Fremtidens ejendomsmægler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens ejendomsmægler"

Transkript

1 Fremtidens ejendomsmægler - Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre mar- kedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet? Bacheloropgave af Jacob Lund Nielsen FBB7 Tegn med mellemrum:

2 Indholdsfortegnelse Abstract... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Metodevalg... 8 Videnskabsteori Kort virksomhedsbeskrivelse Mission Vision Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemakonstruktion Analyse Analyse af spørgeskema Krydstabulering Kendskab til selvsalg Fremvisning af egen bolig Salgspris Fremtiden for selvsalg Sammenligning med Boliga Selvsalgs undersøgelse Porters Five Forces Konkurrencesituation i branchen Konkurrenter/Truslen om nye konkurrenter Substituerende produkter Leverandørernes forhandlingsstyrke Kundernes forhandlingsstyrke Nuværende konkurrencestrategi Omkostningsfokusstrategi PEST- analyse Politiske forhold Sociale forhold Teknologiske forhold SWOT- analyse Muligheder Trusler STP Definition af markedet Valg af nye segmenter Ny konkurrencestrategi Omkostningslederstrategi Ny vision

3 4 P er Product Price Promotion Place Konklusion Refleksion/diskussion Perspektivering Kildefortegnelse Bilag 1 Surveyundersøgelse grafer Bilag 2 Boliga undersøgelse indelt i regioner 3

4 Abstract This bachelor project is a contribution to the debate regarding the benefits of using a professional real es- tate agent, versus making the sale of your home by yourself. There are a few companies providing counsel- ing packages with lawyers specialized in real estate, and other helpful products for making a safe sale of your property. One of the companies is Boliga which is a big website offering consumers information re- garding all properties listed by any real estate companies in Denmark. Boliga made their subsidiary in 2013, and have united more than consumers already. The issue in this project is if Boliga selvsalgs competi- tive strategy should chance in the future. To collect empiricism, a survey test about self- sale, where manu- factured and the responds descript, and compared to Boligas own survey on the subject.. Next a study of the strategic analyze, with the focus on the extern strategy factors such as porters five forces and a PEST analyze was made. The intern strategy where not in focus, but Boliga selvsalgs mission and vision are ex- plained in the first part of the project and Boliga selvsalgs competitive strategy by porter where estab- lished. The extern strategies are summed up in a SWOT analyzes, again focusing on the extern impact such as threats and opportunities. A new segmentation was made from the collect survey conclusions, and be- cause of them a presentation of a new competitive strategy was made, together with a new vision for the company. Finally the strategic decisiveness is going to be discussed, with focus on which marketing mix of price, promotion, place and products are most important for the consumer. The conclusion of the project is, that Boliga selvsalg due to the collect survey information, have the opportunity to chance their vision and competitive strategy, as long as they continue to compete with a low price, cause thats the key factor for the survey respondents. 4

5 Indledning Den finansielle sektor er i konstant udvikling, og derfor er det meget interessant at stikke fingeren i jorden, og se hvor den er på vej hen ad. Inden for banksektoren har udviklingen stået på lukning af diverse filialer, for herved at spare nogle store udgifter væk. 1 Forbrugerne har dertil langt hen ad vejen mulighed for at klare de fleste bankopgaver elektronisk, såsom overførsler vi netbank. Desuden er det muligt via telefon, e- mail eller bankernes websites, at aftale og ændre de fleste ting i kundens produkt portefølje. Dette sætter spørgsmålstegn ved om dette er en enkeltstående tendens eller om det er noget som ejendomsmægler branchen ligeledes kan blive påvirket af. Denne digitalisering sætter desuden spørgsmålstegn ved om der længere er behov for, at mægleren har et fysisk lokale, hvor kunderne kommer ind og skriver under, eller om ejendomsmæglere til at være kørende sælgere som det blandt andet kendes fra detailbranchen. Bliver mæglerbranchen ligesom banksektoren tvunget til at lukke sine butikker, da huslejen er en stor udgift for mæglerbutikkerne? Home har allerede arbejdet med kørende kontor i Aalborg, og måske er dette fremti- den for ejendomsmæglerne således de kan bibeholde deres indtjeningsbidrag med den hårde konkurrence der er på prisen i branchen. Og bliver der overhovedet behov for ejendomsmæglere i fremtiden, efter at flere virksomheder og ejendomsmæglerkæder i dag tilbyder selvsalgsløsninger til deres kunder, som selv vil stå står for fremvisning og markedsføring af deres bolig I en verden hvor den teknologiske udvikling buldrer af sted, og er mere markant end nogensinde? Vi lever i dag i et samfund, hvor man med sociale medier kan ramme flere tusinde mennesker på utrolig kort tid, hvorved man kan undre sig over om det kan betale sig at markedsføre sig gennem boligavisen eller på mæglerens hjemmeside. Der kan sås tvivl omkring om kunderne stadig vil benytte sig af mæglerens ydelser og betale 2-3% i salær, når man selv kan stå for markedsføringen og fremvisningen og om ejen- domsmæglerens køberkartotek virkelig er så værdifuldt, at det er dette man betaler for. Indhentelse af dokumenter omhandlende salg af bolig er også blevet digitaliseret, og lægger nu elektronisk, hvilket gør betingelserne for selvsalg endnu bedre. Kan man forestille sig en fremtid hvor der ikke er nogle mæglere, men hvor kunderne mægler indbyrdes og måske kun har brug for en advokat til at lave papirarbejdet, og give professionel boligrådgivning? 1 5

6 Problemstilling Afhandlingen er opstillet på baggrund af en undren omkring, at der kun er 4,4% af alle ejendomshandlere i Danmark, der anvender selvsalg (via Boliga Selvsalg) 2, når der i dag er de bedste forudsætninger nogensin- de for at varetage salget af sin egen bolig, med adskillige markedsføringsplatforme, samt digitalisering af dokumenter vedrørende salg af fast ejendom. Derfor stilles der i afhandlingen spørgsmålstegn ved, hvorfor selvsalg ikke er mere udbredt blandt den danske befolkning. Der stilles med et spørgeskema skarpt på, hvil- ke faktorer der påvirker den gængse forbruger når de tager stilling til om selvsalg er et produkt de kunne finde på at benytte. Ud fra Boligas undersøgelse af selvsalg, ses der på hvor der geografisk bliver lavet mest selvsalg. Boligas undersøgelse sammenlignes med spørgeskemaundersøgelsen, for at se om der er nogle sammenhængende tendenser. Dette gøres for at kunne forstå, hvorfor selvsalg ikke er mere populært, samtidig med at det giver et billede af, hvordan udviklingen indenfor selvsalg er. I dag er der flere boligkæder, og boligportaler der udbyder selvsalgsløsninger, og i 2013 begyndte Boliga også at udbyde dette produkt. 3 Boligas formål med at udbyde selvsalgsløsninger er for at opfylde deres kunders behov. Boliga mente ved oprettelsen af firmaet, at selvsalgsmarkedet lå på omkring 4%, og havde en forventning om at det fremtidsmæssigt ville kunne stige til 10%. Boliga udtaler i den forbindelse Vi tror bestemt ikke, vi fjerner behovet for ejendomsmæglere, og det har heller ikke været tanken bag vores selv- salgs- produkt. 4 Det findes derfor interessant at undersøge, hvordan der kan der skabes mere opmærksomhed omkring selvslag og hvordan selvsalgsmarkedet kommer til at se ud i fremtiden. Dette afhænger af, hvilke elementer i selvsalgsprocessen er essentielle for sælgeren samt hvilke ulemper der findes ved selvsalg, og hvordan branchen imødekommer disse. Selvsag er desuden et meget konjunktur afhængigt fænomen, der er mest udbredt når konjunkturen er god og efterspørgslen er stor. Det er derfor centralt at afdække, hvilke forbru- gere der benytter sig af selvsalg samt af hvilke årsager, for at afgøre hvorfor der er så få sælgere, der benyt- ter sig af selvsalg og i stedet benytter sig af den traditionelle ejendomsmægler. Problemformulering Med udgangspunkt i overstående problemstilling vil denne afhandling tage udgangspunkt i følgende pro- blemformulering. 2 hitter- selvsalg- af- boligen selv- din- bolig- paa- boligaselvsalg- 3469/ 4 uden- om- maeglerne/ 6

7 Hvilken konkurrencestrategi skal Boliga selvsalg bruge, hvis de vil erobre markedsandele og bevæge sig væk fra niche markedet. Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelse omkring selvsalg, og Boligas egen undersøgelse af selvsalg i starten af 2014, vil der blive tegnet et generelt billede af selvsalg. Dernæst vil det blive vurderet, om der er grobund for at Boliga skal ændre sin konkurrencestrategi, og derved forsøge at erobre markedsandel. Dette vil blive vurderet ud fra en segmentering af det nuværende marked, hvorpå det vurderes om Boliga skal lægge mere vægt på nogle flere målgrupper end tilfældet er i øjeblikket. Efter at konkurrencestrategien er valgt, vil der ud fra det klassiske Marketingmix blive vurderet, hvorledes Boliga skal forsøge at opnå det nye konkurrencestrategi. Afgrænsning Det oprindelige fokus for afhandlingen var tiltænkt selvsalg som selvstændig branche, men for at gøre em- net mere håndgribeligt og nemmere at tilgå, er det valgt at tage udgangspunkt i en virksomhed i branchen. Valget faldt på Boliga Selvsalg da det er en virksomhed der ikke er ejet af en mæglerkæde. På trods af at opgaven er konstrueret ud fra Boliga Selvsalg, stræber opgaven stadigvæk efter at analysere på den samle- de selvsalgsbranche samt de tendenser og muligheder der eksisterer inden for denne. Selvom der eksiste- rer en række forskelligheder mellem Boliga Selvsalg og de resterende virksomheder der tilbyder selvsalg, vurderes det, at analysens resultater vil kunne sammenlignes med resten af udbyderne. Denne afhandling skal derfor ikke ses som en opgave, som søger at belyse problemstillinger for Boliga Selvsalg specifikt, men derimod som et konkret udgangspunkt for opgaven, hvor der tages selvsalg er det primære emne, mens Boliga Selvsalg anses som det sekundære. I afhandlingen er der udarbejdet en strategisk analyse af selvslag med Boliga selvsalg som virksomhed, for at vise hvilke muligheder der er for selvsalg i fremtiden. Boliga er en stor virksomhed, som er ekspanderet til både Norge og Sverige. Desuden har de udover selvsalg også en portal om lejeboliger, samt flere søge- maskiner og produkttyper. Derudover er de ejet af Euroinvestor 5. Derfor har jeg i min afhandling valgt ikke at analysere på de interne forhold i Boliga, da jeg har et begrænset antal sider til rådighed, og jeg i den for- bindelse så det vigtigere at fokusere på de eksterne forhold med henblik på branchen som det generelle emne. Desuden er Boliga Selvsalg oprettet i april 2013, og derved er der en begrænset empiri at finde i 5 Jf. afsnit om virksomhedsbeskrivelse 7

8 forhold til virksomheden. I denne afhandling er selvsalgsmarkedet desuden begrænset til at være indenrigs, da spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget på det danske marked. Derfor har jeg også valgt at udelukke den interne analyse af Boliga selvsalg og rette fokus mod den eksterne analyse. I afhandlingen er der desuden udeladt at opstille analysen i forhold til fritidsbolig og landejendomme. I forhold til den indsamlede empiri i form af spørgeskema spørges der til respondenternes boligsituation, hvor fritidsbolig og landejendomme går under betegnelsen andet. Der var ingen respondenter i undersø- gelsen, der angav svaret andet, og derfor kunne det ikke sammenlignes med Boligas undersøgelse. Her har det desuden heller ikke været muligt at opnå besvarelser fra Region Syddanmark, hvorved sammenlig- ning med Boligas resultater heller ikke har været muligt inden for denne kategori. Analysens udslagskraft er derfor begrænset i forhold til netop disse kategorier. Metodevalg Afhandlingen er bygget op omkring den strategiske model som illustreres nedenfor 6, hvor de eksterne fak- torer bliver afvejet højest, da disse påvirker hele ejendomsbranchen og i særdeleshed selvsalgsbranchen. Som tidligere nævnt i afgrænsningen, vil der ikke blive lavet en fyldestgørende intern analyse på Boliga. Dog vil der for forståelsen blive udformet Boliga selvsalgs strategiske intention med vision og mission. Desuden 6 Jørgen Lægaard, Strategi i vindervirksomheder, 3. udgave

9 vil Boligas nuværende konkurrencestrategi blive beskrevet og forklaret ud fra porters model om konkurren- cestrategi. Boliga Selvsalgs hjemmeside samt relevante artikler, vil danne empiri for dette. Figur 1: Metodevalg Der er med udgangspunkt i disse forudsætninger for analysen valgt at udarbejde en PEST- analyse, som be- lyser påvirkningen af Boliga Selvsalg ud fra et makroøkonomisk synspunkt. Formålet med PEST- analysen er at belyse de vigtigste faktorer der i omverdenen påvirker virksomheden i dag, samt hvilke forhold der for- venteligt kan medføre forandringer i fremtiden. Dernæst vil der ved hjælp af Porters Five Forces opstilles en analyse af konkurrencesituationen i branchen. Dette er gjort for at få et overblik af branchen, og afdække hvorledes de fire aktører nye konkurrenter, køberne, substituerende produkter og leverandørerne påvirker branchen. Jo mindre påvirkningen fra de fire aktører er, samt den nuværende rivalisering mellem eksisterende konkurrenter er, jo mere attraktivt bedømmes branchen til at være. Dernæst vil der blive udarbejdet en kritisk SWOT som udelukkende kommer til at fokusere på de eksterne faktorer, da dette som nævnt er en forudsætning for analysen, hvilket i SWOT- analysen drejer sig om mu- ligheder og trusler, der eksister for selvsalgsbranchen.herefter vil der på baggrund af spørgeskemaunder- 9

10 søgelsen og segmentering blive foretaget en ny strategisk intention med en opdateret mission og vision. I den sidste del af modellen vil den nye strategi komme til udtryk via Porters konkurrencestrategi samt im- plementeringen af denne via Marketingmixet. Videnskabsteori Det er i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i den analytiske tilgang. Analytikeren betragter virke- ligheden objektivt, og mener at helheden er lig summen af delene. Der er tale om en grundlæggende objek- tivisme, hvilket betyder, at mennesket kan bestemmes objektivt i forhold til omgivelserne. I systemtilgan- gen antages det også at virkeligheden er objektiv, men viden er afhængig af det system, der analyseres i. Dermed er relationerne mellem individerne i systemtilgangen i fokus, hvilket gør at det adskiller sig fra den analytiske tilgang. Virkeligheden i den analytiske tilgang har desuden en faktuel kvantitativ karakter i for- hold til indsamling af data, i modsætning til aktørtilgangen, som har en kvalitativ karakter. Grundtanken i den analytiske tilgang er, at virkeligheden er baseret på konkret og præcis information. Der lægges primært vægt på dokumentation og statistik, hvilket spørgeskemaundersøgelsen om selvsalg danner grund for. I den analytiske tilgang er delene tilsammen lig helheden, hvorfor de ikke er afhængige eller påvirker hinanden. På baggrund af at delene er uafhængige af hinanden, kan undersøgelsen betragtes uafhængig af undersø- geren. Det antages derfor at viden er uafhængigt af individet, og derfor kan virkeligheden beskrives objek- tivt og uafhængig af undersøgeren. Det overordnede syn er, at alt skal være kvantificerbart, og hvis ikke det er det, skal det gøres måleligt, tælleligt og vejeligt. Derfor skal viden opnås gennem empiriske erfaringer og iagttagelser. Formålet er at beskrive den virkelighed, man selv er en del af. Forståelsen for virkeligheden har ingen betydning for analytikeren 7. I forhold til spørgeskemaundersøgelsen kommer den analytiske tilgang konkret til udtryk igennem den ob- jektive virkelighedsopfattelse, således at virkeligheden er ens for alle respondenterne, idet individer alt andet lige opfatter virkeligheden på samme måde. Der er dermed en antagelse om, at respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen, vil svare ens på spørgsmålene, hvis de ydre omstændigheder er ens for alle. Viden til besvarelse af den opstillede problemformulering, anses at kunne opnås via spørgeskemaundersø- gelse og statistik, da viden er dannet ud fra et empirisk grundlag. Ud fra egen empirisk spørgeskemaunder- søgelse, vil det i første del af analysen, forsøges at generere statistiske resultater, hvilket kan opfattes som den rendyrkede tilgang 7 Arbnor (2009), side

11 I den senere del af analysen, er det på trods af den oprindelige valgte analytiske tilgang valgt, at tage ud- gangspunkt i teorien på området, hvorved det på ikke på samme måde er muligt at opstille kvantificerbare resultater, som den analytiske tilgang ellers fremsiger det. I denne del af analyse vil der derfor blive konklu- deret på mere generaliserbare sammenhænge, som er baseret på egen analyse og vurdering af sammen- hænge mellem empirien og teorien. Dette bryder med de oprindelige forudsætninger for den analytiske tilgang, idet der her er tale om en subjektiv vurdering. Dette er dog alligevel valgt grundet ressourcerne og de mål der er i forhold til besvarelsen af problemstillingen. Kort virksomhedsbeskrivelse Boliga blev oprettet i 2007, og blev kendt som den første boligportal der viste prisnedslag samt liggetider på boliger. Derudover var de blandt de første virksomheder der viste faktiske handelspriser på danske ejen- domme. De gjorde hermed det danske ejendomsmæglermarked mere gennemskueligt for forbrugeren, og tvang mæglerne til at sætte de samme nøgletal på deres annoncer. I starten af deres levetid blokerede dansk ejendomsmæglerforening for at Boliga kunne hente oplysninger- ne via boligsiden.dk, men efter at sagen kom for Erhvers- og Selskabsstyrelsen kom Boliga op at køre igen. Siden viser i dag alle boliger, der er sat til salg via ejendomsmæglere. Inden for få år blev Boliga Danmarks største uafhængige boligside med mere end besøgende om måneden. I 2008 udvidede Boliga til Sverige og i 2009 udvidede de til Norge. 8 Boliga oprettede i 2009 en søgeportal til lejligheder, og i april 2013 lancerede de på opfordring af deres forbrugere Boliga selvsalg, hvorigennem der pr. 15/12-14 er solgt 2483 boliger siden april Boliga er i dag ejet af Euroinvestor. 10 Mission Boliga selvsalgs mission er at gøre selvsalg nemt, billigt og trygt. Det skal være let for selvsælgere at oprette en boligannonce og spare en masse traditionelle omkostninger. Der sælges pakkeløsninger for at opnå den optimale tryghed for forbrugeren boligannonce- her?utm_source=boliga.dk&utm_medium=submenu&utm_content=menulink&utm_campaign=submenu

12 Vision Boliga Selvsalgs vision er at henvende sig til de eksisterende kunder på selvsalgsmarkedet, og på sigt opnå en markedsandel på 10%. Fremtidens bolighandler foregår på nettet, og der vil Boliga sørge for at alle selv- sælgere føler sig trygge, med et utrolig fagligt support team, der altid er klar til at yde markedets bedste rådgivning. Boliga selvsalg vil opfattes som portalen, der bringer køber og sælger sammen. Spørgeskemaundersøgelse Med henblik på at indsamle kvantitativt datamateriale, er der i projektet udarbejdet et spørgeskema. Det er gjort for at få et indblik i det generelle kendskab af selvsalg, samt for at kunne analysere og sammenligne tendenser og holdninger angående emnet. Til at indfange datamaterialet er der i projektet valgt at bruge en surveyundersøgelse. Der er valgt surveyundersøgelse, da det er en relativt simpel metode til at ramme flere målgrupper, såvel geografisk, demografisk og indtjeningsmæssigt. Fokusgruppeinterview kunne også have været anvendt til at diskutere de indsamlede data, men blev fravalgt, da det var vanskeligt at opnå en geografisk spredning i gruppen. Projektets spørgeskema er blevet udformet på et vidensniveau, så alle har haft mulighed for at svare. For at tage hensyn til dette faktum, er spørgeskemaet udformet i et forståeligt sprogbrug. Der er ydermere brugt korte og præcise spørgsmål, så det er ikke skulle opstå misforståelser undervejs i besvarelsen. spørgeske- maet er blevet udsendt via Facebook med en meddelelse om, at det skulle bruges til en undersøgelse om- handlende fremtidens ejendomsmarked. Man kunne godt have valgt andre platforme til at udsende spør- geskemaet, men Facebook rammer meget bredt i geografisk, demografisk og indtjeningsmæssig sammen- hæng. Det er klart at den demografiske spredning kunne have været større, da det hovedsageligt er folk under 50 der benytter Facebook. I spørgeskemaet er der udformet 13 spørgsmål, hvor der skulle være mu- lighed for at besvare dette inden for 2-3 minutter, for ikke at opretholde respondenten for længe og der- med bevare interessen for spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev udsendt den 15. oktober, og der var opsat et mål om at nå 100 besvarelser for at opnå en tilstrækkelig mængde data, for at kunne lave generaliserba- re konklusioner, og derved anvende det som empiri. Der var opsat en tidshorisont på 14 dage til dataind- samlingen via surveyundersøgelsen. Efter 14 dage var der opnået 94 besvarelser, og det må anses for at være en tilfredsstillende mængde til at kunne analysere på det indsamlede data. Spørgsmålene er blevet konstrueret med det formål at kunne indsamle de vigtigste parametre for herved at kunne skabe et over- ordnet billede af respondentens generelle kendskab til selvsalg, samt holdninger til de forskellige faser af et salg med selvsalg. Inspirationen til spørgsmålene er kommet igennem relevante artikler, samt Boligas hjemmeside, hvilket vil blive redegjort for i den efterfølgende afsnit. 12

13 Spørgeskemakonstruktion Dette afsnit har til formål at præsentere spørgsmålskonstruktionen af dette projekts kvantitative spørge- skema jf. bilag A. Spørgeskemaet er blevet udarbejdet med inspiration fra Boligas undersøgelse af selv- salgsmarkedet, hvor de blandt andet skriver Boliga har tidligere undersøgt, hvad der er de væsentligste årsager til at vælge selvsalg, og ca. halvdelen af selvsælgerne angiver prisbesparelsen ved at fravælge ejen- domsmægleren som hovedargument, mens 20 procent mener, de vil være bedre til at sælge deres bolig end en ejendomsmægler, og 16 procent angiver, at de selv har solgt med succes tidligere. 11 Størsteparten af den almene boligsælger har endnu ikke kendskab til eller erfaring med selvsalg., så dette spørgeskema er ligeledes udsprunget af en undren omkring, hvilke faktorer der gør sig gældende i valget mellem en ejendomsmægler og at sælge sin bolig. Motivationen bag spørgeskemaundersøgelsen er bund- fæstet i at undersøge, hvordan adspurgte der (højst sandsynligt) ikke har erfaring med selvsalg som tilfæl- det er i Boligas undersøgelse, svarer på spørgsmål omhandlende emnet. Det mest optimale ville have været at udforme og opstille spørgeskemaet på samme måde som Boliga, men da de adspurgte i Boligas undersø- gelse er selvsælgere, havde de adspurgte ikke samme forudsætninger for at svare. Derfor er spørgeskemaet konstrueret en smule anderledes. Et af de overordnede temaer i spørgeskemaet omhandler den enkeltes vurdering af vigtigheden af en række faktorer i forhold til selvsalg. Herved er der forsøgt at skabe et billede af den enkelte respondentens holdning og vurdering til emner som pris, markedsføring m.m., frem for at vurdere hvilket af disse deltageren vægter højest af disse. Selve spørgeskemaet er konstrueret således, at der indledningsvist opstilles en række faktuelle spørgsmål, hvilke har til formål at belyse information omkring respondentens sociale position. Her er opstillet et udvalg af svarkategorier, hvor respondenterne har haft mulighed for at afgive deres svar i kategorier og derved har de ikke haft mulighed for selv at notere svar, således mest sammenlignelige data er søgt opnået. Herefter er der opstillet en række spørgsmål samt udsagn, hvor respondenten har haft mulighed for at angive vigtig- heden af en række opstillede faktorer, som kan påvirke valget om selvsalg. 11 hitter- selvsalg- af- boligen- 0 13

14 Analyse Nedenstående del af projektet har til formål at præsentere projektets analyse. I det følgende afsnit vil re- sultaterne fra det udsendte spørgeskema om selvsalg blive gennemgået og belyst. Derefter vil der blive opstillet en række relevante krydstabeller ud fra de baggrundsvariable som respondenterne har svaret på i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet. Krydstabellerne laves med det formål at diskutere og forstå respondenternes holdninger til de stillede spørgsmål. Desuden vil resultaterne i spørgeskemaundersøgel- sen blive sammenlignet med resultaterne fra Boliga selvsalgs undersøgelse 12. Det er i den følgende analyse valgt at inddrage de mest interessante og relevante resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. Efterfølgen

15 de inddrages det teoretiske udgangspunkt med de udvalgte modeller, som det er beskrevet i forhold til metodevalget. Analyse af spørgeskema Alle resultaterne henviser til spørgeskemaet bilag 1. Indledningsvis viser resultaterne fra den kvantitativt indsamlede empiri, at der var en lille overvægt af re- spondenter der havde hørt om selvsalg, svarende til 63,83%. Størstedelen af respondenterne havde den samme holdning til, hvor vigtigt det var at spare penge ved selvsalg. Det fremgår at hele 85,11% af de ad- spurgte fandt det meget vigtigt, mens 12,77% svarede det var vigtigt. Samlet set var der kun 2,13% der fandt det hverken eller, og ingen af respondenterne mente at besparelsen var ikke vigtig, eller slet ikke vigtigt. Respondenternes holdning til at vise deres bolig frem selv, fremgår derimod meget differenti- eret. Det fremgår af svarerne at 6,38% finder det meget vigtigt at vise boligen frem selv, mens 36,17% mener det er vigtigt. Der er 15,96% der finder det hverken eller, mens 35,11% har holdningen ikke vigtig og de resterende 6,38% svarer slet ikke vigtigt. Samlet set ser 42,55% det som vigtigt eller ikke vigtigt at fremvise selv, mens 41,49% finder det ikke vigtigt eller slet ikke vigtigt. Endvidere viser det sig at en overvejende andel svarende til samlet 86,17%, svarer vigtigt eller meget vigtigt til spørgsmålet om at kunne stå for sin egen markedsføringsstrategi, mens 5,32% svarer hverken eller og 8,51% finder det ikke vigtigt. Der er en stor spredning i svarerne på udsagnet om, hvor enige respondenterne er i, at de kan få samme salgspris ved selvsalg, som de kan uden en mægler. 6,38% af de adspurgte er meget enig, mens 27,66% er enig. Hverken eller er det hyppigste svar med 31,91%, mens 29,79% svarer uenig og 4,26% svarer meget uenig. Samlet set har respondenterne svaret meget differentieret, da der samlet set er svaret uenig eller meget uenig 34,05% gange, mod 34,04% der har svaret enig eller meget enig. Der er en stor overensstemmelse omhandlende svaret om sociale medier gør det lettere at lave selvsalg i fremtiden, hvor 74,47% er meget enig og 17,02% er enig, mens 8,51% har svaret hverken eller. Over- ensstemmelsen fortsætter i næste spørgsmål, hvor respondenterne bliver bedt om at tage stilling til om selvsalg bliver mere udbredt i fremtiden. Her er 27,66% meget enig, mens 53,19% er enig. Der er 18,09% der svarer hverken eller mens der er 1,06% der svarer uenig. I det sidste spørgsmål bliver re- spondenterne bedt om, at tage stilling til om de kunne finde på at benytte selvsalg i fremtiden. Her svarer 62,77% ja, mens 22,34% svarer nej, og 14,89% svarer ved ikke. 15

16 Krydstabulering I denne analysedel ønskes det at måle sammenhængen mellem respondenternes holdning til selvsalg, når der krydses med baggrundsvariablene. Formålet er at måle hvorvidt og i hvilket omfang, der eksisterer dif- ferentieringer i forhold til køn, alder, region, boligsituation og indkomst. Dette er relevant for at fastlægge en målgruppe for selvsalg, men også for at klargøre hvilke forbrugere der ikke har taget selvsalg til sig. Kendskab til selvsalg Nedenfor illustreres krydstabuleringen af forholdet mellem respondenter der kender til selvsalg og alder. Der er en klar tendens i krydstabuleringen, da sammenhængen mellem alder og kendskab til selvsalg kom- mer til udtryk. De årige i undersøgelsen svarer nej til kendskab af selvsalg, men årig udgør kun 1 af de adspurgte, så jeg vil ikke tolke på det. Derimod er der flere af de adspurgte mellem der ikke kendte til selvsalg, svarende til 56,67%. Dette kan ses som et udtryk for, at mange af de adspurgte i dette interval, svarende til 63,33% er lejer af en lejlighed. Som lejer af en lejlighed tænker du ikke på, hvornår og hvordan du skal sælge din lejlighed, og det forklarer formentligt det manglende kendskab. Samtidigt er det sandsynligt at man i dette interval er førstegangskøbere, og man derved aldrig har solgt en bolig. Indenfor intervallet årige skifter tendensen, for her er der 63,89% der har hørt om selvsalg. Der er faktisk 58,33% af de adspurgte imellem årige, der bor i en lejet lejlighed, men det kan hænge sammen med at 52,17% bor i Region Hovedstaden, og 33,33% bor i Region Midtjylland, hvor kendskabet til selvsalg er væsentlig højere end i Nordjylland jf. figur 2. Der er derudover 41,67% af de årige der ejer en bolig, og det er overvejende sandsynligt, at de enten har solgt deres første bolig, eller at de overvejer det. Fra alderen har de fleste forbrugere formentligt solgt en eller flere boliger, hvilket gør at de har undersøgt markedet for løsninger i forbindelse med salg af sin bolig. Dette gør også at tendensen i den målgruppe er, at stort set alle adspurgte kender til selvsalg. Der er kun 3 adspurgte i undersøgelsen, der er over 61 år, hvilket gør at dette interval er svært at analysere på. I undersøgelsen har 2 ud af 3 svaret at de ikke kender til selvsalg, og det virker rimeligt at tro at tendensen er, at der er flere over 61 der ikke kender til selvsalg. Selvsalg henvender sig meget til målgrupper, der har mulighed for at benytte teknologien og de sociale medier til at sælge sin egen bolig, og der er færre i den målgruppe der har mulighed for at gøre dette. Figur 2: Alder og kendskab til selvsalg 16

17 Nedenfor illustreres krydstabuleringen af forholdet mellem respondenter der kender til selvsalg og bosid- dende region. Her er tendensen helt klar med hensyn til at der en overvejende andel af de adspurgte, i Region Hovedstaden og i Region Midtjylland der har kendskab til selvsalg. Her må det formodes at største- delen af de adspurgte bor i områder omkring København og Århus, hvor selvsalg er meget populært 13. I Nordjylland er det kun 50% der har kendskab til selvsalg. Noget af forklaringen på dette skal ses i, at 50% af respondenterne der er bosat i Nordjylland bor i en lejlighed. Der er kun to adspurgte der er fra Region Sjæl- land, og de svarer begge at de har kendskab til selvsalg. Det er sandsynligt, at der er en overvejende del der kender selvsalg i Region Sjælland, da det geografisk ligger tæt ved Region Hovedstaden, men det er usand- synligt, at der er 100% der har kendskab til det. Figur 3: Bosiddende region og kendskab til selvsalg 13 Jf. bilag 3 17

18 Nedenfor illustreres krydstabuleringen af forholdet mellem respondenter der kender til selvsalg, og bolig situationen for de adspurgte. Tendensen er meget tydelig, at hvis du ejer din bolig, så har den overvejende andel af respondenterne kendskab til selvsalg, mens at dem der lejer deres bolig overvejende ikke har kendskab til deres bolig. Tendensen er meget naturlig, da de respondenter der lejer, ikke har behov for at sælge deres bolig. Alle de adspurgte parcelhusejere havde kendskab til selvsalg, hvilket kan skyldes at de med stor sandsynlighed har solgt en eller flere boliger, og derved har undersøgt markedet. Desuden er der en lille overvægt af andelsboligejere der kender til selvsalg svarende til 81,82% i forhold til lejligheds ejere, hvor 72% kender til selvsalg. Dette kan skyldes at andelsboligejere muligvis laver mere research, når de skal sælge deres bolig, da prisen i de fleste tilfælde er lavere en ved en lejlighed, og derved vil en udgift til en ejendomsmægler, være større for en andelsboligejer, end for en lejligheds ejer. Figur 4: Boligsituation og kendskab til selvsalg Fremvisning af egen bolig Nedenfor illustreres krydstabuleringen af forholdet mellem respondenter der selv vil stå for fremvisningen af sin bolig, og bolig situationen for de adspurgte. Tendensen med at ejerne og lejerne har forskellige hold- ninger er igen gennemtrængende. Det virker som om at der er en stærk ejer fornemmelse og stolthed over sin ejede bolig, og derfor gerne vil vise sin indretning, renovering m.m. frem. Figur 5: Boligsituation og fremvisning af egen bolig 18

19 Nedenfor illustreres krydstabuleringen af forholdet mellem respondenter der selv vil stå for fremvisningen af sin bolig, og køn. Her forekommer der også en tendens i forhold til, hvor meget kønnene differentierer sig i forhold til vigtigheden i at vise frem. Det er især mændene der gerne vil vise frem, mens kvinderne overvejende mener det ikke er vigtigt. 55,17% af mændene finder det enten vigtigt eller ikke vigtigt, mens det for kvinderne kun er 22,22%. Det kan skyldes at mændene føler de er mere sælgere end kvinderne, og at de har en større lyst til at forhandle om en given salgspris. Kvinderne vil formentligt gerne vise deres bolig frem, men vil måske gerne overlade forhandlingen om prisen til deres partner eller en ejendomsmæg- ler. Tabel 6: Køn og fremvisning af egen bolig 19

20 Salgspris Nedenfor illustreres krydstabuleringen af forholdet mellem respondenter der er enige i udsagnet jeg kan få den samme salgspris ved selvsalg, som jeg kan ved en mægler, og køn. Der er stor spredning i svarerne, og der er ikke nogen overordnet tendens. Dog ses det, at mændene har en større tiltro til, at de kan få den samme salgspris som en mægler kan. Hele 41,38% er enig eller meget enig i udsagnet, hvilket under- bygger at mændene har en større selvtillid og tro på, at de kan få den samme salgspris. Hos kvinderne tror knap 22,23% på udsagnet, mens hele 41,66% er uenig eller meget uenig. Det tyder på at kvinderne har større tiltro til en uddannet ejendomsmægler, når det kommer til salgsprisen. Tabel 7: Køn og slagspris 20

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø

Indhold. Undersøgelsen er udarbejdet af: Manova A/S. Videnscenter for Generation YZ. Ragnagade 17. 2100 København Ø ... unge på sabbatår 15 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Key findings... 7 Temaer Intentioner for sabbatår og fremtid... 8 Indflydelse på og holdning til sabbatår... 11 Information om job- og uddannelsesmuligheder...

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro

Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Matthæusgade 16, 3.th Vesterbro Stor hjørnestue Sag: 11301027 edc.dk EDC Poul Erik Bech Statsautoriserede ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørre Voldgade 104-1358 København K. Tlf. 33307828-113@edc.dk Lys

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere