Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drpn for de Sid^e-Dages åeffige."

Transkript

1 : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret News.) (3-ortfat fra ibe 261.) ^rcef. ^otyx %ai^lov fagbe: SRaar oi asfiftere faabanne g^orflag, 6urDe»i tilfulbe forftaa asigtigl^eben af at fcette famme i iennemfjzftelfe. SKebenS ajli = fionærerne ere fraocerenbe, ba lab o i^u!omme bere gatnilier, og paafec, at be l^aoe bet Itgefaa gobt, fom»ore egne. ^cenber bet, at en g^orlpftelfe euer 21b: fprebelfe finber Steb, ba inbbpb bem til at beltage beri, og fj^rg forjj^origt for at af^jjælpe bere g^ornøbenl^eber. 5)?ogle awennefler l^aoe for li!, at bebe^erren»elfigne awigftonærerneø g'fl'ttil'er og be gattige, men l^an oar of ben 2Rening, at libt 2ReI, ^iøb og nogle ^oioniai=»orer, famt libt ^enge,»are gobe 2:ing at føie til»ore Sønner i faa ^enfeenbe. an gjorbe bernæft nogle oplioenbe Se; mcerlninger, angaaenbe ben f enere 2:ib politifee torm, l^oilfen l^ar rafet imob o, og fotn foraarfogebe faa megen Dm: tale; og 6emær!ebe at man i bette 2;il-- fælbe burbe Bcere fig ab ligefom man giorbe unber neftormen i 2Rorge ^fiemlig træ!f e ^raoen op ooer ^rene, til ben er gaaet ooer, fter 3tegn fommer olf!in. Unber tormen er bet ufor: nuftigt, at oihe føge at berolige SSerben, bet laber fig bebre gjii^re efter ot ben er ooerftaaet. Uagtet aee be SBeflplbninger, fom blioc reifte imob o, finbeå ber bog ille et mere lokalt og loounberbanigt gol! paa bette gaftlanb, enb biéfe fom bebo biåfe Sale; og eeer i!fe Ian ber finbeg ^Rogen, fom ere mere oenligfinbebe mob Sanbeti Sone og bet ilonftitution, enb oi ere; ogoi oieeoebblioe at unber: ftøtte republi!ttnfle ^principper, og en oer lonftitutionel Sot), ligemeget l^oab anbre DiUe giørc i faa ^enfeenbe, l^oab enten be oille l^anble ret euer ilfe. 3Si oiue prcebile (Soangeliet til bem, og prøoe

2 274 tandmomens 6t cnie. paa ttt frelfe bent, foni jengiælb for bet Dnbe, be i)av uifiet gjøre imob o. Dmtalte bernæft paa en priéoccrbig 30?aabe be l^æbevlige ^ongrestnccnb, ber trobs ben [jerftenbe Dpofition l^acbe 3)ianbom nol til at fotfoare mennepelige Stetttgl^eber og fonftitutioneke ^^ril^eber; l^»u!et beoifte, at ber enbnu»ar noget <Salt tiltage i be g^orenebe tater. 2)er ere ubcerbige til»ore3 Xittib (lonfcren^ een befoorebe biåfe a3emær!ninger meb et forenet Slnten. an ftuttebe fine Se= mærlninger meb at formane golfet til 9?etfcErbigt)eb, ^Jrofaftl^eb i Seonet, og at l^aabe paa ben 3llmægtige. 5!oret fang en ^ymm: Daughter of Zion. 2:a!figelfegb):(n af raftu noro. finbeå enbnu Xufinber af gobe 2)^cEnb, f}ui(ie befibbe fovnøbent 2^(SrIig eb til at forfoare 3^et og g=vil^eb; men nogle af bem ere bange for at gioe fine g-øtelfer Suft, wnber ben nceroærenbe toefibige 3Wobftanb. ^th befto minbre»ike oi oeb; blioe»orcs i?our, l^anble ret og opbygge 3ion; itu fjaoe nogen Ubftaaelfe nteb 5logen, men Dåre forenebe og føgc»or egen ;2itttere fe. SBt»iCe unberftøtte be gorenebe taterg ^onftitution og l^olbe (Snbé ^Befalinger, fter fom nogle g^ol! I&er tjare faa ualminbelig rene, at be faa fig npbfaget til at erllære 5Wormonerne" for Saoe"»ilbe bet maaf!e»cere!logeft for 3^remtiben \th at gaa tnb i bere æutitfer, at iffe bere ob ffulbe blioe forbceroet oeb»or SRcerDcerelfe, ni Junbe jo for SHeften ogfaa giøre aue oore ^oxretninger iblanbt og fel«. agbe, ot nor Drganifation»ar betrogtet fom nicerfoærbig, og forfljeeig fra altslnbet, l)xnllet ogfaa er Silfcelbet. Dg 2larfagen er benne : 2lt ben iffe l^ar fit IXbfpring fra nogen anben menneflelig 3tegiering, eher fra nogen af berc ^irifefamfunb, men er aabenbaret fra herren, lig alle anbre Sele af oor 3ieligion; og oi»ike opliolbe og miberftøtte ben, gla;be o paa 33icErgene, fynge ^alleluia i SDalene, prife (Sub, og ære l^am i oort baglige Sit). asi oille i!fe brrjbe ben g^orbinbelfc, oi l)avi fluttet meb core ^uftmer for Sib og al oig'^eb. 2)et er uretfærbigt og nionftitutionelt atbri)be en S?ontra!t, og bigfe fom gjøre fig ffplbige i aabant, sæøbet foatteg ^l. 2 fterm. alme: The time is nigh, that happy time. ^^n af Slpoftel g. 2W. Stjman. When earth in bondage long had lain. 2lpoftel raftu noro ^aobe for faa Ugerfiben, ^aft megen Icebe i at beføge be ellige i ben fpblige 2)el af 2;erritoriet. læbebc fig i hin 3lllert)øiefteg 3lanb, ^oil!en l^aobe gi»et fig tilfjenbe gienncm konferencen. SDigfe ere 2:ing af Ignter^eSfe for be hellige, fom altib interegfere fig for faabanne Xinq, ber t)enl^ører til at at opbygge ub Siige ; og om aseiret l^aobe Dceret mere føieligt oilbe bette ftore Xabernalel bleoen ooerft;lbt. 58e= mærfebe at unber g^orfølgelfen i forbi= gangne Xiber bleo be ^euiges 2;ro og SJaalmobigl^eb fat paa?j3røde, men nb gat) bemgremgang og btiggebe fin irfe paa en fi!!er rnnboolb; bog maatte Sofepl^ mitl^ og ^anå SSrober ^tjrum befegle bereg asibnegb^rb meb bereg 58lob. agbe at be ibfte 2)ageg ^eutges 2Kigfion beftob i!!e i a3lobgub= gijbelfe, ^rig, 3^orftt;rrelfc eller Dpl^ibfelfe; men at ben beftob i g^reb og i 3Kenne= ffene en SSelbel^ageligl^eb, en aeiggjørelfeg=ajjigfion baabe tl^eoretiff og praltifl, il!e allene i 2;ro,men ogfaa i jerning ; tl^i be ibfte 2)ageg elligeg %xo frembrin; ger gobe ijrugter. oangelietg æb, fom ubfaos, falber ^aa meget fotfljeuig

3 @foiibinottien Stjenic. 275 Igorbfiunb, ^cilfet ogfaa for!tare af g^relferen i Signelfen om be fire Iog æbejorb. DOt æben falber i gob bt)5 Qorb, bringer ben en Srefinbgttjoe golb, og imbertiben et ^unbrebe 3=oIb. 2)et lærer o ^jcerlig^eb, og at ^aoe Dmforg for J^ceranbre, bet lærer o ogfaa, at filioe til et i fjølge grelferenå S8)i(n. n of be»igtigfte 2larfager, l^oors for SSerben l^ar imob og, er oor (Snigl^eb; 5Polt)ganti l^ar»æret beres 3iaab, men bette fir^be be fig i runben lun libt om; men bet er oor nigljeb,»ort ^rceftebømme, be ere imob. an l^en^ t^bebe bernceft til ben Sib før S3orger= higen, ba ben»igtigfte jenftanb paa flejønt ftbft næonte ogfaa l^a»be tilljørt SOlejifo. Uagtet aue be Uforbelagtig; l^eber, fom følger af et 2;erritorium, faa ^a»e»i bog»æret et lt)!feligt 3=ol!;»i l^aoe oprettet ^'abriffer, og fabrifferet mange nøboenbige 2lrti!ler;»i ^aoe bggget folel^ufe, og oplært»ore Sørn, 2ltt, uben nogen iælp fra SlegjeringeuS ibe. S)iåfe 3;ing er bet maafee, fom gioer 2larfag til Søgn, og til ben 3(bee, at»i ere et ulybigt og ugubeligt j^olf! Can Qnbuftri x\n egentlig talbes ^tuqterne af 2o»lø ^eb og {Jorbæruelfe? 3St inbbgbe tatgmænb og 2lnbre til»ore ønbagsfeoler, til»ore gorfamlinger og anbre teber, l^»or be lunne faa Seilig^ l^uilfen ben politifte Dpmcerffomlieb fpnes l^eb til at bebømme uoreg fanbe Cara!= at»ære l^enoenbt, ft)ne at ocere laoeri og ^oli;gami, fom en Sioillingleoning af asarbariåmen. 5paa l^iu Æib»ar ben Iriftne SBerben meget fplibagtig, 'og ter, i tebet for at blioe lebt af biåfe løjnefulbe Uålinger, ber alle Skiber ere færbige til at forgifte l)ine iub imob og.»orfor il!e felo {omme iblonbt bet unber krigen opfenbte iriftne paa begge gol!, etter rettere Commune, om l^oem be iber, fine SBønner til ub, Ijoer for fin 2lrmee elb, og l^aobe r)ine Sønner bleoen befoaret i '^ølqt bere ^nfee, ba»ilbe be aue»cere bleuen øbelagte. ^t\v. ei^rifti 5{eligion foraarfager (Snigl^eb, og netop bette, er bet ben Iriftne 33erben er faa meget imob. ^oab SDtoralitet an= gaar, ba blioer ber begaaet mere ^voftitution paa eet 2lar, i een af bere ftore SB^er, enb ben Umoralitet af aue lag, ber \)av»æret begaaet i bette 3;erritorium fiben bet i^olonifering af o. ^an ga» bernæft en intereåfant l^iftorif! 33eretning, om ben 3Jlaabe paa faa meget ønfte at erl)olbe DplpSning, og paa benne 3Jiaabe lære anbfjeben, i tebet for falfee ^Beretninger. 3)ian ^ører ofte et ^øift!rtg mcb enfi)n til neoolbgmagten. S*-'9 ^wnbe l^er ønfte at fpørge:»or finber man benne mere tpbeligt fremftittet, enb i ben fom ubø»e af u»ernøren for bette ^territorium? fom et gempel»il jeg fremføre bet 2;ilfælbe, ^oor uoetnøren ga» S5algbre» til en SKanb, fom lun fi! 1300 temmer, imob at ^a»e gioet bet til (Sen, fom er^olbt 18,000; ^an, fom»ar {Jolfetg egen Canbibat. on ^en; ^»ilfen bette 2;erritorium»eb grebf(ut= tgbebe bernæft til ben Courg Congregfen ning o»erbroge ben amerifanf!c 9tegie= ring af ajiejifo; og berørte»or territo = riale 5tegiering pftem ; og fongre fen 3Jlobfættelfe i at optage Utal^ fom tat, enbf!iønbt Californien famtibigt ble» op; toget. ^lu beftominbre ub!om i Utal) Ugefaa frifinbet og bemoiratife en Con= ftitution fom Slilfælbet»ar i Californien, tog, i at»ebtage bmimbg 2o»forftag og fpurgte;»em»ar ben tatgmanb, fom i!!e ftemte for næunte g^otflag unber ^pifeen of fit eget ^arti? an omtalte bernæft bet ftore menneftelige g'ri^ebg; inftrument be g'orenebe taterg Conftitu= tion og paa»ifte, at beng ^principper fao;»el fom Uaf^rengigl^ebger!læringen,»ore

4 276 SfaubiuttUiciiS Sticnic. be famme, fom ub l^acbe anbenbatet til fine SBørng 3iegiering, lige fiben 33er; ben fabelfe; bettc beoifte l^an 'paa bet tt)belig[te fra SBifielen og awormong 33og, uifenbe ben 3^ril}eb 2i roelå a3øvn nøbe nnber 2)ommerne 3fiegicting, i)vn tamme ubgjørenbe et Borgerligt am= fimb for fig fel», aee unber en ub 3Jtanb fom Doerbonnner og meb Ipenfijn til 3Iefitcrne, ttnber en lignenbe Stegjeiing. ^ 3Wormon5 33og er bet fortalt o, at ub oilbe oprette en fri og uafhængig Stegjerina paa bette Sanb, og i ^agten 33og erc»i nnberrettebe om, at betwilbe ifle blice nøbwcnbigt for o at brpbe Sanbeté Soce, for nt ablijbe ub Sooe, r)t)i ^ine oare i D»eren ftemmelfe meb 11 or.^onftitution. SDenne Sære er bienen for-ét)nbt af QofcpE) mitl), og [)an efterfølgere, og praltiferet af be hellige, ng om benne ^Ration nilbe l)avt lr)ttet til Sofept) mitl)5 9iøft, ba oilbe Den l)ai)e nnbgoaet 33orgerhigen, og t;ben laoer oilbe bienen befriet uben $8lob^= nbgybelfe. iben 5?rigen, ere SJianb af ben l^øiere jl'laefe fun!ne, btjbere og bt)bere, baabe i moralff, aanbelig og polittff enfeenbe, l^aoenbe for Øje at nebbrybe ben!onftitntionelle 3^ril)eb; enbog ben øiefte Stet", fom een ang fr)nte at orere uforbæroet, er bleoen fmittet meb benne 5Rebgaaen" ouerebe omtalt, og føger nu at paanøbe oå en neoolbg!omittee", efter at oi i ooer 35 2lar l^ar oceret i en lag uns ^an r)t;lbebc ^ræf, Ættt)lotg SBemcerfnin; ger, og tilroabebe at bet obå oi nøb; oenbigois maa inbføre fieer igjennem oor egne $anbelsl)vife, i tebet for at ooergioe oore ^enge til oore {Jjenber og g^orfølgere. 33ema'rlebe meb ^enfyn til ben :ljoogioning, fom oar gaoet for fig i ben fenere Siib, at om biåje fom Ijaobe afftebfommet ben funne ubl}olbe ben, fagten^ innm oi fom ere oante til aabant. an fluttebe meb at formane be hellige til a^isbom, Xvo og 5Retfa?rbig^cb. ^rref. ;3ol)n Taylor fagbe: Qeg yttrebe i 2Korgeå at ber for næroærenbc oar reift en torm imob o, Ijoilfet ber ^ar oceret nu for en Xib, og at bet oilbe offre bebft for oå at trælfe i^raoen op ooer Ørene, inbtil ben gif ooer, 2)er oil blioe Uoeir i be gorenebe tater om nogen 2:ib, og jeg ønfler, at oore SBrøbre ffulbe berebe fig berfor. igeg tror, bet oar i oor forrige ilonference, at jeg til= raabebe aee fom oare i jcelb, at brage gorbel af be gobe 2;iber, og betale bereé jcelb, faa be iffe ffulbe ocere i Srcelbom til 9iogen, paa bet at naat Uoeiret!ommer, oi ba funne oare be; rebte paa ot møbe bet, tl^i et faabant oil ber blioe om fort 2;ib, og jeg fpnteå jeg oilbe gioe ber benne 3lboarfel igjen. SDe asife oiue forftaa bet. i?oret fang en t)mne: I will lift up mine eyes. 2«øbet fluttet til Søoerbag SDlorgen ^l. 10. Safftgeifeébøn of g. 2). Otic^arbå. berfuet Xilftanb, unber et territorialt 3f{egiering6fi)ftem. an l^enlebte ^^orfam; lingens Dpmærlfom^eb paa 33eiene i Siærgtløf terne, fom ofte fyneg at lebe til øbe og blottebe teber, men bog txu fibft!unne lebe til be ffjønnefte 2)ale; faalebeå oilbe bet ogjaa blioe i enfeenbe til oor rfaring, fom ofte Ian f^neå tung, l)dilt'en.f)erreu bog oilbe oenbe til bet Scbfte, om oi blot l^olbt oore ^pagter. m. 10. Sirebie 2)a g. 50Jøbet fortfatteå Søoerbag gorm. ^oret fang. Glorious tliings of thee are spoken. møn af S).. asea^. i?oret fang: Though deepening trials throng your way.

5 6foiibinotttcn^ Stierne. 277 aipoftel g^ranirin 2).?Ricf)arbg fagbe, at bet ftebfe tiltagenbe 2lntol af oå, fom et 3=oIf, og»oreg forfijekige Si» [tininger og Dmftrtttbigl^eber, ubforbrer ftebfe oor l^immelf^e 3=aberå iælp og Unbetftøttelfe, for ot»i!unne tilfrebsftille be j^ølelfer, fom nøbi)enbig»i tiltage i o, Ugefom vi tiltage i erfaring i benne ^ir!e. SOJange af be Retlige!omme langceis fra, for at ocerooere konference og BUoe oplioet i bereé inb, faa at naar be atter»cnbe tilbage be ba!unne gaa meb fornyet Sraft og fiefttirfet i bere %xo. ub i)ax looet, at f)an t)il tl!e allene fenbe fine ngle foran o, men at l^an ogfaa oil»cere nær»eb o perfonlig; f)an l^ar fagt: Qeg ril becare mine ellige," og f)an l^ar ogfaa i 2laben= boringerne til Qofepl^ mitf) befalet o iffe at bruge fjøbelige 3Saaben fom elo.- j^orfoar imob oore jyjenber, for oore 5?riggDaaben imob Sjæoeleng ftcerle %xu l^olbsfteber, Qforbumå SDage»ar ubå ^olu i?rig»aaben af en forfræn!eiig ^iatur ; men i»ore SDage l^ar l^an i fin 5Raabe ftt)ret Dmftcenbigi^eberne faalebeé, at»ore ^rige ere forefalbne :paa en mere frebelig 3Kaabe; og ub ^ar looet at føre»ore ^rige, ^an ^olbt fit golf borte fra ^iin øbelæggenbe ^rig ( ), ba Srober ftreb imob Srober, og g'aber imob øn. ^an bragte o ^erpaa bet at»ore ænber flulbe itte bli»e følebe t Slob. 2)ette be»iier tt;beligt, at bet er efter ub asicie at ^an goll ffulbe be»are rene ^jcerter og ænber, ibet be ftribe imob Dnbf?oben Ttaqt. 2)a»ib fil ille 5EiUabeIfe at bt)gge erren 2;em-- pel forbi ber llæbebe formeget SBlob»eb ^an u, og be ^ettige maa br)gge 2:empler meb rene )CEnber; og berfor Igber l^anå Drb til o : re= gjerer." 3)et er l^am, fom opreifer 3=t)r[ter og i^onger faaoel fom 3'iationer, og bet er ogfaa ijam, ber foraarfager beres galb, 3^or»irring og!am. asi r)tt»e»æret mange g^ornebrelfer unberfoftebe, n;rn be l^a»e faaet Ubfalb til»ort 33ebfte. 2)et er bleoen og nægtet at bære ^aaben, enbogfoa paa 9?ationeå 3^ril)eb = erllæringåbag*) uagtet man oebble» at l)a»e bette ^re»ilegium o»er alt i Uni= onen, og bette enb ogfaa paa en Sib, ba^nbionerne»are paa ^rigåfob, og»i fom faaban ftobe i g^are for biåfe. SDette!om i SKobftrib til Sanbeti ^on= ftitution" men»i unberlaftebe o, og ^erren bort»enbte 2fnbianerne rufom= f)eb, bløbgjorte bere fjærter for anb^ l^eben, og paa benne ^Kaabe frigjorbe o fra ben?løb»enbigl^eb at bære asaaben. iib oor l)immelf!e '}^ahtx i^ax be»aret og ^ibtil, og»i l^a»e ooerfløbig 2larfag til at fiaabe paa l^am frembeleå, Sab o forfage»ore onbe i^brætter, og»enbe og til erren af al ^jærtetg 3)bm5gl^eb an l)en»enbte bernæft g^orfamlingeng Dpmærlfomi^eb paa bet Silfælbe, ba 2lr= meen lom l^erop i 1857 unber ber og SCrubgter "paa at»ice øbelægge oore lebenbe Sfiænb; men»or IjimmelfEe g^a: ber iærlige aanb»ar nbralt o»er og, faa at næonte goretagenbe enbte til»oreg Sebfte, og»i burbe albrig glemme bigfe S;ilfælbe, f)»or ubg gobe Dmforg for og er bleoen faa tåbelig tilfjenbeginet. SBemærfebe bernæft angaaenbe be gor= cnebe taterg S?onftitution, ber faa ^øilig prifeg af»ropæere, fom htn af alle Sanbeg 2o»e, ber gioer aranti for ben ftørfte mennefjelige gri^eb, fom!unne fjjænjeg for et gol!g JRegiering. n^oer *) S)en 4be ^uli 1776 erllærebe be tretten kolonier fig uafl^ængige af nglanb, og fibm ben Siib er næonte Sag ble»cn øittbelig= l^olbt oneralt i SRepubliffen meb Unbtagelfe af Utal^, l^»or bet forbøbeg af uoernørcng elfre= tær i 1871.

6 ; 278 SfanbinouienS Stjerne. mbeb manb, fom l^or meb 3ie9iermg = affceret at gjøre i bette Sanb, maa aflægge (Sb til l^in ^onftitution, ^aa at tiøe trolig følge ben 3lrtifler i alle beres officielle SKbminiftrotionet; og naar faabanne SJJcenb forglemme bere b, og tjcbtage 2ot)e, ber!omme lige i 3Jlobfætmng til ^onftitutioneng 2lrti!ler ; ba»ille bcl^ace til at tage f^ølgernc af at 6rt)be enten i bette 2io, eher bet 2;ilIom: menbe. 2)er er en %inq, oi!unnc glæbe o ooer, nemlig : 2lt ub»il fiilerlig falbe biéfe til 3?egnf ab, fom giøre 3"^*= greb i 2lnbre Stettigl^eber ; og i fjølge een af Strtiflerne i ^onftitutionen, l^ar ingen tat 3let til at»ebtage Soce, ber!ulb!after og tilintetgjører inbgaaebe ^ontra!ter, felo om biåfe ere af en financiel aseflaffenl^eb, l^corlebes!unne ba Sooe blioe»ebtaget, fom tilintetgjør en ^(Sgtef!a6!ontra!t ben l)eltige 3^or; binbelfe meeem 3}lanb og uftru? Di faabanne Sooe blioe oebtaget, og fatte i ^raft, faa!unne wi appellere til en l^øiere omftol, ^»or 3flet og Sigl^eb uiee 6liDe rctfcerbigt ^aanbliceoebe. 3J?eben»ore gienber fcette narer for oore g'ø^^«!^/ ba lab o»æreoife og bruge en faaban?^remgang maabe, fom»il møbe imlen SBifalb, faa oi!unne giøre o»cerbige til erren Seffpttelfe 2)ag efter Sag. 2)ette er ub SSærl og l^an»il bef t)tte og forf»are bet;»i l^a»e berfor :S"tei at fragte. an omtalte bernceft Sofep^ og 9rum mitp 3JJartt;rbøb, ^»i SBlob enbnu Ilceber»eb benne 3tation og fom i erren egen beftemte %x't> nøbcenbig,»i maa ubfoneg. erfom ub»il til= labe bet, ba l^ar benne 3fiation 9Ragt ti^ at paaføre o megen ien»orbigl^eb bet blioer berfor nøboenbig for o, at følge pligtens ti og meb Icebe fcette»ort ^aah og ba»il l^an t!fe tieabe ^Roget at møbe o uben bet»il bli»e til»ort a»n og til l an erltgl^eb. 5WSlbfte eorgc ^caåbalc fagbe: Ser ere 2:ufinber i benne gorfamling, fom lunne bære et trofaft asibnesbtjrb om at ub le»er, og at bet er l)an asær!»i ere belagtige i. nn l^enti)bebe bernceft til ben Xit, ba ub førft aaben: barebe fig for igofepl^ mit^, fom ba»ar ben enefte 9Kanb, ber l^a»be bette S3ibne bt)rb. Sernæft begijnbte ijorføl= gelfen at rafe, ^»ori ub beflgttcnbc 2Ragt ble» tilfienbegi»et, ibet l^an bc:»arebe fin tjener, inbtil benne fil fulb= ført Doerfcettelfen af?piaberne, ]^»orfra 3JJormon SSog fom, bernceft paafulgte gulbmagten til at bøbe, fom ga»e So= fepl^ mitl^ og Dli»er orøberp»eb ^o^ l^annes ben SDøberå cenber; efter bette»are ber to SSibner om Sl^rifti»ange= lium paa forben, iben lom ^Peter, Sa!ob og Qol^anneS, og ga» tilbem bet melcfiifebecfee ^rceftebømme, og ga» bem ^Befalinger meb enft)n til ub 9tige. an omtalte bernceft bølgerne af»angeliet ^ræbilen iblanbt Jiationerne, og be mange 2:ufinber, fom ere l^iem= famlebe til bi fc SjcergeS 2)ole, meb; 2lanb, ^a»enbe»æret lebfaget paa bere 3Set af 2;il=!ienbegi»elfen af ub ^raft, i tjølge 3^orubftgelfen be angaaenbe, af erren S^jenere. an glcebebe fig o»er ben Dp:»æ!Ielfe, fom ejifterer iblanbt be ibfte 2)age eeige. (3uH SJZagt røre iblanbt o, og faalænge»i oiue opfplbe»ore ^pligter i at bibrage til SScerletå gremme, opbggge templer, l^olbe»ore Sønner i rette Xx'o, ba»il ben 3llmcegtige beflitte og forf»are os. 3^0" "il ^^^^ '^^»e for: løft»eb 93lob, men»eb 3letfcerbigl^eb, berfor maa»i tage en ^our, ber»il fillre o ben 2llmcegtigeg 3SelBel^ag, at»i maa bli»e be»aret og tilfibft blioe bragte tilbage til l^ans 3toer»ærclfe. 2Ælbfte So^n ^Ruttal befjenbtgjorbe, at bigfe i^onferencebeføgenbe, fom paa

7 @fatti)ittadic«å Stjerne. 279 tunb af at alle hoteller og Sogtfteber Dave opf^lbte, au lunbe erl^olbe Snbs logering, funbe BUoe l^julpne ceb at melbe fig tu Sifiop unter, og bennet gtaabgioere paa Stteubelontoret, be oilbe ba filioe annifte til asiflopperne i be for= iljeeige i^watterer. Tløhct ftuttebes til (gftem. m. 2. ^oret fang: How beautiful upon the Mountains. Iutning 6øn af ig.. mit^. S^roenbe. fortalte l^oorlebeg 5?atolifev i SJRejiJo friwihigt l^a»be unberfaftet fig ibelfer, l^oillet Be»ifte beres Dprigtig^ l eb. ^a»be JRefpelt for religiøfe g^olis 2lnbagt, om be enb»ar»ilbfarenbe. ub ga» SWenneffet fin frie SSiEie i a3e= gt)nbelfen, og i benne [tore 3ftepu5li! f?ulbe et 3KenneflEe»cere fri til at btjrfe l^oabføml^elft eller flet ^ntet efter eget a3et)ag, faa Icenge l^an ille fornærmer ainbre. flabte 2«enneilet i fit eget SBiHebe, gao l an bet en SBefaling, fom albrig er Ble»en til5age!albt ; bet m. 2. ajløbet fortfattes Sf!(oetbag fterm. ^oret fang: Jesus from whom allblessings flow. SBøn af ^(Slbfte 21. m. annon. ^oret fang: Guide us o thon great Jebovah. 2lpofteI gjlofes S^atc^er fagbe: 2lt l^an glcebebe fig ooer l^oab l^an 33rj((bre l^aobe fagt, og at l^an ønflebe at Mioe paaminbet af ben famme 2lanb, font l^aobe paaoirlet bem. Senne er en filfer 3SeiIebning for 2)iennef!et. SSore anfer!unne feile eeer Bebrage o, nten ben, ber ^ar ub S^S til SSeilebning»il i!!e fare»ilb. igefu Slpoftle E)a»be l^ørt l^anå ^præbilen Tpaa SBjarget, l^aobe feet be ajlange mcettet ceb libet 33røb og nogle faa gifl, feet be 33Iinbe ^ine oplabte, og mange unberlige jerninger ubført, men meb ol bereå rfarenl^eb»are be bog i!!e bpgtiggjorte til at præbife SioetS og aliggiørelfeng oangelium, førenb be mobtog bette St)g meb i?raft fra bet ^øie. SDenne ^ir!e ubfenber fine 2. lb= fter til 9iationerne til ot prcebile oan; geliet»eb ben famme SRagt. Qngen anbre 3leligion lærere er i tanb til meb asiél^eb at lo»e 2Jlobtagelfen af benne ailagt fra bet øie. ^an beoifte, at be»ar»orber frugtbare og mangfolbige". Om 2JJenneflene gi»er anbre 2o»c, faa er bog benne i ^raft. S)en!atl^olf!e ^irfe tog fig ben jjri^eb nt inbftifte en ugift tanb. SRegjeringerne forbt)ber Spbigl^eb til ub Sub, men an Drb beftaar enbnu. ub»il b^mme bem i g^orl^olb til bere 2r). SEaleren»ilbe iffe opl^øre at bebe for benne?jation Seberc. ^an fj!<lte, at ber»ar alt" i Sanbet enbnu. an troebe, at ber»ar langt flere retfærbige SJlcenb i ^ongre = fen enb bet 2ial, ber forbrebeå til at forf!aone oboma og omorra. 35er ere enb nogle 3)tænb, ber l^a»e 3JJob til at ubtale fig imob flige u!onftitutioneee goretagenber, fom benne bmunbg' Sill, uagtet be true meb bere 35ælgere «Partif!^eb og asrebeå spife. SBerørenbe petitionerne, fenbt af 75,000 ajjennefler i Utal^ til ^ongregfen,»ifte l^an, at be ilfe forlangte anbet enb en retfærbig Unberføgelfe af»ore principper og»ort 3=or!^olb, førenb ber foretaget ^l^loget imob o. SBi ble»e ille b^nl^ørte ; men»i l^ar auige»el ingen gienbflab eher ab i»ore fjærter mob biåfe, fom af= flog»ore S3egicering. SSor 9leligion l^ar lært o bebre enb fom faa. (gortfcettes.) faafalbte Rriftne" iffe»are fanbe

8 : 280 SfoiiMnatttcnS Stjerne. ^SkanMuaniens Jtjcrne. 2) en 15be 3i""i- 9Renncifct8 D^tiiibclfc og Scftcmraclfe. (Efter Mill. Star.) 3lngaaenbe ooenfor anffi^rtc runbfcetninger, bemcetiet en Sioerpool journal 2lt ben faalænge nentebe Doeteng!omft mehtm SBibenfEab og Sleltgion, er forub= beftemt at DtHe opnaa fin {Julbenbelfe. S5t formobe, at ben ^Religion" ^entt)bet til, er ben moberne ^riftenbom. 2)ette bringer o uoillaarlig til at tage en anben 2:^eori unber Doerneielfe, og unberf)i(ge f)oor oibt bel er muligt for benne, og ben SDarrøinfEe" 2;i^cori, at ftemme o»ercn. ig S^Ø^S«^^n moberne firiftenboms 2;ro ffabte ub SSerben af Qntet, og ub of bette 2>ntet t^i bet er en elcfølge, at af Sntet forblioer ^ntet f!abte l^an 3}?enneflet og inbblæfte bet Sioåaanbe. Dm= fiber bøer ^WennefEet og bet Segeine uenber atter tilbage til bet famme Qntet", I^Dorof bet»ar taget, ntebenå bel 2lanb gaar til ub, fom gat) ben. Dg l^oab er ben ub, Tpaa l^oilfen be ^riftne fige fig at tro? : døh^ '^^'^^^ ^S«" S^orfla: ring er bet et "SScefen", fom beftaar i!!e af ele" og fom i!fe!an betegneg ceb noget SBiCebe, l^oilfet meb anbre Drb maa mene bet famme fom S«tet", l^oilfet opl^olber fig ubenfor ^ib og 3tum". 2;il et faabant asæfen 9latur, i f)x>x $8il: lebe bet er f!abt, er bet formobet, at SJlenneffet er beftemt til at blite ombannet for oift, og uben at beftaa af Sele", er bet beftemt til at forl^erlige fin faber og loof^nge og prife f)an 3lam\ gjennem al oig^eb. SSi Eiaoe maafee if!e fremfat benne 2;i^eori i faa tpbeligt et Sgg fom ben forrige, men bette forpligtebe t)i o io l^eker xlu til; bog t)ai3e oi gjort bet bebfte oi!unne meb enft)n til at forhare bet fom i og for fig felo er totalt ufatteligt. $8i nille nu fpørge, l^oor; lebeå nogen DoerenSfomft er mulig imellem ben Sarroinfle 2;^eori", l^nilfen ta^ ger?loget, ber fun i 33egi;nbelfen oar Sibet", og gjennem Uboifling^perioben be^ arbeiber bet til 3^oget, fom enber meb tort", og ben 5?rtftelige 3;i^eori, J^nillen tager Sntet" og beraf ubarbeiber 3^oget", og otter opløfer bette ^ioget" tilbage til igntet?" bet»il næften fgneg til bet forbom^frie inb, at ben 25arroinffe Xl^eori" er langt rimeligere, og at en DoereenSfomft imellem be to, er og»il forblinc ganf!e umulig faalcenge ^riftenbom bibel^olber faabanne SJI^eorier, fom ere olbele mobfotte, faaoel»ibenf!abelige fom religiøfe anb^eber. 5Dieb ^enf^n til D»enftaaenbe, ba er bet et uomftøbeligt jjai^tut"/ flt populær Steligiott er fun!en bgbere i UoibenfiebenS 2)i)nb, enb 3}ibenf!aben er fun!en i 3Kub: beret, og at be begge bel^jzfde 2labenbaringen fijcelpenbe aanb til at brage bem op fra ben jzfle, i l^oil!en be begge ere falbne, og cnbnu fætte beres {^øbber paa anbl^ebens eoige og filfre runboolb ; og meb minbre bette fler, er ber gare for, at be begge»iee tumle om!ring i SBlinbl^ebenå flibrige umpe, inb: til be tilfibft falbe, og foreoigt tabeå af tine. g^or be fibfte l^alotrebfinbåttide 2lar, l^ar et infpireret ^Prceftebømm e ubftra!t fine oenlige cenber og Ij ærligt til= bubt anbi^ebenå Hare 2g, men ber er ilfe bleoen taget nogen ^WotitS af bettes

9 SfanbinauienS Stjerne. 281 licetltgc og ab»arenbe traaler; og!)ar man unber Skiben funben for obt nt btage 3l\)tk beraf, \aa l^ar bet nærmere»æret for befto Bebre at lunne enbnu m- bere unberfpge Dt)ertroen og SBilbfarelfenå bt)be 2lfgrunbe.»orfor nit man ilfe It)tte til fornuftig aseoisførelfe? oorfor»il man i!fe Ii)tte til asigbommenå og Snfpirationenå erfarne 3flaob? ^uorfor feammer man fig for at aabne fine gølelfer og labe 2labenbaringen Sr) ftrømme inb og beflinne fin formør!ebe gforftaaelfe? Uben ben ^euige 2lanb Siftanb»il SSibenflab og 9teIigion»cere ube of tanb til at arricere til noget anbl ebåpun!t unber olen; og be to forunber= lige 3;[)eorier" allere'oe omtalt, Burbe Bare nof til at beoife bette. llbrig Uvrtc fanb asibenflab SKenneffet at føge fin tamfaber iblanbt 9lbearten", eil^eller lærte fanb SKeligion nogenfinbe, at 9loget lunbe bliue flabt af Qntet", eller at Sntet!unbe ftabe af ^ftoget." S"tet oil forenigt forblioe ^jntet; og ingen %ilofoffeole eller noget Uboillingsfriftem, funbe i ingen Siibåalber orbne bet anber: lebes. 58aabe Sfiaterie og 2lanb ere enige feloejifterenbe ubftantfer, fom ^oerfen funne ffabes euer tilintetgjøreå. SDtenneflet er ubbommen birette 2lffom, betg 3lanb fremaolebe^ i ben for o uft)nlige aserben, og f)in bgggebe bete forifræn!eiige Siabernafel i benne, (^ub felo er et opfiøiet Sæfen, befibbenbe Segeme og S)ele", og l^ar opnaaet ben aher; l^øiefte rab af j^ulblommenl^eb. ^an f!abte og organiferebe SSerben (meb 2llt l^oob ben inbbefatter) af aseftanbbele, af flebfeleoenbe 2(anb og oeboarenbe le: ment, l)»ilfe tiuigemeb l)am felt) ejifterer forecigt. an ftabte enl^oer plante, ber uojer, og l^oer fabning, [om brager Slanbc i Signelfe efter beta eget lag, og beftemte rænferne for bere forffjellige Sir; ter. an feabte ^aletubfen" og 2lben faaoel fom Søoen og tefanten, men ^on flabte bem ii!e i fit eget $8illebe, eher begacebe bem meb gubbommelig igntehi; gents og 2)ømme!iaft. 2lben er 2lber 2lffom, og l^ar»æret bet faa langt tilbage i ^iben, fom u!ommelfen og^iftorien rælfer. Slanbinger ( )t)briber*) funbe fin; beå i en!elte Siilfælbe, men be ere uben f^otmerelfegfraft. 2)er finbes intet %\U fælbe omtalt i ben ganfle iftotie, l)dor en 2lbe nogenfinbe unber en Uboifliugg; periobe" ocergi! fra 2lbe til ajlennefee; og ibet SSibeuffaben forføger at ubfinbe bet u;anglenbe Seb," fom flal lunne forene SlJienneffeflægten meb 2lbefla;gten, ba foretager ben fig ligefaa bumt et tt)i!e 2lrbeibe, fom om en blinb 3)Janb gao fig i goerb meb at lebe efter en tinaol i en ^øftaf, naar ben albrig»ar tabt ber. 3Jlennef^ene ere (SivCciå SBørn, flabte i l^an Signelfe, begaoet meb l^anå genftaber, og lige faa»ift fom ønnen af en jorbift gober, er i tanb til meb 2;iben at opnaa til 2Jianb 2J?obenl^eb, faa uil ogfaa et celeftialt SScefeng Iffom en ang meb 2;ibcn, lunne blioe uboiflet i ben rab at blice en ub. tcerl. S5rif!e lofte 2lmerifa 2,200 2Rill. SDoKarg aarlig ; 5)Srcefte»cefen et lun 60 mu. *) %o forffjellige 2lrterg 3lffom. Æweflagtet fommet af to forffjehige 3flacer.

10 : 282 fanbhtauiens 6tienic. Vlufoiiiiic S3ii{?fioiifl;i-cr. gølflenbe Svpbre, fom IJleoe falbte i ftbfte 2lpnl itonfcveike i forlob fibftnocdute teb ben 9bc Ma\ b. 21., ttufom Ijcttil ben 3bie Quni fibftlebcn Sol^n 33. eåfe af 2Ronro, Sfo^in Slnberfen af gilmore, e Ii. Sjatnafon. panifl^ goti, 5peter SJalgorb^fon, pantf^ gor!. Sigelebeé anlom i elf!a5 meb obennceunte Srøbre: gilut Dttoéfon for at beføtje lægtninge paa S (anb, og 2lne :3of}nnne Dttefen paa 53eføg til lægt= ninge i Qi/IIanb. %o fibftnæonte ere fra panif^ gorf. S8i 6t)be bent alle i)\(xv: telig uellommen, og bebe $erren at»elfigne bem paa bereå 2.<5rinbe til biifesonbc. Srfltffelfcr. So^n S. /peåfe fiep!e til ot oirle i 2lar u konference. :3lor)n 2lnberfen beffilfes til at arbeibe i ^jøbenj^acnå konference, unber beresi refpeftioe ^onferencepra'fibcnterå SBeftijrelfe. eéli (S. 33iarnifon beffi!fe til at prcefibere o»er ben iglanbf!e Wiåfton, og ^eter 3Salgarb fon beféiileé tit at arbeibe unber ooennæonteé Seftrjrelfe. 6.. gielbfteb, fprcefibent ooer ben flanbinat)ifle 3JJiåfion. SlottefiJOttbrmce* 2lar]^u ben 2ben Quni ^ræf. 6, 2). gjelbfteb. ^jcere Srober. 3i elflab meb 10 anbre Srøbre fra 3ion anfom jeg til Sjøbenl^aDn ben 4be 2JJai 1880, og bleo ftros af 5præf. 3Bill^elmfen falbet til at arbeibc i 2lal: borg ^onf., og fom faaban begijnbte min 2J^iéfton x)irffom'^eb ber iblanbt min lægt og forbumg Seljenbte, bog efter flere 2lar graoærelfe fgnteå Sllt faa un= berligt og fremmeb til mig og fulbelig fattebe jeg, at bet ^aobe falbt i min 2ob ai forlabe en Ijær gamilie, et be= l^ageligt jem og 2Jenner ^reb i bet fjerne IXtal), bog tillob jeg i!fe bi fe j^ølelfer albele^ at tage Doer^aanb, for jeg»ar fulbt beoift, om, i l)t)illet oigtigt jeg nar fenbt til bette Sanb, nemlig: gor at ubfaa (Soangelietå!o[teligc ceb ; og til bette forftob jeg min ftore Ufulbs!ommenl^eb, men l^ar lært, at ^raft blioer ben oage ftær!. Sfter bet lorte Ppl^olb af omtrent 7 Uger inceontc konference, bleo jeg af ^rcef. 2Bill^elm; fen bef i!fet at arbeibe i 2larl^ug ^onf., unber ben baocerenbe ^rceftbent (S. Qen; fens a3efti;relfc, jeg følte at jeg allerebe l^aobe»unbet nogle SBenner for ub JRigc i førftnceonte ^onf., men tiuibéfulb i ^erren begao jeg mig til min nt)c SSirfelrebg, og efter min 2ln!omft til 2lar^u førft i Quli 1880, ble» jeg af ^prcefibenten beffilfet til at præ= ftbere ooer Dbenfe ren i tebet for 2.(Slbfte eorg gtanbfen, fom ba

11 6fanbinaDtenS Stierne. 283 okcrcbe»at ofrcifi meb (Smigrattonen. 2lnfommen til næonte ren, følte jeg font engremmeb Blanbt grentmebe, men ftiftebe fnart S3e!ienbtf!ab meb be el= lige, og bebre hellige enb bem, jeg f)ax funben i ben fi;nf!e ren, fjenber jeg ille. 2)e l^aoe oift bere 5tro i jerning ; naonlig fortjener at ncetmeå bere Siiib: Ijcet^eb i at Betale ^ienbe, og at op= l^olbe pertens Sijenere, og oi tiaoe ogfaa l^er tåbelige (Sjempler paa be 3SelfigneI= en meget gob jjorfamling meb be ^ehige. 3 nff»nte Si) fi;ne3 ber at»ære ni;t Sio og SSttteregfe for oangeliet, be^el= lige ber føle liolige og nogle ere tillagte SJJenigl^eben for nijlig. fter at l^aoe tilbragt en behagelig %i't> fammen meb be ^euige i aseile, og i elftab meb Sro, 9tielfen gjort en lihe Ubflugt for at befee SSeileå f!jønne Dmgioelfer, be; ga»e»i og til g^rebericia, Jjoor oi af= l^olbt en minbre g^orfamling. runbet fer, fom følger beraf. Qeg l^ar felt) Dce= ret ligefrem ooerraflet reb at fee faa mange af be fattige.^eeige reife til^ion fro ncednte ren i Starene , og nu i bette 2lar er ber igjen Ubfigter for et anfelig 3Intal, og bette er ^ot)ebfa= gelig»eb jælp fra lægt og Senner i 3io«- ftet at ^aoe t)ir!et i Dbenfe ren i omtrent 14 SWaaneber, i l^oilfen Xib erren ascerf l^ar {»aft gob g'rem; gang, tagenbe i ^Betragtning grinboernes Uimobtageligl^eb for oangeliet. Bien jeg i Slutningen af 3lug bef!i!fet til at eftertrcebe 2.<glbfte ^r. ^enfen i at prcefibere ooer 2larl)u ^onf. ; jeg følte min ftore 3iingl^eb i at inbtage en faa; ban 5piab, men jeg l^or gjort efter bebfte (Sone i famme. ^eg l ar m;lig»æret en 2;our til be forfljeuige rene, og famme gjalbt førft til orfen, ^oor jeg møbte ^(Slbfterne S. S^ielfen og ^. Socobfen og i forening meb bem af^olbt 8 gobe g^orfamlinger i næonte S3i). 18ro. 3tielfen l^ar prcefiberet ooer aseile reen (i ^»il!en )orfen er inbbefattet) fiben ept. 1880, og l^an l^ar»æret en meget nibljcer og trofaft SDlanb i ftn^piabs, og berfor er elfeet af be ^euige, og agtet af be gremmebe, fom!jenber l^am. Dan«geliet l ar n^bt gob g^remgang i ncennte ren, og monge g^attige ere bleone uifamlebc berfra, og bet i flere 2;ilfcelbe paa ben meft ooerraflenbe SWaobe. SDer^ noeft reifte»i til Seile, l^wor»i ^a»bc paa forffjehige Dmftænbigl)eber er l^er minbre at gjøre nu for Jiiben, for ub 3ligc gremme. asil r)er bemærke, at iglbfte 2. 3^ielfen er nu løft for at gaa l^jem til Qxon, og Sro. S-Sfl*-"obfen Ial= bet til at inbtage [)an ^tabs, og t)an er ogfaa en oærbig og trofaft SJianb. fter en l^jcertelig 2lff!eb meb 58ro. 9iiet; fen og bo. fra eeige af jjrebericia, brog jeg faa uibere ooer a3celtet ab S)amp: færgen, og pr. i^ernbanen til Dbenfe, og»eb min 3lnfomft bertil fanbt jeg 2.(Slbfte. Sørgenfen og 3R. 9ta mu fen famlet meb ben liue glo! Retlige ber, og læben»ar ftor fra min og beres ibe»eb atter at møbe. Qeg tilbragte ber nogle S)age i elflab meb næonte 33røbre og be Retlige paa j^tien,»i l^aobe flere rigtig gobe gorfamlinger. 3-6lbfte Sørgenfen l^ar»æret g^orftanber fiben min 2lflø ning fra famme, og i benne 2;ib albrig fparet paa fig felu, men»ir^!et meb glib og ^intei^egfe for Særfetg gremme, og l^ar ubført meget obt, og er alminbelig elftet af be eeige; men ba 3)c nu bømmer l^anå ^liæroærelfe nøboenbig paa!anb. tj. kontor, faa maa»i»æretilfrebfeforubenl^am. 33ro. M. 3ta mu fen, fom ^ar»irfet meb fulbt fjærte fom omreifenbe 2.(Slbfte i næonte ren, er falbet til at inbtage Sro. Søtgenfeng 5piab, fom gorftanber af famme. fter nogle 2)age Dpl)olb i be Rediges og flere asennerå behagelige

12 faafom nægtebe aseilebning, ben 284 6foHbinauifit8 6ticrtic. eif!ab, forlob jeg S'tien og fanbt mig feld famlet mcb 58r):<bvene og be ^eltige i 3larf)xi, (Sgenflab af et reensmpbe. i SSil Bemærte meb ipenfijii til ben ^at be fibfte 10 SJlaaneber»æret unber ^eibfte Q. 3W. S^riftenfen^»cerbtge Sebelfe, i nænnte 2;ib l^ar mange»æret tihagte TOenigl^eben, men ogfaa mange afflaarne, men ieg troer, at S^rceet er»el beffaaren og oil ooje faameget Bebre. aeibfte 21. (S. 3flielfen ly^x ar= beibet meb megen ^lib og.t»elb fom omreifenbe 2.(SIbfte i renen, og er nu folbet til ^m. ^onf., og i tebet for l^am er anlommen 3.eibfte S. nenbfen fra ^ion. Q 2larBn ren finbe mange trofafte ^ehige, fulbe af Sin og 3lanb, og Qntere^fe for ub ag, iblanbt I^DtI!c fortjener øftrene af ben!t)inbelige ^jcelpeforening at nceones. Qeg l^ar og= faa ^aft en lille Ubftugt til 5Ranber ren, ^Dor 5t(g(bfte S- - S^nfen for be fibfte 7 å 8 ^Olaaneber l^ar oceret Seber og ftaaet fom en oærbig og troe ajjanb i fit 5?alb, er nu aftøft for at gaa ^jem til ^ion og aeibfte 21 S. 2tn= berfen Befli!!et til at inbtage l^an ^[ab ; t)aobe et ubm«r!et rensmøbe i 3tan: ber fibfte ønbag 28 may, famme 2lf= ten blece 3 Qnbiuiber inblemmet ueb 2)aab, og Ubfigternc ere lonenbe for (^remtiben. g'or mit aseblommenbe føler jeg wel for mine SBrøbre, ui ^aue»æret ialt 9 ter, og ben Bebfte nigl^eb og g^orftaaelfe l^ar gjort fig gjælbenbe iblanbt o. 2>et er nu mit ^prinilegium at ncere aftøft for at gaae l^jem til 3ion, meb førfte migration, og onerlabe ^rcefibiet af 2larl^u 5?onf. til min»cerbige ftertrcej ber 93ro. 9>- 2)?. I^riftenfen, i l^oem S)c l^ar gjort et l^elbigt SSalg for benne til; Ung, ba l^an l^ar nift fig at nære en Drben^ 9Jianb og er i bet ele taget»el ffillet for benne ^lab. ^eg Bringer l^eroeb alle be Retlige i SUZisfi; onen og fcerlig i 2larl^u J?onf. min Bjer^ teligfte."oilfen og %al for bere XiUi'o, og be gobe g^ølelfer, fom be paa faa^ mange SlJJaaber Becifte imob mig unber mit Dpliolb i Sanmarl. ^eg glemmer ber albrig, og fan jeg t)ir!e for (gber 3ntere fe, enbog efter min jemiomft, f!al bette»ære mit g=ormaal. SSærer trofafte i ber fagter, og arbeib men bet er SDag,»ærer punitlige i ber pligters Ubøoelfe, og befto fnarere oiee 3 famle? meb $erren ^olt i 3io"- 2;illab mig, Sro. g^jelbfteb, at tatu SDem for 2)ere faberlige IRaab og SSeilebning meb enfr)n til mig, og maa be»ære rigelig»elfiguet i 2)ereå anfcaréfulbe Kalb, i g^orening meb 58røbrene fom Blioer tilbage, at ub asærl maa frem = beleå tri»eg i be ffanbinaoille Sanbe, og trobfe ol 9Jiobftanb, fom g^jenben oifer berimob, er Z)nf!et af Sere^ SBrobcr og 3JlebarBeiber for S^rifti ag ieibftc fra 3ion i ^onf. i afoigte S5in= Seng 3. :3enfen. ^JoogftalDtrebfinbgtpcnbe ortrligc $?oiifecciicc. (gortfat fra ibe 277.) Dg naar»i ^ar»ænt oå til at Be= ^an ^aube lo»et. S^aleren Be: I tale I obt for Dnbt og ilfe liar nogen at be hellige»are unber nogen gølelfe til at unbertr^he 3flogen, ba I fom be ^aobe at følge, enten»ilbe ub gine bette gol! ^errebømmet,»ar rigtig eller urigtig, og Be»ibnebe,

13 6lfaHinnattien«i ^t\nnt. 285 at ber tntetftcb vax noget g^olf, ber»ar mere Ioi;aIt, enb bet i Utal^. $an vax ftolt af at»ære en tnbføbt SBorger i be gorenebe tnter, men glæbebe fig mere i at t)ibe, at l;an f)aube mobtaget 2i)å og ^raft i (goangeliet. Unber bette t)an Dpl^olb i ^ften f)aobe l^on fluet ^unftens og 9ligbommen latte, og feet bette fjønnc og ft'iilturen frem; 33iE", paauiftel^an, at berfom ^oli)gamiet Unbertrr)!!elfe car Øiemebet, ba gjorbes bet i!!e Sel^o«at fratage 15,000 3Jlenne; fier temme9tettig[)eben og ocerlabeben til en nedolbg;^ommittee. an paaftob at bette»ar et tro g^olf, fom»ilbe for; fuare og beft^tte Sonftitutionen og ftribe for gril^eben, men il!un meb loolige 3!)Jibler, og at be»ille ftribe for 2lnbre5 [ttuct ; meti l^uo oilbe for alt bette SRettigljeber lige faaoel fom for»ore egne,!6ortbr)tte ben Sunbftab, fom lommer lil ben?)bmt;ge og 3iene af fjærtet for; mobclft (gcangeltet..^entijbenbe til $8e; ffijlbningen, at vi ere utro,»ifte l an, at Di oar filewen lært at agte benne 3t?giering6 principper, fom be bebfte n.ogenfinbe nar gioen af Sllenneffer til 3Jicnneffer. ^an paaftob, at ben offent; lige ajlening t)a»be foraarfaget faare me; og»ide freml^ceoe be runbfcetninger, fom Dore fj^bre ftreb og bløbte for, for»ore 33ørn. S8i ere albrig bienen op; forbret, fom ber fige, til at inbgaa en jyorpligtelfe meb Stegjeringen ; til Kitning cifte l)an, at ben ijbre ^rcengfel Dilbe tun tjene til at gjøre be elligc mere fammenljolbne. SSi»il bel)anble bisfe, fom fenbe iblanbt o, meb øflig= gen 58Iob ubg9beife, inbefluttet ^OJennefier l)eb i g til famme Xib forbre oor Siettig; i ^yangebure og borttaget bereå Sio. l)cb til at tale om, IjoabUret, ber gjøres 2)en fulgte ^c\n gjennem 3letten al, og; oi»il følge S^fug i Sioet og i l^uor [jan bleo erflæret fii;lbfri, og frem; fttinbte l^ang Som til at bø ipaa ^orfet. SDer ev ^labé not i Utal) for Søber Rebninger, ^"i'iflttei-'*!/ ^inefere og 3Regre og vi giør bem ingen Uret. 25i i^ane albrig gjort bette. ^rcebilanter, ber op; ponere mob»or %xo, er bleoen inbbubt til at præbite i oore S^abernafler, f)t)orimob»ore ajjisfioncerer, naar be l^ar r)cvretber, IjDor be boebe, l^armaattet føge ^lattelt) unber bræerne, og er ble; oen forfiaanet, truet og foragtet. Dg t)or Steligion l^ar lært o iffe at føle l)abf! i Dore fjerter mob bi^fe, fom faa; lebeå bel^anbler o. 2. lbfte ^Etiatctier berørte bernæft bereå 3;ilftanb, ber l^ar mobtaget an^^^ebeng Sijg og SSibneg; bt;rb, og formebelft ajjenneffefrtigt l^ar fornegtet ub øn og»enbt fig bort fra S^roen, og ubtalte bet ^nffe, at be ellige maatte t)cerei tanb til at l^olbe faft t)eb bet Slette unber alle Dmftæn; bigl^eber. ^ent^benbe til bmunbé SDøben, præbife oangeliet for aserbeu, og fiben for be fangne 2tanber,»anbre paa ben enefte 33ei til alig^eb, frem; rulle tenen, fom bleo af^uggen fra Sjcerget uben )CEnber, inbtil SiEcbet blioer øbelagt og aee ^ncee bøier fig, itte for 2Jiennef!er, men for ^rifto, ienløferen og kongen, fom felo for;!i)nbte j^'relfe for be Seoenbe og be 2)øbe, og formanebe ftt g^olt til at gjengicelbe obt for Dnbt. asi»il bebe for be asilblebte, fom er»ilblebt af biåfe, fom ^ar føgt at gjøre ^anbel meb 2JJenneffer joele, be^anble be l^ibfenbte mbeb mænb meb gøfligl^eb,»enligt, fulbe af Slienneffetjærligl^eb, paa bet at»i maa er^olbe be aselfignelfer, ajiagter og errebømmer, fom er lonet af herren formebelft ^an ^Ijener Sofep 2fiunb, til at falbe paa o ligefom immelenå Sug, og tilflpbe o ul^inbret e»inbeligt!

14 286 taubinattien^ 6ticnic. %\ttu 2)ag. ilonferencen fortfattes j^inbag gotm. m. 10. ^oret fang: Ere long the vail will rend in twain. SBøn af ieibfte ^ofef. %ai)lox- ovet fang: Let Zion in her beauty rise. 5ieibfxe ^ol)n?juttau foreflog ber= na-ft ^ir!eng 2lut^oriteter til Dp^olbelfe, fom føfger: Qoi^n 2;otjlor, ^JSrofet, eer og Slabenbarer og ^prcefibent for S^fu 6()rifti ^itle af tbfte SDageS hellige OBcralt paa ^forben, eovge D. annon t)ané 'Søx^U, og Sofepl^ g', mitl^, l^an 3lnben Slaabgiuer. SOSilforb SCBoobvuff ^rcefibent for be Xolio 2lpoftle. SØieblemmer af noionte Sloorum: l^arle 6. SRicl^, Sorenjo nonj, raftuå non), 3=ran!Iin 2). 9iid)ttrb^, S8rigl)am ^oung, SClbert arrington, ajlofeg S^atcl^er, granci^ 3Jt x;man og ^ofin. mitf). Slaabgioere til nctonte Jloorum: Sol^n 22. 3)oung og Daniel. SBeaé, ^prctf. ^o^n ^aplorå SRaabgioere, be ^olo Slpoftle»g Slaob; gioere, foni: profeter, eere og 3laben= Barere. ^atriatl for ^tr!en, ^ol^n mitl^. 2)e f^tfte f^o?prcefibenter ooer be al»; fierb ftnbgttjt)e : Sect 2B. ancode, enrg ^erriman, orace. Ibrebge, Socob ate, So^n S5an ott, 2Bm. SB. S^aplor. ^ræfiberenbe S3if!op for ^irlen; (Sboarb ^unter meb Seonarb 2C. arbg og 9toBert fj. SSurton fom 3taabgi»ere. Qol^n S^o^lor font ^irfenå kurator etter 2:ittib manb, (2lnfDar r;at)enbe for ^irlenå timelige 2lnltggenber.) 2llbert arrington fom?præfibent for bet uebwarenbe migration fonb. 3;ruman D. 3lngel fen. 5?irlen 2lrltte!t og %. D. 2tngel jun, og 2B. $. golfom f)an 2léfiftanter. ^irfeng 5Regnffabg=9tei)iforer : 2Cil forb 2Boobruff, (SraftuS nora, '^\ 35, SRic^arbå, Sofef g. mitl), SQJm. pennings og SIBm.. looper. eorge %. ibb ^ir!en 3iapport)2(r. eorge obbarb Irioer for be 2llmin= belige konferencer; ^oll!e ijorflag aue bifalbtes meb eenftemmigt 33otum. $an oplcefte bernceft Slawnene poa flere ajliå; fionærer, l)oori5lanbt to til Si^lonb, Ipiite. alle cebtogeg eenftemmigt. n 3flopport ooer bet oebtiarenbe migration^ gonb huv bernceft oplæft. ^prcef. Sofef S- niit^ fagbe, at»i l^aobe mobtoget mange gobe Snftrujer, giennem næroærenbe i?onference..*gan f)iflte fig tilfe^nbet til ot Icefe nogle tgljer af be Slabenbaringer, fom ub l^ar gitet fin ^irle, gjennem profeten Sofepl^ mit^. S3i forftaa, at bette er Sooen til be ibfte S)ageg hellige i ben ganf!e 3Serben, biåfe Sefalinger bpr ab= lt;be^ af S^onå 3^ol!, og herren figer at ni t)eb at ablpbe bi fe Sone lunne giøre gorbring paa l^ans SSelfignelfer, men om»i efterlaber at efter!omme bem blicer bet mobfatte Xilfcelbet. 3 V^^^ befalinger ere»i fortolte, at ui ille be; ^jjfoe at brgbe Sanbetå 2o»e»eb at a^)-- Ipbe ub ; men bette l^entgber ifær til faabanne Sooe, fom ere i Doerenåftem; nielfe meb be gorenebe taters ^onfti; tution; faalebeå Igber ben gorllaring herren fiar gioet beåangaaenbe, og ingen af be ibfte SDageå ^ettige be^øoer at Dcere t %mvl angaaenbe bereå ^our gjennem Sioet meb.'éenf^n til fioab bette angaar. 3:;aleren freml)ce»ebe, at l^an fom amerifanfl Sorger, i!fe auim ^acbe SRet til at ubtale fin 3Jlening angaaenbe benne ag; men ogfao at efterleoe ub 2oBe i bet praltifee Sio. agbe,

15 Sfanbintttticnø Stjerae. 287 at f)an vav en inbføbt Sorger, og neb = [tammebe igjenneni en lang iiinie fra gæbre, ber ^aobe ftribt for gri^ebens ruubfætninger, famt at I)an albrig ^ax)bc bnibt nogen ou og oar fom faaban i!fe ^ølqnm unber!aftet ; r^an uar in= gen Soooocrtrceber, men fiaobe altib Dæ= ret ben oerbslige Soog Unberftøtter, en 3Jetfa;rbig ebg ^ra-bifant og en fter= leoer af ub 2oDe, og ^aobe fom faa= ban^ntet at fragte,.^erren fiar befalet o at ablgbe Sanbetå Sooe og unberlafte o ben regjerenbe 2J?agt, men om ftta= banne Sooe ubftebe, fom fommc i ftif SJiobfætning til SanbetS!onftitutioneUe Sooe, bo fjenbte daleren ingen 3Jlagt, fom l^aobe Slet til at forl^inbre o5 fra al nbtale»or ajliébiuigelfe be^angaaenbe. (gortfcetteg.) Slmerilanfle Jitj^cber. S Wta^ ^ar goraaret»ceret meget folbt, besaarfag ligge nemagfernc i asjærgene enbmi i gob S3e{)oIb, og bet befrt)gte, at trøm^ mene feal foroolbe fabe, ^ui 3Seiret ptubfelig foranbreå fra 5lulbe til SSarme, og man tager be bebfte g-orl^olbsreglor for at afcærge B'ta'iii. paa kanaler og 3Jlar= fer. t befpnberllgt ganomen iagttoges i ^iærljeben of altføftaben, ben I6be ma\ g^orm. 5tl. 10 ^orm, af $8røbrene Soruå og SSalton, ^ratt, 2B. (S. abeir)e, S). 3. SRofå og 3Rx. ^etitt. 3JJon r)ørte en flere ange gjentagen t)b Ug 3;or'' benftralb, uagtet Suf ten car albeleå fhjfri; fralbene oarebe fra fem til ti e= lunber, og man iagttog til famme %ih en lille 3t)i(gma fe i Suften, l^oillen fort efter forfoanbt. n forfcerbelig Drfan, lebfaget af l^eftig 3iegn og agl, l^ar atter ^jemføgt nogle teber i SSeftcn, %t^a^, Stti>wn %nt., 50?ifouri, ^Uinoi^ og a. t. 5)3aa nogle teber i Qnbian 5Cerritortet laa 2!rceerne ligefom ritgfet, l^dor en laamaffine er gaaet ooer. ^aa nogle teber nebcarer Ot)er= foømmelfen enbnu. Deseret News, 15be SJJaj. 2)øl)C. 3l^l«tt^t be fibft anfomne ^flijl^eber fra Utal^ imberrettes»i om, at»or gamle SSen og l^øitelflebe 58rober SlnberS Sl^riftenfen bøbe i SBrigl^am itt) SBoE lber 0., ^Jlatten mellem 8be og 9be 33ki fibftleben. on 2)øb inbfanbt fig meget plubfelig og uoentet, l^oorfor man meb ^^^orffræffelfe fanbt l^am bpb om 3Korgen enben 9be. SBrober 31..»ar f)i»bt i ^^Hanb, 2)anm. 1834, annammebe Ban= geliet i ^irfens tibligfte Sage i bette Sanb, arbeibebe fom en tro 3Jli fioncer for oongelietå Ubbrebelfe, baabe fj^r fin 3teife til 3ion, og ubfplbte en l^æberlig 3Ri fion, ba l an i »ar fenbt tilbage fra 3ion. ^ 58t)en, ^oor ^an boebe, beflæbte ^an flere ceresfulbe ^fjofter,»ar alminbeligt af^olbt og elffet af ohe for fit ligefremme ascefen og oboiuig^eb frilb, oar en trofaft ajlanb i benne Kirfe til fin SDøb. 3 panif^ gor! Uta^ So. SBr. Sen ^anfens uftru, amiea % Sarfen af= gif oeb SDj^fben ben 20be 2lpril b. 2t. un ble» fj3bt i 3lat^ov 28be 2lug. 1860, 'Døt ben 24be gebruar 1878, gift meb ^. iganfen 4be SWot). 1880, bøbe i 2;roen

16 : 288 SfnnbhiotiieMS tierne. paa»angeliet ocj aab om en ^crltg Dpftanbelfe. ^ Srigl^am Sit^ JBoj Iber 0. ben 28be 3lpril b e ft) 6. øn nf % 6, og 9)?aren Senfen, føbt ben 5te Suni Mel. Lo a Temple long expected, e ctr. 3tu g^aruel»i ber Bpbe SSrøbre, øftre fjccr' SSi fra 5Ba6i)Ion nu brage 3:il t)ort rette iem; ^oeeluja, ^alfeluja! i;nger [)øit i i!or $an, fom i bet øj e t()roner, SKccgtig er og tor! gjært mob aseften, l^jem til gion taar min Scengfel til, 2)er er l^oab mit fjærte frtjber i^reb og ^jærligfieb. aeeiuia, ^attelujo! t)nger l^øit i ^or: an, fom i bet f(ie t^roner, 3)Ja'gtig er og tor! ee, l^tjor SSaarenS ^ragt ftg Breber D»er fow og ^lottergalens ng, kloner ftige øit mob himmelen, Dg min g^r^befang ftg l^æner øit meb ben i 5?or: an, fom i bet ^øie tikroner, SKcegtig er og tor! <Baa gorbtl o øffenb' ^jære, om tilbage ftaa, 58i t)il ber albrig glemme, fiønbt»i l^jem nu gaa, Slioer trofaft' Unge, amle, 3;iben ben er ncer. Sit t)i l^ffelig f!al famle, Dg ei fiiees mer. Dbcnfe i ^\xnx m.. 2R. 'Jtettelfc. S tjernen S«r. 17 af Iftc ^uni b. 21. ibe 264, ftaar I6be Suli, Iceå ifte 3um.,^nb^oIb. 2:0 og ^aldtrebfinbåtgwenbe aarlige konference flebrtftion 6emcer!ninger: 3Wennef!etgDprinbelfe ogsseftem; melfe lnIomne 3Kigfionærer 282. SBePfelfe 282. ^orrefponbonce lmerifanffe Sfl^^eber 287. SDøbe poeft 288. llbflttict og forlagt af C.!D. 5 eie» le\ 8oren^cu8gabc 14, Ifte al. a;t9lt l^og g.. Sorbing, Sæberftrcebe 3.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere