Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4"

Transkript

1 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Generelt om situationen på arbejdsmarkedet Hovedkonklusioner for Resultater af beskæftigelsesindsatsen i...7 A. Centrale målinger...7 Mål Mål 2a...9 Mål 2b...1 Mål 2c...11 Mål B. Øvrige målinger...13 Rettidighed...13 Sygedagpenge...17 Fleksjob...18 Ledighedsydelse...19 Besparelsespotentiale...2 Side 2 af 21

3 1. Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd i (RBR) har i henhold til lovgivningen til opgave at følge jobcentrenes resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dette udmøntes bl.a. i denne kvartalsvise analyserapport, som Beskæftigelsesregion udarbejder for hvert jobcenter i. Kvartalsrapporten skal ses som en videreførelse af den dialog med, som blev indledt med startrapporten og det efterfølgende møde med jobcentret. Herudover skal rapporten sikre, at får et opdateret overblik over resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dermed kan på et kvalificeret grundlag træffe beslutninger om evt. justeringer af indsatsen. Samtidig er kvartalsrapporten et værktøj til at formidle resultater og effekter over for andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), politiske udvalg, a-kasser, andre aktører, mv. Kvartalsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Nordfyn sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre 1 og hele. For hver måling er der desuden tilknyttet resultater for hele og udvalgte nabojobcentre. Det fremgår af nedenstående prøvefigur: Jobcentre i klyngen Nabojobcentre 1 95 Andel i % Esbjerg Helsingør Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Varde Vejen For uddybende målinger henvises til den fælles bilagsrapport, som udarbejdes i tilknytning til denne kvartalsrapport. Kvartalsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside 1 Sammenlignelige jobcentre: Klynger af jobcentre, der har sammenlignelige rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen. Klyngerne er konstrueret på baggrund af et forskningsprojekt gennemført af SFI og AKF, der afdækkede, hvilke kommuner og jobcentre der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer). Side 3 af 21

4 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet I Beskæftigelsesregionens seneste prognose frem til årsskiftet forventes beskæftigelsen at stige inden for offentlig og privat service. Inden for industri og landbrug mv. forventes den at falde. Tabel 2.1: Ledighedsudviklingen i Nordfyn Antal ledige Ændring Ledighedsprocent September September September September Antal % Nordfyn Ledige i alt ,7 - forsikrede ,2 3,5 2,5 - ikke-forsikrede ,8 Ledige i alt ,2 - forsikrede ,6 3,5 2,4 - ikke-forsikrede ,7 Hele landet Ledige i alt ,7 - forsikrede ,4 3,9 2,8 - ikke-forsikrede ,1 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Ledighedsprocenten er i forhold til arbejdsstyrken. Bemærk, at aktiverede ikke tæller med i ledighedsopgørelserne. Der er fortsat forventninger om faldende ledighed i resten af 27, men ikke i samme størrelsesorden som i begyndelsen af året. På Nordfyn er ledigheden faldet for såvel forsikrede som for ikke-forsikrede, som det fremgår af tabel 2.1. Yderligere oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet kan hentes på regionens hjemmeside. For løbende opdatering kan man tilmelde sig regionens nyhedsbrev. På regionens hjemmeside er der også mulighed for at indhente yderligere oplysninger om arbejdsmarkedet i Nordfyn i regionens kommuneprofiler. Tabel 2.2: Ydelsesgrupper i Nordfyn fordelt på fuldtidspersoner Antal fuldtidspersoner Udvikling i Primo Ultimo perioden A-dagpenge Kontanthjælp Starthjælp Introduktionsydelse Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Flexjob Førtidspension kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt. 26 Side 4 af 21

5 3. Hovedkonklusioner for Figur 3.1: Opsummering af resultaterne for i 3. kvartal 27 sammenlignet med Beskæftigelsesregionens mål for 27. Mål 1 - Reduktion af arbejdskraftreserven 4 3 Mål 3 - Reduktion af antal unge helårspersoner 2 1 Mål 2a - Flere i job eller udd. Mål 2c - Flere i aktivering Mål 2b - Flere i selvforsørgelse Nordfyn Beskæftigelsesregionens mål i 27 Ministermål 1: Nordfyn har reduceret arbejdskraftreserven med 32,1 % eller 298 personer. Reduktionen er størst blandt dagpengemodtagere med 26,1 % mod 12,8 % for kontanthjælpsmodtagere. På baggrund af en relativ lav aktiveringsgrad samt høj passivandel er der særligt på kontanthjælpssiden et yderligere potentiale. Både for dagpenge og kontanthjælp har Nordfyn et potentiale i forhold til at nedbringe andelen af de ledighedsberørte, der kommer i arbejdskraftreserven. Ministermål 2a: 14, % af målgruppen i Ny chance er kommet i job eller uddannelse efter 2. kvartal 27. Nordfyn ligger i den nedre halvdel af klyngen og over som helhed. Ministermål 2b: Målgruppen var selvforsørgende i 11,4 % af tiden i 2. kvartal 27. Nordfyn ligger i den øverste halvdel af klyngen og over som helhed. Ministermål 2c: Målgruppen var i aktivitet i 17,5 % af tiden efter 2. kvartal 27. Nordfyn ligger midt i klyngen men under som helhed. En forøget aktivering kan medvirke til en højere andel af målgruppen i job eller uddannelse og en højere selvforsørgelsesgrad. Side 5 af 21

6 Ministermål 3: Nordfyn har reduceret antallet af helårspersoner blandt unge årige fra 17 til 15 helårspersoner. Nordfyn ligger i bunden af klyngen af sammenlignelige jobcentre og under som helhed. Side 6 af 21

7 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i A. Centrale målinger Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Figur 4.1: Reduktion i arbejdskraftreserven (kontanthjælps- og dagpengemodtagere), 2. kvartal 25 til 2. kvartal 27¹, Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,1 Be skæftigelsesregionens mål i 27 Udvikling i % ,1-12,8-25,7 Nordfyn Nordfyn (dp) Nordfyn (kthj) Frederiksværk- Vesthimmerland ¹ Uge uge til uge uge (rullende år) Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger Dp: Dagpengemodtagere Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Bemærkninger: Nordfyn har reduceret arbejdskraftreserven for dagpengemodtagere med 267 personer. Dette svarer til 26,1 % og er lidt under gennemsnittet for den procentuelle reduktion i klyngen. 35,2 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i perioden opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og kommer dermed i arbejdskraftreserven. Denne andel er højere end gennemsnittet i klyngen og end gennemsnittet i. Nordfyn har derfor fortsat et potentiale på dagpengesiden ved at nedbringe denne andel. Side 7 af 21

8 For kontanthjælp har Nordfyn reduceret arbejdskraftreserven med 31 personer. Den procentuelle reduktion på 12,8 % placerer Nordfyn næstsidst i klyngen og under gennemsnittet i. 63,6 % af de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere opnår 13 ugers sammenhængende ledighed og kommer dermed i arbejdskraftreserven. Denne andel er den laveste i klyngen og under gennemsnittet i. Der er dog fortsat et potentiale på kontanthjælpssiden ved at nedbringe denne andel. Nordfyn har for kontanthjælp en relativ lav aktiveringsgrad og en høj passivandel i forhold til aktivering. Dette indikerer et yderligere potentiale for reduktion af arbejdskraftreserven på kontanthjælpssiden for Nordfyn. Fordeles arbejdskraften på alder følger Nordfyn tendenserne i hele med en overvægt af kvinder både blandt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Fordelt på alder er 47 % af dagpengemodtagerne over 44 år, hvor gennemsnittet i hele er 45 %. For kontanthjælpsmodtagere er 6 % af arbejdskraftreserven under 35 år, hvor gennemsnittet også er 6 % i hele. Side 8 af 21

9 Mål 2a: 25 % af målgruppen skal være i gang med en uddannelse eller et job den 1. juli 28. Figur 4.2: Resultater for mål 2a, Ny Chance, Nordfyn, klynge og nabojobcentre, 2. kvt. 27 og milepæle pr. 1. juli 27 og 1. juli Mål i 28 Mål i Andel i % ,5 12,2 1 5 Nordfyns Frederiksværk - Kilde: og egne beregninger Bemærkninger: Efter 2. kvartal 27 ligger Nordfyn under delmålet for ,5 % af målgruppen er kommet i job eller uddannelse svarende til 22 personer. Dette er en stigning fra 13,4 % efter 1. kvartal 27. Nordfyn ligger dog over som helhed men i den nedre halvdel af klyngen. For hele match 4-5 er der fra juli 26 til juli 27 sket et lille fald fra 226 fuldtidspersoner (bruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede) til 225 fuldtidspersoner, svarende til et fald på,4 %. Nordfyn har fortsat et potentiale i forhold til match 4 og 5. En reduktion af de gennemsnitlige varigheder af match 4-5 forløbenes varighed til samme niveau som bedste jobcenter i klyngen vil kunne give ca. 5,2 mio. kr. i besparelse (jf. s. 2). Side 9 af 21

10 Mål 2b: Den 1. juli 28 skal målgruppen være i stand til at forsørge sig selv 15 % af tiden. Figur 4.3: Resultater for mål 2b, Ny Chance, Nordfyn, klynge og nabojobcentre, 2. kvt. 27 og milepæle pr. 1. juli 27 og 1. juli Mål i Mål i 27 Andel i % ,4 8, Nordfyns Frederiksværk- Vesthimmerlands Kilde: og egne beregninger Bemærkninger: Efter 2. kvartal 27 ligger Nordfyn en anelse under delmålet for 27. Efter 2. kvartal 27 var målgruppen i stand til at forsørge sig selv 11,4 % af tiden. Dette er en stigning i forhold til 1. kvartal 27, hvor målgruppen var i stand til at forsørge sig selv 1,5 % af tiden. Nordfyn ligger i den øverste halvdel af klyngen og over som helhed. Side 1 af 21

11 Mål 2c: Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 4 % af tiden i løbet af perioden. Figur 4.4: Resultater for mål 2c, Ny Chance, Nordfyn, klynge og nabojobcentre, 2. kvt. 27 og milepæle pr. 1. juli 27 og 1. juli Mål i 27 og Andel i % ,5 19, Nordfyns Frederiksværk- Vesthimmerlands Kilde: og egne beregninger Bemærkninger: Nordfyn har haft en positiv udvikling på mål 2c, men er langt under delmålet for 27. Efter 2. kvartal 27 var målgruppen i aktivitet 17,5 % af tiden. Dette er en stigning i forhold til 1. kvartal 27, hvor målgruppen var i aktivitet 14,1 % af tiden. Nordfyn ligger i midten af klyngen og under som helhed. En højere aktivitet kan medvirke til at øge selvforsørgelsesgraden og andelen i job eller uddannelse. Jobcenter, der har den højeste aktiveringsgrad, har således også den højeste andel i job eller uddannelse og den højeste selvforsørgelsesgrad i klyngen. Side 11 af 21

12 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. Figur 4.5: Reduktion i antal helårspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge i perioden fra 25 til uge uge 24 27, Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,1-29,6 Beskæftigelsesregionens mål i 27-25,7 Udvikling i % ,8-5 Nordfyn Nordfyn (dp) Nordfyn (kthj) Frederiksværk - Vesthimmerland Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger Dp: Dagpengemodtagere Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Bemærkninger: For kontanthjælpsmodtagere har Nordfyn en procentuel reduktion i antal helårspersoner blandt årige på 11,8 % som dog er i den lavere del i klyngen og under gennemsnittet for som helhed. I forhold til forrige måling er reduktionen 6 procentpoint højere (fra 5,8 % til 11,8 %). Nordfyn har reduceret antallet af helårspersoner på kontanthjælp fra 17 til 15. For dagpengemodtagere har Nordfyn den næstlaveste procentuelle reduktion i klyngen og lavere end for som helhed. I forhold til forrige måling er reduktionen 5,5 procentpoint højere (fra 25,6 % til 31,1 %). Nordfyn har reduceret antallet af helårspersoner fra 91 til 62 på dagpengeområdet. Side 12 af 21

13 B. Øvrige målinger Rettidighed Figur 4.6: Rettidighed: kontaktsamtaler, dagpengemodtagere (august 27) og kontanthjælpsmodtagere (april 27), Nordfyn, klynge og nabojobcentre ,4 92,5 8 7 Andel i % ,9 56,2 2 1 Nordfyn Frederiksværk- Vesthimmerland Dagpenge Kontanthjælp Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: Rettidigheden for kontaktsamtaler for dagpengemodtagere er høj. Rettidigheden er steget fra 87,4 % i marts til 94,4 % i august. Rettidigheden for hele året (januar august) er 82,4 %. Rettidigheden for kontaktsamtaler for kontanthjælpsmodtagere er lav. Rettidigheden er faldet fra 58 % i januar til 27 % i april. Der er desværre ikke nyere tal. Rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere er den laveste i klyngen og under gennemsnittet i. Side 13 af 21

14 Figur 4.7: Rettidighed: CV-samtaler, dagpengemodtagere (juli 27), Nordfyn, klynge og nabojobcentre. Andel i % ,3 Nordfyn Frederiksværk- Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: der er for øjeblikket ikke tilgængelige data for ikke forsikrede ledige Vesthimmerland 91,3 Bemærkninger: Afholdelse af CV-samtaler er a-kassernes ansvar. Rettidigheden for CV-samtaler er på 98,3 %. Rettidighedsprocenten for hele året (januar juli) er 92,6 %. Af a-kasser med mere end 2 CV-samtaler, set over hele året (januar juli), har a-kassen FOA den laveste rettidighed med 9,9 %. Side 14 af 21

15 Figur 4.8: Rettidighed: 1. tilbud, dagpengemodtagere (juli 27) og kontanthjælpsmodtagere (august 27), Nordfyn, klynge og nabojobcentre , 92,3 93,6 8 Andel i % , Nordfyn Frederiksværk- Vesthimmerland Dagpenge Kontanthjælp Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: Rettidighedsopgørelserne for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Bemærkninger: Rettidigheden for 1. aktiveringstilbud for dagpengemodtagere er 1 % i juli. Rettidigheden er steget fra 66,7 % i februar. Rettidighedsprocenten for hele året (januar juli) er 79,8 %. Rettidigheden for kontanthjælpsmodtagere er 92,3 % i august hvor rettidigheden var højest mens den var lavest maj med 43,8 %. Rettidighedsprocenten for hele året (januar august) er 69,5 %. Bemærk at rettidighedsprocenterne for dagpenge blot er baseret på i alt 12 aktiveringstilbud. Hvilket er det samme for kontanthjælp. Side 15 af 21

16 Figur 4.9: Rettidighed: gentagne tilbud, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (august 27), Nordfyn, klynge og nabojobcentre. 1 93,3 93,1 9 8 Andel i % ,7 56, Nordfyn Frederiksværk- Vesthimmerland Kilde: jobindsats.dk og egne beregninger Note: Rettidighedsopgørelserne for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Bemærkninger: Rettidigheden for gentagne tilbud for dagpengemodtagere er 93,3 % i august. Rettidigheden er steget fra 65,7 % i marts til 93,3 % i august. Rettidighedsprocenten for hele året (januar august) er 81,8 %. Rettidigheden for gentagne tilbud for kontanthjælpsmodtagere er 66,7 %. Rettidigheden er faldet fra 75 % i marts. Rettidighedsprocenten for hele året (januar august) er 61,1 %. Side 16 af 21

17 Sygedagpenge Figur 4.1: Udvikling i sygedagpengeforløb, juni 26 og 27, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Udvikling i % ,9 39,6 38,6 12,5 9,2-2 -8,8 Nordfyns Fr.værk- Vesthimmerland -4 uger 4-52 uger Over 1 år Kilde: KMD s sygedagpengeregister fra Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: Nordfyn har en stor stigning i forløb under 4 uger men er sammen med de eneste i klyngen, der har fald i lange forløb over 52 uger. Samlet har Nordfyn haft en stigning i forløb på 37,1 %, hvilket er den højeste stigning i klyngen. Stigningen i forløb mellem 5 og 26 uger skyldes primært en stigning i forløb mellem 14 og 26 uger. Antallet af personer på sygedagpenge er steget fra 38 personer i juni 26 til 521 i juni 27. Stigningen i antallet forløb er både blandt kvinder og mænd, hvor der er kommet 34 % flere forløb kvinder er det for mænd hele 42,9 % flere forløb. Fordelt på visitationskategori er længerevarende sygeforløb steget med 73,7 %. Side 17 af 21

18 Fleksjob Figur 4.11: Ændring i antal fuldtidsdeltagere i fleksjob, 3. kvt kvt. 27, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Udvikling i % 2 1 1,2 9, Nordfyn Frederiksværk- Vesthimmerland Kilde: AMFORA fra Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: I 3. kvartal 27 var der 26 fuldtidspersoner i fleksjob. Antallet af fuldtidspersoner er steget fra 238 til 26 fra 3. kvartal 26. Dette placerer Nordfyn lige under midten i klyngen i forhold til den procentuelle vækst. I forhold til alder har den største stigning været blandt de årige fra 57 til 66 fuldtidspersoner. Side 18 af 21

19 Ledighedsydelse Figur 4.12: Udvikling i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse, 3. kvartal kvartal 27, Nordfyn, klynge og nabojobcentre Udvikling i % ,9-4,8-2 Nordfyn Frederiksværk- Vesthimmerland Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Bemærkninger: Nordfyn har et fald i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 7,9 %. Varigheden er gået fra gennemsnitlig 9,1 uger i 3.kva. 26 til 8,4 i 3.kva. 27. I 3. kvartal 27 udgjorde andelen af personer på ledighedsydelse 21,2 % af det samlede antal personer i fleksjob og på ledighedsydelse. Dette er 3,2 procentpoint lavere end i den tilsvarende periode året før. Ledighedsprocenten er nogenlunde lig gennemsnittet i klyngen men over gennemsnittet i. Side 19 af 21

20 Besparelsespotentiale Tabel 4.1: Besparelsespotentiale for i forhold til bedst i klyngen fordelt på redskaber, 2. kvt kvt Gns. varighed af forløb (uger) 2 Laveste gns. varighed i klynge Udgifter (mio. kr.) 3 Besparelsespotentiale (mio. kr.) Besparelsespotentiale i % af udgifterne A-dagpenge 1,9 7,6 92,7 28,1 3,3 Kommunale udgifter: Kontanthjælp og starthjælp, match , 2,9 6,8 1,3 19,6 Kontanthjælp og starthjælp, match ,3 37,3 15,4 5,2 33,7 Introduktionsydelse 53,5 31,4,3,1 41,3 Revalidering, inkl. forrevalidering 51,1 51,1 5,1,, Sygedagpenge 5,4 5,4 29,,, Ledighedsydelse 19,5 12,6 7,4 2,6 35,4 Kommunale udgifter i alt 9,3 Kilde: Resultatrevisionen fra Jobindsats.dk og egne beregninger Note: 1 For dagpenge og sygedagpenge er tallene for perioden 1. kvt kvt Gennemsnitlig varighed er af afsluttede forløb i uger. 3 De kommunale udgifter er nettoudgifter, dvs. de er fratrukket eventuelle statslige refusioner. 4 Besparelsen på ledighedsydelse er ikke en reel besparelse, da personer på ledighedsydelse overgår til fleksjob. Bemærkninger: I forhold til jobcentrene i klyngen med de laveste gennemsnitlige varigheder er det største besparelsespotentiale for dagpenge, kontant- og starthjælp, match 4-5. Relativt set vil gennemsnitlige varigheder på niveau med de laveste i klyngen mindske udgifterne med 3,3 % for dagpenge samt, 33,7 % for kontant- og starthjælp, match Mindre reduktioner i de gennemsnitlige varigheder vil også medføre besparelser. En reduktion af den gennemsnitlige varighed for kontant- og starthjælp, match 4-5 til 5 uger giver en besparelse på 1,1 % af udgifterne (2,1 mio. kr.) og en reduktion af den gennemsnitlige varighed for A-dagpenge på 1 uge giver en besparelse på 1,1 % af udgifterne (9,1 mio. kr.). Et højt aktiveringsomfang, lave passivandele og indsats til tiden kan medvirke til at forkorte de gennemsnitlige forløbsvarigheder og dermed mindske udgifterne. Her har Nordfyn et potentiale for kontanthjælpssiden på baggrund af relativ lav aktiveringsgrad, høj passivandel og relativ lav rettidighed. Forklaring: Besparelsespotentialet er opgjort som den potentielle nettobesparelse på forsørgelsesydelser, hvis varigheden af forløb kommer på niveau med jobcenteret i klyngen med den laveste gennemsnitlige forløbsvarighed. Opgørelsen medtager udelukkende besparelser ved en reduktion af de gennemsnitlige forløbsvarigheder og medtager fx ikke besparelser ved mindsket tilgang til ydelsen og det forbedrede skattegrundlag, der vil være konsekvensen af færre på offentlig forsørgelse. Besparelsespotentialet tager ydermere ikke hensyn til, at der er forskellige refusionssatser afhængig af sygedagpengeforløbs varighed. Side 2 af 21

21 Side 21 af 21

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007

Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007 Område: Rudersdal Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Lyngby- Taarbæk, Solrød Periode: 2007 22. april 2008 Resultatrevision Med strukturreformen

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2007

Resultatrevision 2007 Resultatrevision 2007 1 Område: Thisted Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Næstved, Varde, Vejen Periode: 2007 Resultatrevision Med strukturreformen på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme.

Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevision Resultatrevisionen er blevet justeret og forbedret i forhold til sidst år, men formål og koncept er grundlæggende stadig det samme. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007

Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode: 2007 Område: Nordfyns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

ESBJERG/FANØ JOBCENTER

ESBJERG/FANØ JOBCENTER LBR NØGLETAL 4/2011 ESBJERG/FANØ JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HORSENS JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HORSENS JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL BILLUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 BILLUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision. Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Område: Jammerbugt Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Notat Arbejdsmarkedspolitisk Sekretariat Tolderlundsvej 3A, 1. sal 5000 Odense C Tlf. 6551 4965 Fax 6613 1590 E-mail JobcenterSAF@odense.dk Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Dette

Læs mere

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund

Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Guldborgsund Resultatrevision 2008 for Jobcenter Guldborgsund Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24. juni 2005) skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen N O T A T 12. marts 2009 Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen J.nr. 2009-0004385 2. kontor / CHN Indhold I dette notat gives en vejledning til brugen af resultatrevisionen 2009 for indsatsåret

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer

Ledelsesrapport. Jobcenter Struer Ledelsesrapport Jobcenter Struer Udvikling i ministermål Figur m.1: Udvikling i arbejdskraftreserven Figur m.3: Udvikling i ungeledighed Anm: Arbejdskraftreserven udgøres af ledige, der har modtaget offentlig

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision Odder

Resultatrevision Odder 1 Område: Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør Periode: 2007 Resultatrevision Odder Høringsproces

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde, Vejen Periode: 2007

rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde, Vejen Periode: 2007 Område: Næstved Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Varde, Vejen Periode: 2007 Resultatrevision Med strukturreformen på beskæftigelsesområdet styrkes fokus

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultat- Revision 2007

Resultat- Revision 2007 Resultat- Revision 2007 1 Område: Hedensted Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår - Favrskov, Gribskov, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns og Tårnby/Dragør Periode: 2007 Resultatrevision

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 3/2011 HADERSLEV JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk

Læs mere