Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen"

Transkript

1 Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej Roskilde Telefo:

2 Ageda Kort præsetatio af MUST metode Case 1: Forudersøgelse med fokus på strategisk aalyse Case 2: Forudersøgelse med fokus på pricippet om forakrig Præsetatio af boge om MUST metode Jesper Simose DIKU, 28. april

3 Systemudviklig i orgaisatioer vs. IT Produktudviklig Situatio Udgagspukt Fokus Kompetece Resultat System udviklig i orgaisatioer Orgaisatio der øsker foradrig med IT som middel Itegreret udviklig af: IT system orgaisatio kvalifikatioer Tværfagligt orieteret, datalog IT avedelser til specifikt behov hos ee bestemt kude IT Produkt udviklig IT leveradør der udvikler produkter til marked Kotiuerlig udviklig af IT Produkt Tekisk fokuseret datalog IT system til specifikt kudesegmet i markedet Jesper Simose DIKU, 28. april

4 Hvad er forudersøgelse? Idledede aalyse og desigaktiviteter i systemudviklig: Afklare mål Formulere problemer og behov Skitsere løsiger Orgaisatorisk kotekst: Brugergruppe er kedt/ka bestemmes Desig af IT-avedelser: IT-systemer Arbejdsorgaiserig Kvalifikatioer Jesper Simose DIKU, 28. april

5 mmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmmmmmm mmmm m mmm mmmmmmm mm mm m mmmm mm mmmmmm mmmm mm mmm mmmmm mm mm mmmmmm mmm mmmmmm mmm mmmmmm mmmmm mmmmmm mmm mm mmm mm Forudersøgelse i IT-projektet Forudersøgelsesprojekt Forudersøgelsesrapport og prototyper Udbudsforretig Kotrakt Kotrakt Realiserigsprojekt Jesper Simose DIKU, 28. april

6 Hvor laves forudersøgelse? Avedelsesområde: Alle offetlige orgaisatioer (EU-udbudsforretig) Ved udliciterig Ved stadardsystemer Idustrialized Software Developmet Også: Iter udvikligsorgaisatio Leveradører af store stadardsystemer Jesper Simose DIKU, 28. april

7 Idholdet i forudersøgelse Udgagspukt: Idhold: Noge øsker e foradrig Mål: Orgaisatiosudviklig Middel: IT Aalyserer mål, behov, problemer og muligheder Udvikle visioer om de samlede foradrig Vurdere visioer ift. mål og behov Fastlægge strategi og pla for realiserig Sikre sig løbede forakrig Omfag: 1-6 kaledermåeder 1-20 persomåeder Org. før SU Org. efter Jesper Simose DIKU, 28. april

8 Samarbejdspartere, Damarks Radio, Orieterigsredaktioe Det Daske Filmistitut (3 projekter) Et amerikask luftfartsselskab Roskilde Uiversitetsceter Staford Uiversity Et amerikask forskigsceter E dask medicialvirksomhed Damarks Radio, P3 Hovedstades Sygehusfællesskab Damarks Radio, Radio WM-data Fiasiel støtte fra virksomheder, forskigråd samt CIT Jesper Simose DIKU, 28. april

9 Fire typer af ressourcer til IT-forudersøgelse Jesper Simose DIKU, 28. april

10 Case 1 Forudersøgelse med fokus på strategisk aalyse Strategiaalyse omhadler sammehæge mellem forudersøgelses mål og virksomhedes forretigs- og IT-strategier Hvorfor skal IT-desigere blades id i det? Jesper Simose DIKU, 28. april

11 Fokuserigsfase. strategiaalyse Grudlæggede adaptiv systemteoretisk/fuktioel tilgag Omgivelser Krav, behov, betigelser Fuktio System Jesper Simose DIKU, 28. april

12 Strategiaalyse Sammehæg mellem omgivelser, forretigsstrategi, forretigsprocesser, arbejdsområder og IT-systemer Omgivelser - Geerel markedssituatio - Lovgivig - Kuder, leveradører - Kokurreter - Tekologiske muligheder Forretigsstrategi Virksomhedes relatio til omgivelsere Skatteligig-eksempel Politisk pres for at opå højere skatter og større (fokus på) esartethed i behadlige eller overholdelse af gældede regler - Bedre udyttelse af eksisterede ressourcer - Højere kvalitet i revisio - Sikre at færre virksomheder udrager skat Bak-eksempel Store potetielle kudersegmeter ide for "homebakig" Truede kokurrece fra adre baker -Tilbyde kuder adgag til bake via www - reducere omkostiger til filialet - "automatisere" privatkuders alm. bakforretiger Forretigsprocesser som forretigsstrategie opås geem - Udvælgelse af virksomheder til revisio (pre-audit) - Revisio af virksomhed (audit) - Opfølgig (post-audit) Betjeig af: - Private koti - Private ivesteriger - Pesiosopsparig - Forbrugslå Arbejdsområder som de påtækte ITsystemer skal avedes i Revisores geemgag af e virksomheds regskaber (audit i "felte" af e virksomhed) Privatpersoers adgag til bake IT-systemer adgag til iformatio, beregiger, grafiske opstilliger m.m. IT-støtte til idlæsig af virksomhedes (elektroiske) bogholderi og vurderig af, hvor i regskabere der er behov for kotrol www-baseret IT-system til homebakig Jesper Simose DIKU, 28. april

13 Kulturmiisteriet Det Daske filmistitut Filmkosumet Filmproducet Jesper Simose DIKU, 28. april

14 Omgivelser - Geerel markedssituatio - Lovgivig - Kuder, leveradører - Kokurreter - Tekologiske muligheder Det Daske Filmistitut "Støvet" image hos kudere Idtægtskrav fra state Forretigsstrategi Virksomhedes relatio til omgivelsere Skift i profil: Fra: "Et filmes folkebibliotek" Til: "Et hus for film- og videokust" Forretigsprocesser som forretigsstrategie opås geem Mauel bookig (ordremodtagelse) - ratioaliserig Opsøgede arbejde (markedsførig) - itesiverig Arbejdsområder som de påtækte ITsystemer skal avedes i Kudes bookig (søgig/reservatio) af film IT-systemer adgag til iformatio, beregiger, grafiske opstilliger m.m. O-lie bookig system Jesper Simose DIKU, 28. april

15 Strategiaalyse hos Det Daske Filmistitut Iterview m. ledelse og medarbejdere Projektgrudlag Fuktiosaalyse Udarbejdelse af rapport Strategiaalyse -rapport Dokumetaalyse Iterview af kuder 260 timer over 3 måeder (forskigsprojekt). Ca. 1/10 af tide brugt til aalyse af omgivelser (5 iterviews med kuder) Jesper Simose DIKU, 28. april

16 Resultat af strategiaalyse Plalagt system ikke relevat: Kuderes behov for IT-støtte o-lie bookig Nyt fokus: Filmkatalog i lokale databaser The Film Board Cetral Bookig System Customer Data set from the Film Board Local library/database system O lie (via www) Customer Customer Customer's database: books, class-sets, films, videos, tapes, maps, etc. Jesper Simose DIKU, 28. april

17 Case 2: Forudersøgelse med fokus på forakrig Forakrig hadler om hvorvidt visioer eder med at blive realiteter: Udgå idforstået ratioale i visioer Fokus på formidlig til udeforståede 3 målgrupper: Ledelse, iteresseter og asvarlige for realiserig 3 grudlæggede forakrigsregler 1. Adskil atagelser og fakta Hold fast i observerede fakta Vær bevidst om projektgruppes formodiger 2. Afprøv atagelser Udgå jump to coclusios Syliggør sammehæge i argumetatioe 3. Giv visioer et avedelsesorieteret perspektiv Ledelses-perspektiver Forskellige brugsperspektiver Jesper Simose DIKU, 28. april

18 Leveradør af et større stadardsystem Potetielt avedelsesområde Kudes behov Leveradøres system Jesper Simose DIKU, 28. april

19 Primære aktører Forudersøgelse (miistudy) IT-desiger 1 Beslutig (kotrakt) Ledelse Specifikatio Desig team: (IT-desiger 2 & brugere) Beslutig (specifikatio) Ledelse Realiserig Desig team Produkt udvikligs team Jesper Simose DIKU, 28. april

20 Leveradøres fokus på forakrig Ved dokumetatio af visioer: Er alle 3 x Hv-spørgsmål formidlet til kude? 1. Hvad: (Uproblematisk) 2. Hvorfor: Sammekædig af behov og IT-fuktioalitet Tekik: Kortlægig 3. Hvorda: IT-avedelse set fra forskellige perspektiver Tekik: Scearieudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

21 Resultat af fokus på forakrig Sylig argumetatio for hvorfor kude havde behov for leveradøres løsig ( jumpig to coclusios afløst af sammekædig af behov og løsig) Leveradøres atagelser (om årsager mv.) afprøvet med kude Kude formulerer selv argumetatio for løsig Jesper Simose DIKU, 28. april

22 Boge Professioel IT-forudersøgelse Udviklet på baggrud af 13 projekter over 10 år Første udkast afprøvet af virksomheder, udervisere og studerede Systematisk reviewet af 18 udviklere, kosuleter, udervisere og forskere Dask versio udgivet i 2000 (Samfudslitteratur) Egelsk versio udgives 2003/2004 (MIT press) Jesper Simose DIKU, 28. april

23 Idledig Del 1.Begreber og pricipper Kapitel 1: IT-forudersøgelse Kapitel 2: Metodes pricipper Del 2. Metodes faser Kapitel 3: Faser, beslutiger og sammehæge Kapitel 4: Forberedelsesfase projektetablerig Kapitel 5: Fokuserigsfase strategiaalyse Kapitel 6: Fordybelsesfase dybdeaalyse Kapitel 7: Foryelsesfase visiosudviklig Del 3. Metodes tekikker og beskrivelsesværktøjer Kapitel 8: Oversigt over tekikker Kapitel 9: Tekikker og beskrivelsesværktøjer Litteratur Jesper Simose DIKU, 28. april MUST-forskigsprogrammets publikatioer Stikord

24 Karakteristik af systemudvikligsmetoder Lars Mathiasse: Systemudviklig og Systemudvikligsmetode, 1981 Avedelsesområder Perspektiv Retigsliier Pricipper for orgaiserig Tekikker Værktøjer Del 1, kapitel 1, m. 5 eksempler Del 1, kapitel 2, metodes pricipper Del 2, kapitel 3-7, fasere Del 3, kapitel Del 3, kapitel Jesper Simose DIKU, 28. april

25 Jesper Simose DIKU, 28. april

26 Defiitio 1.1. Forudersøgelse Forudersøgelse: Et målafklarede, problemformulerede og løsigsagivede projekt, der geemføres i e virksomhed med sigte på at desige bæredygtige IT-avedelser ud fra e mere eller midre præcis problemstillig i virksomhede. Forudersøgelse producerer et beslutigsgrudlag for virksomhede om potetialer i, og muligheder for at realisere IT-avedelser, som idfrier problemstillige. Resultatet af forudersøgelse daer udgagspukt for e efterfølgede udbudsforretig og realiserig af forudersøgelses visioer. Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Defiitio 1.5. Pricipper Pricipper: Pricippere udtrykker metodes sy - eller perspektiv som projektgruppe bør tæke og hadle ud fra, år de plalægger og geemfører e forudersøgelse. Pricippere skal betragtes som geerelle og overordede retigsliier for metode, uaset i hvilke situatio de avedes. I pricippere udtrykkes metodes ratioale med hesy til forudersøgelse (idhold og orgaiserig) og forudersøgelses gestadsfelt (virksomhede og des aktører). Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

27 Jesper Simose DIKU, 28. april

28 Pricippet om reel brugeriddragelse Gesidige lærigssituatioer: Model af 6 videsområder Iterview SWOT Dødehavsruller Brugeres uværede arbejdspraksis Nye ITavedelser Desigskitser Scearier Tekologiske muligheder Faglitteratur Demo hos lev. Iterview Abstrakt vide A. Relevate B. Diagostisk kort beskrivelser af Visioer og brugeres desigforslag uværede arbejdspraksis C. Overblik over Virtuelt tekologiske kort muligheder Observatio Kokrete erfariger D. Kokrete erfariger med brugeres uværede arbejdspraksis E. Kokrete erfariger med de ye ITavedelser F. Kokrete erfariger med tekologiske muligheder Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Observatio Tæke-højt forsøg Prototypig Usability lab Virksomhedsbesøg Jesper Simose DIKU, 28. april

29 Jesper Simose DIKU, 28. april

30 Metodes faser Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

31 Faser Fokus Resultat - beslutiger Forberedelsesfaseprojektetablerig Fokuserigsfasestrategiaalyse Sammehæge mellem forudersøgelses mål og virksomhedes forretigs- og ITstrategier Fordybelsesfasedybdeaalyse Foryelsesfase - visiosudviklig Rammer for forudersøgelse: Tid, idhold, økoomi, deltagere Arbejdspraksis i udvalgte arbejdsområder Visioer om IT-systemer og deres sammehæg med arbejdsorgaiserig og kvalifikatioer Realiserigsprojektet Projektgrudlag + Pla forudersøgelses udgagspukt og rammer Strategiaalyserapport valg af arbejdsområder, der skal udersøges Aalyserapport + Beskrivelser af arbejdspraksis prioriterig af hvilke mål, problemer og behov, der skal idfries, og hvilke ideer til ITstøtte der skal kokretiseres Forudersøgelsesrapport + mock-ups og prototyper hvilke visioer skal realiseres, og hvorda skal dette foregå Jesper Simose DIKU, 28. april

32 Forskellige aspekters relevas for fasere Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse l Primær relevas m Sekudær relevas - Ku relevat i specielle tilfælde Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

33 Es skabelo for beskrivelse af hver fase Formål Motivatio Situatioer og ambitiosiveau Eksempler (for hver situatio) Fases mulige aktiviteter (bruttocheckliste) Fases mulige resultater (bruttocheckliste) Forslag til dispoerig af resultater Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

34 Situatioer og ambitiosiveau, fokuserigsfase Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

35 Fases mulige aktiviteter, forberedelsesfase Bruttocheckliste Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

36 Tekikker, agivet for hver aktivitet Idetificér kritiske faktorer Kritiske faktorer er forhold ved forudersøgelse og som regel også ved det efterfølgede realiserigsprojekt, som er specielt risikable, og som ma derfor med fordel ka have e skærpet opmærksomhed på geem hele forløbet. Der ka evetuelt skeles mellem 2 typer kritiske faktorer: Kritiske succesfaktorer. Dette er forhold ved og mål for opgave, som er e forudsætig for succes, hvilket vil sige, at projektet har slået fejl, hvis forholdee svigteseller målee ikke opås. Kritiske succesfaktorer er ofte målbare faktorer, hvormed ma ka kostatere, om projektet har ået sit mål. Det ka f.eks. være krav til højere effektivitet, ye typer opgaver, der skal kue løses m.v. Kritiske forudsætiger. Dette skal forstås som grudlæggede præmisser for projektet, som hvis de påvirkes eller falder bort vil stille projektet i e kritisk situatio. Kritiske forudsætiger ka f.eks. være forhold omkrig ressourcer, ledelses og asattes holdig til projektet, leveracer og ydelser, som projektet forudsætter, koordiatio med adre projekter, leveradører m.m. Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop IT-forudersøgelse Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Afklar fokuserigsfase At præcisere projektets kritiske faktorer øger opmærksomhede på fremtidige afvigelser, og der ka f.eks. refereres til de i tilfælde af ueigheder, koflikter og problemer med omgivelsere, f.eks. med styregruppe. Hvis projektet afviger væsetligt fra udgagspuktet, bør dette medføre e geforhadlig af projektgrudlaget og plae. Kritiske faktorer dukker ofte frem uder aktivitete med at præcisere opgave, me projektgruppe ka også med fordel idetificere dem geem e braistorm. Aalyse af de kritiske faktorer ka uderstøttes af tekikke SWOT-aalyse. Jesper Simose DIKU, 28. april Omfaget 2003 og karaktere af fokuserigsfase skal klarlæg- 36 ges uder forberedelsesfase. Afhægig af situatioe ka fokuserigsfase i omfag variere fra et ekelt møde som e del af forberedelsesfase til at udgøre hovedformålet og de primære opgave for hele forudersøgelse, se kapitel 5.

37 Både projektgrudlag og pla bør sedes til kommeterig hos udvalgte iteresseter, ide styregruppe edeligt I det følgede er alle forberedelsesfases potetielle resultater agivet i forhold til de seks aspekter, som er beskrevet i kapitel 3. Afsit beskriver således e bruttoliste for de forhold, som potetielt ka være relevate at dokumetere i forberedelsesfases projektgrudlag og pla. Fases mulige resultater, forberedelsesfase Bruttocheckliste Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Projektsammehæg Brugssammehæg Tekisk sammehæg Aspekt Forudersøgelsesprojekt Realiserigsprojekt Forretigsstrategi Arbejdspraksis IT-systemer IT-platform Forberedelsesfase Figur 4.7. Forberedelsesfases resultaters relevas i forhold til seks forskellige aspekter. ( ) markerer e primær relevas, mes (m) markerer e sekudær relevas Resultat i forhold til forudersøgelsesprojekt Forberedelsesfases primære resultat er e afklarig af det forudersøgelsesprojekt som forberedes. Resultatet udgør størstedele af projektgrudlaget, der ikluderer følgede: Baggrud. Hvad iitierede forudersøgelse? Baggrud og argumetatio for behovet for forudersøgelse. Opgave og formål. Beskrivelse og afgræsig af opgave og formålet med de. Eksempler på, hvilke typer af spørgsmål som forudersøgelse skal forsøge at besvare. Afklarig af forme på forudersøgelses slutprodukter, f.eks. rapport, udkast til kravspecifikatio og udbudsmateriale, prototyper og forslag til erfarigsdaede Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig eksperimeter. Opsummerig af forudersøgelses økoomiske og tekiske rammer og betigelser. IT-forudersøgelse Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Kritiske faktorer. Præciserig af kritiske succesfaktorer og kritiske forudsætiger. Projektets orgaiserig. F.eks. opdelig i styre-, projektog evetuelt referecegrupper. Beskrivelse af beslutigskompetece og asvarsområder. Ledelse og medlemmer af disse grupper. Ressourcer i form af, hvor mege tid deltagere har afsat til projektet. Ressourcer i form af adre midler, f.eks. til udstyr, rejser m.m. Iteresseter. Liste med alle iteresseter. Hvem bliver påvirket af IT-projektet? Hvilke iteresser er på spil? Hvem er projektgruppe afhægige af? Hvilke ydelser og produkter forudsættes? Hvorda holdes iteressetere iformeret om forudersøgelse? Aftaler og koordierig med iteresseter, som skal holdes iformeret eller levere ydelser og produkter til forudersøgelse. Fastlæggelse af, hvorda projektgruppe samarbejder og koordierer med de asvarlige for adre IT-systemer og med de asvarlige for de seere tekiske og orgaisatoriske realiserig af de påtækte IT-systemer. Iformatio og koordierig med de, der har asvaret for virksomhedes tekiske IT-strategi (IT-platform). Overordet fremgagsmåde. Væsetligste faser, refereceliier, aktiviteter og mellemprodukter relateret til e overordet risikostyrig. Hevisig til pla. Tekikker og beskrivelsesværktøjer. Liste over de tekikker og beskrivelsesværktøjer, der tækes avedt. Arbejdsform. Itert i projektgruppe og mellem styreog projektgruppe. Uderskrifter. At projektgrudlaget uderskrives ka sikre e grudig behadlig og e høj grad af forpligtelse, og det bidrager til at sikre projektgrudlagets status som kotrakt. Plae for forudersøgelse ka f.eks. udformes som e refereceliiepla, som ikluderer e figur, der illustrerer plae for hele forudersøgelsesforløbet, se figur 9.4. Jesper Simose DIKU, 28. april

38 Forslag til dispositio, projektgrudlag Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

39 Jesper Simose DIKU, 28. april

40 Tekikbeskrivelse Niveau 1 Overblik Idekserig Begreber Visio Faser IT-avedelser Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

41 Tekikbeskrivelse Niveau 2 Abstract Origial referecer Tekik Fase Pricip Videsområde Beskrivelsesværktøj 12. Kortlægig 3,4 2,4 A+B+C Virtuelt kort og diagostisk kort Referecer: Afsit 9.12, Aderse m.fl. (1986), afsit 6.4 samt Lazara & Mathiasse (1985) Kortlægig er e tekik til at bearbejde og strukturere argumetatio omkrig et problems årsager, idhold, kosekveser og løsiger. Der skeles mellem diagostisk kortlægig, hvor fokus er på problem, årsag, kosekves og løsigsforslag samt virtuel kortlægig, hvor fokus er på løsigsforslag, hadliger, kosekveser og vurderig. Begreber Visio Faser IT-avedelser Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop IT-forudersøgelse Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Diagostisk kortlægig ka beyttes i fordybelsesfase, f.eks. til at skabe sammehæg mellem problem og ideer til løsiger, d.v.s. mellem videsområde A og B. Virtuel kortlægig ka beyttes i foryelsesfase, f.eks. til at skabe sammehæg mellem løsigsmuligheder og måde, de ka geemføres på, d.v.s. mellem videsområde C og B. Kortlægig ka bidrage til forakrig, idet der skabes argumetatio for, hvorfor de foreslåede løsigsforslag er relevate (diagostisk kortlægig), og de idsats, der skal til for at realisere løsigsforslagee (virtuel kortlægig). Tekikke ka også avedes til at aalysere adre problematiske situatioer, som f.eks. samarbejdsproblemer i projektgruppe. Jesper Simose DIKU, 28. april

42 Tekikbeskrivelse Niveau 3 ca. 5 siders tekst (praktisk: Gør såda!) Model Billede/eksempel Problem Årsag Kosekves Ideer til løsig Kosekves Vurderig Diagostisk kort Ideer til løsig Hadliger Virtuelt kort Pricipper om 1. E samlet versio 2. Reel brugerdeltagelse 3. At arbejdspraksis skal opleves 4. Forakrig Begreber Visio Faser IT-avedelser IT-forudersøgelse Tekikker og beskrivelsesværktøjer Iterview Observatio Workshop Orgaiserig i 4 faser 1. Forberedelse - projektetablerig 2. Fokuserig - strategiaalyse 3. Fordybelse - dybdeaalyse 4. Foryelse - visiosudviklig Jesper Simose DIKU, 28. april

43 Litteraturforslag Boge om MUST metode: Bødker, Keld., Fi Kesig og Jesper Simose: Professioel IT-forudersøgelse - grudlaget for bæredygtige IT-avedelser. Samfudslitteratur, [To be published i Eglish by MIT Press] Case 1: Forudersøgelse med fokus på strategisk aalyse Simose, Jesper: How do we take Care of Strategic Aligmet? Costructig a desig approach, Scadiavia Joural of Iformatio Systems, Vol. 11, 1999, pp Case 2: Forudersøgelse med fokus på forakrig Simose, Jesper: Achorig Visios i Orgaizatios, i J. Zupacic, G. Wojtkowski, W. Wojtkowski, ad S. Wrycza (Eds.): Evolutio ad Challeges i System Developmet, Kluwer Academic Publishers, New York, pp Case med eksempel på stor kommerciel forudersøgelse (Damarks Radio) Kesig, Fi, Jesper Simose, ad Keld Bødker: Participatory Desig at a Radio Statio, Computer Supported Cooperative Work, Vol. 7, No. 3-4, 1998, pp Case med forudersøgelse med fokus på brug af ethografisk ispirerede tekikker Simose, Jesper, ad Fi Kesig: Usig Ethography i Cotextual Desig, Commuicatios of the ACM, Vol. 40, No. 7, 1997, pp Erfariger med supervisio af praktikere i brug af MUST metode Bødker, Keld., Fi Kesig, ad Jesper Simose: Chagig Work Practices i Desig, i Social Thikig - Software Practice. Y. Dittrich, C. Floyd ad R. Klischewski (Eds.). Cambrigde, Massachusetts, MIT Press, 2002, pp Jesper Simose DIKU, 28. april

44 Jesper Simose DIKU, 28. april

45 Nogle referecer Udervisig RUC, datalogi HHK, E-busiess IT-C, Softwareudviklig og Tværfaglig IT-udviklig AAU, datalogi AUC, Humaistisk datalogi Oslo Uiversitet, datalogi Datamatikeruddaelser, bl.a. Lygby og Roskilde Tekologisk istitut Daida Avedelse WM-data DR FDB KMD DSB Rigsrevisioe Jesper Simose DIKU, 28. april

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f Koica Miolta 190f Til almidelige kotorbehov Kotorsystem Koica Miolta 190f Koica Miolta 190f, kotorsystem Fra grudlæggede smart til ekstra itelliget Koica Miolta 190f har stort set alt, som det lille kotor

Læs mere

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette idgagsløsiger til detail ASSA ABLOY Etrace Systems "Vores kuder forveter at blive mødt med e imødekommede og tiltalede butik og det bedste fra vores medarbejdere og produkter. Med ASSA ABLOY

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 De perfekte kombiatio til pritbrache Produktiossystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 produktiossystem Kokurrecedygtig udskrivig For at opå succes på markedet i dag skal ma som modere virksomhed

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Fourieraalyse. udgave 7 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for fourierrækker og fouriertrasformatio. Det forudsættes i dette otat, at ma har rådighed over matematiklommeregere

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Eksamesspørgsmål mac7100 maj/jui 013. Spørgsmål 1: Ligiger Du skal redegøre for løsig af ligiger og heruder behadle omformigsreglere for ligiger. Giv eksempler på hvorda forskellige ligigstyper (lieære,

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

Adfærdsmodel for persontrafik

Adfærdsmodel for persontrafik Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS Adfærdsmodel for persotrafik Faglig rapport fra DMU, r. 348 Marts 2001 [Tom side] Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Effektive flådeløsninger med visioner.

Effektive flådeløsninger med visioner. Trykt i Tysklad. Tekst og billeder ka afvige fra hiade og er ude asvar. Forbehold for ædriger på grud af tekiske fremskridt. EURO-Leasig GmbH Hasestraße 1 27419 Sittese www.euro-leasig.de Effektive flådeløsiger

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Administartive oplysninger.

Administartive oplysninger. DGU r. Stamoplysiger LOOP Nr. Lokal betegelse Matrikkel Nr.: X koordiat Y Koordiat Z kote. 98.853 3.21.03.01 G1-1 6a/7c, Tåig by 552020,95 6207170,19 66,58 T Admiistartive oplysiger. koordiat oplysiger

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Sammenligning af to grupper

Sammenligning af to grupper Sammeligig af to gruer Reetitio, heruder om kritiske værdier Sammeligig af to gruer Sammeligig af to middelværdier Sammeligig af to adele Sammeligig af to variaser yoteser og hyotesetest. E hyotese er

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Kommunikation over støjfyldte kanaler

Kommunikation over støjfyldte kanaler Istitut for Matematise Fag wwwmathaaud Kommuiatio over støjfyldte aaler MAT2-projetrapport af G3-7 forårssemestret 2008 Istitut for Matematise Fag Fredri Bajers Vej 7G 9220 Aalborg Øst Telefo 99 40 88

Læs mere

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011) Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C.

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Et træ med x blade.. h lg(x) DVS. decision-træet vil en maks højde på lg n! blade. lg(n!) >= n*lg(n) -1.5n = Ө(n*lg(n))

Et træ med x blade.. h lg(x) DVS. decision-træet vil en maks højde på lg n! blade. lg(n!) >= n*lg(n) -1.5n = Ө(n*lg(n)) DM19 1. Iformatio-theoretic lower bouds kap. 8 + oter. Ma ka begræse de teoretiske græse for atallet af sammeligiger der er påkrævet for at sortere e liste af tal. Dette gøres ved at repræsetere sorterig-algoritme

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver

IT og økonomi. Organisering af IT. Strategi og planlægning. Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse. Hovedopgaver IT og økonomi Systemudvikling 3 Systemudvikling og systemanskaffelse Organisering af IT Hovedopgaver Strategi og planlægning Udvikling og anskaffelse Drift Brugersupport Strategi og planlægning Topledelsen

Læs mere

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj) Betækg om kommueres udgftsbehov Blag (med metodedskusso af professor Aders Mlhøj) Betækg r. 36 Oktober 998 Kommueres Udgftsbehov Betækg om kommueres udgftsbehov - Redegørelse fra arbejdsgruppe uder Idergsmsterets

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Idrætsskader 16-09-2009. Smerteknæ PFPS Chondromalaci Retropatellare smerter. Fysioterapi. Henvisning til fysioterapi. Fysioterapi

Idrætsskader 16-09-2009. Smerteknæ PFPS Chondromalaci Retropatellare smerter. Fysioterapi. Henvisning til fysioterapi. Fysioterapi Fysioterapi og Idrætsskader Hvad ka e fysioterapeut bruges til? Fysioterapi Hvilke type patieter seder du til fysioterapeut? Hvad skal der stå på hevisige? v. Peter Rheilæder, Fysioterapeut Fysioterapi

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere