DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-14580 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde forbruger valg, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde forbrugervalg, 2005', som oprindeligt blev indsamlet af TNS Gallup for John Thøgersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-14580). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-14580: Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde forbrugervalg, Primærundersøger: John Thøgersen. DDA-14580, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2086 respondenter, 135 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (124 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af TNS Gallup for John Thøgersen, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i august 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-14580: Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde forbruger

3 valg, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Oktober 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden

4 en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA

5 udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en

6 beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde forbruger valg, 2005

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Genanvendelse; Hypotetisk situation; Indkøbsvaner; Madvane; Økologisk produkt; IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-14580: Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde forbruger valg, Primærundersøger: John Thøgersen. DDA-14580, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2086 respondenter, 135 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (124 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): John Thøgersen. Institut for Marketing og Statistik. Handelshøjskolen Århus Universitet, 8210 ÅRHUS V. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): John Thøgersen. Institut for Marketing og Statistik. Handelshøjskolen Århus Universitet, 8210 ÅRHUS V. Dataindsamler: TNS Gallup. Masnedøgade 22-26, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Nærværende undersøgelse 'Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde forbruger valg, 2005' har til formål at præstere ny viden om danskernes madvaner og genanvendelsesaktiviteter. Der er gennemført 2 Internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkningen (18 år+) om henholdsvis holdning til genanvendelse af emballage og holdning til økologisk mælk. Tns gallup har stået for indsamlingen. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 2086 enheder i oprindelig stikprøve; 762 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Svarprocent 63,5 %. Datasættets størrelse: 2086 respondenter; 135 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: 652 respondenter har besvaret skema A

8 672 respondenter har besvaret skema B 762 respondenter er frafald. Det arkiverede studies fuldstændighed: 52 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: 52 spørgeskemaspørgsmål i skema A og 50 spørgeskemaspørgsmål i skema B. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. "Spørgeskemaet bedes udfyldt af den person, som næst har fødselsdag, og som er mindst 18 år.". Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Internetbaseret selvadministreret struktureret spørgeskema. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver et specielt arrangement med donor, i almindelighed ingen adgang overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: John Thøgersen. Institut for Marketing og Statistik. Handelshøjskolen Århus Universitet, 8210 ÅRHUS V. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Bopæl: lokalsamfundets størrelse. Husstandens karakteristika: husstandens totale størrelse (antal personer). Antal unge år. Antal ældre børn 6-12 år. Antal yngre børn 0-5 år. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. INDLEDNING

9 Denne undersøgelse er foretaget af John Thøgersen fra november 2005 til december Fra John Thøgersen modtog man i DDA en datafil i SPSS-format med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer, interviewervejledninger og kodevejledninger. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilerne til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V0001 og V0002), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (14580) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Desuden har oparbejdningen omfattet en del rekodninger af data samt tilrettelser af den oprindeligt modtagne kodebog, således at retningslinjerne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt. Endelig er nærværende datadokumentationspublikation blevet produceret. Manglende data og filtre I det oparbejdede materiale opereres der herefter med to former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget. Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af et spørgeskema fra november 2005 til december Kodebogens opbygning er som følger: V1 DDA studienummer V2 Sekvensnummer V3 Skema og frafald V4-V39 Skema A: Del A V40-V43 Skema A: Del C V44-V79 Skema B: Del A V80-V81 Skema B: Del C V82-V117 Skema A og B: Del B V118-V125 Skema A og B: Del D V126-V135 Genererede variable

10 Referencer og forkortelser KODEBOG Referencer til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Identifikationsvariable V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 SEKVENSNUMMER start 6, bredde 4 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. V0003 SKEMA start 10 Skema % antal kode Skema A Skema B Frafald

11 Skema A: Del A: Økologisk mælk V0004 ØKOL.MÆLK I FORRETNING start 11, manglende data: >=10 Spm. A1: Økologisk mælk fås i de forretninger hvor jeg plejer at købe madvarer Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0005 FORVENTES KØBE ØKOL.MÆLK start 13, manglende data: >=10 Spm. A2: De fleste mennesker, jeg omgås, forventer af mig, at jeg vælger økologisk mælk i stedet for almindelig mælk Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0006 EKTRA INDSATS FÅ ØKOL.MÆ start 15, manglende data: >=10 Spm. A3: Det vil kræve en ekstra indsats af mig at få fat i økologisk mælk.

12 Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0007 EJ VIDENDE ØKOL.FØDEVARE start 17, manglende data: >=10 Spm. A4: Jeg føler mig ikke særlig vidende om økologiske fødevarer Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0008 FOLK OMGÅS ØKOL.MÆLK start 19, manglende data: >=10 Spm. A5: Hvor stor en del af de mennesker, du omgås, vælger økologisk i stedet for almindelig mælk (efter dit bedste skøn)? Det gør ingen Det gør alle svarprocent: 31 V0009 KØBE ØKOL.MÆLK NÆSTE GAN start 21, manglende data: >=10

13 Spm. A6: Jeg har tænkt mig at købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk næste gang jeg køber mælk Helt bestemt ikke Helt bestemt svarprocent: 31 V0010 OMGÅS SKAL KØBE ØKOL.MÆL start 23, manglende data: >=10 Spm. A7: De fleste mennesker, der betyder noget for mig, synes at jeg ikke skal købe/skal købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk Ikke skal købe Skal købe svarprocent: 31 V0011 VED MINDRE END DE FLESTE start 25, manglende data: >=10 Spm. A8: Jeg ved mindre end de fleste om økologiske fødevarer Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31

14 V0012 MORALSK RIGTIGT ØKOL.MÆL start 27, manglende data: >=10 Spm. A9: Det er moralsk rigtigt at købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0013 EN FUNDAMENTAL DEL AF JE start 29, manglende data: >=10 Spm. A10: At købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk er en fundamental del af hvem jeg er Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0014 HOLDNING TIL KØBE ØKOL.M start 31, manglende data: >=10 Spm. A11: Min holdning til at købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk er Ekstremt negativ

15 Ekstremt positiv svarprocent: 31 V0015 VED EN HEL DEL OM ØKOL.F start 33, manglende data: >=10 Spm. A12: Jeg ved en hel del om økologiske fødevarer Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0016 FØLE MIG SOM ET BEDRE ME start 35, manglende data: >=10 Spm. A12: Det får mig til at føle mig som et bedre menneske at købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0017 VED IKKE MEGET ØKOL.FØDE start 37, manglende data: >=10 Spm. A13: Jeg ved virkelig ikke ret meget om økologiske fødevarer Fuldstændig uenig

16 Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0018 HAR DET DÅRLIGT KØBE ALM start 39, manglende data: >=10 Spm. A14: Jeg har det dårligt med at købe almindelig mælk i stedet for økologisk mælk Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0019 EN AF EKSPERTERNE ØKOL.F start 41, manglende data: >=10 Spm. A15: Jeg er en af 'eksperterne' i min vennekreds hvad angår økologiske fødevarer Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0020 KAN NEMT KØBE ØKOL.MÆLK start 43, manglende data: >=10 Spm. A16: Jeg kan nemt købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk, hvis det er det jeg vil.

17 Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0021 FØLER BØR VÆLGE ØKOL.MÆL start 45, manglende data: >=10 Spm. A17: Jeg føler, at jeg bør vælge økologisk i stedet for almindelig mælk Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0022 VÆLGER ØKOL.MÆLK NÆSTE G start 47, manglende data: >=10 Spm. A18: Jeg vælger økologisk mælk næste gang jeg køber mælk Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 31 V0023 DÅRLIG SAMVITTIGHED EJ Ø start 49, manglende data: >=10

18 Spm. A18: Jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg ikke vælger økologisk mælk, når jeg køber mælk Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0024 BIDRAG TIL EN BEDRE VERD start 51, manglende data: >=10 Spm. A19: At købe økologisk i stedet for almindelig mælk er et bidrag til en bedre verden Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0025 OMGANGSKREDS KØBER ØKOL. start 53, manglende data: >=10 Spm. A20: De fleste i min omgangskreds køber økologisk mælk i stedet for almindelig mælk Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31

19 V0026 MINDSKE MILJØBELASTNING start 55, manglende data: >=10 Spm. A21: Ved at købe økologisk mælk kan jeg bidrage til at mindske miljøbelastningen fra landbruget Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0027 MORALSK FORKERT/RIGTIGT start 57, manglende data: >=10 Spm. A22: At købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk er det moralsk forkerte/rigtige at gøre Helt forkerte Helt rigtige svarprocent: 31 V0028 KØBE ØKOL.MÆLK LIGE MIG start 59, manglende data: >=10 Spm. A23: At købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk er lige mig Fuldstændig uenig Fuldstændig enig

20 svarprocent: 31 V0029 BEKYMRE MILJØKONSEKVENSE start 61, manglende data: >=10 Spm. A24: Jeg opfatter mig selv som én, som bekymrer sig meget om miljøkonsekvenserne af sit forbrug Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0030 KØBE ØKOL. KARAKTERISTIS start 63, manglende data: >=10 Spm. A25: At købe økologisk mælk i stedet for almindelig mælk er karakteristisk for hvordan jeg har valgt at leve mit liv Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0031 PLIGT AT KØBE ØKOL.MÆLK start 65, manglende data: >=10 Spm. A26: Jeg føler, det er min pligt at vælge økologisk i stedet for almindelig mælk Fuldstændig uenig

21 Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0032 MILJØBEVIDST FORBRUGER start 67, manglende data: >=10 Spm. A27: Jeg opfatter mig selv som en miljøbevidst forbruger Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0033 INGEN BETYDNING MILJØBEL start 69, manglende data: >=10 Spm. A28: Om jeg vælger økologisk mælk eller ej har ingen betydning for miljøbelastningen fra landbruget Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 31 V0034 LIGEGYLDIGT/MENINGSFYLDT start 71, manglende data: >=10 Spm. A29: At vælge økologisk mælk når jeg køber mælk er... Ligegyldigt-meningsfyldt

22 Ligegyldigt Meningsfyldt svarprocent: 31 V0035 FORNUFTIGT/UFORNUFTIGT start 73, manglende data: >=10 Spm. A29: At vælge økologisk mælk når jeg køber mælk er... Ufornuftigt-fornuftigt Ufornuftigt Fornuftigt svarprocent: 31 V0036 RIGTIGT/FORKERT ØKOL.MÆL start 75, manglende data: >=10 Spm. A29: At vælge økologisk mælk når jeg køber mælk er... Forkert-rigtigt Forkert Rigtigt svarprocent: 31 V0037 DUMT/KLOGT ØKOL.MÆLK start 77, manglende data: >=10

23 Spm. A29: At vælge økologisk mælk når jeg køber mælk er... Dumt-klogt Dumt Klogt svarprocent: 31 V0038 GODT/DÅRLIGT ØKOL.MÆLK start 79, manglende data: >=10 Spm. A29: At vælge økologisk mælk når jeg køber mælk er... Dårligt-godt Dårligt Godt svarprocent: 31 V0039 SVÆRT/LET ØKOL.MÆLK start 81, manglende data: >=10 Spm. A29: At vælge økologisk mælk når jeg køber mælk er... Svært-let Svært Let

24 svarprocent: 31 Skema A: Del C: Indkøbsvaner V0040 INDKØBSVANER ØKOLOGISK start 83, manglende data: >=10 Spm. C1: Sæt venligst kryds ved det svar, der bedst beskriver dine indkøbsvaner med hensyn til økologiske fødevarer: Jeg har aldrig købt eller overvejet at købe økologiske fødevarer Jeg har endnu ikke købt økologiske fødevarer, men jeg har overvejet at gøre det Jeg har købt økologiske fødevarer, men ønsker ikke at gøre det længere Jeg køber økologiske fødevarer én eller et par gange om året Jeg køber økologiske fødevarer én eller et par gange om måneden Jeg køber økologiske fødevarer ugentligt Jeg køber altid økologiske fødevarer når det er muligt svarprocent: 31 V0041 HVOR LÆNGE KØBT ØKOLOGI start 85, manglende data: >=10 Spm. C2: Hvis du køber økologiske fødevarer: oplys venligst hvor mange måneder eller år du har købt økologiske fødevarer: Mindre end 3 måneder måneder Mindre end ét år, men mere end 6 måneder år år Mere end 5 år

25 Køber aldrig økologiske fødevarer svarprocent: 31 V0042 HVOR OFTE KØBER MÆLK start 87, manglende data: >=10 Spm. C3: Sæt venligst kryds ved det svar, der bedst beskriver hvor ofte du køber mælk: Hver dag eller næsten hver dag Flere gange om ugen, men ikke hver dag En gang om ugen Flere gange om måneden, men ikke hver uge En gang om måneden En eller et par gange om året Aldrig eller næsten aldrig svarprocent: 31 HVIS DU ALDRIG ELLER NÆSTEN ALDRIG KØBER MÆLK: GÅ TIL DEL D V0043 HVOR OFTE KØBT MÆLK ØKOL start 89, manglende data: >=10 Spm. C4: Hvor ofte er den mælk, du køber, økologisk mælk? Aldrig Hver gang svarprocent: 31 Skema B: Del A: Genanvendelse

26 V0044 VANSKELIGT GENANVENDELSE start 91, manglende data: >=10 Spm. A1: I det område, hvor jeg bor, er det vanskeligt at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0045 FORVENTES GENANVENDELSE start 93, manglende data: >=10 Spm. A2: De fleste mennesker, jeg omgås, forventer af mig, at jeg afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0046 KRÆVE EKSTRA INDSATS GEN start 95, manglende data: >=10 Spm. A3: Det vil kræve en ekstra indsats af mig at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig

27 Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0047 EJ VIDENDE OM GENANVENDE start 97, manglende data: >=10 Spm. A4: Jeg føler mig ikke særlig vidende om genanvendelse og de kommunale genanvendelsesordninger Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0048 DEL OMGÅS GENANVENDELSE start 99, manglende data: >=10 Spm. A5: Hvor stor en del af de mennesker, du omgås, afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse (efter dit bedste skøn)? Det gør ingen Det gør alle svarprocent: 32 V0049 VIL GENANVENDELSE NÆSTE start 101, manglende data: >=10 Spm. A6: Jeg har tænkt mig at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse næste gang jeg skal bortskaffe sådan noget.

28 Helt bestemt ikke Helt bestemt svarprocent: 32 V0050 OMGÅS SKAL/SKAL IKKE GEN start 103, manglende data: >=10 Spm. A7: De fleste mennesker, der betyder noget for mig, synes at jeg ikke skal/jeg skal aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Ikke skal aflevere Skal aflevere svarprocent: 32 V0051 VED MINDRE GENANVENDELSE start 105, manglende data: >=10 Spm. A8: Jeg ved mindre end de fleste om genanvendelse og de kommunale genanvendelsesordninger Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0052 GENANVEND MORALSK RIGTIG start 107, manglende data: >=10

29 Spm. A9: Det er moralsk rigtigt at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0053 GENANVEND FUNDAMENTAL DE start 109, manglende data: >=10 Spm. A10: At aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er en fundamental del af hvem jeg er Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0054 HOLDNING TIL GENANVENDEL start 111, manglende data: >=10 Spm. A11: Min holdning til at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er Ekstremt negativ Ekstremt positiv svarprocent: 32

30 V0055 VED EN HEL DEL OM GENANV start 113, manglende data: >=10 Spm. A12: Jeg ved en hel del om genanvendelse og de kommunale genanvendelsesordninger Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0056 FØLE BEDRE MENNESKE GEN start 115, manglende data: >=10 Spm. A12: Det får mig til at føle mig som et bedre menneske at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0057 VED IKKE MEGET OM GENANV start 117, manglende data: >=10 Spm. A13: Jeg ved virkelig ikke ret meget om genanvendelse og de kommunale genanvendelsesordninger Fuldstændig uenig Fuldstændig enig

31 svarprocent: 32 V0058 DÅRLIGT MED IKKE GENANVE start 119, manglende data: >=10 Spm. A14: Jeg har det dårligt med IKKE at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0059 EN AF EKSPERTERNE GENANV start 121, manglende data: >=10 Spm. A15: Jeg er en af 'eksperterne' i min vennekreds hvad angår genanvendelse og de kommunale genanvendelsesordninger Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0060 KAN NEMT GENANVENDELSE start 123, manglende data: >=10 Spm. A16: Jeg kan nemt aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse, hvis det er det jeg vil Fuldstændig uenig

32 Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0061 FØLER BØR GENANVENDELSE start 125, manglende data: >=10 Spm. A17: Jeg føler, at jeg bør aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0062 NÆSTE GANG GENANVENDELSE start 127, manglende data: >=10 Spm. A18: Næste gang jeg skal bortskaffe emballageglas, aviser og blade afleverer jeg det til genanvendelse Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 32 V0063 DÅRLIG SAMVITTIGHED EJ start 129, manglende data: >=10 Spm. A18: Jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg IKKE afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse.

33 Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0064 GENAN. BIDRAG BEDRE VERD start 131, manglende data: >=10 Spm. A19: At aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er et bidrag til en bedre verden Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0065 FLESTE OMGÅS GENANVENDEL start 133, manglende data: >=10 Spm. A20: De fleste i min omgangskreds afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0066 MINDSKE AFFALDSMÆNGDERNE start 135, manglende data: >=10 Spm. A21: Ved at aflevere emballageglas, aviser og blade til

34 genanvendelse kan jeg bidrage til at mindske affaldsmængderne Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0067 MORALSK FORKERT/RIGTIGT start 137, manglende data: >=10 Spm. A22: At aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er det moralsk forkerte/rigtige at gøre Helt forkerte Helt rigtige svarprocent: 32 V0068 GENANVENDELSE LIGE MIG start 139, manglende data: >=10 Spm. A23: At aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er lige mig Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0069 BEKYMRE MILJØKONSEKVENSE

35 start 141, manglende data: >=10 Spm. A24: Jeg opfatter mig selv som én, som bekymrer sig meget om miljøkonsekvenserne af sit forbrug Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0070 GENAN. KARAKTERISTISK LI start 143, manglende data: >=10 Spm. A25: At aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er karakteristisk for hvordan jeg har valgt at leve mit liv Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0071 PLIGT GENANVENDELSE start 145, manglende data: >=10 Spm. A26: Jeg føler, det er min pligt at aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse Fuldstændig uenig Fuldstændig enig

36 svarprocent: 32 V0072 MILJØBEVIDST FORBRUGER start 147, manglende data: >=10 Spm. A27: Jeg opfatter mig selv som en miljøbevidst forbruger Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0073 AFLEVERER ELLER EJ BETYD start 149, manglende data: >=10 Spm. A28: Om jeg aflevere emballageglas, aviser og blade til genanvendelse eller ej har ingen betydning for affaldsmængden Fuldstændig uenig Fuldstændig enig svarprocent: 32 V0074 GENANV. LIGEGYLDIGT/MENI start 151, manglende data: >=10 Spm. A29: At jeg afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er... Ligegyldigt-meningsfyldt Ligegyldigt

37 Meningsfyldt svarprocent: 32 V0075 GENANV. UFORNUFTIGT/FORN start 153, manglende data: >=10 Spm. A29: At jeg afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er... Ufornuftigt-fornuftigt Ufornuftigt Fornuftigt svarprocent: 32 V0076 GENANV. FORKERT/RIGTIGT start 155, manglende data: >=10 Spm. A29: At jeg afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er... Forkert-rigtigt Forkert Rigtigt svarprocent: 32 V0077 GENANV. DUMT/KLOGT start 157, manglende data: >=10

38 Spm. A29: At jeg afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er... Dumt-klogt Dumt Klogt svarprocent: 32 V0078 GENANV. DÅRLIGT/GODT start 159, manglende data: >=10 Spm. A29: At jeg afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er... Dårligt-godt Dårligt Godt svarprocent: 32 V0079 GENANV. SVÆRT/LET start 161, manglende data: >=10 Spm. A29: At jeg afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse er... Svært-let Svært

39 Let svarprocent: 32 Skema B: Del C: Hyppighed genanvendelse V0080 HVOR OFTE GENANVENDELSE start 163, manglende data: >=10 Spm. C1: Hvor ofte afleverer du dine brugte emballageglas, aviser og blade til genanvendelse? Aldrig Hver gang svarprocent: 32 V0081 HVOR LÆNGE GENANVENDELSE start 165, manglende data: >=10 Spm. C2: Hvis du afleverer emballageglas, aviser og blade til genanvendelse: Oplys venligst hvor mange måneder eller år du har gjort det: Mindre end 3 måneder måneder Mindre end ét år, men mere end 6 måneder år år Mere end 5 år Afleverer ikke emballageglas mm svarprocent: 32

40 Skema A og B: Del B: Hypotetiske situationer I de følgende spørgsmål skitseres nogle hypotetiske situationer. Hver skitse beskriver en situation og nævner tre måder at reagere på situationen på. Læs hver skitse, forestil dig selv i situationen og overvej så hver af de nævnte mulige reaktioner. Tænk over hver situation og hvor sandsynligt det er, at du ville reagere på den måde. (Vi reagerer alle på forskellige måder i situationer og sandsynligvis er de fleste eller alle reaktionsmåder i det mindste lidt sandsynlige for dig.) Hvis det er meget usandsynligt, at du ville reagere på den beskrevne måde skal du sætte kryds ud for 1 eller 2. Hvis det er moderat sandsynligt skal du vælge et tal omkring midten af skalaen, og hvis det er meget sandsynligt, at du ville reagere som beskrevet, skal du sætte kryds ud for 6 eller 7. V0082 IKKE OPGAVEN VOKSEN start 167, manglende data: >=10 Spm. B1: Du bliver tilbudt en ny stilling i en virksomhed, hvor du har arbejdet i nogen tid. Hvor sandsynligt er det, at det første du tænker er 1. "Hvad nu hvis jeg ikke er opgaven voksen?" Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0083 NYE STILLING BEDRE LØN start 169, manglende data: >=10 Spm. B1: Du bliver tilbudt en ny stilling i en virksomhed, hvor du har arbejdet i nogen tid. Hvor sandsynligt er det, at det første du tænker er 2. "Giver den nye stilling bedre løn?"

41 Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0084 ER OPGAVERNE INTERESSANT start 171, manglende data: >=10 Spm. B1: Du bliver tilbudt en ny stilling i en virksomhed, hvor du har arbejdet i nogen tid. Hvor sandsynligt er det, at det første du tænker er 3. "Mon opgaverne er interessante?" Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0085 TALE MED/FORSTÅ PROBLEM start 173, manglende data: >=10 Spm. B2: Du har en skolesøgende datter. På forældremødet fortæller læreren dig, at hun klarer sig dårligt og virker uinvolveret. Du vil sandsynligvis: a. Tale det igennem med din datter for bedre at forstå hvad problemet er Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63

42 V0086 SKÆLDE UD/HÅBE FORBEDRER start 175, manglende data: >=10 Spm. B2: Du har en skolesøgende datter. På forældremødet fortæller læreren dig, at hun klarer sig dårligt og virker uinvolveret. Du vil sandsynligvis: b. Skælde hende ud og håbe, at hun forbedrer sig Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0087 SIKRE SIG/ARBEJDE HÅRDER start 177, manglende data: >=10 Spm. B2: Du har en skolesøgende datter. På forældremødet fortæller læreren dig, at hun klarer sig dårligt og virker uinvolveret. Du vil sandsynligvis: c. Sikre dig, at hun gør sit hjemmearbejde, for hun bør arbejde hårdere Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0088 KVALIFIKATIONER/FORBINDE start 179, manglende data: >=10 Spm. B3: Du har søgt en stilling og har været til samtale. Du modtager svar fra firmaet, som fortæller, at de har besat stillingen til anden side. Hvor sandsynligt er det, at du tænker:

43 a. "Det er åbenbart ikke kvalifikationerne, men forbindelserne, der tæller" Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0089 IKKE GOD NOK TIL JOBBET start 181, manglende data: >=10 Spm. B3: Du har søgt en stilling og har været til samtale. Du modtager svar fra firmaet, som fortæller, at de har besat stillingen til anden side. Hvor sandsynligt er det, at du tænker: b. "Jeg er nok ikke god nok til jobbet" Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0090 KUNNE EJ SE KVALIFIKATIO start 183, manglende data: >=10 Spm. B3: Du har søgt en stilling og har været til samtale. Du modtager svar fra firmaet, som fortæller, at de har besat stillingen til anden side. Hvor sandsynligt er det, at du tænker: c. "Tilsyneladende kunne de ikke se, at mine kvalifikationer matcher deres behov" Ekstremt usandsynligt

44 Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0091 FORKLARE/ARBEJDE SAMMEN start 185, manglende data: >=10 Spm. B4: Du er gruppeleder og har fået til opgave at fordele kaffepauser til tre medarbejdere, som ikke kan holde pause samtidig. Du vil sandsynligvis klare det ved at: a. Forklare de tre medarbejdere situationen og få dem til at arbejde sammen med dig om at lave planen for pauserne Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0092 MELDE UD/UNDGÅ PROBLEMER start 187, manglende data: >=10 Spm. B4: Du er gruppeleder og har fået til opgave at fordele kaffepauser til tre medarbejdere, som ikke kan holde pause samtidig. Du vil sandsynligvis klare det ved at: b. Blot melde ud med de tidspunkter, hvor hver især kan holde pause for at undgå problemer Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63

45 V0093 SPØRGE AUTORITET/TIDLIGE start 189, manglende data: >=10 Spm. B4: Du er gruppeleder og har fået til opgave at fordele kaffepauser til tre medarbejdere, som ikke kan holde pause samtidig. Du vil sandsynligvis klare det ved at: c. Spørge én med større autoritet, hvad du skal gøre eller hvordan man har gjort tidligere Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0094 TALE MED/HVAD SKER DER start 191, manglende data: >=10 Spm. B5: En nær ven til dig (af samme køn) har været svingende i humøret i den sidste tid og er ved et par lejligheder blevet meget vred på dig over "ingenting". Du ville sikkert: a. Tale med ham/hende om det og forsøge at finde ud af, hvad der sker med ham/hende Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0095 IGNORERE/KAN EJ GØRE NOG start 193, manglende data: >=10 Spm. B5: En nær ven til dig (af samme køn) har været svingende i humøret i den sidste tid og er ved et par lejligheder blevet meget vred på dig over "ingenting". Du ville sikkert:

46 b. Ignorere det fordi du alligevel ikke kan gøre noget ved det Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0096 SIGE STYRE SIG/VÆRE SAMM start 195, manglende data: >=10 Spm. B5: En nær ven til dig (af samme køn) har været svingende i humøret i den sidste tid og er ved et par lejligheder blevet meget vred på dig over "ingenting". Du ville sikkert: c. Fortælle ham/hende, at hvis han/hun ønsker at være sammen med dig, må han/hun blive bedre til at styre sig Ekstremt usandsynligt Ekstremt sandsynligt svarprocent: 63 V0097 IKKE GØRE RIGTIGT/KED AF start 197, manglende data: >=10 Spm. B6: Du har lige modtaget resultaterne af en test, du har taget, og opdager, at du klarede dig ret dårligt. Din spontane reaktion er sandsynligvis at tænke: a. "Jeg kan ikke gøre noget rigtigt", og føle dig ked af det Ekstremt usandsynligt

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere