DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04", som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0566). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse A/S Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0566: Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04. Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-0566, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1073 respondenter, 173 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (94 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 1982 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0566: Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV september 1986 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden

4 en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; avislæsevaner; hverdagsaviser; søndagsaviser; varige forbrugsgoder; bil; rygevaner; folketingsvalg 1977; Europaparlamentsvalg 1979; valg til Europaparlamentet 1979; læsevaner; fagforeningsblade; brancheblade; hobbyblade; "Melodi Grand Prix"; værdipapirer, køb af; aktier, køb af; pantebreve, køb af; obligationer, køb af. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0566: Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04. Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-0566, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1073 respondenter, 173 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (94 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Andre identifikationer/referencer: Datamaterialet fra Gallup-undersøgelserne (incl.) blev hjemtaget fra Roper Center på opfordring af en forskergruppe bestående af Ole Borre, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Torben Worre, Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet, og Steen Sauerberg og Hans Jørgen Nielsen, begge Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet. Hjemtagelsen af materialerne f.o.m. årgang 1975 skete direkte fra Gallup Markedsanalyse A/S. Hele projektet ( ) blev muliggjort gennem bevillinger fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (j.nr , ; nye j.nr , hhv ). ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Gallup Omnibus Data 1979 består af 23 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i Der gennemførtes i dette år 24 omnibusundersøgelser, men omnibus nr. 03 er ikke afleveret til DDA. Nærværende datamateriale stammer fra omnibusundersøgelse nr. 04. I hver af de 23 omnibusser er der dels en række spørgsmål som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende

8 aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1979: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens status i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og indkomst; husfaderens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status og lønningsform; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; hvorvidt husstanden har bil, farve-tv og fuldautomatisk vaskemaskine til rådighed; hvorvidt respondenten dagen før interviewet har røget forskellige former for tobak; respondentens avislæsevaner; og hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg samt hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 04 er: Hvorvidt respondenten vil stemme ved Europaparlamentsvalget; om respondenten har set forskelligt PR-materiale vedrørende Europaparlamentsvalget; om respondenten regelmæssigt læser fagforeningsblade, brancheblade, hobbyblade, politiske blade, firmablade og distrikts/annonceblade; om respondenten har set det danske "Melodi Grand Prix" i fjernsynet og hvad han/hun synes om det; hvilke værdipapirer respondenten mener er sikrest og giver mest fortjeneste; om respondenten har købt værdipapirer og i givet fald gennem hvem; samt om respondenten ser i avisernes kurslister. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter i den oprindelige stikprøve kendes ikke. Datasættets størrelse: 1600 respondenter; 173 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke, men de modtagne uddrag er arkiveret i deres helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 11 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen indenfor en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene

9 specificeret ved en startog slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltperso- ner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. Et stratum i provinsen vil typisk omfatte primærenheder, mens et stratum i hovedstaden typisk vil omfatte 5 sogne. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. Man tager først de store byer fra (Århus, Odense og Ålborg), hvorefter resten af primærenhederne i de 7 områder opdeles på kriteriet by/land. Derefter stratificeres efter dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Den planlagte dataindsamlingsperiode var 10/2-18/2. Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje; faktisk antal besøg; dataindsamleren identificeret. Respondentens samarbejdsvilje er angivet indirekte i form af svaret på et spørgsmål om, hvorvidt respondenten er villig til at lade sig interviewe igen i forbindelse med en anden undersøgelse. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget, samt for at kompensere for eventuelle skævheder i selve stikprøven. Vægtningen indeholder således to komponenter: a) en regionvægt, hvorved der for hver geografisk region foretages en opregning af interviewresultaterne til det antal interviews, der rent teoretisk skulle være gennemført. Herved opnås dels på landsplan en opregning af antallet af gennemførte interviews til det faktiske antal

10 udvalgte, dels en korrektion for geografiske skævheder i fordelingen af non-response procenten. b) en persongruppevægt, hvorved de interviewede personers fordeling på grupper efter urbanisering, køn og alder bringes i overensstemmelse med populationens faktiske fordeling på de samme grupper. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt (V95), hvis værdi for hver respondent er lig med regionvægten gange persongruppevægten. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Denne kontrol reflekteret i datasættet i form af en variabel, der angiver om der er udleveret et postskema til respondenten (V127). Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, af at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, af at alle spørgsmål er stillet mv. Denne kontrol er ikke afspejlet i datamaterialet. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Kun de dokumenterede koder overføres fra column binary filen til tegnfilen. Fejl fundet inden for de dokumenterede koder (ulovlige dobbelthulninger) tildeles en speciel fejlkode. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen kun efter skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse A/S. Alle forespørgsler bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden har følgende fem kategorier: København, Københavns forstæder, provinsbyer med over indbyggere, andre provinsbyer og landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal voksne (15 år og derover) og børn i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: under 2 år, 2-6 år, 7-12 år, år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Desuden er husmoderens beskæftigelsesmæssige status angivet som: uden lønnet erhverv; med lønnet erhverv, deltid; med lønnet erhverv, heltid; medhjælpende

11 ægtefælle. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; forsørger: højest opnåede eksamen. Dog ingen angivelse af evt. uddannelse efter studentereksamen eller HF. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Varige forbrugsgoder: farve TV; vaskemaskine; køretøjer. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade. INDLEDNING Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 er en ud af en række omnibusundersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i DDA modtog data i column binary format og har omformet dem til tegnformat ved hjælp af programmet DDAQSP og programpakken SAS. I denne proces er fejl i form af multiple huller i variable, hvor der kun måtte være et, blevet fundet og tildelt en speciel kode (se nedenfor). Desuden er der i variabelgrupper, som er dannet ud fra spørgsmål hvor flere svar var mulige, genereret en uoplyst-kode. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V5). Disse variable tjener til identificere datasættet i forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V6-V136). Data for disse spørgsmål. som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse i 1979, kan genfindes i DDA-0325: Gallup Omnibus Data 1979, som indeholder data for disse spørgsmål fra alle årets omnibusser.

12 (3) Specielle spørgsmål (V137-V173): Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus. Manglende data Som det fremgår af ovenstående forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data: (1) Fejl (MD2): Fejl er kodet som strenge af otte-taller (8, 88,...) (2) Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9, 99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige er uoplyst-koden, som nævnt ovenfor, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0 (nul), som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet, der består af et tre-cifret tal evt. efterfulgt af et bogstav. Denne reference angiver datas oprindelige placering: Første ciffer er kortnummeret, mens andet ciffer er kolonnenummeret. Hvis referencen indeholder et bogstav, har flere spørgsmål været kodet i samme kolonne. KODEBOG V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA Studienummer. Variablen har for alle respondenter værdien V ÅRSTAL start 5, bredde 4 Årstal.

13 Variablen har for alle respondenter værdien V OMNIBUS-NUMMER start 9, bredde 2 Omnibus nummer. Undersøgelsen blev gennemført af Gallup som led i omnibus nr. 04, Variablen har for alle respondenter værdien 04. V DDA SEKVENSNUMMER start 11, bredde 4 DDA Sekvensnummer. Respondenterne er nummereret fortløbende. V RESPONDENT-ID start 15, bredde : Skemanummer. Gallups respondent-identifikationsnummer. LÆSEVANER Jeg vil nu spørge Dem om, hvilke aviser og blade De har læst eller set i. Jeg vil bede Dem prøve at huske alle de blade, De har læst eller set i, det gælder også blade, som De ikke selv har købt eller holder, men som De har byttet med andre eller lånt, - og uanset hvor De har læst eller set i dem. LÆSEVANER: HVERDAGSAVISER Spm (V6-V38) Først vil jeg spørge om hverdagsaviser. Hvilke af disse hverdagsaviser har De læst eller set i i går? (Ved mandags-

14 interviews: i lørdags). Det behøver ikke være avisen fra i går, det gælder også, hvis De i går læste i en tidligere udgave, og som sagt også i dem, De har byttet med eller lånt af andre. (Kort A+B vistes). V HV AKTUELT start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Aktuelt ikke læst læst V HV BERL.TIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Berlingske Tidende ikke læst læst V HV POLITIKEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Politiken ikke læst læst V HV B.T.

15 start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: B.T ikke læst læst V HV EKSTRA BLADET start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Ekstra Bladet ikke læst læst V HV BØRSEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Børsen ikke læst læst V HV INFORMATION start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Information.

16 ikke læst læst V HV KRIST. DAGBLAD start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Det ny Kristeligt Dagblad ikke læst læst V HV LAND OG FOLK start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Land og Folk ikke læst læst V HV SOC. DAGBLAD start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Socialistisk Dagblad ikke læst læst

17 V HV AMTSAVISEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Amtsavisen (Randers) ikke læst læst V HV DAGBLADET start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Dagbladet (Ringsted) ikke læst læst V HV FRBORG AMTS AVIS start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Frederiksborg Amts Avis ikke læst læst V HV FYENS ST.TIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Fyens Stiftstidende.

18 ikke læst læst V HV FYNS AMTS AVIS start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Fyns Amts Avis ikke læst læst V HV FYNS TIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Fyns Tidende ikke læst læst V HV HORSENS FLKBLAD start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Horsens Folkeblad ikke læst læst

19 V HV JYDSKE TIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Jydske Tidende ikke læst læst V HV JYLLANDS-POSTEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Jyllands-Posten ikke læst læst V HV KOLDING FLKBLAD start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Kolding Folkeblad ikke læst læst V HV LOLL-FAL.FOLKET start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews:

20 Lolland-Falsters Folketidende ikke læst læst V HV MIDTJYLL. AVIS start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Midtjyllands Avis ikke læst læst V HV NÆSTVED TIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Næstved Tidende ikke læst læst vægtet antal: 1600 V HV SJÆLLANDS TIDEND start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Sjællands Tidende ikke læst læst

21 V HV VEJLE AMTS FOLK start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Vejle Amts Folkeblad ikke læst læst V HV VENDS. TIDENDE start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Vendsyssel Tidende ikke læst læst V HV VESTKYSTEN start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Vestkysten ikke læst læst V HV AALB.STIFTSTID. start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews:

22 Aalborg Stiftstidende ikke læst læst V HV AARH.STIFTSTID. start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Aarhuus Stiftstidende ikke læst læst V HV ANDEN AVIS 1 start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Anden avis (1). (Svaret noteredes - men er ikke kodet) ikke læst læst V HV ANDEN AVIS 2 start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Anden avis (2). (Svaret noteredes - men er ikke kodet).

23 ikke læst læst V HV ANDEN AVIS 3 start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Anden avis (3). (Svaret noteredes - men er ikke kodet) ikke læst læst V HV INGEN LÆST start Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Ingen hverdagsavis læst ikke nævnt nævnt vægtet antal: 1600 Spm (V39-V70) Det kan ofte være vanskeligt at huske helt præcist, hvilke aviser man har læst dagen før (ved mandagsinterviews: i lørdags). Især hvis man tilfældigt har læst eller set i flere aviser, man ellers normalt ikke læser, f.eks. hos andre, i venteværelser, på arbejdet eller andre steder. Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Kort A+B vistes). Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? V HV AKTUELT 2

24 start 52, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Aktuelt ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV BERL. TIDENDE 2 start 53, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Berlingske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV POLITIKEN 2 start 54, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Politiken ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV B.T. 2 start 55, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews:

25 B.T ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV EKSTRA BLADET 2 start 56, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Ekstra Bladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV BØRSEN 2 start 57, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Børsen ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV INFORMATION 2 start 58, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Information ikke læst

26 læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV KRIST. DAGBLAD 2 start 59, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Det ny Kristeligt Dagblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV LAND OG FOLK 2 start 60, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Land og Folk ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV SOC. DAGBLAD 2 start 61, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Socialistisk Dagblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600

27 V HV AMTSAVISEN 2 start 62, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Amtsavisen (Randers) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV DAGBLADET 2 start 63, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Dagbladet (Ringsted) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV F.BORG AMTS AV 2 start 64, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Frederiksborg Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV FYENS ST.TID. 2 start 65, manglende data: = 9

28 114. Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Fyens Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV FYNS AMTS AVIS 2 start 66, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Fyns Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV FYNS TIDENDE 2 start 67, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Fyns Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV HORSENS FKBLAD 2 start 68, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Horsens Folkeblad.

29 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV JYDSKE TIDENDE 2 start 69, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Jydske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV JYLLANDSPOSTEN 2 start 70, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Jyllands-Posten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV KOLDING FKBLAD 2 start 71, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Kolding Folkeblad ikke læst læst uoplyst

30 svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV LOL-FAL.FOLKET 2 start 72, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Lolland-Falsters Folketidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV MIDTJYLL. AVIS 2 start 73, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Midtjyllands Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV NÆSTVED TID. 2 start 74, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Næstved Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV SJÆLLANDS TID. 2

31 start 75, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Sjællands Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV VEJLE AMTS FK 2 start 76, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Vejle Amts Folkeblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV VENDS. TIDENDE 2 start 77, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Vendsyssel Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV VESTKYSTEN 2 start 78, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews:

32 Vestkysten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV AALB.STIFTSTID 2 start 79, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Aalborg Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV AARH.STIFTSTID 2 start 80, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Aarhuus Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV ANDEN AVIS 1 2 start 81, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Anden avis (1). (Svaret noteredes - men er ikke kodet).

33 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V HV ANDEN AVIS 2 2 start 82, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Anden avis (2). (Svaret noteredes - men er ikke kodet) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1601 V HV ANDEN AVIS 3 2 start 83, manglende data: = Andre hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: Anden avis (3). (Svaret noteredes - men er ikke kodet) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V VIGTIGSTE HV.AVIS start 84, manglende data: = 99 eller >= De har altså læst både... og... Hvilken af disse aviser er den vigtigste for Dem, den De nødigst vil undvære? (Kun et svar). Spørgsmålet skal kun besvares, hvis der er angivet mere end

34 en avis i spm (V6-V70) Aktuelt Berlingske Tidende Politiken B.T Ekstra Bladet Børsen Information Det ny Kristeligt Dagblad Land og Folk Socialistisk Dagblad Amtsavisen (Randers) Dagbladet (Ringsted) Frederiksborg Amts Avis Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis Fyns Tidende Horsens Folkeblad Jydske Tidende Jyllands-Posten Kolding Folkeblad Lolland-Falsters Folketidende Midtjyllands Avis Næstved Tidende Sjællands Tidende Vejle Amts Folkeblad Vendsyssel Tidende Vestkysten Aalborg Stiftstidende Aarhuus Stiftstidende anden avis (1) anden avis (2) anden avis (3) fejlkode uoplyst/irrelevant svarprocent: 32 vægtet antal: 1600 LÆSEVANER: SØNDAGSAVISER Spm (V72-V82) Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i inden for de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser De har lånt eller byttet med andre. (Kort C vistes) V SØ AKTUELT

35 start 86, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Aktuelt ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ BERLINGSKE TID. start 87, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Berlingske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ FR.BORG AMTS AV start 88, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Frederiksborg Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ JYDSKE TIDENDE start 89, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Jydske Tidende.

36 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ JYLLANDS-POSTEN start 90, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Jyllands-Posten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ MORGENPOSTEN start 91, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Morgenposten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ POLITIKEN start 92, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Politiken ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600

37 V SØ VENDS.TIDENDE start 93, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Vendsyssel Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ AALB. STIFTSTID start 94, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Aalborg Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ AARH. STIFTSTID start 95, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Aarhuus Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 V SØ INGEN LÆST start 96, manglende data: = Søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Ingen af disse søndagsaviser læst.

38 ikke nævnt nævnt uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1600 Spm. 124 (V83-V92) Som for hverdagsaviser vil jeg igen spørge om De kan huske om De har læst eller set i andre søndagsaviser inden for de sidste 7 dage, f.eks. hos andre og selvom De normalt ikke læser dem og uanset om det er ældre numre. (Kort C vistes). V SØ AKTUELT 2 start 97, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Aktuelt ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V SØ BERLINGSKE TID 2 start 98, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Berlingske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V SØ FRBORG AMTS AV 2 start 99, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Frederiksborg Amts Avis.

39 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V SØ JYDSKE TIDENDE 2 start 100, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Jydske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V SØ JYLLANDSPOSTEN 2 start 101, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Jyllands-Posten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V SØ MORGENPOSTEN 2 start 102, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Morgenposten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600

40 V SØ POLITIKEN 2 start 103, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Politiken ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V SØ VENDS.TIDENDE 2 start 104, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Vendsyssel Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1599 V SØ AALB STIFTSTID 2 start 105, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage. Aalborg Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V SØ AARH STIFTSTID 2 start 106, manglende data: = Andre søndagsaviser læst inden for de sidste 7 dage.

41 Aarhuus Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V VIGTIGSTE SØND.AVIS start 107, manglende data: = De har altså læst både... og... Hvilken af disse søndagsaviser er den vigtigste for Dem, den De nødigst vil undvære? (Kun et svar). (Skal kun besvares, hvis der er angivet mere end en søndagsavis i spm (V72-V92)) Aktuelt Berlingske Tidende Frederiksborg Amts Avis Jydske Tidende Jyllands-Posten Morgenposten Politiken Vendsyssel Tidende Aalborg Stiftstidende Aarhuus Stiftstidende uoplyst/irrelevant svarprocent: 12 vægtet antal: 1599 V LÆSER WEEKENDAVISEN start 109, manglende data: = Har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i Weekendavisen, uanset hvor? (Kort D vistes) ja nej ved ikke uoplyst svarprocent: 96 vægtet antal: 1599

42 V VÆGTVARIABEL start 110, bredde 8, decimaler Respondentvægte. Respondent-vægtene er 8-cifrede (skal læses med 6 decimalpladser). BAGGRUNDSSPØRGSMÅL V FOLKETINGSVALG 77 start 118, manglende data: = 99 eller >= Stemte De ved folketingsvalget den 15. februar 1977? På hvilket parti? A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne Q: Kristeligt Folkeparti S: Slesvigsk Parti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet P: Pensionistpartiet havde ikke stemmeret husker ikke partiet vil ikke svare om parti stemte ikke stemte blankt andre svar fejlkode uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V STEMME I MORGEN start 120, manglende data: = Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?

43 A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne Q: Kristeligt Folkeparti S: Slesvigsk Parti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet P: Pensionistpartiet Erhvervspartiet andre partier har ikke stemmeret ved ikke parti vil ikke svare om parti vil ikke stemme vil stemme blankt andre svar uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V BIL start 122, manglende data: = 9 243A. Har husstanden...? Bil, eller bil til rådighed nej ja uoplyst svarprocent: 86 vægtet antal: 1600 V FARVE-TV start 123, manglende data: = 9 243A. Har husstanden...? Farve-TV nej ja uoplyst

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-166 ------- Datamateriale ------------- Gallup valgundersøgelse januar 1977 ------ ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre DDA-007 ------- Datamateriale ------------- For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 ---- -- ----------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere