tn tifrøbdige S\$te %rkøm J ng Jfremfth* Hummer jftprif Æørgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tn tifrøbdige S\$te %rkøm J ng Jfremfth* Hummer 8 15. jftprif 1910 59. Æørgang"

Transkript

1 ; Sanbfyzb, åuréfkab, 2>u,ø o<j ro forenet«hummer jftprif Æørgang tn tifrøbdige S\$te %rkøm J ng Jfremfth* Sif SPatriarl (E. S. 81. Gtj riften fen. (Sortfat fra ibe 103.) 3)øben alene bit iffe foranbre ben religiøfe ro eller be Slnffuelfer, fom en $erfon fjar tjaft tjer i Sibet, men fun baabirfe Slanben gjennem, tjbab ben erfarer i fine ntje Dmgibelfer angaaenbe ben formobebe >im* mel etter >etbebe ifølge ben ortfyoboje Sro, fom Ijan eller tjun bar bleben oplært i, fjer paa Sorben; men en attjolif bil inbtræbe i Slanbe* berbenen fom attjolif og iffe fom $roteftant; ejfjeller bil en lyøbes 21anb blibe driften eller SRufelmanb, forbi ben bør og finber fig i al«bele nrje Omgibelfer faa bibt forffjeflige fra be goreftillinger, fom tjan i)abbe gjort fig formebelft fin Obbragelfe tier i Sibet; men b,an fan fomme til at foranbre fin Xro og fine 51nffuelfer ab Dberbebi ningen SSej følgelig maa ber finbe SRebræfentanter af alle S8erben forffellige 9?eli= gion fra alle ib albere faabelfom Nationaliteter tjelt tilbage til ben graa Olbtib. 2)et er berfor iffe urimeligt at tænfe fig bigfe jæte etter Slanber i t)in SSerben at bære i S3efibbelfe af mange af bere jorbiffe (Sjenbommetigtjeber, beriblanbt bereå 2#ober maal, og jær= tigtjeb for bere jorbiffe ^jem-sgne, t)bor be gif i erfaringens fole, og enbffjønt be fanbfbnligbi t)ate et gælle «brog, ber forftaaé af 51Ue ligefom Ublænbtnge tjer i 31merifa maa lære bet (Sngelffe faa er bet gamle Sftoberémaal bog maaffe altib fjært og bliber fjelbent lagt ganffe tilfibe.

2 114 ette bringer o til at tænfe daa en røm, font dor fjebengangne en, ^ræfibent Shiub ^eterfen ($ræf. 2Intfjon >. Sunbé digerfaber) 'nadbe for mange $lar fiben, og fom ftaar i fulbfommen harmoni meb dore 91nffuetfer. >an dar daa ben Zib befdmret i fit inb oder, at fjan iffe bjadbe fit lægtregifter i Orben, og funbe iffe fe Ubdej til at faa bet, og bette dar diftnof, Ijdab ber gad b,am ben, efter dor 2ftening, odltifenbe røm. >an brømte nemlig,, at t)an dar ube for at famle Odldéning om fine fyenfodebe gorfæbre, og paa ejen jdb for drjraim møbte b,an lyofedb, 21. $oung (ben ang bøb), men bog forelom rjam ligefaa naturlig, fom ba rjan ledebe og dræfiberebe oder edier rad. >an fom fjørenbe i en let ogn, forfdænbt meb friffe )efte, ligefom t)an dlejebe, meben f)an ledebe og rejfte omfring blanbt golfet, og t)an fjiffte denligt daa dor en rober ^Seterfen og fdurgte l)am om, b,dor fjan agtebe fig fjcn. rober ^kterfen fortalte fjant ba, at fjan dar ube for at finbe Uttberretning om fine afbøbe Slægtninge, fertil fdarebe rober $oung: u er ba paa ben urigtige ej I fom inb i min ogn, faa dil jeg bringe big, rjdor bu dil finbe bine Slægtninge." rober ^eterfen mobtog bette ilbub meb læbe, og figer fjan di fdnteg at # fare oder baabe jerge og ate faa del fom oder anb uben ben ringefte )inbring, og!om faa omfiber til fanbinaoien. a di faalebe dåre i be delfjenbte Sanbe fra min 3JJiéfion tib, fdurgte rober $oung mig, fjdor jeg dar føbt, og jeg fortalte fjant ba tebet ^arbanger, i ergené tift, i s Jiorge og fjan tog ba frem en lille og, en faaban fom SRejfenbe bruge til ejlebning, og Ijan fanbt ba, at di enbba fjadbe et tdffe ej at tilbagelægge for at fomme bertil, og faa rejfte di dibere, til di fom til tebet. >er /;, fagbe rober $oung, dil bu finbe bem, bu føger efter; l)er ledebe og fjer bøbe be, og tjer er bereé jæle enbnul" om delbefjenbt fmobe profeten l^oel profeteret, at i be fibfte age" dilbe ub ubgtibe fin Stanb oder alt $jøb, og be Unge ffulbe berdeb fomme til at fe duer, og be amle ffulbe brømme Tømme*; og 2Idoftelen $eter bedibnebe daa ^intfebagen, at benne profeti dar fanb og gif i Odfdtbelfe ben ang, men bet dar enbba iffe be fibfte age, fom bet er nu, og >erren fjar fiben ben ib deb mange Sejligfyeber dift og dejlebet deb rømme fine jenere og tjener«inber angaaenbe mange ftore anbrjeber og digtige egidentjeber. (Soel 3. ad. og 21d. j. 2: ) i tiflabe o nu, i gorbinbelfe meb omtalte røm, at rjendife dore Sæfere til en 2fttéfionær eretning, fom finbe«i ifuben", %lx. 16, for 22be Sldril 1909, tjdoraf man dil fe en efræftelfe paa dor dn «maabe angaaenbe be Slfbøbeé OdtjolbSfteb faadelfom angaaenbe dore 5If«

3 115 bøbe Silftanbe ber; tf)i bet bar netøp i Prober 'nub -Beterfené gøbe* egn og >iem, og f)bor fjan optebebe fin Ungbom, at bor afbøbe 2kn3?tanb bejøgte ben 84=aarige StRanb, ber inbertig tiadbe bebet til nb i fit føjerte, at nogen 'Uformon'SJHSfionær" niaatte fomme tit fyam, efterfom fyan ba fjaobe faaet et fiffert SBibneébbrb om, at Stftornionié* men" bar fanb. nub s #eterfen beføgte benne fin $øbecgn ont Sinteren 1852 og 53 og bar fit Sibneéborb til golfet ber, men uben iitfbnetabenbe Siefultat, og bog fer bet nu ub tit, efter SMSlbfie 3ot)n 3ot)nfen beretning, at ben ( fom Sffilbfte ^eterfen ben ang faaebe i f)an gøkegn, iffe ax bæret faa ganffe ufrugtbar, og efter bor Mening bar )an berfor efter fin )øb fenbt paa SJJiéfion ber«tit, f)bor tjanå gorfæbre tedebe, bøbe og opfjotbe fig enbnu. gra benne tutning fomme bi følgelig tit ben næfte, at Slanberneé SSerben etter Sfære er netop t)er omfring benne ^orb, i alle Sete af nor SSerben, ibetminbfte inbtil be blide anbifte et anbet Dpt)otb fteb. 9Si bille tjer giøre nogte llbbrag af infpirerebe 9ftænb Såter og 2tit' fluetfer angaaenbe bore afbøbe SSetitierS Sjæle i 2lanberne SBerben: ^ræfibent eber (. imbat figer: 23i bil gaa igjennem Sløret inb i 2Ianberne3 SSerben, og ber bit bi træffe Sofebtj og brum (3#artbrerne) og Xufinber af anbre gobe røennefferé Sjæle etter Stauber. ( re be forfamtebe ber, ligefom bi ere t)er tit gorfamling? geg tror, at att 3 rael bit btibe inbfamlet; og for at bette fan ffe, bitte bore baabe i benne Serben og i Stanberneé SSerben gaa tjen og forfwibe oangetiet for bem ber. >bor? 9^ebe i )et= bebe? 3 e 9 bit btot paaminbe bore SMSlbfter, fom fjabe bæret ube i SSerben for at præbife oangetiet, om be iffe fjabe føtt, fom om be bare fomne fra Jpimten inb i Jpetbebe; tt)i benne Serben er futb af (Sorger, Sibelfe, 3)øb og lenbigbeb i bet b,ele taget. SOfeb >enfb/u til fetbe 5)øben, faa befbmrer jeg mig iffe ftort om ben. 3^aar Siben lommer, at jeg ffat fortabe bette Sib og gaa igjennem Sløret inb i, t)bab man atminbetigbié fatber bigfyeben, faa er bet iffe anbet, enb at jeg fortaber Segemet, for at bet fan faa >bife en titte Sib; og betfignebe ere be, fom bø i ferien, ttji benne )bite bit bære føb og behagelig for bem. øben befiaar fun i, at Segemet fober, og bet (Snefte, fom jeg b,ar at befrbgte, er, t)bab ber bit fomme ub af mit jorbiffe SebnetStøb. 3^9 &Ieu lært i min Ungbom, at jeg firår, efter )øben bifbe btibe fenbt neb tit bet inberfte -Jpetbebe og bebbtibe at gaa nebab beftanbig, forbi bet uar bunbtøft. 3eg *) ar ^e ^> en minbfte grqgt i faa >enfeenbe; tbj jeg benter iffe at finbe noget bærre elbebe, enb jeg b,ar fet tit btéfe Siber i benne Serben. Og be, ber iffe finbeé bær= bige tit at bære fammen meb be Retlige i 5tanberne Serben, bitte finbe fig anbift faabant et DpfjolbSfteb i Slanbeberbenen ligefom ben, be nu ere i.

4 116 3)e >ettige iæte etter Stanber bitte blibe inbfamlebe, bet bit fige, efterføm be ere bærbige bertit, men be, fom if!e ere bærbtge til at famte meb be SRetfærbige, bitte Mide tabte tilbage (f)bor 2)øben efterlob bem) for at tibe naturlig traf og forblibe ber, inbtit be fjabe bragt bere perfonlige Slanb i Unberbanigtøeb. 3 tale fomnie Siber om Rimten og om forben, og tigetebe om ^elbebe o. f. b., men tittab mig at fortætte eber, at bi ere i >etbebe netob nu, og at bi maa t)er i -Spetbebe (bette jorbiffe Sib) berebe o for at blibe bcerbige til 93orgerffab i ^imlen, og berfom bi obnaa at fomme inb i Rumlen, faa bitte bi finbe, at ben er netob tier paa benne ^orb. 9iaar S obnaa at fomme inb i Rimten i ben celeftiale $erben, bitte S ber finbe ubé irfe organiferet affurat, ligefom ben er orga* niferet fjer, øg S bitte finbe ben forffjettige (SmbebSmænb lige neb til en $)iafon mbebe; ttji &irfen Organifation er en (efterligning af ben Orben, font erjfterer i.føimten, og S Ijabe jo felb tjete Siben bebet om, at ir?en Ejer maa blibe bragt til ben famme nigtjeb og fat i famme Orben, fom ben ejifterer i Rimten." ( >eber (. fåimbatté Sebneb < løb fra ibe 672 til 677.) 2)i fe S3rubftt)Mer af benne mærfoærbige 9JJanb Xaler bife tåbeligt, at fjan fyabbe be famme 3lnffuelfer om btt tilfommenbe Sib i Slanbe= berbenen, fom bi tjer f)abe fremfat til Oberbejetfe for be Retlige faa bel fom for anbre fanbf)eb føgenbe Dftenneffer, og fom tibligere bemærfet, beror bet paa %vo t)0 bem, ber læfe bette, om be bitte Ijabe nogen ftrjtte etter læbe af famme; tuen 21boftten, ^ræfibent >eber (. U\mbatt, bar en af irfen mærfeligfte 9J?ænb og en ftor profet, bar en fortrolig SSen af profeten Sofebl) mitf), af fyoem t)an mobtog faa mange bærbifulbe Oplivninger, ber altib bare og altib bitte bære ober«engftemmenbe meb funb gornuft. ifølge Slboftel Stimbatlé lnf!uelfer (fom ogfaa ere bore) maa bi bente at finbe Orben iblaubt be fjenfobebe Retlige og berfor ba be, fom befab bet fjer i Sibet, tog bet meb fig. SDer bil følgelig bære Slboftter, ^Satriarfer, ^brber og Særere ber ligefom tier; irfen bil ligetebes bære inbbelt i 9J?enigf)eber og tjabe beffiffebe Sebere, ligefom bi fjer tiabe SBiffobper og bræfiberenbe SMStbfter ooer be forffjettige taber og Sfonferencer, og bi maa tittabe at tro, at ber ogfaa aff)otbe konferencer ligefom fyer i Sibet, og at Sfttéftonærerne ftaa unber bræfiberenbe erobre, ber anbife beres 2fti fion «gelter, ligefom bet gaar til fjer, etter bilbe ber blibe gorbirring etter Horben i ben ftore 9tti fion< birffomf)eb, font ber gaar for fig. er bil ligelebe bære et etter maaffe flere Snbfamlingéfteber for be Retlige, ligefom i bette Sib, og bore SJJtéfionærer i tun fære bitte tage Se= belfen for at bringe bem til $ion ligefom fjer, naar be lære at forftaa be ftore gorbete, ber er beb at bære famlebe meb be Retlige ben

5 117 gørfteføbtes gorfamting oa. SO^enigEjeb" og faa 2tbgang til profetere fole for at nt)be Dibere UnberDigning og berdeb øjøre bent fftffebe til at regjere font konger og kræfter for ub igjennem be tufinbe Slår/' (SWiflenniet) berfom be faa et i ben førfie Opfianbelfe, men Di Ditte befjøde at lære SJieget i ben SDIettemtib, fom er omtalt ejifierer m ellem Søben og Opftanbelfen, og bet er netop berfor, at Dor gaber i Rimten bar orbnet bet faatebeg; ti>i be atterftefie af o SWenneffer funne!un lære faare libt i bette forte jorbiffe SiD, og for at fnnne Dære en ihe= gent onge unber riftu, fom er Kongernes onge tit atm og SMfignelfe for ben S)et af ub UniDerfa{=3tige, fom en faaban gjentøft, ubøbetig onge og $ræft bit blide fat til at befttjre, maa rjan bære nbruftet meb be nøbdenbige (Soner, og bet opnaa fun»eb UnberDténing og (Srfaring. profeten Sofept) mitf) tjar Icert o, at bet er umuligt for -Kogen at opnaa Optjøjetfe i UDibenfjeb, og følgelig maa»i lære af bent, fom Deeb mere, enb ni Deeb, og ber i s #anber< neé SSerben er ber infptrerebe og erfarne erren tjenere nof til at lære os. Og bomberne? SSil ber nære noget for bem at lære, efterat be fomme inb til 2Ianberne SSerben? gornuftigdté maa Di inbrømme, at be, ligefotn! ftænbene tjeri bette SiD fun tjade tjaft Slntebning tit at lære faare libt, ubenfor be alminbetige Derbagå»6t)gler, og bog ere be beftetnte tit at bele baabe $erligfjeb og Stnfoar meb ben SJianb, fom tjun er fnuttet til fom t)an edige Sebfager og Sftebregent oder ben 3a= mitie, fom be fjaoe Dæret 9J?ibbet tit at bringe inb i bet celeftiale s $ige, igjennem ^orbetidet mange omdejlenbe Scener af ^købelfer, i org og læbe. 33i fjade t)er t bette SiD organiferebe S'oinbeforeninger, ber uben XDiDt tjade bere jenpart i $tanberne nudærenbe Opbolbgfteb; tf)i SHrfen tjer paa forben er organiferet efter bet rjimmetffe Sftønfter, og for baabe 3)?ænb og ft'dinber er Shtnbffab ntittig Shtnbffab en Sitbe tit s #JagtfuIbfomment)eb og ttjrebtjgtigbeb. S8i tør ogfaa Dente at fjade fefttige antmenfomfter ber tigefom tjer, og træffe fammen meb Dore fjebengangne fenner og Dore egne jorbiffe Slægtninge 33ørn, gorælbre og gorfæbre i mange <Blæa,tkb og font digteren ubtr'nffer fig: lægt og SSenner møbe ; SSarnte fjerter flaa læben tørrer orgenå Saare bort; Stile adn forføbeå, S^aar Di SJiaalet naa; rcengfel tiben ta Dil frjneé fort. Slngaaenbe Op ftan belfen Dit jeg iffe ubbrebe mig Dibere benne ang, ba Di jo fjenbe faa libt angaaenbe famme, fun faa meget tjatte

6 118 Di lært, at ber er Dpftanbelfe for be øbe, baabe for be Onbe faa del fom for be obe, men iffe paa famme ib for afle SJienneffer, og ber dil uære mange, fom maa tjente paa at faa bereå Jegerne igjen, t Ijele tufinbe Slat. (2lab. 20:5.) $ræ thenf Jøljn H. Itømher Mfcef Ijjem. (St abeltelegram fra alt Safe Kitt) 9flanbag ben 28. 9flart til $ræf. $enrofe i Siderpool mebbelte, at tjkcef. SSinber dar fjenfodet 5lf= tenen før. SOJiQennial rar" figer fdlber ufinber af fjerter deb efterretningen om benne noble, gamle 9Jfanb Søb. an dar elffet og agtet oderalt, b>or Rådnet tbfie age hellige" dar fjenbt. 3)øben fom iffe udentet; tru' {jan fyadbe dæret ftyg i flere Uger af Sungebetænbelfe, fom fjan fjadbe paabraget fig deb at oderdoere en S?dartal3fonference i n Xtb bebrebe b,an faa meget, at man nærebe Igaab om t)an ^etbrebetfe, men rjan buffebe alligedel unber i dampen mob tigbommen til rob for ben betdbelige 3ftob* ftanbgfraft, baabt fjan Segeme og Slanb dar i 23efibbelfe af fom gølge af ben fimpie og funbe SJJaabe, tjdorpaa fjan (edebe. >an 2lanb edner dåre faa gobt fom ufdæffebe lige til bet fibfte Øjeblif. )ané geniale og energiffe ^Serfonligijeb dil i lange Sliber blide fad«net i ^ræfibentffabetå kontor, rjdor Ijan i faa mange 2Iar rjar dirfet meb glib og ngtigljeb i be mange og betrjbning fulbe Slffcerer, ber rjent)øre til bet fibfte >age ftore $8ærf. an dil fadne blanbt be hellige og i bet SSarb, rjan tilførte fom Støeblem, famt i alt 2afe lempel, oder rjdilfet rjan i mange 2lar rjar præfiberet. jan Sortgang dil ligelebeé blide følt blanbt gorretning mcenb og tatémcenb; tfyi t)an dar Ijanblefraftig baabe i derb lige og aanbelige ing. >an dar en af be ffelbne &arafterer, fom man fer i pibfen, naar noget 93ett)bning < fulbt ftaar paa agéorbenen, og ban dar i Seftbbelfe af en tiltalenbe ^erfonligfjeb og af et faa darmt og intere^feret fjerte for fine 9J?eb«mennefferé SSel, at enbog tjan SJiobftanbere beunbrebe fyam. an dar paalibelig fom taal og dærbifulb /y, fagbe en af rjan nære fenner, ba rjan fjørre 2)øbåbubffabet. Snuder Sftanb, SMnbe og SSarn, fom fjenbte b,am, figer bet famme, og baabe 3øbe og Rebning dil be> frcefte benne Særbfcettelfe af ben rjøjtelffebe Seber og &erren noble tjener. ^ofm SRer. SSinber bled føbt ben 11. ecember 1821 i SBibbenben, Sent, (Snglanb. 20 2lar gammel tog rjan til Sonbon, rjdor tjan fif 93e«ffjæftigelfe i en fotøjéforretning. en 24. 9Jodember 1845 ægtebe rjan W\\$. tten SSalterg og flrjttebe 2 5lar fenere til Siderpool. føiftorien

7 119 er ofte bleden fortalt om, tjdorban t)an en $5ag i gult 1848 fanbt et tdffe af et 23red, tjoorpaa ftob Orbene: ibfte 3)age Redige". 8H«brig fjadbe t)an fyørt bette -iftadn, men bet intereéferebe b,am, og b,an fif opfpurgt, at bi fe golf fjolbt Støber i SKufiffjatlen i 93olb treet. an ooerdærebe btéfe, biet) oderbedift om anbtjeben af bere Sære og bted bøbt ben 20. September 1848 af SKStbfte Stjomaå 2). 9ftaaneb fenere bleo ogfaa b,an >uftru bøbt. S)e forbleoe i Sider* pool reen til 1853, ba be emigrerebe til Utal), g tibligere age bred b,an ber en arderifortetning og fabriferebe og forljanblebe Sæberdarer af forffjellig lage, men i be fenere 2lar og lige til fin $)øb Oar b,an intere feret i forfrjehige gnbuftrigrene. -& an ^ r beftæbt mange anfdaré* fulbe Stillinger i irfen, mebené lian t)ar boet i Utal); blanbt btéfe fan nædne : $ræfibent for bet 12. Guorum af )atofierbfinb tdde, fun< gerenbe 93iffop i 14. 2Barb og fenere 9taabgider tit 93iffop arjlor i famme 2Barb, Sfteblem af alt Cafe tad >øjraab, SRaabgider tit præfiberenbe SSiffop SBilliam 53. ^refton og førfie Sléfiftent b,o $rcef. Sorengo notø oder alt Safe Stempel, tjdilfen tiuing b,an ogfaa be* ftcebte unber $ræf. gofept) S- mitt>; ba benne i 1901 bted irfen IJSræfibent, dalgte tjan tjam fem fin førfte Sftaabgider, et 2ktg, ber møbte ben fjøjefte Slnerfjenbelfe fra alle iber. 3 derbélige affærer )ar tmn dæret ligefaa dirffom. Unber djo* and on krigen ubførte b,an meget anfoar3futbt og befdærtigt Slrbejbe og tjar forødrigt altib inbtaget en fremffnbt Stilling i militære Slffærer i Utal), gornben bette b,ar Jjan ogfaa dæret anbetroet mange fommunate Xillib b,derd, inbtil firfelige forretninger lagbe Seflag paa b,an Jjele %ib. an flittige og ejemplariffe 2id«lt) ubfluffebe i b,an bag Siften ben 27. Smarte 1910, og egraoelfen fanbt teb Sorébag ben 31. 9ftart. >an b,ar fortabt benne itdærelfe, men t)an Sttinbe dil lede, og t)an (Stempel paa SRentjeb, Modalitet, færligt)eb og gnte* gritet dit Idfe for uføbte enerationer. ^ 9lanberne SSerben dil t)an noble 51anb nu finbe )dile, inbtil ben paa DpftanbelfenS borgen atter forenet meb Segemet og berefter froneé meb Ubøbetigfyeb og edigt Sid."

8 120 ifrehag ben 15. april itøffærfrigtøefren (tømrer albrtø^ er et gammelt, fanbfærbigt Orbfbrog, ber i bor S8erben ^piftorte %n* finber af ange fjar faaet fulb ^Befræftelfe i alle ibåalbre. 3 nogle Jiilfcelbe fnne bet, fom hanegal lob bente leende paa fig; nten bet ubebleb iffe. en legale faabel font ben moralffe Uret, platus tilføjebe SefuS af 9ia arett), ba )an bømte b,am til ÆorfetS øb, fan enbnn efter 1900 lange 3lar mærfeé fjos bet golf, ber raabte: Soréfæfi, foråfæft fjant!" 9J?en ben amme, fom beftemte, at benne fjæbne ffulbe ramme bet jøbiffe golf, tilbeler ogfaa anbre ^nbibtber og anbre golf fjber fin jerniitg3 Søn''. ette fan i fjøf rab fei af SD?orntonfirfen )iftorie. aatebeå bringer eferet ^emé" forur/lig følgenbe Selegram: s 3eoria, SAinoté, ben 20. 9ftart. llben ringefie firfelig eremoni og i Oberbærelfe af fun fire ftjmpatetiffe deltagere beb råben bleue be jorbiffe Sebninger af 2ftr. 2lnna abie, ber bøbe fjer font et gat«ttgtem i iafonisfebjemmet, ftebte til ^pbile i Sincolné s -8egrabelfe blabé or oag Siften i Suémørfet. Slfbøbe bar ben enefte lebenbe atter af Xfjomaé gorb, fom en ang bar ubernør ober taten ^llinoté, og fom ogfaa bøbs fattig og fortabt. Sften gatttgbommen gantont, fom l)ar bift fig for fjele gorbé gamilie be fibfte 50 Slår, fjar fjeder iffe nnbgaaet WhZ. abieé enefte atter, 2Jk. SSatfon fra Oafaloofa, fom iffe fjabbe 9iaab til at befofie en Sigftfte for fin bøbe Sftober. un føgte i flere Uger at ffaffe bibler bertil, men bet Ityffebeå fjenbe iffe. gørfi efter onen øb traabte 93tjen borgere fjjælbenbe til og be«foftebe en refpeftabel ^orbefcerb. et bil fiffert interesfere Stjernen"-* Sæfere at erfare, at næbnte ubernør gorb bar ben 2ftanb, font gab profeten ^ofep^ mitf) og fjanå 23rober ^pbrum frit Sejbe og Sobené Seffbttelfe fulbt ub, og fom fatte taten ^llinoté' 2($re i $ant berpaa, fjbté biåfe bilbe obergibe bereå ag til retslig Unberiøgelfe, ba be bare anflagebe for gorræbert. Unber goregibenbe af at bille befftjtte bent mob mulig $øbelbolb lob f)an bem inbfætte i artfjage gængfel, men betroebe SSagttjeneften til nogle af Sofepfj mitljs bitrefte gjenber. en førgelige Slutning paa ^piftorien fjenbe aue, fom fjabe fjørt om ^rofetené og fjans SBroberå s IRartbrbøb ben 27. guni S Søbet af be 66 Slår, fom ere for«iouttbne, fiben fjint rama bleb ubfbillet, er ber fremfommet abffitlige gafta, ber befræfte ben gormobning, at ubernør gorb bar iffe alene befjenbt meb s -BtobfombIottet flaner, men fjan fanftionerebe enbog ben uretfærbige og fjimmelraabenbe anbling, faa at fjan beb fin 3nbflt)=

9 121 belfe fom Statens berbslige Dberrjobeb frelfie 9ftorberne fro SobenS fyoebnenbe 2lrm, ba be tieb en garce af SRetSforf)ør og tefniffe Surift«fneb fattes paa fri gob, deb at )ber af be 5Inflagebe, ben Sne for ben Slnben, funbe ftilles fom kaution, inbtil letten fanbt bet pasfenbe at trænge bnbere inb i (Sagen en ^anbling, fom i SuriSprubenS er u )ørt i ben >ete cibitiferebe SSerben. SSel fanbtes ber i be SDage brabe og retfinbige Sftænb, fom uforbeljolbent protefierebe mob en faa uioblig føanbling; men beres SRøfi brufnebe i golfeopinionens SJJalftrøm og gjorbe berbeb gotfet mebbelagtig i og berfor ogfaa anfbariig for bet blobige Optrin. SDagen før QjofepIjS 3ftartt)rium fif fjan Sefligrjeb til at tale til en el Officerer og nrjsgjerrige ^nbibiber, ber fom til hotellet, fjbor tjan miblertibig fjolbtes, inbtil fmn flbttebes til Slrreften, og fom Slutning paa fmns infpirerebe ytringer fagbe l)an: SJJine herrer! 3 tørfte efter mit SBIob, og Qntet uben bet fan tilfrebsftille ( ber; men (SberS Sjæle ffulle blibe obermcettebe af 951ob. $5 ffulle faa Sefligfjeb til at fe inb i kanonernes ^Ibfbælg paa faabanne Steber, fom 5 minbft brøntme om. (SberS fjerter ffulle martres af Sorg beb be Scener af 2)øb og Øbelæg* gelfe, fom 3 ffulle blibe SSibner til. S bille føge efter greb, men 3 ffulle iffe finbe ben." 16 Slår fenere ubbrøb ben frbgtelige SBorgerfrig mellem forben og Sbben i Storbamerifa, b,bis gølger efter 45 SlarS gorløb enbnu iffe ere forbunbne. gol)n at)lor, fom bar meb S f e Pl) i gængflet, og fom beb famnie Sejligljeb ramles af 4 kugler, profeterebe angaaenbe ubernør SfyomaS gorb, at fyan biibe blibe fitjrtet fra fin 2ftagté og ^erlig^ebs l Iinbe, og at f)an felb og nærmefte (Sfterfommere btlbe blibe fattige og for* glemte i beres eget Sanb og blanbt beres egne fenner. Qette opfrjlbtes bogftabeligt. ubernør gorb bøbe i $eoria, 3C, ben 3. s Jlobember 1850, begrcebt af lyngen, men beflaget af Sftange, af fjbitfe be meft oprigtige bare SRormonfolfet til SrobS for ben Sorg og føitttebaanbe, fjan ftabbe foraarfaget bem ben ang, ba fmn netop burbe tiabe bceret beres SSen og Sefftjtter. 5 bet anførte Selegram mebbeles nu, at ogfaa fmns fibfte $3arn er bøb fattig, forglemt og fortabt, og at ben famnte Sffæbne fnnes at bente fjenbes atter. SSi funbe ft)lbe Sinb meb fanbfærbige, patfjetifte >iftorier om mange af bette golfs gfenbers førgelige (Snbeligt; men fblbt meb afnemme< ligfjeb mob b,am, fom faa naabefulbt fjar ubfriet os fra bore Sftobftan«bereS Slør og lempet 21tt, faa at bi banbt og bebblibenbe binbe bor 9tet, ere bi Immane nof til at bebe for be Ulbffetige: ub, bær bem naabig; tfji be bibfte maaffe iffe, l)bab be gjorbe." bert golf og fjbert Snbibib, fom beltager i eller fanftionerer onbe tøanbtmger mob ubs oprigtige Søm, bil fenere eller tibligere møbe jengjælbelfens Senbebub.

10 122 aabanne bør erinbre, Ijoab )ebræer<93redetå 10: 31. figer : $)et er forfærbeligt at fatbe i ben tebenbe ub ænber"; t'iji ben etiige 3tetfrerbigt)eb flumrer atbrig, nej atbrig! flnhomp. <35en 2. Slprit anfom SÆlbfterne (Sart $. Sinb fra alt Safe ttt) og Seonarb 33. (Stjriffenfen fra Sfticf)fielb, Utat). B*p?ifcfcelfe. MSlbfte (Sart $. Sinb er btetoen beffiffet tit at toirfe i Strifiiania konference og Seonarb 33. Stjriftenfen tit at btrfe i ÆjøbenljamtS konference. $an røfelfen biet) Deb fibft afljotbte konference beffiffet til mibtertibig $ræfibent ooer Sl'jøbentjatiné onfe«rence. 93rober 9JHffetfené %ib er aherebe omme, men ban lob fig otier«tale til at ubftitbe ^Blabfen, inbtil ber finbe en pasfenbe Slfløfer. jafløsninø.!yame 3- Sarfen, font be fibfte 14 9)faaneber t)ar præ«fiberet ooer iøbenb,at>n3 konference, er fjæberligt løft efter et fcerbete Del ubført tlrbejbe meb Sitlabetfe til at rejfe bjem. 93rober Sarfen ef* terlaber fig et tiårigt 9Jiinbe blanbt be Retlige i ftføbenfyatin paa runb af fin faberlige Dmforg for bem og fin glib i at famle bem inb til føiorben, font ønffebe at finbe noget 93ebre, enb be før befab. >an for«lob iøbenf)atm ben 4. 5lpril for otier ébjerg at rejfe til (Sngtanb, tjoorfra b,an meb ampffibet Sanaba" fortfatte Rejfen til Stmerifa. Bc^9*nbe. fibfte (. 81. arlquift fra alt Safe ( itt) anfom fjer til ben 2. 2lprit og aflagbe o et meget behageligt 33eføg, ligefom tjan ogfaa talte fceb flere af tiore Sftøber. 33r. artquift præfiberebe otier ben ffanbinadifle 3Jii fion fer 16 21ar fiben. >an tiil fomnte til at præ= fibere otier (Gøteborg konference, t)dor fjan ogfaa er»et befjenbt fra fine Ungbomåaar, ba t)an trirfebe ber fom en inbføbt s )an m\> ffer at bringe be Retlige i benne 9J?i fion, fom fjenbe fyam, en bjerte«lig ilfen. SDltéfionSpræf. $eter unbrøah fra oerige aflagbe o et fort 33eføg fibfte On bag. >an fyadbe aftrøtbt konference iscralmø, og tjan betegner Xilftan«ben i 9Jtt fionen font ubmærfet og Ubfigterne fom lotoenbe. >an funbe finbe gob 81noenbeIfe for bobbelt faa mange SRtéfionærer, font fjan nu tjar; men be, f)an tjar, ere alle flittige og itjærbige i bereé atb. Dgfaa rober unbrøah tjaaber, at be Retlige i anmarf og S^orge erinbre fyam; t»i for 14 21ar fiben præfiberebe b,an oder ben ffanbinadiffe 9#i fion.

11 123 Sønhøgaffcalentes Jrøgrøm før jføløj (gor og 3. SlaSfeS Seftier fe ibe 121 af Stjernen"«58. Harg.) 4. Stasfe. 13. Seftie: SImmoron bræbe lutning af ben langdarige Srig Silftanben deb rigen Opfjør. Sllma 60. og 61. Uap. 14. Seftie: SWoroni bør Sftoronifyat), b,an øn 4)agotb, (Stor migration til Sanbet mob -iftorb. Sllma 62. og 63. ap. 15. Seftie: trib oder Oderbommer=( mbebet Sifrjfumen brceber tyafjoran >elaman 1. ap. JFøraarshrniffcrenten i juarføiu* tog fin Segdnbelfe Sørbag ben 2. Slprit fil. 8 Siften i konferencen^ odebfdarter, 23orupégabe 12. goruben be i konferencen dirfenbe Sfttéjioncerer og mange Retlige dåre til tebe: 9D?i fion prcefibent 21n> bretø Senfon famt art SCR. imonfen fra jøbenb,adn, ^rcefi«bent Qameå 1.!yo )nfen fra Slatborg meb Sfåtbfierne 3^ W. Senfen, 9tiel s $eterfen fra jamme konference jamt enealog 3 en S cnfen. 9J?øbet aabnebeé meb almen: $i, gaber, o forfamlet fjar". 93øn af SStbfte drum S^ielfen, fyoorefter almen: O min gaber, bu, font fjenber". Sonferenceprcefibent Sftieté % Sarfen bøb be gorjamlebe hjertelig SSetfommen, fjdorefter gorftanberne oder be forffjettige rene afgade bcre Rapporter om tittingen; bet fremgil af bi fe, at ber er ubført et gobt Strbejbe, og at gremtib ubfigterne ere lodenbe. Sil Slfderjing almen: Seg deeb, paa t)dem jeg btjgger". ^Sræf. Slnbretø S en fan bragte ritfen fra be Retlige og SQiiéfionærerne i Sjø= benfyadn, tjdor en jcerlig rig og deurjffet konference netop dar btedeu affluttet. dangeliet fjadbe gjort gob gremgang ber. >an ubtrrjfte fin ftore læbe oder ben gremgang, fom dar gjort i Starene, og jammen= lignebe $8ærfeté gremgang i dore SDage meb ben i gretferen og Slpoftlerne SDage. Slpoftlerneé ibirfefelt dar et fortjotb dié ringe Slreat af Sanbene, meben længere Rejfer dåre forbunbne meb fiort 93efdcer. SRigtignof tjar ben romerff-fatotffe Sirfe paaftaaet, at enfette af Slpoftlerne og anbre >ifcipte beføgte be flefte europceifre Sanbe, ja, enbog Slmerifa, og benne $aaftanb føotbbarfyeb tjade be føgt at bedife deb ben fåjenbsgjerning, at man blanbt Snbianeme finber Srabitioner, ber omtaler en gretfer og jenløfer. ub SSærf gaar om enb fagte faa bog fremab; alene tjer i forben fjade mere enb 50,000 jæle annammet (Sdangeliet, fiben bet for 60 Slår fiben bled inbført, og anbre euro«

12 124 pæiffe Sanbe famt 2Imerifa rjade gidet en rig øfi. føan bdælebe ber«uceft t)eb Sienbeloden, ber ogfaa gjalbt blanbt gortiberré Retlige; ertbog 2lbrarjam gat) Sienbe til Sftetcfjifebef, og SRofeé inbfijærpebe Soden blanbt Qgrael 33ørn. e af )age DeHige, font efterleje benne Sot), føle fig glabe og delfignebe berdeb, og >erren gider l)der af Dem be lodebe SSelftgnelfer. Sftøbet tjædebeå meb almen: tor >erren er og til >an $ri ''. afftgelfe af enealog 3en!genfen. ønbag 2ftorgen SI. 10 konference meb almen: 23ær detfomnten ønbag borgen". Søn af Soui 2ft. Sreinbjolt. ^Srcef. 9^iel 3- Sarfen gjorbe nogle inblebenbe Semærf«ninger og bøh be mange gorfamlebe SSellomnten. (Sfter at en meget til«trebsftiltenbe Rapport dar bleden aflagt oder be refpeftide rene øn«bagéffoleré SBirffomrjeb og gremtibåubfigter, ubførte Slarfjuå ønbag < [fole et ubmærfet program unber 33eftdrer. $. rjriftianfens bdgtige Sebelfe. der Slaéfe bted fjer gidet Sejtigfjeb til at aflægge vjkøoe paa baabe glib og SDrjgtigrjeb. tuner fom ^efu Sin", 33téoom orbei" og SDUormon 53og ^nbfjotb og gremfomft bleoe reciterebe fla fedi, niebett? bled afrjort i bømmeté SBettjbning". ^irfen Organifation" og $ræfie= ;/ 2(Sfbfterne SBm. 3). Norman, enealog 3enS Senfen, SameS 21. tsofjnfon og 93ræf. 9tiel ^. Sarfen ubtalte bere ftore SilfrebStjeb ooer folen 2lrbejbe og opmuntrebe Sæterne til fortfat Slrbejbe og goræl«brene til at oaage ooer berei 33ørn. $ræf. 21nbrero ^enfon gjorbe bemærfninger, fjdori ban nædnte konfirmationen i ben luttjerffe Sirfe netop fom et SJcibbel til ai aabne Søren til et 21lber = pridilegium til rjnb og Safter, i tebet for fom en gornrjetfe af ben jaafatbte aab pagt, be menes at fjade fluttet deb tebfortræbere, ba De dåre fpæbe 33ørn. an paapegebe bet urimelige i en faaban irfe= banbling, fom jo forødrigt run er Sftenneffepaafunb. Opmuntrebe gor^ ælbrene til at lebe bereé 93ørn til (^ub deb forrett Sid og Særbom. 9Jcøbet fluttebeg meb angen: er er fiøntjeb tjer paa!3orb". 33øn af 33r. øren!yenfen. (Sftermibbag Ul. 2 aabnebeé SWøbet meb almen: O min gaber, bu fom fjenber". Søn af s $. 81. Sftelfen, tjdorefter almen: Baa fiffer en runbdolb for eber, fom tror". gølgenbe 2 lbftcr aflagbe i ^ortfjeb bere $ibne bt)rb angaaenbe anbtjeben af be principper, be forfdnbe: Albert 21. mitf), >ilmar TI. ftietfen, 31. laubiué ^)olft,. 3- rjriftianfen, Sljriftian Senfen, 2lnton ramer, Sdman -ftielfen, røartin SJSeterfen, (Sfjriften 9iietfen, 9?iel ^eterfen, Sofjn $. 3 en f e n og (5. 9fl. 2). imonfen famt øftrene ^»annalj Sftielfen og Sittle fra 3i n - 5:il 2lfdejliug fang Soret: 211magtl ub, di for bin Srone". Serpaa biede ^irfen eneral'21utoriter foreflaaebe til Dptjolbelfe i be

13 125 jpekiges %vo og Sønner; ligefaa 9fti fionen og konferencen^ (Smbebeu mænb font følger: Slnbretø Senfon fom 9tti fion præfibent meb Oluf S- Støberfen fom SftebafiionSfefretær og SranSlalør for fanbinabiené tjente" og gofep. ^ictjoleå font TOfionSfefretær. 9lielS 3. Sarfen fom $ræfibent ober 3(arl)u3 konference og gorftanber for 21arl)u ren meb Slubren; gun! fom efretær. om SRebarbejbere i lar u3 ren: >urum Stfietfeu og ufiru )anna() -ftietfen, Souté 3J?. SSretntjolt, SBm. 3). forman, Stnbrerø gunf og Sluguft O. Sftietfen. SftanberS: Slnbretø s $. 9 ietfen fom gorftanber meb Sllbert 11. mitti, 5. Sbman 9iielfen og Slnton ramer font Sftebarbejbere. Obenfe: tjrifitan Senfen fom gorfianber nteb ( raftu $5. fyriftian* fen og 9?. labiu olft font SKebarbejbere. (Sébjerg: ( raftu s$. Sfta mu fen fom gorftonber meb Vilmar %Jl. S^telfen font fom SKebarbejber. ilfeborg: Sftartin $eterfen fom gorftanber meb Skriften S^ietfen Sftebarbejber. ^(Slbfterne >rjrum -ftielfen og 9liel gberfen gjorbe nogle gobe og opmuntrenbe lutningébemærfninger, fjborefter 9J?øbet fluttebeå meb almen: 5iefu, grelfer af min jæl". gaffigelfe af Slnbrem gnnf. Siften M. 7 aabnebez 9Jløbet nteb almen: 3in 8i nå 53anner bajer". 33øn af Sftielé ^berfen. $ræf. S^telé 3. Sarfen gjorbe nogle inb= lebenbe SBemærrninger, ijborefter Sfélbfterne Slnbretø gunf og $ræf. ^ameé 91.!3ot)nfon talebe om ( oangeliet førfte principper og fammen= lignebe Særbommene i rifti og Stpoftlerneé S)age meb bent, ber i ag forfbnbes af be forffjehige amfunb. $ræf.!fttei S- Sarfen benbttebe en 3)et af Siben til at føge at befbare pørgémaalet: )bor finbe bi ben fanbe ftlrfe?" S)erfom Ser«ben nægter SDIormonfirfen 9?et til at falbeå faalebeé, ben, fom bog fyar alle be nbre gormer og bifer be famme grugter fom ben oprinbelige.vfcrifti Stirre, rjbab fige bi ba om afle bent, ber afbige faa langt fra bet $?ønfter, at bet er umuligt at gjenfjenbe noget af bet Oprinbelige beri? $ræf. Slnbretø 3enfon bar ben fibfte Saler. >an fagbe blanbt anbet: (Sfter fyttab bi i Sif ten fyatie ijørt, ba maa bi bære fomne til ben lutning, at bi netop ere ben fanbe SHrfe, og at bi ere Srifine til Srob for, fjbab SSerben figer beront. 53i maa errjenbe, at enten bar ^ofept) mitl) en fanb profet, eller ogfaa bar tjan en SBebrager. &i bibe ogfaa alle, et ben Sære, font førft fom til btéfe Sanbe i Skriften«bommene -iftabn, forlængft er forraftel af bore gorfæbre, et fribt, fom bi alle bifatbe, forbi ben fatfjoffte SHrfe i alle bæfentlige ^unfter bar langt afbeget fra bet fimpie og fanbe bangelium og i!fe tjabbe nogen af bete aber og kræfter at frembife. Sllt, rpab Sofepl) mitlj ar forfdnbt til SSerben, tjar beftaaet fin ^3røbe, forbi bet Ijar bift fig at

14 126»ære grunbet paa (Sanbfyeb; men bet bør jo ogfaa erinbreé, at b,an iffe falbte bet [in egen pfinbelfe, men erflcerebe, at bet bar aabenbaret til fjam fra nb. profeten ^ofepf) fagbe, at Elementerne ere ebige og funne iffe titintetgjøre, en Ubtaleffe, ber, ba ben fremfom, biet) tjaanet, men f)bté 9?igtigt)eb nn anerfjenbeé af SBibenffaben, faa at ben iffe fan omftøbeé. >nn profeterebe, og alle fyane gorubfigelfer er bteone op«fbjbte. an erflcerebe, at aber og kræfter ffuqe følge meb bet fanbe (Sbangetium, og 3ttgtigb,eben fjeraf bebife 93ebrager fan gibe Søfter om obernaturtige ing, men f)an magter iffe at opfbtbe bem. herren fyar i (Sanbtjeb ftabfæftet Orbet beb be lobebe egn og grugter. Sab ba fun 58erben fjaane og fntjfe; Kirfens? principper ftaa uroffelige fom ibrattaré Klippe, og Ufanbfyeb og gjenbffab fan iffe flabe ben i minbfte Sftaabe. 9ftøbet fluttebe meb, at Koret fang en 2lntb,em, og Saffigetfe af (. Q. Soljnfen. 9J?attbag gormibbag Kl. 10 og (Sftermibbag SI. 3 aføolbtes ^ræftebømémøber, tjbor alle 9ftiéfionærerne fif Sejligfyeb til at aflægge SRap* port ober bereé inbibibuelle Slrbejbe og til at fremfætte bereé perfonlige 33reb fra ^(Slbfie ( art Kjær fra 53ergen Konference bteb oplæft og bafte bettjbelig $sntere fe, ba bet mebbelte, at b,an bar bteben bømt til 4 S)age 58anb og 93røb for at b,abe bøbt to 3»nbibikr i mugefunb, Sftorge. n ubmærfet Slanb raabebe i begge SMøber, og $rcef. 3 en i n fjenbenbte til (Slutning mange gobe SRaab, formaninger og Opmuntringer til 2( tbfterne, del ffiffebe for bem til at tage meb i 5lrbejbgmarfen i be fommenbe 6 9#aaneber. Sftanbag Siften aft)olbte 9 abbermøbe, og bet fyellige!yb,ufomme{fe ' 9ftaaltib abminiftrerebeé af SGtlbfierne gfifljer ^ørgenfen 9 $ &tyi ftianfen. gtere af 33røbrene bar berefter bere SSibneébbrb og mebbelte en 5>el af be (Srfaringer be babbe oplebet, fiben be fom inb i Kirfen. ^ræf.!kieté S- Sarfen optæfte berpaa ben ftatiftiffe Rapport ooer SJttéfionébirffomfjeben i bet fibfte )atbaar fom følger: 66,437 frifter, 1763 minbre Søger og 138 inbbuubite 23øger ombelte; 34,361 grein«mebeé >jeth beføgte, 4,263 ebangeliffe (Samtaler og 365 offentlige aftøber aftjolbte, 31 Sfteblemmer inblemmebe oeb Qaab og 37 nd,e (Stjerneabonnenter. $ræf. Slnbretø Senfon taffebe tit (Slutning Side, fom b,abbe bæret behjælpelige meb at gjøre Konferencen faa beflrjffet; fcertig ubtrtyfte fjan fin egen og ajciéfionærerneé Safnemtigfyeb for ben uffrømtebe Kjærligfyeb og jæftfrifyeb, fom be Redige fjobbe ubbift, faa at ingen af Sfåtbfierne t\avbe befyøbet at tb, til føotellcr for at føge uélrj eder for at nube bere SDtaaltiber, -ftoget, fom t)an ønfrebe maatte efterlignet oberalt, f)bor Konferencer affyotbeå. Sirébag Siften aftjotbt Ungboméforeningerne bereå Konference. (Sfter

15 127 at Rapporter Dåre btedne aflagte fra be forffehige foreninger, bteo et gobt og færbeleg intere fant program ubført af 2lartju forening, ^ræj. Slnbretø ^enfon tofte i rofenbe Drb om bet gobe program, fom Oar Meden ubført, og om bet gobe Sirbejbe, fom bi fe Drganifationer ub* rette btanbt dor Ungbom; Ijan opmuntrebe 910e tit at føge ub i bereå ilngbom og ubnrjtte at bere %ib og alle bereé (Soner i fyanå Sjenefte; tt)i Sønnen er Stjffaligfjeb er og eoigt SiD t)iéfet. glere anbre SBrøbre ubtatte fig i tignenbe Retning. OnSbag Siften affjolbtes en geft tit røinbe om SHrfenS 80«aarige tiftelfeébag. fter almen: gra Rimtens fyøje >dætd", og 93øn af SSm. 2). forman, botbt $ræf. SXnbretø ^enfon gefttalen, og ba Jjan fom ^irfené )iftorifer er færlig befjenbt meb SHrfen Dpfomft, SScejt og gremtibéubfigter, oafte fyans Sale i )øj rab be SilftebedærenbeS ^ntereéje. fin $ræf. Sftielé S- Sarfen taffebe tit tutning (Snfjoer, ber tjadbe dbet s 2lnbet tit benne oetfignebe og rige konference, fom tænge dit minbeå btanbt baabe SJitéfionærer og Retlige, ærlig taffebe f)an be Retlige for bere iæfifrifyeb og tooebe bem, at Sngen oitbe føle fig fattigere beroeb; f)an taffebe ogfaa angforet, beta Organift og Seber famt alle be beføgenbe SBrøbre, fom fyadbe beæret og glæbet o oeb bere S^cer«oærelfe. &'oret fang: )ad af for profeten, bu fenbte", Satfigetfe af æibfte Slnbrero gunf. Slubre to gunf, onference= efretær. Berhena ffcjønnepe Bt&ltøflje&. Serbenå fmuffefte og bebft inbrettebe ibliottjef ffal if. tpffe tabe uære bet af den ofton oprettebe gotfebibliottjef, Ijdté Dpførelfe og StRontering fyar foftet ca. 9 Sttitlioner droner. tygningen er fyett igjen= nem opført af meget foftbart Sftateriet, men bet er bog frem for alt ibtiott)efeté inbre Ubfidr, ber dæffer eunbring. SSeb attefyaanbe fnilbt ubtænfte SJiefaniémer er bet muligt i Søbet af 7 Minutter at funne præfentere Saanføgeren ben og, fjan ønffer, felo om ogen befinber fig fjerneft mulig fra (Sjpebition ftebet. Sil Sammenligning anføres, at bet felo i bet berømte ibtiotfyef i ritift) 9Jhifeum i Sonbon Oarer Sttinutter at fremffaffe ben forlangte og. 3 ahe oftoner< ibiiottjefeté 3 tager finbeé et 92et af pneumatiffe 9tør, gjennem Ijditfe be ønffebe øger beforbres. ibtiott)ef <( mbeb3manben oeb ben SReot, t)dor ogen ftaar, finber benne frem og lægger ben i en lille SftuQedogn, ber løber ab en beminutio eleftriff ane tjen til Ubleoeringéftebet. Sit ibtiotfyefet bentitteé i ftort Omfang, fremgaar af ben jenb «

16 128 gjerning, at ber ialt er ublefceret 65,000 ort, ber gt»e Stbgong til Srug af Søgerne, eller ineb anbre Drb, at Ijder 8. af Styen SoftonS ^nbbnggere benhtter SBtbliot^efet. føner 3>nbet)a»er af S?ort f)ar Soo til aarlig at laane 20 Søger, b>ilfet titfammen bliber 1,300,000 Ublaau. $or Sørn er ber inbrettet et færligt Sæfetiærelfe, ber inbetjolber 1300 Sinb. Sebligefyolbelfen af Stbliotljefet og Sogtitgangen lofter aarlig 260,000 ollar, fjooraf Stien tiber be 200,000, meben be refterenbe 600,000 ohar inbfomme tieb aber og Segater. flmiter. Sab mig fun frit befjenbe, i ofen ttife ulb ^eg uaagner tibt bebrøuet og træt og tiemob fu(b. Og tjaaber bag en Slftenftunb, ber fluffer afle (Satin, )in Samemorgen buffer op meb enig grrjb i gatin. Set Sufinbe t)ar fagt bet, og flere tøar bet tænft, %t Sarnet ( ben tuffe og Miner tiblig ftængt, ^eg f)ar fun fagt bet famme, jeg f)ar ej anbet gjort; ^In blæfer )øften Sinbe, og Siben ben gaar fort. p isponarernes Happorf for jmarfs 1910 Sanbftab. Sonferencelpræfibent konference u 14 "S.2 55 Sr g o æ S? JO ^ SiO h»i Si g r: H es o g JO o Ær S-> ja S) M JQ M Q Scime 31. So^nfon Slatborg ^faac 91. Senfen Slar^uS ^ameé >. Sarfen ^jøbenbatm Oie S- ttterub Sergen oren 2Inberfen riftiama føeber Q. anfen Jronbbjem QTofaffam foi * jlttsfiønen n 2)en iperfomft og '. Ofrcmtib 113 ^ræftbent Soljn 91. SBmber fatbet bjem 118 Siebaftionelt: Stetfærbigljeben flumrer albrtg. 120 Jnhfjnlb: 9«tgfion nr)rjeber 122 ønbaglffolerneé program 123 ^oraaréfonferencen i Starljué SBerbeitå jfjønnefte 33ibltot^ef Støinber 128 3)itéfionærerneé Rapport 128 Hbgibef og forlagt af jftnbrem Jeajon, Sørsgabe U, S]abco^atia H. Xraft bo«g. 6. ^orbing (58. *J$eterfen).

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

Qtummer 13 l. 3uft ceargang

Qtummer 13 l. 3uft ceargang Sanofjeo, fiimofliab. :Dg& o. (penrofe'e afe, fjolbt i be ibfte^ageé ethges $oriamiingéf)itå i føbenljatm, 16. 3"«'/ m. 6 (gfrm.

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere