:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ":i~;::y. o s. T ;:T-nnu:"

Transkript

1

2 % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu:

3 L-'JZ*.

4

5

6

7 nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft Sc^trpfffri

8 o o r /5 vi

9 &r#nilur tro Hong (glmfiuttt ben '^luftene

10 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

11 3itr I. ^et gamle Æjobcnfmni 1 II. crberacr 29. III. $en norjfc Æffmpe 93. IV. Extra mtirns 148. V. JBcfiHKnc 198. vi. $t)rcfc og tøfcrit 230. vil. (yt fjerte 288. vin. elerret 300.

12

13 I. <^5 9iorge gaben, efter, fom ben ogfaa falbeé, 23reb* gaben t Jtjobenfyatm, ftmx foran paa feuire»jpaanb naar man femmer fra jtongenø 9fytoro, ligger en uregelmæéftg Sugning inbenfor en lao Sftuur, fom et gammelt $ræ l)elt>er fine rene ud oser. 9)?an fcefyoiht tffe engang at fafte et 53(tf indenfor forten, ber næften a(tt> ftaaer aaben, for at orerbeoife jig om at bette uanfeclige «juu8 meb fine mange «)jorner, fin aabne (Svalegang og fin fyele uregelmceéfige am* menftftntng tilfyorer en Icengft forfounben %ib. 2)ct»enber meb 33ag[iren nb til Stranbftræbe, Ijoor enb* nu feeé et gammelt SaabenjTjolD inbmuret unber ben i. l

14 SSinbuer, fom ftbbe reet fammen mel* lem 23inbtng3ttcerfé (Stolper. JDenne SB^gnmg er ben ælbffe tf fe alene t fyele SBrebgaben, men i I)e(e benne eel af etaben. 3»ore age bar ben i en fang 9tøffe af 5(ar lerret beboet af en fyoitftaaenbe Gm* bebsmanb, ber tyer fyar tilbragt ben fforffe S)ecl af et langt og»irffømt gfø. 3nbenfor biéfe SJhire (ja&e 6tatomænb fugt Grfartng, *8toen(?ab6mamb og Æunfa nere 9}aab, Gnfer og gaberlofe roft og»fijelp, og f)oab be fogre, bet fyaue be fuubet, faa at oiftnof benne 2Hanbé Ticum enbnu»il»ære fnattet til bette uanfeeltge mié, naar beboerne af mangt et $alatø fortag ft ere glemte. Tian t)ar bet Sagn om benne 23vgning, at ben engang, i j^ong Gfyrtfttan ben gjerbeé 2tb, I}ar tf æret en fremmcb efanbto Sanbfreb ubenfor Efterport, ba benne enbnn fiod for Gniben af Eftergabe, fom beo* gang iffe gtf længer end tii raibt t ben mtocerenbe Øftergabe, og at 23aabenet t 9Jiuren ffulbe (Trtoe ftg berfra. gormobentltg ijax *ct sceret omtrent paa famme Zh, ba Dtofenborg sar kongens 6ommcr*9ftø fttento ubenfor Dtorreport; tfyi ta Gltynjrtan ben gjerbe fenere uboircbe (Staben, bier* kolben fort ubenom dh* fenborg og en nt) Ejlerport lagt ber, l)iu>r ten enb*

15 nu er, feta at baabe kongens og efanbtcné øtø* mer^eftrentfer btø>e inblemmebe i jtjøbenfya&n. 9J?cn allerebe langt timigere ftob paa bette (Htcb en 35tygning, ber omtrent fyasbe famme 23eliggenl)eb fom ben nuva'renbe, naar man tcenfer ftg «)jorne[)ufet borttaget nb til.ffoncjens 9tytor». dengang faae Æiøbenfjatm langt anberfebeé nb, enb nu. gor at gjore bet tåbeligt, r>»or(ebe3 tåben bengang»ar og fyoodebcé ben»ar Meoen faaleteé fom ben var, t\u laber jeg mig at forubffiffe en fortfattet 23e[fiioelfe af bet gamfe ^jobenbaon, og om end nogle af mine Scefere fyeri oi((e ftnre en jentagelf«af fyoao be tio? tigere fyaoe Iceft, mener jeg bog at ben maaffee fan bibrage, ligefora ^ut?crtiiren foran et (Btyngefpif, tii at ftemme ceferne tnb t ben Xto, ba Ut 3)rama fore? gif, fom Xceffet fnart»t( nitte op for. SJJeii mebenø anbre )ooem~tccrer fnnne frem? tttfe noiagtige >ptegnelfer fra beres atter for jh Cprin* belfe, eier <ftjobenl)aon ingen faaoanne, og be (vnfefte, ber fyaoe famlet 9J?atena(icr tit 5)anmarf$ ^ooebffaté «)iftorie, fyaoe 2tøe maattef begvmbe meb ben fum* merfulbe Jilfiaaelfe: Cm 33i;en^ auerætbfte Dp* rinbelfe»ibeé afrefeé 3ntet. derfor blioer åjøbetø f)aon3 ^biftorie fyetter alnig fitlbficcnbigere eno ten 1*

16 4 Sftanbø tønetsløb, fem begriber meb bane $x\)u lupøbcig i Stebet for meb l;anø gotfelsbag. Sftan ffncre troe, at Æjøbentøa&n fyaobe været til fer 33og* fraver bfeve opfunbne; men bet er ingenfunbe %W\vtU bet, og Æjobenbavn er ingen gammel (Htao reø* t>cerve, thi berfør bejibber ben beder iffe ben 2G*r*»cerbigfyeb, fom tillærer SIberbommen, ben bar ingen ælt> gamle drinbringer at bælre jtt ^oveo itl, ben bejtober intet ^inteømerrfe om en fjern gortir. 2llt er m)t, regelmæøftgt, eenéformtgt. et taffer ben tilreelo jtne mange Stoebranbe og lignenbe benericebe Ul^ffer for, ber næflen altio mebfure materiel evinft paa vg)iftorienø og *)joeftenø 33efoftntng.»ftjobenbavn, i bene nuvcerenbe gorm, er en pa?n 23v, fom grem* mebe let fnnne finbe refce i, en 23ty, ret fom en ^Jioli^ timeftcr og en 33ranbmajor maae onffe ben, tl)i bet er iffe vanffeligt at (jofoe Drben og {luffe SJbebranbe, men ben fjar neefren ingen»jpijtorte og ingen $oe l 5((t barrer ben nyere irø profaiffe < pcr c<\»tonet om benø materielle Snteresferø Doervægt, Dg bog r)ar ber rxrrct en it>, ba alt Qtttc var anberlebeø, ba Æjobenfyavn faae ub fom alle famribføe tceber. )e futmme aber, be gotbiffe vejninger, be taffebe avle, be uregclmceøjtge $u\c, bele 9fli&bclatoeren$

17 53ræg r)ar ogfaa engang fyrntet over Æjobenfyavn.»g^ab ber if fe fan befiaae, maae forgaae; men fyvor fogc»i fedningerne fra benne Tir? Xe ere fpcvfeft for? fvunrne, man fjar iffe engang fyolrt ret Umagen ocrrt at aftegne florlet eé te faae ur, inben te gaujte bfei^e tilintetgjorte, tbi man bar ingen Santo bart for ren *g>iftcrte og ten $oeft, ber intebolrtee i tiéfe foragtere Stene. Terror ere re f(efte(vfterretninger, man er iftano til at tifpeiebringe o\u jføbenbatmd gortir, ubbragne af ubeftemte Urtrrf i gamle, bafv (Hintet* gjorte Xofumenter, fammenfatte af isninger etter btyggebe \>aa munrtlige ratitioner, ter ofte fun hwt forplantet ftg fra Sforcjt til Slægt x^aa runb af te? reé Ufanrfvnligbet. g at Xette er il fedtet, fan man uge meb 33eftemtbet; tbi til en lir, ra en enefte gfrtbent»ar mange -^recent grunrigere og flittigere enb <iilt vi JCrerfiatiffe tilfammen, fom nu jfripe, fyave faaranne SJtønto famlet atle te Materialer, ter vare fortjaanren; te bave gjennemvaaget hæfterne un* ber moifommeligt Slrbeite, for at bete paa gorfcebre* nc? Mangel paa biftoriff Snttreøfe, te [\v:c ingen Umage fparet vet at forfofge fefø te fvacjefte Spor, ber vifte fifl for bereé Gfterforffen, berom l-a:re te? re$ SrbeiDcr 33itneoln;rtet. Men al tenne coloofate

18 6 glib bar ftm leret til et ntyt 23eoii3 paa boor fanbt ret er, at gorfæbreneé (Bvnber c\aat ub over Gfter* fkxgten, ben bar tffun lebet tit let Dicfttftat, at om 23ven3 crlrfte Cprinrelfe vireé alreleé 3 n t e t, og om bené fenere < >iftorie fim faare S tb et. jljobenriarm v)ax fyavt famme 6fjæbne fom be flefte banffe gamitier, ben ene eneration er fora/ k)t fuujt efter ben anben, uren at befvmre ftg om SJiere, enb fin egen ba^ficje Jtloærelfe. ^oorlebec CU befaberen bar vivfet, fyoortebes f)an3 ^iréafrers tytø ftognomi bar occret, bet briter (Bonnefennen ftg if fe om, naar bet iffe bringer Ijam nogen reel 3nrta:gt; og boorfor ffnfre vel ban optegne 9ioget om fin td for fine Sernebern, bet bar jo 3ngen gjort for Ijam, bar fyvx tffe s J3(age ncf t tyotx agé (Borg. Xcn Uvitenfyeb, J\jo benhavn lever t meb enfi?n til \in < )iftorie,»tfer tåbeligt f)vor liren Snteresfe 2>anffe til atfe flirer fjase fjaot for gortircn. Stfen ben bar tffe hfteminbre jtn 33ettybning, ren banner et vigtigt patriotij! (dement og er en runrvolb i en 9iation3 23evirftbeb..fijobenfyavn bitrer førfie ang mxvnct t ben banffe S^iftoxie i diaret 1043, men ren var r engang et faa ubeh;befigt gijferleie, at ben ftra.r ferfvinccr

19 igjen cg iffc blider omtalt fer orer et fyeelt 2larbunbrebe teretter, ba Sfølbemar ten gorfte gjorbe fin g)ntling, (frfebiffop Sibfafon, en gercering meb bet ^alre af tet «>crreb, l)»ori rette gijterleie laae. 2)et tyet bengang flet oq, ret >am, forti tyer rar eit fiffer, naturlig 4paon; forft fenere tilfoietes rtet Jijobing, ^et vil ftge: Jljobftat, og teraf bannctee barnet. 2>et rar omtrent miet unoer Jiorotegene, i Diittertiteuo ufo* alter. «)t>or ^jobeu^aon nu ligger»arc bengang Sftarfer og 8 fore til te to?anrobi;cr (Boelbjerg og Serritéler; ten gerfte laae omtrent ret (inten af 33efterbro, benimot greterifeberg, ben finten reb Gn* ben af 9corregate, fyror nu gæftningércerferne ere. 2}iefe to 23tyer beftete entnu lamge, inttil be omftter blere opflugte af ben beftantig oorenbe <Btab. ilre* tjunbrete 3(ar efter at Slbfafon etete 5tjøbtnaJ)<U>tt, rar ter entogfaa i eerritolor en iftungégaarb, font et fongeligt Slot tengang bier fattet. Grif of -$om* mern l)ar renteret tyer, tl)i J!jobcnl)a&nS (Blot til* borte tengang 5?ifreme af Dioeofilte og man l;ar entnu Xofumenter fra biarts 3Mb, font t 1431 og 34 ere baterebe fra Æutogéaaarben i ben (Stab (Eferrtté* (or, Curia Erici Regis in ^iila Seritzlaf.*' 2J?an reet ligefaalitt naar benne ^ungegaarb er reift,

20 8 fem tictar ben er farten. dcoelbjerg bar fpillet en Sjofle i ben banjte tflorie entnu fire 5(art)lIn^reber efter s 2lbfalon3 fb; ret par en tragif! 9Me, fom»i pille faae at fee i bet gofgente. 2>et»ar i (ibrifttan ben Hnbene l T^^. og r)crer faalebeé førfl til»ftjoben* fyapns fenere»gifterie. Slbfalen»afgte en lille «>ofm i japnen og bpg* ejebe ftg ter et fait Støt, fom fjan faltte Sfetleborg, cg fom fenere fif 9 aon af 2lie(f>uu$. jointen Ijeb fcengang SppéncrS, forti ten par et Dtetterfteb, fypor i;pe og hovere blepe ftraffete met alger og (Btei* ler, boorefter (Blottet ferft bleo benecpnt. (Biten fait* teé ten Sfarnfyolmen, men 3ngen peeb at angipe Dprittbelfcn til bette 9?aon. et par forft i Slaret 1650 at ten Hep nobiliteret og faltet (Blotefyclmen, fjpilfet 9ta»n ten entnu bener. Sfcoor utroligt tet ent er, paajiaae mange gamle golf at ben Stump Hftuur, fom banner jtrogen mellem Qancellibpgningen og GtørijttanSborg for, er en $eft af tet gamle Steileborg. Sintre mene, at benne omtalte toning entnu i (Sfyrtfitan ten < \<!ttt$ il> erifterete i et S tøffe 3D?nur ub til Diirebanen,»eb Siben af ten tapecrente Slotéfirfe. Segge Slngtpelfer ere fanbføtø ligpiis gabel, føt f)pab jfulce fjate bepceget til benne

21 Sfaanfef mob bet garnte Stei(eborg3 Sftinbe, ba (Støri* ftian ren Sjette enbogfaa lob nye og ftarfe S^qtttn^ ger neorioe for at omjtobe d$riffian$borg i en mere regelmæoftg gorm. * 3aa benne $olm ftob afferebe tibligt et temme* lig fioit, ftærft og runot Zaaxn, oventil (labt og uben Spiir, fom maae fyaoe Ijavt en 2)ccl tghcb meo bet nutferrenbe 9iunte-Xaarn. 9?aar bet er tygget &eeb man iffe; oet»ar fterrft oefæftet og beffyttebe favnen og Slottet, og fyar fra umincetig 2jd»anret Stabene Solbbob, enbogfaa tnbtil for Ijatøtretric ^arfyunbrebe ftben. 3)tfte aarn og Slottet vare be enefte 53t;g* tunger paa ben (itle e(m, fora tengang Ijaobe et langt mtnbre Omfang enb ben niroærenbe Slotefyotm, ber er beboelig forjrorret»eb Dpftytøning. Staben»ar t gamle Xage omgivet mere meb Q3anb, eno ben nu er. &aflebobffranb gtf fyeelt inb over be nuværenbe J ømmerptøbfe og SBefterbro, om* trent til gamle Æongeoei; be tre ftorc Soer, *peb(in* gefeen, Sorte^So og Sanft^3orgenc^So Dåre bengang baabe ftorre og bijbere, og paa ben oftlige Sibe»ar 2Ht, fra ^ebltngefoen til &afletø»eten, en < c, ber ftrafte ig fra < >oiren a\ 33fegbam$»eien til rjemmob Staben, omtrent ber, tøoor nu Ejlerport er. mieg/

22 10 nen om,fijobenl)a»n»ar faalebeé iffun tilgængelig o»er finalle Sorbtunger, [om Gaturen l)a»be bannet 33ar j?jobenl)a»n bitten anlagt filbtgere pna bétte ^erratn,»ilbe feerne fanbfonligfcitø»ære ble»ne tene rænb* fer, Æjobenbasn»ar ba ble»en en (Stab af betybeligt Dmfang, forvaret»eb fanbfer foran alle»ergan* gene, og (Boerne»ilee»ære ble»ne»ebligefyolrte i teres oprintefige Storrelfe, fom Stabens bc1)\n 33arn. 9D?en ^jobenbasn ble» til i en tb ba 2Hure og aarnc [hilbe inbfjegne fnæore aber, Søerne b(c»e efterljaan* ben tifbeetø ubførrebe og opførte, og Stabene natur* lige rænbfer bleoe tirh'gt fiaubfebe af be Ub&tbeffe er fprbunben meb ufjfytt Skfofhrfw ger og Qjanffdigberer, og berfor ere ^jobenba»né rænbfer iffun tre ange ble»ne foranbrebt, l)»er* gang meb lange DJcellemnim; naar ffal ren fjerbe Uboitelfe (Tee, fom»il banne fmuffe Spabferegange og * ja»er af gerningerne af»ore 23olrc, og feilbare kanaler af»ore (Stabøgra&e? (Bom»il nb&ibe te berne til be tre øer? et ie er enbnu iffe azb* net, ber ffal ffue benne gorancring, fom tt>en bog ftfferlig engang \)i[ mebfore. 9J?en ba ren for f re Ud*»iDelfe af ^iobenl)a»n iffe foregif for mange Slår ef* ter De 33egi»ent>ber, fom»i i bet golgenbe i>illt bv

23 li rette, fyace &i fan meb bet gamle Jtjobenfyacn at gjere, cg Funbe fyace fparet 06 atfe btéfe UbMbelfeébe* tragtninger. 3 ben atferafbfte Xit> fyar Jtjobentøayn if fe r>æ* ret befaftet, (pif et man fan flutte af harmet paa en af (Stabene aber, nemlig Sanbemærfet, fem fanb* fynd'gciré fyar ubgjort en flet cg ret SfofKOdftølmie imob Sanbjlben. gørfi fenere er ber 5Tu(c cm fafie reenbfer, cg bisfe beffobe i 9Jiure cg rinbenbe $anb. Wien biéfe reenbfer care langt minbre af Omfang enb (BtabenS nuværenbe, Ijcorcm vi brtft fnnne ccer* becife c3 *>eb at gjore en SBanbring paa ten (ace 23clb, Fnap faa breb at te SJicnnejfer funbe gaae ferbi fjtnanben, ber lob mbenfor burene cg f^or* paa ccre gerfæbre fæmpete meb 23ue cg (Sca:rb til ^tabcns gerfcar. 331»ilie btctøxfoe i %e)t,»eb ^efterport, fom bengang laae for Gmben af Sefterga* be. ^erfra gif en 53æf, fem fem fra (Sanft*3orgen6 (Se, imeb 6i;b ubenom Staben til fjernet af garce* gabe cg poloen, f)ccr ben falbt i Jtatlebobfrranb, en SBugt af, jar>er, fem fatte Efrerfeen i gorbinbelfe meb tøben, cg fycorfra en btyb, feilbar gjorb paa bette teb ffar inb t 33»en. Denne gjorb fyeb Æattefun* bet, eg gif ber, fyeer nu en abe ftaaer af famme

24 12 Støn, tyoilht ben r>avbe fra ben Sftf, eller rettere llffif, at bore Jvartc og anbre Sla^fTer blere faftere i gjørbrn. Diigtignof beretter et gammelt SJJanufcript paa Unrøerjitet&u'bltotljefet faafebeø: *&atte?sunb er falbet faa af te. eéfer, førflfe af Suetønto faltes Calti. gørbi bette tvbffe golf brefl tyer reres iljob* røanbjfab, Mer (Hunter falret tfatte*<8unb t)ent>eb Slår 696." Tlan feer fyeraf f)vilfen anciennitet be germamferenbe Xenrenfer fjave. 3gjennem åattefun* bet feifebe $jøbmanb$ffibene bengang fra Eftcrfeen inb i Staben, for at foéfe cg (abe. gjorben gif faa fycit op, at man fencre, vet> at grave paa SBefrergabe, f)ar fimret gevninger af 53aabe og Sfibéanfere i 3orben$ 6fjøb. gra Ur(o':et af Æattefnnbet veb garvegaben gif neo til SRaabfcunéftra&e, fom bengang var en ee( af &em ^aflebøbfrranb, forbi SBanbfiinften, ber ligelebeø var ren aabne, flabe Stranb, til ammeustranos Jtanal, fem ffilte ^lotfyou men fra Staben. gor(fa?tte!fen af rambfen, bvor benne Æanal enbte, var olm en 3 total, men ben var bengang en breb Strøm, ber abjfifte Staben og Slotétøøhnen fra 23remerl)olm bet nuvccrenbe ammelf)o(m fom var beboet af giffere, og fjvor enfelic bremijfe Æjebmcenb fyavbe beres ^afbober";

25 13 men 23remerr)olm var langt mtnbre enb ben nuværenbe ammelfyolm, fom titfigemeo l)vat> ter borer til Dtyfoolm fenere er inbbæmmet og e>pn>fr>t fra a»ct. 2>enne Strøm fob uben cm an?r*9tfcoiat Ætrfe cg berpaa (FraaS over ^affanbsaaé (nn pengene Dtytoro) rpor «atfanb6farerne cg Sfaaningerne tyavte beres ørb paa ben fice OTavf, cg lob til Øfterport, fom laae for ( nben af?ftergabe (rer tengang r)crte op ver (Ifyri* fienberntfovftrate) cg altfaa fvarece bebre ril ftt 9tøn enb nu,»eb at ligge tmob 9?orb. s $aa fyciresire af Øfierporr, ber bvor SSanbet fra 53remerf)ofm enbte, falbt en 33ccf t bette SBanb; veb at gaae imob Strøm* men, fora lob ubenom rønnegabe, *Ptleftra?be og SBognmagergafce, tomme oi Hl tene Ubløfc fra $u* ftervig, et frørt, btyfct, trefantet 33anc, ber igjen fyav* bc JifløO fra ^ebliugefcen ubenfør s 3?cneport. Sjxu* ferpfatfen ligger nu ter, l;vor ^ufterøia, førbum var, Derfra gif nrntfetf, fom egfaa r)cr var en lille 33æf meb en Wluux intenfor, -- fang3 meo?anbc* martet og itrtyftalgabe, fom fun f ben ftofte SneeØ Slår bar ()avt et faa fornemt 9iavn, ba ben lige til ben Hib Jaobc befyolct ftt gamle 9?avn: Sfibenftrccbe, forbi ben cprinbelig var en breb Slfleborente for al UljumffljeD fra ten veftlige Xeel af Staben. SStb

26 14 (JnbenafÆrtyltafgabe, mtøt paa ben mrøcerenbe 9iorre* gabe, laac 9iorreport; berfra fortfattcu 33anb[obct, og meb bet rcmbfen, ubenom Sanft^etri JUrfe oflsantø *Pebcrfiræbe, tnbttl tet forenere (tg mcb fbccffcn fra Sanft^3orgen6 (Ho, fora atter Ieber oé tilbade til vort Ucgangovunft, 33efterport. Staben var (aalebeé over* alt omgiven mcb rinbenbe *8anb; fyoor lem ci\\iaae for at vare brebt nof, opførte SftiHiroærf og ^ofc, og i (Btctct rerfor traabte et nebrammet ^afevarf. 9)?en bisfe ^efæftiunger vare ffærfe nof vaa en 3jb, ba gslngrebéoaabncnc vare faa ufulofomne; be fnnbe mob* ftaae $i(effub og Steenfafr, og tybebe o3 et tilftrccffe* ligt Sfjolb tmob be Stormenbeo angreb mcb Sværb og anbfer. 5It be imiolertio iffe vare uoverftigelige, vifer Ghrtftoffer af 53aiern 23irferet, fom ftger at 00 (om ftiger over Stabé^Jiurene, eller owr Sta* bene gaftning, eller afbrtyber ^lanferne, tøan ffal give kongen fojgetyve Sftarf og Staben fvrgettyve 2Jtørf,f en octotelig Sum vaa ben Ziz. (iftorat vi nu fyave feet l)vab.ftjobenfyavns Wluxt inbefluttebe, vitle vi, for (tørre 2tybeligl)eb3 Sfojo, navne fyvab ber, afben nuvccrenbe Stat), enbnu i Gfyriftian ben 2lnben3 it> tf fe exifterebe. 2>et var nemlig atfe be aber, fom ligge ubenfor

27 15 gardcgabe og DuiaHuuioftrctte fyen til Æanaf, lunlfet fcncre er blevet inbbtget og øpføtbt af ten kroe tranb, (igeub til gangeoro. amager var aireleo ffilt fra Staben, bet var ferft Qhrifriau ten gjerte, irer bipgaebe &nippeføbro og gfyrijtianéfyami. Slotebolmen var meget minbre bengang ent> nu; ter fyvor 33ørfen oc] alle (SøDegtebtygningerne nu ftaae, var [eilbart SSanb. 81 (fe pufene»eb $rimené jtanal lig«til Simgaarbfiræbc og tyele kongens 9?vtorv **k fterete if fe, famt $Llt (j»ab ter ligger paa ben anten Sioe ar forret; otøerégabc ogsllt, tøoab ber ligget ubenfor ben, ttgejaattbr, og fyeller tffe ten bele norblige 2)eel a\ Staren ubenfor Slippen, ganbenutrfer, Sivy? ftatgaben og 6anffc$eberfrræbe. 2(1 1 Xette var eller 9Rarfar. ^[o^enbavn bavte alterere i bet tolvte Slarfyuiu trete ftte Soanefirfer, SanfV?cicø(at åirfe, anfte (Elemeno il ir fe, SanfVi'etrt jftrfe og 58or«grne j?irfe, foruren en 3)eel 3Runfe«eg 9icnuefloftere. en ene a\ btøfe er fportøfl forfvunten, te tre Sintre fyave be* varet teres gamte $lat3, men ingen af tern exifterer i beres oprintelige Sfiffelfe. 6anfø9?ieo(ai vftirfe var ferft et ganffe (toet Sta* pel, bygget paa tyau, ter vare nebrammebc t Strøm*

28 16 men, ber ffar tnb m ettern 23remerl)oIm og Staten, meb et Kftar, fom»ar inbotet til Sofarienø fornem* fte «&elg,en anft* s Jttcolané. 6aalebeé pot) ben i lang Slib, inbtil )rijioffer af gtatern bwggeceen ftor jftrfe omtrent paa [amme 6teb, et pragtfulbt Tempel meb ben tøeflige DJicolaus'S tøeforgtyføte Statue over Sijos ret, og $ropf?eterned og Kpofileneé 33 Weber om f ring 2!aget. ^enne &trfe, l)»or ten lutøerffe $ro al ler* ferft biet) prcebtfet unber ( &ftfiian Den Kuben, brættete i >et nuoærenbe Sagttaarn er ben enefte e»* ntng af at benne $ragr, og ten ufywggelige Tomt ritntt om Taarnet bar i fitlbe IjaMjunbrebe Kar efter SBranben Spor af Øtelæggelfenå 2$eoerfrt)ga,eligl)eb og»ar et traurigt 23e»fi$ paa fjøbenl)a»nff Sigegtylbigfyeb. 9tn fyaoe Slagterboter fortaget Jftrfenø gamle $Iab$. SantWlemené ifirfe (lob beo ^ittefunbet,»eb be to Stræber ftore og fifle Sanft-Glemeneftroebe Cr)t>oraf nu greberiféberggat r banner), og»ar tnb*»tet tit en af ScfarrenS mirafulenfe >elgene, SBijfop ( (emen3, fom be S&antroe banbt ti! et Sftboanfcr, for at fænfe Ijam i a»er, men fom feilebe til Vant paa Jernet, bcr iffe funbe fønfe unber Iv-n. SHiraftameS Zid»ar længft forbi, man lot> anffe&femens ff /otte fig feb, og t>ct bleo efterfyaanben fparfomt meb Offer

29 17 og Sfccibentter, faa at Jtirfen forfalbt; ben bfes om* fit>er netbrutt unber deformationen, *fex 2(ar for $a*»ebommeté Uffaffelfe." 2Jfen paa een ib, ot»tfle faae meo at gjore i be folgente 23(ate, (emeiiå $irfe enbnu og bcroebe jtt Spiir ftolt imob Sfyente. 6anffc$etri ^trfe Ijar fantfrnlig fra forft af»æret en Jtanbåbtyftrfe ti( ben engang rige 33ontebi) (Serritslev, inben ben bleo cognefirfe i ^jobenbaon; tf)t 9?orregate ftaacr for en eel paa Serrit$u«>8 [Ruiner, og benne fcanbébtj afrog efterbaanten faame* get, at ber ben 2intené it> iffe»ar mere enb fejr aarbe tilbage af bet gamle erriteli'». 9Wen ben nnocerente <Sanft^etri Jtirfe er iffe ten gam(e, foin for Steffen ftet> paa [amme teb, (ige intenfor Sførreport; tbt ten gamle Jiirfe afbrænbtc i ten frore 3tøebranb 172S, og bleo terefter opbtygget i jin nm?«* rente Sf tf fe! fe. 93or*grue Jtirfe c Pttleé aflerebe i gamle Xohu menter frø Stbfafønd gormanbé, 33ijfop dffiltré Zii). en bfeo fenere en Domfirfe meb ftore $ettigbeter og C^igtomme. iftrfenø.ffånnifer haote bere6 33oK* ger i.ftannifeftrerte. Denne arr artige, gamle, gotfyi* ffe jtirfe, fom iffe l)(h>bc minere enb fe.rten forffjellige Siltare, fyaote trobfet ten etelarggente lit og»ar ef* I. 2

30 18 terfyaanben bleoen forøget meb en SJtøngbe rønbc^ mærfer fra forffjettige Zita reb be 93egra^elfcr, ber Ijacbe firrtbct $(ab3. 2>a en ftor JDeel af (Etaben brcenbte, t 2(aret 1728, anuenbte man længe al glit) paa at frelfe Q3or grue Æirfe, fiffet ogfaa fyffebeé, tnb* tit ben baocerenbe 23ranbmajor ftf 'cen ufyfreltøe 3bee at fprcenge meb fåxvfot et uué, for at ftanbfe 3(ben, og bertil cafgte et, fom attercbe sar i 35rant>, cg fyooroeb Siben altfaa maatte ubbrebcs enb mere. er»ar et >uus, fom faae yaa fjernet af Størregabe og fafores 23(afen.»Kirfen biet) et Dffier for tenne 8u* torttetéfyanbling, ba 23(afené 3fo antambte 2aarnet og tilintetgjorte trfen. en bleo berefter opfort igjen i en temmelig gotl)tff (Stitl og nogenhmbe lignenbe ben gamle &itu, og ftob faafebeé tnbtif ben t 1807 atter bleo obelagt af cngeljfe SSomber, og berefter for reifte fig i en f)eel forfrjetttg &tiil *>ab 21) or*»alofen ()ar gjort benne Ætrfe tt(, vire»t 3IUe. (Haabanne goranbringer ere foregaaete ftten ben %,&>, ba 53tjTop Slbfalon Icefte 2Re$fen for oialterct, om* giret af en talrig etfiftgljeb og unberftottet af 5Wtb* belalrerens fatl)o(ffe $ragt, ba 9Roe6rtibe 93tffop brog gjennem aberne til ftt ( lot 2Ire[()uu3, fulgt af Sftunfe og beoæbnebe 6»enbe, mebené bet antugtige

31 19 golf botebe ftg i Stuvet for ben ærøærbtge ^rcclat 03 IjanS ccb c ( ftcen fm 1; f fer e jfrumffrrø. Uagtet ber ere mange Spor, fotn ttybe paa, at &jøbenf)a&n actercbe i 2tb(a(oné 51tb maae I)a»e»æret betybettgere enb 43iftorieffri»erne inoromme, og et af btøfe Spor er oe fire ognefirfer, ti; i SWunfene»are Fun rer, fyoor bet er gobt at»ære, maae»i bog ingenlunde ternfe 0$ aberne efter fenere tt>er$ Sftaaleftof. aberne &are finalle, Frumme ag ffjæoe, pufene»are fmaa og opforte af 3?inrings»a?rf, meb Straatag og FItnebe 2eerøa?gge, te fiorc enfelte mellem uregelimxeitge a»er og aarbårum, ber»are omgio* ne meb $la::fc»ccrfer, for bet inefle Fim meb Steen* gjerber og Ditiøbegn. Jfjcocnfyatmé årer maae l)a»e lignet aberne i mange af»ore nutxerenbe BanbSotyer, naar man tcenfer (tg tizic enbnn ffjocoere og meget [maliere.,ftirfer og Jftøfferc wire i (ang ib be enefte Steenb»gninger, etftligfjeben»ar ben iré rette 2Iri* ftofratt og Sftunrffene»ave en Simié. féfterfyaaubeh fom Staren tiltog i Oiigbom opftore enfelte Steen* bufe. Cg benne SRigbom fa'mfebeé»eb anbef; &re» atnrer, flirer og gererarer, men ifær gtfferi vare fra 2irilD3 Ziv»ore gorfæbréé Selftanb. giffene fanbteø forbum i faa ftor >»erjfobtgl)eb»eb bc banjfe

32 20 Jtyfier, at <Baxo rammaticus fortætter fyoorlunbe man fnap funbe tøtnge Staren i *8anbet etter meb en 33aab brtybe igjennem giffeneø SJtøngbe. 9Si funne feeraf forftaae ^ab ber t)ar gloet en banjf konges efanbt Diet til be frotte >rb, ba man prifte anbre anbe paa 2)anmarfé 23efoftntng: 7/?ab ben rigefie»ftonge i Gu* ropa fjobe lutter rccfar for fin Diigbom, kongen min erre fan paa jfyfferne af fine Sanb«tabe fange gijf nøf til at fafoe atte ctéfe Æar med." 8pffø lige, g^lrrne tt>! 2>anmarf t)ar nu rigtignof færre gi [fe, men faa bar bet bertmob flere efanbter enb bengang. 2)a fore be banffe ft6< faa fcibe om paa auc i^aoe, og bereé gtjfefyanbel rar faa betimelig, at $a*»en enbogfaa felo bomte i en 9koce6 mellem to af Stabene jlirfer angaaenbe giffetienbem Xe ranffe 6>ft6e rare be meft anfeete, og dmgfanb betalte an* negeliv for at tete Myitcx ffulre oære frie for 93oto og >:ertaft. 2J?en 4piftorien beretter, at be Xanffe efterl)aanben bleoe et lige faa frebeligt og fagtmobigt 8Iag3 golf, fom be tiiforne bare ræret frigerffe," og nu ptyntrece teree gjenber fybeutmt, $ommera* nerne og 9?ortmamtene ben flet forfsarebe tab. 310* fftoige ^tftorieffrioere antage, at SJhinfeoæfenetS i fem

33 21 5farfntnbreber beftanbig tiftacjcnbc gfor er Sfyft t Via* iionens beffrmtøfl tidagcnte (Bagtmotigfyeb. < >voroin Sllting er, fagtmobige vare be Xanjfe blevne, og ter? for fom mangebaanre Tramgffer over tern. 3 en faa* ban ilrængfeletil) forfvarebe en Dvinbe jtjebenbavn mob bet ftorfte og navnfuntigfte SJngreb, bet var Grif af 5?ommerm3 l)oibjertete dronning s 43f)ilippa, fom blev t (Etaben, ba gongen retfie til (Soro for at bebe antægtig om.jpiminelené 33cj?i)ttclfe imob SijbefferneS glaabe. 2>a (eb for ^anontorten uten* for ÆjøbenfjatmS 9Jiure, og be nvjig opfuntne 3Tb^ vaaben gjorte fnart en mj 3?efæftning6maabe netven* big. Dg nit blev Staben eftevfyaanben omgivet meb en //JJiantelmnnr/' ber blev forfvnet meb flabe, rnnbe aarne, fom fremtrecbenbe 23aftioner. JDtøfe aame bleve bepfantere meb kanoner og falbtes SRunrtele." 3»ftjebenbavnS ncermefte Dmegn iaac atterebe tir ligt Sanfr* Sargene ^ofpital for (SpetalfTe, mellem hefter? og s Jierreport, eg(gaarbcn paa fyvté runo ^egfgaarbftrocbet mi ligger, et IBrim* beri, fom forfynebe (Staben meb SJhiurfieen, egslvlé* gaarben, ber var ^jobeni)avné (Blote Støregaarb, og fom bengang Iaae inbenfor 9?orreport, maaffee om? 4 trent ber, I)vor favnet enbnn l)ar vebltgeljoldt ftg

34 22 paa en jeftøfoergaarb i u^mégaben»eb $ufter»ig. titen for Tterport laae Sanft*2tnna Æapel, om* trent l)»or (Etrantftra^e nu er. Sengang»ar 9i> r)a»n UHobet af een fer omtalte S3æf, ber fom fra *gufierwg og lob omtrent I)»or oiljerégaben nu er, ubenem attanbéaa$ forbi kapellet, og»ar meget anfeet for ftt 93anb$ tøelbrebenbe j\raft, tror o ftt fimpie Ubfpring, boorfor kapellet ogfaa»ar rigt paa 2a»* ler og tf ry f fer, fom 2egn paa»ibunbedige ctøre* belfer. (Denne Mixk»ar meget gammel, ret»ar en af re celrfte t benne 2>eel af jæhanb, og ret er tffe ufanbfrmligt, at 2tbfa(on Ijax (tygget ren tit 2 :re for tn ^elgen, een fretftge Inna. 93eb Siben af Jla* pettet»ar en 23ro o»er 2laen, fom efter Stixkn r)eb SanfVJtnnabro. Uagtet Staben fra forft af tilfyerte 9Roe6fifbe SBiépeftol, t)a»e kongerne bog til forffjetlige Gliber gjort <ftrumfta»en»gerrebominet ftribig; Sronmng SRargreflje ftf enbogfaa en 23efa(ingémanb anfat paa $jobent)a»n3 Stot, og nu»ar bet faa gobt fom tabt for SBiépefioIen, uagtet Staben enbnu»ebb(e» at»ære ben ffatft'ytbig. ^oeéfilbe»ar bengang be banffe $on* gere Duftbenteftab; men ben»ar bengang ogfaa ftor og prægtig, l)a»be et befceftet Stot, atten Jttrfer og

35 23 ti jiloftere. Sif al benne tjperligfyeb er enbnn ucu gamle idomfirfe og (Sortebrobre^lofteret tilbade. 2J?cn te ftore gloibore, I>t>or SBijTop SSiifjefm forbum»ot>ebe at ftanbfe $ong Soenb og forbob l)am at trccbe inb, for fyan fyaobe s^bnnjget (tg for ub og for ben polte prælat, be aabne (tg nu fun naar JDanmarfé tøenfottebe konger fures til $mk blantt bereé gcebre. Dg bet gamle SJhmfeflofter er nu et Xilfiugtsfteb for Rainer; men Soelibatet tyer (fer enbnu tnbenfor be famme 9Jture, r>oor bet f)ar r)crffet ftben 5(aret 123 L, ben enejle goranbring i btøfe fer 5Iar^ Ijimbreber er, at bet t)ar (fiffet Æjon, og at,/abelige 3ømfrucr" nu inbtage ominifaner* s 3Jcunfene$ ^>(abé. (Sbriftoffer af SBaiern forftyttebe Stejtbentfen til jljobenfyaon, i Baret 1443, Staren ftf ftore tyxivu legter, og nu vox&e ten hurtig og tiltog i (Etorrelfe og Oiigbom, i famme gorfyoft) fom Dtoeofilce aftog. Tim mange, mange 2Iar for erifterebe allerebe flere af be aber, tyoovi in nu boglig færbeø, Xeu oftlige 2>eel, fyoor be fattige giffere boebe,»or ben* gang ben minbft fornemme; Jlattefunbet, fyoor Ri»b* mancojfibene lobe inr, VMfte SBeiai til StabenS 23e* btyggelfe, og f>cr bleoe te fonte orbentligc årer Qtø lagte. IVten man funte tog iffe untsccre giflerne,

36 24 og derfor bannebe 53i>cn jtg fra forft af fom en fang, fmal Strimmel fra SSeft til ft. Snaregabe, tyox SlbfalonS SBrober Gébern Snare (Tal r)at>e Doet, begge Stræberne, Q3tmmelffaftet, * >t?f?cnftroebe eller tybfferne$ abe, ^jebmangergabe (nu Æjøtø magergabe), Eftergabe cg ronnegabe forefomme au lerebe meget tibltgt 5U" biéfe falbteø SBimmelffaftet, itjobmangergabe og Eftergabe Stabene 31 Hg aber etter»fjooebgaber. Q3imme(ffaftet er ben enefte, f)iué SBane iffe er blesen foranbrct; maaffee Gasnet, fom ben bar faaet af [in Sfj'eofyeb og Sigfyeb meb Sfaftet yaci Snebferneé 9Simmelboer, bar bibraget bet mefte bcr^ til en ncbei af Stmmefjfaftet tøet* giffer* gabe, og lorvet l)eb gtffertoro, fjsilfet imiolertid au lerebe»ar foranbret til 8lmagertor», og bet enbnu tuben Qfyriftian ben Slnben inbfaldte ben fom bleo bofat \wa amager. 3 JTjobmangergabe boebe Slagterne, i ronnegabe SReberlorøberne fra rennin* gen. 93 i fya&e aflerebe for omtalt, at be bremtjt'e St\obs mamb fyar-be bere$ -$afbober paa 33remerl)o(m, l)oor be ogfaa fenere fif en Jtirfe. 2 #tyf?enftrcebe, r)t>té ttybjte 9iaon (Jpauédjenftraat) enbnu Ringer i»ore Eren tgjennem Saniferingen, bo^c forbum be ttybff'e Jpanb* lenbe, fom l;er Ijaobe bereé Smaafyufe, gjcellebober og

37 25 43vtter, føori be faii)o(bt,ftlcebe, (Epecerter og tybfl "(, fænge formben benne janbel Me» faa fornem, at be l)anfeatt)te Æjøprncenb ftf tern et e^et ftoxt, grunb* muret (SmnpagtifønuØ i bet bevefter opfalcte GFompag* niftrccce. 2)téfe ufalige tyb fe.jpanbetøfoenbe i Itø* flfenfiræbetø giælebober maatte iffe giote ug, 2fterfur fcilre iffe ubfætte ftg for bet 5lfCu\xf i anbel og Q3an* bel, fotn be Mtbe golelfer og gamilielioet fore meb ug. og ten fyaarbfyjertebe ub$ Surfere»are forbomte til (Soetibatet SJJen til jengjelo ringeagtebe Slmor rem, og jeg»eet> iffe noget (?rempe( )paa at fyan fyar fpen* beret faameget font en enefte $u[ til jorbeel for ret morfe, fneore, urenlige ^jfenftræbe, fyoor 6ol 09 9J?aane forraobentug t)aoe [finnet enbnu fparfømmere, enb nu. 3fi biefe ftaffetø 4pancetéfoence maae fyaoe fort et fuurt 8t», Ijaoe»i 53eoiié for i et Egenavn, ber enbnu fjar fcesaret jtg i fin fulbe (Styrte. SJton falrte tern nemlig ^eberpenbe, og enonu bag[ig gientageé benne 33encconelfe, uben at 9iogcn tamfer paa be forfte Giere af bette 9?aon og at ben yot og «jaarbl)er, fom rengang forfulgte be ttycjte $eber* foenbe, ligger enbnu i rette )rb, formel) batø* og fyeelgamle ugiote 9ftaubfolf blive ftemplece fom en 2tf*

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Vågn op, du som sover

Vågn op, du som sover Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 or SAB-kor Eeserrevet 5 Vågn du som sover Stehan Kaae 2009 SOPRAN q = 80 4 î ALT BAS Vågn 4 4 î Vågn 7 î î Vågn î î î î 12 ú ª m ú m m ª ª du som so n - ver, ª ª du som

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

', loktj- Café GOD ENERGI

', loktj- Café GOD ENERGI t'sr*^mr ', loktj- Café GOD ENERGI i t SKRTV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER! oj lo vol ve *- Itø^c (/-O^K > rk

Læs mere

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref.

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref. Resten skal i den grå Vi har lavet en pizza, den smagte rigtigg godt Men puh hvor dett roder, nu skal køkkenet gøres flot Der er skræller og papir, emballage og plast Når vi hjælpes ad går det med lynets

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere