^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t"

Transkript

1 W" Ol 00=

2 ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

3

4

5 Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

6

7 Ufcealgte Dramatiffc VætUv ar <ib<mx*t& gdevtfr gjcrbe $tnb. ftjobenfoatmt. ^ ij l b c n b a l f k e Bog [janbel (Reit^clfkc 2V,fb clitt g ). gr. 93aggeå 93ogtrt)!feri

8 {% 0CT5 «* Ol v.<4

9 3nbl)olb. 3nbcjt>arteringeu s 4kg. 1_ Stmnefjammeu 103 ^rtftelfen 245.

10

11 3tt&parterittaeit Ytmfpil i een»et.

12 Sfreoet i Slutningen af Opført forfte ang paa bet fongetige Xtjeater ben 4bc Septbr ^nbqoarteringen. Stiftjpil i een s Slet. ( 2lnont)mt). ftbfjmt ram. Sførfer, lfte 93inb. (,9tct)iberct. s #eb Dietrifionen er Slutningen omarbejbet. CrQeré fun minbre Jejtforanbringer.) Indkvarteringen. Lustspel i 1 akt, ofversat af Volkmann Busch. Stockholm $>ie (Sinquartierung. ^uftfpiel in einem 5(ct. 51uå bem 5)dnifdt)en ubertragen non ). $ein. ftopenljagen (Sinquartierung. Suftfpiel in 1. Støfø. 2)eut d) t>. SS. Sange. Seip^ig.

13 ^erfoncrne. Brcmbt, gabrifeier. fouife, tyanå one. fjantu, Ijenbeé efter. ^bolf 2jcrtnanfen, Sanb eneer=officeer. 3o\)an, 23ranbt3 gamfe Xjener. (Sit Xjener. anbltngen foregaaer i ftreberiféberg=sbt). 1*

14

15 ( t >adepartie deb SBranbté SBaaningsrjitus. Xildenftve en ^(øt af ^tygningen meb en >adeftne^or. Ubenfor benne nogle Xræcr, fydorunber to fmaa 93orbe og nogfe ipadeftote. s J?oget titfjøire et tide SBujfabé, ber er anbragt faalebes, at be, ber ftaae mellem bette og be nærmefte ibecoultéfer, fuune fee3 af Jilffuerne, men iffe af bent, ber ere tyhnfibe* af bet daa (Scenen. Xil gadens Ubgang gaae to Øange eller tier, een nærmeft >nfet, og een mellem SBnffabfeit og ibecoiutéfernc. fjorftc Scene. SBranbt, L'outfe og >anne fibbe deb et $3orb, ben fovfte læfcnbe i eu 2toté, be tdenbe nnbre fttsfclfatte meb.s)aanb= arbeib. V o u n ber noget Oit>t i Itøiferne? SBranbt Sntet, bet fan interesfere Ser. Soirife. 3)et fan bn iffe bibe. 3laax bet er nnt, Kubet afttb ben gobe og nbeftrtbelige (Sgenffab, at bet iffe er gammelt, ab o$ bove, fybab ber ftaaer, (jfctø bet elleve birfelig er nbt.

16 6 SBranbt. &an bet interegfere Ser, at en 5ttanb i 3tyftanb for en ftor gorfamting 9ftenneffer fyar aflagt be utbiolfomfte ^røber paa, at fyan iffe fan gaae paa $anbet? onife. SRet. 23ranbt. (gfler at $Kabam tlatts (Ste^ant t?ar brnffet faa meget ^rcenbebiin, at ben fyar faaet en røb nabel? Sonife. ^et, jetter iffe nagtet en ranfer i faa ftor ^tiit inbgfyber nbitfaarlig Refpect. 23ranbt. (Siler fan bet interesfere 3er, at Regimenterne ere fatbte inb tit >oftmanøber? onife. 3o bet er jeg nobt tit at interesfere mig for. u bar jc fagt, at tyer yaa aarben p(eier attib at tigge Snbqbartering. 33ranbt Opringer op). toab? 3nbqoartering? 3a, nb fyjæfye o, bet er jo fanbt! cc\ bet fyar jeg ftet iffe tænft $aa. 9?ei, bet gaaer iffe an!

17 goinfe. 2flan fporger o nol iffe. 33t maae nol tage mob 3nbqoartering, enten oi Oittc eller ilte. 23ranbt. 3a, 3nbqbartcving og Snbqbartering ere Jo. Crt tyax Itarle fan be nol lægge inb s D?en Ufyffen er, at tyer pietet altib at ligge en Cffi-- ceer og fyans Stiener. ouif e. Og bu mener, bet oit [faffe o$ 53rtybert? SBranbt (fjurtig). 3a, juftement tet oil (laffe oé utroligt 53i> bert og big ifcer. 3(a, bu foreftiller big iffe, l)t>ab faaban en erre gjor for gorbringer, og filten Opoartniug fyan forlanger. Von i fe. >oab Regiment pleier at ligge bor i (iguen? 33ranbt. os o$ pleier altib at ligge en yanbfeueer--officeer. )anne (ub&rtjbenbe). (Sn anbfeneer--officeer?

18 .. ora 8 S3ranbt 9fot ja, mit fromme garn, er ben Paritet faa mærfbeerbig? a n n e (Torturret). 9 ei ret meente jeg iffe. 2Ren men, jeg teen f te raa, at bi bar en. Bouife). <par bi iffe en Gcnfin, bet ftaaer reb 8anbfenererne? Sonife. 3 c, Slbolf ermanfen. ranbt 2ft>otf ermanfen? 3Ij nb bebare«! (Sr bet 3evee GEonfin? 3a, han ftaaer ganffe rigtig reb Vanrfenererne. 3Wen ret er jc en ffræfmig iftcrie! Vcnife. føatyfya] ^borban er bet, bn tager affteb? (Siret en faa ftcr Ufyffe, at Sbolf ermanfen ftaaer rer 8anbfenererne? SSranbt %a net, rift iffe. w D?en at fyan er 3ere3 (Sonftn, ret er en Ufyffe. Hjenber jeg iffe ncf Sir cif Vevmanicn? 95i bar jc i ferrige Stiber ræret uab* (fiftetige. femmer ban tit SBtyen, cg faaer at ribe, at [eg er gift mer en Qcnfinc af barn, ra bil 3ntet ræve barn iaa magtyaafiggenbe fem at fege mig er.

19 9 ouife. 3#en berfor ffal bu iffe»ære urolig. 3feg oe* griber nol, fyoab bu mener. 3)u troer, at jeg, lige= fom faa mange anbre ftoner, fertanger, at min }J?anb ffal af&rtybe alle fine ttngborøsforøinbelfer. 9tøen faa egoiftiff er jeg iffe. bertimob, naar 2feo(f er tin sben, ffal fyan egfaa bære min; og jeg ff'at gjore mig a( Umag for at erljberoe fyam SSetotflte. SSranbt (affibes). 3a, mange af! tøtft). Xet er typpertige runb* fætninger. Sften feer bu, mit inmffab meb &bolf bar, fanbt at fige, juft iffe faa meget fyebt. Tet bar et af bi$fe fftygtige 53efjenbtffaber, Ungbommen ftifter og etfinbigfyebcn fortfætter. Cg i be fenere 2lar bar al gor&inbelfe mellem o$ bceret faa gobt fom afbrnbt. Veuife. <&aa? 3a, bet er en anben Sag. i)ien bet fatber mig nu inb bu bar engang fortalt mig om en ung Officeer, ber for bin fylb nær bar fommen op at buetiere, et bar bog bel iffe Slboff? SBranbt 3o, bet bar bet rigtignof. Vouife. Og, naar jeg iffe buffer feii, fortalte bu mig for et fyatot?lar fiben, bengang bu bar i gortegenfyeb

20 10 for s ~)?enge til ben nfye engelffe 23æb, at bet bar en Unabom^23en af big, ber af fig felt gjorbe big et meget æbelmobigt ilbub. $av bet maaffee ogfaa SIbolf? SBranbt (flou). 3o, bet bar bet rtgttgnol. Souife. 9?aa faa Ijax bet SBenffao bel iffe bævet faa meget fetfinbigt. 23ranbt. 3a fcrftaae mig ret cebelmobig cg orab er fyan. $)ien men fyan Setfinbigfyeb aa, naar jeg bilbe fortælle 3er... onife. 3a, jeg fjenber fjant flet iffe. )an$ og min gaber lebebe, fom bn beeb, i Uenigfyeb. 3eg felb bar i lang ib ool)olbt mig i gtyen, faa jeg er frem* meb for min egen gamitie. 3eg ^ar iffe engang feet 5Ibolf. o3 mine gorcelbre Bleb ber i ben fenere tb ofte talt om fyam; men meb al SRefpect for bin Stening om bin llngbom$*23en f^neé^ bet mig, at man bér bomte milbere om fyam. (Baa? 93ranbt.

21 11 Soutfe. SDtøti talte fcel unbertibeu cm, at ban bar bttb i>g obergiben 33ranbt. )et er jo bet, jeg figer. 2(a, fjans $i(tffab, f)an$ Cbergioenfyeb! Saaban maa en SRattb iffe oære! l'enife. >u taber mig iffe tale ub. Støen man bar tidige enig i, at benne Dbergtbentyeb bang fammen meb mange nbmærfebe Grgettffober; at ter oar et vie og en $arme i fjans $$æfen, ber oef nnbertioen fegte at [faffe (tg Vuft i liot Stlbjfab, men at (Stamben i bane (Sbaracteer netop bat meget folio. («ffibe j. 3eg troer, min Sone er for* ttebt i t;am, enomi inben tmn fyar feet (jam. a n n c (fnjgtfom). 3eg guffer ogfaa, at ce bjemnte talte meget gobt om barn. (sa&mife). &an bn erinbre, bror Xante bar inbtaget af tøam... SBranbt (affibes til atnte). ±hi nt bare tie fritte. l'ouife. s 43eeb ban, at bi ere gifte?

22 .. ja, 12 Srattbt jfal ribe bet. 2Wen jeg treer ret if'fe. in Kir jo tun ræret gift fammen i to SØtfaaneber. i*or gortorelfe rar, efter bit eget Ønffe, hemmelig Uge tit bor 33rtytfity$bag; og i be fibfte 4, 5 9J?aa< neter bar jeg Sntet bort fra Slrolf. fagbe Vouife. Tu mener not i te fibfte $ar 91 ar, fem bu for rattbt. 3abift bet er at fige, engang imellem fyar bi jo not ftøbt paa binanten. SKen bet fan man iffe regne. (6«r ub ta 6foen). \)laa, bet bar ri }>oft= buret, ^aa bar jeg if'fe længere ib tit at paåftare mer ger. (aflftes, ibet tøn 8 aaet). 3{boff t)cr i mit uué c<] i min unge, fmuffe tfoneé Selffab! 3eg fyaaber, ror )erre bil tabe ren Uinffe gaae forbi mig. SInben Scene. 8 o u i f e. a n n e. )anne. Vor, Veuife, jeg rit fortætte tig Droget. Oat ba? ouife.

23 13 )antte. 2(a, bet fan egfaa oære bet famme. goiitfc. 3a, fer bio, maaffee, men tffe fer mig. ^u bar bu jo engang oaft min ^eegjerrigfyeb. gertcet fun, mit &an, fem ^ranbt fatter tig. $anne. 3eg oilbe blot fortætte big, at jeg fjeuter rer Geufin Ikbølf. ouife. (tyer bu tet?.^eerfra? Sanne. 3a, egentlig fjeuter jeg barn itfe. Tet eil uge, jeg tjenber l? am, men ban fjeuter tf te mig. Tit oeeb, jeg ear ifjer eet famme lit et %\\x Taw be* gru forager i Sorø. Der ear engang en ^Jtittag et meget ftert Selffab af Server eg T arner fra Omegnen, eg btanbt bent ear?(telf egfaa. San epfyoltt fig tengang paa en aarb i Dtørfyeben. ouife. SWtt, men gjerte tn ta iffe eet ten l'eiligfyet fyans $3efjenbtffab? Sanne. S&or fan bu tree, at fyan fagbe SJtørfe til mig. 3eg ear faa ung bengang.

24 14 3a, ret er fanbt, ru rar accurat et 2(ar tmgre bengang, eller omtrent 16 3lar. anne. Og reenren rar ban altir omringet af faa 2J?ange. i*er Verbet fat jeg langt borte fra fyam, og iiten rar ret, ligefom jeg rar angft for at!omme i?c\xrneren af barn. 3eg barre tffe engang 3J(0b til at fige til re Shtbre, at jeg rar i gamitie meb fyam. ^'ouife. >>oar frmeé rn ra om fyam?.v^anne. O, ban er fmuf! Cg f/an er bift et meget elffoærrtgt fdienneffe. 2l(t, fybab Ijan fagbe, og tjbab ban foretog [tg, flæbte ham faa gobt. 3eg fan umulig trce, at ban er faa letfinbig, font 23ranbt figer. T)t& uren rar ban faa afbefrt; alle y 3J?enneffer talte fun gort om ham. Cg bu ffulbe fee, bror proper fyan oar. ané ihntoi ffinnebe. 3eg ftmteé, at alle be anrre herrer falbt igjennem mob ham. 3eg ftob i ^Mnruet, ra ban rer bort. 3eg fyar albrig feet 9cogen firre titbeft font fjan og fare faalebeé affteb. outfe (Ieenbe). 9Wen bu er jo paa be bebfte 33eie til at Mire forliebt i fyam.

25 15 >anne. 2la, fyoor fan bu trce! 3eg ftmes, bet er min fylbigljeb at tage (jam i gcrfoar mob SBrattbtø urimelige ItfiStanfe tit fyang (ifyaracteer. ouife. 3a, tag big bare iagt. Tet er unoertiben farligt at oefr/lbe fin 3ft;lbigf;eb meb altfor megen 3eer. rebie Scene. 3)e Jy or rige. 93ranbt. 23ranbt <meb et ibreo i aanben). ænfte jeg bet iffe nof!.far bet tf fe anet mig! Qbab er ber ffeet? V out fe. 33ranbt (gitter fjenbe $3reoet>. er! læs fele. et er et 33reo fro 2(belf. an ffrieer, at fyan oeb en 53en i ttjebenfyabn r)ar uboirfet, at t)a\\ fommer Hl at ligge tyer ben, og at f;an og r)an CrScabren arrioere tiblig i gormibbag. >an fan altfaa ocere tyer fyoert ØieMtf. 8oitife (efterat fyaoe jeet i 23re»et). Witn, fem bet (aber, er bet flet iffe for ror

26 16 Sftylb, at ban tager inb f)cc* o$. >er fun! (s«fer). Wtettbt tønge bar [cg euffet at tilbringe negen lir i v?urrbeeeu af min btyrebare ante." an t>eeb ba iffe, at min 2Kobet er taget otter tit gfyem $3ranbt (ilter fcan taber, fem fyan iffe eeeb bet. Strøet bu, bet er fer bui 3Rober 2fMc, fyan tager inb fyes eé, fyan, ber ettere er en faa fter SSen af et uge* neert ib. Veuife. Dfot, men i atle iffætbe maae bi forberebe os raa fyans ftemme eg gjere et s ]?ar 23cerelfer iftanb. Granet. 33i fjar iffe ^ftabs. 9Si fan iffe tage imeb fyam. Souife. Var ei iffe ^pfob$? Og bi fyar te jceftebærelfer, forø ru ide bar fyaet faa traelt meb at inbrette. anne. Te fan i et ttebtif fætter iftanb. Ve ni fe. Sabift fan be. er, atme, gaae bu eb eg iera. fer, at bet inbrettes fmuft eg fmagfutbt. 8ab gigerne fætte ben Chiffonniere berinb, bi tjar ftaaeube terig. et er ecu, mau fan fiebe eg ffriee beb.

27 17 )anne. 3a, jeg oeeb nol. >et ffat jeg ftrajc Befcrge. Oouife. ^tmt op, fyoormeb bu fan; fæt negle gftomfter i ia& og $anb. f)annc. 3o, bet ffat jeg nof. $)u ffaf fee, boer fmuft jeg bil inbrette bet. ( aaer inb i ufet). 23ranbt. ^aa, nu fyar 3 fruentimmer ba faaet traott. l'ouife. 3a, jeg fyar tænft paa, at bi bit 6efrie big for alt 23rtyberiet. ipanne cg jeg ffal tage eé af 2Ibeff, men$ fyan er tyer, faa gobt bi fan. SBranbt. 2la, ibr^bertet! bet er bet mincfte. 2Ken ocre muffe borgen-- cg (5ftermibbag3-- imer, font o i (jib* tit neb fyerube i tanbtig tifljeb alt ligt forbær* oe og profaneret oeo en STrebiemanbfl iftcerbærelfe. ouife. 9ften faa fmff igjen paa aftenerne, ber nu be* gtmbe at btioe faa tange og trtfte. Du fyar jo feto atterebe ønjfet big SetffaB Ijerube om aftenen. #. #erfc: Ubo. bram. SScerfer. I\'. 2

28 18 Sxanbt Og ^cre eenfcmme, Behagelige pabferetourc! 3a, bet ftget jeg big forub, naar bi gaae ub cm 9)2cv* genen, cg fyan er hjemme, tage bi fyam iffe meb. goitife. Det gaaet iffe an. an er iftanb til at Blice ftebt berober. Sranbt. an ftert? ttfei, bet ligger flet iffe i fyang GBavacteev. f)an feer fyelft, at man ingen Omftæn* cigberer gier meb fyam. Souife. 3a, bet femme ci ncf ub af. 2#en jeg fyar glemt at fige big, at tyer fyar bævet 33ub eftev btg ccre fra gab vifen. SBvanbt. 3a bet ev fanbt jeg Bav... bet fjav jeg fyefe Sitren cillet fige big. 3eg ffcct betænft, at jeg iffe faaban fyele age«bev flænge ccev geffene. )et feer faa miétæufeltgt \\t. Vcuife. 8tø ja. SDet fan bu Ijabe 9?et i. ranbt 3ffe fanbt? Cg SJtøtfer, bor UnberBcfttyrcr, er en flint OJianb. $an fyav gobt af at evfybevce fig

29 19 Øoelfe cg ffaffe fig elbtiflib. Støenneflet maa ub* oibe fig. 8 out fe. 9tøen jeg ftmeø, bu bar for fagt, rit bar iffe ben bebfte ro til 2føfler. SBranbt. i( 2Jtøtfer? 9?ei, bet tager bu otft fetf. )an er faa tre fem ulb. oui[e. 3a, jeg ftme3 gebt em ben 3bee. &aa bit bu maaffee benytte ben ib, bu nu faaer ttleoere, tit at ubarbeibe bet gorflacj, bu bil gjore Oientefamnteret angaaenbe Jabrifen. 23raubt. Mttop. Det fyar længe ligget mig paa fjertet. Souifc. Det er jo rart, at ber engang btioer 9llocr beraf. >cr, oeeb bu fyoab, faa bil jeg (abe bine gamle ærelfet obre i ben anben 33tygnittg jætte iftanb fer big, fer at bu ganffe uforfttyrret eg langt fra o$ Slnbre fan arbeibe, mens 2lbelf er tyer. Sranbt. 31;, fyoer bit bu t;en! Det gaaer flet iffe an. s 2lbelf btfbe blioe meget ftebt eeer, at jeg faalebeg bilbe tfolere mig. 2*

30 20 o ut fe. ran ftøbt? Støeti bet ligger jo tffc i racteer, paaftob bu nbtig. an feer jc betft, at man flet ingen Cmftcenbigfyeber g jer meb fyam. ibranbt. 3a bet fyax bu 9?et i. 3Kcn tmff paa, at jeg er en gammel 23efjenbt af fyam cg 9Jknb i mfet. oab bifoe bet ligne, cm jeg luff'ebe mig inbe. 9?ei, jeg cit fibbe cg arbetbe i kabinettet af c cv Tagligftue eder fyer! jeg cit fibbe inbe fyo$ ger 3Inbre. ret er faa fmuft cg fortroligt, cg faa gaaer?(rbeicet bebre fra aanben. l'ouifc. $i( bu bet? CSeer paa fjant og leer). guffer bu enrnu ben gamte SStfe, Onfcl Reimer cteiebe at fmtge meb fin btybe Stemme: 'Den, fem funbet fyar en ^ige"*). Srattbt. 3cg troer. 9ften fyoorfor? ouife. >er er et Ber$ beri, jeg fan faa gobt tibe. $if bu ^Cre? (Singer). SCtttb bor man $aa bem pasfe, eom en nier $aa fin fat. *) Détuaué Jtrie i 93ortføreIfen af erailtet.

31 .. Sttin! 21 bommer førft en <Sprateba3fe 2(f ben rette 2tober=(Ha$fe, :,: xbinbetroffa6! Xxailaiala faa gcb iftat! :,: ^ranbt (forlegen). )bab bil bu fige bermeb? Souife. ingenting. tvu gaaev jeg inb i bor agligftue og fætter et 23orb meb s $apir oc\ Strtoertoi tilrette for big. <&aa fan bu ftrar 6egtmbe paa bit gorflag til ^entefammeret, mene bi Slubre fpife gfrofoft (Gaaet tnb». gjerbe Scene. ranbt (alene). 3a, fmn gjor Oiar af mig. OJien eet faaer iffe fyjætpe. Xer er tommen en Uro ober mig, fibeti jeg fyar faaet benne ærgerlige (efterretning,.vtone er en fortræffelig Sone, et l'toufter for fruentimmer. 30ien fmn fyar bog altib bæret et 5$erren*6arn og fmn fyun er et fruentimmer. Grn ung, fmuf ^anbes Cpmærffomfyeb fmigrer fyenbé ut ene fribt leber til bet anbet. 2Wan fpabferer, man be-- feer Omegnen, man fbærmcr ben f ortomte Soærmen

32 22 3eg fyar axbrtg fannet femme yaa tib bermeb, og nu buer jeg flet iffe bertit. mowq op o G net». et er en nnberfig gfølelfe, ben 3alenfie. 3eg fan ingen rnnbe anføre, jeg fan iffe gjere mig fetb tbbetig itfegnffab, cg altigebet... 2(a, bet er egfaa )umbeter af mig. 3eg bit iffe tænfe mere berpaa. 3eg bit.tfunbe man iffe ganffe nnberfyaanben nbbirfe, at?lbe(f fif anbiift et anbet teb til 3nbv bartering? 3eg ffal beg ferfege berpaa, eg ffribe et ^ax Orb. (3bet fjan tit! gaoe inb, falber ben inbtrocbenbc 2tbolf paa fyam). gemte Scene. 33randt. Slbolf føermanfen. ( n tjener, ber 6ærer en $abjæf. Sfbetf (»eb ^nbtrcebelfen). er bet iffe big? SBranbt (afjibes). %laa, ber fjar bi fyam min Sjcet! ($*it). (5r bet big, Slbetf? (Sr bet birfefig big? 2(belf. 33ift er bet mig. Apar bu iffe bentet mig? tet big. 23ranbt. hentet big? SRet ja jebift fyar jeg ben*

33 23 SCbølf. 3>t bil jeg fyctabe. 3eg l;ar jc ffrefcet big til, at jeg btlbe tage tnb fyoé min ante. ar bn tffe faaet mit SBreb? SBranbt 3fy, jobift fyar jeg, og bn er mig obermaabe»elfommen. c tjj«er dam i aanben;. &om og læg fra btg og gjor btg bet mageligt. idtett feer bn... bet er birfelig en meget ubehagelig Cmftænbigfyeb, at bin ante netop nu, ba bu længes efter at fee fyenbe, er taget ooer til gtyen. ^ aa $) ax ^ u *>ift ingen &;ft til at tnbqoartere btg tyer. Slbolf. (ir tmn taget oocr tit $fttn? et oar fatalt. SBraubt. 3a, er bet tffe fatalt? 3 eg fyax ret ærgret mig berober $aa btne SBegne. iyor fyoab gornoieligt fan ber nu bære for big tyer l;o o3? D?en, naar bu onffer bet, ffal jeg gjerite gjore mig Umag for at faae big inbqbarteret et ancet eteb, i et muntrere nut3 faa gjerne jeg naturligoiie feer big tyer. Slbotf. 3flen ere be ba 2llle i)o$ ante$ tagne ooer til gtyen? ogfaa IjenbeS Dottre? SBranbt (tp&enbe). <spenbe3 ^ottre??cei be ere fyjemnte.

34 24»bølf. 8fo, (jbab bil bu faol 2aa er ter jc ingen ing tbeiett. ra lienen-n >an$! læg min SBobfæf fra big. 33i bftbe bor. ranbt. ^via bu mener, at bu attigebel?(rclf. 3a, naturtigbifo 2jen mig Hot i at ftge gtyren rer, Ijbor ban fan Bringe mit oi l^n. SBranbt Tit 2c\? Dtøa (ia xjenereu), ja, bu fan faa* længe bringe bet inb i >abeftuen. djeneren getaer inb i u[et). abotf. Seer rn, tjære 33ranbt, btt begriber ta r<e(, at ret tt'fc er min gamle Jante, faa f'jær fyun ivrigt fan bære mig, rer træffer mig bertit. Sftej, Magneten er en ganffe attbeit. 23rantt. 2aa? urte jeg fyorge, fyfcem ba? 2(te(f. >>cnree æin'tc r atter, min Qtøufine Sontfe.

35 25 asrattbt 9Jftn one! ber fyar bi bet! (S#it). Tet er ba»cl iffe bit SHbor? SCbolf. $)?in ro er bet mit 21toor. Tu oeeo, at SfaBcn^jertig^cb er en af mine forncmfte Xnber. 3eg bit iffe ffjnle for big, at jeg att i tang ib fyar fyaot f)øbebet futbt af benne ^ige. gra bet jeg bat en fyatoooren r reng, fyar jeg fyort bente omtale. 3eg troer enbogfaa, at f)enbe$ oc\ min Sftøbet baooe beftemt o3 for fyinanben. SBranbl (afftbe*). tatt Teeoærve, bet fyar min Soigermocer ntylig for* mig. 5tbotf. 3mibtertib fyar jeg i flere Slat minbft af ;Mlt tænft pna fyenbe. Tet Uoenffab, bet bat mellem min gaber oc\ min Xantec> 9Ranb, fjerncoe mig fra ben* bes 9cærf>eb, faa jeg fyibtil iffe engang bar gjort fyenbeé* perfonlige 23efjenbtffab oci maaffee iffe engang brnbt mig ber om. Tit oeeb, jeg fyar leoet noget ftygtigt. gorft for et fyatot 21ar fiben bat eet, font om alle gamle (Srinbringer, 311t, fyoab jeg faa tibt fyaobe bort min OJtober bttre, ptnbfetig oaagnebe, og forntyebe min (SoufineS 33itlebe i min Sjcel og forlenebe bet atter meb al ben Sfjonfyeb og 9)nbe,

36 x?tei, boer ffutbe jeg t?tte jeg i ungre 2fot Ijatobe tillagt Ijenbe. Cg oeeb bu, boem jeg fan taffc fer, at btéfe behagelige Ch'inbriuger paant) oaftce fyeé mig? SBranbt SCbotf. >ig, min 33en, ingen 2Inben. røg? 33ranbt. 2Ibelf. guffer bu iffe, at bu fer et fyalot 2lar ftbeti firet? mig et 23reo til, fyoori bu blanbt Glibet omtalte en r atter af en fort ferien afbob gabrifant, for bois (ink bu agtebe at ooertage gabrifens SBeffyrelfe. Tenne unge s ]3ige oar netop ben Geufine, jeg atferebe baooe bort fao meget om. Den ^arme, fyoermeb bu omtalte fyenbe, en karate, jeg iffe engang fyaobe tiltroet big, oirfeoe fmittenbe \\\a mig. 3eg Ijar fra ben Xib ingen 9?o baot ywa mig. $)Uex enb een* gang oar ret min ibeflutning at ubbebe mig ^erutiépon og meb egne Øtne ooertfybe mig om min Qtou-- fineé (Slffoæroigbeb. Cmfiber befluttebe jeg at fyafce Xaafmcoigbeb til v I)ianooer ibeu, = ffaffe mig 3nb-- qoartering fye# min ante, for ganffe umistænft at funne anftille mine Obferoatiener i 9cærfyeben, og ja nu er jeg (jer, og fyar befluttet, fyois min Geufine

37 27 gøuife fborer til min gøreftifling, at forelffe mig i fycnoe og at frie. ranbt tjrie? grie Hl Sottife? 2Rcn er bu iffc ret Høg? um er jo min Sone.»bolf. Tin Sone! f)ftab er ret ru [iger! SWen ret er jo umuligt. Du bar [o i tang Xic i\rret hemmelig forloftet i Vijeeenbaon mer ren [muffe 3u(ie ttanfmann. 93ranbt 2(a oift tf fe ret oar et bnmt 9tygte. aiboif. 9Wen, fem tit juft iffe meget iftrigt fyar benægtet. SJranbt. Tet (ob jeg nof bære. 3eg bar netop paa famme io Ijemmelig forloftet meb l'eitii'e, og bar glat beb, at golf bar leret paa ilbfpor. 2(bølf. gftfaa gift meb Vcuifc er rit! Tet bar jo rig* tignof en Streg i hegningen. Srøen r>oao! bet gier Sntet. (S)jor 3ntet? Sranbt

38 ! 28 9cei, fer faa bil jeg blot fcrelffe mig t fyenbe. 23ranbt v?cei, ret gaar aloeleé tffe an. 2lbelf. 3ty ffam big! (5r bit jatettj? SBranbt. galøug? jeg? 9?ei, faa fjenber bu mig tffe ret. SKcn... ja fyer nu, 21belf, (ab o tale albor* ligt fammen. u bil felt) inbfee, at bu, meb be grøtelfer, bu næver fer min &ene, iffe gobt fan hot tyer i, ntfet. 2tbolf. 3b, t)t>ad er ret fer $a$ftarl SBranbi 9caar bu berimob ml (abe mig raabe, ffal jeg ffaffe big et neperltgt, meget mere comfertabelt &ogté her i ifiærfyeben. C^jcr bet, min gobe, tjære 9(bolf! Zn fan trce, ret er til rit eget 23ebfte. )er er to ntybelige 3>ttre... 31tolf. St rer? 3a, tern ffal jeg ncf befage. SWcn jeg blider tyer. X>er er min gnbqoartering^^ebbel fee

39 29 SBranbt. Og bet er fcirfetig bit 2ltøov, at bu bil Slibe? Ibolf. idtin 93en! jeg mærfer af 2Itt, at bu fjenber iffe jeueften. Det»tfbe»ære meget ptigtftritigt af mig, em jeg gjorte gnbbenbinget mob bet Qbarteer, bet er anbiift mig, Blot forbi jeg bét bar en etffbærbig (Soufiue. (5n faaban Opfætfigljeb bilbe hin tjene til at fættc mig i 9Jft$crebit f)o* mine gorefatte, ja maa* ffee fyat?e be atøorftgfte Holger. )u er uforbererlig. Sranbt. 8bøtf. SUtfaa, min 93en, anbitø mig mit 33cerc(fe. je* nefteit falber mig, og jeg maa f(cebe$ om. Sranbt 9tøa, i ub$ Sfcabn ba! Du fan for bet gørfte gaae inb i kabinettet, lige tyer teb Siben af >abeftuen. 95ent, faa ffat jeg fatbe paa en af goffeite. Ibolf. 23efyofcc3 iffe. 3eg fjav min Xjener meb mig. (;-\romft). 23cer oberfcebitft om, at bin 3nbqbartertitg iffe ffat ffaffe big mere Uleiligfyet ent ben, ter er uunr-- gaaetig. Og foat tin fonte angaaer, faa fyuff paa, at f)un tillige er en af mine ncermefte tægtninge.

40 30 3eg fcrf befyanble l^enbe meb al ben Opmærffomfyeb, en ung, fwmf Sone fan forlange af ( n, ber paa ecn-- gang er bcnbeé gætter, fyenbe^ SDknbS 23en og Vientenant ocb ané 9Jiajeftæt3 anbjenerer. ( aaer ittb i a&eftuen). jette (Scene. Srattbt (ene). %laa, nn er ba Uoeiret brubt fø$ ober mit ooer, og ret meget bærre, enb jeg frfygtebe. Cg jeg fyar felo ffreoet barn til om l'onife. -O, jeg )aare! 001* fan en ffllatfo, ber er faa flog, Bære fig faa rnmt ab? s 2lbolf bil jo foretffe fig faa meget i l'onife, blot forbi fyun er gift. ( aatebe3 ere jo alle be )errer. 2)ten bet fan jeg ilfe tillabe. 3eg fyar pligter mob mig felo. $)er maa træffet gbtftafter... Srøen fybilfe? Cm jeg nn lob min tfone tage til.sljobenfyabn til min hofter, og unib* tertib bebolbt anne tyer... 3a, fybab fyjafy bet? an bitbe fnart fogc min &one op, og faa funbe Onbt blibe bærre. ilten >anne... fyoab om Imn! O! bet er en fongetig 3bee, men briftig. nn er fmuf og from, cci, fybor mægtigt er iffe bet forfte 3nb* trtyf! Det er fyerligt, ffjont! (Sagtens er bet fun algenfrift. Sanbfyeben bil fnart fomme for en Dag. 8Uj, lab ben hin! lab ben fnn! ar fyan forft

41 31 gjort (Eour tit )anne og foretrnffet fyenbe, faa ijax fyan atterebe forbæroet bet meb min &one. et titgiber fruentimmerne atbrig, at man feretrceffer en Slnbcn for bent. 2Ta, bet er en nbmeerfet 3beel ftaar btot min ttone... ja, ub ffal i^tbe, fyoab tmn bil ftge tit benne ubmærfebe 3bee. un (jar atterebe fat fig i )obebet, at jeg er jatonj:. s Dht bit fyun naturligbiiv? tee mig nb. 2Hen jeg maa fee at tate fyenbe titrette. t)t)enbe Scene. SBranbt. ^ouije (fra atwn). Soutfe. (Sr bu ber, 39ranbt? 3 bette Øiebttf fortæller mig Sotøan, ftt bin SBen et anfommen og er inbc i kabinettet. ronbt 3a, t;an er anfommen, i\) bet bar bet, jeg traf big. s -1m maae nu fee til at træffe nogle Snftafter. Ven tf c. O, bet fcefyøbes it'fe. anue oo, jeg bar allerebe fat be to ($jæfteoæretfer iftanb. SBranbt s J?ei, tjære Oouife, bet er iffe be 2tnfta(ter, jeg mener. 3)et er noget ganffe Støber, noget, ber efter min 9Inftue(fe er af en meget aloortig Statur.

42 32 Souife. 3Kcn bet er jo et mcerfoærbigt STnfigt, bu fætter op. bab er ber paafærbe? Sranbt 33eeb bu, forfor 5Ibolf fyar føgt faa iorigt at Mibe inbqbarteret tyer i ufet? gøiiife. 9?ei, bet beeb jeg lige faa tibt, fom at fyan fjar føgt ret tørigt. SBronbt. et ftaffetø 9Rennejfe oibfte tffe, bu bar gift. ouife. )eu taffel! SBranbt )an Spenfigt»ar at anijoiu om biu aanb. Souife. Om miu? O, bu fyar mig tilbebfte! au fjeuber mig jo flet tffe. SBranbt. an fjeuber big af Slubret Omtale. $)a\\% IKober fjar roft big meget. 3eg troer eubogfaa, at bet fyar oæret Beubeé Øuffe at fee 3er fom et fax. i'ou i fe. 2aa? («fftt>es). Teri, troer jeg, han Ijax 9fret.

43 33 Sranbt )a fyan fif at bibe, bu bar gift, bteb fyan meget beftfyrtfet. 3eg funbe tåbelig mærfe, fyan fyar atferebe bannet fig et ^fyantafie-'^utebe, fem fyan iffe nben amp fan (abe fare. an t>tlbe ftrar tage bort cg ubbirfe fig et anbet SogiS; fun anfen cm fyans jenefteo(igt, ber forliber fyam at brage et efterø upaaffageligt Cbarteer, fun benne Xante cg mine Dbertatetfer bebægebe fjernt til at btice. jeg figer, bu fyar mig titbebfte. 23eanbt. >bert )rb, jeg figer, er ben pure Sanbfyeb. Vcuife. 3eg treer big iffe. &cm fun nb meb, fyeae bu ffcfx i 33agfyaanben. 23ranbt. 9J?en uaar jeg nu figer big, at benne ilftaaetfe fyar gjert ftert 3nbtri)f paa mig, og at jeg anfeer bet for en tytbigfyeb mob min $en, at raabe 33ob paa benne ubehagelige Goltifion. oitife. )bormeb bit bu ba raabe $3ob berpaa? SBranbt. <Seer bu jeg fjenber 2Ibo(f ncie, maaffee. er : Ubo. bram. ^cerfer. IV. 3

44 34 bebre, enb ban tjeneer fig feft>. 3eg beeb, at ben utbff'etige Cmftænbigfyeb, at bu er gift Vouife (Icenbc). Ten ufyffelige Dmftænbigljeb, at jeg er gift! 3a, eg ecenifjebet meb tig. SBranbt 2(t ben, langt fra at bcempe t?an$ Stbenffab, bit fcrftcerfe ben. $laax fyan træffer fammen meb big, rit ban maaffee ufyetbrebetigt førelffe fig i big, Hot forbi bu ntt er gift. l'euife. Xrecr bu? btet b er fer? SBranbt. 3a, faaban er fyan, cg faaban er maaffee fyete ben menneffetige 9?atur beffaffen. aune rut fyan ganffe eoerfee, uagtet tntu er et fromt eg elffbcerbigt pigebarn. Sun fer big bil ban fyabe Øine eg h:en; tun big bit fyan ffjænfe at fin pmærffomfyeb fem fagt, forbi bu er gift, og forbi t^ans jærtigfyeb er baabtcé. tfouife. 3eg maa titftaae, at jeg iffe l;abbe tittroet big faa ftor ^ettatenbeb. 93ranbt. 9ht mener jeg, at oi bor fege at ferfyinbre en iaa utnftelig llegang af min ^en 8ib.

45 35 gøittfe. gtørljinbre? 23U bu mciaffee foge Sfitetméfe? Sranbt 9?ei, men fybté bu nu intrommer anbljeben af, fybab jeg f)ar fagt, faa bt( bu bift ogfaa ffjænfe bit 23ifa(b tit en ^(an, jeg fyar uctænft, Ijbortoeb 3ngen ffabee*, cg fyborbeb megen lutyffe ferebbgges. Son i fe. $ab mig fyore tin *p(an. 23ranbt. (Seer bu, 2lbe(f fjenoer big iffe. >ati bccb fun, at bu er fyans eufine, famt ung, fmul og elffbærbig. yeutfe. Otaav ban beeb bet, faa forlanger jeg iffe mere. 93ranbt anne fjenter ban beller iffe..s>uu er (igeleoe* a\\$ Goufine, og ligelcoeo ung, fnutf eg etffbcerbtg. Veuife. vntn er enbog tre %ix mtgre enb jeg. 33ranbt btø fyan traf $)anne font min &one, ba mire fyan ganffe beftemt forelffe fig i fyenbe og oberfee big. Vouife. 9Kcn, fyber (lal alt bette ente?

46 36 raitbt 3c, feer bu, efter min OberbebuSnina, femmer 2llting f»er an $aa ret ferfte 3nrtrnf. 3eg mener berfor, ctt bi tøbtø bet ferreften eirfetig er rit alocrlige Ønffe, at uttbgaae et itft>ffcftgt gerfyele at ri, naturligene fnn for ibag... 8 c ni fe. lal labe anne ccere bin &cne cg mig btn 2cigerinbe. Granet. Iruffet! Xet er at tale meb big. Tit aaaer ftrar mb paa mine 3teer. 8 c ni fe (meb Satter). Srøen Granet, fyeer er bet, bin 3a(eufie fcrer big f?en? Sranbt. 21a, 6c er fan bu trce... >eab runb fyar jeg til at cære jalcnr? Om egfaa 2(bclf fhtlbe gaae r>en cc^ cegaae nmfyeber, fan jeg ba iffe meb al gcie ftcle?aa big? ouife. 3a, af ben Stening er jeg i ret minbfte. SKeu fig mig een ing: er bet iffe falbet big inb, at btn flan grunccr fig?aa et lille iwtéorng af min 3 efter* gremheb?

47 !? 37 SBranbt aa(mebigfyeb! Stfit femmer jeg til mit ijobeb* propos. SSi fyaoe atferebe et $ar (Mange talt cm et fmuft og pasfenbe ^artie ttt aune. rette Oouifc. Og mt mener bu, at Sfoolf bttbe racere ben 2K«tb? SBranbt. 3a, bet er jo et npperligt $artte. an er rig og uafhængig oc\ en Wtarib meb fyaué fortræffelige (Sfyaracteer Vcuife. 3a, men mt tommer jeg meb mit ^obeb^ropos, font bn figer. 8lbolf$ Gtljaracteer te jeg netop 3>io( om efter 2Ht, fybab bu l;ar fortalt o$. SBranbt. Om ban* Cibaracteer? V\rr jeg fagt &ouife. 3a, 6an3 ftore \'etfincigneb. aaban moo en Dumb i tf c bære. ^et bar bine egne Orb. 23ranbt. 3a, beri (;ar bu 9?et; bet fyai jeg ganffe rigtig fagt. Sften glem ift'e, at a(en bar om UngbomS* treger, fom 3ngcn lægger ^Bægt ipaa. 3eg inbrømmebe jo felb, at Ijan fyabbe biift mig bæfentlige j en efter.

48 38 Søuife. 3a, jeg fan iffc mebfige big, ba jeg if fe fjenber barn. 2Een bcab bil Sfoøtf pge til, at bi faafebes bat^e barn tilbebfte? 33ranbt Saaban Droget er jnft blibe ^enr^ft ecer benne 3paé. &outfe. i bantf mag. an bil Dg enbnn (5et: bbté nu >anne, bebragen af bane Crmærffcmbeb fer b/enbe, føler <$øbljeb fer barn, eg Ban (Iben træffer (tg tilbage? SSranbt. 3a, bu bar Otet, bet eilbe jo bære flemt. 2tfen ten Sftftcø lober man jo, fyeer ang en ^erre j^aa et 33al eder i et Selffab gier (5onr til en nng s }3ige. 3 atfe flige Stilfætbe maa man ftø(e \\ia, at pigebarnet er fernnftigt cg eelopbraget, cg fan abffille fanb tfiarltaber fra bet afminbelige denrmagerie. Og Jpanne er cirfelig fernuftig cg beloptragen. $)u maa beéuben iffe cberfee, at bnn jc i bette ilfæ(be beeb, beat bnn ffal bemme cm bans Cmnærffemfyeb, bciv ben cirfelig fun ffulbc grunbe fig i Vetfinb. tfjære Bøuife! trce mig, bu fan nben SBetænrmng c\<iac inc paa benne afbefe ufftyfbige f (an, ber i bet cicfte ril gioe 9(nkbmng tif gattet cg l'r/ftigfyeb. Scuife. 9fei oprigtig talt jeg fan iffe gioe ben

49 39 mit 33ifa(b. 3 beélige teielfemme gorfyolb inbtaber man fig ofte meb et (et Sinb, uben at betcenfe, at man tf fe vaabev eber Ucfatbet. 95i fttitne fer feent femme tit at evfjenbe, at man tf fe eer gjere fot mange ftunfter meb fine fenner. SBranbt (tagrr fyenbc om iitoet). 23ebfte tfenife! gie efter fer mig benne ang. 3eg paatager mig alt 2(nfearct. (Jaaer Sagen bet llbfatb, jeg antager fer rimeligt, faa er ret en Vette fer >anne. out fe. 3a, b er fem ben faaer bette Ubfafb Srøen ei burbe beg iffe tabe bet femme an paa et rerfem. 99 r a n c 1. )erregub! ooer fan bn bære faa eaaftaaelig! Venife. 3eg eeeb nof, bn felter mig for raaftaaelig, eg Ijjemme befft;(bte man mig nnberttcen fer bet Samme. 3tten, naar ei Zo btémttere, fætter jeg atligeeel fjelren min 33ittie igjennem. )u bcrimeb fætter aftib bin ^itfie igjennem, uagtet bn er lutter (Jftergioenfyeb. Granet. Sften bet er je en Sttobftgelfe.

50 40 euife. Ten er tffe faa fter, fem bet fyites. 3eg ftaaer paa min Stening, bet er faitbt, tf)i jeg inbrommer tffe (ettelig, at jeg fyar Uret. Wlm max 3ngen bil fyere paa mine runbe, faa taber jeg Styften til at biémttere. >u berimeb ittbremmer ftrar, at jeg fjar Sttet; men bu femmer atttgeeet meb anbre runbe, etter meb Cbertatetfe, eder fybab ber er bet gar* tigfte fer en mtg gøne meb ^jærtegn, eg faa barer bet tffe længe, inben btn tfene giber efter. 23ranbt (afftbes). bab bet er et ttljetb, tene er faa fteg! euife. 3miblertib, ba bet laber tit, at bi fuitne (ebe meget tyffetigt fammeit paa ben $itø, faa bit jeg bemtegang fem attir ftaae paa min ^Ret eg gtbe tfeue. efter. 23raufrt. Tet fait jeg (ibe! )u er beg min egen, føietige 8 c ni fe. 3a, eeitt fibt. (Sen ing maae bi bære enige em. 9laax ben unge erre iffe fønes mig ^agfenbe fer ^anite, faa gjere ei ftrar en (Snbe paa ben føle viftene. 23raitbt. DfaturKgbttø. IVett nu maae ei ffr>nbe o^.

51 41 2lbc(f er inbe cg flæber fig cm, cg fan fnart femme ub. Srøerforft maa bu nu tale meb anne cg fer* berebe uuftig fyenbe. cuife. 3a, fyenbe maa jeg ncf inftruere cg ta(e for* meb. 23ranbt. 3a, gjer bet. i( at inftruere cg tale fornuftig meb Jfctf er bu netop fortræffelig. s 3hi eil jeg gaae inb cg giee min gam(e Sofyan et 33inf ; tael tu meb gigerne. cut fe. $tfeb gigerne? T)et er mig meget imeb. 33ranbt. bcrfer imeb? Tet er jc fun en ^ccg, en Vtyftigfycb. <3f'a( man iffe engang hue ((em af(cfe bet 8un er bet ncbcenbigt, at ci Wt fpiue ecre prefaiffe 8io meb en e((er anben briftig, pcetiff 3bee? letter naturligt. anne maa cirfetig inftruere^ gebt. 1)u maa (ægge fyenbe agen ret paa fjertet. )u fan gjerne fige, at jeg enffer bet, at Jjun fan gjere mig en jenefte bermeb. (5((er fitg fun, at bu fragter fer, jeg Micer ereb, naar fyun iffe fcier mig. cuife. 21a cift iffe. &aa atccrligt maa man fye((er iffe tage bet.

52 .. 3a, 42 Sranbt. 3o, min ejcet ev bet atborligt bet bil fige, enfyoer ^tyftificatien fræser unft, cg unft fræoer Sotttfe (meb Carter). a fra bal SlbolfS Slnfomft fyar ubbiflet (Sbner fyeg big, fem jeg ijibtil iffe fyar bromt om. 3nftrueer bu blot 3cnan, oa, ooerlab min efter tit mig. 23ranbt. obt men faa er ber enbnit en ing. 9fot maa bu... jeg mener, at bu. bu maa m-- turtigbii* egfaa tcenfe paa, ooorlebeé bu bil foreftitte btn øffer. Ve ui fe. 9cu, jeg bil baabt, bet ffal it>ffe^ mig. SBranbt. >et bil bet bift. u er juft oplagt til faaban en lille Gcmebie. 3a, bu Bar birfelig talent jeg ftger bet atbeteg iffe for at fmigre big. 3eg ftoler gauffe paa bi«rigtige act. Tet er mig fjært. Souife. SBranbt. 3eg fyar tænft mig, at bu fem ugift, og fem ung, uerfaren pge, maa bære meget retirée eg til--

53 43 bagefyotbenbe,!un foave fibt og fimes forlegen. 3eg troer, bu fan gebt fyelbe fyam et $ar fribt fra gibet. ouife. 21a, fjbab er bet for et 3nbfa(b! bttfen ung ^3ige bærer ftg faalebes ab? berthnob, jeg maa bære munter og ugenccrt. 3eg fan meget gierne bæve (ibt coquet. Sranbt. jftei, bet fan bu yaa ingen SRaabe. V o ni fe. %i jo, paa en pæn IVaabe fan jeg gierne bære (ibt coquet. 3eg fyav tæuft mig, at en ung, ugift ^ige bil gierne behage, at SCbolf er en 'muf, elffbcer* big SRanb faa fommev Soauetteriet af ftg felb. SBranbt. 3a, beri fyav bu besbcerre -)iet; af ftg fe tb fommev bet. 9tøen, uben at bifle mobfige big, troer jeg tc$, bet 33cbfte bar, om bet flet iffe font. 8 o ni fe. ^pevom funne SDfaningerne bæve fovffjeftige. 9J?en at bi nu begge maae ffynbe o$ og gtbe Sofyan og gigerne og Jpanne et IMnf, bevom fan bev fun bæve een Dtentng. 8ranbt. 3a, bu Ijnx s #et, og jeg bil ogfaa nu gaae.

54 44 ab fyam nu blot iffe træffe big her, inben etting er i Crben. Og raet faa meb anne... cg bu fefo ja, fjære ftmife, coquet ffulbe bu beg iffe agere. gøutfe.»raar jeg iffe maa gaae efter min egen ^fyan-- tafie, faa bil jeg flet iffe. ranbt 3a, ja fem ru oil. flffit&es). ub Ijjcetye en idianb, naar ban* unge Sone fiar fin egen ^fyantafie! < aaer neb ab.paden). Dttenbe Scene. Souife (alene). SHtfaa min Wlant er ffinfbg. 3a, bet er je iffe neget 9fyt an fjar eceret bet a( ben ib, ei rare fortøbebe fammen. Cg man fyar fagt mig faa tiet, at 2finffyge er et egn \\ia tfjærligfyeb, at jeg tilfirft fyar funbet mig taadnobtg beri. 3eg bit ba egfaa bennegang føte mig efter fyane Shiner. ioiaaftce bet er til min 2 oftere t^ffe; bet faaer man nu at fee, naar man (ærer ben unge erre at fjenbe. Men jeg maa nof itibe giee eor gamfe 3oi)ai\ et Siitf, thi min ftarfetø 2Rattb er faa fereirret i oeebet ibag, at fyan nepbe fan giee fig fe(e orbentlig efleb, enbfige %tbre. C^U gaae neb ab atiaen web ftujet).

55 45 9lienbe Souife. Scene. tøanne. a n n e (Iomnier Ipbcnbe). Venife! l'euife! $eeb bu, at 5(bclf ev femmen? Ve ni fe. 3e, men taet iffe faa fyett. >an ev inbe i kabinettet. $anne. (5r Ijan? ar bit feet fyam? frøab ftme$ bu em t;am? Veuife (leenbe). 3eg ftmetf gebt em fyam, men jeg fyar tffe feet fyam enbnit. revintob fyar jeg ^eget at tale meb big em. ab es gaae ep fammen \>aa bit $ærelfe. (23il gaae, ba 2IboIf b,prc3 tale inbe i ufetj. 3panue. ub, ftmtfe! bet ev Beftemt fyam, ber femmer nb. ab e renbe ber SBet. 8euife. 331tt>. 93i fan ffjute ø$ tyer. (Te gaae begge bag om 23uffab en, og ftaae jaalebeé, at be unber bet gplgenbe feeå af alle Tilffuerne).

56 46 Siettbe cene. 31 bo tf oq 3 ol) an, bet tomme ub fra fraoefyujer. out fe og anite ffjulte. «botf ( elegant omflerbti. &aa bu bar tjent faa længe ber tyes gamilien? ^chan. Det bar jeg. 3Kcn bet er jetter intet Unber. Saabati et.^erffab! Salig agenten bat en oetftgnet SRattb. )an$ >tcne, bet er taget aber tit gtyen for i 2 emmer, og begge Tottrene aa, bet er 2(flc» [ammen oelfignebe SRemteffer.»bolf (afflbei). 33egge Tourene bet er fanbt, jeg bar to (Seufiner ber i )ufet 3eg maa too^ fec tit, at jeg iffe tager feil af ben rette, tøtft). Signer ben unge grue fin hofter? timmcr. 00b an. 3a, bet er jo begge Zo belftgnebe unge gruen*»botf ( afftbcs). ret jlal ieg blicc Kog paal tørft). 3eg mener, cm te etter* ligne fyinanben. Crre be lige fyjie?

57 47 3ef)an. >er ffal iffe fccere megen Sorfljei, uagtet gruen er et ^3ar 2lar ce(bre. Bbotf. fi^aac be een ffcebte? 3 o fy an. 9?ei, iffe attit, faabtbt jeg fntffer. Vouife (affibeå til $anne). )t>or tit fyan fyen mer btøfe 2pcrgémaa(? Jp a n n e (affibeé). gov (9ub3 ftylb, (ab fyam iffe mcerfe, ti ftaae tyer. abøtf. ^pt?vib fyar ben unge grue paa ibag? gror C^embef, foab &jole, fytfab fyatøl? 3 o fy an. 3bag (ab mig fee fyun fyar et rpbt efyan»( paa cg Jvcfeu anne et Maat. ouife (btjttet fjurtig, og ubcn at [\Qe 9ioget, Støarol meb anne). a 1U1 e (affideé til Ijenbe). 3Ren forfor flat bi

58 48 8bølf (afftbes). Det ev juft intet paacibeftgt &jenbemcerfe. (føit). Og fcrreften ere be eens ftæbte? 3 c fy an. s Jcei, bet er be eift tf fe. 3Rett jeg fyar tffe faa neie (agt iwærfe... 3c, gruen gaaer aftib meb en ncr rebe & crateer ter cm ipalfen. <&aa fyar fyun ben eet egfaa paa ibcig. l^euife doéner ljurtig fit ^erlebaanb og binber bet om tøanne). ffynb big, fyjæte mig at Binbe bet cm. )anne (afftbes). WUn, cuife, er btt iffe ret fteg? 2(bc(f. Sti Sner rebe &cra(per(er? 3 c fy an. 3a cg ibag fyar gruen cictette fe paa. 3 eg Bar felb fat bem inb til fyenbe. (l'igefom Soban næbiter be oiolette fo, Buffer iiouije fig, fom om Ijuu oilbe batte Sfo, men betemfer fig tilbeelé forfnnbret beri af Spfteren). Hbctf. Waa - rcbt fyamt, rebe perter, eiclette fe. 3cfyan. 3a, cg bet er jc min rc fanbt, fibeu gruen

59 . 49 er bteoen gift, gaacr fmn aftib meb biéfe ntybetige, fine kapper paa. STboIf. 9tøeb ftappt? 3a, fao fan jeg tffe tage feif $ouife (afftbes). 3o, min f)r. (Scufin! Te (fal tage fcil alligevel. (Stager fin ftappe af oq Jcettft ben i cn Sart og forfort paa annc jpoueb). anne (affibeé). Støea t)t?ab ffa( alle btøfe :Varreftveger ftge? Ve ni fe. <3ftynb big, cg (at o$ gaae, incen ban feer o$. 3eg ffal forflare big Mt. ( un og >aiutc ile burtig ub.i*»boff. 9fø cil jeg tffe længere opbelee big. Unbcrrct blot bin >erre om, at jeg center fyam tyer. paa 3 ol) an. $an flat ftrar bære r)ex\ an lco blot ccer gabrifen. ( aaer). *) SSeb Dpforetfen af benne Scene funne damerne, fyui* bet beftnbeé oiijfeligt, btjrte bete* 3itfcforf(æber ifteben* for fjatot, og dialogen lempe* ta berefter.. $er : Ubo. bram. beteler. 1\'. 4

60 50 Uet)te 2(b0lf Scene. (ene). iwin fmuffe GEonfine er ba gift, cg mer SBranbt bet er igrunten bumt. bab rut jeg nu tyer? 3 et Kilet 2Iar fyar jeg rcenft mere paa fyenbe, enb jeg bilbe tilftaae fer mig felt?. 3eg tcenfte mig Ijenbe meb alle te ^ittoffeffer, en ung $ige, fyoté fjerte cut nu er frit, fan befibbe, cg nu fyeer forffjettige ere iffe be gorljotb, man feter fig i til en ung $tge cg til en ung tfene! (*n ung s $ige befibber en )uft af ttnbfeelfe cg 53tøfcerbic$eb, fem ingen ung one fan befibbe. 3a, alt bettc er bift cg fanbt cg atfigeoel, naar jeg bil fperge mig fetb, cm 8ouife ba nu [taacr minbre elffoærbig fer min ^fyantafie, faa maa jeg oære eprigtig eg fcare 9føt. %aa 33eien fertil Kro c c jeg cfte oio(. 3eg centebe at ffnffes bennegang fem faa cfte ferien. $lu cerimcb jeg er næreec at trce, at netop fyun bar mig beftemt eg netop fyuu er tabt for mig. SoIt)te Scene. SI b I f. 33 r a il b t (fra a»en). Sraitbt <afubeé, ibet I)an trcebcr tnb). Wattt nu bare min fione fyar talt alocrligt meb \\uuie! tøtft). ))laa, er bu bet (Si, fyocr M er elegant!

61 51 5tbctf. 3eg jfal ep tit (ifyefen i (Sftermibbag, )aa»at jeg nobt til at ptmte mig libt. 23ranbt. )et t;ar bu gjort 9fet i. 3tøen, Bear jeg mire fagt, fyar bu fy i tf et >aa min ftene? Oiei, enbnu tffe. 8bolf. ranbt. \u* bu iffe? s i ; eitt lirt, faa (!al jeg fyettte (;enbe. (»fffoes). g>aa fan jeg meb bet Samme felt? tak meb )anne. 5(eclf. 3a Stal men... bi Ian jo ogfaa gioe Xir, tit l;un tommer,, enbed vuiraoarterere maa ingen Uleiligfyee gjorc fyenbe. 93ranbt. %a fyoab ilteiligbec! 93eni blot lift, iaa jfal jeg SCbotf $3lit> Rettere (jer eg (ab o$ tale f ammen. bu bit. IVen jeg jlitfbe reg iffe tree, at bu er bteoen [tort, forbi jeg for raarebe big til at 4*

62 52 tage et aubet 8ogi$. u fan oet begribe, bet bar!un min Spøg. Sn gammel 33en fem bn! Dm bu egfaa gjorbe libt Sour tit min one, troer bn, jeg brob mig berem? et maa en fornuftig ^fgtemaub bæmte fig tit. f)ar fyan en fmuf tfene, faa gjore herrerne Sour tit fyenbe. Slbotf. Det er ypperlige iwirjmer! jære SBranbt, jeg ffplber big oirfelig en 2(*re^ rf{cering. Oprigtig talt, jeg fyaobe oentet 3a(oufie etter bog 9røi$tænfettgfyeb fyos big, og fyatooeté befiuttet at britte big tibt. 33ranbt. 9?et, 3atoufie tigger flet iffe i min QHjaracteer. Dberfyeoebet maa bu eubetig iffe mtéferftaae mine forrige JTjttringer. )et bar ingenlunbe for min, men for but egen fytb, at jeg fraraabebe big Dpfyotbet tyer. a Veuife nu engang er gift, antog jeg, at Dpfyetbet tyer i nfet maaffee funbe bære big ubehageligt. Stbelf. Tet bit jeg iffe f?aabe. 3eg begtmber feto at inbfee bet Daarlige i at beffjæftige mine aufer faa meget meb en $ige, jeg iffe engang fyar feet. )et &ar en føbning af min gamle føtfinbigfyeb, fom jeg nu befjæmper, eet bebfte jeg fan. >e3uben, naar jeg enbetig oil af meb mit fjerte f?er i mfet, faa fyar

63 ! 53 jeg jo enbnu gebe Ubfigter. in &ene fyar jo en øfter. bab figer bu? SBranbt (forffroeffet). 2(bo(f. 3eg figer, bin &one fyar jc en hefter, fem er maaffee (igefaa elffoærbig font fyun. 3eg fan jo preoe min tyfk J)o3 fyenbe. 23ranbt (affibeé). am fyar ba oor erre beftemt til at bære min ^(ageaanb 9lbolf. borfebe$ er ofteren? løfteren? 3o. 23rantt... fnut er en meget batter N JMge. SIbolf. mn er bet iffe faa fmuf font Seuife? &aa fmuf? ibranbt. s Jcei, bet er fmn iffe. 2lbo(f. Signer fmn fyenbe flet iffe? 33ranbt. 3o natnrligbitø, font eeoffenbe pleie. Tet

64 54 bil fige, ber er nogen tybre l'igfyeb, men iffe megen. 3Ren inbre eller emfyt$4*igl?eb nei, ret er ber flet iffe. STbotf. 3ffe? 3a, fyoab fan bet fao føætye! (Seente) 3eg feer nof, at jeg enten flet iffe maa forelffe mig tyer i ntfet, eller ogfaa maa ret bære i bin ^one. SBranbt 3a, gjor bet. 3eg ffat betragte bet forø en Jrtnmpl) for min Smag. 2Wen tager jeg iffe feit, faa er bet fyenbe, ber femmer. SSent tibt fjer. ( aaer»anne impbe, ber fommer fra en af at>en ange). Jrettenbc Scene. 2)e forrige. attue uneb BoutfeS ftappe, n»dc Stjatnl og ^crlefuor). $ a n n e (ber iffe ftrar. lægger TOcerfc til Slbolf). ranb), bu maa tale 8ouife tilrette. ar bu l)ort, fyoab Imn (jar faaet for et 3nbfa(b. SBranbt (afftbes). 2ml iffe }aa boit! et er iffe fyenbes, bet er mit 3nrfato. Tet er jo fint bi l;ar Rittet paa. l*ær foielig, og bu ffal ocere min egen, fromme jpanne.

65 00 f)anne. Wltn forbon jfal jeg? 3eg gjor mig jo fim tit fyfcorban Imn f?ar ffcebt mig ub. 23ranbt. 93cer fim uoefrmirct. SSt ffac ncf hjælpe rig. &om nu cg (ab mig foreftifle ti^. )anne. 2fthi (^ub! er fyan fjer? $laat bu r-icfte, tyfcor angft jeg er! 23ranbt. Det gaaer ooer; bet er fim i $3egtmbe(fen. 5 fl n n c (fortrtibclig). 9Ken jeg fyar flet tffe Vi>ft til at agere gift ttone. 23ranbt. om HU. ($il 2(botf, ber imiblertib tjar Ijolbt [tg i en Sraftanb). ftjcere SSett, tittab, at jeg foreftitter big min Sone. Slbotf (nærmer fig cerbpbig). m jeg tpr fyaahz i (Sgeuffab af )ere3 Sonjtn at anfees fem minere fremmeb for Dem (am**) O, fmn er fmuf og inbtagenbe!

66 56 Sranbt Det ev jo fanbt, bu ev fjenbeé (Souftn. 3a, faa maae 3 betragte fyinanbcn fem gamle ibefjeubte. SIbotf. 3eg mbfeer forft nu, fyotffen Styffe ber er forffjertfet for mig beb ren Uentgfycb, ber tibligere fyar oæret mellem oore gamitier. SBranbt u maa fbare fyam. (affibeé til cmiie,). anne (offibeé j. %a (^ub, boao ffaf jeg fbare? 3eg fan fnap famle mine Janfer. 2lbo(f (affibeé). >>or benne fynbige goroirring gjor fyenbe fmuf! $ranbt. 3DWn one ftger, at ogfaa tnm meget beflager bette fpæubte gorfjolb. 2fa, bi fyar ttbt taft berom. 9Ken nu fan bu inbfyente bet gorfomte. Sfbotf (til anne)..v\tr jeg ogfaa Dereé (Samttyffe ttf at tnbfyente bet J-orfomte...

67 57 Sraitbt. 9ften jeg treer, bu ftger Xe til min ftene. Tet gaaer iffe an. 3 eve fjebetige Scnt'enteberu, faa maae 3»ære $)u$. eta anne). <par jeg iffe 9?et? anne (unbfeeltg). 3a f;oie bor Cicufin er af famme Mening. 2lbo(f. O, bet fan ber iffe fpcrges cm! 3eg er ton bange for, at jeg mangler -Triftigfyeb til at fige Xu. 23crt SBefjenbtffab er faa nt>t. gra mine Trengeaar fyorte jeg min 3)?ober omtale min elffocerbige Goufine, og onffebe ofte hemmeligt at gjore fyenbes ^efjenot-- ffab. 3 be 3(ar falber bet faa naturligt at fige Du. fjertet er tilbcteligt til fortrolige SRebbetelfer. 2Ran brommer iffe om, at gortrottgfyeben fan ftebe paa en >inbring, eller at ben fan bære ucaéfenbe. *llu, efter faa mange 3lar$ gorteb, feer jeg min ffjonne (Souftne for og fyar iffe ^ob til at gjore ^3rug af ben 9?et til gpvtrofigfyeb, imt 2 (ægtffab meb fyenbe gtoer mig. anne (afftbeé) ^pan mener min hofter! 23ranbt (affibes). 9ka, ubffeloo, nu er (jan i ang; faa fan

68 58 jeg gaae min 95ei tørft). 3a, u tif fyinanben maae 3 ftge / bet er en afgjort ag. SWcn fyab mig nu nneffntct. 3eg maa om* paa gabrifen. Tn fyefber bel faa længe min $ene meb elftab. )antte <:afrtbe til fjam). 2(a net, b(it? fyer. raitbt 3 eg femmer ftrajf igjen. $>anne. 2aa (ae i bet minbfte l'euife femme fyerub. 23ranbt. x?at (!al jeg gaae ep eg falbe $aa fyenbe. («ff»es). Det (fat ^efferen gjere. 3eg gaaer fer at fyolbe min $one berte. ( aaer). Sfjortcnbe ceue. { b o I [. an n e. 5Iberf. jæfp mig, fjære Goufine, meb at faae SKmtben $aa attg tit at fige Tn.

69 59 gtmbelfen. ) a n n e (frtøtfotn). 2tfen jeg fan beg vigtig tffe gobt gjere 23e* Slbøtf. 9?ei, bet ev fanbt, bet bar ubilligt at forlange. &aa gib mig but aanb, Gtoufine, cg (ab o meb et aanbtrt)f befegte bort S(ægtffab. (Jager ^enbeé $aonb. røbes). SpenbeS aanb ffjectber! tøtft;. et 53ebfte er, at bi (abe, font bi fyabbe fjenbt fytnanben længe. 33t fyaue bog fjenbt fyinanbeu gjennem bore ^icerntefte..'par bin tøjober iffe ttnbertiben toft om mig? 3o, meget ofte. anne. 2lbo(f. )ar (nm? afte (mit gobt om mig? utn ijcix bift fagt, jeg bar en 33i(bfat, og forfloien og (etfinbig. attne. 9?et, fntn fyar tilfor(abe(ig iffe taft anbet enb tutter obt om big. 5Ibo(f. 3ffe? O, bet er mig uenbeftg fjært! 3a, bet er en fyerfig Hotte. 3eg troer bift, at bu maa ligne fyenbe. )anue. 3 bet SKinbfte fyar SWange fagt bet. 3Rcn jeg er iffe faa fyoi font (mit.

70 ! 60 Stbølf. 3eg mener iffc ten i;bre Sigfyeb; f)t?ab ben angaaer, fan jeg fetø fee, at bu er fyenbe Kig. 3eg tænfte >aa ben inbre Sigtyeb. ^anne.??ei, faa ter jeg tf fe rcfe mig af at figne fyenbe. gmn er faa gob, faa from cg faa f(og 2(bc(f. 90cen aft rette antager jeg egfaa cm big, fjeere Qtcuftne. Sanne. 9?ei, tre mig, jeg mangler enbtut 3Keget i at eære fem 9J2ober. aboif. Signet bi«hefter big? anne. s J?et, Souife flægter min gaber $aa. Slbolf. Vcntfe? 3eg rrcebe, bu fyeb 8ouife. anne (forvirret). 3a... bet fyebber jeg egfaa. 3eg ftaaer i anfer. (*ffibes). 3eg tænfte ttof, at jeg etfbe femme galt fra bet.

71 61 SJbolf. (Stig mig, Veuife, fyaobe bu tcenft big mig faa-- lebes, fom jeg feer ub? anne. 3o men jeg fyar ogfaa fect $)em feet big engang før. bøif. )ar bu? IVen ()»or? )anne. 0$ gru brager et ftevt Selffab, ber»ar ber ifjor. (*ff««s). Tot ffutbe jeg bift iffe fagt. 5(boif- Dg bu bar ber, eg jeg btbfte bet tf te? )bor(ebe er bet gaaet til? anne. 3eg beeb iffe ber bar faa mange gremmebe, og bu bleo ber fint om SKibbagen. Slbelf. Wltn bet»ar jo et ftorl Ufyelb! SBetænf, Ijbtø jeg bengang fyaobe gjort bit SBefjénbffab, faa oar bu maaffee nu iffe... faa ja faa bare oi nu iffe faa fremmebe for fyinanben. anne. 9?ei, bet er fanbt. Tet bar jeg egfaa tcenft \>aa ibag.

72 ! &2 SCbøIf. SBirfelig? O, fyeab bet beg ev en dammer, at et tffe fyabe f'jenbt In'nanben fra 23arn3been. 3eg treer beftemt, jeg ear bleeen bebre eg fornuftigere, naar jeg tibtigere fyaebe fjenbt big eg annc. O, net! et fyaebe fnarerc tutnbet bereeb. Hbelf (afftbes). )et er et reent s 3?atnrbavn fjfemteubc cene. 3)e fattige. SSroubt ocj ^ouifc, bcr fomme fro en af Jpattenå ange, ben fibfte meb bart iqaax 0(\ Jannes blaa <St)arut paa. (Siben 3 ol) au. 33ranbt (ber tøgcr nt Ijolbe flu oiu' tildaflc. SlffibfS til f)enbe). (Sr bet nu bcerbt at forfttyrrc bent? Soutfe. )et er ingen Serfttyrretfe teertimeb! anne (affibes, ba tjttii feer ijoiiifc). téhtbffelee, ber er min hefter. (3i<* ben th tønbe).

73 63»botf (til 93ranbt, bcr nærmer fig). en, 23vanbt, biti &cne er en (inget, en fat, s }3evle! ranbt. 3a, fyav jeg iffe fee af mit 2>a(g? elffbcerbigl og Ml) cg uitbfeelig fem en $tge paa 16 Stør. $ranbt )et fyav bu Oret i. Det cv mærfbærbigt beo en gift itene.»botf. Og ()uit ev bannet eg interesfant. Braitbt. 3a, fntn fyav nnct en ger Cecvagelfe. (*«&*«;. 3eg ev bid l^aa, at anne iffe bav talt ti "Ovb. outfe (bet trceber ^en til Dem). 2Hen jfa( jeg ba iffe (nlfe yaa eev gætter? *bolf. 2lfy, fevmebenttig min anben (ienfine. l^euife. vie, (Soufiiie Jpamte, meb eve$ XUfacelfe. 2Een,

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB

CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB CsJ =10 :< > \co BRIEF PTB 0041318 $ S- #attfen (Efter ^orfatterené Set famfefce cg utgisne»et $. j. Utjegaarfr..* m O ** a -» '? ^AAAftAAAA AV v '/ trc Sc jroar 'é 33e»jljanrel. 1S52. 5:-: i:-:: Digitized

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere