:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":i~;::y. o s. T ;:T-nnu:"

Transkript

1

2 % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu:

3 L-'JZ*.

4

5

6

7 nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft Sc^trpfffri

8 o o r /5 vi

9 &r#nilur tro Hong (glmfiuttt ben '^luftene

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

11 3itr I. ^et gamle Æjobcnfmni 1 II. crberacr 29. III. $en norjfc Æffmpe 93. IV. Extra mtirns 148. V. JBcfiHKnc 198. vi. $t)rcfc og tøfcrit 230. vil. (yt fjerte 288. vin. elerret 300.

12

13 I. <^5 9iorge gaben, efter, fom ben ogfaa falbeé, 23reb* gaben t Jtjobenfyatm, ftmx foran paa feuire»jpaanb naar man femmer fra jtongenø 9fytoro, ligger en uregelmæéftg Sugning inbenfor en lao Sftuur, fom et gammelt $ræ l)elt>er fine rene ud oser. 9)?an fcefyoiht tffe engang at fafte et 53(tf indenfor forten, ber næften a(tt> ftaaer aaben, for at orerbeoife jig om at bette uanfeclige «juu8 meb fine mange «)jorner, fin aabne (Svalegang og fin fyele uregelmceéfige am* menftftntng tilfyorer en Icengft forfounben %ib. 2)ct»enber meb 33ag[iren nb til Stranbftræbe, Ijoor enb* nu feeé et gammelt SaabenjTjolD inbmuret unber ben i. l

14 SSinbuer, fom ftbbe reet fammen mel* lem 23inbtng3ttcerfé (Stolper. JDenne SB^gnmg er ben ælbffe tf fe alene t fyele SBrebgaben, men i I)e(e benne eel af etaben. 3»ore age bar ben i en fang 9tøffe af 5(ar lerret beboet af en fyoitftaaenbe Gm* bebsmanb, ber tyer fyar tilbragt ben fforffe S)ecl af et langt og»irffømt gfø. 3nbenfor biéfe SJhire (ja&e 6tatomænb fugt Grfartng, *8toen(?ab6mamb og Æunfa nere 9}aab, Gnfer og gaberlofe roft og»fijelp, og f)oab be fogre, bet fyaue be fuubet, faa at oiftnof benne 2Hanbé Ticum enbnu»il»ære fnattet til bette uanfeeltge mié, naar beboerne af mangt et $alatø fortag ft ere glemte. Tian t)ar bet Sagn om benne 23vgning, at ben engang, i j^ong Gfyrtfttan ben gjerbeé 2tb, I}ar tf æret en fremmcb efanbto Sanbfreb ubenfor Efterport, ba benne enbnn fiod for Gniben af Eftergabe, fom beo* gang iffe gtf længer end tii raibt t ben mtocerenbe Øftergabe, og at 23aabenet t 9Jiuren ffulbe (Trtoe ftg berfra. gormobentltg ijax *ct sceret omtrent paa famme Zh, ba Dtofenborg sar kongens 6ommcr*9ftø fttento ubenfor Dtorreport; tfyi ta Gltynjrtan ben gjerbe fenere uboircbe (Staben, bier* kolben fort ubenom dh* fenborg og en nt) Ejlerport lagt ber, l)iu>r ten enb*

15 nu er, feta at baabe kongens og efanbtcné øtø* mer^eftrentfer btø>e inblemmebe i jtjøbenfya&n. 9J?cn allerebe langt timigere ftob paa bette (Htcb en 35tygning, ber omtrent fyasbe famme 23eliggenl)eb fom ben nuva'renbe, naar man tcenfer ftg «)jorne[)ufet borttaget nb til.ffoncjens 9tytor». dengang faae Æiøbenfjatm langt anberfebeé nb, enb nu. gor at gjore bet tåbeligt, r>»or(ebe3 tåben bengang»ar og fyoodebcé ben»ar Meoen faaleteé fom ben var, t\u laber jeg mig at forubffiffe en fortfattet 23e[fiioelfe af bet gamfe ^jobenbaon, og om end nogle af mine Scefere fyeri oi((e ftnre en jentagelf«af fyoao be tio? tigere fyaoe Iceft, mener jeg bog at ben maaffee fan bibrage, ligefora ^ut?crtiiren foran et (Btyngefpif, tii at ftemme ceferne tnb t ben Xto, ba Ut 3)rama fore? gif, fom Xceffet fnart»t( nitte op for. SJJeii mebenø anbre )ooem~tccrer fnnne frem? tttfe noiagtige >ptegnelfer fra beres atter for jh Cprin* belfe, eier <ftjobenl)aon ingen faaoanne, og be (vnfefte, ber fyaoe famlet 9J?atena(icr tit 5)anmarf$ ^ooebffaté «)iftorie, fyaoe 2tøe maattef begvmbe meb ben fum* merfulbe Jilfiaaelfe: Cm 33i;en^ auerætbfte Dp* rinbelfe»ibeé afrefeé 3ntet. derfor blioer åjøbetø f)aon3 ^biftorie fyetter alnig fitlbficcnbigere eno ten 1*

16 4 Sftanbø tønetsløb, fem begriber meb bane $x\)u lupøbcig i Stebet for meb l;anø gotfelsbag. Sftan ffncre troe, at Æjøbentøa&n fyaobe været til fer 33og* fraver bfeve opfunbne; men bet er ingenfunbe %W\vtU bet, og Æjobenbavn er ingen gammel (Htao reø* t>cerve, thi berfør bejibber ben beder iffe ben 2G*r*»cerbigfyeb, fom tillærer SIberbommen, ben bar ingen ælt> gamle drinbringer at bælre jtt ^oveo itl, ben bejtober intet ^inteømerrfe om en fjern gortir. 2llt er m)t, regelmæøftgt, eenéformtgt. et taffer ben tilreelo jtne mange Stoebranbe og lignenbe benericebe Ul^ffer for, ber næflen altio mebfure materiel evinft paa vg)iftorienø og *)joeftenø 33efoftntng.»ftjobenbavn, i bene nuvcerenbe gorm, er en pa?n 23v, fom grem* mebe let fnnne finbe refce i, en 23ty, ret fom en ^Jioli^ timeftcr og en 33ranbmajor maae onffe ben, tl)i bet er iffe vanffeligt at (jofoe Drben og {luffe SJbebranbe, men ben fjar neefren ingen»jpijtorte og ingen $oe l 5((t barrer ben nyere irø profaiffe < pcr c<\»tonet om benø materielle Snteresferø Doervægt, Dg bog r)ar ber rxrrct en it>, ba alt Qtttc var anberlebeø, ba Æjobenfyavn faae ub fom alle famribføe tceber. )e futmme aber, be gotbiffe vejninger, be taffebe avle, be uregclmceøjtge $u\c, bele 9fli&bclatoeren$

17 53ræg r)ar ogfaa engang fyrntet over Æjobenfyavn.»g^ab ber if fe fan befiaae, maae forgaae; men fyvor fogc»i fedningerne fra benne Tir? Xe ere fpcvfeft for? fvunrne, man fjar iffe engang fyolrt ret Umagen ocrrt at aftegne florlet eé te faae ur, inben te gaujte bfei^e tilintetgjorte, tbi man bar ingen Santo bart for ren *g>iftcrte og ten $oeft, ber intebolrtee i tiéfe foragtere Stene. Terror ere re f(efte(vfterretninger, man er iftano til at tifpeiebringe o\u jføbenbatmd gortir, ubbragne af ubeftemte Urtrrf i gamle, bafv (Hintet* gjorte Xofumenter, fammenfatte af isninger etter btyggebe \>aa munrtlige ratitioner, ter ofte fun hwt forplantet ftg fra Sforcjt til Slægt x^aa runb af te? reé Ufanrfvnligbet. g at Xette er il fedtet, fan man uge meb 33eftemtbet; tbi til en lir, ra en enefte gfrtbent»ar mange -^recent grunrigere og flittigere enb <iilt vi JCrerfiatiffe tilfammen, fom nu jfripe, fyave faaranne SJtønto famlet atle te Materialer, ter vare fortjaanren; te bave gjennemvaaget hæfterne un* ber moifommeligt Slrbeite, for at bete paa gorfcebre* nc? Mangel paa biftoriff Snttreøfe, te [\v:c ingen Umage fparet vet at forfofge fefø te fvacjefte Spor, ber vifte fifl for bereé Gfterforffen, berom l-a:re te? re$ SrbeiDcr 33itneoln;rtet. Men al tenne coloofate

18 6 glib bar ftm leret til et ntyt 23eoii3 paa boor fanbt ret er, at gorfæbreneé (Bvnber c\aat ub over Gfter* fkxgten, ben bar tffun lebet tit let Dicfttftat, at om 23ven3 crlrfte Cprinrelfe vireé alreleé 3 n t e t, og om bené fenere < >iftorie fim faare S tb et. jljobenriarm v)ax fyavt famme 6fjæbne fom be flefte banffe gamitier, ben ene eneration er fora/ k)t fuujt efter ben anben, uren at befvmre ftg om SJiere, enb fin egen ba^ficje Jtloærelfe. ^oorlebec CU befaberen bar vivfet, fyoortebes f)an3 ^iréafrers tytø ftognomi bar occret, bet briter (Bonnefennen ftg if fe om, naar bet iffe bringer Ijam nogen reel 3nrta:gt; og boorfor ffnfre vel ban optegne 9ioget om fin td for fine Sernebern, bet bar jo 3ngen gjort for Ijam, bar fyvx tffe s J3(age ncf t tyotx agé (Borg. Xcn Uvitenfyeb, J\jo benhavn lever t meb enfi?n til \in < )iftorie,»tfer tåbeligt f)vor liren Snteresfe 2>anffe til atfe flirer fjase fjaot for gortircn. Stfen ben bar tffe hfteminbre jtn 33ettybning, ren banner et vigtigt patriotij! (dement og er en runrvolb i en 9iation3 23evirftbeb..fijobenfyavn bitrer førfie ang mxvnct t ben banffe S^iftoxie i diaret 1043, men ren var r engang et faa ubeh;befigt gijferleie, at ben ftra.r ferfvinccr

19 igjen cg iffc blider omtalt fer orer et fyeelt 2larbunbrebe teretter, ba Sfølbemar ten gorfte gjorbe fin g)ntling, (frfebiffop Sibfafon, en gercering meb bet ^alre af tet «>crreb, l)»ori rette gijterleie laae. 2)et tyet bengang flet oq, ret >am, forti tyer rar eit fiffer, naturlig 4paon; forft fenere tilfoietes rtet Jijobing, ^et vil ftge: Jljobftat, og teraf bannctee barnet. 2>et rar omtrent miet unoer Jiorotegene, i Diittertiteuo ufo* alter. «)t>or ^jobeu^aon nu ligger»arc bengang Sftarfer og 8 fore til te to?anrobi;cr (Boelbjerg og Serritéler; ten gerfte laae omtrent ret (inten af 33efterbro, benimot greterifeberg, ben finten reb Gn* ben af 9corregate, fyror nu gæftningércerferne ere. 2}iefe to 23tyer beftete entnu lamge, inttil be omftter blere opflugte af ben beftantig oorenbe <Btab. ilre* tjunbrete 3(ar efter at Slbfafon etete 5tjøbtnaJ)<U>tt, rar ter entogfaa i eerritolor en iftungégaarb, font et fongeligt Slot tengang bier fattet. Grif of -$om* mern l)ar renteret tyer, tl)i J!jobcnl)a&nS (Blot til* borte tengang 5?ifreme af Dioeofilte og man l;ar entnu Xofumenter fra biarts 3Mb, font t 1431 og 34 ere baterebe fra Æutogéaaarben i ben (Stab (Eferrtté* (or, Curia Erici Regis in ^iila Seritzlaf.*' 2J?an reet ligefaalitt naar benne ^ungegaarb er reift,

20 8 fem tictar ben er farten. dcoelbjerg bar fpillet en Sjofle i ben banjte tflorie entnu fire 5(art)lIn^reber efter s 2lbfalon3 fb; ret par en tragif! 9Me, fom»i pille faae at fee i bet gofgente. 2>et»ar i (ibrifttan ben Hnbene l T^^. og r)crer faalebeé førfl til»ftjoben* fyapns fenere»gifterie. Slbfalen»afgte en lille «>ofm i japnen og bpg* ejebe ftg ter et fait Støt, fom fjan faltte Sfetleborg, cg fom fenere fif 9 aon af 2lie(f>uu$. jointen Ijeb fcengang SppéncrS, forti ten par et Dtetterfteb, fypor i;pe og hovere blepe ftraffete met alger og (Btei* ler, boorefter (Blottet ferft bleo benecpnt. (Biten fait* teé ten Sfarnfyolmen, men 3ngen peeb at angipe Dprittbelfcn til bette 9?aon. et par forft i Slaret 1650 at ten Hep nobiliteret og faltet (Blotefyclmen, fjpilfet 9ta»n ten entnu bener. Sfcoor utroligt tet ent er, paajiaae mange gamle golf at ben Stump Hftuur, fom banner jtrogen mellem Qancellibpgningen og GtørijttanSborg for, er en $eft af tet gamle Steileborg. Sintre mene, at benne omtalte toning entnu i (Sfyrtfitan ten < \<!ttt$ il> erifterete i et S tøffe 3D?nur ub til Diirebanen,»eb Siben af ten tapecrente Slotéfirfe. Segge Slngtpelfer ere fanbføtø ligpiis gabel, føt f)pab jfulce fjate bepceget til benne

21 Sfaanfef mob bet garnte Stei(eborg3 Sftinbe, ba (Støri* ftian ren Sjette enbogfaa lob nye og ftarfe S^qtttn^ ger neorioe for at omjtobe d$riffian$borg i en mere regelmæoftg gorm. * 3aa benne $olm ftob afferebe tibligt et temme* lig fioit, ftærft og runot Zaaxn, oventil (labt og uben Spiir, fom maae fyaoe Ijavt en 2)ccl tghcb meo bet nutferrenbe 9iunte-Xaarn. 9?aar bet er tygget &eeb man iffe; oet»ar fterrft oefæftet og beffyttebe favnen og Slottet, og fyar fra umincetig 2jd»anret Stabene Solbbob, enbogfaa tnbtil for Ijatøtretric ^arfyunbrebe ftben. 3)tfte aarn og Slottet vare be enefte 53t;g* tunger paa ben (itle e(m, fora tengang Ijaobe et langt mtnbre Omfang enb ben niroærenbe Slotefyotm, ber er beboelig forjrorret»eb Dpftytøning. Staben»ar t gamle Xage omgivet mere meb Q3anb, eno ben nu er. &aflebobffranb gtf fyeelt inb over be nuværenbe J ømmerptøbfe og SBefterbro, om* trent til gamle Æongeoei; be tre ftorc Soer, *peb(in* gefeen, Sorte^So og Sanft^3orgenc^So Dåre bengang baabe ftorre og bijbere, og paa ben oftlige Sibe»ar 2Ht, fra ^ebltngefoen til &afletø»eten, en < c, ber ftrafte ig fra < >oiren a\ 33fegbam$»eien til rjemmob Staben, omtrent ber, tøoor nu Ejlerport er. mieg/

22 10 nen om,fijobenl)a»n»ar faalebeé iffun tilgængelig o»er finalle Sorbtunger, [om Gaturen l)a»be bannet 33ar j?jobenl)a»n bitten anlagt filbtgere pna bétte ^erratn,»ilbe feerne fanbfonligfcitø»ære ble»ne tene rænb* fer, Æjobenbasn»ar ba ble»en en (Stab af betybeligt Dmfang, forvaret»eb fanbfer foran alle»ergan* gene, og (Boerne»ilee»ære ble»ne»ebligefyolrte i teres oprintefige Storrelfe, fom Stabens bc1)\n 33arn. 9D?en ^jobenbasn ble» til i en tb ba 2Hure og aarnc [hilbe inbfjegne fnæore aber, Søerne b(c»e efterljaan* ben tifbeetø ubførrebe og opførte, og Stabene natur* lige rænbfer bleoe tirh'gt fiaubfebe af be Ub&tbeffe er fprbunben meb ufjfytt Skfofhrfw ger og Qjanffdigberer, og berfor ere ^jobenba»né rænbfer iffun tre ange ble»ne foranbrebt, l)»er* gang meb lange DJcellemnim; naar ffal ren fjerbe Uboitelfe (Tee, fom»il banne fmuffe Spabferegange og * ja»er af gerningerne af»ore 23olrc, og feilbare kanaler af»ore (Stabøgra&e? (Bom»il nb&ibe te berne til be tre øer? et ie er enbnu iffe azb* net, ber ffal ffue benne gorancring, fom tt>en bog ftfferlig engang \)i[ mebfore. 9J?en ba ren for f re Ud*»iDelfe af ^iobenl)a»n iffe foregif for mange Slår ef* ter De 33egi»ent>ber, fom»i i bet golgenbe i>illt bv

23 li rette, fyace &i fan meb bet gamle Jtjobenfyacn at gjere, cg Funbe fyace fparet 06 atfe btéfe UbMbelfeébe* tragtninger. 3 ben atferafbfte Xit> fyar Jtjobentøayn if fe r>æ* ret befaftet, (pif et man fan flutte af harmet paa en af (Stabene aber, nemlig Sanbemærfet, fem fanb* fynd'gciré fyar ubgjort en flet cg ret SfofKOdftølmie imob Sanbjlben. gørfi fenere er ber 5Tu(c cm fafie reenbfer, cg bisfe beffobe i 9Jiure cg rinbenbe $anb. Wien biéfe reenbfer care langt minbre af Omfang enb (BtabenS nuværenbe, Ijcorcm vi brtft fnnne ccer* becife c3 *>eb at gjore en SBanbring paa ten (ace 23clb, Fnap faa breb at te SJicnnejfer funbe gaae ferbi fjtnanben, ber lob mbenfor burene cg f^or* paa ccre gerfæbre fæmpete meb 23ue cg (Sca:rb til ^tabcns gerfcar. 331»ilie btctøxfoe i %e)t,»eb ^efterport, fom bengang laae for Gmben af Sefterga* be. ^erfra gif en 53æf, fem fem fra (Sanft*3orgen6 (Se, imeb 6i;b ubenom Staben til fjernet af garce* gabe cg poloen, f)ccr ben falbt i Jtatlebobfrranb, en SBugt af, jar>er, fem fatte Efrerfeen i gorbinbelfe meb tøben, cg fycorfra en btyb, feilbar gjorb paa bette teb ffar inb t 33»en. Denne gjorb fyeb Æattefun* bet, eg gif ber, fyeer nu en abe ftaaer af famme

24 12 Støn, tyoilht ben r>avbe fra ben Sftf, eller rettere llffif, at bore Jvartc og anbre Sla^fTer blere faftere i gjørbrn. Diigtignof beretter et gammelt SJJanufcript paa Unrøerjitet&u'bltotljefet faafebeø: *&atte?sunb er falbet faa af te. eéfer, førflfe af Suetønto faltes Calti. gørbi bette tvbffe golf brefl tyer reres iljob* røanbjfab, Mer (Hunter falret tfatte*<8unb t)ent>eb Slår 696." Tlan feer fyeraf f)vilfen anciennitet be germamferenbe Xenrenfer fjave. 3gjennem åattefun* bet feifebe $jøbmanb$ffibene bengang fra Eftcrfeen inb i Staben, for at foéfe cg (abe. gjorben gif faa fycit op, at man fencre, vet> at grave paa SBefrergabe, f)ar fimret gevninger af 53aabe og Sfibéanfere i 3orben$ 6fjøb. gra Ur(o':et af Æattefnnbet veb garvegaben gif neo til SRaabfcunéftra&e, fom bengang var en ee( af &em ^aflebøbfrranb, forbi SBanbfiinften, ber ligelebeø var ren aabne, flabe Stranb, til ammeustranos Jtanal, fem ffilte ^lotfyou men fra Staben. gor(fa?tte!fen af rambfen, bvor benne Æanal enbte, var olm en 3 total, men ben var bengang en breb Strøm, ber abjfifte Staben og Slotétøøhnen fra 23remerl)olm bet nuvccrenbe ammelf)o(m fom var beboet af giffere, og fjvor enfelic bremijfe Æjebmcenb fyavbe beres ^afbober";

25 13 men 23remerr)olm var langt mtnbre enb ben nuværenbe ammelfyolm, fom titfigemeo l)vat> ter borer til Dtyfoolm fenere er inbbæmmet og e>pn>fr>t fra a»ct. 2>enne Strøm fob uben cm an?r*9tfcoiat Ætrfe cg berpaa (FraaS over ^affanbsaaé (nn pengene Dtytoro) rpor «atfanb6farerne cg Sfaaningerne tyavte beres ørb paa ben fice OTavf, cg lob til Øfterport, fom laae for ( nben af?ftergabe (rer tengang r)crte op ver (Ifyri* fienberntfovftrate) cg altfaa fvarece bebre ril ftt 9tøn enb nu,»eb at ligge tmob 9?orb. s $aa fyciresire af Øfierporr, ber bvor SSanbet fra 53remerf)ofm enbte, falbt en 33ccf t bette SBanb; veb at gaae imob Strøm* men, fora lob ubenom rønnegabe, *Ptleftra?be og SBognmagergafce, tomme oi Hl tene Ubløfc fra $u* ftervig, et frørt, btyfct, trefantet 33anc, ber igjen fyav* bc JifløO fra ^ebliugefcen ubenfør s 3?cneport. Sjxu* ferpfatfen ligger nu ter, l;vor ^ufterøia, førbum var, Derfra gif nrntfetf, fom egfaa r)cr var en lille 33æf meb en Wluux intenfor, -- fang3 meo?anbc* martet og itrtyftalgabe, fom fun f ben ftofte SneeØ Slår bar ()avt et faa fornemt 9iavn, ba ben lige til ben Hib Jaobc befyolct ftt gamle 9?avn: Sfibenftrccbe, forbi ben cprinbelig var en breb Slfleborente for al UljumffljeD fra ten veftlige Xeel af Staben. SStb

26 14 (JnbenafÆrtyltafgabe, mtøt paa ben mrøcerenbe 9iorre* gabe, laac 9iorreport; berfra fortfattcu 33anb[obct, og meb bet rcmbfen, ubenom Sanft^etri JUrfe oflsantø *Pebcrfiræbe, tnbttl tet forenere (tg mcb fbccffcn fra Sanft^3orgen6 (Ho, fora atter Ieber oé tilbade til vort Ucgangovunft, 33efterport. Staben var (aalebeé over* alt omgiven mcb rinbenbe *8anb; fyoor lem ci\\iaae for at vare brebt nof, opførte SftiHiroærf og ^ofc, og i (Btctct rerfor traabte et nebrammet ^afevarf. 9)?en bisfe ^efæftiunger vare ffærfe nof vaa en 3jb, ba gslngrebéoaabncnc vare faa ufulofomne; be fnnbe mob* ftaae $i(effub og Steenfafr, og tybebe o3 et tilftrccffe* ligt Sfjolb tmob be Stormenbeo angreb mcb Sværb og anbfer. 5It be imiolertio iffe vare uoverftigelige, vifer Ghrtftoffer af 53aiern 23irferet, fom ftger at 00 (om ftiger over Stabé^Jiurene, eller owr Sta* bene gaftning, eller afbrtyber ^lanferne, tøan ffal give kongen fojgetyve Sftarf og Staben fvrgettyve 2Jtørf,f en octotelig Sum vaa ben Ziz. (iftorat vi nu fyave feet l)vab.ftjobenfyavns Wluxt inbefluttebe, vitle vi, for (tørre 2tybeligl)eb3 Sfojo, navne fyvab ber, afben nuvccrenbe Stat), enbnu i Gfyriftian ben 2lnben3 it> tf fe exifterebe. 2>et var nemlig atfe be aber, fom ligge ubenfor

27 15 gardcgabe og DuiaHuuioftrctte fyen til Æanaf, lunlfet fcncre er blevet inbbtget og øpføtbt af ten kroe tranb, (igeub til gangeoro. amager var aireleo ffilt fra Staben, bet var ferft Qhrifriau ten gjerte, irer bipgaebe &nippeføbro og gfyrijtianéfyami. Slotebolmen var meget minbre bengang ent> nu; ter fyvor 33ørfen oc] alle (SøDegtebtygningerne nu ftaae, var [eilbart SSanb. 81 (fe pufene»eb $rimené jtanal lig«til Simgaarbfiræbc og tyele kongens 9?vtorv **k fterete if fe, famt $Llt (j»ab ter ligger paa ben anten Sioe ar forret; otøerégabc ogsllt, tøoab ber ligget ubenfor ben, ttgejaattbr, og fyeller tffe ten bele norblige 2)eel a\ Staren ubenfor Slippen, ganbenutrfer, Sivy? ftatgaben og 6anffc$eberfrræbe. 2(1 1 Xette var eller 9Rarfar. ^[o^enbavn bavte alterere i bet tolvte Slarfyuiu trete ftte Soanefirfer, SanfV?cicø(at åirfe, anfte (Elemeno il ir fe, SanfVi'etrt jftrfe og 58or«grne j?irfe, foruren en 3)eel 3Runfe«eg 9icnuefloftere. en ene a\ btøfe er fportøfl forfvunten, te tre Sintre fyave be* varet teres gamte $lat3, men ingen af tern exifterer i beres oprintelige Sfiffelfe. 6anfø9?ieo(ai vftirfe var ferft et ganffe (toet Sta* pel, bygget paa tyau, ter vare nebrammebc t Strøm*

28 16 men, ber ffar tnb m ettern 23remerl)oIm og Staten, meb et Kftar, fom»ar inbotet til Sofarienø fornem* fte «&elg,en anft* s Jttcolané. 6aalebeé pot) ben i lang Slib, inbtil )rijioffer af gtatern bwggeceen ftor jftrfe omtrent paa [amme 6teb, et pragtfulbt Tempel meb ben tøeflige DJicolaus'S tøeforgtyføte Statue over Sijos ret, og $ropf?eterned og Kpofileneé 33 Weber om f ring 2!aget. ^enne &trfe, l)»or ten lutøerffe $ro al ler* ferft biet) prcebtfet unber ( &ftfiian Den Kuben, brættete i >et nuoærenbe Sagttaarn er ben enefte e»* ntng af at benne $ragr, og ten ufywggelige Tomt ritntt om Taarnet bar i fitlbe IjaMjunbrebe Kar efter SBranben Spor af Øtelæggelfenå 2$eoerfrt)ga,eligl)eb og»ar et traurigt 23e»fi$ paa fjøbenl)a»nff Sigegtylbigfyeb. 9tn fyaoe Slagterboter fortaget Jftrfenø gamle $Iab$. SantWlemené ifirfe (lob beo ^ittefunbet,»eb be to Stræber ftore og fifle Sanft-Glemeneftroebe Cr)t>oraf nu greberiféberggat r banner), og»ar tnb*»tet tit en af ScfarrenS mirafulenfe >elgene, SBijfop ( (emen3, fom be S&antroe banbt ti! et Sftboanfcr, for at fænfe Ijam i a»er, men fom feilebe til Vant paa Jernet, bcr iffe funbe fønfe unber Iv-n. SHiraftameS Zid»ar længft forbi, man lot> anffe&femens ff /otte fig feb, og t>ct bleo efterfyaanben fparfomt meb Offer

29 17 og Sfccibentter, faa at Jtirfen forfalbt; ben bfes om* fit>er netbrutt unber deformationen, *fex 2(ar for $a*»ebommeté Uffaffelfe." 2Jfen paa een ib, ot»tfle faae meo at gjore i be folgente 23(ate, (emeiiå $irfe enbnu og bcroebe jtt Spiir ftolt imob Sfyente. 6anffc$etri ^trfe Ijar fantfrnlig fra forft af»æret en Jtanbåbtyftrfe ti( ben engang rige 33ontebi) (Serritslev, inben ben bleo cognefirfe i ^jobenbaon; tf)t 9?orregate ftaacr for en eel paa Serrit$u«>8 [Ruiner, og benne fcanbébtj afrog efterbaanten faame* get, at ber ben 2intené it> iffe»ar mere enb fejr aarbe tilbage af bet gamle erriteli'». 9Wen ben nnocerente <Sanft^etri Jtirfe er iffe ten gam(e, foin for Steffen ftet> paa [amme teb, (ige intenfor Sførreport; tbt ten gamle Jiirfe afbrænbtc i ten frore 3tøebranb 172S, og bleo terefter opbtygget i jin nm?«* rente Sf tf fe! fe. 93or*grue Jtirfe c Pttleé aflerebe i gamle Xohu menter frø Stbfafønd gormanbé, 33ijfop dffiltré Zii). en bfeo fenere en Domfirfe meb ftore $ettigbeter og C^igtomme. iftrfenø.ffånnifer haote bere6 33oK* ger i.ftannifeftrerte. Denne arr artige, gamle, gotfyi* ffe jtirfe, fom iffe l)(h>bc minere enb fe.rten forffjellige Siltare, fyaote trobfet ten etelarggente lit og»ar ef* I. 2

30 18 terfyaanben bleoen forøget meb en SJtøngbe rønbc^ mærfer fra forffjettige Zita reb be 93egra^elfcr, ber Ijacbe firrtbct $(ab3. 2>a en ftor JDeel af (Etaben brcenbte, t 2(aret 1728, anuenbte man længe al glit) paa at frelfe Q3or grue Æirfe, fiffet ogfaa fyffebeé, tnb* tit ben baocerenbe 23ranbmajor ftf 'cen ufyfreltøe 3bee at fprcenge meb fåxvfot et uué, for at ftanbfe 3(ben, og bertil cafgte et, fom attercbe sar i 35rant>, cg fyooroeb Siben altfaa maatte ubbrebcs enb mere. er»ar et >uus, fom faae yaa fjernet af Størregabe og fafores 23(afen.»Kirfen biet) et Dffier for tenne 8u* torttetéfyanbling, ba 23(afené 3fo antambte 2aarnet og tilintetgjorte trfen. en bleo berefter opfort igjen i en temmelig gotl)tff (Stitl og nogenhmbe lignenbe ben gamle &itu, og ftob faafebeé tnbtif ben t 1807 atter bleo obelagt af cngeljfe SSomber, og berefter for reifte fig i en f)eel forfrjetttg &tiil *>ab 21) or*»alofen ()ar gjort benne Ætrfe tt(, vire»t 3IUe. (Haabanne goranbringer ere foregaaete ftten ben %,&>, ba 53tjTop Slbfalon Icefte 2Re$fen for oialterct, om* giret af en talrig etfiftgljeb og unberftottet af 5Wtb* belalrerens fatl)o(ffe $ragt, ba 9Roe6rtibe 93tffop brog gjennem aberne til ftt ( lot 2Ire[()uu3, fulgt af Sftunfe og beoæbnebe 6»enbe, mebené bet antugtige

31 19 golf botebe ftg i Stuvet for ben ærøærbtge ^rcclat 03 IjanS ccb c ( ftcen fm 1; f fer e jfrumffrrø. Uagtet ber ere mange Spor, fotn ttybe paa, at &jøbenf)a&n actercbe i 2tb(a(oné 51tb maae I)a»e»æret betybettgere enb 43iftorieffri»erne inoromme, og et af btøfe Spor er oe fire ognefirfer, ti; i SWunfene»are Fun rer, fyoor bet er gobt at»ære, maae»i bog ingenlunde ternfe 0$ aberne efter fenere tt>er$ Sftaaleftof. aberne &are finalle, Frumme ag ffjæoe, pufene»are fmaa og opforte af 3?inrings»a?rf, meb Straatag og FItnebe 2eerøa?gge, te fiorc enfelte mellem uregelimxeitge a»er og aarbårum, ber»are omgio* ne meb $la::fc»ccrfer, for bet inefle Fim meb Steen* gjerber og Ditiøbegn. Jfjcocnfyatmé årer maae l)a»e lignet aberne i mange af»ore nutxerenbe BanbSotyer, naar man tcenfer (tg tizic enbnn ffjocoere og meget [maliere.,ftirfer og Jftøfferc wire i (ang ib be enefte Steenb»gninger, etftligfjeben»ar ben iré rette 2Iri* ftofratt og Sftunrffene»ave en Simié. féfterfyaaubeh fom Staren tiltog i Oiigbom opftore enfelte Steen* bufe. Cg benne SRigbom fa'mfebeé»eb anbef; &re» atnrer, flirer og gererarer, men ifær gtfferi vare fra 2irilD3 Ziv»ore gorfæbréé Selftanb. giffene fanbteø forbum i faa ftor >»erjfobtgl)eb»eb bc banjfe

32 20 Jtyfier, at <Baxo rammaticus fortætter fyoorlunbe man fnap funbe tøtnge Staren i *8anbet etter meb en 33aab brtybe igjennem giffeneø SJtøngbe. 9Si funne feeraf forftaae ^ab ber t)ar gloet en banjf konges efanbt Diet til be frotte >rb, ba man prifte anbre anbe paa 2)anmarfé 23efoftntng: 7/?ab ben rigefie»ftonge i Gu* ropa fjobe lutter rccfar for fin Diigbom, kongen min erre fan paa jfyfferne af fine Sanb«tabe fange gijf nøf til at fafoe atte ctéfe Æar med." 8pffø lige, g^lrrne tt>! 2>anmarf t)ar nu rigtignof færre gi [fe, men faa bar bet bertmob flere efanbter enb bengang. 2)a fore be banffe ft6< faa fcibe om paa auc i^aoe, og bereé gtjfefyanbel rar faa betimelig, at $a*»en enbogfaa felo bomte i en 9koce6 mellem to af Stabene jlirfer angaaenbe giffetienbem Xe ranffe 6>ft6e rare be meft anfeete, og dmgfanb betalte an* negeliv for at tete Myitcx ffulre oære frie for 93oto og >:ertaft. 2J?en 4piftorien beretter, at be Xanffe efterl)aanben bleoe et lige faa frebeligt og fagtmobigt 8Iag3 golf, fom be tiiforne bare ræret frigerffe," og nu ptyntrece teree gjenber fybeutmt, $ommera* nerne og 9?ortmamtene ben flet forfsarebe tab. 310* fftoige ^tftorieffrioere antage, at SJhinfeoæfenetS i fem

33 21 5farfntnbreber beftanbig tiftacjcnbc gfor er Sfyft t Via* iionens beffrmtøfl tidagcnte (Bagtmotigfyeb. < >voroin Sllting er, fagtmobige vare be Xanjfe blevne, og ter? for fom mangebaanre Tramgffer over tern. 3 en faa* ban ilrængfeletil) forfvarebe en Dvinbe jtjebenbavn mob bet ftorfte og navnfuntigfte SJngreb, bet var Grif af 5?ommerm3 l)oibjertete dronning s 43f)ilippa, fom blev t (Etaben, ba gongen retfie til (Soro for at bebe antægtig om.jpiminelené 33cj?i)ttclfe imob SijbefferneS glaabe. 2>a (eb for ^anontorten uten* for ÆjøbenfjatmS 9Jiure, og be nvjig opfuntne 3Tb^ vaaben gjorte fnart en mj 3?efæftning6maabe netven* big. Dg nit blev Staben eftevfyaanben omgivet meb en //JJiantelmnnr/' ber blev forfvnet meb flabe, rnnbe aarne, fom fremtrecbenbe 23aftioner. JDtøfe aame bleve bepfantere meb kanoner og falbtes SRunrtele." 3»ftjebenbavnS ncermefte Dmegn iaac atterebe tir ligt Sanfr* Sargene ^ofpital for (SpetalfTe, mellem hefter? og s Jierreport, eg(gaarbcn paa fyvté runo ^egfgaarbftrocbet mi ligger, et IBrim* beri, fom forfynebe (Staben meb SJhiurfieen, egslvlé* gaarben, ber var ^jobeni)avné (Blote Støregaarb, og fom bengang Iaae inbenfor 9?orreport, maaffee om? 4 trent ber, I)vor favnet enbnn l)ar vebltgeljoldt ftg

34 22 paa en jeftøfoergaarb i u^mégaben»eb $ufter»ig. titen for Tterport laae Sanft*2tnna Æapel, om* trent l)»or (Etrantftra^e nu er. Sengang»ar 9i> r)a»n UHobet af een fer omtalte S3æf, ber fom fra *gufierwg og lob omtrent I)»or oiljerégaben nu er, ubenem attanbéaa$ forbi kapellet, og»ar meget anfeet for ftt 93anb$ tøelbrebenbe j\raft, tror o ftt fimpie Ubfpring, boorfor kapellet ogfaa»ar rigt paa 2a»* ler og tf ry f fer, fom 2egn paa»ibunbedige ctøre* belfer. (Denne Mixk»ar meget gammel, ret»ar en af re celrfte t benne 2>eel af jæhanb, og ret er tffe ufanbfrmligt, at 2tbfa(on Ijax (tygget ren tit 2 :re for tn ^elgen, een fretftge Inna. 93eb Siben af Jla* pettet»ar en 23ro o»er 2laen, fom efter Stixkn r)eb SanfVJtnnabro. Uagtet Staben fra forft af tilfyerte 9Roe6fifbe SBiépeftol, t)a»e kongerne bog til forffjetlige Gliber gjort <ftrumfta»en»gerrebominet ftribig; Sronmng SRargreflje ftf enbogfaa en 23efa(ingémanb anfat paa $jobent)a»n3 Stot, og nu»ar bet faa gobt fom tabt for SBiépefioIen, uagtet Staben enbnu»ebb(e» at»ære ben ffatft'ytbig. ^oeéfilbe»ar bengang be banffe $on* gere Duftbenteftab; men ben»ar bengang ogfaa ftor og prægtig, l)a»be et befceftet Stot, atten Jttrfer og

35 23 ti jiloftere. Sif al benne tjperligfyeb er enbnn ucu gamle idomfirfe og (Sortebrobre^lofteret tilbade. 2J?cn te ftore gloibore, I>t>or SBijTop SSiifjefm forbum»ot>ebe at ftanbfe $ong Soenb og forbob l)am at trccbe inb, for fyan fyaobe s^bnnjget (tg for ub og for ben polte prælat, be aabne (tg nu fun naar JDanmarfé tøenfottebe konger fures til $mk blantt bereé gcebre. Dg bet gamle SJhmfeflofter er nu et Xilfiugtsfteb for Rainer; men Soelibatet tyer (fer enbnu tnbenfor be famme 9Jture, r>oor bet f)ar r)crffet ftben 5(aret 123 L, ben enejle goranbring i btøfe fer 5Iar^ Ijimbreber er, at bet t)ar (fiffet Æjon, og at,/abelige 3ømfrucr" nu inbtage ominifaner* s 3Jcunfene$ ^>(abé. (Sbriftoffer af SBaiern forftyttebe Stejtbentfen til jljobenfyaon, i Baret 1443, Staren ftf ftore tyxivu legter, og nu vox&e ten hurtig og tiltog i (Etorrelfe og Oiigbom, i famme gorfyoft) fom Dtoeofilce aftog. Tim mange, mange 2Iar for erifterebe allerebe flere af be aber, tyoovi in nu boglig færbeø, Xeu oftlige 2>eel, fyoor be fattige giffere boebe,»or ben* gang ben minbft fornemme; Jlattefunbet, fyoor Ri»b* mancojfibene lobe inr, VMfte SBeiai til StabenS 23e* btyggelfe, og f>cr bleoe te fonte orbentligc årer Qtø lagte. IVten man funte tog iffe untsccre giflerne,

36 24 og derfor bannebe 53i>cn jtg fra forft af fom en fang, fmal Strimmel fra SSeft til ft. Snaregabe, tyox SlbfalonS SBrober Gébern Snare (Tal r)at>e Doet, begge Stræberne, Q3tmmelffaftet, * >t?f?cnftroebe eller tybfferne$ abe, ^jebmangergabe (nu Æjøtø magergabe), Eftergabe cg ronnegabe forefomme au lerebe meget tibltgt 5U" biéfe falbteø SBimmelffaftet, itjobmangergabe og Eftergabe Stabene 31 Hg aber etter»fjooebgaber. Q3imme(ffaftet er ben enefte, f)iué SBane iffe er blesen foranbrct; maaffee Gasnet, fom ben bar faaet af [in Sfj'eofyeb og Sigfyeb meb Sfaftet yaci Snebferneé 9Simmelboer, bar bibraget bet mefte bcr^ til en ncbei af Stmmefjfaftet tøet* giffer* gabe, og lorvet l)eb gtffertoro, fjsilfet imiolertid au lerebe»ar foranbret til 8lmagertor», og bet enbnu tuben Qfyriftian ben Slnben inbfaldte ben fom bleo bofat \wa amager. 3 JTjobmangergabe boebe Slagterne, i ronnegabe SReberlorøberne fra rennin* gen. 93 i fya&e aflerebe for omtalt, at be bremtjt'e St\obs mamb fyar-be bere$ -$afbober paa 33remerl)o(m, l)oor be ogfaa fenere fif en Jtirfe. 2 #tyf?enftrcebe, r)t>té ttybjte 9iaon (Jpauédjenftraat) enbnu Ringer i»ore Eren tgjennem Saniferingen, bo^c forbum be ttybff'e Jpanb* lenbe, fom l;er Ijaobe bereé Smaafyufe, gjcellebober og

37 25 43vtter, føori be faii)o(bt,ftlcebe, (Epecerter og tybfl "(, fænge formben benne janbel Me» faa fornem, at be l)anfeatt)te Æjøprncenb ftf tern et e^et ftoxt, grunb* muret (SmnpagtifønuØ i bet bevefter opfalcte GFompag* niftrccce. 2)téfe ufalige tyb fe.jpanbetøfoenbe i Itø* flfenfiræbetø giælebober maatte iffe giote ug, 2fterfur fcilre iffe ubfætte ftg for bet 5lfCu\xf i anbel og Q3an* bel, fotn be Mtbe golelfer og gamilielioet fore meb ug. og ten fyaarbfyjertebe ub$ Surfere»are forbomte til (Soetibatet SJJen til jengjelo ringeagtebe Slmor rem, og jeg»eet> iffe noget (?rempe( )paa at fyan fyar fpen* beret faameget font en enefte $u[ til jorbeel for ret morfe, fneore, urenlige ^jfenftræbe, fyoor 6ol 09 9J?aane forraobentug t)aoe [finnet enbnu fparfømmere, enb nu. 3fi biefe ftaffetø 4pancetéfoence maae fyaoe fort et fuurt 8t», Ijaoe»i 53eoiié for i et Egenavn, ber enbnu fjar fcesaret jtg i fin fulbe (Styrte. SJton falrte tern nemlig ^eberpenbe, og enonu bag[ig gientageé benne 33encconelfe, uben at 9iogcn tamfer paa be forfte Giere af bette 9?aon og at ben yot og «jaarbl)er, fom rengang forfulgte be ttycjte $eber* foenbe, ligger enbnu i rette )rb, formel) batø* og fyeelgamle ugiote 9ftaubfolf blive ftemplece fom en 2tf*

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Matliiitft. usént øue. *>

Matliiitft. usént øue. *> -^ 4L.. Matliiitft usént øue. *> Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Uncf http://www.archive.org/details/mathildeenungkonoosuee Jlnt>lcirninfl. i CO t't*'

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo

Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto Iittp://www.archive.org/details/samlingertildenf01simo ; l^fj S^ttwUnøcr ^L/f ^ tu &ctt f )Cttffe ^etrc{ aat& :ftlf

Læs mere