Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse

2 Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv tilgag E god voldspolitik Hvorda ka ma komme i gag? Kriseberedskabspla Et godt eksempel Faglige metoder I tæt daglig kotakt med brugere Midre tæt kotakt med brugere Brugeriddragelse Uddaelse Grududdaelse Efteruddaelse Kollegial sparrig og supervisio Arbejdspladsvurderig (APV) Ispiratio til e APV hadligspla Litteratur 16 Iformatio på ettet 18

3 Vold på arbejdspladse Forebyggelse

4 Et godt forebyggede arbejde Flere casestudier, rapporter og eksempler på god praksis viser, at der er ogle klare forudsætiger for e god voldsforebyggelse. Er de tilstede ka forebyggelse af vold til gegæld være med til at forbedre såvel arbejdsmiljøet som service og kvalitet. De vigtigste elemeter i de forebyggede voldidsats er: Trivsel Medarbejderes trivsel, gode samarbejds og kommuikatiosformer og tryghed i persoalegruppe er e af forudsætigere for, at ma ka forebygge vold. Åbehed, ærlighed og klare lijer i persoalegruppe er afgørede for et godt samarbejde på arbejdspladse. Det er vigtigt, at ma ved, at ma ka stole på hiade. At ma keder og ka acceptere hiades græser, styrker og svagheder, og at der er e holdig om, at det er ok at sige fra. Tryghed og åbehed i persoalegruppe smitter også positivt af på brugeres trivsel. Faglighed Fagligt kvalificerede medarbejdere er cetrale i voldsforebyggelse. Et højt fagligt iveau idebærer, at ma både har idsigt i sig selv, i persoalegruppe og i brugere. At forebygge voldelige episoder kræver stor vide om brugere, og idsigt i og forståelse for baggrude for deres reaktioer, så ma ka målrette det pædagogiske arbejde. Persoalet må også have overblik, arbejde systematisk og løbede udvikle og afprøve ye metoder. Ma arbejder også voldsforebyggede år ma arbejder respektfuldt og yder e god hjælp til e beboer eller år ma formår at afpasse kommuikatioe til situatioe år ma står overfor e ophidset borger. Uddaelse er cetralt, me fører ikke i sig selv til udviklig. Der bør skabes rammer for e kostat læreproces, hvor ma geem supervisio, feedback, kollegiale diskussioer og faglig vejledig løbede arbejder med at evaluere og justere arbejdet og samarbejdet på arbejdspladse. Ledelse E klar og sylig ledelse, der er egageret, bakker medarbejdere op og iddrager dem i beslutigsprocessere, er e forudsætig for et godt samarbejde og et godt pædagogisk arbejde. Der skal være klare retigslijer for både persoale og brugere. Klare krav og e tydelig asvarsfordelig mellem ledelse og medarbejdere. Ledelse skal være opmærksom på at prioritere tid og ressourcer til faglig udviklig, faglige diskussioer, supervisio mv. 4 l FOA Fag og Arbejde

5 Der eksisterer æppe mage arbejdspladser hvor arbejdsmiljøet er problemfrit. Det vigtige er at ma hådterer problemere på e foruftig måde. I dee sammehæg er det af stor betydig at ledere og medarbejdere, der igagsætter voldsforebyggede idsatser er gode rollemodeller. Brugeriddragelse Brugeriddragelse har stor betydig for at forebygge vold og trusler. Det øger brugeres livskvalitet, år de er med til at tage beslutiger om deres ege hverdag. Samtidig ka persoalet bedre målrette deres arbejde, år de har e god forståelse for brugere og deres måde at opfatte hverdage på. Fællesskab Det er et fælles asvar at forebygge vold på arbejdspladse. Derfor er det helt cetralt, at alle medarbejdere løbede iddrages i e dialog om voldsforebyggelse og føler et fælles asvar for at skabe gode arbejds og livsbetigelser for persoale og brugere. Det er e proces, som ofte hadler om at flytte græser og ædre holdiger på arbejdspladse, og det er vigtigt, at hele persoalegruppe har e fælles forståelse og diskuterer sig frem til fælles holdiger. Foradriger skal være baseret på fælles diskussioer med udgagspukt i medarbejderes kokrete erfariger fra dagligdage, for at sikre, at de bliver rodfæstet på arbejdspladse. Det er vigtigt, at medarbejdere er eige i struktur og retigslijer for arbejdet, og er loyale over for de beslutiger, der træffes. Tekiske og fysiske forhold Tekiske løsiger er et af de mere hådgribelige tiltag, år ma arbejder med at forebygge vold. Overfaldsalarmer, flugtveje, sikrede døre, overvågigskameraer, kaldealæg og bærbare telefoer ka skabe større tryghed og sikkerhed for persoalet. Me det ka være e balacegag på de ee side at skabe sikkerhed på arbejdspladse og på de ade side udgå, at kotrol og overvågig præger samværet og kommuikatioe med brugere. De fysiske rammer har også idflydelse på forekomste af vold og trusler. Hvis brugere, klieter eller patieter føler sig presset eller trægt, ka det være med til at udløse voldsepisoder. God plads, lys og luft i lokalere giver som regel et bedre miljø. Vedligeholdelse, e hyggelig idretig, malig og udsmykig ka have stor betydig for, om ma befider sig godt på stedet. Ligesom edslidte lokaler og ivetar omvedt ka virke deprimerede og være med til at skabe frustratioer. FOA Fag og Arbejde l 5

6 E løbede proces Voldsforebyggelse er e løbede proces, der kostat skal holdes ved lige, evalueres og følges op på. Det er ødvedigt løbede at diskutere, hvad der virker og hvorfor. Ofte er der tale om at skabe e positiv udvikligsspiral. Det betyder, at forbedriger i medarbejderes trivsel eller arbejdsmiljø ofte er e forudsætig for e bedre service over for brugere. Når medarbejderes kvalifikatioer øges, og de får mere idflydelse på det daglige arbejde, bliver de ofte mere tilfredse med arbejdet og har større mulighed for at udvikle sig i jobbet. Det har betydig for kvalitete af de service, de yder. De faglige opkvalificerig betyder, at medarbejdere ka arbejde mere målrettet og systematisk. Det faglige overblik og de større medidflydelse betyder, at de bliver mere fleksible og får større overskud til at iddrage brugere. Og det smitter positivt af på brugeres trivsel og livskvalitet. Samtidig stiger medarbejderes egagemet og arbejdsglæde, år de ka mærke, at brugere trives, og at de selv yder e idsats af høj kvalitet. E positiv tilgag Ligesom positive forhold virker forstærkede, skal ma være opmærksom på, at egative forhold påvirker hiade, hvis arbejdspladse er ide i e periode med e egativ udvikligsspiral. Stressede, udbrædte og edslidte medarbejdere ude idflydelse og asvar har ikke gode muligheder for at udvikle sig i arbejdet og ikke meget overskud til at egagere sig i brugere. Det betyder ofte, at arbejdet og forholdet til brugere bliver præget af bureaukrati, magel på fleksibilitet og dårlige opgaveløsiger. I det voldsforebyggede arbejde må ma altså være opmærksom på at styrke de positive udvikligsspiral og sideløbede fokusere på aktiviteter, der har e effekt på medarbejderes arbejdsmiljø og på kvalitete i arbejdet. Udover de ævte forhold, er der e række adre vigtige tig at huske, år der skal arbejdes med forebyggelse af vold på arbejdspladse. 6 l FOA Fag og Arbejde

7 Vigtige elemeter i e forebyggede idsats Voldsidsatse er plalagt, struktureret og målrettet Voldsidsatse forakres fagligt og orgaisatorisk på arbejdspladse Er e klar opgavefordelig mellem ledelse og medarbejdere Medarbejdere føler ejerskab for idsatse Alle på arbejdspladse er iformeret om idsatse Sætte tid af til diskussio og refleksio Ambitioere er afstemt i forhold til tid, ressourcer og egagemet Skabe mulighed at justere idsatse udervejs Geemførelse af risikoaalyser med jæve mellemrum Sikre alle får de ødvedige uddaelse Samarbejde med ekstere parter som f.eks. politi, arbejdsmiljørådgivere og/eller de lokale FOA-afdelig E god voldspolitik E god forebyggede politik om vold på arbejdspladse er grudlaget for e sikker og tryg arbejdsdag for alle medarbejdere. Hvis der opstår voldsepisoder på arbejdspladse er det et fælles problem og ikke de ekeltes problem. E voldspolitik skabes i fællesskab, så alle aftaler er klare og tydelige og rummer det alle på arbejdspladse har brug for. Hvorda ka ma komme i gag? Der er lavet flere pjecer mv. målrettet forskellige bracher og arbejdspladser, me der er mage tig, der går ige i dem alle. Ka I ikke fide e på etop jeres område, så het ispiratio i adre hæfter, og skab de politik, der passer jer. Et godt sted at hete ispiratio er boge Forstå og forebyg vold af Maria Popp og Michael Much Hase. Forfattere skriver, at e god voldspolitik aturligvis bør være målrettet de type arbejdsplads der er tale om, og forholde sig til de specielle voldsproblematik der fides lige etop der. Det vil dog være ogle temaer, der altid vil være vigtige at komme id på: FOA Fag og Arbejde l 7

8 Idhold i e voldspolitik Hvad er formålet med politikke? E defiitio på vold Hvilke værdier og meeskesy baserer det voldsforebyggede arbejde sig på? Hvorda hæger voldspolitikke samme med de øvrige politikker, arbejdspladse har? Hvad vil ma gøre for at udgå/midske vold evt. specielle procedurer? Uddaelsesforløb for ledere og asatte Kriseberedskab hvorda støtter ma op om kollegaer, der bliver udsat for vold? Hvad vil ma gøre for at hjælpe e voldsramt og sygemeldt kollega tilbage på arbejdet ige? Hvorda lærer ma af e voldsepisode? Aalyse og udarbejdelse af idsatsområder og hadleplaer Hvorda idberettes til iter registrerig, arbejdsskadeameldelse, politiameldelse? Hvem er asvarlig for at forastaltigere bliver sat i værk og overholdt? Hvad er lederes rolle, sikkerhedsrepræsetates rolle, de ekelte medarbejders rolle? Hvem gør hvad i hvilke situatioer? Pla for, hvorår politikke skal evalueres og revideres. Forstå og forebyg vold af Maria Popp og Michael Much-Hase, Muksgård 2005 Hæftet Vold og trusler et fælles aliggede giver også ideer og redskaber til, hvorda ma ka arbejde med at forebygge vold. Dette hæfte retter sig mod erhvervs og produktiosskoler, me det ka sagtes bruges på adre typer af arbejdspladser. Hæftet beskriver, hvorda I ka udarbejde e samlet voldspolitik med klare mål, asvarsfordelig og e kokret hadligspla. Hæftet rummer desude e række kokrete skemaer, checklister og adre værktøjer, som ka bruges i arbejdet. Det er udgivet af Brachearbejdsmiljørådet for Udervisig og Forskig og ka fides på deres hjemmeside Kig også på de hjemmesider, der er ævt sidst i hæftet. Her ka du sikkert fide mere ispiratio til at komme i gag. Kriseberedskabspla E voldspolitik skal ideholde retigslijer for, hvad ma gør, år e kollega kommer ud for e voldsepisode. Disse retigslijer kalder ma også for e kriseberedskabspla. E såda pla skal ideholde mage forskellige elemeter, bl.a. mulighed for debriefig. Debriefig er professioel hjælp til bl.a. grupper, mulighed for kollegial/professioel psykisk førstehjælp, psykologbistad mv. Se edvidere FOAs hæfte Vold på arbejdspladse år skade er sket. 8 l FOA Fag og Arbejde

9 Et godt eksempel Et af de bedre eksempler på e volds- og krisepolitik er fra Frederiksberg kommue. Her har hjemmepleje udviklet e volds- og krisepolitik. Dee politik er blevet til på foraledig af det cetrale samarbejdsudvalg, og udervejs i processe har de været sedt til hørig i både samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Overordet er der sat 3 pukter op, som alle er eige om, og som daer grudlaget for at lave e politik: vold og trusler om vold ka ikke accepteres og vold skal forebygges vold og trusler om vold er et problem for både ledelse og medarbejdere, og især for de, der rammes alle har asvar for, at situatioe hådteres på de mest hesigtsmæssige måde. Efterfølgede har ma sat sig samme og formuleret, hvad ma gere vil opå med dee volds og krisepolitik, og det er, at: forebygge at voldelige episoder opstår sætte ledere og medarbejdere i stad til at hådtere vold og trusler på de mest hesigtsmæssige måde, og ikke midst at begræse evt. skaders omfag defiere holdiger, opgaver og asvar i forhold til vold. Hvis du gere vil vide mere ka du fide de på Frederiksberg Kommues hjemmeside. Skriv voldspolitik i søgefeltet. Faglige metoder Når vold og trusler opfattes som et fælles aliggede, som alle har asvar for at tage håd om, kommer der aturligt også mere fokus på de faglige tilgag til de episoder der ka opstå, og hvilke metoder der avedes for at forebygge vold. Helt cetralt for det voldsforebyggede arbejde er, at medarbejdere på arbejdspladse har fælles fodslag i form af fælles værdier og fælles holdiger til de faglige tilgag og arbejdsmetoder. At udvikle de faglige metoder hadler både om, hvorda ma plalægger og udfører arbejdet og om løbede at evaluere, justere og udvikle metodere. Nøgleordee er systematik, målrettethed og e idsats, der er tilpasset de ekelte bruger. Ofte fører det til foradriger, der skaber mere struktur, forudsigelighed og overblik. Kokrete redskaber i arbejdet ka for eksempel være at skrive dagbog, registrere eller kortlægge aftalte forløb eller observere brugere og medarbejdere ved at optage e video i svære situatioer. FOA Fag og Arbejde l 9

10 Der er ikke ogle arbejdspladser, der er es f.eks. er beboere forskellige, brugere er forskellige, persoalet er forskelligt. Så hver arbejdsplads må selv fide deres faglige værdier og metoder til at sikre e tryg arbejdsplads for alle. Det er vigtigt, at se arbejdsmetodere og brugeres reaktioer i sammehæg. Og forsøge at forstå, hvorda brugere bearbejder de idtryk, de får, og dermed baggrude for, at de hadler, som de gør. I tæt daglig kotakt med brugere Hvis ma arbejder ide for pleje eller det pædagogiske område, bør idsats og arbejdsmetoder tilpasses efter de ekeltes behov. Her er kedskab til brugeres livshistorie og grudig observatio af brugeres adfærd et vigtigt elemet. Ofte er det ødvedigt løbede at afprøve forskellige pædagogiske metoder på forskellige brugere. På é bruger virker kosekvespædagogik måske egativt, mes det for e ade ka være med til, at miimere de voldelige episoder. Det er vigtigt, at disse diskussioer foregår løbede hvad virker og hvorfor?. Midre tæt kotakt med brugere Hvis der er tale om mere ekeltståede episoder og måske e midre tæt kotakt til brugere f.eks. i svømmehal, idrætshal, bus eller katie, så hadler det stadig om at forsøge at forstå baggrude for brugeres reaktio, me ellers er der i højere grad tale om at få aftalt, hvorda ma ka hete hurtig hjælp fra kollegaer eller ligede. Brugeriddragelse Brugeriddragelse er også et vigtigt elemet i voldsforebyggelse. Dialoge og kommuikatioe mellem brugere og medarbejdere spiller e stor rolle. Det samme gælder medarbejderes holdig til brugere. Bliver husets regler for eksempel til ud fra persoalets ormer og ikke ud fra brugeres? Og har medarbejdere og brugere samme holdig til, hvad der er et godt liv? Jævlige møder mellem brugere og medarbejdere ka være med til at sætte fokus på det. Uddaelse Uddaelse er et godt redskab til at give asatte e fælles forståelse af, hvorda vold og trusler ka hådteres. Uddaelse eller efteruddaelse ka ske på temadage eller kurser, der er skræddersyet til de ekelte arbejdsplads. Eller på temadage, koferecer og kurser ude for arbejdspladse. Nogle arbejdspladser vælger at uddae særlige ressourcepersoer, etværkspersoer eller voldsistruktører, som har til opgave at holde løbede fokus på at forebygge vold, og som skal udervise og støtte kollegaer. 10 l FOA Fag og Arbejde

11 Temaer for udervisig og kurser for medarbejdere ka være: Grudkursus i vold og reaktioer: Hvad ka udløse vold og trusler, psykiske reaktioer ved vold, stress som følge af vold, forståelse og hådterig af koflikter mv. Metoder til at bearbejde voldelige episoder: Psykisk førstehjælp og debriefig, kurser i psykofysisk træig, udervisig i frigørelses og fastholdelsesgreb mv. Kommuikatio: Samtale og kropssproget som middel til kofliktløsig, udviklig af behadligsplaer, løbede dokumetatio og evaluerig. Det ka også være udvikligs eller europsykologi, hadicapforståelse, demes eller autisme, faglige metoder f.eks. gestalt eller miljøterapi, massage eller adet mv. Orgaisatiosudviklig: Teamwork, kommuikatio og samarbejde i persoalegruppe mv. Grududdaelse I bekedtgørelsere for uddaelsere Sudhed, omsorg og pædagogik (social og sudhedshjælperuddaelse og social og sudhedsassistetuddaelse) fremgår det af målee for uddaelsere, at elevere skal: forstå betydige af at arbejde med koflikthådterig og ka arbejde kofliktdæmpede og voldsforebyggede samt have forståelse for at forebyggelse af vold, er et fælles asvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladse. Efteruddaelse Der er mulighed for efteruddaelse via Arbejdsmarkedsuddaelsere (AMU). Hvis der er ok medarbejdere til at dae et hold ka arbejdspladse idgå et samarbejde med det lokale uddaelsesceter og få et skræddersyet kursus. Det eeste, der automatisk udbydes via AMU, er et kursus med title: Forebyggelse af vold og kofliktitervetio. På dette kursus geemgås, hvorda ma ka forebygge, hådtere og bearbejde koflikter og voldsepisoder i de professioelle hjælperrelatio. Kurset er gratis for FOAs faggrupper. Kotakt de lokale Social og sudhedsskole for ærmere iformatio. Kollegial sparrig og supervisio Der er adre måder at udvikle si faglighed på ed ved decideret udervisig. Det ka også ske via samtaler og diskussioer med kollegaer eller med e ekster supervisor. Kollegial sparrig eller supervisio er et redskab til at udvikle de eksisterede arbejdsgage og ar- FOA Fag og Arbejde l 11

12 S T R E S S K A N F O R E B Y G G E S H V A D V E N T E R V I P Å? bejdsmetoder. Med udgagspukt i kokrete episoder med vold eller trusler ka e gruppe kollegaer diskutere omstædighedere omkrig episode. Forsøge at klargøre, hvad der førte til episode og diskutere, om der f.eks. er behov for at justere på de eksisterede arbejdsrutier, for at udgå ligede koflikter fremover. Supervisio i arbejdet har stor betydig i forhold til psykiske belastiger i det daglige. Supervisio ka være et godt middel til at forebygge f.eks. udbrædthed og stress. Derfor er det vigtigt at tæke supervisio id i arbejdsplae og sætte det i system. Supervisio ka varetages af ledere på arbejdsstedet, eller det ka være e perso udefra f.eks. e perso, der har særlig vide om koflikthådterig. Arbejdspladsvurderig (APV) De lovpligtige arbejdspladsvurderig er et godt redskab i det voldsforebyggede arbejde. Alle arbejdspladser har pligt til at udarbejde e skriftlig arbejdspladsvurderig, e såkaldt APV. De ideholder e kortlægig og beskrivelse af virksomhedes arbejdsmiljøproblemer og e hadlepla for, hvad arbejdspladse vil gøre ved problemere. Det behøver ikke være e meget kompliceret vurderig. Det ka gøres ekelt. Hvilke problemer slås vi med, hvilke er de væsetligste at få fat på, hvorda gør vi det og ikke midst e tidspla. APV e skal revideres hvert tredje år eller hvis der sker ædriger i arbejdet eller i arbejdsmetoder og processer, der har betydig for arbejdsmiljøet. APV e er arbejdspladses eget redskab til at idetificere og kortlægge alle arbejdsmiljøforhold på virksomhede, heruder psykiske forhold som stress, idflydelse, mobig, chikae og vold. Arbejdspladsvurderige skal udarbejdes af arbejdsgivere og sikkerhedsorgaisatioe/medarbejdere i fællesskab. Ispiratio til e APV hadligspla Arbejdstilsyet har lavet e APV checkliste som er god til at give et overblik over, hvor der er problemer. I checkliste er der e række spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og vold, som idgår i udviklige af e APV for de ekelte arbejdsplads. 12 l FOA Fag og Arbejde

13 APV: Voldsrisiko og traumatiske oplevelse Er det afklaret på arbejdspladse, hvad ma forstår ved vold? Er der risiko for, at de asatte udsættes for vold eller for trusler om vold? Er der risiko for, at de asatte udsættes for vold eller for trusler om vold i forbidelse med alee arbejde? Har de asatte mulighed for at tilkalde hjælp i tilfælde af vold? Er der udformet kriseberedskabsplaer i tilfælde af vold, heruder hjælp og støtte til de voldsramte og hjælp og støtte til opsamlig på arbejdspladse? Er der risiko for at de asatte udsættes for traumatiske oplevelser, f.eks. dødfude klieter, eller klieter/borgere der pludselig kommer i e livstruede tilstad? AT-vejledig D om kortlægig af psykisk arbejdsmiljø ka fides på uder regler. Når I på arbejdspladse har forholdt jer til hvilke spørgsmål, der er relevate for jer, skal de prioriteres, og der skal udarbejdes e egetlig APV hadligspla. Det ka være e hjælp at beytte et skema som dette, år ma udarbejder si hadligspla: APV hadligspla for: seest revideret dato: Problem Hadlig Prioritet (1 3) Termi (dato) Asvarlig (av) Dato for opfølgig Udarbejdet af Arbejdsmiljø Købehav. Problem Det problem, som der skal gøres oget ved. Det er vigtig, at problemet er beskrevet så kokret og præcist som muligt. Der ka udmærket være flere hadliger til samme problem. Og der ka også være flere problemer, der har forbidelse til samme hadlig. FOA Fag og Arbejde l 13

14 Hadlig Kort og præcis beskrivelse af, hvad der skal gøres. Prioritet Beskriv hvor vigtigt, det er at få gjort oget ved det igagsat e egetlig hadlig. I ka eksempelvis beytte e prioriterig fra prioritet: Lovovertrædelser, fare for alvorlige arbejdsulykker og alvorlig helbredsmæssige kosekveser, risikofaktorer, der påvirker mage. 2. prioritet: Fare for midre alvorlige arbejdsulykker, midre alvorlige helbredsmæssige kosekveser, risikofaktorer, der påvirker få. 3. prioritet: Geer der påvirker få eller mage ude at forrige helbredet, øsker om bedre komfort eller æstetik. Termi (dato) Der er flere termier/tidspukter: Hvorår skal hadlige være geemført? Hvorår skal der følges op på, om det er sket? Hvorår skal der evalueres, om hadlige virkede efter hesigte? Asvarlig (av) Hvem i sikkerhedsorgaisatioe er asvarlig for hadlige? Sæt av på. Vedkommede er asvarlig for at følge hadlig og melde tilbage til jer adre. Der skal være placeret et ledelsesasvar. Dato for opfølgig Fastsæt e dato for opfølgig/evaluerig af jeres prioriteriger, og de hadliger der er aftalt. Læs mere om APV metoder til psykisk arbejdsmiljø i , Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladse, FOA Fag og Arbejde. Hæftes fides på uder FOA førstehjælp psykisk arbejdsmiljø. 14 l FOA Fag og Arbejde

15 FOA Fag og Arbejde l 15

16 Litteratur Mæds vold mod kvider States istitut for folkesudhed, 2007 Vold mod mæd i Damark States istitut for folkesudhed, 2008 Geemgag af dask og iteratioal forskig vedr. vold på arbejdspladse af Aie Høgh, NFA, Rapporte ka fides på Hver femte oplever vold på arbejdspladse udersøgelse af FTF eres psykiske arbejdsmiljø. Iværksat af FTF og udarbejdet af Jørge Møller Christiase, CASA, ovember Udersøgelse ka dowloades på Volde i Damark 1995 og 2005 Flemmig Balvig og Britta Kyvsgaard, jauar 2005, Købehavs Uiversitet, Justitsmiisteriet, Det Krimialprævetive Råd og Rigspolitichefe Aggressio at work. Bullyig, asty teasig ad violece. Prevalece, mediatig factors ad cosequeces. Aie Høgh, Ph.d.afhadlig, Arbejdsmiljøistituttet, september 2005 Workrelated violece ad threats ad the risk of depressio ad stressrelated disorders, Wieclaw, J. et al., J Epidemiol Commuity Health 2006 Arbejdsmiljø og helbred bladt asatte idefor voksehadicapområdet i Århus Amt e 2 årig opfølgigsudersøgelse på 23 istitutioer i Århus Amt. Loe Dobæk Jese et al. Arbejdsmiljøistituttet og Arbejdsmedicisk Kliik, Århus Uiversitetshospital, Aette Wethje og Vilhelm Borg, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH), Dask Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøistituttet, maj Forstå og forebyg vold Maria Popp og Michael Much-Hase, Muksgaard Saml brikkere til dig der arbejder alee i borgeres hjem. Ispiratiosmateriale til medarbejdere i ældrepleje. Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed i Ka fides 16 l FOA Fag og Arbejde

17 Vold i skole Temahæfte. Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Udervisig & Forskig i Ka fides på Hvis borgere er truede Pjece til sikkerhedsorgaisatioe i det offetlige og fiassektore. Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Fias/Offetlig Kotor & Admiistratio i Ka fides på Pjece til læger og adre asatte i privat praksis Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed i Ka fides på Vold og trusler på sygehuse Ispiratiosmateriale til ledere. Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed i Ka fides på Saml brikkere til ledere og sikkerhedsrepræsetater. Vejledig til ældrepleje. Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed i Ka fides på Mødepakke om truede aggressive og voldelige kuder. Mødepakke til ledere. Udgivet af Brachearbejdsmiljørådet Fias/Offetlig Kotor & Admiistratio i Ka fides påa Voldsrisiko i forbidelse med arbejdets udførelse. AT-meddelelse r Arbejdstilsyet FOA Fag og Arbejde l 17

18 Iformatio på ettet se uder tema om vold socialudvikligsceter SUS står bag dee hjemmeside. de har i mage år arbejdet med problematikker omkrig vold e fælles portal fra Brachearbejdsmiljørådee (BAR) atioalt Forskigsceter for Arbejdsmiljø (NFA) står bag dee hjemmeside Her fider du regler og lovgivig på området. det er Arbejdstilsyet (AT) der står bag dee hjemmeside 18 l FOA Fag og Arbejde

19 FOA Fag og Arbejde l 19

20 Vold på arbejdspladse Forebyggelse Hæftet heveder sig til alle der beskæftiger sig med at forebygge vold og trusler på arbejdspladse. Hvorda kommer ma i gag med at lave e god voldspolitik, hvorda hæger voldsforebyggelse samme med de faglige metoder og hvad kræver det af uddaelse? Hæftet giver også et overblik over hvorda arbejdspladse ka forholde sig til vold i forbidelse med udarbejdelse af de lovpligtige arbejdspladsvurderiger. Edelig er der e lag række hevisiger til hvor ma ka hete mere ispiratio. Dette hæfte om forebyggelse af vold er et af e serie på 4 hæfter uder title Vold på arbejdspladse. De øvrige er følgede: Vold på arbejdspladse Fakta og iformatioer Vold på arbejdspladse Når skade er sket Vold på arbejdspladse E udersøgelse af vold bladt FOAs medlemmer 2008 Politisk asvarlig: Iger Bolwikel Redaktio: Jes Folkerse, Charlotte Bredal, Jeaette Staffeldt Layout: girafisk desig, Bete Stese Christese 1. oplag: 200 Tryk: FOAs Trykkeri Jui 2008

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Oktober 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladse Forebyggelse V O L D P Å A R B E J D S P L A D S E N Idholdsfortegelse Et godt forebyggede arbejde 5 Arbejdspladskultur og trivsel 5 Faglighed

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant

FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsentant F O A f a g o g a r b e j d e FOAs løfte til dig som arbejdsmiljørepræsetat 1 FORORD Dee pjece beskriver FOAs løfte til alle arbejdsmiljørepræsetater om de støtte og uddaelse du ka forvete at få som tillidsvalgt

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed

Kultur og sport. Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009. Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Arbejdsmiljøvejviser 26-2. udgave 2009 Kultur og sport Risiko for ulykker Ergoomisk arbejdsmiljø Støj Psykisk arbejdsmiljø Ideklima Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i di virksomhed Velkomme til arbejdsmiljøvejvisere

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende

F O A F A G O G A R B E J D E. Fysisk arbejdsmiljø. Sundhedsfremmende ikke nedslidende F O A F A G O G A R B E J D E Fysisk arbejdsmiljø Sudhedsfremmede ikke edslidede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Fysisk arbejdsmiljø Idhold Forskig skal bidrage til at

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Fakta og information

Vold på arbejdspladsen. Fakta og information F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Fakta og information Indhold Hvad er vold? 4 Regler, lovgivning og aftaler Arbejdsmiljøloven Bekendtgørelsen om arbejdets udførelse Særligt sårbare

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14

Modulbeskrivelse. Modul 2 E14 Modul 2 E14 Modulbetegelse, tema og lærigsudbytte Tema: Sygepleje - sudhed og sygdom Modulet retter sig mod vide om sudheds - og sygdomsbegreber og kliiske metoder i sygepleje heruder kliisk observatio,

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Lavenergiskolen: Boligbyggeri

Lavenergiskolen: Boligbyggeri Laveergiskole: Boligbyggeri Efamiliehuse, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri T e k o l o g i s k I s t i t u t t a a s t r u p j a u a r o g s e p t e m b e r 2 0 1 0 Når du deltaget i kurset, får du: De

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Kosmetisk hudbehandling

Kosmetisk hudbehandling HudCeter Mølholm Kosmetisk hudbehadlig 1 HudCeter Mølholm Som patiet på et af Europas absolut førede hudcetre er du i helt sikre hæder Et af Europas absolut førede hudcetre idefor kosmetisk laser- og ijektiosbehadlig

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

HudCenter Mølholm Cosmetic

HudCenter Mølholm Cosmetic HudCeter Mølholm Cosmetic 1 Som patiet på et af Europas absolut førede hudcetre er du i helt sikre hæder 2 HudCeter Mølholm Cosmetic Et af Europas absolut førede hudcetre idefor kosmetisk laser- og ijektiosbehadlig

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Løsninger til kapitel 7

Løsninger til kapitel 7 Løsiger til kapitel 7 Opgave 7.1 a) HpoStat giver resultatet: Pop. varias er ukedt, me 30, så Normalf. bruges approksimativt = 54,400 s 1.069,90 = 00,000 0,95 49,868 58,93 Dette betder, at med 95% sikkerhed

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I).

Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Basiskursus i Biavl (Kursuskode: Basiskursus i biavl 2, del I). Program for kurset Basiskursus i Biavl på Dalum Ladbrugsskole. Kurset holdes over to weekeder. Del A holdes fra lørdag, d. 9. ovember til

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer bare VIA CFU

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

Ledere Hold 2016-2017

Ledere Hold 2016-2017 Morgedages Ledere Hold - Et ambitiøst udvikligsforløb for ledertaleter - ka og vil jeg gå lederveje? Holstebro Kommue Hvorfor arbejde med ledertaletudviklig? Som et led i Holstebro Kommues politik om at

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Leisure Management Studieordig for uddaelse til Professiosbachelor i Leisure Maagemet [Tekst] Idhold Idhold... = Forord...? Del D: Fakta om professiosbachelor i Leisure Maagemet... H D.D Studieordiges formål H D.= Uddaelses

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere