Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune"

Transkript

1 Resultatrevision 2013 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen årligt udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i kommunen. Center for Arbejdsmarked i Guldborgsund Kommune har på den baggrund udarbejdet denne resultatrevision for indsatsen i kommunen i Resultatrevisionen indeholder følgende afsnit: 1) Resultater af beskæftigelsesindsatsen opgjort ved beskæftigelsesministerens mål 2) Resultater af de af Byrådet fastsatte mål 3) Udviklingen i antallet af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper 4) Guldborgsund Kommunes besparelsespotentiale 5) Opfølgning på Jobcentrets indsats i forbindelse med Virksomhedskonsulentbevilling. 1.Opfølgning på ministerens mål Ministeren udmeldte følgende fire mål for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2013: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering meddeler, at det af tekniske årsager ikke er muligt at udarbejde en troværdig måling af opfølgningen på dette ministermål, og skal derfor ikke indgå i resultatrevisionen. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Mål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Tabel 1.1 viser udviklingen i de to af ministermålene for 2013 (som nævnt ovenstående, er det ikke teknisk muligt at fremvise resultatmåling for Mål 1): 1

2 Tabel 1.1. Udviklingen i ministermål i Guldborgsund Kommune og de sammenlignelige kommuner, dec Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Ift. Bedste Gnsn. samme udvikling udvikling Ift. Grad i periode i klyngen i klyngen pct./antal 2 perioden før, pct. 2 året ift. ift. før, perioden perioden pct. 2 året før, pct. 2 året før, pct. 2 Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Kilde: Jobindsats Anm.: 2: For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i tallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse. I Guldborgsund Kommune udgør andelen af unge mellem 16 og 29 år på offentlig forsørgelse 14,8 pct.(december 2013). I nabokommunerne Vordingborg og Lolland er andelen på henholdsvis 13,3 pct. og 16,7 pct. Aldersgruppen år udgør med 8,0 pct. den største andel ud af de 14,8 pct. Guldborgsund Kommune etablerede i 2012 en ungeenhed på den største uddannelsesinstitution i kommunen. Ungeenheden består af medarbejdere fra Center for Arbejdsmarked og UU Lolland Falster, og skal medvirke til at flere unge kontanthjælpsmodtagere søger ind på uddannelse. Ungeenheden skal desuden medvirke til at fastholde de unge i uddannelse. Det er kommunens erfaring, at mange unge dropper ud af uddannelse på grund af forhold, der ligger uden for uddannelsesinstitutionen. Guldborgsund Kommune har opnået gode resultater med Ungeenhedens indsats. Effekten af indsatsen viser, at 82 pct. af de unge fortsat var i gang med uddannelsen 4 uger efter uddannelsesstart. Det betyder, at 18 pct. aldrig rigtig kom i gang med deres uddannelse. Det skal i den forbindelse nævnes, at en del af disse personer aldrig er gået i gang med uddannelsen, men i stedet for f.eks. har fundet job. Således var 13 pct. ud af de 18. pct. selvforsørgede 4 uger efter tidspunktet for uddannelsesstart. I realiteten er det derfor kun ca. 5 pct. af de unge, som er påbegyndt uddannelsen, der er stoppet uddannelsesforløb inden for de første 4 uger. Efter 26 uger var 76 pct. fortsat i gang med uddannelsen. Der er med andre ord 6 pct. af de unge, som var i gang med uddannelsen efter 4 uger, som er stoppet på uddannelsen efter 26 uger. Og i alt har ca. 11 pct. af de unge afbrudt deres uddannelse inden for de første 26 uger. 2

3 Det er bemærkelsesværdigt, at en større andel af match 2 erne er fastholdt i uddannelsen i de første 26 uger af uddannelsesforløbet, hvilket må tilskrives Guldborgsund Kommunes mentorindsats og uddannelsesinstitutionernes fastholdelsesindsats over for unge med risiko for frafald. 70 pct. af de unge, der har påbegyndt en uddannelse, har eller har haft tilknyttet en mentor. Herudover har Guldborgsund Kommune fra 1. august 2013 samlet kommunens indsats overfor de årige i én afdeling, så den nu består af medarbejdere med en baggrund indenfor arbejdsmarkedsområdet, socialområdet og børn- og ungeområdet. Hermed er grundlaget for en endnu mere helhedsorienteret og effektfuld indsats lagt. Guldborgsund Kommune har derfor en forventning om, at det øgede fokus vil nedbringe andelen af unge på offentlig forsørgelse. Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Mål for indsatsen i 2013 var fastsat til en tilgang til førtidspension på 142 personer. Som det fremgår af Tabel 1.1. blev tilgangen til førtidspension på i alt 85 personer. Guldborgsund Kommune har dermed opfyldt Ministermål 2. I perioden december 2012 til december 2013 er tilgangen til førtidspension faldet med 61 pct. Det fremgår ligeledes af tabel 1.1, at den gennemsnitlige udvikling i de sammenlignelige kommuner fra december 2012 til december 2013 svarer til et fald på 48 pct. Den nye førtids- og fleksjobreform er implementeret i 2013, og det nye tværfaglige rehabiliteringsteam har gennem en individuel og tværgående indsats medvirket til, at det er lykkes at reducere tilgangen til førtidspension. Ifølge Beskæftigelsesregionens beregninger har tilkendelserne til førtidspension efter reformen ændret sammensætning af diagnoser. Over halvdelen (55 pct.) af tilkendelserne i Guldborgsund Kommune skyldtes fysiske sygdomme såsom kræft, hjerte-karsygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer m.v. De samme diagnoser udgør 47 pct. af tilkendelserne i Østdanmark. Vi har her at gøre med diagnoser, som Jobcentret har svært ved at håndtere i sygdomsopfølgningen. Til gengæld udgør tilkendelserne som følge af psykiske lidelser 21 pct. i Guldborgsund Kommune. Til sammenligning er tallet for Østdanmark 34 pct. I indsatsen over for sygedagpengemodtagere har Guldborgsund Kommune udvidet og intensiveret sit samarbejde med øvrige interessenter og aktører med henblik på en mere helhedsorienteret indsats. Center for Arbejdsmarkeds eget projekt: AM-bevægelse benyttes bl.a. til at sygemeldte får tilbudt motion og bliver coachet. Erfaringen viser, at disse tiltag kan være med til at forebygge og afhjælpe psykiske lidelser, og dermed være med til at bane vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Det kan nævnes, at tilgangen til førtidspension fra sygedagpenge udgør 26 pct. i Guldborgsund Kommune, og i Østdanmark 33 pct. i Guldborgsund Kommune finder derfor, at udviklingen i tilgangen til førtidspension er tilfredsstillende. Guldborgsund Kommune vil i 2014 bevare sit fokus på dette område. 3

4 Ministermål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Langtidsledigheden har udviklet sig en smule anderledes end forventet. Figur 1.1. Udviklingen i langtidsledigheden for henholdsvis A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere i perioden 2010 til Kilde: Jobindsats Som det fremgår af Figur 1.1 er antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere faldet betydeligt. Fra december 2012 til december 2013 er langtidsledigheden faldet med 39 pct., hvilket bl.a. skyldtes afkortningen af dagpengeperioden. Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (jobklare) er i samme periode derimod steget med 131 pct. Det skal her bemærkes, at tidligere a-dagpengemodtagere, som er overgået til særlige uddannelsesydelse, figurerer under kontanthjælpsmodtagere. Samlet giver det et uændret resultat i forhold til året før, svarende til 2,0 pct. af arbejdsstyrken. Til sammenligning kan nævnes, at langtidsledigheden i Østdanmark i samme periode udgjorde 1,9 pct. og har, i modsætning til Guldborgsund Kommune, oplevet et fald i langtidsledigheden (-13 pct.). Indenfor gruppen af de forsikrede ledige er det for mændenes vedkommende de ufaglærte, der har den højeste langtidsledighed (1,9 pct.) og blandt kvinderne er det faglærte indenfor handel og kontor samt pædagogområdet (1,7 pct.). Aldersmæssigt er det gruppen mellem 30 og 39 år, der med en langtidsledighed på 2,7 pct. ligger højest. Guldborgsund Kommune har gode erfaringer med en tidlig og aktiv indsats til at forebygge langtidsledighed. Som det ses af nedenstående figur, der er udarbejdet af Beskæftigelsesregionen, ligger Guldborgsund Kommune højt i samtaleintensitet og aktiveringsgrad for langtidsledige sammenlignet med de øvrige kommuner i Østdanmark. 4

5 Figur 1.2. Samtaleintensitet og aktiveringsgrad for langtidsledige i kommunerne i Østdanmark. Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland At langtidsledigheden i Guldborgsund Kommune ikke er faldet i tilsvarende grad som i Østdanmark skyldes en faldende beskæftigelse. Fra ultimo 2012 til ultimo 2013 er beskæftigelsen i Guldborgsund Kommune faldet med 2,4 pct. svarende til ca. 600 arbejdspladser. Antallet af alle kontanthjælpsmodtagere er steget i Guldborgsund Kommune. Fra ultimo december 2012 til ultimo december 2013 er der sket en stigning på 16 pct. I Østdanmark er stigningen på 11 pct. Guldborgsund Kommune har bestilt et eksternt analyseinstitut til at gennemføre en nærmere afdækning af gruppen af a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Analysen skal bidrage til at kvalificere indsatsen overfor målgruppen, herunder de langtidsledige. Ministermål 4: En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Der er i 2013 præsteret virksomhedsbesøg, hvilket svarer til knap 10 pct. flere besøg end det målsatte niveau på Guldborgsund Kommunes virksomhedskonsulenter har intensiveret indsatsen i forhold til at få etableret flere løntilskudsforløb og virksomhedspraktikforløb til borgere, der har svært ved at få ordinær beskæftigelse. Resultatet for 2013 viser således også, at andelen af virksomheder, der har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb ligger højere i Guldborgsund Kommunen end Østdanmark. I Guldborgsund Kommune ligger andelen på 27,2 og i Østdanmark udgør andelen 25,7. I samarbejdet med de lokale virksomheder har Guldborgsund Kommune også haft stort fokus på at få etableret virksomhedsrettet aktiveringsmuligheder for ikke-jobklare borgere, hvor et tæt samarbejde med såvel eksisterende som nye virksomhedscentre i private og offentlige 5

6 virksomheder har været en del af dagsordenen. Det er lykkes at udbrede virksomhedscenterkonceptet til også at omfatte virksomhedspraktik for modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse. Generelt har Guldborgsund Kommune i dialogen med virksomhederne lagt meget vægt på at motivere virksomhederne til at fortsætte den store indsats, der kan bidrage til at understøtte et arbejdsmarked uden marginalisering af modtagere af A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. 2. Opfølgning på Byrådets mål for beskæftigelsesindsatsen Udover ovennævnte ministermål har Byrådet i Guldborgsund Kommune også fastlagt 11 resultatmål for beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Byrådets mål 5: Den gennemsnitlige varighed i 2013 på offentlig forsørgelse for a- dagpengemodtagere, jobklare kontanthjælpsmodtagere, ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i Guldborgsund Kommune må ikke overstige den gennemsnitlige varighed i Østdanmark Figur 3 viser den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse, som de forskellige forsørgelsesgrupper har haft i Figur 2.1. Den gennemsnitlige varighed i antal uger på offentlig forsørgelse for a- dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, indsatsparate kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i Guldborgsund Kommune og Østdanmark i 2013 Kilde: Jobindsats Som det fremgår af figuren, har den gennemsnitlige varighed af forløbene på a- dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere været lavere i Guldborgsund Kommune end i Østdanmark. Det er alene den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløbene, hvor kommunen har haft en lidt længere varighed. 6

7 Det er tilfredsstillende, at den gennemsnitlige varighed af forløbene for a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere i kommunen har været kortere end i Østdanmark. Byrådets mål 6: Den gennemsnitlige selvforsørgelsesgrad 6 måneder efter endt aktivering for a-dagpengemodtagere, jobklare kontanthjælpsmodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere skal i 2013 være højere i Guldborgsund Kommune end i Østdanmark Figur 2.2 viser den gennemsnitlige selvforsørgelsesgrad 6 måneder efter endt aktivering. Figur 2.2. Den gennemsnitlige selvforsørgelsesgrad 6 måneder efter endt aktivering for a- dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere i Guldborgsund Kommune og Østdanmark for personer, der har afsluttet aktivering i 1. kvartal 2013 Kilde: Jobindsats Den fremgår af figur 2.2, at selvforsørgelsesgraden efter endt aktivering for a- dagpengemodtagere har været lidt lavere i Guldborgsund Kommune end i Østdanmark. Til gengæld har selvforsørgelsesgraden været højere for jobparate og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Guldborgsund Kommune har fokus på effekten af aktivering. Således måler kommunen løbende på effekten af aktiveringsforløb og får i den forbindelse data fra Rambøll Management om effekten af en række større aktiveringsforløb. Disse data gør det muligt at prioritere aktiveringsforløb, der giver en god effekt, og nedprioritere forløb med dårlig effekt. Eftersom beskæftigelsen i Guldborgsund Kommune i 2013 ikke har udviklet sig lige så godt som i resten af Østdanmark, er det tilfredsstillende, at det ikke har medført en relativ lav selvforsørgelsesgrad efter endt aktivering i kommunen. 7

8 Byrådets mål 7: Det interne samarbejde i Guldborgsund Kommune mellem Arbejdsmarkedsområdet og øvrige relevante fagområder i Kommunen skal i 2013 styrkes med henblik på at fremme en koordineret og parallel indsats over for ikkejobklare borgere I Guldborgsund Kommune er samarbejdet mellem Center for Arbejdsmarked og øvrige centerområder blevet styrket i Det kommer bl.a. til udtryk i forbindelse med samarbejdet i rehabiliteringsteamet, hvor medarbejdere fra Center for Arbejdsmarked, Center for Socialområdet, Center for Politik og Personale og Center for Undervisning drøfter en helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til borgere, der har store problemer udover ledighed. Guldborgsund Kommune har herudover flyttet indsatsen over for årige fra Center for Familierådgivning til Center for Arbejdsmarked for at styrke uddannelsesfokus i indsatsen over for denne gruppe. Det er forventningen, at der herved kan ske en tidligere indsats over for disse borgere, som ellers risikerer at blive kontanthjælpsmodtagere som 18 årige. På samme vis er Center for Socialområdets indsats over for årige kontanthjælpsmodtagere i 2013 flyttet til Center for Arbejdsmarked, så der opstår en mere sammenhængende indsats mellem denne indsats og den beskæftigelsespolitiske indsats. Guldborgsund Kommune vil i 2014 fortsat arbejde på at fremme den koordinerede og parallelle indsats yderligere for borgere, der har problemer udover ledighed. Byrådets mål 8: Aktiveringsgraden for personer, der har modtaget a-dagpenge i mindst 1 år, skal være på min. 65 pct. i 2013 Aktiveringsgraden for personer, der har modtaget a-dagpenge i mindst 1 år, har i Guldborgsund Kommune været på 53 pct. i Dermed er resultatmålet ikke opfyldt. Når det ikke har været muligt helt at opfylde resultatmålet, hænger det sammen med, at kommunen i 2013 har haft til opgave at implementere flere nye lovgivninger for a- dagpengemodtagere. Således har der været akutpakker m.v. for gruppen af a- dagpengemodtagere, der risikerede at falde ud af dagpengesystemet. Guldborgsund Kommune vil i 2014 fortsat have fokus på en aktiv indsats over for personer, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Byrådets mål 9: Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere skal være på 41 pct. i Blandt de unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal aktiveringsgraden være på 47 pct. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere har i 2013 været på 39 pct., mens aktiveringsgraden for de unge kontanthjælpsmodtagere har været på 44 pct. Resultatmålet er dermed næsten blevet opfyldt. Ovennævnte målopfyldelse skal ses i forhold til, at antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2013 har været større end forventet. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i aktivering har således været 14 pct. højere end det forventede niveau i Alligevel har aktiveringsgraden været en smule under målet, da antallet af kontanthjælpsmodtagere var 15 pct. over det forventede niveau. 8

9 Guldborgsund Kommune vil i 2014 fortsat have fokus på en aktiv indsats over for unge kontanthjælpsmodtagere. Byrådets mål 10: Aktiveringsgraden, inkl. delvis raskmeldte, for sygedagpengemodtagere skal være på 32 pct. i Resultatet for 2013 blev 18,6 pct. Byrådets mål 10 er dermed ikke blevet opfyldt. Det har i 2013 vist sig sværere end forventet at få sygedagpengemodtagere gjort delvist raskmeldte, hvilket muligvis kan henføres til, at der i 2013 har været en negativ beskæftigelsesudvikling. Guldborgsund Kommune vil i 2014 fortsat arbejde på at motivere de sygemeldte til at have god kontakt med deres arbejdsplads under sygeforløbet, og vejlede om mulighederne for sygemeldte - eksempelvis delvist raskmelding, idet erfaringerne viser, at sygemeldte, der bevarer kontakten med arbejdspladsen får mindsket risiko for langtidssygdom. Byrådets mål 11: Aktiveringsgrad for personer, der har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder skal være på minimum 20 pct. Aktiveringsgraden for personer, der har modtaget ledighedsydelse i mindre end 18 måneder, er 19 pct. Resultatet er derfor meget tæt på at være nået. Guldborgsund Kommune vil i 2014 fortsat have fokus på at få personer på ledighedsydelse i fleksjob. Med henblik på at sikre dette vil kommunen have fokus på at få personer på ledighedsydelse i virksomhedsrettet aktivering eller øvrig aktivering. Byrådets mål 12: Antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger må ikke overstige 110 helårspersoner. I 2013 var der 138 sygedagpengemodtagere (helårspersoner) med en varighed over 52 uger. Guldborgsund Kommune har således ikke nået sit resultatmål på 110 helårspersoner. Fra 2012 til 2013 er der sket en stigning i antallet af sygedagpengemodtagere med en varighed over 52 uger. Således var der i helårspersoner med en varighed over 52 uger. I de seneste måneder er der dog sket et fald i antallet af lange sygedagpengeforløb. Primo april 2014 var der således 105 sygedagpengeforløb med en varighed over 52 uger. Guldborgsund Kommune vil i 2014 fortsat blive fokuseret på en indsats, hvor såvel sygedagpengemodtagere som virksomheder motiveres til at have god kontakt under sygefraværet, og anvende de muligheder, som kan tilbydes i indsatsen for at få sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdspladsen. Guldborgsund Kommune vil desuden fortsætte og udbygge allerede etablerede tværgående samarbejder såvel internt i kommunen som med eksterne parter, idet praksis viser, at et tværfagligt og koordineret samarbejde kan bidrage til en hurtigere og mere kvalificeret afklaring og opfølgning i sygedagpengesager. 9

10 Byrådets mål 13: Der skal afholdes mindst virksomhedsbesøg i Arbejdsmarkedsområdet vil have særlig fokus på områder med risiko for rekrutteringsproblemer eller stort sygefravær. Se beskæftigelsesministerens mål 4. Byrådets mål 14: Andelen af virksomheder i Guldborgsund Kommune, der har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb, skal være højere end i de sammenlignelige kommuner som helhed og Østdanmark. Guldborgsund Kommunes virksomhedskonsulenter har intensiveret indsatsen i forhold til at få etableret flere løntilskudsforløb og virksomhedspraktikforløb til borgere, der har svært ved at få ordinær beskæftigelse. Figur 2.3. Andelen af virksomheder, der har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb i Guldborgsund Kommune, sammenlignelige kommuner og Østdanmark Kilde: Jobindsats Resultatet for 2013 viser, at andelen af virksomheder, der har oprettet et løntilskudsforløb eller virksomhedspraktikforløb ligger højere i Guldborgsund Kommune end Østdanmark. I Guldborgsund Kommune ligger andelen på 27,2 og i Østdanmark udgør andelen 25,7. Derimod udgør andelen i de sammenlignelige kommuner 31,0 pct. Guldborgsund Kommune kan således alene opfylde målsætningen i forhold til Østdanmark, og ikke i forhold til de sammenlignelige kommuner. Når kommunen ikke har haft en endnu bedre målopfyldelse, kan det hænge sammen med, at Guldborgsund Kommunen har haft en dårligere beskæftigelsesudvikling i 2013 end de fleste andre kommuner i Østdanmark. 10

11 Byrådets mål 15: Guldborgsund Kommune styrker indsatsen for at få større kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft. Så vist muligt sker dette i samarbejde med de øvrige kommuner på Lolland-Falster og Sydsjælland. Som tidligere nævnt har Guldborgsund Kommune i 2013 foretaget virksomhedsbesøg. Disse giver kommunen et godt kendskab til virksomhedernes behov for arbejdskraft. Guldborgsund Kommune har i øvrigt igangsat et udviklingsprojekt i 2013 med henblik på at udvikle jobcentrets virksomhedsservice. I den forbindelse har kommunen bl.a. foretaget en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcentrets indsats for at få større kendskab til, hvad virksomhederne prioriterer i Jobcentrets service. Guldborgsund Kommune har også i 2014 fokus på et tæt samspil med de private og offentlige virksomheder. 3. Udviklingen i antallet af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper Det fremgår af tabel 3.1, at der i alt var fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i I forhold til 2012 har der været et fald på 1 pct. I Østdanmark har der været et fald på 3 pct. Tabel 3.1. Udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse i Guldborgsund Kommune og Østdanmark fra 2012 til Guldborgsund Kommune Antal fuldtidspersoner Guldborgsund Kommune Udvikling fra 2012 til 2013 Østdanmark Udvikling 2012 til A-dagpenge % -14% Kontanthjælp % 5% Revalidering % -12% Sygedagpenge % -7% Ledighedsydelse % 10% Fleksjob % 3% Førtidspension % -3% % -3% Kilde: Jobindsats I Guldborgsund Kommune har der været et fald på 9 pct. i antal a-dagpengemodtagere mod 14 pct. i Østdanmark. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 13 pct. i Guldborgsund Kommune mod 5 pct. i Østdanmark. I Guldborgsund Kommune er faldet i antal førtidspensionister en smule større end Østdanmark. Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 1 pct. mod 7 pct. i Østdanmark. 11

12 4. Guldborgsund Kommunes besparelsespotentiale Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet nedenstående tabel, som viser Guldborgsund Kommunes nettokommunale besparelsespotentiale på forskellige forsørgelsesydelser. I tabellens første kolonne fremgår det, hvor stor en andel af de årige i befolkningen der modtager de forskellige forsørgelsesydelser. Til sammenligning fremgår det af tabellens anden kolonne, hvor stor en andel af befolkningen, der kunne forventes at modtage de forskellige forsørgelsesydelser, når der tages hensyn til Guldborgsund Kommunes rammevilkår på arbejdsmarkedet. Tabel 4.1. Guldborgsund Kommunes besparelsespotentiale. Besparelsespotentiale Guldborgsund jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,10 4, ,7 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 4,89 4, ,4 Sygedagpenge 2,44 2, ,1 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 12,34 11, ,8 I alt 22,77 23, ,6 Som det fremgår af tabellen, har Guldborgsund Kommune i 2013 haft 3,1 pct. af de årige i befolkningen på a-dagpenge. Da Guldborgsund kommunes rammevilkår på arbejdsmarkedet tilsiger, at 4,43 pct. af befolkningen i kommunen var på a-dagpenge i 2013, har kommunen haft 520 færre a-dagpengemodtagere end forventet. Guldborgsund Kommune har på den baggrund sparet 47,7 mio. kr. i 2013 på udbetaling af a-dagpenge. Jf. tabel 4.1 har kommunen også haft færre sygedagpengemodtagere end rammevilkårene på arbejdsmarkedet tilsiger. Her har besparelsen været på 3,1 mio. kr. i Kommunens samlede besparelse på a-dagpenge- og sygedagpengeområdet har dermed været på 50,8 mio. kr. Til gengæld har Guldborgsund Kommune haft flere kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister end rammevilkårene på arbejdsmarkedet tilsiger. Her har den samlede merudgift været på 43,2 mio. kr. Samlet set har Guldborgsund Kommunes forsørgelsesudgifter dermed været 7,6 mio. kr. lavere, end kommunens rammevilkår på arbejdsmarkedet tilsiger. 12

13 5. Opfølgning på Jobcentrets indsats i forbindelse med Virksomhedskonsulentbevilling. Folketinget afsatte i 2010 en pulje til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene med det formål at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed og virksomhedsrettet aktivering. Denne særlige indsats har strakt sig fra september 2010 til ultimo Guldborgsund Kommune udarbejdede på denne baggrund en plan for den særlige indsats. Planen indeholdt ende-mål for den 4-årige periode og en beskrivelse af de årlige milepæle. Nedenstående tabel følger op på ende-mål for den 4-årige periode ultimo Andelen af a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed Antal aktiverede a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere i offentlige løntilskudsjob Antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i private løntilskudsjob Antal virksomhedspraktikforløb for a- dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Guldborgsund Kommune Ende-mål Resultat, ultimo 2013 dec Max. 22 % 30% helårsperson er helårsperson er helårsperson er Årligt antal virksomhedsbesøg Antal nye personlige assistancesager inden for det seneste år Antal borgere, der i løbet af seneste år har fået bevilget hjælpemiddel Det fremgår af tabellen, at Guldborgsund Kommune har foretaget betydeligt flere virksomhedsbesøg (1.976) end det oprindeligt planlagte (1.200). Samlet set ligger antallet af løntilskud i offentlig og private virksomheder over det fastsatte mål, men fordelingen på offentlig og privat viser, at det har været vanskeligere at få etableret løntilskud i private virksomheder. Konjunkturerne har ikke været så gunstige som oprindeligt forventet, og som en følge heraf har en række private virksomheder ikke haft mulighed for at ansætte personer i virksomhedsrettet aktivering. De mange virksomhedsbesøg har betydet, at Guldborgsund Kommune har været meget synlig ude i virksomhederne, hvilket på sigt kan have stor betydning i samarbejdet med virksomhederne, og mulighederne for at Guldborgsund Kommune kan få en vigtig rolle i at betjene virksomhederne på det lokale arbejdsmarked. Guldborgsund Kommune har ikke opfyldt målet om, at andelen af a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed ikke må overstige 22 pct. I december 2013 havde 30 pct. af alle modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp i kommunen mere end 1 års ledighed. 13

14 Når kommunen ikke har kunnet opfylde dette mål, hænger det sammen med, at konjunkturerne på arbejdsmarkedet ikke har været så gode i 2013 som det var forventet ultimo Tabellen viser endeligt, at Guldborgsund Kommune i 2013 har levet op til målene for antal nye personlige assistancesager og hjælpemiddelsager. Bilagsoversigt: Data opdateret den Resultatoversigt - Guldborgsund Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad i pct./antal 2 Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Uddannelsesgrad 1 Jan-apr A-dagpenge Jan-apr Kontanthjælp Jan-apr Tilgang til førtidspension 3 Dec Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Antal Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec

15 Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau Procent niveau i måneden måned året i klyngen i klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 1: Uddannelsesgrad er en år-til-dato måling, som opgøres for alle måneder samlet set i den angivne periode. 15

16 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. 4: Forsørgelsesgruppen Ukendt match - fuldtidspersoner indeholder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelse og ledighedsydelse, der endnu ikke er blevet matchet. 16

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2013 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013 Jobcenter Egedal Udkast Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen...

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold

Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold Resultatrevision 2014 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Indledende og sammenfattende bemærkninger....2 2. Beskæftigelsesministerens mål...4 2.1. Ministerens mål 1 - Jobcentrene skal sikre, at flere unge

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013

ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 ARBEJDSMARKEDET I TAL OKTOBER 2013 Nøgletal og ledelsesinformation Udviklingen på arbejdsmarkedet Vordingborg Kommune Jobcenter Vordingborg 21. oktober 2013 Indhold: Tabel 1 Modtagere af forsørgelsesydelser,

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere