Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan Udgave A: Rækkefølge som forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag"

Transkript

1 Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010

2 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig.. 3 Idsigelser r. r. i de trykte kommue pla o verskrift r. i dette dokumet 1 5 Faaborg-Midtfy i iteratioal og regioal sammehæg Byeres og laddistrikteres samspil og roller Byvækst og byomdaelse Ceterstruktur og detailhadel Trafik Kultur og ladskab Natur og miljø Ferie- og fritidsområdet Byggeri og erhverv i det åbe lad Tekiske alæg Miljøvurderig Forslag til Ageda 21-strategi Lokalsamfudsvurderig Idledig rammedel Geerelle rammebestemmelser Forstædere Ladbrugsladet Skov- og bakkeladet Det maritime Sydfy Motorvejsbådet 76 Bilag: Liste med idsigere... 93

3 Idledig Hvidboge ideholder et resume af de idkome skriftlige hevedelser i forbidelse med de offetlige hørig af forslaget til kommuepla Til disse er kyttet et svar, som beskriver behadlig af hevedelse. Sluttelig e idstillig til de politiske behadlig. Ud over de idkome hevedelser er også medtaget ædrigsforslag på baggrud af adre hevedelser. Bl.a. kommetarer fremkommet på de afholdte borgermøder eller forhold vi er blevet opmærksomme på i forbidelse med ade sagsbehadlig i kommue. Proces og behadlig m.v. Forslag til kommuepla 2009 blev godkedt af kommualbestyrelse de 10. marts 2009 og sedt i offetlig hørig. Hørigsperiode var de 1. april 1. jui 2009, i hvilke der blev afholdt 3 borgermøder, hvor kommetarere blev ført til referat. Samtidig var Masterpla for Faaborg også i hørig. Dee hvidbog er oplæg til politikeres behadlig af forslag til kommuepla 2009 og de idkome hevedelser med heblik på edelig vedtagelse af kommueplae. Godkeder kommualbestyrelse hvidboge, vil det betyde ædriger til forslaget. Nogle af disse ædriger berører adre ed dem, der har idsedt idsigelse/bemærkiger. Derfor idstilles, at de sedes ud i supplerede hørig i 4 uger, således at evetuelt adre berørte parter har mulighed for at kommetere disse ædriger(plaloves 27). Det betyder, at det ku er ædrigere, der er til hørig, ikke hele plae. Hørigsperiode er sat til 26. jauar 1. marts Efter dee supplerede hørigsperiode vil kommualbestyrelse tage stillig til evetuelle idsigelser/ bemærkiger til disse ædriger i forbidelse med edelig vedtagelse af Kommuepla Materialet til de supplerede hørig er e sammefatig af de foreslåede ædriger i dee hvidbog og kortbilagee er idetiske med hvidboges. Hvidboges opbygig Hevedelsere har fået et ummer. Me da flere har mere ed et pukt, er de ekelte hevedelser delt op i afsit med hver sit løbeummer. Eksempel: Miljøceter Odese har bl.a. haft bemærkiger til vejadgag ved Faaborg Campig og sommerhusområder i kystærhedszoe. Miljøceterets hevedelse har fået r. 19, og afsittee har fået heholdsvis lb.r. 15 og 33. I det følgede heviser første koloe til kapitlet og ade koloe til sidetallet i det trykte forslag til kommuepla. Tredje koloe afører ummer på idsigelse og fjerde koloe de ekelte afsit i idsigelse. Sidste koloe afører med et j, om det idstilles medtaget i de supplerede hørig. Der er to udgaver af hvidboge (idholdet er det samme). - Udgave A, der følger idholdsfortegelse i forslag til kommuepla. Her er hevedelsere splittet op, således at afsit med samme eme er samlet. - Udgave B, hvor de ekelte hevedelser er sat fortløbede. Der er de samme kortbilag til begge udgaver. Kortbilagee ligger som selvstædigt dokumet. Begge udgaver + kortbilag ka ses på og udskrives fra kommues hjemmeside.

4 Idsigelse Lb.r. 1 5 Faaborg-Midtfy i iteratioal og regioal sammehæg Vedr.: Udviklige geerelt Resume: Kommueplae er et fit geemarbejdet forslag, og det glæder lokalrådet at se, at der er god overesstemmelse mellem kommuepla og områdets udvikligspla. Nye udstykiger til boliger i begge byer samt til erhverv i Espe. Lokalrådet er eig i, at der skal se pæt ud i ladsbyere, me uderstreger, at tryghed er lige så vigtigt for trivsele, da det er afgørede for bør og uges muligheder for et aktivt fritidsliv, at de trygt ka færdes på cykel i deres lokalområde. Derfor opfordrer lokalrådet kommualbestyrelse til hurtigst muligt at få realiseret kommueplaes oplæg til cykelstier lags det overordede vejet og udbygig af de lokale cykelstier. Svar: Kommualbestyrelse er eig i, at trafiksikkerhed er vigtig for, at bør og uge ka færdes trygt på og ved de trafikerede overordede veje. Cykelstier er imidlertid dyre alæg, og i disse år er e væsetlig del af kommueres begræsede alægsmidler asporet til via statslige puljer at blive brugt på reoverig af skoler, dagistitutioer, sportshaller og ligede. Kommualbestyrelse lægger dog også vægt på at få etableret cykelstier lags de overordede veje, og har således i budgettet for 2010 sikret alæg af e cykelsti mellem Rige og Ryslige. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Overordet trafik (Veje, kollektiv trafik og færger) Resume: Foreige fider, at forbedrige af Bøjde og Fyshav skal samordes med e bedre og mere attraktiv kollektiv trafik, så e bedre forbidelse ikke esidigt uderstøtter privatbilisme. Edvidere peger foreige på, at e y vejførig geem de sydfyske alper mellem Nyborg og Bøjde og mellem Odese og Bøjde ikke er acceptabel. Svar: Kommualbestyrelse er eig i, at e forbedret forbidelse bør uderstøttes af e attraktiv kollektiv trafik. Kommualbestyrelse vil da også så vidt muligt arbejde for at uderstøtte dette. I dette arbejde vil kommualbestyrelse vurdere behovet øje. Kommue er ikke asvarlig for vejførigere til Bøjde, idet der er tale om overordede statsveje, hvorfor state har asvaret. Me kommue vil som samarbejdsparter og som hørigspart tillægge de ladskabelige hesy betydelig vægt. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Kommueplaes forhold til Regioes udvikligspla Resume: Regio Syddamark fider alt i alt, at kommueplaforslaget giver et godt idblik i Faaborg Midtfy Kommues ege udvikligsøsker og kommues taker om de regioale udviklig i bredere forstad. Derfor vurderes plae at dae et godt grudlag for de fortsatte dialog om udviklige af Det gode liv i Regio Syddamark Svar: Kommualbestyrelse ser frem til de videre dialog med regioe om udviklige i Regio Syddamark. 4

5 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Byeres og laddistrikteres samspil og roller Vedr.: Gislevs status i byrollere Resume: Gislev bør udpeges til større lokalby. Udpegige må ikke ske alee ud fra befolkigstal i bye, me også i opladet. Lokalrådet peger på, at Gislev ku ligger 5 km fra motorveje, og at bye ligger 20 mi. bilkørsel fra heholdsvis Svedborg, Nyborg og Odese. Gislev har derfor et stort udvikligspotetiale, som kommue bør uderstøtte og ikke begræse. Superbrugses areal er edvidere udvidet med 30%. Der peges på, at det ikke ku er i de cetrale byområder, der er vækst Ørbæk by ved Nyborg er et eksempel på e midre by i vækst. Gislev bør være e del af motorvejsbådet. Svar: Kommualbestyrelse har bladt adet udpeget byeres forskellige roller ud fra de ekelte byers særlige styrker og potetialer for vækst samt ud fra de udviklig, byere har haft geem de seeste 12 år. Der er tale om år, hvor der har været historisk vækst i Damark. Byer som Kværdrup og Ryslige ligger tæt ved motorveje, og det er byer, som ikke har haft e markat større vækst ed adre byer af samme størrelse. Det vurderes imidlertid, at disse to byer p.g.a deres ære beliggehed til de ye motorvej har særlige gode forudsætiger for vækst e vækst der kue ligge på iveau med de ordlige del af kommue ide for bosætig, me i Kværdrup også erhverv. Ryslige og Kværdrup vurderes således til at have et oget større vækstpotetiale ed Gislev. Det skal samtidig uderstreges, at kommues udpegig af Gislev som midre lokalby er et udtryk for, at kommualbestyrelse fortsat meer, at bye har et vækstpotetiale, som skal uderstøttes, og det uderstreger de ye byggemodig af byggegrude i Gislev da også. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Bevarelse af Haastrups uværede status som byvækstby med plalægig for boliger og erhverv Resume: Haastrup Udvikligsråd protesterer mod, at Haastrup ladsby ikke har fået e status som lokalceter på samme vis som i Faaborg Kommuepla. Haastrup Udvikligsråd tilkedegiver, at kommueplaforslaget begræser bye i e aldersmæssig foryelse samt i at opretholde byes istitutioer så som friskole, itegreret børeistitutio, dagligvarebutik m.v. Udvikligsrådet har samtidig leveret e rapport, der diskuterer kommueplaes geerelle betydig for Haastrup i kommueplaperiode Svar: Faaborg-Midtfy Kommue og des byer er i skarp kokurrece om vækst og udviklig med adre byer og ladsbyer på Fy og i reste af ladet. E kokurrece der særligt geem de seeste 20 år er blevet forstærket af, at virksomheder i stigede omfag har cetraliseret sig i regioers større byer eller har flyttet produktioe øst på. Det betyder, at edu flere byer og ladsbyer er blevet eller i stigede omfag bliver afhægige af bosætig, og edu flere er eller bliver udfordret på alee at kue fastholde de uværede bosætig. 5

6 Idsigelse Lb.r. Kommues større byer er dog trægte særligt i kokurrece fra stærke byer som Svedborg og Odese, me også fra øvrige større byer på Fy. Hvis de større byer i kommue ikke formår, at klare sig godt i kokurrece, så vil det gå ud over kommues samlede idtægtsiveau og dermed true serviceiveauet i hele kommue. Hele kommue er derfor afhægig af, at de større byer klarer sig godt, og derfor er kommualbestyrelse også ødt til at prioritere idsatse og ivesterigere i de større byer. Som sagt lægger kommualbestyrelse dog vægt på, at alle byer og ladsbyer har udvikligsmuligheder. Det betyder, at ladsbyer som Haastrup vil få mulighed for geemsitligt at udbygge med 1 til 2 bolig om året. Således vil der måske ogle år ikke blive udbygget, mes der i adre år udbygges med lidt mere. Set heover de seere år svarer disse muligheder til de efterspørgsel, der har været i Haastrup i de seere år. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byeres og laddistrikteres samspil og roller Resume: Damarks Naturfredigsoreig fider, at der ikke bør gives mulighed for udbygig af deltidsboliger i i det maritime område, da det vil medføre affolkig af øer og dele af byområdet. Edvidere vil det presse boligmarkedet og begræse borgere i køb af heltidsboliger. I motorvejsbådet bør det sikres, at der ikke bliver tale om e massiv reklamefacade som i Hedested. E y badestrad i Faaborg vil ødelægge områdets værdier og kvaliteter. Edvidere bør et søsportsceter kaldes for sejl- og rosportsceter, idet støjede vadsport bør udgås. Svar: Kommualbestyrelse vil arbejde for, at Faaborg så vidt muligt ku får tilflytig af heltidsborgere til bye. Adre byer, der læge har ligget med store tidsmæssige afstade fra byer med kocetratioer af virksomheder, har igeem flere år måttet acceptere deltidsboliger for at sikre, at bygiger m.v. i bye blev vedligeholdt, og at der periodevis var liv i bygigere. Derudover ka deltidsboligejere med tide blive til fuldtidsborgere. Kommualbestyrelse vil følge udviklige og behovet øje. Kommualbestyrelse er meget bevidst om, at erhvervsarealer lags med motorveje ikke må udvikle sig som massive reklamefacader som ved Hedested. Kommualbestyrelses bemærkiger til evt. y badestrad i Faaborg ka ses i hvidboge til Masterpla Faaborg. Aktive søsportsforeiger er allerede i gag med at plalægge etablerige af et søsportsceter på have. Der idgår ikke oge støjede søsportsgree i søsportsceteret, som af foreigere kaldes for et oplevelsesceter. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger Vedr.: Byroller Resume: Lokalrådet fider, at det samlede aktivitetsiveau i Korith området, som udover Korith omfatter Øster Hæsige og Haagerup, ligger på iveau med de øvrige større lokalbyer, hvorfor Korith vil placeres bladt større 6

7 Idsigelse Lb.r. lokalbyer. Lokalrådet fider edvidere, at det ikke ku ka være befolkigstal og erhverv, der er afgørede. Svar: Omfaget af borgere og erhverv har betydig for behovet for ivesteriger i offetlig service så som skoler, børehaver, veje, idrætsalæg m.v. Derfor har befolkigstal og erhverv også e relevat betydig i forhold til udpegige af midre og større lokalbyer. Disse forhold har således haft afgørede betydig, me adre forhold har også spillet id. Eksempler herpå er eksisterede service i byere, så som skoler, fritidsalæg, omfaget af detailhadel samt potetialere for e markat vækst i bosætig og erhverv. Kommualbestyrelse fider, at det er positivt, at de 3 byer Korith, Øster Hæsige og Haagerup har et godt og udbytterigt samarbejde om udviklige af området, hvilket er et vigtigt fudamet for at fastholde og fremme e positiv udviklig. De 3 byer udgør imidlertid ikke e sammehægede by, me de 2 midre byer er oplad til Korith, hvilket er e helt aturlig bystruktur. Adre midre lokalbyer har også opladsbyer, der er afhægige af service i de lidt større by. Korith er derfor også blevet udpeget som e midre lokalby, da de er og fortsat skal være e cetral serviceby for de midre byer i Koriths oplad. Kommualbestyrelse fider ikke, at udpegige af Korith som midre lokalby vil begræse byes muligheder for at fremme e positiv udviklig i bye. Kommualbestyrelse har edvidere lagt vægt på, at alle byer har fået udvikligsmuligheder, der svarer til udviklige geem de seere år, der vel og mærke var markate vækstår. Såfremt det viser sig, at de plalagte udlæg til boliger og erhverv ikke svarer til behovet, skal der hurtigst muligt søges udlagt ye arealer hertil. Kommualbestyrelse fider på baggrud af oveævte, at der ikke skal ædres i udpegige af Korith som midre lokalby. Idstillig: At der ikke ædres i udpegige af Korith som midre lokalby Vedr.: Arealudlæg ved de større byer kotra de midre ladsbyer Resume: Friluftsrådet er bekymret for de store arealudlæg ved de større byer, og at de midre byer ikke har mulighed for ybyggeri som eksempelvis Haastrup, hvor øsket er stort. Svar: Faaborg-Midtfy kommue er, som det fremgår i kommueplaforslaget, begustiget med rigtig mage små og flere større byer. Byere har forskellige behov for ivesteriger i service og udviklig alt efter byeres størrelse, udvikligsmuligheder og potetialer. Kommue har begræsede økoomiske muligheder for at uderstøtte ivesteriger i offetlig service i alle kommues byer, og derfor er det ødvedigt at prioritere ivesterigs- og idsatsiveauere i byere. Rige og byere i forstædere og motorvejsbådet, er de byer, der har haft størst og forvetes at ville få størst tilflytig i de kommede år, og det er derfor også byer i disse områder, der har fået store arealudlæg. Arealudlæggee er imidlertid ikke større, ed at de svarer til udviklige i de seere år. Faaborg har også fået store arealudlæg, me det skyldes, at bye igeem de seere år ikke har fået udlagt e byudvikligsretig, der ka sikre e foruftig byudviklig i de æste mage år i Faaborg. Haastrup har fortsat udvikligsmuligheder, der rimeligvis svarer til udviklige i de seere år. 7

8 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byrolle og multikulturhus Allested-Vejle Resume: Allested-Vejles placerig i forstædere passer godt til lokalrådets og områdets ege opfattelse af lokalsamfudet. Området har lavet e udvikligspla med 3 idsatsområder: Trafikke geem bye, etablerig af multikulturhus samt etablerig af stier. Svar: Kommualbestyrelse tager lokalrådets bemærkiger til efterretig og vil samtidig aerkede bye for des aktive idsats for at udvikle idee om et multikulturhus, samt at området selv formår at rejse e væsetlig del af fiasierige til multikulturhuset. Kommualbestyrelse har derfor også med glæde bidraget til fiasierige. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byrolle / PULS Fy Resume: Fyslads bestyrelse fider, at de overordede beskrivelse af kommue og des byer og laddistrikter overordet set er udmærket. Kommue bør i udviklige basere sig på forskellighedere og uderstøtte e udviklig i de ekelte lokalsamfud med udgagspukt i deres styrker og svagheder. Fyslads bestyrelse fider edvidere, at iddragelse af koklusioere fra de fyske rapport PULS Fy bør udgå af kommueplae, da rapportes fokusområder og kriterier for bedømmelse af de ekelte byer ikke matcher de værdier, tilflyttere m.v. lægger vægt på. Eksempelvis (så) har flere byer i de ordlige del af kommue ikke gode bedømmelser i PULS Fy rapporte, me det er alligevel disse områder, der har markat tilflytig. Svar: Kommualbestyrelse fider, at der i kommueplae lægges stor vægt på områderes og byeres forskellige styrker og svagheder og er eig med Fyslads bestyrelse i, at udviklige af kommue skal tage afsæt i disse. Rapporte PULS Fy ideholder e vurderig af de fyske byers kvaliteter idefor eksempelvis bymiljø, kulturhistorie, omgivede ladskaber m.v. Aalyse giver først og fremmest de ekelte by mulighed for at vurdere, om der er forhold i bye, som med fordel ka udyttes bedre, eller som bør forbedres, så ma ka styrke byes udvikligspotetiale ide for bosætig. Kommualbestyrelse er eig i, at der ikke ødvedigvis er e sammehæg mellem aalyses resultater og grade af tilflytig byere i de ordlige del af kommue er som ævt eksempler herpå. Alligevel meer kommualbestyrelse, at aalyse siger oget om, hvilke særlige opmærksomhedspukter byere har, og hvilke idsats der ka være ødvedig for at styrke disse byers kokurreceeve i forhold til kokurrerede byer ude for kommue. Derfor har kommualbestyrelse også besluttet, at der skal laves e helhedspla for Årslev/Sdr. Nærå, der skal uderstøtte og fremme bosætigskvalitetere i bye. Kommualbestyrelse fider samlet set ikke, at iddragelse af PULS Fys koklusioer skal udgå af forslaget. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget. 8

9 Idsigelse Lb.r Vedr.: PULS Fys karaktergivig af byer Resume: Fyslads bestyrelse fider edvidere, at iddragelse af koklusioere fra de fyske rapport PULS Fy bør udgå af kommueplae, da rapportes fokusområder og kriterier for bedømmelse af de ekelte byer ikke matcher de værdier, tilflyttere m.v. lægger vægt på. Eksempelvis har flere byer i de ordlige del af kommue ikke gode bedømmelser i PULS Fy rapporte, me det er alligevel disse områder, der har markat tilflytig. Svar: Se idsigelse r Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Beskrivelse af forstædere Resume: Det abefales, at Faaborg-Midtfy Kommue plalægger forstædere således, at de ikke kommer til at fremstå som forstædere Dyrup og Bellige i Odese Kommue. Hvis det skal være attraktivt for uge at flytte til Faaborg-Midtfy, så skal vi adskille os fra parcelhusbyere. Det er vigtigt, at bevare ladsbypræget, hvor, kirker, præstegårde, gårde, marker og atur tæt på bye fortsat præger forstædere, og at der gives gode rekreative muligheder for både bør og gamle. Svar: Kommualbestyrelse er eig i, at det er vigtigt at uderstøtte og udytte forstadsbyeres kvaliteter, som typisk er det opridelige kulturmiljø samt ærhede til det åbe lad, ladskabet og ature. Kommualbestyrelse er også eig i, at ye bebyggelser skal adskille sig fra tidligere tiders bebyggelser, og at det rekreative skal have e særlig plads i ye boligområder. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Kommetar til byrolle og udviklig m.v. Resume: Kommueplae er forbavsede uambitiøs for Kværdrup Sogs vedkommede. Lokalrådet meer, at kommueplae må have et 50 årigt perspektiv. Lokalrådet aerkeder dog det stor arbejde, der er lagt i plae. Kværdrup har e positiv befolkigsvækst. Vigtigt kommue uderstøtter dette og ikke begræser byes muligheder for udviklig. Der er behov for e revurderig af arealudlæggee ved Kværdrup. Lokalrådet er eig i udpegige af Kværdrup som større lokalby og som e del af motorvejsbådet. Det er vigtigt at bemærke, at kommue har dagistitutioer, skoler, bibliotek, fritids- og halfaciliteter, som ikke kræver yderligere ivesteriger for at kue huse flere tilflyttere. Området fider, at kommueplaforslaget ku fremskriver områder for parcelhuskvarterer og erhvervsområder i tæt tilkytig til de eksisterede områder. Det er ikke ytækig og helhedssy. I Truderup er der ku kostateret de eksisterede forhold. Truderup og Kværdrup er historisk og kulturelt budet samme, og det bør de uværede motorvej ikke ædre på. Området øsker et samlet og sammehægede lokalområde med erhvervsarealer i tæt forbidelse med motorveje, udbygig af grøe 9

10 Idsigelse Lb.r. områder i Truderup og udbygig af muligheder for byudviklig i Truderup. Svar: Kommueplae har et 12 årigt perspektiv, me har, hvis de bliver realiseret, e kosekves der rækker lagt ud over de 12 år. Kommualbestyrelse uderstreger i kommueplae, at Kværdrup har udvikligspotetialer, som skal uderstøttes. I første omgag er der udlagt erhvervsarealer og arealer til boliger. Truderup er kulturelt set forbude med Kværdrup, me byere er fysisk set ikke sammebude. Kommualbestyrelse vurderer, at Truderup er e ladsby på liie med adre ladsbyer i kommue, som har et godt sammespil med si ærmeste serviceby Kværdrup, hvilket er e aturlig bystruktur. Kværdrup by er etop udpeget som større lokalby, da de skal være lokal serviceby for ladsbyere i sit oplad, Kommualbestyrelse syes samlet set, at kommueplaforslaget ikke lægger begræsiger på Kværdrups udviklig og på de kulturelle sammekytig, der er mellem de to byer. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Områdeopdelige Resume: Lokalrådet i Krarup Espe er ervøse for, at byeres beliggehed i ladbrugsladet betyder, at området vil blive opfattet som et isoleret og stagerede sted at bo. Fra både Krarup og Espe er der ku 10 mi. til motorveje. Lokalrådet håber, at politikere og embedsmæd agter at sætte hadlig bag ordee, at ladbrugsladet skal tilbyde samme velfugerede samfud som de højt prioriterede områder Forstædere. Svar: Opdelige af kommue i områder er et udtryk for de forskellige områders potetialer for e positiv udviklig. Ladbrugsladets udvikligspotetialer skal derfor uderstøttes og udvikles på samme vis som de øvrige områder i kommueplae. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Haastrup som byvækst Resume: Det er med stor udre at erfare, at Haastrup ikke er udpeget som byvækst by (midre eller større lokalby) og dermed også fremtidsmulighedere for DTE. DTE er e af kommues største virksomheder med 300 asatte, hvoraf de 120 er i Haastrup. Svar og Idstillig: Der hevises til idsigelse 23.1 for besvarelse af, hvorfor Haastrup ikke er udpeget som byvækstby. Vedrørede virksomhedes udvikligsmuligheder hevises til idsigelse Vedr.: Udvikligspotetiale og byforskøelse Resume: Ryslige Lokalrådet er meget tilfreds med at være e del af motorvejsbådet, da bye har udvikligspotetialer specielt til bosætig og midre erhverv. Der gøres opmærksom på, at der er mulighed for opkoblig på lyslederforbidelse Ryslige Fjellerup og Lørup. Lokalrådet fider, at det tiltag, der er i gag med hesy til byforskøelse i området omkrig Blaakærvej, Hestehavevej og Rødamsvej, vil løfte området og gøre Ryslige mere attraktiv i tilflytters øje. 10

11 Idsigelse Lb.r. Svar: Kommualbestyrelse fider det ove ud vigtigt, at Ryslige Lokalråd klart ser ege udvikligspotetialer, og ser med tilfredshed at Lokalrådet også aktivt er ivolveret i byforskøelsesprojektet og i udviklige af Rysligehalle. Idstillig: Medfører ikke ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Masterpla Faaborg. Iddragelse i de videre plalægig Resume: Er tilfreds med masterplaes beskrivelse af eksisterede forhold og forslag til udvikligsområder. Foreige håber at blive iddraget ved plalægige af ybyggerier, f.eks. kulturhus, udvidelse af Sudskole. Afører, at udviklige af De rekreative promeade bør forholde sig til bevarigshesyet i Østerbrokvarteret. Svar: Kommualbestyrelse ser meget positivt på foreiges iteresse og velvilje til at gå id i arbejdet med større offetlige ybyggerier og byomdaelser i Faaborg og omeg. Foreige vil blive kotaktet i hvert ekelt tilfælde. Kommualbestyrelse ka dog ikke på forhåd tilkedegive, i hvilket omfag foreige vil blive iddraget, da det ka variere fra sag til sag. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger Vedr.: Byeres og laddistrikteres samspil og roller Resume: Idsiger takker for e digital kommuepla og aerkeder det store arbejde, der er lagt i kommueplae. Området (Falsled, Millige og Svaige) frygter, at kommualbestyrelse vurderer, at området er ude udvikligspotetiale. Hvilket afvises af området. De gør opmærksom på, at de har befolkigstilvækst, at der er udstykket 8 grude de seeste 3 år i Faldsled. Edvidere er der bygget yt i Svaige og ved Højbolud. Samtidig er der etableret flere midre virksomheder, og Brugse i Millige er udvidet. Skole har bygget til, og Svaige halle er i gag med e omfattede reoverig. Det er for svært at fide ye byggegrude i området, derfor abefales det, at området bevarer by- og ladzoestatus, så der er lettere adgag til at bygge yt. Området abefaler, at der i kommueplae gives mulighed for at udvide eksisterede sommerhusområder og udlægge ye ude for kystærhedszoe, eksempelvis ved Højbolud. Svar: Kommualbestyrelse er klar over, at Faldsled, Svaige og Millige er ide i e positiv udviklig, og det er glædeligt. Det skyldes aturligvis flere faktorer, me også at lokalsamfudet deltager aktivt i udviklige af området. Derfor har kommualbestyrelse også bidraget økoomisk til etablerige af kuststofgræsbae, til Svaeøgleprojektet, samt til reoverig af halle. Kommueplae giver i dag mulighed for, at der årligt ka etableres 1-2 boliger i de ekelte ladsbyer, hvilket svarer fit til udviklige i de seere år. Det er ikke muligt, jf de daske plalov, at udvide eksisterede og etablere ye sommerhusområder ide for kystærhedszoe. Kommueplae giver mulighed for, at der i forbidelse med kommueplatillæg ka udpeges sommerhusområder ude for kystærhedszoe, kommualbestyrelse har dog ikke erfaret, at der er e efterspørgsel efter sådae områder. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget. 11

12 Idsigelse Lb.r Vedr.: Byforyelse i Gislev Resume: Der er e del dårligt vedligeholdte ejedomme i Gislev, der kue have behov for e byforyelse. E byforyelse af disse ejedomme vil være til gav for lokalsamfudet. Svar: Kommualbestyrelse erkeder, at der i flere lokalsamfud er behov for e byforyelsesidsats, og at behovet er af varierede størrelse. Nogle steder vil edrivig eller byforyelse af ekelte ejedomme gøre e stor forskel, adre steder er der behov for e større sammehægede idsats. Kommualbestyrelse har derfor også besluttet, at der skal ske e registrerig af behovet i kommue og efterfølgede ske e prioriterig af idsatse. Gislev by vil idgå i dette arbejde. Kommualbestyrelse lægger edvidere vægt på, at states edrivigspulje til edrivig af dårlige boliger i ladområdere skal udyttes bedst muligt. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byforskøelse i Hillerslev Sog Resume: Lokalrådet gør med si udvikligspla opmærksom på, at der er behov for byforskøelse i sogets 3 ladsbyer for at fremme bosætige i området. Edvidere peger lokalrådet på, at området skal have udvikligsmuligheder, og at de øsker at få e helhedspla for deres område. Svar: Kommualbestyrelse glæder sig over, at Hillerslev Sog har lavet e udvikligspla for området, der rummer præcise mål, hadliger og aktiviteter. Det er et godt arbejdsgrudlag for et område og for et lokalråd. Det er mage ladsbyer, der har lavet gode udvikligsplaer, der alle rummer gode og perspektivrige øsker for udviklige af deres ladsbyer. Der er aturligvis mage øsker om, at kommue aktivt ivesterer i at fremme udviklig og bosætig i etop deres ladsby. Kommualbestyrelse ville gere kue imødekomme alle disse øsker, me der er ikke økoomisk mulighed for at imødekomme dem alle. Kommualbestyrelse er klar over, at der er behov for byforskøelse i mage af kommues ladsbyer, og at det i første omgag vil gøre e stor forskel for mage ladsbyer, at edslidte og tomme bygiger bliver fjeret. Derfor har kommualbestyrelse også asøgt om ca. 10 mio fra states idsatspulje til edrivig og bygigsforbedrig af edslidte bygiger i laddistriktere. Hvis kommue har held til at få alle disse midler, så vil der i de æste 2 år være ca. 13. mio til edrivig og bygigsforbedrig i kommues ladsbyer. Derudover har kommualbestyrelse igagsat e kortlægig af byforyelsesbehovet i kommues ladsbyer og vil i 2010 foretage e prioriterig af ladsbyeres byforyelsesbehov samt af, hvorår og i hvilket omfag e byforyelse vil blive igagsat. Kommue idgår gere i dialog med ladsbyere om helhedsplaer, og kommues laddistriktskoordiator vil tage iitiativ til dette. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Bymiljø Resume: Kværdrup Lokalråd afører at der er behov for at kommualbestyrelse uderstøtter byes udvikligspotetialer med byforskøelse som i 12

13 Idsigelse Lb.r. Ryslige. Svar: Der hevises til svaret til idsigelse r Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Byvækst og byomdaelse Vedr.: Byvækst. Jordbrugsiteresser j Resume: Regioplaes retigsliie for valg af byvækstområder hadler bladt adet om beskyttelse af ladbrugsejedommee som såda og om afvejig af vækst- og jordbrugsiteresser. Kommue øsker at slette dee retigsliie, idet vi meer, at der er taget de ødvedige hesy ved udpegige af de ye byvækstarealer Fødevare Erhverv øsker, at retigsliie bør bevares, så ma har oget at rette sig efter ved udarbejdelse af ye kommueplatillæg. Svar: Kommue fider fortsat, at retigsliie er ideholdt i de øvrige retigsliier, og at det ikke giver ædriger i admiistratio af kommueplae. Me da Fødevare Erhverv fastholder deres øske, vil kommue imødekomme det. Idstillig: Regioplaes retigsliie idarbejdes i kommueplaes kap. 3 om byvækst og byomdaelse med e y retigsliie med følgede ordlyd: Der skal ved valg af kokrete byvækstområder tages hesy til ladbrugsejedommees arroderigsforhold, således at der i videst mulige omfag udgås idgreb i e i forveje hesigtsmæssig arroderig af ladbrugsejedomme. Ved udlæg af ye byzoearealer skal kommue redegøre for afvejige mellem byvækstiteresser og jordbrugsiteresser. Arealavedelse til miljøfølsomme formål skal ormalt respektere e afstad af 300 m til ladbrugets driftsbygiger med heblik på at forebygge miljøkoflikter Vedr.: Byvækst. Zoestatus. j Resume: Miljøceteret fider, at kommueplaes retigsliier for byvækst skal suppleres med e retigsliie, der skal sikre, at arealer, der tages i avedelse til byformål, skal overføres til byzoe. Edvidere fider miljøceteret, at kommueplaes retigsliie 3.1 bør strammes op, så der ikke står, at byeres udviklig skal ske efter et pricip om vækst idefra og ud, så bye hele tide udgør et sammehægede byområde selvfølgelig afbrudt af grøe områder, der idgår i byes struktur. Miljøceteret fider, at retigsliie 3.1 i stedet for bør have følgede formulerig: Etablerig af ye byområder skal ske i umiddelbar tilkytig til eksisterede bebyggelse (idefra og udefter). Svar: Kommue fider, at de eksisterede retigsliie tilstrækkeligt dækker miljøceterets øskede formulerig, me da miljøceteret fastholder kravet, imødekommes det, dog med e tilføjelse om grøe områder. 13

14 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Det idstilles at states krav imødekommes. Retigsliie 3.1. midterste sætig (Byeres. struktur.) ædres til: Etablerig af ye byområder skal ske i umiddelbar tilkytig til eksisterede bebyggelse (idefra og udefter). Parker og grøe områder, der ligger i eller overføres til byzoe, ases også for at være eksisterede bebyggelse byområde Vedr.: Byvækst. Arealudlæg Resume: Fødevare Erhverv fider, at det samlede arealudlæg til byvækst m.v. i kommueplaforslaget ikke svarer til, hvad de meer er et realistisk iveau i forhold til de reelle behov. Specielt bemærkes de forholdsvise store udlæg til rekreative områder og i særdeleshed det 40 ha store udlæg til rekreativt formål i Højrup. Svar: I drøftelsere om kommueplaforslaget har Miljøceteret taget kommues redegørelse om arealudlæg til efterretig. De væsetligste pukter i redegørelse er, at kommues struktur med mage byer gør, at der udlægges arealer til byvækst flere steder vel videde, at de ikke alle bliver bebygget samtidig. Desude skal udlæggee være hesigtsmæssigt afgræset, således at områdere ka plalægges og byggemodes hesigtsmæssigt, og der ikke efterlades arealer, der er uhesigtsmæssige til fortsat ladbrugsdrift. Specifikt for rammeområde Høj.R.1 er der efterfølgede modtaget forslag til ædrig af afgræsige, således at området reduceres til ca. 13 ha. Det rekreative område ved Ryslige Rys.R.4 reduceres også. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger ud over, hvad der fremgår af kokrete ædriger i rammeområder Høj.R.1 og Rys.R.4. (kort A og 20.7-A) Vedr.: Byvækst i kystærhedszoe j Resume: States Miljøceter øsker, at der tilføjes e retigsliie i kommueplae, der sikrer, at eksisterede rummelighed til byvækst i kystærhedszoe så vidt muligt udyttes, før der udlægges ye byzoearealer. Svar: Kommue fider, at bestemmelse er ideholdt i Lov om plalægig, hvorfor det vurderes ikke at være ødvedigt at medtage de i kommueplae, me da States miljøceter fastholder dette som et krav, medtages de øskede retigsliie i kommueplaes kapitel 3. Idstillig: Der tilføjes e retigsliie med følgede ordlyd: I de kystære zoe forudsættes det som hovedregel, at de rummelighed, der fides i allerede udlagte byzoearealer så vidt muligt udyttes, før der udlægges ye byzoearealer Vedr.: Byvækst Resume: Foreige syes, at der ved placerig af ye bolig- og erhvervsområder skal tages betydeligt hesy til ladskabelige og aturmæssige værdier. 14

15 Idsigelse Lb.r. Svar: Kommualbestyrelse har i udpegige af ye bolig- og erhvervsområder lagt betydelig vægt på hesyet til ladskabelige og aturmæssige kvaliteter. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Byvækst. Trasportkrævede erhverv. j Resume: Miljøceteret øsker, at regioplaes retigsliie om sikrig af arealer til trasporttuge erhverv medtages i kommueplae. Svar: Retigsliie medtages i kommueplaes kap. 3. Idstillig: Regioplaes retigsliie idarbejdes i kommueplaes kap. 3 om byvækst og byomdaelse med e y retigsliie med følgede ordlyd: Ved udlæg af arealer til trasportkrævede erhverv skal der lægges betydelig vægt på at lokalisere disse tæt på det overordede og bæredygtige vejet Vedr.: Ceterstruktur detailhadel Faaborg Resume: Damarks Naturfredigsforeig abefaler, at der bør etableres uderjordiske p-pladser ved evetuel udvidelse af Brugse i Mellemgade. Desude bør der ikke bygges yderligere på området mellem Jysk, Erhvervskotoret, Fioa og Sudveje. Svar: Projekter ved Mellemgade skal ideholde e løsig på parkerigsforholdee, heruder ka uderjordisk parkerig være e af løsigere. I området ved Sudveje må der ikke bygges i det rekreative område lags veje (Faa.R.5). I de øvrige områder fastholdes, at der, hvor der er restrummelighed, eller der sker byomdaelse, skal kue opføres ye bebyggelser, som ka styrke områdets attraktivitet. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Adgagsforhold ved jerbae Rige Resume: Ældrerådet fider, at år der udbygges på de østlige side af statioe i Rige, vil der blive e mere itesiveret færdsel på tværs af bae. Desude er der allerede u problemer med sikkerhede ved passagereres krydsig af sporee ud til perroere. Der abefales følgede tilføjelse til afsittet om støberigrude (side 37 efter 2. afsit): Kommualbestyrelse vil af sikkerhedsmæssige hesy arbejde for e hadicapvelig bro- eller tuelforbidelse over/uder jerbae med adgagsforhold til perroere, år der foreligger beslutig om evetuelle boliger og detailhadel øst for jerbae. Svar: Adgagsforhold for alle heruder også hadicappede er e del af overvejelser ved alle byomdaelsesprojekter. Om det skal ske ved bro eller tuel i dette kokrete tilfælde vides ikke, før der foreligger forslag til udbygig; me at der skal ske e samlet vurderig af behov for krydsig samtidig med forbedrig af adgag til perroer, er kommue eig i. 15

16 Idsigelse Lb.r. Idstillig: Redegørelse om Støberigrude tilføjes sidste afsit følgede: Ved byomdaelse ved Støberigrude bør adgag til og på tværs af jerbae idgå i overvejelsere Vedr.: Adgagsforhold ved jerbae Rige Resume: Byforum, Rige afører udbygig på støberigrude i Rige vil give e mere ites færdsel af fodgægere mellem områdere øst og vest for jerbae. Det øskes derfor tilføjet at: Kommualbestyrelse vil af sikkerhedsmæssige hesy arbejde for e bro- eller tuelforbidelse over/uder jerbae med adgagsforhold herfra til perroere, år der foreligger e edelig beslutig om boliger og/eller detailhadel øst for jerbae. Svar: Kommualbestyrelse har etop igagsat arbejdet med udviklige af et forslag til Masterpla for Rige by. Her vil bladt adet byomdaelsesarealet øst for jerbae være et vigtigt fokusområde. Trafikforholdee vil blive belyst i dette arbejde. Kommualbestyrelse vil ikke tage edelig stillig til behovet for trafikløsiger, før ed forslaget til Masterpla for Rige foreligger. Det forvetes, at der foreligger et forslag til Masterpla i slutige af 2010 samt at forskellige borgere, foreiger, og virksomheder har været iddraget udervejs. Idstillig: Redegørelse om Støberigrude tilføjes sidste afsit følgede: Ved byomdaelse ved Støberigrude bør adgag til og på tværs af jerbae idgå i overvejelsere Vedr.: Bevarig af Gasværkets bygig i Rige Resume: Byforum, Rige øsker følgede tilføjelse: Gasværkets bygig søges bevaret til kulturelle aktiviteter. Svar: Kommualbestyrelse vil ikke tage edelig stillig hertil, før der foreligger et forslag til Masterpla for Rige, der har iddraget offetlighede på forskellig vis og har været i offetlig hørig. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Ceterstruktur og detailhadel Vedr.: Detailhadel. Bymidteafgræsiger Rige og Faaborg. J Resume: Miljøceter påpeger, at de to bymidteafgræsiger i heholdsvis Rige og Faaborg er ædret i forhold til Regiopla 2005 s bymidteafgræsig. I Rige er der sket ædriger i de østlige del og iddragelse af koloihavegrude. Bymidteafgræsige fremtræder, som Rige har to bymidter. I Faaborg midre reducerig for et midre grøt område. Svar: Vedrørede Rige er der i forslaget sket e fejl, således at der er idsat et kort, som ikke viser de med Miljøceteret aftalte Bymidteafgræsig. 16

17 Idsigelse Lb.r. Forskelle består i, at der er større sammehæg mellem områdere i det aftalte kort. Vedrørede Faaborg er der forude reducerig ved det grøe område ved Markedspladse også sket ekelte justeriger, hvor der har været uhesigtsmæssigheder i forhold til matrikulære forhold. Idstillig: Kort 4.4 (side 35) erstattes af kort 4.4-A og kort 4.5 (side 36) erstattes af kort 4.5-A Vedr.: Detailhadel. Overlap mellem bymidtefuktioer og pladskrævede butikker i Faaborg og Rige. Resume: Miljøceteret afører, at kommue i Faaborg øsker at byomdae Herregårdsceter og omkrigliggede arealer til kotorer, større butikker på mere ed 500 m 2, butikker med pladskrævede varer og ligede. I Rige er der overlap i de sydlige del af erhvervsområdet ved Bygmestervej (Ri.E.6). Overlap mellem bymidtefuktioer og pladskrævede butikker ka accepteres, me kommue skal sikre, at kommede lokalplalægig ku omhadler é af fuktioere. Svar: Miljøceteret medgiver, at det er i orde med et overlap, me at rammere skal tilføjes, at de kommede lokalplalægig ku omhadler e af fuktioere. Der er ikke i det fremsedte materiale e begrudelse for idsigelse. Byer som Rige og Faaborg skal styrkes For de større byer i Faaborg-Midtfy Kommue (Faaborg og Rige) er det vigtigt, at der i bymidte gives de bedste muligheder for at etablere butikker. Derfor plalægges der også til butikker ide for kategorie af pladskrævede varegrupper idefor bymidteafgræsige, såfremt der viser sig e mulighed for dette, hvilket sikrer, at butikkere samles, og at butikkere har syergieffekt med hiade. Byer som Faaborg og Rige skal bl.a. via plalægige sikres bedst muligt mod hård kokurrece fra Odese og Svedborg. Det er derfor vigtigt for kommue, at der sikres de fleksibilitet i lokalplaere, som muliggør både dagligvare-, udvalgsvarebutikker og butikker, der alee forhadler særlig pladskrævede varetyper. Dette sikrer også, at kommue ikke fastlåses uødigt, år e butik øsker at placere sig. Kommues detailhadelsplalægig Det fremgår ikke efter kommues opfattelse af plaloves bestemmelser om detailhadel eller forslag til vejledig om detailhadel, at det i lokalplaer skal fremgå tydeligt, om det er lokalpla til bymidtefuktio eller lokalplaer til pladskrævede varegrupper, ligesom det heller ikke fremgår af lokalplavejledige udsedt og udarbejdet af Miljømiisteriet i Kommues holdig er, at spørgsmålet ka sidestilles med, at der i bl.a. bymidtelokalplaer udlægges arealer, der ka avedes til både dagligvarer, udvalgsvarer samt boliger og erhverv - ude det sker ved agivelse af specifikke byggefelter, der bider e avedelse. Dette sikrer fleksibilitete, hvis det er formålet. 17

18 Idsigelse Lb.r. Kommue øsker derfor ikke at tilføje i rammebestemmelsere, at det i lokalplaer tydeligt skal fremgå, om det er bymidtefuktio, eller lokalpla for pladskrævede varer. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Detailhadel Rige 5 43 Trafik Resume: Udtaler eighed og poiterer at følgede sætig er af stor vigtighed: at e evt. udbygig af støberigrude med butikker må ikke føre til, at der opstår 2 kokurrerede cetre i Rige. Svar: Kommues plalægig for detailhadel vil forsøge at sikre, at Rige bys gode udviklig fortsætter, bl.a. ved ikke at skabe et kokurrerede ceter øst for jerbae. Derfor udlægges der arealer ku til større udvalgsvarebutikker, der ikke vurderes at kokurrere med bymidtes kocetrerede detailhadel, me vil være et ceterområde, der supplerer bymidte. Kommualbestyrelse vil desude vurdere mulighede for butikker ærmere, hvis plaer for omdaelse af området bliver aktuelle, og vil i de forbidelse tage stillig til de kokrete typer af butikker. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Cykelstier lags veje. Resume: Gislev Lokalråd amoder om, at cykelstier mellem Truderup og Gislev samt Ryslige, Fjellerup og Gislev prioriteres højt på grud af trafiksikkerhede. Ligeledes vil elevere have godt af e cykeltur Svar: Alæg af cykelstier prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Det skal bemærkes, at Faaborgvej er statsvej og således hører uder states trafiksikkerhedspla. Amodige er videresedt til vejafdelige, som oplyser, at de er oteret i trafiksikkerhedsplaere. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i trafiksikkerhedsplae Vedr.: Veje, stier Resume: Lokalrådet for Hore Lad øsker fartdæmpede forastaltiger på flere vejstrækiger, byporte samt cykel- og gagstier. Svar: Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Det skal bemærkes, at Bøjde Ladevej er statsvej og hører således uder states trafiksikkerhedspla. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med trafiksikkerhedsplae. 18

19 Idsigelse Lb.r Vedr.: Trafiksikkerhed Hillerslev Højrup Resume: Hillerslev sogs Beboerforeig afører, at trafikke geem åree er steget. Særlig bemærkes forholdee omkrig Hjemly Fri- og Efterskole og trafikke geem Højrup. Øsker at omfartsveje ved Højrup medtages i plaere. Fider, at der magler e hadlepla for kommede trafikbelastig ved råstofudgraviger og øget trafik. Magler, at der fokuseres på allerede eksisterede stier, så de også ka avedes til skolestier. Svar: Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. I forbidelse med asøgiger om ye råstoftilladelser er trafikbelastige et af de pukter, der behadles. Med hesy til stiere er der kotakt til Hillerslev lokalråd om forslagee til stier mv. Der vurderes ikke, at trafikmægde geem Højrup har e størrelse, der fordrer e omfartsvej. Det forvetes, at der geemføres e vejplalægig idefor de kommede år, og her vil spørgsmål om trafikforhold kue tages op. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig i forslaget, idet forholdee behadles i trafiksikkerhedspla, trafikpla og råstoftilladelser Vedr.: Trafik Resume: Damarks Naturfredigsforeig afører, at de går kraftigt id for udbygig af cykel- og gagstier, så det er muligt at færdes sikkert til skole, arbejde og de rekreative områder. Stisystemet bør sikres bedst. Ved ye vejalæg og reoveriger skal fauapassager tækes id i projektere. Svar: Kommue er eig i betragtigere. Idstillig: Giver ikke aledig til ædriger i kommueplaforslaget Vedr.: Trafik Resume: Friluftsrådet roser afsittet om trafiksikkerhed. Bemærker, at kollektiv trafik også bør betjee de rekreative områder som Svaige Bakker og Tarup Davide. Svar: E ærmere fastlæggelse af service for de kollektive trafik vil ske med de kollektive trafikpla, som udarbejdes af FyBus i sammehæg med de øvrige fyske kommuers og Regio Syddamarks trafikplaer. Kommue fastlægger servicetilbudet for de kommuale kørsel og Regio Syddamark for de regioale (d.v.s. på tværs af kommuere). Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med de kommede pla for kollektiv trafik. 19

20 Idsigelse Lb.r Vedr.: Trafik Allested-Vejle Resume: Allested-Vejle Lokalråd øsker hastighede edsat geem bye og etablerig af katstriber. Afører, at det er væsetligt for beboere; især for de bløde trafikater. Svar: Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Øsket er oteret i plae. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med trafiksikkerhedsplae Vedr.: Trafik Ferritslev / Rolfsted Resume: Lokalrådet for Rolfsted Sog fider, at vejreservatioe på hovedkort 5 bør udgå af kommueplae, da ige ka se det realistiske i projektet og målet hermed. Det bør ikke være muligt fremover at afvise trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Ørbækvej med hevisig til e kommede urealistisk vejforlægig. Svar: Ved udarbejdelse af kommuepla 2009 har kommue valgt at fastholde de i Regioplae fastlagte vejreservatioer og afvete e ærmere vurderig heraf i forbidelse med e kommede trafikplalægig. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med kommede trafikplalægig Vedr.: Trafik Faldsled-Millige-Svaige Resume: Lokalrådet Faldsled-Millige-Svaige getager øsket om cykelsti på Assesvej mellem Faldsled og Svaige. Desude peges på, at krydset Assesvej/Kirkegyde er problematisk. Alæg til trafiksikkerhed prioriteres i trafiksikkerhedsplae. Prioriterige foretages med jæve mellemrum, således at ivesterige i trafiksikkerhed vurderes samlet for hele kommue. Det skal bemærkes, at Bøjde Ladevej er statsvej og hører således uder states trafiksikkerhedspla. Idstillig: Giver ikke aledig til ædrig af forslaget, idet forholdet behadles i forbidelse med trafiksikkerhedsplae Vedr.: Omfartsvej Kværdrup Resume: Kværdrup Sogs Lokalråd øsker ikke e omfartsvej ord om bye. De afører, at det vil dræe bye for liv og vækstuderstøttede trafik. Desude vil det spærre for e byudviklig mod ord. Svar: Ved udarbejdelse af kommuepla 2009 har kommue valgt at fastholde de i Regioplae fastlagte vejreservatioer og afvete e ærmere vurderig heraf i forbidelse med e kommede trafikplalægig. 20

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 19. auar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave B: Rækkefølge efter indsigelser Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave B: Rækkefølge efter idsigelser 19. auar 2010 Udgave B: rækkefølge efter idsigelser 19.1.2010 Idhold

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet)

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder m.v. (takststigningsloftet) Oversigt (idholdsfortegelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 De fulde tekst Bekedtgørelse om takstædriger i offetlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jerbaevirksomheder m.v. (takststigigsloftet) I medfør

Læs mere

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd

FOAs 10 bud på fremtidens velfærd F O A f a g o g a r b e j d e FOAs 10 bud på fremtides velfærd FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Claus Corelius, Kasper Maiche og Lars Ole Preisler Hase Layout: Girafisk Desig

Læs mere

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER Hadligspla for FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 2015 Lygby-Taarbæk Kommue Trykt på Rådhustrykkeriet Grafik Layout: Ole Lud Aderse, Iter Service INDHOLD Rotte - dyret

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Introduktion. Ide, mål og formål

Introduktion. Ide, mål og formål Itroduktio Dette er e itroduktio til forskigs- og udvikligsprojektet Udviklig af e eksemplarisk participatorisk model for implemeterig af redskaber til opsporig og tidlig idsats i relatio til potetielt

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Damark tilfredshedsudersøgelse 2013 Baggrudsrapport Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgese & Ulrik Holskov Idrættes Aalyseistitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel Team Damark tilfredshedsudersøgelse

Læs mere

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016

Yngre Lægers medlemsundersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 2016 Ygre Læger, 23. maj 216 Ygre Lægers medlemsudersøgelse om det lægelige arbejdsmarked, 216 - svarfordeliger på ladspla Idholdsfortegelse 1. Idledig... 2 2. Baggrudsvariable... 2 3. Vide om arbejdspladse

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN

TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN TILSKUDSREGLER FOR AFTENSKOLER FAABORG-MIDTFYN-ORDNINGEN VELKOMMEN Tilskudsreglere beskriver hvorda Faaborg-Midtfy Kommue støtter det frivillige folkeoplysede foreigsarbejde med økoomisk tilskud og avisig

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Landsbyer i storkommunen Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørgen. Publication date: 2011 Aalborg Uiversitet Ladsbyer i storkommue Lemvigh, Kasper ; Møller, Jørge Publicatio date: 2011 Documet Versio Tidlig versio også kaldet pre-prit Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio for published

Læs mere

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353

Tankegangskompetence. Kapitel 9 Algebraiske strukturer i skolen 353 Takegagskompetece Hesigte med de følgede afsit er først og fremmest at skabe klarhed over de mere avacerede regeregler i skole og give resultatet i de almee form, der er karakteristisk for algebra. Vi

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst

PET 3 1/3 ECTS. Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddaelse, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præseterer overordede cetrale begreber, teorier samt hadlemåder, der ka avedes

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt

Dårligt arbejdsmiljø koster dyrt Dårligt arbejdsmiljø F O A f a g o g a r b e j d e koster dyrt Hvad koster et dårligt arbejdsmiljø, og hvad ka vi gøre for at bedre forholdee for de asatte idefor Kost- og Servicesektore? Læs her om de

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger

NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakninger Sige Friis Christiase 7. maj 2015 NOTAT Det daglige arbejde med blisterpakiger I paeludersøgelse 55 i DSRs medlemspael blev deltagere stillet e række spørgsmål om deres arbejde med blisterpakiger. Afrapporterige

Læs mere

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

Børn og unge med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd Projekt Vest for Storebælt Bør og uge med seksuelt bekymrede og krækede adfærd Hvorår er der grud til bekymrig? Hvorda hevises et bar/e ug til gruppebehadlig? Hvad hadler projektet om? Projekt Vest for

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Elementær Matematik. Polynomier

Elementær Matematik. Polynomier Elemetær Matematik Polyomier Ole Witt-Hase 2008 Køge Gymasium Idhold 1. Geerelle polyomier...1 2. Divisio med hele tal....1 3. Polyomiers divisio...2 4. Polyomiers rødder....4 5. Bestemmelse af røddere

Læs mere

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf

SØREN K. HANSEN A/S Entreprenør / Aut. kloakmester Tlf Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Etrepreør / kloakmester www.sorekhase.dk Søre K. Hase A/S er e modere etrepreør virksomhed, der faver tre ekspertiseområder: kloakarbejde, kabelfejlsøgig og madskabsudlejig.

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015

Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Sejladsbestemmelser for Faurby Yacht 2STAR CUP 2015 Lørdag de 20. jui 2015 Arr. Middelfart- og Fredericia Sejlklubber. 1 Regler 1.1 Sejladse sejles efter de i Kapsejladsreglere defierede regler ikl. Skadiavisk

Læs mere

Lokalplan nr. 391. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 391. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalpla r. 391 For et område til erhvervsformål ved Tøstrupvej syd for Ådum o Tillæ r. 59 til Kommuepla 2013-2025 Rikøbi-Skjer Kommue Ortofoto@Rikøbi-Skjer Kommue Rikøbi-Skjer Kommue 12. april 2016 Lokalplae

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA...

Indholdsfortegnelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB... 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006... 6 BERETNING... 10 FUGLEINFLUENZA... årsberetig 2006 Idholdsfortegelse VI ER FRIVILLIGE I DET DANSKE REDNINGSBEREDSKAB.................................. 5 BEREDSKABSFORBUNDET I 2006.................................................. 6 BERETNING...................................................................

Læs mere

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft!

Intelligent planlægning, styring og gennemførelse af din produktion. Reducér virksomhedens omkostninger skab øget konkurrencekraft! Itelliget plalægig, styrig og geemførelse af di produktio Reducér virksomhedes omkostiger skab øget kokurrecekraft! Add-o moduler til alle produktiosvirksomheder med MS Dyamics NAV Maufacturig Målet er

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar 2008 1. Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Undersøgelse af numeriske modeller

Undersøgelse af numeriske modeller Udersøgelse af umeriske modeller Formål E del af målsætige med dette delprojekt er at give kedskab til de begræsiger, fejl og usikkerheder, som optræder ved modellerig. I de forbidelse er følgede udersøgelse

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Analyse 1, Prøve maj 2009

Analyse 1, Prøve maj 2009 Aalyse, Prøve 5. maj 009 Alle hevisiger til TL er hevisiger til Kalkulus (006, Tom Lidstrøm). Direkte opgavehevisiger til Kalkulus er agivet med TLO, ellers er alle hevisiger til steder i de overordede

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Følelsesmæssige reaktioner og MS

Følelsesmæssige reaktioner og MS Følelsesmæssige reaktioer og MS Mosedalvej 15 2500 Valby Tlf. 3646 3646 www.scleroseforeige.dk Scleroseceter Ry Klostervej 136 8680 Ry Tlf. 8689 1011 Scleroseceter Haslev Rigstedvej 106 4690 Haslev Tlf.

Læs mere

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3

n n ' 8 DK. 2012 Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde D D D D 3 3 3 3 3 3 E 3 WS101651W omska 18 12 2012 10 17 SEPBARCOE 0U121 Syddjurs Kommue Hovedgade 77 8410 Røde Telefo 87 5 50 00 Kommues av og adresse Syddjurs Kommue Borgerservice Hovedgade 77 8410 Røde ' 8 K. 2012 Udfyldes

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6.

vejer (med fortegn). Det vil vi illustrere visuelt og geometrisk for (2 2)-matricer og (3 3)-matricer i enote 6. enote 5 enote 5 Determiater I dee enote ser vi på kvadratiske matricer. Deres type er altså for 2, se enote 4. Det er e fordel, me ikke absolut ødvedigt, at kede determiatbegrebet for (2 2)-matricer på

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram

Januar 2011 GARANTIBEVIS. Garantibevis. DS Trapezprofiler DS Sinusprofiler DS Pandeplader DS Tagstensprofiler DS Lysplader DS Tagrendeprogram Jauar 2011 Garatibevis DS Trapezprofiler DS Siusprofiler DS Padeplader DS Tagstesprofiler DS Lysplader DS Tagredeprogram GARANTIBEVIS 2 Betigelser for opfyldelse af garativilkår at produktet ikke avedes

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017

Akademiet for talentfulde Unge Seminar M 20. september 2017 Akademiet for taletfulde Uge Semiar M 20. september 2017 1 Hvad skal vi arbejde med? Mødefaciliterig Defiitio på et projekt Projektfaser Idégeererig Projektbeskrivelse 2 Sidste gag Hvad tog I med fra sidst?

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1

Sammenfatninger, analyser og anbefalinger fra FOAs sundhedspolitiske udspil. Sundhed for alle. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sammefatiger, aalyser og abefaliger fra FOAs sudhedspolitiske udspil Sudhed for alle FOA Fag og Arbejde 1 Politisk asvarlig: Deis Kristese Redaktio: Kasper Maiche og Peter

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5

Ref erat Inte grat ions råd et's mø de Ons dag den Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Ref erat Ite grat ios råd et's mø de Os dag de 06-05- 200 9 Kl. 19: 00 Udv algs vær else 5 Delt ager e: Kim Ngu ye, Fad il Buc a, Kobr a Kari mi, Ahm et Cora p, G reily Mikk else, B ete Kjæ r, C urt Søre

Læs mere

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet

Vindmøllesekretariatet og Biogassekretariatet og Biogass Brugertilfredshedsudersøgelse af og Biogasss sagsbehadlig og ydelser bladt ommuer Tabelrapport, telefoudersøgelse December Projetosuleter Asger H. Nielse Coie F. Larse Alle rettigheder til udersøgelsesmaterialet

Læs mere

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18

Termodynamik. Indhold. Termodynamik. Første og anden hovedsætning 1/18 ermodyamik. Første og ade hovedsætig /8 ermodyamik Idhold. Isoterme og adiabatiske tilstadsædriger for gasser...3 3. ermodyamikkes. hovedsætig....5 4. Reversibilitet...6 5. Reversibel maskie og maksimalt

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik Noter om ombiatori, Kirste Roseilde, februar 008 Kombiatori Disse oter er e itrodutio til ombiatori og starter helt fra bude, så e del af det idledede er siert edt for dig allerede, me der ommer også hurtigt

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 7. Ligninger, polynomier og asymptoter Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Hvad er e asymotote? Og hvorda fides de? 7. Ligiger, polyomier og asymptoter Idhold 7.0 Idledig 7.1 Udsag

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samlig) EUU Alm.del Bilag 5 Offetligt Uderigsmiisteriet JTEU j.r. 2015-28594 Juridisk Tjeeste, EU-retskotoret 22. jui 2015 Asiatisk Plads 2 1448 Købehav K Tlf.: 33 92 03 24 Fax:

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejledig til HJEMMEOPGAVE Makro, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørese Opgave... Udsaget er forkert. De omtalte skatteomlægig må atages at øge beskæftigelse p.gr.a. e positiv substitutioseffekt

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dask Kæalloplastikregister Årsrapport, De Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice (wwwlibreofficeorg)

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Talfølger og -rækker

Talfølger og -rækker Da Beltoft og Klaus Thomse Aarhus Uiversitet 2009 Talfølger og -rækker Itroduktio til Matematisk Aalyse Zeos paradoks om Achilleus og skildpadde Achilleus løber om kap med e skildpadde. Achilleus løber

Læs mere

StudyGuide til Matematik B.

StudyGuide til Matematik B. StudyGuide til Matematik B. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit Geerel itroduktio. Emeliste. Eksame. Bilag 1: Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik B. Bilag 2: Bilag 3: Uddrag

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple normalfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple ormalfordeligsmodeller Jørge Larse IMFUFA Roskilde Uiversitetsceter Februar 1999 IMFUFA, Roskilde Uiversitetsceter, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jørge Larse: STATISTIKNOTER: Simple

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104

HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Fedtlagsføler FAU-104 ISO9001 De almee leverigsbetigelser for produkter og ydelser fra elektroikidustrie, der er udgivet af Zetralverbad Elektroidustrie (ZVEI) e.v. i de seeste

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Resultatoversigt for Retten på Bornholm

Resultatoversigt for Retten på Bornholm Resultatoversigt for Rette på Borholm BEMÆRK: Spørgsmål markeret med *) er ku stillet til professioelle brugere. Spørgsmål markeret med **) er ku stillet til almidelige brugere. Baggrudsoplysiger Besvarelser

Læs mere

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

JanusCentret. Psykologisk udredning og behandling til børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd JausCetret Psykologisk udredig og behadlig til bør og uge med seksuelt bekymrede eller krækede adfærd Edvidere rådgivig, supervisio og udervisig til forældre og professioelle JausCetret JausCetret har

Læs mere

Henrik Rasmussen Lillebælt Entreprenør & Kloakservice ApS Stationsvej 10, 7080 Børkop

Henrik Rasmussen Lillebælt Entreprenør & Kloakservice ApS Stationsvej 10, 7080 Børkop Herik Rasmusse Lillebælt Etrepreør & Kloakservice ApS Statiosvej 10, 7080 Børkop herik@le-ks.dk Tekik og Miljø Bytofte 2, 6800 Varde 79947448 20-12-2016 Tilladelse til regulerig af Sadtoftevej Grudvadssækig

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504)

Gamle eksamensopgaver. Diskret Matematik med Anvendelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Gamle eksamesopgaver Diskret Matematik med Avedelser (DM72) & Diskrete Strukturer(DM504) Istitut for Matematik& Datalogi Syddask Uiversitet, Odese Alle sædvalige hjælpemidler(lærebøger, otater etc.), samt

Læs mere

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler

Udlevering af LER-oplysninger vedr. EnergiMidt Energi A/S og eksterne kunders vejbelysningskabler Udleverig af LER-oplysiger vedr. EergiMidt Eergi A/S og ekstere kuders vejbelysigskabler Kableres beliggehed og målsætig er ku vejledede. Plaere viser udelukkede kabeltracé. Hvis der øskes yderligere oplysiger

Læs mere