DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01" som

2 oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1405). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra AGB Gallup. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1405: Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01. Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S DDA-1405, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Anders Rud Svenning, Jens Wagner, Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Madsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (983 respondenter, 92 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (64 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1988 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Anders Rud Svenning, Jens Wagner, Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Madsen i DDA,hvor materialet er arkiveret som DDA-1405: Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV Marts 2001 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; folketingsvalg 1984; regeringens virke; NATO, holdning til; arbejdsløshed; forurening; sociale problemer; AIDS; rygproblemer; hekseskud; hold i ryggen; skibsværfter, statsstøtte til; erhvervslivet, statstøtte til; statsstøtte til erhvervslivet; konkurrenceevne, skibsværfters; EF-aftaler vedr. statsstøtte; kondom som beskyttelse mod AIDS; AIDS-pjece 1985; AIDS, TV-høring om 1985; EF, holdning til; EF-pakken 1986; folkeafstemning 1986; EF-folkeafstemning 1986; suverænitet, EF-pakkens betydning for; selvbestemmelsesret, EF-pakkens betydning for; europæisk union, EF-pakkens betydning for; EF-union, EF-pakkens betydning for; union (europæisk), EF-pakkens betydning for. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1405: Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01. Primærundersøger: Gallup Markedsanalyse A/S. DDA-1405, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Anders Rud Svenning, Jens Wagner, Birgitte Grønlund Jensen og Jette Strand Madsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (983 respondenter, 92 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (64 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Gallup Omnibus Data 1986 består af 20 omnibusundersøgelser, gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i I hver af de 20 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1986: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, privat eller offentlig ansættelse samt indkomst; uddannelse, beskæftigelsesmæssig status og privat eller offentlig ansættelse for husstandsoverhovedet; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelsesmæssige status; boligens art og ejerforhold til boligen; bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste

8 folketingsvalg; samt hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 01 er: Vurdering af regeringens virke; holdning til Danmarks medlemskab af NATO; betydningen af dette medlemskab; hvilke problemer eller spørgsmål, der er vigtigst for landet (arbejdsløsheden, de økonomiske problemer, forureningen, sociale problemer, AIDS); rygproblemer (fx "hekseskud" eller "hold i ryggen"); kontakt til læge på grund af rygproblemer; hospitalsindlæggelse på grund af rygproblemer; krisen på de danske skibsværfter: bør regeringen give statsstøtte for at bevare beskæftigelsen; danske skibsværfters konkurrenceevne, hvis vilkårene er de samme; om Danmark bør holde de aftaler, der er indgået i EF for at forhindre statsstøtte til skibsværfterne, aftaler som de andre lande bryder; kendskab til sygdommen AIDS (hvem er mest udsat for at få AIDS, hvordan får man sygdommen, vil sygdommen spredes til andre grupper end homoseksuelle mænd, vil sygdommen blive meget udbredt, kan sygdommen helbredes, hvori består sygdommen, kan man få AIDS ved fysisk men ikke seksuel kontakt med mennesker, der har sygdommen, kan man få AIDS ved blot at opholde sig i samme rum som mennesker, der har sygdommen); om brugen af kondomer yder en effektiv beskyttelse mod AIDS; kendskab til den netop udsendte pjece om AIDS; fjernsynets høring om AIDS; om kondomer frit bør stilles til rådighed; for eller imod dansk tilslutning til EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; for eller imod dansk udmeldelse af EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; EF-folkeafstemningen 1986 om den såkaldte EF-pakke, som vil betyde en udvidelse af samarbejdet inden for EF; vurdering af om forslagets ændringer vil betyde en væsentlig begrænsning af Danmarks suverænitet; stemmeintention ved den kommende folkeafstemning; mulige konsekvenser af et Nej: at Danmark på et eller andet tidspunkt må træde ud af EF, at Danmarks vilkår i EF vil blive væsentligt forringede; samt konsekvenserne for Danmarks økonomiske vilkår ved et Nej. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 983. Datasættets størrelse: 983 respondenter; 92 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke, men de modtagne uddrag er arkiveret i deres helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til

9 brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: respondentens samarbejdsvilje; varighed (af interview); faktisk antal besøg. Respondentens samarbejdsvilje er angivet indirekte i form af svaret på et spørgsmål om, hvorvidt respondenten er villig til at lade sig interviewe igen i forbindelse med en anden undersøgelse. Interviewets varighed er ikke angivet direkte, men med en angivelse af, inden for hvilket tidsrum målt i hele timer interviewet har fundet sted. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget. Der vægtes med hensyn til urbanisering, køn og alder. Undertiden benyttes dog også supplerende variable, når det skønnes nødvendigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og

10 engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet mv. Denne kontrol afspejles ikke i datamaterialet. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Kun de dokumenterede koder overføres fra column binary filen til tegnfilen. Fejl fundet inden for de dokumenterede koder (ulovlige dobbelthulninger) tildeles en speciel fejlkode. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden har følgende fem kategorier: København, Københavns forstæder, provinsbyer med over indbyggere, andre provinsbyer og landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal personer i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: under 2, 2-3, 4-6 år, 7-9, år, år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. Desuden er husmoderens beskæftigelsesmæssige status angivet som: uden lønnet erhverv; med lønnet erhverv, deltid; med lønnet erhverv, heltid; medhjælpende ægtefælle. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; ugeaviser, blade ('seriøse'); blade (dameblade, kulørte hæfter, etc.). INDLEDNING Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 er en ud af en række omnibusundersøgelser gennemført af Gallup

11 Markedsanalyse A/S i DDA modtog data i column-binary format. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V6) Disse variable tjener til at identificere datasættet i forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V7-V44). Data for disse spørgsmål, som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S i 1986, kan genfindes i DDA-1404: Gallup Omnibus Data 1986, som indeholder data for disse spørgsmål fra alle årets omnibusser. (3) Specielle spørgsmål (V45-V92). Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus. Manglende data Som det fremgår, forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data: Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9,99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Irrelevant (MD2): Irrelevant er kodet som strenge af ti-taller (10,100,..) Irrelevant-koden opstår ved, at et afgivet svar i en tidligere variabel har medført, at den forhåndenværende variabel ikke skulle besvares, eller at besvarelse iøvrigt er logisk umulig eller meningsløs for visse enheder. Der er ikke korrigeret for filter-fejl, alle besvarelser, der havde en betydende kode har beholdt denne, selv om de burde have været kodet irrelevant, resten er kodet

12 irrelevant. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet og spørgsmålsnummer. KODEBOG Identifikationsvariable V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V DDA SEKVENSNR start 5, bredde 4 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. V DDA ÅRSTAL start 9, bredde 4 Årstal. Denne variabel har værdien 1986 for alle cases. V DDA BUSNUMMER start 13, bredde 2 Busnummer. Variablen angiver undersøgelsens nummer inden for året.

13 Variablen har værdien 01 for alle cases. V GALLUP BUSNUMMER start 15, bredde 2 Gallup busnummer Variablen angiver undersøgelsens nummer hos Gallup inden for året. V GALLUP SKEMANUMMER start 17, bredde 4 Gallup skemanummer Gallups respondent-identifikationsnummer. Gennemgående spørgsmål V FOLKETINGSVALG 84 start 21, manglende data: = Stemte De ved folketingsvalget den 10. januar, 1984? - På hvilket parti? A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti I: Internationalen Socialistisk Arb.parti K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne Q: Kristeligt Folkeparti L: Marxistisk Leninistisk Parti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke partiet Vil ikke svare om parti Stemte ikke Stemte blankt Andre svar

14 Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1501 V STEMME I MORGEN start 23, manglende data: = Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne H: Det Humanistiske Parti I: Internationalen Socialistisk Arb.parti K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne Q: Kristeligt Folkeparti L: Marxistisk Leninistisk Parti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Å: De Frie Demokrater Andre partier Har ikke stemmeret Ved ikke parti Vil ikke svare om parti Vil ikke stemme Vil stemme blankt Andre svar Fejlkode Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1501 V KØN start Køn: Mand Kvinde Fejlkode Fejlkode vægtet antal: 1500

15 V ALDER start Alder: år år år år år år år år år år år år år år eller derover vægtet antal: 1498 V HUSFADER ALDER start 30, manglende data: >=1000 FILTER: V Husfaderens alder: Under 45 år år eller derover Fejlkode Fejlkode Irrelevant svarprocent: 85 vægtet antal: 1500 V BOLIGENS ART start Boligens art: En-families hus To-families hus Gård Etageejendom Værelse

16 vægtet antal: 1500 V EJE/LEJE BOLIG start Ejes boligen eller lejes boligen? Ejerbolig Andelsbolig Lejerbolig Fejlkode vægtet antal: 1500 V STILLING/HUSSTAND start Svarpersonens stilling i husstanden: Husfader Husmoder Anden voksen vægtet antal: 1500 V HUSFAR I HUSSTAND start Er der en husfader i husstanden? Ja Nej (Gå til spm. 458-V18) vægtet antal: 1500 V HUSFADERS ERHVERV start 40, manglende data: >=100 FILTER: V Husfaders erhverv: Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder)

17 Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær/tjenestemand, lavere Funktionær/tjenestemand, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Ude af erhverv (pensionist o.l.) Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle Irrelevant svarprocent: 85 vægtet antal: 1500 V OFFENTLIG/PRIVAT start 43, manglende data: >=100 FILTER: V Er husfaderen for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Privat virksomhed Industri og håndværk Handel og transport Serviceerhverv Landbrug, fiskeri Offentlig virksomhed Forsvaret og politiet Offentlig administration (stat, amt, kom.) Sundhedsvæsen, sociale institutioner Undervisning, kultur, daginstitution Off. virksomhed: DSB, Post, Vejvæsen, off.værker Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden Irrelevant svarprocent: 85 vægtet antal: 1499 V HUSMODERS ERHVERV start Husmoderens erhverv: Ingen kvindelig husmoder Husmoder uden selverhverv Husmoder med selverhverv, heltid Husmoder med selverhverv, deltid Medhjælpende hustru

18 vægtet antal: 1499 V ANTAL PERSONER start Antal personer i husstanden: person personer personer personer personer personer eller flere vægtet antal: 1500 V ANTAL 13ÅR/DEROVER start Antal voksne i husstanden (13 år eller derover): voksen voksne voksne voksne voksne voksne eller flere vægtet antal: 1501 V ANTAL 12ÅR/DERUNDER start Antal personer i husstanden (12 år eller derunder): Ingen personer person personer personer personer personer personer eller flere vægtet antal: 1500

19 V INGEN BØRN start Er der i husstanden hjemmeboende børn? 462. Ingen børn Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN 0-1 ÅR start Er der i husstanden hjemmeboende børn? 463. Børn 0-1 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN 2 ÅR start Er der i husstanden hjemmeboende børn? 464. Børn 2 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN 3-5 ÅR start Er der i husstanden hjemmeboende børn? 465. Børn 3-5 år

20 Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN 6 ÅR start Er der i husstanden hjemmeboende børn? 466. Børn 6 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V BØRN 7-12 ÅR start Er der i husstanden hjemmeboende børn? 467. Børn 7-12 år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UNGE ÅR start Er der i husstanden hjemmeboende børn? 468. Unge år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V UNGE ÅR start 57

21 Er der i husstanden hjemmeboende børn? 469. Unge år Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V SKOLEUDDANNELSE start Svarpersonens skoleuddannelse: (Vis kort H1) Folkeskole 7 år eller kortere Folkeskole 8 og 9 år Mellemskole-/realeksamen eller 10. klasse Studentereksamen/HF-eksamen vægtet antal: 1500 V GR.L. ERHVERVSUDDAN start Svarpersonens erhvervsuddannelse/ efteruddannelse: (Vis kort H2) 471. Grundlæggende erhvervsuddannelse Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V AFSL. ERHVERVSUDDAN start Svarpersonens erhvervsuddannelse/ efteruddannelse: (Vis kort H2) 472. Afsluttende erhvervsuddannelse Ikke nævnt Nævnt

22 vægtet antal: 1500 V HØJ UDDANNELSE KORT start Svarpersonens erhvervsuddannelse/ efteruddannelse: (Vis kort H2) 473. Højere uddannelse af kort varighed Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V HØJ UDDANNELSE MELL start Svarpersonens erhvervsuddannelse/ efteruddannelse: (Vis kort H2) 474. Højere uddannelse af mellemlang varighed Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V HØJ UDDANNELSE LANG start Svarpersonens erhvervsuddannelse/ efteruddannelse: (Vis kort H2) 475. Højere uddannelse af lang varighed Ikke nævnt Nævnt vægtet antal: 1500 V INGEN UDDANNELSE start Svarpersonens erhvervsuddannelse/

23 efteruddannelse: (Vis kort H2) 476. Ingen Ikke nævnt Nævnt Fejlkode vægtet antal: 1499 V ERHVERV start Svarpersonens erhverv: Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionær/tjenestemand, lavere Funktionær/tjenestemand, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende Ude af erhverv (pensionist o.l.) Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle vægtet antal: 1499 V OFF./PRIV. ANSAT start Er De for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Privat virksomhed Industri og håndværk Handel og transport Serviceerhverv Landbrug, gartneri og fiskeri Offentlig virksomhed Forsvaret og politiet Offentlig administration (stat, amt, kom.) Sundhedsvæsen, sociale institutioner Undervisning, kultur, daginstitution Off. virksomhed: DSB, Post, Vejvæsen, off.værker

24 Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden vægtet antal: 1501 V PERSON INDKOMST start Svarpersonens nuværende indkomst: På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres egen indtægt - og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. De skal blot fortælle mig bogstavet ud for den gruppe der passer i Deres tilfælde. Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens samlede indtægt. (Vis kort I) Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr eller derover Ved ej/vil ikke svare vægtet antal: 1501 V HUSSTAND INDKOMST start Husstandens samlede nuværende indkomst: På dette kort har vi anført nogle indtægtsgrupper, og jeg vil bede Dem fortælle mig, hvilken gruppe De befinder Dem i. Det drejer sig om Deres egen indtægt - og vi tænker kun på bruttoindtægten - altså før eventuel skat er trukket fra. De skal blot fortælle mig bogstavet ud for den gruppe der passer i Deres tilfælde. Og på samme måde vil jeg gerne have det bogstav, der passer, hvis De tænker på husstandens samlede indtægt. (Vis kort J) Kr kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr eller derover Ved ej/vil ikke svare

25 vægtet antal: 1500 V CIVILSTAND start Nuværende civilstand: Ugift Gift Samlevende (papirløst) Skilt/separeret/tidl. samlevende Enke/enkemand Fejlkode vægtet antal: 1501 V GEOGRAFISK PLAC. start Region Hovedstadsområdet Øvrige Sjælland Lolland-Falster Bornholm Fyn Østjylland Nordjylland Vestjylland Sydjylland vægtet antal: 1499 V URBANISERING start Urbanisering Provinsbyer over indbyggere Provinsbyer indbyggere Provinsbyer indbyggere Provinsbyer indbyggere Landdistrikter København indre by Københavns nordlige forstæder Københavns sydlige/vestlige forstæder

26 Københavns ydre by vægtet antal: 1501 V RESPONDENTVÆGTE start 80, bredde 8, decimaler Vægtvariabel Bredde 8, decimaler 6, manglende data: = Specielle spørgsmål Regeringen V REGERINGEN start 88, manglende data: = Mener De, at den nuværende regering har klaret sig godt, nogenlunde godt eller ikke godt i den tid, den har siddet? Godt Nogenlunde godt Ikke godt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1500 Atlantpagten V ATLANTPAGTEN

27 start 89, manglende data: = Er De for eller imod dansk medlemskab af Atlantpagten (NATO)? For Imod Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1500 V BETYDN. MEDLEM NATO start 90, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V (Hvis "for") Hvor stor betydning tillægger De det, at Danmark er medlem (ikke medlem) af Atlantpagten (NATO), tillægger De det megen betydning, nogen betydning eller mindre betydning? (Hvis "for" i spm V46) Megen betydning Nogen betydning Mindre betydning Ved ikke Uoplyst Fejlkode Fejlkode Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 69 vægtet antal: 1501 V IKKE MEDLEM NATO start 94, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V (Hvis "imod") Hvor stor betydning tillægger De det, at Danmark er medlem (ikke medlem) af Atlantpagten (NATO), tillægger De det megen betydning, nogen betydning eller mindre betydning? (Hvis "imod" i spm V46) Megen betydning

28 Nogen betydning Mindre betydning Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 vægtet antal: 1501 Vigtigste politiske spørgsmål V ARBEJDSLØSHED start 96, manglende data: = Hvilket af disse problemer eller spørgsmål anser De for at være det vigtigste for landet? - (Vis kort 16) Arbejdsløsheden Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V ØKONOMI start 97, manglende data: = Hvilket af disse problemer eller spørgsmål anser De for at være det vigtigste for landet? - (Vis kort 16) De økonomiske problemer (dvs. betalingsbalancen med stigende gældsætning til udlandet) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V FORURENING start 98, manglende data: = 9

29 1012. Hvilket af disse problemer eller spørgsmål anser De for at være det vigtigste for landet? - (Vis kort 16) Forureningen Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V SOCIALE PROBLEMER start 99, manglende data: = Hvilket af disse problemer eller spørgsmål anser De for at være det vigtigste for landet? - (Vis kort 16) Sociale problemer Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V AIDS start 100, manglende data: = Hvilket af disse problemer eller spørgsmål anser De for at være det vigtigste for landet? - (Vis kort 16) Den nye sygdom AIDS Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1501 V VED IKKE start 101, manglende data: = Hvilket af disse problemer eller spørgsmål anser De for at være det vigtigste for landet? - (Vis kort 16) Ved ikke

30 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 Problemer med ryggen V RYG/PROBLEMER start 102, manglende data: = Har De nogensinde haft problemer med Deres ryg? Ja Nej (Gå til spm V63) Fejlkode Fejlkode Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1499 V HEKSESKUD/HOLD start 103, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Har De nogensinde haft det man populært kalder "hekseskud" eller "hold i ryggen"? Ja Nej (Gå til spm V58) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 53 vægtet antal: 1501 V OFTE RYG/PROBLEM start 105, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V55, V56

31 1015. Har De haft det ofte, engang imellem eller kun sjældent, dvs. engang eller to? Ofte Engang imellem Sjældent Husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 vægtet antal: 1501 V SØGT LÆGE MED RYG start 107, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Har De nogensinde søgt læge på grund af ryggen? Ja Nej Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 52 vægtet antal: 1500 V GENE/RYG start 109, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Hvor generet synes De, at De er på grund af ryggen, meget generet, noget generet eller kun lidt generet? Meget generet Noget generet Kun lidt generet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 51 vægtet antal: 1499 V FOR TIDEN/RYG start 111, manglende data: = 9 eller >=10

32 FILTER: V Har De for tiden problemer med ryggen? Ja Nej Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 52 vægtet antal: 1500 V ARBEJDE/RYG start 113, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Har Deres problemer med ryggen været en følge af Deres arbejde? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 52 vægtet antal: 1500 V INDLAGT/RYG start 115, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Har De nogensinde været indlagt på hospitel på grund af ryggen? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 51 vægtet antal: 1500 Statsstøtte til skibsværfter

33 V STATSSTØTTE/VÆRFTER start 117, manglende data: = De danske skibsværfter må i stort tal afskedige deres arbejdere fordi de ikke kan klare sig i konkurrencen med andre landes skibsværfter, der får statsstøtte og det kan danske skibsværfter ikke få i samme grad. Regeringen er af principielle grunde imod statsstøtte til erhvervslivet og også at statsstøtte til skibsværfterne vil danne skole. Hvad er Deres mening, synes De regeringen skal sætte alle andre hensyn til side for at bevare beskæftigelsen på skibsværfterne eller mener De regeringen skal afholde sig fra at yde statsstøtte til erhvervslivet? Bevare beskæftigelsen Ikke yde statsstøtte Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V KONKURRENCE/VÆRFTER start 118, manglende data: = Hvis vilkårene er de samme, tror De så de danske skibsværfter er konkurrencedygtige overfor andre landes skibsværfter? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1499 V AFTALER/VÆRFTER start 119, manglende data: = Indenfor fællesmarkedet har man aftaler, der skal forhindre statsstøtte til skibsværfterne, men disse aftaler bryder de andre lande, medens Danmark prøver at holde dem og få de andre lande til også at overholde dem. Hvad synes De, skal Danmark holde aftalerne og forsøge at få de andre til også at overholde dem eller skal Danmark se stort på aftalerne når de andre gør det?

34 Skal overholde aftaler Skal ikke overholde aftaler Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1501 AIDS ---- V HØRT OM AIDS start 120, manglende data: = Har De hørt eller læst om en sygdom, der hedder A.I.D.S. eller AIDS (udtales ÆJDS)? Ja Nej (Gå til spm V82) Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1500 V UDSAT FOR AIDS start 121, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V Ved De hvem, der er mest udsat for at få denne sygdom? Ja, homoseksuelle mænd Ja, andre Nej/ved ikke Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V HVORDAN FÅS AIDS start 125, manglende data: = 999 eller >=1000

35 FILTER: V Ved De, hvordan man mest almindeligt får denne sygdom? Nej Ja,ved seksuel kontakt Ja, andet Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V GRUPPER/AIDS start 129, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Sygdommen har indtil nu langt overvejende ramt homoseksuelle mænd. Tror De, at den vil spredes til alle andre samfundsgrupper i samme grad? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 98 vægtet antal: 1501 V UDBREDELSE/AIDS start 131, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Tror De, at sygdommen vil blive meget udbredt? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V HELBREDELSE/AIDS

36 start 133, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Kan sygdommen helbredes? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V HVORI BESTÅR AIDS start 135, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V Ved De, hvori sygdommen består? Ja, immunforsvaret svækkes Ja, andet Nej/ved ikke Fejlkode Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V FYSISK KONTAKT/AIDS start 139, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Tror De, at man kan få sygdommen ved fysisk, men ikke seksuel kontakt med mennesker, der har sygdommen? Ja Nej (Gå til spm V75) Ved ikke (Gå til spm V75) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1499 V SAMME RUM/AIDS

37 start 141, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V66, V Tror De, at man kan få sygdommen ved blot at opholde sig i samme rum som mennesker, der har sygdommen? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 22 vægtet antal: 1499 V PRÆVENTION/AIDS start 143, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Tror De, at brugen af kondom eller præservativ yder en effektiv beskyttelse mod denne sygdom? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 98 vægtet antal: 1500 V PJECE OM AIDS start 145, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Myndighederne har netop udsendt en pjece om AIDS. Har De set den? Ja Nej (Gå til spm V78) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V LÆST PJECE

38 start 147, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V66, V Har De læst den helt eller delvist? Nej Ja, delvist Ja, helt Fejlkode Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 vægtet antal: 1500 V HØRING OM AIDS start 151, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Overværede De fjernsynets høring om AIDS? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 98 vægtet antal: 1500 V KONDOMER/RÅDIGHED start 153, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V Siden brugen af kondomer kan begrænse udbredelsen af AIDS og siden det offentlige har en meget stor - og økonomisk interesse i at begrænse sygdommens udbredelse, kunne man forestille sig, at kondomer blev stillet til borgernes fri rådighed, altså blev udleveret uden betaling for at tilskynde alle til at bruge dem. Synes De, det ville være rigtigt at gøre det eller synes De ikke det offentlige skulle tage et sådant skridt? Rigtigt Ikke rigtigt (Gå til spm V81) Ved ikke (Gå til spm V81) Uoplyst Irrelevant

39 svarprocent: 99 vægtet antal: 1500 V BELØB/RÅDIGHED start 155, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V66, V At stille kondomer til fri rådighed for borgerne vil formentlig koste statskassen et sted mellem 50 og 100 millioner kroner om året. Mener De, staten bør ofre dette beløb eller mener De det er for dyrt? Ofre beløbet For dyrt Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 46 vægtet antal: 1499 V BELØB/AIDS-PATIENTE start 157, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V At stille kondomer til fri rådighed for borgerne vil formentlig koste statskassen et sted mellem 50 og 100 millioner kroner om året. På den anden side er det anslået, at behandlingen af patienter med AIDS om få år vil koste statskassen ca. 600 millioner kroner om året. Mener De på denne baggrund, at staten bør stille kondomer til fri rådighed for befolkningen? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 66 vægtet antal: 1501 Fællesmarkedet

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- DDA-1612 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- --

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere