Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib"

Transkript

1

2 36/

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

6

7 Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H

8 «'-- ti -.. rr 3^

9 Btetie fra Ieter ^nbreaij ^eiberg. Ubgiunc af Soljan JTubuig fjciberg, Dr. phil. > te s i ^ b c n l) a D n. (E. X Ucttulø forlag

10 T S'jobenOauii. -»ianco Vunod «gl.^o^sogtnjhcvi.

11 JFortale, 5)a gru 3o^nnne Suife ^eiberg^ ^dcj om ^^ 5(. eilierg og S^omofine (^i)nem6ourg tor antaget at f)at)c Daft nogen ^ntere^fe iffe Mot for ot»ebperjonerne inbbljrbeé gor^olb, men ogfaa for f)t)er enfelt af bem, ijax jeg onffet nu nt ubgioe eftcrf olgenbe ^retjc fra ^. 5(. eilierg, om f)ui 2:i(' oærelfc fun fan fjanbc ^unbffab. ertil fommcr be uben, at bet fljntee mig at tjærc en fimpel ^^^ligt iffe længere at ti(f)agef)o(bc be pti}éninger om gorfjolbet mellem '^. %. eis berg og f)an uftru, fom et '^Mir af bi^fe 53reUe iubefjotbe, ba bette gorfjolb engang Uar frembraget for Cffentligfjeben. 'Ta tilfjore mig og ere mig for flere "^Jlar fiben forærebc af ^iffop Sinb i '^Jtalborg. ^)lllc be olu'igc ^^reoe Ijane tilljort grf. ^. ^JJJulert}, ^atterbatter af Subuig Heiberg, til IjOeni be næften alle ere ffreune, og ere af Ijenbe nu ffænfebe til Unit)er]itet [n01iotl)efet. so^at) jeg Ijar nbelabt af ben mig foreliggenbe Samling, er albeles nbetijbeligt; fnarere Ijar jeg maaffe taget for meget meb. 53retiffrit)erne 9tetffriuning og Qn^^^'Piii^ction ^ar jeg oueralt fogt at bebare; fun maa jeg bemærfe, at Siftinctionen

12 mcttem ftore oc; jmna 33o9ftQk)er i be førfte ^retie fra ^. 51. ei^ berg, famt i ^an 9[)^^ober og tiffaber Yvette iffe fan gjove gorbring paa 9f?oingtigI)eb, ha ber for nogle ^ogftauer? 53cbfommcube i Grebene fetu flet ingen Sorffjel gjore mel^ lem fmaa og ftore. ^t lebfage ^retiene meb en 53iograpI)i af $. SIL eilierg, f)t)ortii ber Ui felig fnnbe nære *Ji(ntebning no!, f)ar jeg fjuerfcn ^a\)t ^Talb etter Stib tit; jeg ()ar blot t)itfet tægge ogfaa bette (Stof tilrette for en tommenbc ^iograpf), og mebgilie be 5Inmær!ninger, fom bet fnnbe t)ære en Sæfer lietnenit flraj; nt ()atie t)eb aanben. ^jøljcntjaiiii i Zsamiav o!)att Cubuig ^eiberg. Dr. pliil.

13 QDm ^. 5L Setbergy Ungbom uibeé iffe ret meget, ^a f)an (tbt oder 18 5(ar gammel fy'w)^)^ taget Examen philologicum 1777, leuebe ^an i ^jobent)adn føsfelfat meb litterairt 5lrbejbe, f)t)orom l^an > Duerjcettelfe af "iffl. 9J^enbeI= fol)n ^f)aebon uibuer røbljtm. 1779). gor ]\t treaarige Cpf)olb i Bergen f)at)be t)an ligget tieb Untuerfttetet i Ilpjala (1782j, fom htt fec^ af []an > rtnbringer (S. 76, Dorlebe bet Ijænger f ammen meb bette Opljolb i (SDertg, lærer man at fjenbe af be nærmeft folgenbe 33ret)e. ^et fremgaar af bem, at ij. (jadbe gjort en ^et jælb i S{jobent)at)n I}05 forftjellige. an ^^cert, en (^eneralfrigøcommisfair raaf), t)at)be taget fig af tjans pengejager, men bleo titfibft fjeb beraf og jagbe ()am op i Suli ort efter forlob. nben fine Slægtninge^ 3^sibenbe og ^^illie Sanbet og began fig til Storft)olm: om ber foruben (Irebitorerne ogfaa l^ar oæret anbet, ber breo bam bort, fan iffe meb 33eftemtl)eb afgjore, men ft)neg iffe nrimeligt. $oorlebe bet gif Ijam i Soerig, oille l)an ^reoe fortælle, ^^an fom til Upfala og ft)neå nmibbelbart berfra at oære rejft til garbroberen i Sergen, llnber l}ane graoærelfe bleoe Ijané (^jenbele folgte, og 33roberen :^ubotg eiberg orbnebe ^an^!- ^^engefager, f)t)ilfet ^orljolb forft bleo l)elt afuiflet b. 10 1

14 Cctober 1786, fom hct feå af h^t nebenfor mcbbelte ^legn- ]tab, ber bog flutter meb et lille Duerffub. ^2)a bet er ^robereit, ber afgjor (Sagen, Dar $. 51. ei6erg uel enbnii i!fe fommen ()jeni fra S^ergen \)aa ben ^ib. ^aa meget f)ar jeg ment at barbe forubffiffe for ftra?: at orientere meb enfi}n til be nærmeft folgenbe ^(ctftijtfer, fom jeg [jar mebbelt fnlbftænbigt, ha ber ellert intet foreligger om "ip. 51. ci6ergø gcerb i biofe 5(ar. 1. ^. 5L ei6erg til )ol)ceble og ^^elbaarne ssommiåfair raaf)! ^en (5)Dbl)eb, fom ^ereé ^elbaarenljcb l)ibintil l]ar beoiift mig, gioer mig gorl)aabning om, at nærocerenbe faae Sinier iffe albeeles ugunftig blioer optagne. Seg oil bert iffe føge at retfærbiggiore mig, men alleene ftræbe at ubt)irfe fom bereé ^^elbaarenf)eb i ^olge 9J^cnniffe!iærligl)eben iffe faub nægte mig. ^en Crbre fom ^ereé ^elbaarcnljeb i grebag^ gau mig om at fltjtte, Ijar jeg iffe torbet t)cegre mig oeb at efterfomme, jeg troer altfaa iffe at beres ^elbaarenljeb ffuue Dille nægte mig mit ^0^, fom jeg bagligbags fanb bel}oue, nbbeber mig berfor ben at jeg maae labe famme afl)ente, tfær mit dtjatoul, Ijoortil jeg Ijeroeb fenber 9loglen, paa bet at 2)ere ^elbaarenl)eb fanb, om be befjager, efterfee ^Dab beri finbeg. 3 Sl)atoullet finbec^ ^iogler til begge mine kufferter, i ben eene af bi^fe I)ar ieg neblagt nogle ^oger fom beelé iffe ere mig tilljorenbe, beelc^ nogle fom

15 jeg uobig UtUe mifte. Xe ouvige ^oger faiib jeg i!!e imb= flaae mig for at labe blit)e i ^ere^s ^elbaaren^ebé 3]oIb, tfær ifalb be f)ar caueret for nogle af mine llrebitorer. 2)e af ^erey 33etbaarenl)eb for mig ubtagte ^^enge, fanb uel neppe ubgiore meere, enb at ber, naar be fra bc af I)ereé. ^^elbaarent)eb annammebe 48 ^^b. afbragec\ faameget blioer tiloner^ fom af 8gr. ofmann for ben bedibfte 8tof er forlanget, nemlig 13 9vb., tl)i meere l)ar Ijan albrig for= bret af mig, og jeg fanb iffe f)cller troe at Ijanb paa faaban maabe oil giore fig gorbeel. 5(t ieg iffe mnnbtlig taler meb S)ere ^^elbaarenljeb, l)aaber ieg ^e parbonnerer, ba Unbfeelfe, og grtjgt for be altfor oel fortiente 53ebreijbelfer forbt)ber famme. 3eg l)ar altfaa hct nnberbanigfte ^^aai\ at ^ere^3 ^el= baarentjeb enbnu lægger benne eene (^nnft til be mange anbre fom ^ereé ^^elbaarenlieb baglig l)ar beoiift mig, og l)i)ilfe jeg i min l)eele Seoetiib \)aa ingen anben ^O^aabc fanb oeberlægge, enb oeb en beftanbig ^afnemmeligljeb og et (?rfienbtlig (Einbelag. Seg l)ar ben 5(iTe meb ftorfte Sftime at forblioe oi)æble og '-l^elbaarne ommiyfair (^raal) I)ereå.^iøBen^atJit b. 26. ^ult) nnberbanige tienere '^" ^ ' ^. %. Heiberg. P. S. Sblanbt mine 53oger finbes 9hebnl)r ^^efcljreibung oom 5(rabien fom tilf)orer Unioerfitetet^3 35ibliotl)ef. ^erfom jeg enbnu iblanbt mine anbre Soger maattc faae tillabelfe til at nboælge mig 3 a 4 '8tfr, ba bleo mig beoiift en unft fom jeg al min ^iib ffnlle oife mig erfienbtlig for. 1*

16 . 1 i lfregning metlem eneralfrtgc^omm. raat) )^^htt tubenten ^eter 1777 Stijbt ^ /* Cctober 2 Saant t)am imob l)an ^ediié tt tt ^:?(prit 28 betalt ^ogbinber edjarling... 3 tt II >t ft bito 33o9()anbler ^^roft n 4 tt ma\] 23 bito til ^léfiftent (?egl)olm It n bito til orøe l)o (^ulbberg.. 2 tt ti Sult) 10 bito til ^rocurator Saann »f tr bito til en ^afferfone tt 4 10 in y^iodbr. bito til Soben (Salomon for l)an^ 1779 pantfatte ^iole, fom jeg inblofte 12 3 tt gebrnar 12 bito til fomager ''Jktm^ 2 tt tt 1782 in gebruar bito. til ^leinfmeb 53ed} for at re= parere Saafen oeb l}ané dljatoul 1783 meb t)ibere, 'oa ben ffuue fælgen n 5 8 Sanuar 28 S5etalt t)eba)h\subtu.gel}berg, fom ieg igien t)ar betalt l)am, til. S5ogbinber (Sfarling for 3:^oger 1784 iofartii at inbbinbe etalt til (Sfrceber cljouberg bd 1784 ^efterenbepaa Ijané Oxegningmeb 24 " tt ^;i(pril 30 tilstræber Srenbftrop efter Submg. ^e^bergå accorbt 20 tt It urnnm ^. 16 ioeartii oar i ^^cljolb 51 ^b. b ^ 4 Pu i

17 i 'i I I g 2. etb er 9 paa ^. ^i,,spetben3e ^egne. tør. ^^^crg Grebit 1778 isfjijbr 9J?artu Cppebaaret []an falbne (Stipenbium for ^J^artii 93kanet : 8 in Sunt) ^ito Deb fianberup l)anø ftilbne Sanuar (Stipenbtnm for (3 ^J^ianeber fra 1. ^anuarij å 8 9^b Dppebaaret f)o ornbecf for IjanC^ ( f)atoni og mere fom bleu folgt S li 3 48 efter Stegning I! in ^Ipril Sigelebeg [)oé Sunge for 53oger fom b[eo folgt oeb i)am auction og fom []an 53rober ^ubio. e^' berg ffal betale mig, ha f)an f)ar oppebaaret famme og leoeret mig famme b. 16 9}^artii gragaar ^ umma oilfe (Sen og 'Xrebioe ^Jtii'baler 5. 4 /3 i ^ag af (S. Z. eneral H 5 4 ^rigs 6ommi(?fair (5)raal) tilligemeb be ^eri paaberaabte Coitteringer ere mig ooerleoerebe, IjOoroeb alt meu lem bemelbte Sv. ' ommiéfair raal) eneral ^rig og mig paa min 33roberø 'l>egne er afgiort. ^tøben^aun b. 10 Octbr eiberg.

18 6 3. ^^^. 51. ijciberg til 2. i^ctbcrg. i^iærcfte Prober! ^ct er nu i)alfanbct 5(ar, [iben t)i jaac og talte Deb I)inanben, iffe f)euer t)ar nogen af oå Ijaft Seijligljeb tit ueb ^friuelfe at informere fig om nor ^ilftanb, en Sag, jom altib er og Miner min Jeijl men en ganbffe liben geljl imob be anbre fom jeg er mig benibft, ncmiigen, at jeg Ijaner giort min tl^^ober faa ftor Sorg, iffe at tafe om big og mine oorige ^^enner, fom jeg ncl oeeb f)ar ftebfe taget ftor 2)eel i min 3fiæbne. 3eg fan lat fiireftitie mig at jeg, begoærre! intet meere S^aab fan giore mig om min '?J?ober og oorige ^enneré ^^enffab og gorlabelfe, men ba bu beftanbig f)ar oiift et broberligt Sinbelag imob mig, faa er og bu ben eenefte fom jeg i bettc galb fanb Ijaoe gorljaabning till, og tror at bu baabe fan og oit uboirfe, faa meget mueligt er, min?jcober^5 gorlabclfe, Ijoilfen jeg uben bin jelp albeele«intet aab fan giore mig om. Baa ilbe ooerlagt h^t Sfribt oar jeg toeg ha jeg forloeb :^iobenf)aon, faa ulijffelig fjar og min Sficebne (jer oceret. er i Soerrig, i et fremmeb X^anb, funbe jeg, fom bu leet fan foreftille big, iffe længe beftaae, l)ælbft ba Sijgbom mbfalbt, fom i Stocfljolm længe Ijolbt mig fængeliggenbe, ']3engene bien altfaa fnart opbrufte, og jeg funbe, fom ubefienbt i Staben, t)t)or jeg fnapt forftoeb Sproget, albeeleé intet fortiene, jeg maatte altfaa nobeå til, for at foutenere mig, at engagere mig fom ^^olontair oeb Slongl. Sif dragonerne, Ijoilfen ^icnefte falber mig faa meget fucerere, fom Slima og ben ftrænge ulbe er ganbffe uoanlig

19 for mig, dq fiar jeg ]aa meget meere maattet fole famme, fom jeg nu fibft i D^otjember 9J^aaneb, tilligemeb 4 aubre og en Sieutenant maattc i ^Jfegimentetg ærenbe ret)fe till Jinlanb till (Staben ^orgo, l)dor oi, foruben htt, at oi baab^ ^ag og "iilat maatte ret)fe i ^ulben og i gave for at Wifoe ouerfalbet paa Sanbe betjene af 53iorne og Uloe, enbnu t>are faa ult)!!elige at iffe engang for ^enge funbe faae l)liab oi beljooebe til bagtig Cpljolb: jeg Ijar tiel nu, ha jeg er lommen tilbage noget bebre, men bog ]aa megen Strabafie og ':?lrbet)be at jeg iffe tror at jeg længe fanb ubljolbe hzt, efterbie jeg er meget fijgelig.?3^ine Snbfomfter ere besuben faa ringe, at jeg nu forft l}ar lært bet jeg for el) fienbte, nemlig ^oab DJ^angel er. Seg funbe oel, ba jeg fulbf ommen l)ar lært bet (Suenffe 8prog, fortiene mig mit Cpljolb, om jeg oar fri fra Xieneften, men nu er bet umueligt. ^el inbfeer jeg at benne Straf er!un liben imob ben jeg l)ar fortient, men jeg bør iffe flage, tl}i jeg er felo, og ingen anben 3ft)lb beri, 2)en ftorfte Seft)mring fom jeg Ijar er at jeg iffe Deeb, Ijoorlebey min SO^ober og ourige ^^enner leijer; jeg Ijaaber altfaa at bu fom 33rober iffe nægter mig en liben (Sfter^ retning Ijerom, og foger, paa befte SOcaabe, at plaibere min Sag. Sfrio mig for allting till og gio mig nogen gob gorf)aabning; 33rer)et fan for mere Sifferl)eb5 Sft)lb couoertereg til SO^ajoren ocf) Diibbaren 2ar jetter xulmfelbt i Stocfljolm, efter) om jeg fun fiælben er i Stocf^olm, faafom Diegimentet maae fare meb kongen fnart til Upfala og (Snfioping, fnart til St)ft Slottene rips^olm, ^rottningl)olm, Ulricljébaf)l og (Sfolfunb. ^^ogen (efterretning om bin egen tilftanb Denter jeg og.

20 8 oc^ (joaber at hu iffc næt3ter mig benne lilie ^tcnefte; forblifuer gnfibping b an ^lu Oprigtige 53rober ^s. 51. ciberg. 4. ^iærefte (Samme tit prober! b. 8 3uU) ^aa bef)ageligt fom hct luir for mig i gaar at faac læfe 2ne 33retie fra big, bet ene af ben 18 Qebr. og t^^i anbet af ben 15 WaXj I), a., fom forft i gaar, og \)aa en tib, M jeg ingen mere fore)aabning fnnbe giore mig berom, bleue titfenbte faa nbet)agelige %ou ger maae jeg!anf!e beraf Dente mig. ^og, for at bn [jerom fan giore big et rigtigt begreb, faar jeg berætte enbet )mftænbig()eber længere tilbage i tiben, fom l)ermeb ()ar Snfhience. ^n erinbrer at jeg i mit 53reo unberrættebe big om at jeg [jar oceret i gintanb, benne ret)fc ffebbe meb en Officer, naonlig refoc parre, paa reljfen bleu jeg af f)am t)iulpet i abffillige Cmftænbigljeber, fom elleré ffnlte bleoet mig Ijaarbere at nbftaae; 5Iarfagen {)crtil uar at f)an fi! ()øre at jeg nogenlebeé fnnbe tale ttjbf! og granff, ()t>ilfet meget ofte fornotjebe t)am, faa at ^an \)a rcljfen Dar til enbe og Di fom til tocfl)olm igien talebe berom meb ^aron ( f)renfucerb fom er foerfte Sieutenant oeb C orpfen^). Seg biet) berpaa befalt at rel)fe til (Sn^ O 20?ultgui tjaembourgé! Prober 3o()an 'lugiift (^., t 1802 fom Oberft.

21 9 fliping f)udv ei: (S^quabron enbnii ligger, og faqjnart foin jeg!om f)tb jogte jeg om at flippe for at giore tienefte, t)oitfet jeg og er()oibt men tillige uben Son, jeg begijubte berpaa at fobe mig forft Deb at ffrifuc, efter fom jeg uar blet)ct bet tienffe eprog noget mægtig, og fiben ha jeg bebre btet) befienbt fif jeg time informationer baah^ for ^orn og tillige gamle golf i ti)ff, granff, og en 5lpotl)efer ^er i e tåben fom jeg informerer i Satin. Uagtet nn biéfc infomfter iffe fnnbe Oære af faa ftor 33ett)benl)eb, faa inbfer hn bog at jeg i be fibfte 5 ^J^aaneber l)ar ^aot meget bebre ^^ilfaar enb tilforn, men l)ar igien næret plaget af nller i iknene, fom jeg oeb 9ieijferne og annen (Strabafie befommet; 5tf benne fibfte 5larfag og formebelft nogle flere!^ecommenbationer oooebe jeg forft at begiære mig frie fra dampementet fom bleo Ijolbt i Sunt^SJ^-ineb, og Ijoilfet jeg i fior maatte ocere meb i, benne ^^ermi^fion erl)olbt jeg, og begicerebe ftra^* berpaa atter igien at lofe mig ub albele imob en liben (gnmma ^enger fom jeg af gobe ^^enner funne ocere i Stanb til l)er at faae til Saan^o, om nmmen iffe bleo for ftor, og igien meb '^Irbeijbe afbetale, jeg oar og faa lijffelig at jeg fif S^egiments gcelbtfficereren for en liben goræring til at beffrifoe mig fom albeleé incurabel, ba jeg fif bet Soar at jeg for 20 pldtar (1 plat er faa meget fom 2 % 10 l?> banff) ffnlle faae min 51fffeb, for l}oilfen nmma jeg og ftraj af en fiffer )))lan fif nbgioen 9f?eoerfe. ^^'1^^^ bibrog og meget at jeg fra ben forfte ^ag ba jeg engagerebe mig, paa giorbt tilfporfel foregao at jeg ingen Slægt i ^annemarf Ijaobe leoenbe og altfaa ingen Soutien berfra fnnbe oente mig. Cfoerfte Sientenant f)renfoærb trobe berfor at bet oar bebre at tage imob

22 10 20 planter cnb foftc mere ^J^ebicamenter paa mig 013 fibeii faae gtue mig ^Iffteb for intet. an befalte berfor Wa\ox 'jjumfelbt, {)ui '^.^tigt h^t er, at Ijan i ^rigis d^ouegium ffutle begiære ^(fffcb ub for mig. 9D^a joren erinbrebe ha forft at i)an {-)avh^ 2 Ofrene til mig og fagbe bet til 53aroit (Sfjrenfuærb, benne fom er en fattig erre, fattebe ftra^* 3oup9on om at^refuene enten hinbe inbeljolbe ^'enge eller '^o]tc berom, ba l)an i faabant tilfælbe oillc fatt ^^rifen fanbft'e fd Ijoi) at ben bleo for tiaarb at betale, men faalom lian ffammebe fig ueb at labe anbre mærfe l)cb, fd foregau lian at hd mx mueligt jeg funbe oære Spion og altfaa burbe ørenene opbrl)beé og Icefeé. ^e anbre Cfficererer mobfagbe l)am for ftorfte I)el, men Ijan begiærte at eagen ffnlle oentilereé i en offentlig 5lrig rætt, l)oilfet og ffebe, ba ^Dommen falbt ub faalebcé at, en fremmeb fra et anbet Sanb fom optjolbt fig i Soerrig i frebelige tiber, burbe, om l}an enbog oar Spion, l)aoe ben Sifferl)eb at Ijan ffnlle faae fine ^reoe ulæfte og nopbrubte: be bleoe mig berfore i gaar meb ftierna tilfenbtc, meb ben Drbre at jeg i Ijan^ ytcerbæretfe ffnlle brljbe bem op og fige Ijam 3nbl)olben beraf. Baafom jeg nu oibftc at l)an iffe forftob ti)bff, faa inbbtlbte jeg l}am at be uare ffrefne paa tijbff t)oorfor ^an iffe ^eller begiærebe fee bem, men jeg ei'plicerebe bem for l}am faa== lebeé fom jeg uille, og flap faalebeé berfra. Tkn ha jeg fom l)iem og faa noijerc paa ^reoene befanbt jeg at bu l)aiibc lagt bem faa uforfigtigt, at jeg, uben at brtjbe bem op funnc liaoe tæft bem Ijeel og l)olbne, jeg frtjgter faalebeé for at be enbbog l)ar læft bem og allenefte oil fdttc Jorfog paa mig: 3eg fif tillige Crbre at fenbe oaret

23 11 bcrpaa tit ^Dlajox 5l(mfelbt oc^ tillige ^tbreeieu ba fiait ffuue bejorqe bet bort, -Dette nar iiben tinul for titliije at fuiuie læje mit Soar. gor nu at uære fiffer i min Sag og at ingen ffal faa ni)c-5 om 'eammen[]dngen, l]ar jeg iffe torbet fenbe bette ^ref tif ^^oftfjnjet (jer i Staben, men jenber hit meb en fiffer '^en tit en (Btab fom tigger 4 id^it t)erfra og tjeber :il^efteriv5, f)uor tjan ffat fenbe bet paa ^^^oftfjufet, og i næfte Uge ffat jeg ffriue et ^reu tit big fom jeg ffat fenbe tit il^ijor '^ttmfelbt tigefom 2oar ])aa Dine to, men af en faaban 3nbljotb at be iffe ffat btiue floge paa noget. 2^u oeeb attfaa ipah bn ffat bomme om et faabant Sref naar bu faaer hct. iiigelebeé oit jeg 1^^^ big at bu iffe ffrifoer mig mere tit forenb bn af mig faaer nogen fiffrere ^tbrec^fe, tt)i i biéje Cmftænbigtjeber maa jeg tjetter for nogen tib beroue mig ben fornot]etfe at fee Q3reu fra big og mine anbre oenner, enb beroeb fanbffee fcette fiiftere ^aanb paa mig. l'tii tit bine ^reoe at be^ foare: Sanbtjeben af be Q3ebrei)betfer og erinbringer fom bu i bine ^rcuc faa fiærtigen t]ar gioet mig tjar jeg tgiennem ^3Jhibgang tangt bebre nu tært at inbfee enb i mine ^JZebgange 2)age, jeg oeeb uet tiuab jeg af big, min lo^ober og anben Stægt fnnbe efter mine gierninger oente, jeg ueb og beft feto tjoor tjotjt jeg fjar angret min forrige Cpforfet, men at oibttijftigen t)erom ffrioe anfer jeg for unt)ttigt efter fom bet (ætt fanb [)aoe ^2(nfeenbe af ^pijfterie, men oit tjetierc beftitte mig om, at meb en bebre Cpforfet i frcmtiben faaoet tier i isianbet faa tænge jeg ffat oære t}er, og tigetebeé naar jeg fan oære faa tijffetig at fomme tit mit fæbrenetanb igien, ubftætte ben glæd fom jeg tjar fatt paa mit renommée og giore mine '-fenner ligefaa ftor

24 12 læbe foin jeg nu Ijibtit l)ar giorbt bem org. ^uab bet tilbub og Søfte angaaer ]om hn ))aa min 9J^ober!o og egne hegner gior mig om "^^^enge Ijtelp til min gricljebc^ erfjolbenbe, \)a fan jeg beraf læt ]ee, at min!iære 5)^ober enbnu bær M fiærlige ierte(ag tit mig fom (jun altib t)ar baaret, men, ha jeg titlige oeeb ipah (^taht og aon en \aa betijbelig umma trille giore l)enbe, og jeg be^uben, Ijjelp, fer mig i Stanb til felu at fortiene bi^fe $enge, faa agter jeg mig lljffeligere oeb at tjqoe benne i^jelp tilgobe, naar jeg til min l)ffeé oibere ^eforbring fanb beljooe ben. 5lt lomme tilbage til ^annemar! efter erl)olbt ^Ifffeb uben anbre enb SD^ilitaire 9?ecommenbationer og be faae ioile fom jeg l}er i (Staben fanb faae, inbfecr bu leet tjil tiære libet forbelagtigt for mig, bebre ffulle h^t efter min 9J^ening ocere om jeg, ba jeg l}er fra Staben fanb faae 5lbregfer til Upfala ^Icabemie fom ligger 4 Wii l}erfra, rcl)fte bib og opljolbt mig nogen tib, faafom jeg af mine (Stuberinger iffe l}ar glemt mere enb jeg paa 14 ^age fanb inbl}ente, og enbog t oiéfe Sager lært og profiteret meget, naar jeg altfaa Ijer bragte bet faa oibt at jeg tunbe unberfafte mig en ( j:amen og bisputere, ba bleo bet forft rett tib at rel}fe t)iem igien, og om Wm SD^ober og fenner til betle enbemaal Dille bibrage meb en liben l)ielp faa tror jeg at be Ijertit meb ftorre fornotjelfe ffulle giue ben. 5lf bine ^reoe erfarebe jeg ellert haa\)c bel)agetigc 9^hjel)cber og ubeljagclige; 5lt min 9J?ober er friff, er en (efterretning fom jeg iffe l)ar funbet anbet enb længen efter, og ben bel)ageligfte fom bu i bit 33reo funbe gioe mig. 5lt bu og min oorige Slægt er ocb i^ielfen, blioer og en Sag,

25 13 (juori jeg utrfclig iao^^x ]aa ftor -i^el, jom jeg ueeb be Ijar taget i mine Cmftænbigf)etev, men ai min DJ^orbrober og ^ante i (Saablje ^ ) fjar fjaut faa megen?j^obgang at nb-- ftaae, og libet iaa ftort tab, fanb jeg iffe anbet enb af inberfte ierte beflage, ug onffc bem at faae bet mange ganger igien erjatt og fnavt igien at fee fig i et bebre (Stanb, og paa et Steb jom blifoer fornoi}e(igere for tjam, t)a jeg læt fanb flutte at i)an af faa megen ^J^obgang l}ar tabt Sijften for Saabij. S)et tab fom bu beroeb bar libt beflager jeg, bet bar oift oceret tungt for big at mifte Ijoab bu \:)a))he, men, naar bu fammenligner bit tab meb bet fom mm 9J^orbrobe^' [)ar tibt, faa inbfeer bu og ftrav ben ftorc gorffiæl fom er berimellem. Qt par dommiøfioner tager bu oet iffe ilbe op at jeg befocerer big meb: 1. Cm mueligt er at bu i Sliobenfjaon funbe faae (5j:tract af '^(cabemie ^^^rotocollerne angaaenbe mine (Jjamina, og nogen anben ^}\ecommenbation, fom jeg oel oeeb oille blioe oanffelig at ertjolbe, men funbe bog paa bm og anbre gobe ^^enner^ Snterceéfion faaeé. 2:enne funbe bu tjuoe i Serebffap til bu faaer 53ref fra mig meb fiffer 5(bre^3fe fjuorljen bu ffal ffifte bem. 2'\ ^en anben dommic-fion er af ben ^effaffenljeb at jeg er i (Stanb til beroeb at fortiene mig nogen ^^^enge meb en efterretning f)t)ilfen bu oel r^^b ^ammerraab dngelbred^t i Sliobenljaon ') S^omaé (Setjenn Heiberg f. 173^, t 1819, fiben 24. 3)^artv 1774 eognepræft for 3aQ[it) og.hibferup t SjuUaiib, g. m. ^reberife ^irftine ^o^'^'it^uc^. Sfter Sibcrg«"ipriTfte^ifr. brænbte f)aiie ';i3rtt[te^ goarb, ucift naar. Set er uben Sutul benne UIi)f!e, fom ^er figtec tit, faa meget mere fom?..'oeiberg, ber boebe os ^am i Saabi) (f. 9cr. 7j, ogfaa ^ar (ibt Zah beroeb.

26 14!anb ffaffc mii]; (Sagen er benne: Duer alle Q3onberbt)erne I)er i ikvrig fyn i gamle tiber blebet giorbt S()arta af Sanbmaalerc ouer Sorben, men efterfom mange 33i)er for ncerucerenbe tib fatteé faabanne Sf)artae, faa troer man at bc ffal finbeé i ^annemar! og ucere fommen bertjen i Åtong (5()riftian ben anben tib, man ()ar og mange ( ^;i:empter paa at for faae Sllax fiben 33ønber fjer i tierrig t)ar faaet nblofte Ji^anbforter ouer bereé Sorber i ^annemarf. Seg er nn anmobet af 3 S5l}er 33ønber at ffaffe bem Unber== rættning herom, og beber big altfaa at bn ini paatage big hqt S3e(oær at giore big nnberrcetteb om faabanne Sanbforter finbeé i noget ^ongl. douegium og tjoab be fnnbe fofte at ublofe. S^tatinene paa bi fe 3 S3l)er er: f ^jurfdferio bl) i 3Sårfrnft}rfi Socfn S llplanbé Sdn ^romfta blj i %i)qha ocfn I 'l) finge b\) i 5)n bt}ftntoift (godn. ( r bu i tanb til at ffaffe mig Unberrættning ()erom ba gior bn mig en ftor tienefte, efterfom jeg berdib er i (Stanb til at fortiene mig noget, og om be ftuue finbe^^ ber faa Di( 33ønberne ublofc bem, ha bn tgien faaer blioe (SomnuA^ ftonair og!anb fielf fortiene big noget beroeb, faafom ^on^ berne er rige og l)ar raab til at betale; Qor (efterretningen atlene om be er at finbe i ^annemar!, l)ar be loøet mig (per 50 bal: ^oppmt. ^) tilfammen 150 bal. eller ctrca 12 rb. ^anff. u feer nn at mit 33ret) allerebe l)ar Do^xt faa oibtlijftigt at jeg i ^enfeenbe til ^oftpengerne for benne gangen uel fanb unbfftjlbeg at jeg iffe ffrifoer fleere 53reoe, ba jeg uel ^) 2). e. to )parmt)nt

27 15 ueb at min 93^ober borbe l)a)^t ^ref fra mig, jeg fienber meget uel benne (5fi)lbig(}eb, men beber fjenbe imiblertib, ha (}nn efter bin Serettning f)ar tilgiuet mig faa mange ftørre geijt, I)nn ba og Dtl :parbonere mig benne lille for= feelfe, og anfee bette ^reo fom bet oar ffreuet til Ijenbe; (gaafnart fom jeg fommer faa oibt, fom jeg meb (^ubé l)iel)3 fnart oenter at jeg feer mig befriet fra benne nbe- Ijageligc Stanb, ha ffal min forfte gorretning blioe at til= melbe Ijenbe faabant, ha jeg og igien af IjcnbeS egen^anb uenter be behagelige tibninger fom bn nn paa l)enbec^ hegner ^ar gioet mig. nbnn oiiffebe jeg gierne oibc l)t)ab ber er bleoet af ben 5lrf jom oi Ijaobe at oente t ^Jlorge, om bet er falbet nb efter fom bleo o > tilmelbt, faa tror jeg og at ben ffal blioe tilftræftelig til at betale min icelb. Coerfættelfcn af be 3 forfte ^Bogcr i erobot fom bn i mit Gl)atonl finber i SJ^annfcript, tror jeg at bn tillige meb anbre papirer af nogen S3etljbent)eb foroarer, ^ilfibft maae jeg b^h^ big at aflægge min ijbnujgfte ^iljen, forft og fornemmelig til min!iære DJ^ober, og fiben til alle mine 3lægt og fenner ingen unbtagen, meb ben (efterretning at jeg leoer t)er om iffe faa oel fom jeg fnnbc onffe, faa bog bebre enb jeg fortiente, og liber for nær= oærenbe tib ingen anben nob eller ^ehjmring enb tanfcn om min^ forrige Qorfeelfer, og at jeg er faa langt fra mine '4^enner. ^^arbonner for reften min flætte Sfrifoeart fom er Ijalo eocnff og Ijalo ^anft. ieu beftanbig faa oel fom bet onffev af bin oprigtige prober $. 5L eiberg.

28 16 5. ^4>. ^^l. 4^cibcri3 til fin SQ^ober.^ ^^dlerficereftc ^Wober! Ubi Q3reu til min prober t)ar jeg for længe [iben tilmcelbt fiærefte 9J^ober min ^ilftanb, og ligclebe^ bebet l)am tale fur mig til M beftc, og ubdirfe mig igien min?d^obcrgi Q^enffab, lioilfet jeg af l)an 33reo igien Ijar erfaret; jeg maae faalebe tjeroeb tage mig ben griet)eb at nbbcbe mig jamme felu, og loue ben forbebring i min Cpforfel for fremtiben fom fan giore mig fiffer altib at er^olbe ben famme. 3eg fan fjeroeb labc min fiærefte 9[)Zober og mine 'l^enner oibe at jeg nn er fri fra ^rigetieneften for ben famme linbrigc-) pri fom jeg i min probere 33reo ommælbte. Seg Ijaobe oentet at oeb gobe il^enneré ^^^P ^K^* i oerrig at erl}olbc be fornobnc ^^engc t)ertil, Ijoilfet ogfaa l)ai)be ffcet, men min oærbige garbrober Soadjim eiberg^) ^ar Ueb (Sfrioelfc til en Diorff ^iobman Stamer i (Btoctf)olm giorbt fig unberrætteb om mig og h^h^t l)am ubbetale be nobige ^^enge til min friel)eb og eqoipering paa n\]t, f)uilfet Ijan ogfaa l;ar giorbt, jeg er nu faalebeé i (Stanb til at funbe reljfe bicm, men min 50?ober inbfeer lætteligen, at jeg, fom jeg i mit fibfte ^^reo til min prober ffreo, iffe fan fomme l)iem, ubcn at l)aoe nogle ikecommenbationer ^) 3ngev 9)Zargret^e ^eikrg, f. Heiberg. ^. 1737, f gaberen mx aflerebe bøb giftebe idjobereu [ig igjen meb ^^jøbm. «5teffeni^ af iborbingborg. ^) SDenff; milb, moberat". 3) Sloffer i 33ergen; bet uor ^am, i ^uia iie ^. jenere leoebe en 2;ib.

29 124 ff meb mig fraupjata, f)uorf)en jeg nu jnart tænfer at rctjfe, allenefte at min Prober meb allerforfte $o[t tiille uære faa gob at titfenbe mig 5lttejter fra 5(cabemiet i ^iobenfjatm, jom jeg i mit fibjte 33reD bab ^am forffaffe mig. Seg f)ar ben forfifring at min?^^obcr, jom altib fiar uift mig ^rot)ir paa fin ^iærligfjeb, enbog paa ben tib ha jeg albeleå intet fortienebe bem, iffe Dil nægte mig ben læbe at meb ftorre onneur funne fomme f)iem om nogen tib, enb nu. ^J^aar min 9}?ober og mine anbre ^^enner uil beære mig meb bereå (Sfrioelfer, ha fan be jamme jenbee conoerterebe til errn err ^^^etter 3tamer a Stocfl)olm, l)inl' fen Ubffrift be og bor Ijaoe. 5JZeb ftorfte Sængjel (jercfter.forblioer jeg til min "Tob Gnfibping b. 11 ^hq. ''2iUer!iærefte 9J?oberc^ ^'^^lt)bigfte Son og tienere S\^, 5(. eiberg.i) 6. iproj. 51 brat) am ^alu 5lnbefaling jor $. 5X. eiberg. E schola Ortunganorum publica Hauniensem hane nostram Musarum sedem adiit ornatissimus iuvenis Petrus Andreas Heiberg, factoque suoriim in lingvis antiq\is scientiisque profectuum periculo in Examiue, qnod dicunt, Art i nm laudem reportavit civitatisque academicae inra. Post annnm in altero, qvod leges praescri- ])nnt, examine exploratns, strenne in seientiis Philosophicis ^) 'Xit ben t biéfe ibreue fftfbrebe Spifobe af SeibergS Uiigbom figte aabenbart be fptjbige Senti^bninger af Xott og ben ^oectiffe 5(nont)m", font S^aarnp mebbeter i [in ibiograp^i (Stftor. S^ibffr.

30 18 atque raathematicis excolenclis se versatiim fiiisse Ampliss. Philosophorum Ordini demonstravit. Kelicta deinde anno 1775 Metropol! et apiid cognatos affinesque^) delitescens, ita studiis philologicis indefessa invigilavit diligentia, ut ctim ulteriorem in philologicis disciplinis civium progressum in examine philologico explorari Edicto Kegio a iuberet Rex Augustissimiis, Heibergius noster primus fuerit, qui tali se submiserit tentamini, in quo, cum lingvæ Romanorum sacræque Ebræorum dialecti itemque scientiæ historicæ præclaram satis ostenderet peritiam, in literis tamen Græcis excolendis eminuisse prorsus \ddebatur. Etenim Homeri, Orpliei, Hesiodi, Callimachi, Anacreontis, Mosclii, Bionis, Coluthi, qvotqvot supersunt, carmina, Aristophanis aliqvot comoedias, Herodoti historiarum integrum opus, Aristotelis animalium bistoriam, Xenopbontis Cyropoediam et de Socrate memorabilia, Luciani dialogos, multosque alios minoris molis libelles Plutarchi, Tbeophrasti, Eresii, Gemistii Pletbonis, Xenocratis aliorumque diligenter perlegerat, atque accurate adeo explicare novit, ut neminem certe noverim civium nostrorum, qvem Heibergio in hoc studierum genere parem dicerem: aut in deliciis adeo literas græcas habuisse crederem. Dabam Hauniæ die XIV Septbr. MDCCLXXXI. Abrahamus Kall.^) ') ^. op^olbt fig et^iarøtib ^oé fin SJZorbvober, ben ooenfor omtalte S^^ontaé eoerin Heiberg, ^ræft 2),3in [tore patron og S5e(t}nbev" 64 5lnm.

31 19 Ubfh'ift: a Monsieur ^, 51. ^etberg tit S. i^ctberq. Monsr. XJubuig ijeibert]. Etudient en Philolode. a 3aabi) per Sf^oeéfilbe og (Sfomager ^roeii. 5liærefte Q^rober Upfala b. 9. 9f?oD6r ^af for bin ftbfte 8!ritielje og Umage meb 5Ittefter fra iobent)aon,!)t»il!e jeg uet i!!e ^er befjooebe, og ingen nogcnfinbe funbe begicere af mig at faae fee, men bog fanb gtore fin 9^hitte. Seg er nn i Upfala og I)orer dollegia f)oø Prof. Græc. lingv. globerug (iffe gloeeberg) ooer o^ meru», famt flere fom en Smblom ooer ^olitiqoen, 2t)ebeliug ooer orattu, og gant ooer iftorten. Seg l)ar i Dag ffrcoet " taté (Secretair ulbberg til og fuppliceret om ielp til at opliolbe mig Ijer et 5Iar, ligelebeé Ijar jeg ffreoet ^^^rofeéfor orneman^j og ^all till om at bibrage bertill; fanb bn l}ielpe noget beri, faa er jeg ooerbeoift om at bu iffe fparer et ^reo, eller og, om hzt ffulle befjooes en ^Jieijfc for at (jielpe til, 3eg oenter meb forfte ^reo fra big fom nn iffe bef)ooer couoertereé men fanb fenbes btrecte per Upfala, og beri oenter jeg at faac nogen om= ') Prof. theolog. Slaus ^reeé ornemon, ^oiå Skifter uar gift meb øren ^o^an., 9)?or6rober tit ^. 21. ^leiberg.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken)

Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Risskovden25.februar2013 Indkaldelse)til)ordinær)generalforsamling)i) Grundejerforeningen)Vejlbyparken) Tirsdagden19.martskl.19:00iBlokB sfestsalikælderen,skejbygårdsvej36. Dagsorden* 1) Valgafdirigent.

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Tredimensional grafik

Tredimensional grafik Teimensionl gfi 6 Ksten Juul Inhol I Homogene oointsæt og gngning f mtie sie Vi vil fose og eje figue i ummet og æne ees støelse Defo inføe vi homogene oointsæt og gngning f mtie II th sie Et olsninge

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>!

H--.!;:%*%$+<.0.,*+*,.0!*.&.*/%0!)1,.0!&.0/%0!3&,1*,'=3*:)!+!&.*!0.')!T')10):1=+)1-T!8+!710!*36!&1!:-13'3-.*!%,! /%079*&',%&:.*&.-'.!.0!=9!=-1&'>! " #$%&'()*+*,)+-&.)%$&.-).+*/%0$1)+%*'$1).0+1-./0121*31045""67108+*3/9.)/0+:;A "#$%&'()&$*)%($+,-).%)+*./0/*)1)+,-).%)#(/2"0&3++')

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Frederikssund Bibliotek/

Frederikssund Bibliotek/ Frederikssund Bibliotek/ yt Bibliotek i Frederikssund/02/05/2012/ ideóplæg v./schmidt hammer lassen architects t særegent træk ved Frederikssund bymidte er de mange små smøger og sidegader, for bløde trafikanter,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1

!  # $ %& '#&(&'& & & &(&$% - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 ! " "# $ %& '#&(&'& & & &(&$% )&*(& &&) &)# " & #+, & - & (&&&!. &/&/ %&& 0. 1 2 2)& 212+&& 2134 && 3 &&& & 3125&& 313+& & 3165&&'&&*& 317* & & 6(&&& 612(&&&&& 6136 616* & & 7 &&& 712(&& 713 &( 716-7178&

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere