Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan Udgave A: Rækkefølge som forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag"

Transkript

1 Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010

2 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig.. 3 Idsigelser r. r. i de trykte kommue pla o verskrift r. i dette dokumet 1 5 Faaborg-Midtfy i iteratioal og regioal sammehæg Byeres og laddistrikteres samspil og roller Byvækst og byomdaelse Ceterstruktur og detailhadel Trafik Kultur og ladskab Natur og miljø Ferie- og fritidsområdet Byggeri og erhverv i det åbe lad Tekiske alæg Miljøvurderig Forslag til Ageda 21-strategi Lokalsamfudsvurderig Idledig rammedel Geerelle rammebestemmelser Forstædere Ladbrugsladet Skov- og bakkeladet Det maritime Sydfy Motorvejsbådet 76 Bilag: Liste med idsigere... 93

3 Idledig Hvidboge ideholder et resume af de idkome skriftlige hevedelser i forbidelse med de offetlige hørig af forslaget til kommuepla Til disse er kyttet et svar, som beskriver behadlig af hevedelse. Sluttelig e idstillig til de politiske behadlig. Ud over de idkome hevedelser er også medtaget ædrigsforslag på baggrud af adre hevedelser. Bl.a. kommetarer fremkommet på de afholdte borgermøder eller forhold vi er blevet opmærksomme på i forbidelse med ade sagsbehadlig i kommue. Proces og behadlig m.v. Forslag til kommuepla 2009 blev godkedt af kommualbestyrelse de 10. marts 2009 og sedt i offetlig hørig. Hørigsperiode var de 1. april 1. jui 2009, i hvilke der blev afholdt 3 borgermøder, hvor kommetarere blev ført til referat. Samtidig var Masterpla for Faaborg også i hørig. Dee hvidbog er oplæg til politikeres behadlig af forslag til kommuepla 2009 og de idkome hevedelser med heblik på edelig vedtagelse af kommueplae. Godkeder kommualbestyrelse hvidboge, vil det betyde ædriger til forslaget. Nogle af disse ædriger berører adre ed dem, der har idsedt idsigelse/bemærkiger. Derfor idstilles, at de sedes ud i supplerede hørig i 4 uger, således at evetuelt adre berørte parter har mulighed for at kommetere disse ædriger(plaloves 27). Det betyder, at det ku er ædrigere, der er til hørig, ikke hele plae. Hørigsperiode er sat til 26. jauar 1. marts Efter dee supplerede hørigsperiode vil kommualbestyrelse tage stillig til evetuelle idsigelser/ bemærkiger til disse ædriger i forbidelse med edelig vedtagelse af Kommuepla Materialet til de supplerede hørig er e sammefatig af de foreslåede ædriger i dee hvidbog og kortbilagee er idetiske med hvidboges. Hvidboges opbygig Hevedelsere har fået et ummer. Me da flere har mere ed et pukt, er de ekelte hevedelser delt op i afsit med hver sit løbeummer. Eksempel: Miljøceter Odese har bl.a. haft bemærkiger til vejadgag ved Faaborg Campig og sommerhusområder i kystærhedszoe. Miljøceterets hevedelse har fået r. 19, og afsittee har fået heholdsvis lb.r. 15 og 33. I det følgede heviser første koloe til kapitlet og ade koloe til sidetallet i det trykte forslag til kommuepla. Tredje koloe afører ummer på idsigelse og fjerde koloe de ekelte afsit i idsigelse. Sidste koloe afører med et j, om det idstilles medtaget i de supplerede hørig. Der er to udgaver af hvidboge (idholdet er det samme). - Udgave A, der følger idholdsfortegelse i forslag til kommuepla. Her er hevedelsere splittet op, således at afsit med samme eme er samlet. - Udgave B, hvor de ekelte hevedelser er sat fortløbede. Der er de samme kortbilag til begge udgaver. Kortbilagee ligger som selvstædigt dokumet. Begge udgaver + kortbilag ka ses på og udskrives fra kommues hjemmeside.

4 Idsigelse Lb.r. 1 5 Faaborg-Midtfy i iteratioal og regioal sammehæg Vedr.: Udviklige geerelt Resume: Kommueplae er et fit geemarbejdet forslag, og det glæder lokalrådet at se, at der er god overesstemmelse mellem kommuepla og områdets udvikligspla. Nye udstykiger til boliger i begge byer samt til erhverv i Espe. Lokalrådet er eig i, at der skal se pæt ud i ladsbyere, me uderstreger, at tryghed er lige så vigtigt for trivsele, da det er afgørede for bør og uges muligheder for et aktivt fritidsliv, at de trygt ka færdes på cykel i deres lokalområde. Derfor opfordrer lokalrådet kommualbestyrelse til hurtigst muligt at få realiseret kommueplaes oplæg til cykelstier lags det overordede vejet og udbygig af de lokale cykelstier. Svar: Kommualbestyrelse er eig i, at trafiksikkerhed er vigtig for, at bør og uge ka færdes trygt på og ved de trafikerede overordede veje. Cykelstier er imidlertid dyre alæg, og i disse år er e væsetlig del af kommueres begræsede alægsmidler asporet til via statslige puljer at blive brugt på reoverig af skoler, dagistitutioer, sportshaller og ligede. Kommualbestyrelse lægger dog også vægt på at få etableret cykelstier lags de overordede veje, og har således i budgettet for 2010 sikret alæg af e cykelsti mellem Rige og Ryslige. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Overordet trafik (Veje, kollektiv trafik og færger) Resume: Foreige fider, at forbedrige af Bøjde og Fyshav skal samordes med e bedre og mere attraktiv kollektiv trafik, så e bedre forbidelse ikke esidigt uderstøtter privatbilisme. Edvidere peger foreige på, at e y vejførig geem de sydfyske alper mellem Nyborg og Bøjde og mellem Odese og Bøjde ikke er acceptabel. Svar: Kommualbestyrelse er eig i, at e forbedret forbidelse bør uderstøttes af e attraktiv kollektiv trafik. Kommualbestyrelse vil da også så vidt muligt arbejde for at uderstøtte dette. I dette arbejde vil kommualbestyrelse vurdere behovet øje. Kommue er ikke asvarlig for vejførigere til Bøjde, idet der er tale om overordede statsveje, hvorfor state har asvaret. Me kommue vil som samarbejdsparter og som hørigspart tillægge de ladskabelige hesy betydelig vægt. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Kommueplaes forhold til Regioes udvikligspla Resume: Regio Syddamark fider alt i alt, at kommueplaforslaget giver et godt idblik i Faaborg Midtfy Kommues ege udvikligsøsker og kommues taker om de regioale udviklig i bredere forstad. Derfor vurderes plae at dae et godt grudlag for de fortsatte dialog om udviklige af Det gode liv i Regio Syddamark Svar: Kommualbestyrelse ser frem til de videre dialog med regioe om udviklige i Regio Syddamark. 4

5 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Byeres og laddistrikteres samspil og roller Vedr.: Gislevs status i byrollere Resume: Gislev bør udpeges til større lokalby. Udpegige må ikke ske alee ud fra befolkigstal i bye, me også i opladet. Lokalrådet peger på, at Gislev ku ligger 5 km fra motorveje, og at bye ligger 20 mi. bilkørsel fra heholdsvis Svedborg, Nyborg og Odese. Gislev har derfor et stort udvikligspotetiale, som kommue bør uderstøtte og ikke begræse. Superbrugses areal er edvidere udvidet med 30%. Der peges på, at det ikke ku er i de cetrale byområder, der er vækst Ørbæk by ved Nyborg er et eksempel på e midre by i vækst. Gislev bør være e del af motorvejsbådet. Svar: Kommualbestyrelse har bladt adet udpeget byeres forskellige roller ud fra de ekelte byers særlige styrker og potetialer for vækst samt ud fra de udviklig, byere har haft geem de seeste 12 år. Der er tale om år, hvor der har været historisk vækst i Damark. Byer som Kværdrup og Ryslige ligger tæt ved motorveje, og det er byer, som ikke har haft e markat større vækst ed adre byer af samme størrelse. Det vurderes imidlertid, at disse to byer p.g.a deres ære beliggehed til de ye motorvej har særlige gode forudsætiger for vækst e vækst der kue ligge på iveau med de ordlige del af kommue ide for bosætig, me i Kværdrup også erhverv. Ryslige og Kværdrup vurderes således til at have et oget større vækstpotetiale ed Gislev. Det skal samtidig uderstreges, at kommues udpegig af Gislev som midre lokalby er et udtryk for, at kommualbestyrelse fortsat meer, at bye har et vækstpotetiale, som skal uderstøttes, og det uderstreger de ye byggemodig af byggegrude i Gislev da også. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Bevarelse af Haastrups uværede status som byvækstby med plalægig for boliger og erhverv Resume: Haastrup Udvikligsråd protesterer mod, at Haastrup ladsby ikke har fået e status som lokalceter på samme vis som i Faaborg Kommuepla. Haastrup Udvikligsråd tilkedegiver, at kommueplaforslaget begræser bye i e aldersmæssig foryelse samt i at opretholde byes istitutioer så som friskole, itegreret børeistitutio, dagligvarebutik m.v. Udvikligsrådet har samtidig leveret e rapport, der diskuterer kommueplaes geerelle betydig for Haastrup i kommueplaperiode Svar: Faaborg-Midtfy Kommue og des byer er i skarp kokurrece om vækst og udviklig med adre byer og ladsbyer på Fy og i reste af ladet. E kokurrece der særligt geem de seeste 20 år er blevet forstærket af, at virksomheder i stigede omfag har cetraliseret sig i regioers større byer eller har flyttet produktioe øst på. Det betyder, at edu flere byer og ladsbyer er blevet eller i stigede omfag bliver afhægige af bosætig, og edu flere er eller bliver udfordret på alee at kue fastholde de uværede bosætig. 5

6 Idsigelse Lb.r. Kommues større byer er dog trægte særligt i kokurrece fra stærke byer som Svedborg og Odese, me også fra øvrige større byer på Fy. Hvis de større byer i kommue ikke formår, at klare sig godt i kokurrece, så vil det gå ud over kommues samlede idtægtsiveau og dermed true serviceiveauet i hele kommue. Hele kommue er derfor afhægig af, at de større byer klarer sig godt, og derfor er kommualbestyrelse også ødt til at prioritere idsatse og ivesterigere i de større byer. Som sagt lægger kommualbestyrelse dog vægt på, at alle byer og ladsbyer har udvikligsmuligheder. Det betyder, at ladsbyer som Haastrup vil få mulighed for geemsitligt at udbygge med 1 til 2 bolig om året. Således vil der måske ogle år ikke blive udbygget, mes der i adre år udbygges med lidt mere. Set heover de seere år svarer disse muligheder til de efterspørgsel, der har været i Haastrup i de seere år. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byeres og laddistrikteres samspil og roller Resume: Damarks Naturfredigsoreig fider, at der ikke bør gives mulighed for udbygig af deltidsboliger i i det maritime område, da det vil medføre affolkig af øer og dele af byområdet. Edvidere vil det presse boligmarkedet og begræse borgere i køb af heltidsboliger. I motorvejsbådet bør det sikres, at der ikke bliver tale om e massiv reklamefacade som i Hedested. E y badestrad i Faaborg vil ødelægge områdets værdier og kvaliteter. Edvidere bør et søsportsceter kaldes for sejl- og rosportsceter, idet støjede vadsport bør udgås. Svar: Kommualbestyrelse vil arbejde for, at Faaborg så vidt muligt ku får tilflytig af heltidsborgere til bye. Adre byer, der læge har ligget med store tidsmæssige afstade fra byer med kocetratioer af virksomheder, har igeem flere år måttet acceptere deltidsboliger for at sikre, at bygiger m.v. i bye blev vedligeholdt, og at der periodevis var liv i bygigere. Derudover ka deltidsboligejere med tide blive til fuldtidsborgere. Kommualbestyrelse vil følge udviklige og behovet øje. Kommualbestyrelse er meget bevidst om, at erhvervsarealer lags med motorveje ikke må udvikle sig som massive reklamefacader som ved Hedested. Kommualbestyrelses bemærkiger til evt. y badestrad i Faaborg ka ses i hvidboge til Masterpla Faaborg. Aktive søsportsforeiger er allerede i gag med at plalægge etablerige af et søsportsceter på have. Der idgår ikke oge støjede søsportsgree i søsportsceteret, som af foreigere kaldes for et oplevelsesceter. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger Vedr.: Byroller Resume: Lokalrådet fider, at det samlede aktivitetsiveau i Korith området, som udover Korith omfatter Øster Hæsige og Haagerup, ligger på iveau med de øvrige større lokalbyer, hvorfor Korith vil placeres bladt større 6

7 Idsigelse Lb.r. lokalbyer. Lokalrådet fider edvidere, at det ikke ku ka være befolkigstal og erhverv, der er afgørede. Svar: Omfaget af borgere og erhverv har betydig for behovet for ivesteriger i offetlig service så som skoler, børehaver, veje, idrætsalæg m.v. Derfor har befolkigstal og erhverv også e relevat betydig i forhold til udpegige af midre og større lokalbyer. Disse forhold har således haft afgørede betydig, me adre forhold har også spillet id. Eksempler herpå er eksisterede service i byere, så som skoler, fritidsalæg, omfaget af detailhadel samt potetialere for e markat vækst i bosætig og erhverv. Kommualbestyrelse fider, at det er positivt, at de 3 byer Korith, Øster Hæsige og Haagerup har et godt og udbytterigt samarbejde om udviklige af området, hvilket er et vigtigt fudamet for at fastholde og fremme e positiv udviklig. De 3 byer udgør imidlertid ikke e sammehægede by, me de 2 midre byer er oplad til Korith, hvilket er e helt aturlig bystruktur. Adre midre lokalbyer har også opladsbyer, der er afhægige af service i de lidt større by. Korith er derfor også blevet udpeget som e midre lokalby, da de er og fortsat skal være e cetral serviceby for de midre byer i Koriths oplad. Kommualbestyrelse fider ikke, at udpegige af Korith som midre lokalby vil begræse byes muligheder for at fremme e positiv udviklig i bye. Kommualbestyrelse har edvidere lagt vægt på, at alle byer har fået udvikligsmuligheder, der svarer til udviklige geem de seere år, der vel og mærke var markate vækstår. Såfremt det viser sig, at de plalagte udlæg til boliger og erhverv ikke svarer til behovet, skal der hurtigst muligt søges udlagt ye arealer hertil. Kommualbestyrelse fider på baggrud af oveævte, at der ikke skal ædres i udpegige af Korith som midre lokalby. Idstillig: At der ikke ædres i udpegige af Korith som midre lokalby Vedr.: Arealudlæg ved de større byer kotra de midre ladsbyer Resume: Friluftsrådet er bekymret for de store arealudlæg ved de større byer, og at de midre byer ikke har mulighed for ybyggeri som eksempelvis Haastrup, hvor øsket er stort. Svar: Faaborg-Midtfy kommue er, som det fremgår i kommueplaforslaget, begustiget med rigtig mage små og flere større byer. Byere har forskellige behov for ivesteriger i service og udviklig alt efter byeres størrelse, udvikligsmuligheder og potetialer. Kommue har begræsede økoomiske muligheder for at uderstøtte ivesteriger i offetlig service i alle kommues byer, og derfor er det ødvedigt at prioritere ivesterigs- og idsatsiveauere i byere. Rige og byere i forstædere og motorvejsbådet, er de byer, der har haft størst og forvetes at ville få størst tilflytig i de kommede år, og det er derfor også byer i disse områder, der har fået store arealudlæg. Arealudlæggee er imidlertid ikke større, ed at de svarer til udviklige i de seere år. Faaborg har også fået store arealudlæg, me det skyldes, at bye igeem de seere år ikke har fået udlagt e byudvikligsretig, der ka sikre e foruftig byudviklig i de æste mage år i Faaborg. Haastrup har fortsat udvikligsmuligheder, der rimeligvis svarer til udviklige i de seere år. 7

8 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byrolle og multikulturhus Allested-Vejle Resume: Allested-Vejles placerig i forstædere passer godt til lokalrådets og områdets ege opfattelse af lokalsamfudet. Området har lavet e udvikligspla med 3 idsatsområder: Trafikke geem bye, etablerig af multikulturhus samt etablerig af stier. Svar: Kommualbestyrelse tager lokalrådets bemærkiger til efterretig og vil samtidig aerkede bye for des aktive idsats for at udvikle idee om et multikulturhus, samt at området selv formår at rejse e væsetlig del af fiasierige til multikulturhuset. Kommualbestyrelse har derfor også med glæde bidraget til fiasierige. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byrolle / PULS Fy Resume: Fyslads bestyrelse fider, at de overordede beskrivelse af kommue og des byer og laddistrikter overordet set er udmærket. Kommue bør i udviklige basere sig på forskellighedere og uderstøtte e udviklig i de ekelte lokalsamfud med udgagspukt i deres styrker og svagheder. Fyslads bestyrelse fider edvidere, at iddragelse af koklusioere fra de fyske rapport PULS Fy bør udgå af kommueplae, da rapportes fokusområder og kriterier for bedømmelse af de ekelte byer ikke matcher de værdier, tilflyttere m.v. lægger vægt på. Eksempelvis (så) har flere byer i de ordlige del af kommue ikke gode bedømmelser i PULS Fy rapporte, me det er alligevel disse områder, der har markat tilflytig. Svar: Kommualbestyrelse fider, at der i kommueplae lægges stor vægt på områderes og byeres forskellige styrker og svagheder og er eig med Fyslads bestyrelse i, at udviklige af kommue skal tage afsæt i disse. Rapporte PULS Fy ideholder e vurderig af de fyske byers kvaliteter idefor eksempelvis bymiljø, kulturhistorie, omgivede ladskaber m.v. Aalyse giver først og fremmest de ekelte by mulighed for at vurdere, om der er forhold i bye, som med fordel ka udyttes bedre, eller som bør forbedres, så ma ka styrke byes udvikligspotetiale ide for bosætig. Kommualbestyrelse er eig i, at der ikke ødvedigvis er e sammehæg mellem aalyses resultater og grade af tilflytig byere i de ordlige del af kommue er som ævt eksempler herpå. Alligevel meer kommualbestyrelse, at aalyse siger oget om, hvilke særlige opmærksomhedspukter byere har, og hvilke idsats der ka være ødvedig for at styrke disse byers kokurreceeve i forhold til kokurrerede byer ude for kommue. Derfor har kommualbestyrelse også besluttet, at der skal laves e helhedspla for Årslev/Sdr. Nærå, der skal uderstøtte og fremme bosætigskvalitetere i bye. Kommualbestyrelse fider samlet set ikke, at iddragelse af PULS Fys koklusioer skal udgå af forslaget. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget. 8

9 Idsigelse Lb.r Vedr.: PULS Fys karaktergivig af byer Resume: Fyslads bestyrelse fider edvidere, at iddragelse af koklusioere fra de fyske rapport PULS Fy bør udgå af kommueplae, da rapportes fokusområder og kriterier for bedømmelse af de ekelte byer ikke matcher de værdier, tilflyttere m.v. lægger vægt på. Eksempelvis har flere byer i de ordlige del af kommue ikke gode bedømmelser i PULS Fy rapporte, me det er alligevel disse områder, der har markat tilflytig. Svar: Se idsigelse r Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Beskrivelse af forstædere Resume: Det abefales, at Faaborg-Midtfy Kommue plalægger forstædere således, at de ikke kommer til at fremstå som forstædere Dyrup og Bellige i Odese Kommue. Hvis det skal være attraktivt for uge at flytte til Faaborg-Midtfy, så skal vi adskille os fra parcelhusbyere. Det er vigtigt, at bevare ladsbypræget, hvor, kirker, præstegårde, gårde, marker og atur tæt på bye fortsat præger forstædere, og at der gives gode rekreative muligheder for både bør og gamle. Svar: Kommualbestyrelse er eig i, at det er vigtigt at uderstøtte og udytte forstadsbyeres kvaliteter, som typisk er det opridelige kulturmiljø samt ærhede til det åbe lad, ladskabet og ature. Kommualbestyrelse er også eig i, at ye bebyggelser skal adskille sig fra tidligere tiders bebyggelser, og at det rekreative skal have e særlig plads i ye boligområder. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Kommetar til byrolle og udviklig m.v. Resume: Kommueplae er forbavsede uambitiøs for Kværdrup Sogs vedkommede. Lokalrådet meer, at kommueplae må have et 50 årigt perspektiv. Lokalrådet aerkeder dog det stor arbejde, der er lagt i plae. Kværdrup har e positiv befolkigsvækst. Vigtigt kommue uderstøtter dette og ikke begræser byes muligheder for udviklig. Der er behov for e revurderig af arealudlæggee ved Kværdrup. Lokalrådet er eig i udpegige af Kværdrup som større lokalby og som e del af motorvejsbådet. Det er vigtigt at bemærke, at kommue har dagistitutioer, skoler, bibliotek, fritids- og halfaciliteter, som ikke kræver yderligere ivesteriger for at kue huse flere tilflyttere. Området fider, at kommueplaforslaget ku fremskriver områder for parcelhuskvarterer og erhvervsområder i tæt tilkytig til de eksisterede områder. Det er ikke ytækig og helhedssy. I Truderup er der ku kostateret de eksisterede forhold. Truderup og Kværdrup er historisk og kulturelt budet samme, og det bør de uværede motorvej ikke ædre på. Området øsker et samlet og sammehægede lokalområde med erhvervsarealer i tæt forbidelse med motorveje, udbygig af grøe 9

10 Idsigelse Lb.r. områder i Truderup og udbygig af muligheder for byudviklig i Truderup. Svar: Kommueplae har et 12 årigt perspektiv, me har, hvis de bliver realiseret, e kosekves der rækker lagt ud over de 12 år. Kommualbestyrelse uderstreger i kommueplae, at Kværdrup har udvikligspotetialer, som skal uderstøttes. I første omgag er der udlagt erhvervsarealer og arealer til boliger. Truderup er kulturelt set forbude med Kværdrup, me byere er fysisk set ikke sammebude. Kommualbestyrelse vurderer, at Truderup er e ladsby på liie med adre ladsbyer i kommue, som har et godt sammespil med si ærmeste serviceby Kværdrup, hvilket er e aturlig bystruktur. Kværdrup by er etop udpeget som større lokalby, da de skal være lokal serviceby for ladsbyere i sit oplad, Kommualbestyrelse syes samlet set, at kommueplaforslaget ikke lægger begræsiger på Kværdrups udviklig og på de kulturelle sammekytig, der er mellem de to byer. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Områdeopdelige Resume: Lokalrådet i Krarup Espe er ervøse for, at byeres beliggehed i ladbrugsladet betyder, at området vil blive opfattet som et isoleret og stagerede sted at bo. Fra både Krarup og Espe er der ku 10 mi. til motorveje. Lokalrådet håber, at politikere og embedsmæd agter at sætte hadlig bag ordee, at ladbrugsladet skal tilbyde samme velfugerede samfud som de højt prioriterede områder Forstædere. Svar: Opdelige af kommue i områder er et udtryk for de forskellige områders potetialer for e positiv udviklig. Ladbrugsladets udvikligspotetialer skal derfor uderstøttes og udvikles på samme vis som de øvrige områder i kommueplae. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Haastrup som byvækst Resume: Det er med stor udre at erfare, at Haastrup ikke er udpeget som byvækst by (midre eller større lokalby) og dermed også fremtidsmulighedere for DTE. DTE er e af kommues største virksomheder med 300 asatte, hvoraf de 120 er i Haastrup. Svar og Idstillig: Der hevises til idsigelse 23.1 for besvarelse af, hvorfor Haastrup ikke er udpeget som byvækstby. Vedrørede virksomhedes udvikligsmuligheder hevises til idsigelse Vedr.: Udvikligspotetiale og byforskøelse Resume: Ryslige Lokalrådet er meget tilfreds med at være e del af motorvejsbådet, da bye har udvikligspotetialer specielt til bosætig og midre erhverv. Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for opkoblig på lyslederforbidelse Ryslige Fjellerup og Lørup. Lokalrådet fider, at det tiltag, der er i gag med hesy til byforskøelse i området omkrig Blaakærvej, Hestehavevej og Rødamsvej, vil løfte området og gøre Ryslige mere attraktiv i tilflytters øje. 10

11 Idsigelse Lb.r. Svar: Kommualbestyrelse fider det ove ud vigtigt, at Ryslige Lokalråd klart ser ege udvikligspotetialer, og ser med tilfredshed at Lokalrådet også aktivt er ivolveret i byforskøelsesprojektet og i udviklige af Rysligehalle. Idstillig: Medfører ikke ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Masterpla Faaborg. Iddragelse i de videre plalægig Resume: Er tilfreds med masterplaes beskrivelse af eksisterede forhold og forslag til udvikligsområder. Foreige håber at blive iddraget ved plalægige af ybyggerier, f.eks. kulturhus, udvidelse af Sudskole. Afører, at udviklige af De rekreative promeade bør forholde sig til bevarigshesyet i Østerbrokvarteret. Svar: Kommualbestyrelse ser meget positivt på foreiges iteresse og velvilje til at gå id i arbejdet med større offetlige ybyggerier og byomdaelser i Faaborg og omeg. Foreige vil blive kotaktet i hvert ekelt tilfælde. Kommualbestyrelse ka dog ikke på forhåd tilkedegive, i hvilket omfag foreige vil blive iddraget, da det ka variere fra sag til sag. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger Vedr.: Byeres og laddistrikteres samspil og roller Resume: Idsiger takker for e digital kommuepla og aerkeder det store arbejde, der er lagt i kommueplae. Området (Falsled, Millige og Svaige) frygter, at kommualbestyrelse vurderer, at området er ude udvikligspotetiale. Hvilket afvises af området. De gør opmærksom på, at de har befolkigstilvækst, at der er udstykket 8 grude de seeste 3 år i Faldsled. Edvidere er der bygget yt i Svaige og ved Højbolud. Samtidig er der etableret flere midre virksomheder, og Brugse i Millige er udvidet. Skole har bygget til, og Svaige halle er i gag med e omfattede reoverig. Det er for svært at fide ye byggegrude i området, derfor abefales det, at området bevarer by- og ladzoestatus, så der er lettere adgag til at bygge yt. Området abefaler, at der i kommueplae gives mulighed for at udvide eksisterede sommerhusområder og udlægge ye ude for kystærhedszoe, eksempelvis ved Højbolud. Svar: Kommualbestyrelse er klar over, at Faldsled, Svaige og Millige er ide i e positiv udviklig, og det er glædeligt. Det skyldes aturligvis flere faktorer, me også at lokalsamfudet deltager aktivt i udviklige af området. Derfor har kommualbestyrelse også bidraget økoomisk til etablerige af kuststofgræsbae, til Svaeøgleprojektet, samt til reoverig af halle. Kommueplae giver i dag mulighed for, at der årligt ka etableres 1-2 boliger i de ekelte ladsbyer, hvilket svarer fit til udviklige i de seere år. Det er ikke muligt, jf de daske plalov, at udvide eksisterede og etablere ye sommerhusområder ide for kystærhedszoe. Kommueplae giver mulighed for, at der i forbidelse med kommueplatillæg ka udpeges sommerhusområder ude for kystærhedszoe, kommualbestyrelse har dog ikke erfaret, at der er e efterspørgsel efter sådae områder. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget. 11

12 Idsigelse Lb.r Vedr.: Byforyelse i Gislev Resume: Der er e del dårligt vedligeholdte ejedomme i Gislev, der kue have behov for e byforyelse. E byforyelse af disse ejedomme vil være til gav for lokalsamfudet. Svar: Kommualbestyrelse erkeder, at der i flere lokalsamfud er behov for e byforyelsesidsats, og at behovet er af varierede størrelse. Nogle steder vil edrivig eller byforyelse af ekelte ejedomme gøre e stor forskel, adre steder er der behov for e større sammehægede idsats. Kommualbestyrelse har derfor også besluttet, at der skal ske e registrerig af behovet i kommue og efterfølgede ske e prioriterig af idsatse. Gislev by vil idgå i dette arbejde. Kommualbestyrelse lægger edvidere vægt på, at states edrivigspulje til edrivig af dårlige boliger i ladområdere skal udyttes bedst muligt. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byforskøelse i Hillerslev Sog Resume: Lokalrådet gør med si udvikligspla opmærksom på, at der er behov for byforskøelse i sogets 3 ladsbyer for at fremme bosætige i området. Edvidere peger lokalrådet på, at området skal have udvikligsmuligheder, og at de øsker at få e helhedspla for deres område. Svar: Kommualbestyrelse glæder sig over, at Hillerslev Sog har lavet e udvikligspla for området, der rummer præcise mål, hadliger og aktiviteter. Det er et godt arbejdsgrudlag for et område og for et lokalråd. Det er mage ladsbyer, der har lavet gode udvikligsplaer, der alle rummer gode og perspektivrige øsker for udviklige af deres ladsbyer. Der er aturligvis mage øsker om, at kommue aktivt ivesterer i at fremme udviklig og bosætig i etop deres ladsby. Kommualbestyrelse ville gere kue imødekomme alle disse øsker, me der er ikke økoomisk mulighed for at imødekomme dem alle. Kommualbestyrelse er klar over, at der er behov for byforskøelse i mage af kommues ladsbyer, og at det i første omgag vil gøre e stor forskel for mage ladsbyer, at edslidte og tomme bygiger bliver fjeret. Derfor har kommualbestyrelse også asøgt om ca. 10 mio fra states idsatspulje til edrivig og bygigsforbedrig af edslidte bygiger i laddistriktere. Hvis kommue har held til at få alle disse midler, så vil der i de æste 2 år være ca. 13. mio til edrivig og bygigsforbedrig i kommues ladsbyer. Derudover har kommualbestyrelse igagsat e kortlægig af byforyelsesbehovet i kommues ladsbyer og vil i 2010 foretage e prioriterig af ladsbyeres byforyelsesbehov samt af, hvorår og i hvilket omfag e byforyelse vil blive igagsat. Kommue idgår gere i dialog med ladsbyere om helhedsplaer, og kommues laddistriktskoordiator vil tage iitiativ til dette. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Bymiljø Resume: Kværdrup Lokalråd afører at der er behov for at kommualbestyrelse uderstøtter byes udvikligspotetialer med byforskøelse som i 12

13 Idsigelse Lb.r. Ryslige. Svar: Der hevises til svaret til idsigelse r Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Byvækst og byomdaelse Vedr.: Byvækst. Jordbrugsiteresser j Resume: Regioplaes retigsliie for valg af byvækstområder hadler bladt adet om beskyttelse af ladbrugsejedommee som såda og om afvejig af vækst- og jordbrugsiteresser. Kommue øsker at slette dee retigsliie, idet vi meer, at der er taget de ødvedige hesy ved udpegige af de ye byvækstarealer Fødevare Erhverv øsker, at retigsliie bør bevares, så ma har oget at rette sig efter ved udarbejdelse af ye kommueplatillæg. Svar: Kommue fider fortsat, at retigsliie er ideholdt i de øvrige retigsliier, og at det ikke giver ædriger i admiistratio af kommueplae. Me da Fødevare Erhverv fastholder deres øske, vil kommue imødekomme det. Idstillig: Regioplaes retigsliie idarbejdes i kommueplaes kap. 3 om byvækst og byomdaelse med e y retigsliie med følgede ordlyd: Der skal ved valg af kokrete byvækstområder tages hesy til ladbrugsejedommees arroderigsforhold, således at der i videst mulige omfag udgås idgreb i e i forveje hesigtsmæssig arroderig af ladbrugsejedomme. Ved udlæg af ye byzoearealer skal kommue redegøre for afvejige mellem byvækstiteresser og jordbrugsiteresser. Arealavedelse til miljøfølsomme formål skal ormalt respektere e afstad af 300 m til ladbrugets driftsbygiger med heblik på at forebygge miljøkoflikter Vedr.: Byvækst. Zoestatus. j Resume: Miljøceteret fider, at kommueplaes retigsliier for byvækst skal suppleres med e retigsliie, der skal sikre, at arealer, der tages i avedelse til byformål, skal overføres til byzoe. Edvidere fider miljøceteret, at kommueplaes retigsliie 3.1 bør strammes op, så der ikke står, at byeres udviklig skal ske efter et pricip om vækst idefra og ud, så bye hele tide udgør et sammehægede byområde selvfølgelig afbrudt af grøe områder, der idgår i byes struktur. Miljøceteret fider, at retigsliie 3.1 i stedet for bør have følgede formulerig: Etablerig af ye byområder skal ske i umiddelbar tilkytig til eksisterede bebyggelse (idefra og udefter). Svar: Kommue fider, at de eksisterede retigsliie tilstrækkeligt dækker miljøceterets øskede formulerig, me da miljøceteret fastholder kravet, imødekommes det, dog med e tilføjelse om grøe områder. 13

14 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Det idstilles at states krav imødekommes. Retigsliie 3.1. midterste sætig (Byeres. struktur.) ædres til: Etablerig af ye byområder skal ske i umiddelbar tilkytig til eksisterede bebyggelse (idefra og udefter). Parker og grøe områder, der ligger i eller overføres til byzoe, ases også for at være eksisterede bebyggelse byområde Vedr.: Byvækst. Arealudlæg Resume: Fødevare Erhverv fider, at det samlede arealudlæg til byvækst m.v. i kommueplaforslaget ikke svarer til, hvad de meer er et realistisk iveau i forhold til de reelle behov. Specielt bemærkes de forholdsvise store udlæg til rekreative områder og i særdeleshed det 40 ha store udlæg til rekreativt formål i Højrup. Svar: I drøftelsere om kommueplaforslaget har Miljøceteret taget kommues redegørelse om arealudlæg til efterretig. De væsetligste pukter i redegørelse er, at kommues struktur med mage byer gør, at der udlægges arealer til byvækst flere steder vel videde, at de ikke alle bliver bebygget samtidig. Desude skal udlæggee være hesigtsmæssigt afgræset, således at områdere ka plalægges og byggemodes hesigtsmæssigt, og der ikke efterlades arealer, der er uhesigtsmæssige til fortsat ladbrugsdrift. Specifikt for rammeområde Høj.R.1 er der efterfølgede modtaget forslag til ædrig af afgræsige, således at området reduceres til ca. 13 ha. Det rekreative område ved Ryslige Rys.R.4 reduceres også. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger ud over, hvad der fremgår af kokrete ædriger i rammeområder Høj.R.1 og Rys.R.4. (kort A og 20.7-A) Vedr.: Byvækst i kystærhedszoe j Resume: States Miljøceter øsker, at der tilføjes e retigsliie i kommueplae, der sikrer, at eksisterede rummelighed til byvækst i kystærhedszoe så vidt muligt udyttes, før der udlægges ye byzoearealer. Svar: Kommue fider, at bestemmelse er ideholdt i Lov om plalægig, hvorfor det vurderes ikke at være ødvedigt at medtage de i kommueplae, me da States miljøceter fastholder dette som et krav, medtages de øskede retigsliie i kommueplaes kapitel 3. Idstillig: Der tilføjes e retigsliie med følgede ordlyd: I de kystære zoe forudsættes det som hovedregel, at de rummelighed, der fides i allerede udlagte byzoearealer så vidt muligt udyttes, før der udlægges ye byzoearealer Vedr.: Byvækst Resume: Foreige syes, at der ved placerig af ye bolig- og erhvervsområder skal tages betydeligt hesy til ladskabelige og aturmæssige værdier. 14

15 Idsigelse Lb.r. Svar: Kommualbestyrelse har i udpegige af ye bolig- og erhvervsområder lagt betydelig vægt på hesyet til ladskabelige og aturmæssige kvaliteter. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byvækst. Trasportkrævede erhverv. j Resume: Miljøceteret øsker, at regioplaes retigsliie om sikrig af arealer til trasporttuge erhverv medtages i kommueplae. Svar: Retigsliie medtages i kommueplaes kap. 3. Idstillig: Regioplaes retigsliie idarbejdes i kommueplaes kap. 3 om byvækst og byomdaelse med e y retigsliie med følgede ordlyd: Ved udlæg af arealer til trasportkrævede erhverv skal der lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordede og bæredygtige vejet Vedr.: Ceterstruktur detailhadel Faaborg Resume: Damarks Naturfredigsforeig abefaler, at der bør etableres uderjordiske p-pladser ved evetuel udvidelse af Brugse i Mellemgade. Desude bør der ikke bygges yderligere på området mellem Jysk, Erhvervskotoret, Fioa og Sudveje. Svar: Projekter ved Mellemgade skal ideholde e løsig på parkerigsforholdee, heruder ka uderjordisk parkerig være e af løsigere. I området ved Sudveje må der ikke bygges i det rekreative område lags veje (Faa.R.5). I de øvrige områder fastholdes, at der, hvor der er restrummelighed, eller der sker byomdaelse, skal kue opføres ye bebyggelser, som ka styrke områdets attraktivitet. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Adgagsforhold ved jerbae Rige Resume: Ældrerådet fider, at år der udbygges på de østlige side af statioe i Rige, vil der blive e mere itesiveret færdsel på tværs af bae. Desude er der allerede u problemer med sikkerhede ved passagereres krydsig af sporee ud til perroere. Der abefales følgede tilføjelse til afsittet om støberigrude (side 37 efter 2. afsit): Kommualbestyrelse vil af sikkerhedsmæssige hesy arbejde for e hadicapvelig bro- eller tuelforbidelse over/uder jerbae med adgagsforhold til perroere, år der foreligger beslutig om evetuelle boliger og detailhadel øst for jerbae. Svar: Adgagsforhold for alle heruder også hadicappede er e del af overvejelser ved alle byomdaelsesprojekter. Om det skal ske ved bro eller tuel i dette kokrete tilfælde vides ikke, før der foreligger forslag til udbygig; me at der skal ske e samlet vurderig af behov for krydsig samtidig med forbedrig af adgag til perroer, er kommue eig i. 15

16 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Redegørelse om Støberigrude tilføjes sidste afsit følgede: Ved byomdaelse ved Støberigrude bør adgag til og på tværs af jerbae idgå i overvejelsere Vedr.: Adgagsforhold ved jerbae Rige Resume: Byforum, Rige afører udbygig på støberigrude i Rige vil give e mere ites færdsel af fodgægere mellem områdere øst og vest for jerbae. Det øskes derfor tilføjet at: Kommualbestyrelse vil af sikkerhedsmæssige hesy arbejde for e bro- eller tuelforbidelse over/uder jerbae med adgagsforhold herfra til perroere, år der foreligger e edelig beslutig om boliger og/eller detailhadel øst for jerbae. Svar: Kommualbestyrelse har etop igagsat arbejdet med udviklige af et forslag til Masterpla for Rige by. Her vil bladt adet byomdaelsesarealet øst for jerbae være et vigtigt fokusområde. Trafikforholdee vil blive belyst i dette arbejde. Kommualbestyrelse vil ikke tage edelig stillig til behovet for trafikløsiger, før ed forslaget til Masterpla for Rige foreligger. Det forvetes, at der foreligger et forslag til Masterpla i slutige af 2010 samt at forskellige borgere, foreiger, og virksomheder har været iddraget udervejs. Idstillig: Redegørelse om Støberigrude tilføjes sidste afsit følgede: Ved byomdaelse ved Støberigrude bør adgag til og på tværs af jerbae idgå i overvejelsere Vedr.: Bevarig af Gasværkets bygig i Rige Resume: Byforum, Rige øsker følgede tilføjelse: Gasværkets bygig søges bevaret til kulturelle aktiviteter. Svar: Kommualbestyrelse vil ikke tage edelig stillig hertil, før der foreligger et forslag til Masterpla for Rige, der har iddraget offetlighede på forskellig vis og har været i offetlig hørig. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Ceterstruktur og detailhadel Vedr.: Detailhadel. Bymidteafgræsiger Rige og Faaborg. J Resume: Miljøceter påpeger, at de to bymidteafgræsiger i heholdsvis Rige og Faaborg er ædret i forhold til Regiopla 2005 s bymidteafgræsig. I Rige er der sket ædriger i de østlige del og iddragelse af koloihavegrude. Bymidteafgræsige fremtræder, som Rige har to bymidter. I Faaborg midre reducerig for et midre grøt område. Svar: Vedrørede Rige er der i forslaget sket e fejl, således at der er idsat et kort, som ikke viser de med Miljøceteret aftalte Bymidteafgræsig. 16

17 Idsigelse Lb.r. Forskelle består i, at der er større sammehæg mellem områdere i det aftalte kort. Vedrørede Faaborg er der forude reducerig ved det grøe område ved Markedspladse også sket ekelte justeriger, hvor der har været uhesigtsmæssigheder i forhold til matrikulære forhold. Idstillig: Kort 4.4 (side 35) erstattes af kort 4.4-A og kort 4.5 (side 36) erstattes af kort 4.5-A Vedr.: Detailhadel. Overlap mellem bymidtefuktioer og pladskrævede butikker i Faaborg og Rige. Resume: Miljøceteret afører, at kommue i Faaborg øsker at byomdae Herregårdsceter og omkrigliggede arealer til kotorer, større butikker på mere ed 500 m 2, butikker med pladskrævede varer og ligede. I Rige er der overlap i de sydlige del af erhvervsområdet ved Bygmestervej (Ri.E.6). Overlap mellem bymidtefuktioer og pladskrævede butikker ka accepteres, me kommue skal sikre, at kommede lokalplalægig ku omhadler é af fuktioere. Svar: Miljøceteret medgiver, at det er i orde med et overlap, me at rammere skal tilføjes, at de kommede lokalplalægig ku omhadler e af fuktioere. Der er ikke i det fremsedte materiale e begrudelse for idsigelse. Byer som Rige og Faaborg skal styrkes For de større byer i Faaborg-Midtfy Kommue (Faaborg og Rige) er det vigtigt, at der i bymidte gives de bedste muligheder for at etablere butikker. Derfor plalægges der også til butikker ide for kategorie af pladskrævede varegrupper idefor bymidteafgræsige, såfremt der viser sig e mulighed for dette, hvilket sikrer, at butikkere samles, og at butikkere har syergieffekt med hiade. Byer som Faaborg og Rige skal bl.a. via plalægige sikres bedst muligt mod hård kokurrece fra Odese og Svedborg. Det er derfor vigtigt for kommue, at der sikres de fleksibilitet i lokalplaere, som muliggør både dagligvare-, udvalgsvarebutikker og butikker, der alee forhadler særlig pladskrævede varetyper. Dette sikrer også, at kommue ikke fastlåses uødigt, år e butik øsker at placere sig. Kommues detailhadelsplalægig Det fremgår ikke efter kommues opfattelse af plaloves bestemmelser om detailhadel eller forslag til vejledig om detailhadel, at det i lokalplaer skal fremgå tydeligt, om det er lokalpla til bymidtefuktio eller lokalplaer til pladskrævede varegrupper, ligesom det heller ikke fremgår af lokalplavejledige udsedt og udarbejdet af Miljømiisteriet i Kommues holdig er, at spørgsmålet ka sidestilles med, at der i bl.a. bymidtelokalplaer udlægges arealer, der ka avedes til både dagligvarer, udvalgsvarer samt boliger og erhverv - ude det sker ved agivelse af specifikke byggefelter, der bider e avedelse. Dette sikrer fleksibilitete, hvis det er formålet. 17

18 Idsigelse Lb.r. Kommue øsker derfor ikke at tilføje i rammebestemmelsere, at det i lokalplaer tydeligt skal fremgå, om det er bymidtefuktio, eller lokalpla for pladskrævede varer. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Detailhadel Rige 5 43 Trafik Resume: Udtaler eighed og poiterer at følgede sætig er af stor vigtighed: at e evt. udbygig af støberigrude med butikker må ikke føre til, at der opstår 2 kokurrerede cetre i Rige. Svar: Kommues plalægig for detailhadel vil forsøge at sikre, at Rige bys gode udviklig fortsætter, bl.a. ved ikke at skabe et kokurrerede ceter øst for jerbae. Derfor udlægges der arealer ku til større udvalgsvarebutikker, der ikke vurderes at kokurrere med bymidtes kocetrerede detailhadel, me vil være et ceterområde, der supplerer bymidte. Kommualbestyrelse vil desude vurdere mulighede for butikker ærmere, hvis plaer for omdaelse af området bliver aktuelle, og vil i de forbidelse tage stillig til de kokrete typer af butikker. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Cykelstier lags veje. Resume: Gislev Lokalråd amoder om, at cykelstier mellem Truderup og Gislev samt Ryslige, Fjellerup og Gislev prioriteres højt på grud af trafiksikkerhede. Ligeledes vil elevere have godt af e cykeltur Svar: Alæg af cykelstier prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Det skal bemærkes, at Faaborgvej er statsvej og således hører uder states trafiksikkerhedspla. Amodige er videresedt til vejafdelige, som oplyser, at de er oteret i trafiksikkerhedsplaere. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i trafiksikkerhedsplae Vedr.: Veje, stier Resume: Lokalrådet for Hore Lad øsker fartdæmpede forastaltiger på flere vejstrækiger, byporte samt cykel- og gagstier. Svar: Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Det skal bemærkes, at Bøjde Ladevej er statsvej og hører således uder states trafiksikkerhedspla. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med trafiksikkerhedsplae. 18

19 Idsigelse Lb.r Vedr.: Trafiksikkerhed Hillerslev Højrup Resume: Hillerslev sogs Beboerforeig afører, at trafikke geem åree er steget. Særlig bemærkes forholdee omkrig Hjemly Fri- og Efterskole og trafikke geem Højrup. Øsker at omfartsveje ved Højrup medtages i plaere. Fider, at der magler e hadlepla for kommede trafikbelastig ved råstofudgraviger og øget trafik. Magler, at der fokuseres på allerede eksisterede stier, så de også ka avedes til skolestier. Svar: Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. I forbidelse med asøgiger om ye råstoftilladelser er trafikbelastige et af de pukter, der behadles. Med hesy til stiere er der kotakt til Hillerslev lokalråd om forslagee til stier mv. Der vurderes ikke, at trafikmægde geem Højrup har e størrelse, der fordrer e omfartsvej. Det forvetes, at der geemføres e vejplalægig idefor de kommede år, og her vil spørgsmål om trafikforhold kue tages op. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig i forslaget, idet forholdee behadles i trafiksikkerhedspla, trafikpla og råstoftilladelser Vedr.: Trafik Resume: Damarks Naturfredigsforeig afører, at de går kraftigt id for udbygig af cykel- og gagstier, så det er muligt at færdes sikkert til skole, arbejde og de rekreative områder. Stisystemet bør sikres bedst. Ved ye vejalæg og reoveriger skal fauapassager tækes id i projektere. Svar: Kommue er eig i betragtigere. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Trafik Resume: Friluftsrådet roser afsittet om trafiksikkerhed. Bemærker, at kollektiv trafik også bør betjee de rekreative områder som Svaige Bakker og Tarup Davide. Svar: E ærmere fastlæggelse af service for de kollektive trafik vil ske med de kollektive trafikpla, som udarbejdes af FyBus i sammehæg med de øvrige fyske kommuers og Regio Syddamarks trafikplaer. Kommue fastlægger servicetilbudet for de kommuale kørsel og Regio Syddamark for de regioale (d.v.s. på tværs af kommuere). Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med de kommede pla for kollektiv trafik. 19

20 Idsigelse Lb.r Vedr.: Trafik Allested-Vejle Resume: Allested-Vejle Lokalråd øsker hastighede edsat geem bye og etablerig af katstriber. Afører, at det er væsetligt for beboere; især for de bløde trafikater. Svar: Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Øsket er oteret i plae. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med trafiksikkerhedsplae Vedr.: Trafik Ferritslev / Rolfsted Resume: Lokalrådet for Rolfsted Sog fider, at vejreservatioe på hovedkort 5 bør udgå af kommueplae, da ige ka se det realistiske i projektet og målet hermed. Det bør ikke være muligt fremover at afvise trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Ørbækvej med hevisig til e kommede urealistisk vejforlægig. Svar: Ved udarbejdelse af kommuepla 2009 har kommue valgt at fastholde de i Regioplae fastlagte vejreservatioer og afvete e ærmere vurderig heraf i forbidelse med e kommede trafikplalægig. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med kommede trafikplalægig Vedr.: Trafik Faldsled-Millige-Svaige Resume: Lokalrådet Faldsled-Millige-Svaige getager øsket om cykelsti på Assesvej mellem Faldsled og Svaige. Desude peges på, at krydset Assesvej/Kirkegyde er problematisk. Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Det skal bemærkes, at Bøjde Ladevej er statsvej og hører således uder states trafiksikkerhedspla. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med trafiksikkerhedsplae Vedr.: Omfartsvej Kværdrup Resume: Kværdrup Sogs Lokalråd øsker ikke e omfartsvej ord om bye. De afører, at det vil dræe bye for liv og vækstuderstøttede trafik. Desude vil det spærre for e byudviklig mod ord. Svar: Ved udarbejdelse af kommuepla 2009 har kommue valgt at fastholde de i Regioplae fastlagte vejreservatioer og afvete e ærmere vurderig heraf i forbidelse med e kommede trafikplalægig. 20

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Fourieranalyse MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Fourieraalyse. udgave 7 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for fourierrækker og fouriertrasformatio. Det forudsættes i dette otat, at ma har rådighed over matematiklommeregere

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger.

Du skal redegøre for løsning af ligninger og herunder behandle omformningsreglerne for ligninger. Eksamesspørgsmål mac7100 maj/jui 013. Spørgsmål 1: Ligiger Du skal redegøre for løsig af ligiger og heruder behadle omformigsreglere for ligiger. Giv eksempler på hvorda forskellige ligigstyper (lieære,

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f Koica Miolta 190f Til almidelige kotorbehov Kotorsystem Koica Miolta 190f Koica Miolta 190f, kotorsystem Fra grudlæggede smart til ekstra itelliget Koica Miolta 190f har stort set alt, som det lille kotor

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Med serien Super let PS kan børn allerede fra 6 år få succes med deres første

Med serien Super let PS kan børn allerede fra 6 år få succes med deres første Superbør er super lette bøger til legelæsig og læsetræig allerede fra 5 år, det vil sige til det sidste år i børehave og til bh.kl. 1. klasse. Børee får her et tilbud på gode oplevelser, mage samtaleemer

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 De perfekte kombiatio til pritbrache Produktiossystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 produktiossystem Kokurrecedygtig udskrivig For at opå succes på markedet i dag skal ma som modere virksomhed

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

Administartive oplysninger.

Administartive oplysninger. DGU r. Stamoplysiger LOOP Nr. Lokal betegelse Matrikkel Nr.: X koordiat Y Koordiat Z kote. 98.853 3.21.03.01 G1-1 6a/7c, Tåig by 552020,95 6207170,19 66,58 T Admiistartive oplysiger. koordiat oplysiger

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014 Kabe - bladet 29. årgag r. 1 forår 2014 INTERCAMP og KABE fortæller i e pressemeddelelse, at de fra 1. jauar 2014 idleder et flerårigt samarbejde med de professioelle campist Peer Neslei fra CAMPINGFERIE.Dk

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Adfærdsmodel for persontrafik

Adfærdsmodel for persontrafik Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS Adfærdsmodel for persotrafik Faglig rapport fra DMU, r. 348 Marts 2001 [Tom side] Miljø- og Eergimiisteriet Damarks Miljøudersøgelser ALTRANS

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier

FUNKTIONER del 2 Rentesregning Eksponentielle udviklinger Trigonometriske funktioner Potensfunktioner Polynomier FUNKTIONER del Retesregig Ekspoetielle udvikliger Trigoometriske fuktioer Potesfuktioer Polyomier -klssere Gmmel Hellerup Gymsium Idhold RENTESREGNING... 3 Kotiuert rete... EKSPONENTIELLE UDVIKLINGER...

Læs mere