Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib"

Transkript

1

2 36/

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

6

7 Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H

8 «'-- ti -.. rr 3^

9 Btetie fra Ieter ^nbreaij ^eiberg. Ubgiunc af Soljan JTubuig fjciberg, Dr. phil. > te s i ^ b c n l) a D n. (E. X Ucttulø forlag

10 T S'jobenOauii. -»ianco Vunod «gl.^o^sogtnjhcvi.

11 JFortale, 5)a gru 3o^nnne Suife ^eiberg^ ^dcj om ^^ 5(. eilierg og S^omofine (^i)nem6ourg tor antaget at f)at)c Daft nogen ^ntere^fe iffe Mot for ot»ebperjonerne inbbljrbeé gor^olb, men ogfaa for f)t)er enfelt af bem, ijax jeg onffet nu nt ubgioe eftcrf olgenbe ^retjc fra ^. 5(. eilierg, om f)ui 2:i(' oærelfc fun fan fjanbc ^unbffab. ertil fommcr be uben, at bet fljntee mig at tjærc en fimpel ^^^ligt iffe længere at ti(f)agef)o(bc be pti}éninger om gorfjolbet mellem '^. %. eis berg og f)an uftru, fom et '^Mir af bi^fe 53reUe iubefjotbe, ba bette gorfjolb engang Uar frembraget for Cffentligfjeben. 'Ta tilfjore mig og ere mig for flere "^Jlar fiben forærebc af ^iffop Sinb i '^Jtalborg. ^)lllc be olu'igc ^^reoe Ijane tilljort grf. ^. ^JJJulert}, ^atterbatter af Subuig Heiberg, til IjOeni be næften alle ere ffreune, og ere af Ijenbe nu ffænfebe til Unit)er]itet [n01iotl)efet. so^at) jeg Ijar nbelabt af ben mig foreliggenbe Samling, er albeles nbetijbeligt; fnarere Ijar jeg maaffe taget for meget meb. 53retiffrit)erne 9tetffriuning og Qn^^^'Piii^ction ^ar jeg oueralt fogt at bebare; fun maa jeg bemærfe, at Siftinctionen

12 mcttem ftore oc; jmna 33o9ftQk)er i be førfte ^retie fra ^. 51. ei^ berg, famt i ^an 9[)^^ober og tiffaber Yvette iffe fan gjove gorbring paa 9f?oingtigI)eb, ha ber for nogle ^ogftauer? 53cbfommcube i Grebene fetu flet ingen Sorffjel gjore mel^ lem fmaa og ftore. ^t lebfage ^retiene meb en 53iograpI)i af $. SIL eilierg, f)t)ortii ber Ui felig fnnbe nære *Ji(ntebning no!, f)ar jeg fjuerfcn ^a\)t ^Talb etter Stib tit; jeg ()ar blot t)itfet tægge ogfaa bette (Stof tilrette for en tommenbc ^iograpf), og mebgilie be 5Inmær!ninger, fom bet fnnbe t)ære en Sæfer lietnenit flraj; nt ()atie t)eb aanben. ^jøljcntjaiiii i Zsamiav o!)att Cubuig ^eiberg. Dr. pliil.

13 QDm ^. 5L Setbergy Ungbom uibeé iffe ret meget, ^a f)an (tbt oder 18 5(ar gammel fy'w)^)^ taget Examen philologicum 1777, leuebe ^an i ^jobent)adn føsfelfat meb litterairt 5lrbejbe, f)t)orom l^an > Duerjcettelfe af "iffl. 9J^enbeI= fol)n ^f)aebon uibuer røbljtm. 1779). gor ]\t treaarige Cpf)olb i Bergen f)at)be t)an ligget tieb Untuerfttetet i Ilpjala (1782j, fom htt fec^ af []an > rtnbringer (S. 76, Dorlebe bet Ijænger f ammen meb bette Opljolb i (SDertg, lærer man at fjenbe af be nærmeft folgenbe 33ret)e. ^et fremgaar af bem, at ij. (jadbe gjort en ^et jælb i S{jobent)at)n I}05 forftjellige. an ^^cert, en (^eneralfrigøcommisfair raaf), t)at)be taget fig af tjans pengejager, men bleo titfibft fjeb beraf og jagbe ()am op i Suli ort efter forlob. nben fine Slægtninge^ 3^sibenbe og ^^illie Sanbet og began fig til Storft)olm: om ber foruben (Irebitorerne ogfaa l^ar oæret anbet, ber breo bam bort, fan iffe meb 33eftemtl)eb afgjore, men ft)neg iffe nrimeligt. $oorlebe bet gif Ijam i Soerig, oille l)an ^reoe fortælle, ^^an fom til Upfala og ft)neå nmibbelbart berfra at oære rejft til garbroberen i Sergen, llnber l}ane graoærelfe bleoe Ijané (^jenbele folgte, og 33roberen :^ubotg eiberg orbnebe ^an^!- ^^engefager, f)t)ilfet ^orljolb forft bleo l)elt afuiflet b. 10 1

14 Cctober 1786, fom hct feå af h^t nebenfor mcbbelte ^legn- ]tab, ber bog flutter meb et lille Duerffub. ^2)a bet er ^robereit, ber afgjor (Sagen, Dar $. 51. ei6erg uel enbnii i!fe fommen ()jeni fra S^ergen \)aa ben ^ib. ^aa meget f)ar jeg ment at barbe forubffiffe for ftra?: at orientere meb enfi}n til be nærmeft folgenbe ^(ctftijtfer, fom jeg [jar mebbelt fnlbftænbigt, ha ber ellert intet foreligger om "ip. 51. ci6ergø gcerb i biofe 5(ar. 1. ^. 5L ei6erg til )ol)ceble og ^^elbaarne ssommiåfair raaf)! ^en (5)Dbl)eb, fom ^ereé ^elbaarenljcb l)ibintil l]ar beoiift mig, gioer mig gorl)aabning om, at nærocerenbe faae Sinier iffe albeeles ugunftig blioer optagne. Seg oil bert iffe føge at retfærbiggiore mig, men alleene ftræbe at ubt)irfe fom bereé ^^elbaarenf)eb i ^olge 9J^cnniffe!iærligl)eben iffe faub nægte mig. ^en Crbre fom ^ereé ^elbaarcnljeb i grebag^ gau mig om at fltjtte, Ijar jeg iffe torbet t)cegre mig oeb at efterfomme, jeg troer altfaa iffe at beres ^elbaarenljeb ffuue Dille nægte mig mit ^0^, fom jeg bagligbags fanb bel}oue, nbbeber mig berfor ben at jeg maae labe famme afl)ente, tfær mit dtjatoul, Ijoortil jeg Ijeroeb fenber 9loglen, paa bet at 2)ere ^elbaarenl)eb fanb, om be befjager, efterfee ^Dab beri finbeg. 3 Sl)atoullet finbec^ ^iogler til begge mine kufferter, i ben eene af bi^fe I)ar ieg neblagt nogle ^oger fom beelé iffe ere mig tilljorenbe, beelc^ nogle fom

15 jeg uobig UtUe mifte. Xe ouvige ^oger faiib jeg i!!e imb= flaae mig for at labe blit)e i ^ere^s ^elbaaren^ebé 3]oIb, tfær ifalb be f)ar caueret for nogle af mine llrebitorer. 2)e af ^erey 33etbaarenl)eb for mig ubtagte ^^enge, fanb uel neppe ubgiore meere, enb at ber, naar be fra bc af I)ereé. ^^elbaarent)eb annammebe 48 ^^b. afbragec\ faameget blioer tiloner^ fom af 8gr. ofmann for ben bedibfte 8tof er forlanget, nemlig 13 9vb., tl)i meere l)ar Ijan albrig for= bret af mig, og jeg fanb iffe f)cller troe at Ijanb paa faaban maabe oil giore fig gorbeel. 5(t ieg iffe mnnbtlig taler meb S)ere ^^elbaarenljeb, l)aaber ieg ^e parbonnerer, ba Unbfeelfe, og grtjgt for be altfor oel fortiente 53ebreijbelfer forbt)ber famme. 3eg l)ar altfaa hct nnberbanigfte ^^aai\ at ^ere^3 ^el= baarentjeb enbnu lægger benne eene (^nnft til be mange anbre fom ^ereé ^^elbaarenlieb baglig l)ar beoiift mig, og l)i)ilfe jeg i min l)eele Seoetiib \)aa ingen anben ^O^aabc fanb oeberlægge, enb oeb en beftanbig ^afnemmeligljeb og et (?rfienbtlig (Einbelag. Seg l)ar ben 5(iTe meb ftorfte Sftime at forblioe oi)æble og '-l^elbaarne ommiyfair (^raal) I)ereå.^iøBen^atJit b. 26. ^ult) nnberbanige tienere '^" ^ ' ^. %. Heiberg. P. S. Sblanbt mine 53oger finbes 9hebnl)r ^^efcljreibung oom 5(rabien fom tilf)orer Unioerfitetet^3 35ibliotl)ef. ^erfom jeg enbnu iblanbt mine anbre Soger maattc faae tillabelfe til at nboælge mig 3 a 4 '8tfr, ba bleo mig beoiift en unft fom jeg al min ^iib ffnlle oife mig erfienbtlig for. 1*

16 . 1 i lfregning metlem eneralfrtgc^omm. raat) )^^htt tubenten ^eter 1777 Stijbt ^ /* Cctober 2 Saant t)am imob l)an ^ediié tt tt ^:?(prit 28 betalt ^ogbinber edjarling... 3 tt II >t ft bito 33o9()anbler ^^roft n 4 tt ma\] 23 bito til ^léfiftent (?egl)olm It n bito til orøe l)o (^ulbberg.. 2 tt ti Sult) 10 bito til ^rocurator Saann »f tr bito til en ^afferfone tt 4 10 in y^iodbr. bito til Soben (Salomon for l)an^ 1779 pantfatte ^iole, fom jeg inblofte 12 3 tt gebrnar 12 bito til fomager ''Jktm^ 2 tt tt 1782 in gebruar bito. til ^leinfmeb 53ed} for at re= parere Saafen oeb l}ané dljatoul 1783 meb t)ibere, 'oa ben ffuue fælgen n 5 8 Sanuar 28 S5etalt t)eba)h\subtu.gel}berg, fom ieg igien t)ar betalt l)am, til. S5ogbinber (Sfarling for 3:^oger 1784 iofartii at inbbinbe etalt til (Sfrceber cljouberg bd 1784 ^efterenbepaa Ijané Oxegningmeb 24 " tt ^;i(pril 30 tilstræber Srenbftrop efter Submg. ^e^bergå accorbt 20 tt It urnnm ^. 16 ioeartii oar i ^^cljolb 51 ^b. b ^ 4 Pu i

17 i 'i I I g 2. etb er 9 paa ^. ^i,,spetben3e ^egne. tør. ^^^crg Grebit 1778 isfjijbr 9J?artu Cppebaaret []an falbne (Stipenbium for ^J^artii 93kanet : 8 in Sunt) ^ito Deb fianberup l)anø ftilbne Sanuar (Stipenbtnm for (3 ^J^ianeber fra 1. ^anuarij å 8 9^b Dppebaaret f)o ornbecf for IjanC^ ( f)atoni og mere fom bleu folgt S li 3 48 efter Stegning I! in ^Ipril Sigelebeg [)oé Sunge for 53oger fom b[eo folgt oeb i)am auction og fom []an 53rober ^ubio. e^' berg ffal betale mig, ha f)an f)ar oppebaaret famme og leoeret mig famme b. 16 9}^artii gragaar ^ umma oilfe (Sen og 'Xrebioe ^Jtii'baler 5. 4 /3 i ^ag af (S. Z. eneral H 5 4 ^rigs 6ommi(?fair (5)raal) tilligemeb be ^eri paaberaabte Coitteringer ere mig ooerleoerebe, IjOoroeb alt meu lem bemelbte Sv. ' ommiéfair raal) eneral ^rig og mig paa min 33roberø 'l>egne er afgiort. ^tøben^aun b. 10 Octbr eiberg.

18 6 3. ^^^. 51. ijciberg til 2. i^ctbcrg. i^iærcfte Prober! ^ct er nu i)alfanbct 5(ar, [iben t)i jaac og talte Deb I)inanben, iffe f)euer t)ar nogen af oå Ijaft Seijligljeb tit ueb ^friuelfe at informere fig om nor ^ilftanb, en Sag, jom altib er og Miner min Jeijl men en ganbffe liben geljl imob be anbre fom jeg er mig benibft, ncmiigen, at jeg Ijaner giort min tl^^ober faa ftor Sorg, iffe at tafe om big og mine oorige ^^enner, fom jeg ncl oeeb f)ar ftebfe taget ftor 2)eel i min 3fiæbne. 3eg fan lat fiireftitie mig at jeg, begoærre! intet meere S^aab fan giore mig om min '?J?ober og oorige ^enneré ^^enffab og gorlabelfe, men ba bu beftanbig f)ar oiift et broberligt Sinbelag imob mig, faa er og bu ben eenefte fom jeg i bettc galb fanb Ijaoe gorljaabning till, og tror at bu baabe fan og oit uboirfe, faa meget mueligt er, min?jcober^5 gorlabclfe, Ijoilfen jeg uben bin jelp albeele«intet aab fan giore mig om. Baa ilbe ooerlagt h^t Sfribt oar jeg toeg ha jeg forloeb :^iobenf)aon, faa ulijffelig fjar og min Sficebne (jer oceret. er i Soerrig, i et fremmeb X^anb, funbe jeg, fom bu leet fan foreftille big, iffe længe beftaae, l)ælbft ba Sijgbom mbfalbt, fom i Stocfljolm længe Ijolbt mig fængeliggenbe, ']3engene bien altfaa fnart opbrufte, og jeg funbe, fom ubefienbt i Staben, t)t)or jeg fnapt forftoeb Sproget, albeeleé intet fortiene, jeg maatte altfaa nobeå til, for at foutenere mig, at engagere mig fom ^^olontair oeb Slongl. Sif dragonerne, Ijoilfen ^icnefte falber mig faa meget fucerere, fom Slima og ben ftrænge ulbe er ganbffe uoanlig

19 for mig, dq fiar jeg ]aa meget meere maattet fole famme, fom jeg nu fibft i D^otjember 9J^aaneb, tilligemeb 4 aubre og en Sieutenant maattc i ^Jfegimentetg ærenbe ret)fe till Jinlanb till (Staben ^orgo, l)dor oi, foruben htt, at oi baab^ ^ag og "iilat maatte ret)fe i ^ulben og i gave for at Wifoe ouerfalbet paa Sanbe betjene af 53iorne og Uloe, enbnu t>are faa ult)!!elige at iffe engang for ^enge funbe faae l)liab oi beljooebe til bagtig Cpljolb: jeg Ijar tiel nu, ha jeg er lommen tilbage noget bebre, men bog ]aa megen Strabafie og ':?lrbet)be at jeg iffe tror at jeg længe fanb ubljolbe hzt, efterbie jeg er meget fijgelig.?3^ine Snbfomfter ere besuben faa ringe, at jeg nu forft l}ar lært bet jeg for el) fienbte, nemlig ^oab DJ^angel er. Seg funbe oel, ba jeg fulbf ommen l)ar lært bet (Suenffe 8prog, fortiene mig mit Cpljolb, om jeg oar fri fra Xieneften, men nu er bet umueligt. ^el inbfeer jeg at benne Straf er!un liben imob ben jeg l)ar fortient, men jeg bør iffe flage, tl}i jeg er felo, og ingen anben 3ft)lb beri, 2)en ftorfte Seft)mring fom jeg Ijar er at jeg iffe Deeb, Ijoorlebey min SO^ober og ourige ^^enner leijer; jeg Ijaaber altfaa at bu fom 33rober iffe nægter mig en liben (Sfter^ retning Ijerom, og foger, paa befte SOcaabe, at plaibere min Sag. Sfrio mig for allting till og gio mig nogen gob gorf)aabning; 33rer)et fan for mere Sifferl)eb5 Sft)lb couoertereg til SO^ajoren ocf) Diibbaren 2ar jetter xulmfelbt i Stocfljolm, efter) om jeg fun fiælben er i Stocf^olm, faafom Diegimentet maae fare meb kongen fnart til Upfala og (Snfioping, fnart til St)ft Slottene rips^olm, ^rottningl)olm, Ulricljébaf)l og (Sfolfunb. ^^ogen (efterretning om bin egen tilftanb Denter jeg og.

20 8 oc^ (joaber at hu iffc næt3ter mig benne lilie ^tcnefte; forblifuer gnfibping b an ^lu Oprigtige 53rober ^s. 51. ciberg. 4. ^iærefte (Samme tit prober! b. 8 3uU) ^aa bef)ageligt fom hct luir for mig i gaar at faac læfe 2ne 33retie fra big, bet ene af ben 18 Qebr. og t^^i anbet af ben 15 WaXj I), a., fom forft i gaar, og \)aa en tib, M jeg ingen mere fore)aabning fnnbe giore mig berom, bleue titfenbte faa nbet)agelige %ou ger maae jeg!anf!e beraf Dente mig. ^og, for at bn [jerom fan giore big et rigtigt begreb, faar jeg berætte enbet )mftænbig()eber længere tilbage i tiben, fom l)ermeb ()ar Snfhience. ^n erinbrer at jeg i mit 53reo unberrættebe big om at jeg [jar oceret i gintanb, benne ret)fc ffebbe meb en Officer, naonlig refoc parre, paa reljfen bleu jeg af f)am t)iulpet i abffillige Cmftænbigljeber, fom elleré ffnlte bleoet mig Ijaarbere at nbftaae; 5Iarfagen {)crtil uar at f)an fi! ()øre at jeg nogenlebeé fnnbe tale ttjbf! og granff, ()t>ilfet meget ofte fornotjebe t)am, faa at ^an \)a rcljfen Dar til enbe og Di fom til tocfl)olm igien talebe berom meb ^aron ( f)renfucerb fom er foerfte Sieutenant oeb C orpfen^). Seg biet) berpaa befalt at rel)fe til (Sn^ O 20?ultgui tjaembourgé! Prober 3o()an 'lugiift (^., t 1802 fom Oberft.

21 9 fliping f)udv ei: (S^quabron enbnii ligger, og faqjnart foin jeg!om f)tb jogte jeg om at flippe for at giore tienefte, t)oitfet jeg og er()oibt men tillige uben Son, jeg begijubte berpaa at fobe mig forft Deb at ffrifuc, efter fom jeg uar blet)ct bet tienffe eprog noget mægtig, og fiben ha jeg bebre btet) befienbt fif jeg time informationer baah^ for ^orn og tillige gamle golf i ti)ff, granff, og en 5lpotl)efer ^er i e tåben fom jeg informerer i Satin. Uagtet nn biéfc infomfter iffe fnnbe Oære af faa ftor 33ett)benl)eb, faa inbfer hn bog at jeg i be fibfte 5 ^J^aaneber l)ar ^aot meget bebre ^^ilfaar enb tilforn, men l)ar igien næret plaget af nller i iknene, fom jeg oeb 9ieijferne og annen (Strabafie befommet; 5tf benne fibfte 5larfag og formebelft nogle flere!^ecommenbationer oooebe jeg forft at begiære mig frie fra dampementet fom bleo Ijolbt i Sunt^SJ^-ineb, og Ijoilfet jeg i fior maatte ocere meb i, benne ^^ermi^fion erl)olbt jeg, og begicerebe ftra^* berpaa atter igien at lofe mig ub albele imob en liben (gnmma ^enger fom jeg af gobe ^^enner funne ocere i Stanb til l)er at faae til Saan^o, om nmmen iffe bleo for ftor, og igien meb '^Irbeijbe afbetale, jeg oar og faa lijffelig at jeg fif S^egiments gcelbtfficereren for en liben goræring til at beffrifoe mig fom albeleé incurabel, ba jeg fif bet Soar at jeg for 20 pldtar (1 plat er faa meget fom 2 % 10 l?> banff) ffnlle faae min 51fffeb, for l}oilfen nmma jeg og ftraj af en fiffer )))lan fif nbgioen 9f?eoerfe. ^^'1^^^ bibrog og meget at jeg fra ben forfte ^ag ba jeg engagerebe mig, paa giorbt tilfporfel foregao at jeg ingen Slægt i ^annemarf Ijaobe leoenbe og altfaa ingen Soutien berfra fnnbe oente mig. Cfoerfte Sientenant f)renfoærb trobe berfor at bet oar bebre at tage imob

22 10 20 planter cnb foftc mere ^J^ebicamenter paa mig 013 fibeii faae gtue mig ^Iffteb for intet. an befalte berfor Wa\ox 'jjumfelbt, {)ui '^.^tigt h^t er, at Ijan i ^rigis d^ouegium ffutle begiære ^(fffcb ub for mig. 9D^a joren erinbrebe ha forft at i)an {-)avh^ 2 Ofrene til mig og fagbe bet til 53aroit (Sfjrenfuærb, benne fom er en fattig erre, fattebe ftra^* 3oup9on om at^refuene enten hinbe inbeljolbe ^'enge eller '^o]tc berom, ba l)an i faabant tilfælbe oillc fatt ^^rifen fanbft'e fd Ijoi) at ben bleo for tiaarb at betale, men faalom lian ffammebe fig ueb at labe anbre mærfe l)cb, fd foregau lian at hd mx mueligt jeg funbe oære Spion og altfaa burbe ørenene opbrl)beé og Icefeé. ^e anbre Cfficererer mobfagbe l)am for ftorfte I)el, men Ijan begiærte at eagen ffnlle oentilereé i en offentlig 5lrig rætt, l)oilfet og ffebe, ba ^Dommen falbt ub faalebcé at, en fremmeb fra et anbet Sanb fom optjolbt fig i Soerrig i frebelige tiber, burbe, om l}an enbog oar Spion, l)aoe ben Sifferl)eb at Ijan ffnlle faae fine ^reoe ulæfte og nopbrubte: be bleoe mig berfore i gaar meb ftierna tilfenbtc, meb ben Drbre at jeg i Ijan^ ytcerbæretfe ffnlle brljbe bem op og fige Ijam 3nbl)olben beraf. Baafom jeg nu oibftc at l)an iffe forftob ti)bff, faa inbbtlbte jeg l}am at be uare ffrefne paa tijbff t)oorfor ^an iffe ^eller begiærebe fee bem, men jeg ei'plicerebe bem for l}am faa== lebeé fom jeg uille, og flap faalebeé berfra. Tkn ha jeg fom l)iem og faa noijerc paa ^reoene befanbt jeg at bu l)aiibc lagt bem faa uforfigtigt, at jeg, uben at brtjbe bem op funnc liaoe tæft bem Ijeel og l)olbne, jeg frtjgter faalebeé for at be enbbog l)ar læft bem og allenefte oil fdttc Jorfog paa mig: 3eg fif tillige Crbre at fenbe oaret

23 11 bcrpaa tit ^Dlajox 5l(mfelbt oc^ tillige ^tbreeieu ba fiait ffuue bejorqe bet bort, -Dette nar iiben tinul for titliije at fuiuie læje mit Soar. gor nu at uære fiffer i min Sag og at ingen ffal faa ni)c-5 om 'eammen[]dngen, l]ar jeg iffe torbet fenbe bette ^ref tif ^^oftfjnjet (jer i Staben, men jenber hit meb en fiffer '^en tit en (Btab fom tigger 4 id^it t)erfra og tjeber :il^efteriv5, f)uor tjan ffat fenbe bet paa ^^^oftfjufet, og i næfte Uge ffat jeg ffriue et ^reu tit big fom jeg ffat fenbe tit il^ijor '^ttmfelbt tigefom 2oar ])aa Dine to, men af en faaban 3nbljotb at be iffe ffat btiue floge paa noget. 2^u oeeb attfaa ipah bn ffat bomme om et faabant Sref naar bu faaer hct. iiigelebeé oit jeg 1^^^ big at bu iffe ffrifoer mig mere tit forenb bn af mig faaer nogen fiffrere ^tbrec^fe, tt)i i biéje Cmftænbigtjeber maa jeg tjetter for nogen tib beroue mig ben fornot]etfe at fee Q3reu fra big og mine anbre oenner, enb beroeb fanbffee fcette fiiftere ^aanb paa mig. l'tii tit bine ^reoe at be^ foare: Sanbtjeben af be Q3ebrei)betfer og erinbringer fom bu i bine ^rcuc faa fiærtigen t]ar gioet mig tjar jeg tgiennem ^3Jhibgang tangt bebre nu tært at inbfee enb i mine ^JZebgange 2)age, jeg oeeb uet tiuab jeg af big, min lo^ober og anben Stægt fnnbe efter mine gierninger oente, jeg ueb og beft feto tjoor tjotjt jeg fjar angret min forrige Cpforfet, men at oibttijftigen t)erom ffrioe anfer jeg for unt)ttigt efter fom bet (ætt fanb [)aoe ^2(nfeenbe af ^pijfterie, men oit tjetierc beftitte mig om, at meb en bebre Cpforfet i frcmtiben faaoet tier i isianbet faa tænge jeg ffat oære t}er, og tigetebeé naar jeg fan oære faa tijffetig at fomme tit mit fæbrenetanb igien, ubftætte ben glæd fom jeg tjar fatt paa mit renommée og giore mine '-fenner ligefaa ftor

24 12 læbe foin jeg nu Ijibtit l)ar giorbt bem org. ^uab bet tilbub og Søfte angaaer ]om hn ))aa min 9J^ober!o og egne hegner gior mig om "^^^enge Ijtelp til min gricljebc^ erfjolbenbe, \)a fan jeg beraf læt ]ee, at min!iære 5)^ober enbnu bær M fiærlige ierte(ag tit mig fom (jun altib t)ar baaret, men, ha jeg titlige oeeb ipah (^taht og aon en \aa betijbelig umma trille giore l)enbe, og jeg be^uben, Ijjelp, fer mig i Stanb til felu at fortiene bi^fe $enge, faa agter jeg mig lljffeligere oeb at tjqoe benne i^jelp tilgobe, naar jeg til min l)ffeé oibere ^eforbring fanb beljooe ben. 5lt lomme tilbage til ^annemar! efter erl)olbt ^Ifffeb uben anbre enb SD^ilitaire 9?ecommenbationer og be faae ioile fom jeg l}er i (Staben fanb faae, inbfecr bu leet tjil tiære libet forbelagtigt for mig, bebre ffulle h^t efter min 9J^ening ocere om jeg, ba jeg l}er fra Staben fanb faae 5lbregfer til Upfala ^Icabemie fom ligger 4 Wii l}erfra, rcl)fte bib og opljolbt mig nogen tib, faafom jeg af mine (Stuberinger iffe l}ar glemt mere enb jeg paa 14 ^age fanb inbl}ente, og enbog t oiéfe Sager lært og profiteret meget, naar jeg altfaa Ijer bragte bet faa oibt at jeg tunbe unberfafte mig en ( j:amen og bisputere, ba bleo bet forft rett tib at rel}fe t)iem igien, og om Wm SD^ober og fenner til betle enbemaal Dille bibrage meb en liben l)ielp faa tror jeg at be Ijertit meb ftorre fornotjelfe ffulle giue ben. 5lf bine ^reoe erfarebe jeg ellert haa\)c bel)agetigc 9^hjel)cber og ubeljagclige; 5lt min 9J?ober er friff, er en (efterretning fom jeg iffe l)ar funbet anbet enb længen efter, og ben bel)ageligfte fom bu i bit 33reo funbe gioe mig. 5lt bu og min oorige Slægt er ocb i^ielfen, blioer og en Sag,

25 13 (juori jeg utrfclig iao^^x ]aa ftor -i^el, jom jeg ueeb be Ijar taget i mine Cmftænbigf)etev, men ai min DJ^orbrober og ^ante i (Saablje ^ ) fjar fjaut faa megen?j^obgang at nb-- ftaae, og libet iaa ftort tab, fanb jeg iffe anbet enb af inberfte ierte beflage, ug onffc bem at faae bet mange ganger igien erjatt og fnavt igien at fee fig i et bebre (Stanb, og paa et Steb jom blifoer fornoi}e(igere for tjam, t)a jeg læt fanb flutte at i)an af faa megen ^J^obgang l}ar tabt Sijften for Saabij. S)et tab fom bu beroeb bar libt beflager jeg, bet bar oift oceret tungt for big at mifte Ijoab bu \:)a))he, men, naar bu fammenligner bit tab meb bet fom mm 9J^orbrobe^' [)ar tibt, faa inbfeer bu og ftrav ben ftorc gorffiæl fom er berimellem. Qt par dommiøfioner tager bu oet iffe ilbe op at jeg befocerer big meb: 1. Cm mueligt er at bu i Sliobenfjaon funbe faae (5j:tract af '^(cabemie ^^^rotocollerne angaaenbe mine (Jjamina, og nogen anben ^}\ecommenbation, fom jeg oel oeeb oille blioe oanffelig at ertjolbe, men funbe bog paa bm og anbre gobe ^^enner^ Snterceéfion faaeé. 2:enne funbe bu tjuoe i Serebffap til bu faaer 53ref fra mig meb fiffer 5(bre^3fe fjuorljen bu ffal ffifte bem. 2'\ ^en anben dommic-fion er af ben ^effaffenljeb at jeg er i (Stanb til beroeb at fortiene mig nogen ^^^enge meb en efterretning f)t)ilfen bu oel r^^b ^ammerraab dngelbred^t i Sliobenljaon ') S^omaé (Setjenn Heiberg f. 173^, t 1819, fiben 24. 3)^artv 1774 eognepræft for 3aQ[it) og.hibferup t SjuUaiib, g. m. ^reberife ^irftine ^o^'^'it^uc^. Sfter Sibcrg«"ipriTfte^ifr. brænbte f)aiie ';i3rtt[te^ goarb, ucift naar. Set er uben Sutul benne UIi)f!e, fom ^er figtec tit, faa meget mere fom?..'oeiberg, ber boebe os ^am i Saabi) (f. 9cr. 7j, ogfaa ^ar (ibt Zah beroeb.

26 14!anb ffaffc mii]; (Sagen er benne: Duer alle Q3onberbt)erne I)er i ikvrig fyn i gamle tiber blebet giorbt S()arta af Sanbmaalerc ouer Sorben, men efterfom mange 33i)er for ncerucerenbe tib fatteé faabanne Sf)artae, faa troer man at bc ffal finbeé i ^annemar! og ucere fommen bertjen i Åtong (5()riftian ben anben tib, man ()ar og mange ( ^;i:empter paa at for faae Sllax fiben 33ønber fjer i tierrig t)ar faaet nblofte Ji^anbforter ouer bereé Sorber i ^annemarf. Seg er nn anmobet af 3 S5l}er 33ønber at ffaffe bem Unber== rættning herom, og beber big altfaa at bn ini paatage big hqt S3e(oær at giore big nnberrcetteb om faabanne Sanbforter finbeé i noget ^ongl. douegium og tjoab be fnnbe fofte at ublofe. S^tatinene paa bi fe 3 S3l)er er: f ^jurfdferio bl) i 3Sårfrnft}rfi Socfn S llplanbé Sdn ^romfta blj i %i)qha ocfn I 'l) finge b\) i 5)n bt}ftntoift (godn. ( r bu i tanb til at ffaffe mig Unberrættning ()erom ba gior bn mig en ftor tienefte, efterfom jeg berdib er i (Stanb til at fortiene mig noget, og om be ftuue finbe^^ ber faa Di( 33ønberne ublofc bem, ha bn tgien faaer blioe (SomnuA^ ftonair og!anb fielf fortiene big noget beroeb, faafom ^on^ berne er rige og l)ar raab til at betale; Qor (efterretningen atlene om be er at finbe i ^annemar!, l)ar be loøet mig (per 50 bal: ^oppmt. ^) tilfammen 150 bal. eller ctrca 12 rb. ^anff. u feer nn at mit 33ret) allerebe l)ar Do^xt faa oibtlijftigt at jeg i ^enfeenbe til ^oftpengerne for benne gangen uel fanb unbfftjlbeg at jeg iffe ffrifoer fleere 53reoe, ba jeg uel ^) 2). e. to )parmt)nt

27 15 ueb at min 93^ober borbe l)a)^t ^ref fra mig, jeg fienber meget uel benne (5fi)lbig(}eb, men beber fjenbe imiblertib, ha (}nn efter bin Serettning f)ar tilgiuet mig faa mange ftørre geijt, I)nn ba og Dtl :parbonere mig benne lille for= feelfe, og anfee bette ^reo fom bet oar ffreuet til Ijenbe; (gaafnart fom jeg fommer faa oibt, fom jeg meb (^ubé l)iel)3 fnart oenter at jeg feer mig befriet fra benne nbe- Ijageligc Stanb, ha ffal min forfte gorretning blioe at til= melbe Ijenbe faabant, ha jeg og igien af IjcnbeS egen^anb uenter be behagelige tibninger fom bn nn paa l)enbec^ hegner ^ar gioet mig. nbnn oiiffebe jeg gierne oibc l)t)ab ber er bleoet af ben 5lrf jom oi Ijaobe at oente t ^Jlorge, om bet er falbet nb efter fom bleo o > tilmelbt, faa tror jeg og at ben ffal blioe tilftræftelig til at betale min icelb. Coerfættelfcn af be 3 forfte ^Bogcr i erobot fom bn i mit Gl)atonl finber i SJ^annfcript, tror jeg at bn tillige meb anbre papirer af nogen S3etljbent)eb foroarer, ^ilfibft maae jeg b^h^ big at aflægge min ijbnujgfte ^iljen, forft og fornemmelig til min!iære DJ^ober, og fiben til alle mine 3lægt og fenner ingen unbtagen, meb ben (efterretning at jeg leoer t)er om iffe faa oel fom jeg fnnbc onffe, faa bog bebre enb jeg fortiente, og liber for nær= oærenbe tib ingen anben nob eller ^ehjmring enb tanfcn om min^ forrige Qorfeelfer, og at jeg er faa langt fra mine '4^enner. ^^arbonner for reften min flætte Sfrifoeart fom er Ijalo eocnff og Ijalo ^anft. ieu beftanbig faa oel fom bet onffev af bin oprigtige prober $. 5L eiberg.

28 16 5. ^4>. ^^l. 4^cibcri3 til fin SQ^ober.^ ^^dlerficereftc ^Wober! Ubi Q3reu til min prober t)ar jeg for længe [iben tilmcelbt fiærefte 9J^ober min ^ilftanb, og ligclebe^ bebet l)am tale fur mig til M beftc, og ubdirfe mig igien min?d^obcrgi Q^enffab, lioilfet jeg af l)an 33reo igien Ijar erfaret; jeg maae faalebe tjeroeb tage mig ben griet)eb at nbbcbe mig jamme felu, og loue ben forbebring i min Cpforfel for fremtiben fom fan giore mig fiffer altib at er^olbe ben famme. 3eg fan fjeroeb labc min fiærefte 9[)Zober og mine 'l^enner oibe at jeg nn er fri fra ^rigetieneften for ben famme linbrigc-) pri fom jeg i min probere 33reo ommælbte. Seg Ijaobe oentet at oeb gobe il^enneré ^^^P ^K^* i oerrig at erl}olbc be fornobnc ^^engc t)ertil, Ijoilfet ogfaa l)ai)be ffcet, men min oærbige garbrober Soadjim eiberg^) ^ar Ueb (Sfrioelfc til en Diorff ^iobman Stamer i (Btoctf)olm giorbt fig unberrætteb om mig og h^h^t l)am ubbetale be nobige ^^enge til min friel)eb og eqoipering paa n\]t, f)uilfet Ijan ogfaa l;ar giorbt, jeg er nu faalebeé i (Stanb til at funbe reljfe bicm, men min 50?ober inbfeer lætteligen, at jeg, fom jeg i mit fibfte ^^reo til min prober ffreo, iffe fan fomme l)iem, ubcn at l)aoe nogle ikecommenbationer ^) 3ngev 9)Zargret^e ^eikrg, f. Heiberg. ^. 1737, f gaberen mx aflerebe bøb giftebe idjobereu [ig igjen meb ^^jøbm. «5teffeni^ af iborbingborg. ^) SDenff; milb, moberat". 3) Sloffer i 33ergen; bet uor ^am, i ^uia iie ^. jenere leoebe en 2;ib.

29 124 ff meb mig fraupjata, f)uorf)en jeg nu jnart tænfer at rctjfe, allenefte at min Prober meb allerforfte $o[t tiille uære faa gob at titfenbe mig 5lttejter fra 5(cabemiet i ^iobenfjatm, jom jeg i mit fibjte 33reD bab ^am forffaffe mig. Seg f)ar ben forfifring at min?^^obcr, jom altib fiar uift mig ^rot)ir paa fin ^iærligfjeb, enbog paa ben tib ha jeg albeleå intet fortienebe bem, iffe Dil nægte mig ben læbe at meb ftorre onneur funne fomme f)iem om nogen tib, enb nu. ^J^aar min 9}?ober og mine anbre ^^enner uil beære mig meb bereå (Sfrioelfer, ha fan be jamme jenbee conoerterebe til errn err ^^^etter 3tamer a Stocfl)olm, l)inl' fen Ubffrift be og bor Ijaoe. 5JZeb ftorfte Sængjel (jercfter.forblioer jeg til min "Tob Gnfibping b. 11 ^hq. ''2iUer!iærefte 9J?oberc^ ^'^^lt)bigfte Son og tienere S\^, 5(. eiberg.i) 6. iproj. 51 brat) am ^alu 5lnbefaling jor $. 5X. eiberg. E schola Ortunganorum publica Hauniensem hane nostram Musarum sedem adiit ornatissimus iuvenis Petrus Andreas Heiberg, factoque suoriim in lingvis antiq\is scientiisque profectuum periculo in Examiue, qnod dicunt, Art i nm laudem reportavit civitatisque academicae inra. Post annnm in altero, qvod leges praescri- ])nnt, examine exploratns, strenne in seientiis Philosophicis ^) 'Xit ben t biéfe ibreue fftfbrebe Spifobe af SeibergS Uiigbom figte aabenbart be fptjbige Senti^bninger af Xott og ben ^oectiffe 5(nont)m", font S^aarnp mebbeter i [in ibiograp^i (Stftor. S^ibffr.

30 18 atque raathematicis excolenclis se versatiim fiiisse Ampliss. Philosophorum Ordini demonstravit. Kelicta deinde anno 1775 Metropol! et apiid cognatos affinesque^) delitescens, ita studiis philologicis indefessa invigilavit diligentia, ut ctim ulteriorem in philologicis disciplinis civium progressum in examine philologico explorari Edicto Kegio a iuberet Rex Augustissimiis, Heibergius noster primus fuerit, qui tali se submiserit tentamini, in quo, cum lingvæ Romanorum sacræque Ebræorum dialecti itemque scientiæ historicæ præclaram satis ostenderet peritiam, in literis tamen Græcis excolendis eminuisse prorsus \ddebatur. Etenim Homeri, Orpliei, Hesiodi, Callimachi, Anacreontis, Mosclii, Bionis, Coluthi, qvotqvot supersunt, carmina, Aristophanis aliqvot comoedias, Herodoti historiarum integrum opus, Aristotelis animalium bistoriam, Xenopbontis Cyropoediam et de Socrate memorabilia, Luciani dialogos, multosque alios minoris molis libelles Plutarchi, Tbeophrasti, Eresii, Gemistii Pletbonis, Xenocratis aliorumque diligenter perlegerat, atque accurate adeo explicare novit, ut neminem certe noverim civium nostrorum, qvem Heibergio in hoc studierum genere parem dicerem: aut in deliciis adeo literas græcas habuisse crederem. Dabam Hauniæ die XIV Septbr. MDCCLXXXI. Abrahamus Kall.^) ') ^. op^olbt fig et^iarøtib ^oé fin SJZorbvober, ben ooenfor omtalte S^^ontaé eoerin Heiberg, ^ræft 2),3in [tore patron og S5e(t}nbev" 64 5lnm.

31 19 Ubfh'ift: a Monsieur ^, 51. ^etberg tit S. i^ctberq. Monsr. XJubuig ijeibert]. Etudient en Philolode. a 3aabi) per Sf^oeéfilbe og (Sfomager ^roeii. 5liærefte Q^rober Upfala b. 9. 9f?oD6r ^af for bin ftbfte 8!ritielje og Umage meb 5Ittefter fra iobent)aon,!)t»il!e jeg uet i!!e ^er befjooebe, og ingen nogcnfinbe funbe begicere af mig at faae fee, men bog fanb gtore fin 9^hitte. Seg er nn i Upfala og I)orer dollegia f)oø Prof. Græc. lingv. globerug (iffe gloeeberg) ooer o^ meru», famt flere fom en Smblom ooer ^olitiqoen, 2t)ebeliug ooer orattu, og gant ooer iftorten. Seg l)ar i Dag ffrcoet " taté (Secretair ulbberg til og fuppliceret om ielp til at opliolbe mig Ijer et 5Iar, ligelebeé Ijar jeg ffreoet ^^^rofeéfor orneman^j og ^all till om at bibrage bertill; fanb bn l}ielpe noget beri, faa er jeg ooerbeoift om at bu iffe fparer et ^reo, eller og, om hzt ffulle befjooes en ^Jieijfc for at (jielpe til, 3eg oenter meb forfte ^reo fra big fom nn iffe bef)ooer couoertereé men fanb fenbes btrecte per Upfala, og beri oenter jeg at faac nogen om= ') Prof. theolog. Slaus ^reeé ornemon, ^oiå Skifter uar gift meb øren ^o^an., 9)?or6rober tit ^. 21. ^leiberg.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

^^m %Mn i i.^ :a-«a ^ fi H s Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/ildebrandslevnedooreis Olto B. Wroblewskis forlag. Fotclypi:

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne

Panmarkø. %. «lotv* brief 0041333 ^^^ V.2. ^co. anmarf, (Sv>crige og ^iorge. ^jøbcnl)at)n. tinbøflrturne 100 =0) Panmarkø ^co betragtede ncermeft leb gfnfijn til ^^ørøsmaaut øm ^fflutninø rtf ^ol^- 00 ganbdsforftiinøcr me^ tinbøflrturne Pfb %. «lotv* anmarf, (Sv>crige og ^iorge. brief ^jøbcnl)at)n. ^aa UniscrfttetébOG^ontter

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere