DDA Datamateriale Børnepasning i Odense kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Børnepasning i Odense kommune Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 "Børnepasning i Odense kommune 1979", som oprindeligt blev indsamlet af Jørgen Fabech. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0298). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0298: Børnepasning i Odense kommune Primærundersøger: Jørgen Fabech. DDA-0298, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (605 respondenter, 181 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (103 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Jørgen Fabech, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 1981 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0298: Børnepasning i Odense kommune Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV oktober 1984 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt

4 eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er

6 der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Børnepasning i Odense Kommune 1979 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; velfærd og fritid. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: børnepasning i Odense; Odense, børnepasning i; anvendelse af og efterspørgsel på børnepasningsforanstaltninger; efterspørgsel på og anvendelse af børnepasningsforanstaltninger. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0298: Børnepasning i Odense Kommune Primærundersøger: Jørgen Fabech. DDA-0298, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (605 respondenter, 181 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (103 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0298. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0298. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Fabech, Jørgen; Social- og Sundhedsforvaltningen, Odense Kommune. Thomas B. Thrigesgade 36, DK-5100 Odense C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Fabech, Jørgen; Social- og Sundhedsforvaltningen, Odense Kommune. Thomas B. Thrigesgade 36, DK-5100 Odense C. Opdragsgiver: Social- og sundhedsforvaltningen, Odense Kommune. Thomas B. Thrigesgade 36, DK-5100 Odense C. Økonomisk sponsor: (A) Social- og sundhedsforvaltningen, Odense Kommune; (B) Odense Universitet. (A) Thomas B. Thrigesgade 36, DK-5100 Odense C; (B) Campusvej 55, DK-5230 Odense M. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen blev oprindeligt foretaget af Jørgen Fabech for Socialog sundhedsforvaltningen, Odense Kommune i Undersøgelsen, der er foretaget i Odense Kommune, har til formål at give en vurdering af: 1. Hvilke forhold, der bestemmer behovet for pasningsydelser.

8 2. Hvilke forhold, der indvirker på sandsynligheden for opfyldelsen af et givet pasningsønske. 3. Hvorledes børnene passes, også i de tilfælde, hvor de pasningsydelser, der stilles til rådighed fra kommunens side, ikke anvendes. I tilknytning hertil skal det beskrives, hvordan pasningerne ønskes foretaget. 4. Hvilken vifte af alternative pasningsydelser, der evt. kunne substituere henholdsvis komplementere de eksisterende pasningsydelser. Undersøgelsen beskriver pasningsforholdene for tre aldersgrupper: 1) 0-2 årige 2) 3-5 årige og 3) 6-10 årige og omfatter for hver af disse aldergrupper forhold vedrørende: 1) legemuligheder 2) hvordan børnene passes 3) pasningsomfang 4) pasningsudgift 5) opfyldelse af pasningsønske 6) ansøgning om og afslag på pasning 7) foretrukket pasning og betalingsvillighed herfor. Desuden er forhold omkring beskæftigelse, uddannelse, indkomst og boligforhold undersøgt Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Familier/husstande. Husstanden repræsenteres i undersøgelsen af den (potentielle) børnetilskudsmodtager. Respondenten var den person, som udfyldte spørgeskemaet på husstandens vegne. Spørgeskemaet var adresseret til husmoderen (undtaget de tilfælde, hvor husstanden kun bestod af far og børn), men datamaterialet indeholder ikke oplysning om respondentens køn. Antal observationsenheder (respondenter): 957 enheder i oprindelig stikprøve; 352 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 605. Yderligere oplysninger: Svarprocent: 63,2%. Datasættets størrelse: 605 respondenter; 181 variable pr. respondent; 5 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 73 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. stilling i familien/husstanden. Alle potentielle modtagere af børnetilskud i Odense Kommune. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Stikprøven blev udtrukket fra børnetilskudsregistret efter CPR-nummer, således at alle børnetilskudsmodtagere og dem, der ville være børnetilskudsmodtagere,

9 hvis ikke familieindkomsten havde oversteget tildelingsgrænsen, der var født den 3. og 23. i hver måned medgik. Datoerne var ikke tilfældigt valgte, idet det blev søgt at komme uden om de fødselsdatoer der var eller fornylig havde været involveret i undersøgelser fra Odense Kommune. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Odense. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: En rykker blev udsendt sammen med et ny spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: Der er ikke foretaget nogen vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS; SAS og BMD-P kan også anvendes. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: ingen. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Alle offentliggjorte analyseresultater bør tilsendes DDA i fire eksemplarer. Henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Fabech, Jørgen. Social- og Sundhedsforvaltningen, Odense Kommune. Thomas B. Thrigesgade 36, DK-5100 Odense C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Fabech, Jørgen: Børnepasning i Odense. Institut for Samfundsvidenskab, Odense Universitet; Disputats, 160 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): analyseresultater er ikke arkiveret. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; civilstand. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Ved beboelse i

10 lejlighed er antallet af etager i byggeriet angivet sammen med etagen for den aktuelle husstands lejlighed. Husstandens karakteristika: Eksakt alder for husstandens børn på 10 år og derunder. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: Månedlig nettoindkomst for respondent og ægtefælle/samlever. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: varighed i år; ægtefælle: højest opnåede eksamen; ægtefælle: varighed i år. Varighed af teoretisk uddannelse. INDLEDNING Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Jørgen Fabech for Social- og sundhedsforvaltningen, Odense kommune i Undersøgelsen, der er foretaget i Odense kommune, har til formål at give en vurdering af: 1. Hvilke forhold, der bestemmer behovet for pasningsydelser. 2. Hvilke forhold, der indvirker på sandsynligheden for opfyldelsen af et givet pasningsønske. 3. Hvorledes børnene passes, også i de tilfælde, hvor de pasningsydelser, der stilles til rådighed fra kommunens side, ikke anvendes. I tilknytning hertil skal det beskrives, hvordan pasningerne ønskes foretaget. 4. Hvilken vifte af alternative pasningsydelser, der evt. kunne substituere henholdsvis komplementere de eksisterende pasningsydelser. Undersøgelsen beskriver pasningsforholdene for tre aldersgrupper: 1) 0-2 årige, 2) 3-5 årige og 3) 6-10 årige og omfatter forhold som: 1) legemuligheder 2) hvordan børnene passes 3) pasningsomfang 4) pasningsudgift 5) opfyldelse af pasningsønske 6) ansøgning om og afslag på pasning 7) foretrukket pasning og betalingsvillighed herfor. Desuden er der undersøgt forhold omkring beskæftigelse, uddannelse, indkomst og boligforhold.

11 Fra primærundersøgeren modtog DDA en datafil og en dictionary i OSIRIS-format samt tilhørende dokumentation i form af spørgeskemaet. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (298) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Endelig har DDA omkodet en lang række udokumenterede koder til 7 (henholdsvis 77, 777 osv.). Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel. I det oprindelige materiale er irrelevant-kategorien kodet 8 (henholdsvis 88, 888 osv.). Denne strategi er bibeholdt i det arkiverede studie. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA. Alle respondenter har værdien 298. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 3 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et trecifret løbenummer, begyndende med 001. V0003 RESPONDENTNUMMER start 7, bredde 4 Identifikationsnummer Identifikationsnummeret sikrer en entydig identifikation af

12 alle respondenter og er kodet med fire cifre inden for intervallet V0004 ALDER=0 start 11, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 0 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0005 ALDER=1 start 12, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 1 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0006 ALDER=2 start 13, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 2 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99

13 V0007 ALDER=3 start 14, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 3 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0008 ALDER=4 start 15, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 4 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0009 ALDER=5 start 16, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 5 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99

14 V0010 ALDER=6 start 17, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 6 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0011 ALDER=7 start 18, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 7 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0012 ALDER=8 start 19, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 8 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0013 ALDER=9

15 start 20, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 9 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0014 ALDER=10 start 21, manglende data: = 9 Spm. 1: Hvor gamle er de af Deres børn der er under 10 år? Har barn på 10 år Sæt kryds ved nærmeste hele år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0015 PASNING UDE ALDER=0 start 22, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 0 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0016 PASNING UDE ALDER=1 start 23, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere

16 end to dage om ugen? Barn på 1 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0017 PASNING UDE ALDER=2 start 24, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 2 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0018 PASNING UDE ALDER=3 start 25, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 3 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0019 PASNING UDE ALDER=4 start 26, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 4 år

17 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0020 PASNING UDE ALDER=5 start 27, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0021 PASNING UDE ALDER=6 start 28, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 6 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0022 PASNING UDE ALDER=7 start 29, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 7 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

18 svarprocent: 99 V0023 PASNING UDE ALDER=8 start 30, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 8 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0024 PASNING UDE ALDER=9 start 31, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 9 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0025 PASNING UDE ALDER=10 start 32, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvem af dem bliver passet af andre end Dem selv mere end to dage om ugen? Barn på 10 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0026 I ARBEJDE

19 start 33, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 3: Har De for tiden arbejde uden for hjemmet? Ja Nej - gå til spm. 6 (V36) Fejlkoder Uoplyst svarprocent: 95 V0027 ARBEJDSOMFANG start 34, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 FILTER: V26 Spm. 4: Hvor mange timer arbejder De om ugen? Antal timer kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (ikke i arbejde) 88. V0028 FASTE ARBEJDSTIDER start 36, manglende data: = 9 eller >=7 FILTER: V26 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Ja Nej - gå til spm. 6 (V36) Fejlkoder Irrelevant (ikke i arbejde) Uoplyst svarprocent: 67 Ang. spm. 5 (V29-V34): I spørgeskemaet var der afsat plads til at angive 3 begyndelses- og sluttidspunkter for arbejdet. Tidspunkterne vedr. "hverdage" er kodet i V29-V30, mens tidspunkterne vedr. "enkeltdage" er kodet i V31-V32 og vedr. "weekends" i V33- V34. Primærundersøgeren har ikke kunnet oplyse, hvad der ligger i kodningen af "enkeltdage" og "weekends". V0029 ARB. HVERDAG START start 37, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=77 FILTER: V26

20 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Hvis ja: hvornår ligger begyndelsestidspunkt på hverdage? Hele klokketime kodet. Uoplyst er kodet 99, irrelevant (ikke i arbejde) 88 og fejlkoder 77. V0030 ARB. HVERDAG SLUT start 39, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=77 FILTER: V26 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Hvis ja: hvornår ligger sluttidspunkt på hverdage? Hele klokketime kodet. Uoplyst er kodet 99, irrelevant (ikke i arbejde) 88 og fejlkoder 77. V0031 ARB. ENKELTDAG START start 41, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 FILTER: V26 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Hvis ja: hvornår ligger begyndelsestidspunkt på enkeltdage? Hele klokketime kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (ikke i arbejde) 88. V0032 ARB. ENKELTDAG SLUT start 43, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 FILTER: V26 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Hvis ja: hvornår ligger sluttidspunkt på enkeltdage? Hele klokketime kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (ikke i arbejde) 88. V0033 ARB. WEEKEND START start 45, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88

21 FILTER: V26 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Hvis ja: hvornår ligger begyndelsestidspunkt i weekends? Hele klokketime kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (ikke i arbejde) 88. V0034 ARB. WEEKEND SLUT start 47, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=77 FILTER: V26 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Hvis ja: hvornår ligger sluttidspunkt i weekends? Hele klokketime kodet. Uoplyst er kodet 99, irrelevant (ikke i arbejde) 88 og fejlkoder 77. V0035 NORMAL ARBEJDSTID start 49, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V26 Spm. 5: Har De faste arbejdstider, herunder også faste tider på skiftehold og lignende? Hvis nej: Ligger arbejdstiden normalt mellem 06 og 18? Ja Nej Irrelevant (ikke i arbejde) Uoplyst svarprocent: 68 V0036 AFVIST ARBEJDE start 50, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 6: Har De på noget tidspunkt måttet sige nej til arbejde på grund af manglende børnepasningsmuligheder? Ja Nej Fejlkoder

22 Uoplyst svarprocent: 94 V0037 ARBEJDSSØGENDE start 51, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 7: Er De arbejdssøgende? I spørgeskemaet stod der fejlagtigt "gå til spørgsmål 9", såfremt respondenten svarede "nej". Som det fremgår nedenfor, skulle disse have sprunget til spørgsmål Ja Nej - gå til spm. 8 (V40) Fejlkoder Uoplyst svarprocent: 97 V0038 TILMELDT ARB.FORMIDLING start 52, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V37 Spm. 7: Er De arbejdssøgende? Hvis ja: Er De tilmeldt arbejdsformidlingen? Ja Nej Irrelevant (ikke arbejdssøgende) Uoplyst svarprocent: 23 V0039 ØNSKET ARBEJDSOMFANG start 53, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V37 Spm. 7: Er De arbejdssøgende? Hvis ja: Foretrækker De heltidsarbejde? Ja Nej

23 Irrelevant (ikke arbejdssøgende) Uoplyst svarprocent: 24 V0040 ARBEJDSGRUND 1 start 54, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V26, V37 Spm. 8: Hvis De arbejder eller søger arbejde, hvad er da den væsentligste og næstvæsentligste grund hertil? Væsentligste grund Det har ikke umiddelbart ud fra det stillede spørgsmål været muligt at skelne mellem "væsentligste" og "næstvæsentligste" grund. Primærundersøgeren har ikke kunnet oplyse, hvordan denne skelnen er foretaget Af interesse Af økonomiske grunde For at vedligeholde uddannelse Andet Irrelevant (hverken i arbejde eller arbejdssøgende) Uoplyst svarprocent: 63 V0041 ARBEJDSGRUND 2 start 55, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V26, V37 Spm. 8: Hvis De arbejder eller søger arbejde, hvad er da den væsentligste og næstvæsentligste grund hertil? Næstvæsentligste grund Det har ikke umiddelbart ud fra det stillede spørgsmål været muligt at skelne mellem "væsentligste" og "næstvæsentligste" grund. Primærundersøgeren har ikke kunnet oplyse, hvordan denne skelnen er foretaget Af interesse Af økonomiske grunde For at vedligeholde uddannelse Andet Irrelevant (hverken i arbejde eller arbejdssøgende)

24 Uoplyst svarprocent: 37 V0042 CIVILSTAND start 56, manglende data: = 9 Spm. 9: Er De? Gift/samlevende Enlig Uoplyst svarprocent: 100 V0043 RESPONDENTENS INDKOMST start 57, bredde 5, manglende data: = eller >=77777 Spm. 10: Hvad er Deres månedlige indkomst efter skatten er trukket? (Sidste måned): Indkomst kodet. Uoplyst er kodet og fejlkoder V0044 SAMLEVERS INDKOMST start 62, bredde 5, manglende data: = eller >=88888 FILTER: V42 Spm. 11: Hvad er Deres eventuelle ægtefælles/samlevers månedlige indkomst efter skatten er trukket? (Sidste måned): Indkomst kodet. Uoplyst er kodet og irrelevant (enlig) V0045 EJERFORHOLD BOLIG start 67, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 12: Bor De i ejerbolig? Ja Nej Fejlkoder Uoplyst svarprocent: 95

25 V0046 BOLIGFORM start 68, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 12: Er boligen? Lejlighed Rækkehus - gå til spm. 13 (V49) Parcelhus/villa - gå til spm. 13 (V49) Tofamilieshus - gå til spm. 13 (V49) Fejlkoder Uoplyst svarprocent: 98 V0047 HUSHØJDE start 69, bredde 1, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V46 Spm. 12: Hvis De bor i lejlighed: Hvor mange etager har huset? Antal etager kodet. Uoplyst er kodet 9 og irrelevant (bor ikke i lejlighed) 8. V0048 BOHØJDE start 70, bredde 1, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V46 Spm. 12: Hvis De bor i lejlighed: På hvilken etage bor De? Etage kodet. Uoplyst er kodet 9 og irrelevant (bor ikke i lejlighed) 8. V0049 RESP. GRUNDUDDANNELSE start 71, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvad er Deres og Deres eventuelle ægtefælle/ samlevers afsluttende skoleuddannelse? Dem selv Folkeskole Realeksamen

26 Studentereksamen eller lignende Uoplyst svarprocent: 97 V0050 SAMLEVER GRUNDUDDANNELSE start 72, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V42 Spm. 13: Hvad er Deres og Deres eventuelle ægtefælle/ samlevers afsluttende skoleuddannelse? Ægtefælle/samlever Folkeskole Realeksamen Studentereksamen eller lignende Irrelevant (enlig) Uoplyst svarprocent: 85 V0051 RESP. UDDANNELSE start 73, manglende data: = 9 Spm. 14: Har De nogen uddannelse ud over folkeskole eller gymnasium? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0052 SAMLEVER UDDANNELSE start 74, manglende data: = 9 eller >=7 FILTER: V42 Spm. 14: Har Deres evt. ægtefælle/samlever nogen uddannelse ud over folkeskole eller gymnasium? Ja Nej Fejlkode Irrelevant (enlig)

27 Uoplyst svarprocent: 84 V0053 RESP. UNDER UDDANNELSE start 75, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. 14: Er De i lære, studerende eller i øvrigt under uddannelse? Ja Nej Fejlkoder Uoplyst svarprocent: 95 V0054 SAMLEVER UNDER UDDANNELS start 76, manglende data: = 9 eller >=7 FILTER: V42 Spm. 14: Er Deres evt. ægtefælle/samlever i lære, studerende eller i øvrigt under uddannelse? Ja Nej Fejlkode Irrelevant (enlig) Uoplyst svarprocent: 84 Hvis De har svaret "nej" til spm. 14 (V51-V54) - gå til spørgsmål 18 (V61). De respondenter, der har svaret "nej" til hele spørgsmål 14 har ingen uddannelse ud over folkeskole eller gymnasium og er ejheller under uddannelse. V0055 RESP. UDDANNELSENS ART start 77, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V51, V53 Spm. 15: Har De nogen uddannelse ud over folkeskole eller gymnasium?

28 Tillæring (specialarbejder) Faglig uddannelse (lærling/efg) Teoretisk uddannelse Andet Irrelevant (har ingen uddannelse ud over folkeskole/gymnasium og er ejheller under uddannelse) Uoplyst svarprocent: 47 V0056 SAMLEVER UDD. ART start 78, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V42, V52, V54 Spm. 15: Har Deres evt. ægtefælle/samlever nogen uddannelse ud over folkeskole eller gymnasium? Tillæring (specialarbejder) Faglig uddannelse (lærling/efg) Teoretisk uddannelse Andet Irrelevant (har ingen uddannelse ud over folkeskole/gymnasium og er ejheller under uddannelse; eller enlig) Uoplyst svarprocent: 46 V0057 RESP. UDDANNELSESLÆNGDE start 79, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=77 FILTER: V51, V53 Spm. 16: Hvis der er tale om teoretisk uddannelse, hvad er da dennes samlede længde, medregnet praktikperioder og lignende? For dem selv Antal hele år kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (har ingen uddannelse ud over folkeskole/gymnasium og er ejheller under uddannelse) 88. Fejlkoder er kodet 77. V0058 SAMLEVER UDD.LÆNGDE start 81, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=77 FILTER: V42, V52, V54

29 Spm. 16: Hvis der er tale om teoretisk uddannelse, hvad er da dennes samlede længde, medregnet praktikperioder og lignende? For Deres ægtefælle/samlever Antal hele år kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (har ingen uddannelse ud over folkeskole/gymnasium og er ejheller under uddannelse; eller enlig) 88. Fejlkoder er kodet 77. V0059 RESP. UDDANNELSESRETNING start 83, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V51, V53 Spm. 17: Er uddannelsen rettet mod: Dem selv Handel eller kontor Håndværksmæssige områder Tekniske områder Sociale, sundhedsmæssige eller uddannelsesmæssige områder Offentlig administration eller lignende Andet Irrelevant (har ingen uddannelse ud over folkeskole/gymnasium og er ejheller under uddannelse) Uoplyst svarprocent: 44 V0060 SAML. UDDANNELSESRETNING start 84, manglende data: = 9 eller >=8 FILTER: V42, V52, V54 Spm. 17: Er uddannelsen rettet mod: Ægtefælle/samlever Handel eller kontor Håndværksmæssige områder Tekniske områder Sociale, sundhedsmæssige eller uddannelsesmæssige områder Offentlig administration eller lignende Andet Irrelevant (har ingen uddannelse ud over folkeskole/gymnasium og er ejheller under

30 uddannelse; eller enlig) Uoplyst svarprocent: 43 V0061 RESPONDENTENS ALDER start 85, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 18: Hvor gammel er De? Alder kodet. Uoplyst er kodet 99. V0062 HENTNING start 87, manglende data: = 99 eller >=77 Spm. 19: Hvem bringer og henter normalt barnet til og fra pasning? Denne variabel er en sumkode dannet ud fra kodeværdierne 1,2,4 og Dem selv Ægtefælle/samlever Kombination af 1 og Søskende Kombination af 1 og Kombination af 2 og Kombination af 1,2 og Fremmed hjælp Kombination af 1 og Kombination af 2 og Kombination af 1,2 og Kombination af 4 og Fejlkoder Irrelevant (passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 59 V0063 TRANSPORTMÅDE start 89, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. 19: Hvorledes foregår transporten normalt? Denne variabel er en sumkode dannet ud fra kodeværdierne 1,2,4 og Til fods Cykel

31 Kombination af 1 og Bus Kombination af 1 og Kombination af 2 og Kombination af 1,2 og Bil Kombination af 1 og Kombination af 2 og Kombination af 1,2 og Kombination af 4 og Kombination af 1,4 og Kombination af 2,4 og Kombination af 1,2,4 og Irrelevant (passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 59 V0064 TIDSFORBRUG start 91, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=77 Spm. 19: Hvor meget tid bruges der sammenlagt om dagen, hentning og bringning af barnet til pasningsstedet? (Antal minutter): Antal minutter kodet. Uoplyst er kodet 99, irrelevant (passes kun hjemme) 88 og fejlkoder 77. Pasning af de 0-2 årige Følgende spørgsmål bedes besvaret, hvis De har børn mellem 0 og 2 år. I spørgeskemaet var der anført "børn mellem 0 og 3 år", men aldersgruppen er behandlet som 0-2 årige. V0065 LEG INDE 0-2 start 93, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. A1: Hvordan er børnenes legemuligheder indendørs? Er der god eller dårlig plads? God plads Dårlig plads Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn) Uoplyst svarprocent: 40

32 V0066 LEG UDE 0-2 start 94, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. A1: Hvordan er børnenes legemuligheder udendørs? Er de så nær boligen, at børn benytter dem: Denne variabel er en sumkode dannet ud fra kodeværdierne 1,2,4 og Ingen af disse faciliteter findes Legeplads Større anlagt plæne Kombination af 1 og Andre åbne områder (marker o.l.) Kombination af 1 og Kombination af 2 og Kombination af 1,2 og Sammenhængende beplantning Kombination af 1 og Kombination af 2 og Kombination af 1,2 og Kombination af 4 og Kombination af 1,4 og Kombination af 2,4 og Kombination af 1,2,4 og Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn) Uoplyst svarprocent: 39 V0067 LEG TRAFIK 0-2 start 96, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. A1: Hvordan er mulighederne for leg uden risiko for at komme til skade i trafikken? Gode Mindre gode Dårlige Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn) Uoplyst svarprocent: 40 V0068 LEGEMULIGHEDER 0-2 start 97, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. A2: Hvorledes bedømmer De som helhed børnenes muligheder for leg hvor De bor?

33 Denne variabel er en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyder 'gode' og 5 'dårlige' Gode Dårlige Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn) Uoplyst svarprocent: 38 V0069 PASNING UDE 0-1 start 98, manglende data: = 999 eller >=777 Spm. A3: Hvis Deres børn passes af andre end Dem selv mere end to dage om ugen - hvordan passes De da? (Højst to kryds i hver søjle) 0-1 årig Denne variabel er dannet ved en kombineret kodning af kodeværdierne 10,20,30,40,50,60,70,80 og Ægtefælle/samlever eller større søskende Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Øvrige familie (bedsteforældre eller lignende) Kombination af 20 og Kombination af 20 og Kommunal dagpleje Privat dagpleje Halvdagsinstitution Vuggestue eller anden heldagsinstitution Kombination af 60 og Legestue eller lignende Fremmed hjælp i huset (barnepige eller hushjælp) Andet Fejlkode Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 10

34 V0070 PASNING UDE 1-2 start 101, manglende data: = 999 eller >=777 Spm. A3: Hvis Deres børn passes af andre end Dem selv mere end to dage om ugen - hvordan passes De da? (Højst to kryds i hver søjle) 1-2 årig Denne variabel er dannet ved en kombineret kodning af kodeværdierne 10,20,30,40,50,60,70,80 og Ægtefælle/samlever eller større søskende Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Øvrige familie (bedsteforældre eller lignende) Kombination af 20 og Kombination af 20 og Kommunal dagpleje Kombination af 30 og Privat dagpleje Kombination af 10 og Kombination af 40 og Kombination af 40 og Halvdagsinstitution Vuggestue eller anden heldagsinstitution Kombination af 60 og Legestue eller lignende Fremmed hjælp i huset (barnepige eller hushjælp) Anden pasning Fejlkoder Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 10 V0071 PASNING UDE 2-3 start 104, manglende data: = 999 eller >=777 Spm. A3: Hvis Deres børn passes af andre end Dem selv mere end to dage om ugen - hvordan passes De da? (Højst to kryds i hver søjle) 2-3 årig Denne variabel er dannet ved en kombineret kodning af kodeværdierne 10,20,30,40,50,60,70,80 og 90.

35 Ægtefælle/samlever eller større søskende Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Øvrige familie (bedsteforældre eller lignende) Kombination af 20 og Kombination af 20 og Kombination af 20 og Kommunal dagpleje Kombination af 30 og Privat dagpleje Kombination af 40 og Halvdagsinstitution Vuggestue eller anden heldagsinstitution Kombination af 60 og Legestue eller lignende Fremmed hjælp i huset (barnepige eller hushjælp) Anden pasning Fejlkode Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 11 V0072 PASNINGSOMFANG UDE 0-2 start 107, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. A4: Hvor mange timer passes barnet af andre end Dem selv om ugen? Uden for hjemmet Antal timer kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) 88. V0073 PASNINGSOMF. HJEMME 0-2 start 109, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 Spm. A4: Hvor mange timer passes barnet af andre end Dem selv om ugen? I hjemmet Antal timer kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) 88.

36 V0074 PRIS 0-1 start 111, bredde 4, manglende data: = 9999 eller >=8888 Spm. A5: Hvor meget betaler De om måneden for pasning af Deres barn? 0-1 årig Antal kroner kodet. Uoplyst er kodet 9999 og irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) V0075 PRIS 1-2 start 115, bredde 4, manglende data: = 9999 eller >=8888 Spm. A5: Hvor meget betaler De om måneden for pasning af Deres barn? 1-2 årig Antal kroner kodet. Uoplyst er kodet 9999 og irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) V0076 PRIS 2-3 start 119, bredde 4, manglende data: = 9999 eller >=8888 Spm. A5: Hvor meget betaler De om måneden for pasning af Deres barn? 2-3 årig Antal kroner kodet. Uoplyst er kodet 9999 og irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) V0077 PASNINGSØNSKE OPF. 0-1 start 123, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. A6: Den pasningsform De anvender nu, er det også den De ville anvende hvis De kunne vælge helt frit? 0-1 årig Ja Nej Fejlkode Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 13

37 V0078 PASNINGSØNSKE OPF. 1-2 start 124, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. A6: Den pasningsform De anvender nu, er det også den De ville anvende hvis De kunne vælge helt frit? 1-2 årig Ja Nej Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 13 V0079 PASNINGSØNSKE OPF. 2-3 start 125, manglende data: = 9 eller >=7 Spm. A6: Den pasningsform De anvender nu, er det også den De ville anvende hvis De kunne vælge helt frit? 2-3 årig Ja Nej Fejlkoder Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller passes kun hjemme) Uoplyst svarprocent: 14 V0080 SØGES PASNING 0-2 start 126, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. A7: Søger De for tiden om pasning af Deres barn? Ja Nej - gå til spm. A9 (V83) Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn) Uoplyst svarprocent: 39 V0081 SØGT PASNINGSFORM 0-2

38 start 127, manglende data: = 999 eller >=777 FILTER: V80 Spm. A7: Søger De for tiden om pasning af Deres barn? Hvis ja: Søger De: (Højst to kryds) Denne variabel er dannet ved en kombineret kodning af kodeværdierne 10,20,30,40,50,60 og Vuggestue eller anden heldagsinstitution Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Kombination af 10 og Halvdagsinstitution Kombination af 20 og Kommunal dagpleje Kombination af 30 og Kombination af 30 og Privat dagpleje Legestue eller lignende Kombination af 50 og Hjælp til pasning i hjemmet Andet Fejlkoder Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller søger ikke pasning) Uoplyst svarprocent: 15 V0082 SØGT ANTAL MÅNEDER 0-2 start 130, bredde 2, manglende data: = 99 eller >=88 FILTER: V80 Spm. A8: Hvor længe har De søgt? (Antal måneder): Antal måneder kodet. Uoplyst er kodet 99 og irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller søger ikke pasning) 88. V0083 AFSLÅET KOMM PASNING 0-2 start 132, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. A9: Har De på noget tidspunkt fået tilbudt en plads i vuggestue eller anden institution, eller i kommunal dagpleje og afslået denne?

39 Ja Nej - gå til spm. A10 (V85) Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn) Uoplyst svarprocent: 39 V0084 ÅRSAG TIL AFSLAG 0-2 start 133, manglende data: = 9 eller >=7 FILTER: V83 Spm. A9: Har De på noget tidspunkt fået tilbudt en plads i vuggestue eller anden institution, eller i kommunal dagpleje og afslået denne? Hvis ja: Hvad er da årsagen? De havde allerede en anden pasningsmulighed De ønskede alligevel ikke at få barnet passet uden for hjemmet Pasningsmåden var ikke tilfredsstillende Anden årsag Fejlkoder Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn eller ikke afslået pladstilbud) Uoplyst svarprocent: 6 V0085 FORETRUKKET PASNING 0-2 start 134, manglende data: = 9 eller >=8 Spm. A10: Selv om De ikke har søgt anden pasning, hvilken af følgende pasningsformer ville De foretrække for Deres barn mellem 0 og 3? Samme pasning som nu Hjemmepasning Kommunal dagpleje Privat dagpleje Halvdagsinstitution Vuggestue eller anden heldagsinstitution Anden form for pasning Irrelevant (har ingen 0-2 årige børn) Uoplyst svarprocent: 38

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- -------

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Niels Bentzen, Terkel Christiansen

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere