmedarbejdere i kommuer skal have et fagligt kompeteceløft. FOA Fag og Arbejde 29

30 Bedre sammehæg mellem systemere ide for psykiatrie Der er alt for mage usammehægede forløb mellem kommuere og regioere. Det skal der rettes op på. Sudhedsaftalere skal være mere forpligtede, og samarbejdet på tværs skal styrkes. Styrk og udyt medarbejderes faglige ressourcer FOA foreslår bl.a. mere fleksibel opgavevaretagelse og bedre efteruddaelsestilbud for social- og sudhedsassistetere. Skab sammehæg mellem arbejdsopgaver og ressourcer Psykiatrie er økoomisk trægt, og det er væsetligt, at der laves e lagsigtet strategi, eksempelvis så psykiatrie ikke er afhægig af satspuljeforligee. På vej mod e sikker arbejdsplads Der udarbejdes pricipper for ormerigsmodeller, som tager højde for sikkerheds-/tryghedselemetet for persoalet. Således at der altid er persoale ok til at kue hådtere vaskelige situatioer, f.eks. om atte. 30 FOA Fag og Arbejde

31 Vigtige temaer i FOAs psykiatripolitiske udspil Ud af de mage kokrete forslag i FOAs psykiatripolitiske udspil er det især vigtigt at holde fokus på at sikre sammehæge mellem systemere ide for psykiatrie, så borgere ikke oplever at være kastebolde. Det er også vigtigt, at der tages håd om børee af psykisk syge og de uge med psykiske problemer. Og der ligger e væsetlig opgave i fremtide med at sætte id over for ældre med psykiske problemer. Her skal persoalet i ældrepleje geares til at kue sætte ordetlig id. Og så skal der gøres oget markat ved sikkerhede for de asatte, der arbejder i psykiatrie. FOA Fag og Arbejde 31

32 6. Sygehuskrise 2010 Debatpjece udgivet af Sudhedskartellet, FAS, YL, HK/Kommual og FOA. Aktivitete på ladets sygehuse var i 2009 meget høj, helt oppe omkrig 8-10 procet større ed året før. Me i stedet for et klap på skuldere fik de asatte e fyreseddel i håde, da de kom id i Foreløbigt er over 2000 stilliger edlagt og 500 fyret side ytår. Alt samme på grud af e budgetoverskridelse på 1,1 procet. De 5 faglige orgaisatioer på sygehusområdet har i fællesskab bedt Dask Sudhedsistitut (DSI) om at kortlægge de eksisterede vide om styrigsmekaismere i sygehusvæseet. Kortlægige foreligger i rapporte Økoomi og styrig i sygehusvæseet (DSI maj 2010). På baggrud af rapporte har de faglige orgaisatioer udarbejdet pjece Sygehuskrise 2010 Hvorda udgår vi ye kriser i fremtide?, hvor hovedkoklusioere fra DSI-rapporte udbygges med e række abefaliger fra de fem faglige orgaisatioer. Opgørelse edefor viser, at der er blevet asat flere på sygehusee side Me i dag varetager 77 meesker de opgaver, som blev varetaget af 100 i Produktioe er højere ed idtægtere DSI s rapport viser, at regioeres idtægter til at drive ladets sygehuse kosekvet har ligget lavere ed de produktio, der ret faktisk er foregået. Der har altså været tale om produktivitetsforbedriger hvert år de sidste mage år. 32 FOA Fag og Arbejde

33 Aktivitets- og beskæftigelsesvækst , idex (2001=100) Aktivitet Beskæftigede Note: Aktivitetsopgørelse er de samlede produktio i året opgjort i DRG-værdi. Aktivitetsvækst for 2009 er baseret på skø fra Daske Regioer. Der er forudsat e vækst på 11 procet fra 2007 til 2009 Kilde: Tallee er fra Daske Regioer på baggrud af Ladspatiestregistret samt Iderigs- og Sudhedsmiisteriet (på baggrud af tal fra FLD og Sudhedsstyrelses Lø- og beskæftigelsesregister) FOA Fag og Arbejde 33

34 Vækst i produktio og idtægter 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Produktio Idtægter 0% Kilde: DSIs rapport: Økoomi og styrig i sygehusvæseet, maj 2010 Produktivitetskrav på 20 procet de sidste 10 år Hvert år side 2000 har regerige krævet e højere produktivitet på 2 procet om året på ladets sygehuse. Det krav ligger også i Det er blevet til i alt 20 procet de sidste 10 år. Til sammeligig er de private produktivitet fra 2001 til 2008 ku vokset med i geemsit 0,4 procet om året. Vi har sagt, at der skal være e time-out i de årlige 2-procet-krav. 34 FOA Fag og Arbejde

35 Styrigsmekaismer på e kivsæg Hvis hospitalet producerer for meget, skal de betale regige tilbage, f.eks. i form af stilligsedlæggelser mv. Hvis de producerer for lidt, risikerer de ikke at få pege ok til de kapacitet, de kører med. Det er e balacegag på e kivsæg. Det er et uholdbart system, for ma ka ikke ramme plet hver gag. Det er ovei et problem, år der samtidig er udvidet frit sygehusvalg, hvor patietere ka vælge frit, hvis vetetide er på over e måed. Det presser sygehusee til at forsøge at følge med patieteres efterspørgsel. Det har de gjort i 2009, me med fyriger til følge. Regerige har skabt et efterspørgselsstyret system, hvor ma siger til befolkige, at ma ka vælge frit, me år regige skal betales, så sker det med stilligsedlæggelser og fyriger. 5 fælles abefaliger fra de faglige sudhedsorgaisatioer Det er e uholdbar situatio for hospitalere og dets medarbejdere, at ma bliver presset til at edlægge stilliger, hvis ma følger med patieteres efterspørgsel. Derfor er de 5 faglige orgaisatioer kommet med 5 abefaliger: FOA Fag og Arbejde 35

36 Abefaliger E y optimal behadligsgarati med kort vetetid for alvorlige sygdomme og lidt lægere for midre alvorlige sygdomme. Det bidrager til fleksibilitet og effektivitet, og at de mest syge behadles først. Der geemføres u og her time out i de årlige produktivitetskrav fra regerige. Itet produktivitetskrav til sygehusee i Realistiske forudsætiger for aktivitetsvækst og økoomi i aftale mellem regerige og Daske Regioer. Aftale skal sikre større fleksibilitet og frihed til plalægig og styrig af sygehusaktivitete og -økoomie. Fokus på patietgrupper, der ikke er blevet prioriteret geem e årrække, bl.a. ide for det mediciske og psykiatriske område. Folketiget bør i et bredt flerårigt politisk forlig sikre rammere for udviklige af fremtides sudhedsvæse til gav for borgere og patietere. 36 FOA Fag og Arbejde

37 Regerige og regioere justerer lidt I økoomiaftale for 2011 er der åbet op for, at ma skal justere de måde, ma heviser folk til f.eks. fedmeoperatioer. Det er et lille skridt på veje. Me i aftale er der fortsat ku idreget e lille aktivitetsstigig på 3 procet i 2011 det skal ses i forhold til, at ma i 2009 lå på omkrig 10 procet. Og der skal stadig løbes 2 procet hurtigere i FOA Fag og Arbejde 37

38 7. Sudhedsfremme Sudhedsfremmeordiger i kommuere: Avedes mest på rådhuset KL, KTO og Sudhedskartellet har i forlægelse af OK08 fået geemført e udersøgelse af sudhedsordiger på de kommuale arbejdspladser (maj 2010). 4 Udersøgelse viser, at sudhedsordiger ide for motio og fysisk aktivitet er de mest udbredte, efterfulgt af tilbud om behadligsordiger samt tilbud om kost og erærig. Me sudhedsordigere i kommuere er ofte orgaiseret så de passer bedst til asatte på rådhuset, selvom de ofte er tiltækt alle medarbejdere. De placeres emlig tit på rådhuset (massage, madordig, motiosrum, etc.), så de rådhusasatte i højere grad har mulighed for at beytte ordigere i løbet af arbejdsdage ved at flekse ud. Udersøgelse kokluderer, at de mest cetrale udfordrig for kommuere ligger i, at sudhedsordigere skal å ud til de medarbejdere, der ikke selv opsøger dem. De cetralt placerede sudhedsordiger er særlig effektive til at å ud til de såkaldte ressourcestærke medarbejdere, som har e iteresse i aktivt at opsøge dem. Udersøgelse peger på, at der skal bruges adre tilgage for at å de medarbejdere, der ikke umiddelbart opsøger arbejdspladses sudhedstilbud. 4 Udersøgelse for regioere kommer i løbet af eftersommere FOA Fag og Arbejde

39 Det siger FOAs medlemmer om sudhedsfremme FOAs Medlemspuls er ved årsskiftet 2009/2010 blevet spurgt om der er ogle sudhedstilbud, de vil lade komme i stedet for oget af løstigige ved æste overeskomst i 2011 (se figur). Når medlemmere skal pege på op til 5 tilbud, der ka komme i stedet for oget af løe ved OK11, svarer 28 procet: ige af tilbuddee. Derudover peger medlemmere især på følgede 5 tilbud: 1. Betalte omsorgsdage til é selv (38 procet) 2. Massage (36 procet) 3. Fysioterapi/kiropraktor (28 procet) 4. Sud og gratis mad i arbejdstide (25 procet) 5. Motios- eller fitessfaciliteter (22 procet) FOA Fag og Arbejde 39

40 Vil du være villig til at lade ogle af de førævte sudhedstilbud komme i stedet for oget af løstigige ved æste overeskomst (sæt op til 5 krydser)? 0% 20% 40% 60% Betalte omsorgsdage til e selv Massage Fysioterapi/kiropraktor Disse tig skal ikke erstatte lø Sud og gratis mad i arbejdstide Motios- eller fitessfaciliteter Sudhedsforsikrig Wellessophold (afslapig) Gratis frugt Tilbud om målrettet styrketræig Årligt helbredstjek hos læge Rådgivig om arbejdstilliger mm Psykolog Diætist (kostrådgiver) Norm om f.eks. to på atarbejde Ved ikke Rygestopkursus Rådgivig om livsstil Familerådgivig 28% 28% 25% 22% 21% 16% 16% 16% 12% 10% 8% 8% 8% 5% 2% 2% 1% 38% 36% Kilde: FOAs Medlemspuls dec medlemmer deltog i udersøgelse. Det svarer til e svarprocet på FOAs Medlemspuls er et elektroisk medlemspael beståede af cirka medlemmer. Der tilstræbes så stor overesstemmelse mellem FOAs medlemsskare og deltagere i Medlemspulse i forhold til kø, alder, sektor og geografisk spredig. Altså så stor repræsetativitet som muligt. Ekelte sektorer er overrepræseterede i Medlemspulse, f.eks. social- og sudhedssektore. Derfor er svaree vægtet i forhold til sektor, så det flugter med medlemsskare. 40 FOA Fag og Arbejde

41 8. Mediciske patieter Ældre patieter på hospitalere falder ofte id i kategorie, der kaldes mediciske patieter, hvilket vil sige, at de lider af mage forskellige sygdomme samtidigt, at deres symptomer ka være svære at adskille og diagosticere, og at de tager mage forskellige slags medici. Mediciske patieter fylder meget i sudhedsvæseet. 4 ud af 10 idlæggelser på de offetlige sygehuse var på mediciske afdeliger i Og de fleste heraf var ældre på over 65 år. Atallet af ældre på mediciske afdeliger er vokset fra idlæggelser i 2001 til i 2009 altså med 35 procet. Lagt de fleste idlægges akut primært med sygdomme i kredsløbsorgaer, ådedrætsorgaer, svulster og uklare diagoser. 6 Ældre mediciske patieter veter på at komme hjem fra sygehuset Mage mediciske patieter veter på at komme hjem efter de er færdigbehadlet. I 2009 oplevede patieter at ligge på et sygehus, selvom de var blevet erklæret færdigbehadlet. Ud af dem var 8 ud af 10 mediciske patieter. Og det er primært de ældre over 65 år, som er idlagt selvom de er færdigbehadlede. I geemsit ligger færdigbehadlede mediciske patieter 7 dage efter at deres behadlig er afsluttet. 6 S. 16 i Forbedret idsats for mediciske patieter, Daske Regioer og Ældresage FOA Fag og Arbejde 41

42 Belægigsprocete er højest på de mediciske afdeliger Geerelt er der højere belægigsproceter på de mediciske afdeliger ed på de kirurgiske. På mediciske afdeliger er belægigsprocete på 94, mes de er på 82 procet på kirurgiske afdeliger (og 92 procet på psykiatriske afdeliger). 1 ud af 3 mediciske afdeliger har et geemsitligt årligt belægigstal på over 100 procet. Dvs. overbelægig. Dee adel er vokset fra 32 procet i 2007 til 37 procet i Mage geidlæggelser for ældre patieter Sudhedsmediere Aps skriver i deres rapport, at geidlæggelsesfrekvese for ældre patieter tyder på, at effektiviserige af sygehusvæset, hvor patieter udskrives hurtigere med heblik på rehabiliterig i eget hjem, medfører uødigt mage geidlæggelser. Geidlæggelser sker emlig oftest ide for 3 dage efter udskrivelse og tilskrives ete, at patietere ikke er færdigbehadlede eller problemer i forbidelse med trasport og istallerig i hjemkommue (ete i eget hjem eller plejehjem). Især for følgede sygdomme er der mage geidlæggelser af ældre patieter: Astma/brokitis. Her blev 28 procet af de ældre patieter geidlagt ide for 30 dage efter de var blevet udskrevet. Dehydrerig (24 procet). Lugebetædelse (23 procet). 8 7 Forbedret idsats for mediciske patieter, Daske Regioer og Ældresage Sudhedsmediere Aps fra Geidlæggelser af ældre i Damark 2008, Sudhedsstyrelse. 42 FOA Fag og Arbejde

43 Abefaliger fra Daske Regioer og Ældresage om forbedriger for mediciske patieter Daske Regioer og Ældresage har i fællesskab peget på, at der skal sættes fokus på e række områder for at forbedre forholdee for de ældre mediciske patieter. 9 I FOA meer vi at abefaligere er et godt udgagspukt for debatte. De går især på, at der skal ske et styrket samarbejde mellem kommuer og regioer i forhold til at følge op på patietere, efter de er blevet udskrevet og i forbidelse med forebyggelse og opsporig. De retter bl.a. fokus på følgede: Udgåede hospitalsfuktioer Hurtig udredig og diagosticerig Klare aftaler mellem kommuer og regioer om, hvem der tager sig af hvilke patieter. Og klare aftaler mellem kommuer og regioer ved udskrivig af patieter Udgåede teams fra geriatiske afdeliger Præhospital idsats og borgerære tilbud Bedre opfølgig efter udskrivelse fra de mediciske afdeliger Forebyggelse og tidlig opsporig Kompeteceløft af hjemmepleje og hjemmesygepleje 9 Forbedret idsats for mediciske patieter, Daske Regioer og Ældresage FOA Fag og Arbejde 43

44 9. Forebyggelse for bør og uge Sudhedsmediere Aps rapport dokumeterer, at der er e stor ulighed i sudhede bladt daskere. Jo rigere og jo lægere uddaelse ma har, jo lægere lever ma og jo større er chacere for at overleve farlige sygdomme. Mage af sygdommee skyldes overvægt, rygig mv. og livsvilkår og livsstil i det hele taget. Sudhede grudlægges allerede i bardomme. Er ma overvægtig som bar, så er ma det sadsyligvis også som vokse. Overvægt bladt bør er mest udbredt i de laveste socialgrupper Sudhedsmediere Aps rapport dokumeterer, at også børees sudhed er ulige fordelt. De fleste overvægtige bør kommer fra de laveste sociale grupper. E udersøgelse har vist, at 6 gage så mage piger fra de laveste socialgruppe (socialgruppe 5) er overvægtige i forhold til pigere fra de højeste socialgruppe (socialgruppe 1). Ku 2 procet af pigere fra de højeste socialgruppe er overvægtige, mes 12 procet af pigere fra de laveste socialgruppe er overvægtige. 44 FOA Fag og Arbejde

45 Procetvis atal overvægtige ide for hver af de 5 socialgrupper 14% Drege Piger 13,3% 12% 12,3% 12,1% 10% 8,7% 10,2% 9% 10,3% 8% 7,5% 7,3% 6% 4% 2% 2,2% 0% Kilde: Læge Kristie Fabritius & cad.sciet. Mette Rasmusse (Købehavs Uiversitet, Istitut for Folkesudhedsvideskab, Afdelig for Social Medici). Ifølge Sudhedsstyrelse er hvert femte bar overvægtigt og 70 procet af dem, der er overvægtige som bør, er det også som vokse. Det giver ikke ku fysiske problemer, me børee siger selv, at de i højere grad er udsat for drilleri og mobig. FOA Fag og Arbejde 45

46 Skolebørees sudhed: Jo rigere, jo sudere E udersøgelse af skolebørs sudhed viser, at bør fra de laveste socialgrupper har større helbredsproblemer ed bør fra de højere socialgrupper. Mavepie, odt i rygge, hovedpie mv. er mere udbredt bladt bør fra de laveste socialgrupper. Me sudhedsadfærde er også forskellig bladt børee. Bør fra de højere socialgrupper dyrker mere motio, spiser mere frugt og grøtsager og børster oftere tæder ed bør fra de lavere socialgrupper. Mere ed 2 ud af 3 bør fra de højeste socialgrupper spiser frugt og grøt dagligt, mes det ku er omkrig halvdele af børee fra de laveste socialgrupper, der spiser frugt og grøt dagligt. Forebyggelseskommissioe pegede på, at der sker e polariserig i bør og uges koditiosiveau, således at e tiltagede stor gruppe uge har e dårlig koditio. For at forebygge ulighede i daskeres sudhed og forhidre sygdomme som følge af overvægt mv. skal der sættes id allerede i bardomme. Allerede i bardomme er sudhede ulige fordelt. Og det er de også i vokselivet. Derfor bør der allerede tidligt i børees liv sættes id for at forbedre sudhede. Familier på starthjælp er fattige I over halvdele af familiere på starthjælp er de ee eller begge forældre ramt af sygdom. Og familieres rådighedsbeløb ligger lagt uder Damarks uofficielle 46 FOA Fag og Arbejde

47 Elevers sudhed fordelt på forældres socioøkoomiske status Familiesocialgruppe Procet af elevere med helbredsproblemer efter socialgruppe Hovedpie ugetligt Mavepie ugetligt Odt i rygge ugetligt Midst et symptom dagligt BMI bladt de 10 procet højeste Procet af elevere med forskellige idikatorer på sudhedsadfærd efter familiesocialgruppe Børster tæder midst 2 gage dagligt Dyrker midst 4 timers hård motio ugetligt Spiser frugt dagligt Spiser grøsager dagligt Ryger dagligt Drikker sodavad dagligt Drikker alkohol midst ugetligt Kilde: Skolebørsudersøgelse 2006 redigeret af Perille Due og Mette Rasmusse side Socialgruppe 1-2: Akademikere, direktører, højere fuktioærer, ledere mv. Socialgruppe 3-4: Øvrige fuktioærer og selvstædige, faglærte arbejdere. Socialgruppe 5-6: Ikke faglærte arbejdere + de som lever af overførselsidkomst. Udersøgelse har idhetet oplysiger om over årige, 13-årige og 15-årige elever. FOA Fag og Arbejde 47

48 fattigdomsgræse. Idtil starthjælpe blev idført, var kotathjælpe det politisk besluttede laveste idtægtsiveau for familieforsørgelse. Et regestykke i rapporte Flygtige på starthjælp, som bladt adre CASA (Ceter for Alterativ Samfudsaalyse) og Dask Socialrådgiverforeig står bag, viser, at familier på starthjælp skal klare sig for, hvad der svarer til 55 procet af, hvad de kue have fået i kotathjælp. Abefaliger Gratis sud kost til alle bør i dagtilbud og i folkeskole. Overvægt i vokselivet grudlægges tit i bardomme. Derfor skal der sættes id med sud kost allerede for børee. Det skal være gratis, så ma ikke får e social slagside. De forøgede forældrebetalig i forbidelse med frokostordigere i dagistitutioere skal skrues ed ige. Folkeskole skal tilføres ressourcer, så alle bør er fysisk aktive midst e time om dage i skole, som Forebyggelseskommissioe abefaler. Asættelse af udervisigsassisteter i folkeskole vil kue bidrage til at føre abefalige ud i livet. Dagtilbuddee skal geem arbejde med krop og bevægelse bidrage til at sætte fokus på fysisk aktivitet. Starthjælp til flygtige afskaffes. Bør, der vokser op i e familie på starthjælp er Damarks fattigste. At de ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter, har stor betydig for deres sudhed. 48 FOA Fag og Arbejde

49 10. Baggrud Arbejdsgruppe Kasper Maiche er projektleder på udspillet. Udspillet består af edeståede pjecer og rapporter: Ulighed i daskeres sudhed: Opsamlig udarbejdet af Peter Lidholm. Rapporte Ulighed i daskeres sudhed er udarbejdet af Sudhedsmediere Aps. FOA-medlemmeres sudhed: Opsamlig udarbejdet af Ige Frölich og Kasper Maiche. Rapporte FOA medlemmeres sudhed er udarbejdet af States Istitut for Folkesudhed. Bedre sudhed i hverdage: Udarbejdet af Jes Folkerse, Charlotte Bredal og Mie Aderse (udarbejdet i fællesskab med PeSam) Privat sudhed er ulige sudhed: Udarbejdet af Maria Breghardt og Kasper Maiche FOAs psykiatripolitiske udspil: Udarbejdet af Claus Corelius og Mie Aderse. Sygehuskrise 2010 (debatpjece udgivet af Sudhedskartellet, FAS, YL, HK/Kommual og FOA, som blev udarbejdet i foråret 2010). Rapporte Økoomi og styrig i sygehusvæseet er udarbejdet af Dask Sygehus Istitut, DSI. Layout: GraFOA Maja Hooré/Girafisk Desig Bete Stese Christese og bearbejdig i øvrigt Peter Lidholm. Derudover har flg. kosuleter deltaget i mødere om udspillet: A Lübbers, Birgit Stechma, Birthe Jeppese og Charlotte Bredahl. FOA Fag og Arbejde 49

50 Styregruppe Der har været afholdt e række møder med deltagelse af Deis Kristese, Kare Stæhr, Hele Kobæk, Per Lage, Ae Mette Lauridse, Jes-Jørge Krogh, Mie Aderse og Kasper Maiche. 50 FOA Fag og Arbejde

51 FOA Fag og Arbejde 51

52 Stauigs Plads Købehav V Tlf.: FOA Fag og Arbejde

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com

ESBILAC. - modermælkserstatning til hvalpe VEJLEDNING. www.kruuse.com ESBILAC - modermælkserstatig til hvalpe VEJLEDNING De bedste start på livet, e yfødt hvalp ka få, er aturligvis at stille si sult med si mors mælk. Modermælk ideholder alt, hvad de små har brug for af

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

FOAs 10 forslag til mere lige sundhed

FOAs 10 forslag til mere lige sundhed FORBUND ulighed koster behandlingsmulighed beslutning demens FOAs 10 forslag til mere lige sundhed Sådan får rengøringsassistenten og direktøren lige mange leveår folkeundersøgelse undersøgelsesresultat

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN?

ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? ET ELNET I VERDENSKLASSE OGSÅ I MORGEN? SORRY POWER IS OUT I USA har ma uder ivesteret i elettet. Atallet af fejl på ettet er mere ed fordoblet på to årtier, og op til e halv millio amerikaere oplever

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende F O A F A G O G A R B E J D E Fysisk arbejdsmiljø Sudhedsfremmede ikke edslidede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Fysisk arbejdsmiljø Idhold Forskig skal bidrage til at

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

RAW FOOD. www.rawfoodbogen.dk. Revolutionerende kogebog: Raw Food kan forvandle vores sundhed og Jordens tilstand

RAW FOOD. www.rawfoodbogen.dk. Revolutionerende kogebog: Raw Food kan forvandle vores sundhed og Jordens tilstand i t e l l i g e t, f o r f ø r e d e o g s u d m a d t i l a l l e www.rawfoodboge.dk Revolutioerede kogebog: Raw Food ka forvadle vores sudhed og Jordes tilstad Det er fascierede, hvad Raw Food ka gøre

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14 Modul 2 E14 Modulbetegelse, tema og lærigsudbytte Tema: Sygepleje - sudhed og sygdom Modulet retter sig mod vide om sudheds - og sygdomsbegreber og kliiske metoder i sygepleje heruder kliisk observatio,

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nimerix pulver og solves til ijektiosvæske, opløsig i fyldt ijektiossprøjte Meigokokgruppe A, C, W-135 og Y kojugeret vaccie 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

et katalog med 70 idéer til borgere og medarbejdere Bedre sundhed i hverdagen FOA Fag og Arbejde 1

et katalog med 70 idéer til borgere og medarbejdere Bedre sundhed i hverdagen FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e et katalog med 70 idéer til borgere og medarbejdere Bedre sundhed i hverdagen FOA Fag og Arbejde 1 Pjecen udgives i samarbejde med PenSam Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner

Muligheder og visioner for monitering af anlægskonstruktioner Muligheder og visioer for moiterig af alægskostruktioer Claus Vestergaard Nielse, Betocetret Dask Brodag de 31. marts 2009, Odese Dask Brodag, 31.03.2009 Claus V. Nielse, Betocetret INDHOLD Bæredygtighed

Læs mere

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og

TIMEGLASSETS FASER: Introen er et foto og nogle spørgsmål til hele kapitlet. Meningen med introen er, at du og TIMEGLASSETS FASER: INTRO Itroe er et foto og ogle spørgsmål til hele kapitlet. Meige med itroe er, at du og di klasse skal få e ide om, hvad kapitlet hadler om, og hvad I skal lære. Prøv at svare på spørgsmålee

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 3 jui 2016 30. årgag ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER ALLE MEDICINERET DIAGNOSTICERET MEDICINERET & DIAGNOSTICERET

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene

Projekt 2.3 Det gyldne snit og Fibonaccitallene Projekter: Kapitel Projekt.3 Det glde sit og Fiboaccitallee Forslag til hvorda klasses arbejde med projektet ka tilrettelægges: Forløbet:. Præsetatio af emet med vægt på det glde sit.. Grppere arbejder

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Kosmetisk hudbehandling

Kosmetisk hudbehandling HudCeter Mølholm Kosmetisk hudbehadlig 1 HudCeter Mølholm Som patiet på et af Europas absolut førede hudcetre er du i helt sikre hæder Et af Europas absolut førede hudcetre idefor kosmetisk laser- og ijektiosbehadlig

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik Forelæsig Uge 1, torsdag. februar 006 ichael Væth, Afdelig for Biostatistik. Sammeligig af to middelværdier sikkerhedsitervaller statistisk test Sammeligig af to proportioer

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

HudCenter Mølholm Cosmetic

HudCenter Mølholm Cosmetic HudCeter Mølholm Cosmetic 1 Som patiet på et af Europas absolut førede hudcetre er du i helt sikre hæder 2 HudCeter Mølholm Cosmetic Et af Europas absolut førede hudcetre idefor kosmetisk laser- og ijektiosbehadlig

Læs mere

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Forelæsig Uge, tirsdag. Niels Trolle Aderse, Afdelige for Biostatistik. Geerelt om kurset: - Formål - Forelæsiger - Øvelser - Forelæsigsoter - Bøger - EpiBasic: http://www.biostat.au.dk/teachig/software

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab Statistik ved Bachelor-uddaelse i folkesudhedsvideskab Græseværdisætiger Det hadler om geemsit Statistikere elsker geemsit Det er oplagt e god ide at tage geemsit. Hvis jeg f.eks skal gætte på vægte af

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Motivation. En tegning

Motivation. En tegning Motivatio Scatter-plot at det mådelige salg mod det måedlige reklamebudget. R: plot(salg ~ budget, data = salg) Økoometri Lektio Simpel Lieær Regressio salg 400 450 500 550 20 25 30 35 40 45 50 budget

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed

FOA-medlemmernes sundhed FOA Kampagne og Analyse 9. juni 2015 FOA-medlemmernes sundhed Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for FOA foretaget en undersøgelse af FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

Ledere Hold 2016-2017

Ledere Hold 2016-2017 Morgedages Ledere Hold - Et ambitiøst udvikligsforløb for ledertaleter - ka og vil jeg gå lederveje? Holstebro Kommue Hvorfor arbejde med ledertaletudviklig? Som et led i Holstebro Kommues politik om at

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple ormalfordeligsmodeller Jørge Larse IMFUFA Roskilde Uiversitetsceter Februar 1999 IMFUFA, Roskilde Uiversitetsceter, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jørge Larse: STATISTIKNOTER: Simple

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Løsninger til kapitel 7

Løsninger til kapitel 7 Løsiger til kapitel 7 Opgave 7.1 a) HpoStat giver resultatet: Pop. varias er ukedt, me 30, så Normalf. bruges approksimativt = 54,400 s 1.069,90 = 00,000 0,95 49,868 58,93 Dette betder, at med 95% sikkerhed

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere