DDA Datamateriale Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard , funktionærgruppen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thomas Boje og Peter Duus PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Afskedigelser på Kastrup-Holmegaard , samlet af Thomas Boje og Peter Duus. Dette datamateriale blev med tilhørende doku- Data Arkiv (arkivnummer DDA-0813). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0813: Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard , funktionærgruppen. Primærundersøger(e): Thomas Boje og Peter Duus. DDA udgave (ved Henrik Hauschildt Juhl og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (104 respondenter, 133 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (103 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Thomas Boje og Peter Duus, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i maj 1983 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henrik Hauschildt Juhl og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0813: Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard , funk-

3 tionærgruppen. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV januar 1986 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard , funktionærgruppen

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: afskedigelser i forbindelse med lukninger af virksomheder; virksomheder, afskedigelser i forbindelse med lukninger af; driftsindskrænkninger; produktionsomlægninger; arbejdspladsskift; arbejdsløshed; afgang fra arbejdsstyrken; arbejdsstyrken, afgang fra; Kastrup-Holmegaard Glasværk, afskedigelser fra; afskedigelser på Kastrup-Holmegaard Glasværk. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0813: Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard , funktionærgruppen. Primærundersøgere: Thomas Boje og Peter Duus. DDA-0813, 1. udgave (ved Henrik Hauschildt Juhl og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (104 respondenter, 133 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (102 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0813. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0813. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Boje, Thomas. Roskilde Universitetscenter. Postbox 260, DK-4000 Roskilde. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Boje, Thomas; Duus, Peter; HHK: Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Blågårdsgade 23 B, DK-2200 København N. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): I de senere år er der jævnligt sket meget omfattende afskedigelser i forbindelse med lukninger af virksomheder, i tilknytning til driftsindskrænkninger eller ved store produktionsomlægninger. Arbejdsløshedsprojektet ved Handelshøjskolen, hvoraf DDA-0813 er en del, tilsigter at belyse, hvad der sker med de tidligere ansatte lønmodtagere, som i forbindelse med sådanne masseafskedigelser tvinges ud i et ufrivilligt arbejdspladsskift,

8 arbejdsløshed eller afgang fra arbejdsstyrken. Undersøgelsen omfatter dels en retrospektiv analyse af, hvad der beskæftigelsesmæssigt, økonomisk og socialt er sket med de afskedigede lønmodtagere, der blev afskediget på B&W Skibsværft i (DDA-0207), og dels en forløbsundersøgelse blandt de lønmodtagere, der i løbet af 1978 og 1979 blev afskediget i forbindelse med lukningen af Kastrup-Holmegaard Glasværks Kastrupafdeling (DDA-0811, DDA-0812 og DDA-0813). Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 104 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): 104. Datasættets størrelse: 104 respondenter; 133 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 42 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse; tidsbegrænsninger. Funktionærer afskediget fra Kastrup-Holmegaard. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Kastrup. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: Ingen vægtning foretaget. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Omfanget af primærundersøgernes kontrolforanstaltninger kendes ikke. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Kontrol af logisk inkonsistens og filtrering er foretaget vha. henholdsvis krydstabuleringer og det DDA-udviklede program DCV (Data Consistency and Validity). DCV-kontroller og -resultater er gengivet i

9 kodebogen. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Boje, Thomas. Kaj Munks Vej 18, DK-3460 Birkerød. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Boje, Thomas: Forskningsrapport 1: Da virksomheden lukkede - den historiske og aktuelle baggrund for lukningen af Kastrup Glasværk. København, Arbejdsløshedsprojektet, Handelshøjskolen i København; 1980; (2) Boje, Thomas: Forskningsrapport 2: Virksomhedslukning og frisættelse - hvilke konsekvenser har det for de berørte arbejdere? København, Arbejdsløshedsprojektet, Handelshøjskolen i København; 1980; (3) Boje, Thomas: Frisættelse af arbejdskraft på arbejdsmarkedet - udvikling og konsekvenser. København, Arbejdsløshedsprojektet, Handelshøjskolen i København; 1980; (4) Boje, Thomas: Lønarbejdernes eksistensbetingelser set i lyset af ændringerne i arbejdsmarkedsstrukturen. Dansk Sociologforening, København; 80 pp. 1980; (5) Boje, Thomas: Arbejdsmarkedsstruktur - frisættelse - arbejdsløshed. En analyse af frisættelsens konsekvenser for lønarbejderne. Aarhus; Politica, nr. 2, pp ; Referencer til beslægtede studier: Undersøgelsen er en del af et større projekt, Arbejdsløshedsprojektet, på Handelshøjskolen i København. Kastrup-undersøgelsen omfatter foruden DDA-0813 også DDA-0811 og DDA-0812, der undersøger andre grupper af ansatte. Endvidere er der i Arbejdsløshedsprojektets regi gennemført en lignende undersøgelse, DDA-0207 B&W-undersøgelsen, i forbindelse med afskedigelser fra B&W værftet i MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Skoleuddannelse. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; respondent: arbejdsløshedens varighed (hvis arbejdsløs). Indkomst: respondent: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse, type. INDLEDNING Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Thomas Boje og Peter Duus under det såkaldte Arbejdsløshedsprojekt på Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København. Datamaterialet fra Kastrup-Holmegaard undersøgelsen er arkiveret i DDA under følgende studienumre:

10 DDA afskedigelsesbølge. DDA afskedigelsesbølge. DDA-0813 Funktionærgruppen. DDA modtog datamaterialet som SPSS data- og kontrolkortfiler; herudfra blev et OSIRIS-III formatteret datamateriale med tilhørende maskinlæsbar dokumentation dannet. DDA har indføjet tre nye variable i datamaterialet; V1, V2 og V133. V1 og V2 er DDA-standardvariablene studienummer og sekvensnummer; V133 indeholder information om hvilke dele af spørgeskemaet respondenten har besvaret til kontrol af filtreringen. For at sikre at de enkelte respondenter ikke kan identificeres ud fra oplysningerne i datamaterialet er dette anonymiseret ved gruppering af følgende variable : V3: Fødselsdato er ændret til at være en aldersvariabel grupperet i 5-års intervaller. V10: I variablen "faglig uddannelse" er et antal kategorier med meget få respondenter slået sammen til bredere uddannelseskatagorier. V14: Ansættelsestidspunkt indeholder nu kun oplysninger om årstallet. V25, V31, V50, V97 og V109: Tidligere og senere arbejdspladsers geografiske placering er grupperet i en amtskommunal inddeling. Koder for manglende data følger DDA's standarder således at "uoplyst" er kodet som en streng af ni-taller: 9,99, og "irrelevant" er kodet 10,100, og fylder altid et tegn mere en den næstlængste kodeværdi. Yderligere to irrelevant-koder er anvendt: 11,101, angiver i de tre spørgsmålsafsnit; V37-V43, V44-V85 og V86-V131; at respondenten ikke har besvaret nogen spørgsmål i det pågældende underafsnit. Denne kode er anvendt for at klargøre filterstrukturen (se evt. V133). 12,102, er anvendt til at definere specielle irrelevantkoder. I V30-V35 anvendes den til at udskille respondenter, der kun har haft et ansættelsesforhold før K-H. I V96- V99 anvendes den til at identificere personer, der ikke har

11 overholdt filterstrukturen, og som derfor allerede har besvaret disse spørgsmål i V49-V52. DDA har dannet de to sidstnævnte irrelevant-koder og V133 for, om muligt, at klargøre den mere eller mindre implicitte filterstruktur og respondenternes (manglende) anvendelse af denne. Visse steder i datamaterialet er fejl rettet, disse ændringer er dokumenteret under de relevante variabelbeskrivelser. Logisk konsistens og filtrering i datamaterialet er testet vha. det DDA-udviklede program DCV (Data Consistency and Validity). Test-betingelser og resultater er angivet sidst i de relevante varabel-beskrivelser og markeret med en '*'. Dokumentation af DCV-programmellet kan fås ved henvendelse til DDA. Variabelbeskrivelserne i denne dokumentation starter med en reference til spørgsmålsnummeret i det oprindelige spørgeskema på formen: Spm. nn <spørgsmålstekst>. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer DDA-studienummer (813) er indlagt af DDA V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 3 Sekvensnummer Sekvensnummeret, der løber fra 1 til 104, er indlagt af DDA. Spørgsmål rettet til alle respondenter V0003 ALDER start 7

12 Spm. 1: Hvornår er du født? (Ikke CPR-nummer) Alder pr. 1. juli % antal kode år år år år år år år år år år eller derover V0004 KØN start 9 Spm. 2: Køn? % antal kode mand kvinde V0005 CIVILSTAND start 10 Spm. 3: Er du? % antal kode gift/samlevende ugift fraskilt/separeret enke/enkemand V0006 BOLIGFORM start 11 Spm. 4: Hvordan bor du? % antal kode

13 bor hos forældre bor alene bor alene med børn bor i parforhold uden børn bor i parforhold med børn.. 6. anden form for bofællesskab V0007 ANTAL BØRN start 12, manglende data: = 9 Spm. 5: Hvis du har børn. Hvor mange hjemmeboende børn har du? ingen børn barn børn børn svarprocent: 99 V0008 SKOLEUDDANNELSE start 13 Spm. 6: Hvilken skoleuddannelse har du? % antal kode folkeskole, 7.klasse eller mindre folkeskole, 8.-9.klasse folkeskole, klasse mellemskoleeksamen teknisk forberedelseseksamen realeksamen eller lignende.. 6. HF-eksamen studentereksamen anden uddannelse V0009 ERHVERVSUDDANNELSE start 14 Spm. 7: Hvilken erhvervsuddannelse har du? % antal kode ingen erhvervsuddannelse faglært inden for det fag jeg arbejdede/arbe

14 indenfor K-H faglært inden for et andet fag end det jeg a dede/arbejder i indenfor K-H handels- og kontoruddannelse korrespondent teknisk tegner ingeniør højere handelsuddannelse (HD,cand.merc. o.l anden uddannelse V0010 FAGLIG UDDANNELSE start 15 Spm. 8: Hvilken faglig uddannelse har du? ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) % antal kode ingen faglig uddannelse ledende funktionærer, akademisk personale m funktionærer indenfor handel og kontor: bogholder, kasserer, kontorassistent, ekspedient, edb mm tekniske funktionærer: laborant, teknisk te maskinmester, værkfører, formand faglærte og lærlinge indenfor nærings- og nydelsesmiddelbranchen faglærte og lærlinge indenfor beklædning-, tekstil- og skotøj faglærte og lærlinge indenfor papirog grafisk industri faglærte og lærlinge indenfor sten-, lerog glasindustri faglæret og lærlinge indenfor jern- og meta faglærte og lærlinge indenfor bygge- og anl faglærte og lærlinge indenfor servicefag V0011 ÆGTEFÆLLES BESKÆFTIGELSE start 17, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 9: Er din ægtefælle/samlever/-ske i arbejde på heltid, i arbejde på deltid, arbejdsløs, under uddannelse, hjemmegående, pensioneret eller lignende? i arbejde på heltid i arbejde på deltid

15 arbejdsløs under uddannelse hjemmegående pensioneret eller lignende andet uoplyst irrelevant - ingen ægtefælle svarprocent: 79 V0012 ÆGTEFÆLLES ARBEJDE start 19, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V6 Spm. 10: Hvad laver din ægtefælle/samlever/-ske? (Hvis han/hun er arbejdsløs anfør det seneste arbejde) Hvis din ægtefælle/samlever/-ske f.eks. er funktionær; skriv da fagområde/arbejdsstilling under rubrikken 'funktionær' ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) ledende funktionærer korrespondenter/sekretærer funktionærer og tjenestemænd uden nærmere ledende personale i statens og kommunernes lærere, bærnehavelærerinder, bibliotekarer personale ved social- og sundhedsvæsen: Læger, sygeplejersker, klinikassistenter, socialrådgivere mm personale ved de statslige etater: betjent brandmænd, personale ved DSB, HT og P&T funktionærer - forsikring funktionærer indenfor transport og kommuni (shipping) musiske fag mm.: musikere, skuespillere, s og forfattere funktionærer indenfor handel og kontor: bogholdere, kasserere, kontorassistenter, ekspedienter, edb-folk mm liberale erhverv: arkitekter, advokater, andre selvstændige akademikere tekniske funktionærer: laboranter, teknisk maskinmestre, værkførere, formænd faglærte og lærlinge indenfor nærings- og nydelsesmiddelbranchen faglærte og lærlinge indenfor beklædning-, tekstil- og skotøj faglærte og lærlinge indenfor papirog grafisk industri faglærte og lærlinge indenfor sten-, lerog glasindustri faglærte og lærlinge indenfor jern- og met

16 faglærte og lærlinge indenfor bygge- og an ufaglærte indenfor transport og kommunikat ufaglærte indenfor stat og kommune ufaglærte indenfor handel og kontor uoplyst irrelevant - ingen ægtefælle svarprocent: 70 V0013 TIDSPKT - ÆGTEF ARB.LØS start 22, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V6 Spm. 11: Hvis ægtefælle/samlever/-ske er arbejdsløs: hvornår blev han/hun arbejdsløs? Angiv tidspunkt så nøjagtigt som muligt. Tidspunktet er kodet som måned, år. Format: (_MMÅÅ). V0014 ANSÆTTELSESÅR K-H start 27, bredde 2 Spm. 12: Hvornår blev du ansat hos Kastrup-Holmegaard? Angiv tidspunkt så nøjagtigt som muligt. Årstallets to sidste cifre er kodet direkte. V0015 KH: GRUNDKURSUS start 29, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået produktionsteknisk grundkursus? (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 V0016 KH: ARBEJDSLEDELSE start 30, manglende data: = 9

17 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået kursus i arbejdsledelse? (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 V0017 KH: EDB-KURSUS start 31, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået kursus i EDB? (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 V0018 KH: ØKONOMI/SALG/INDKØB start 32, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået kursus i økonomi/salg/indkøb? (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 V0019 KH: PERSONALE-LEDELSE start 33, manglende data: = 9

18 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået kursus i personaleledelse? (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 V0020 KH: SPROGKURSUS start 34, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået sprogkurser? (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 V0021 KH: ANDRE KURSER start 35, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået andre kurser? (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 V0022 KH: INTET KURSUS

19 start 36, manglende data: = 9 Spm. 13: Har du i forbindelse med dit arbejde indenfor K-H gennemgået - har ikke gennemgået nogen form for kursus. (Sæt gerne flere ringe) afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 98 *TEST COUNT(2,V15-V21)=7 <=> V22=1 ; Test af konsistent afkrydsning. * alle cases opfyldte test-betingelserne V0023 TIDLIGERE ANSÆTTELSE start 37, manglende data: = 9 pm. 14: Havde du været ansat på andre virksomheder, før du kom til K-H? afkrydset ikke afkrydset uoplyst svarprocent: 97 Observation 61 var oprindeligt kodet 'irrelevant', men da vedkommende blev ansat på Kastrup-Holmegaard i en alder af ca. 17 år og ikke har oplyst noget om tidligere arbejdspladser, er observationen nu kodet '02 - nej'. *IF V23=2 GOTO V36 CHECK ; Hvis man ikke har været arbejdsløs skal man ikke besvare spørgsmål om tidligere arbejdspladser. * alle cases opfyldte test-betingelserne HVIS JA... V0024 TIDL VIRKS 1: BRANCHE start 38, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23

20 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Navnet på den ene virksomhed... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) landbrug gartneri fiskeri og dambrug selvstændige ikke nærnere angivet råstofudvinding næringsmiddelindustri drikkevareindustri tobaksindustri tekstilindustri skotøjs- og beklædningsindustri træ- og korkvareindustri møbelindustri papir- og papindustri grafisk industri læderindustri gummiindustri kemisk industri mineralolie- og asfaltindustri sten-, ler og glasindustri jern- og stålværker jern- og metalvareindustri maskinværksteder og -fabrikker elektronikindustri transportmiddelindustri anden fremstillingsindustri bygge- og anlægssektoren offentlige værker engros- og agenturhandel detailhandel pengeinstitutter, forskning, ejendomshande landtransport skibsfart luftfart post, telegraf og telefon off. administration undervisning, biblioteker, kirke mm sundhedsvæsen, sociale institutioner hjælpevirksomheder for erhvervslivet: revi rådgivning, arkitekt, reklamebureau, EDB-r forlystelser, hotel, restaurant servicevirksomhed: vaskeri, barber, fotogr servicevirksomhed: rengøring militæret mm uoplyst irrelevant svarprocent: 78 V0025 TIDL VIRKS 1: AMTSKOMM

21 start 41, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Virksomhedens Adresse... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) Københavns og Frederiksberg kommuner Københavns Amtskommune Frederiksborg Amtskommune Roskilde Amtskommune Vestsjællands Amtskommune Storstrøms Amtskommune Fyns Amtskommune øvrige Danmark udlandet uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0026 TIDL VIRKS 1: ANSÆT.DATO start 44, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Hvornår blev du ansat, måned... år... Måned og år er kodet direkte, format: (_MMÅÅ). V0027 TIDL VIRKS 1: ANSÆT.TID start 49, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Hvor lang tid var du ansat... Antal måneder er kodet direkte. V0028 TIDL VIRKS 1: STILLING

22 start 53, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Din stilling på virksomheden... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) Anden form for selvstændig næring ledende funktionærer korrespondenter/sekretærer funktionærer og tjenestemænd uden nuværend ledende personale i statens og kommunernes lærere, bærnehavelærerinder, bibliotekarer fastansatte ved militæret personale ved social- og sundhedsvæsen: Læger, sygeplejersker, klinikassistenter,p socialrådgivere mm personale ved de statslige etater: betjent brandmænd, personale ved DSB, HT og P&T funktionærer - forsikring funktionærer indenfor transport og kommuni (shipping) musiske fag mm.: musikere, skuespillere, s og forfattere funktionærer indenfor handel og kontor: bogholdere, kasserere, kontorassistenter, ekspedienter, edb-folk mm liberale erhverv: arkitekter, advokater, andre selvstændige akademikere tekniske funktionærer: laboranter, teknisk maskinmestre, værkførere, formænd faglærte og lærlinge uden nærmere angivels faglærte og lærlinge indenfor nærings- og nydelsesmiddelbranchen faglærte og lærlinge indenfor beklædning-, tekstil- og skotøj faglærte og lærlinge indenfor papirog grafisk industri faglærte og lærlinge indenfor sten-, lerog glasindustri faglærte og lærlinge indenfor jern- og met faglærte og lærlinge indenfor bygge- og an ufaglærte indenfor jern- og metalindustrie ufaglærte indenfor transport og kommunikat ufaglærte indenfor servicefagene ufaglærte indenfor stat og kommune ufaglærte indenfor handel og kontor uoplyst irrelevant svarprocent: 77

23 V0029 TIDL VIRKS 1: AFSKEDSÅRS start 56, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Årsagen til du forlod arbejdet... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) lukning af virksomhed virksomhedsindskrænkning, omlægning mm arbejdsmangel, midlertidig ansættelse lønnen for ringe fyret / uoverensstemmelse uddannelse, militær, afsluttet læretid prøve noget andet, andet arbejde kunne ikke tåle arbejdet blevet gift, fået børn afskedigelse flyttede selv for langt til arbejde andre årsager uoplyst irrelevant svarprocent: 75 Herefter oplysninger for virksomhed 2 V0030 TIDL VIRKS 2: BRANCE start 59, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Navnet på den anden virksomhed... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) landbrug gartneri fiskeri og dambrug selvstændige ikke nærnere angivet råstofudvinding næringsmiddelindustri drikkevareindustri tobaksindustri

24 tekstilindustri skotøjs- og beklædningsindustri træ- og korkvareindustri møbelindustri papir- og papindustri grafisk industri læderindustri gummiindustri kemisk industri mineralolie- og asfaltindustri sten-, ler og glasindustri jern- og stålværker jern- og metalvareindustri maskinværksteder og -fabrikker elektronikindustri transportmiddelindustri anden fremstillingsindustri bygge- og anlægssektoren offentlige værker engros- og agenturhandel detailhandel pengeinstitutter, forskning, ejendomshande landtransport skibsfart luftfart post, telegraf og telefon off. administration undervisning, biblioteker, kirke mm sundhedsvæsen, sociale institutioner hjælpevirksomheder for erhvervslivet: revi rådgivning, arkitekt, reklamebureau, EDB-r forlystelser, hotel, restaurant servicevirksomhed: vaskeri, barber, fotogr servicevirksomhed: rengøring militæret mm uoplyst irrelevant irrelevant - kun 1 virksomhed svarprocent: 53 V0031 TIDL VIRKS 2: AMTSKOMM start 62, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Virksomhedens adresse... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) Københavns og Frederiksberg kommuner Københavns Amtskommune

25 Frederiksborg Amtskommune Roskilde Amtskommune Vestsjællands Amtskommune Storstrøms Amtskommune Fyns Amtskommune øvrige Danmark udlandet uoplyst Irrelevant irrelevant - kun 1 virksomhed svarprocent: 53 V0032 TIDL VIRKS 2: ANSÆT.DATO start 65, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Hvornår blev du ansat, måned... år... Måned og år er kodet direkte, format: (_MMÅÅ). V0033 TIDL VIRKS 2: ANSÆT.TID start 70, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Hvor lang tid var du ansat... Antal måneder er kodet direkte. V0034 TIDL VIRKS: STILLING start 74, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Din stilling på virksomheden... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) Anden form for selvstændig næring Bestyrere eller forpagtere af private virk

26 ledende funktionærer korrespondenter/sekretærer funktionærer og tjenestemænd uden nuværend ledende personale i statens og kommunernes lærere, bærnehavelærerinder, bibliotekarer fastansatte ved militæret personale ved social- og sundhedsvæsen: Læger, sygeplejersker, klinikassistenter,p socialrådgiver mm personale ved de statslige etater: betjent brandmænd, personale ved DSB, HT og P&T funktionærer - forsikring funktionærer indenfor transport og kommuni (shipping) musiske fag mm.: musikere, skuespillere, s og forfattere funktionærer indenfor handel og kontor: bogholdere, kasserere, kontorassistenter, ekspedienter, edb-folk mm liberale erhverv: arkitekter, advokater, andre selvstændige akademikere tekniske funktionærer: laboranter, teknisk maskinmestre, værkførere, formænd faglærte og lærlinge uden nærmere angivels faglærte og lærlinge indenfor nærings- og nydelsesmiddelbranchen faglærte og lærlinge indenfor beklædning-, tekstil- og skotøj faglærte og lærlinge indenfor papirog grafisk industri faglærte og lærlinge indenfor sten-, lerog glasindustri faglærte og lærlinge indenfor jern- og met faglærte og lærlinge indenfor bygge- og an ufaglærte indenfor jern- og metalindustrie ufaglærte indenfor transport og kommunikat ufaglærte indenfor servicefagene ufaglærte indenfor stat og kommune ufaglærte indenfor handel og kontor uoplyst irrelevant irrelevant - kun 1 virksomhed svarprocent: 53 V0035 TIDL VIRKS 2: AFSKEDSÅRS start 77, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V23 Spm. 15: Nævn de to virksomheder du har været ansat længst på, før du kom til K-H. Årsagen til du forlod arbejdet... ( kodet ud fra åbent spørgsmål )

27 lukning af virksomhed virksomhedsindskrænkning, omlægning mm arbejdsmangel, midlertidig ansættelse lønnen for ringe fyret / uoverensstemmelse uddannelse, militær, afsluttet læretid prøve noget andet, andet arbejde kunne ikke tåle arbejdet blevet gift, fået børn afskedigelse flyttede selv for langt til arbejde andre årsager uoplyst irrelevant irrelevant - kun 1 virksomhed svarprocent: 52 For observation 70 er kodeværdien ændret fra '100' til '99' da samtlige andre spørgsmål om tidligere virksomheder er kodet uoplyst, og da der ikke er nogen filtervariabel, der alene kan filtrere V35. V0036 TILBUDT ARBEJDE I K-H start 80, manglende data: >=10 Spm. 16: Er du blevet tilbudt fortsat beskæftigelse indenfor K-H? Dette er en filtervariabel, selvom det ikke eksplicit er angivet. Filteret er ikke overholdt af alle respondenter, se evt. V nej ja, men har ikke ønsket at tage imod tilbud ja, og har taget imod tilbudet irrelevant svarprocent: 99 For observationerne 23 og 82 er kodeværdien ændret fra '02' til '03' idet de har besvaret spørgsmål på en sådan måde at der ikke kan være tvivl om, at de har taget imod job-tilbuddet. Observation 21 er kodet irrelevant, hvilket dog ikke kan skyldes nogen normal frafiltrering. Årsagen kendes ikke.

28 Spørgsmål til alle der fortsat beskæftiges inden for K-H. - V0037 TOG TILB ARB: GOD LØN start 82, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 17: Når du tog imod tilbudet om fortsat beskæftigelse indenfor K-H var det så fordi du fik et godt løntilbud? afkrydset ikke afkrydset Irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 27 V0038 TOG TILB ARB: GODT ARB start 84, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 17: Når du tog imod tilbudet om fortsat beskæftigelse indenfor K-H var det så fordi du synes godt om dit arbejde? afkrydset ikke afkrydset irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 27 V0039 TOG TILB ARB: ARBEJDE KH start 86, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 17: Når du tog imod tilbudet om fortsat beskæftigelse indenfor K-H var det så fordi du ønsker at arbejde indenfor K-H?

29 afkrydset ikke afkrydset irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 27 V0040 TOG TILB ARB: BEDRE END start 88, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 17: Når du tog imod tilbudet om fortsat beskæftigelse indenfor K-H var det så fordi det tilbudte arbejde var bedre, end hvad du ellers kunne finde? afkrydset ikke afkrydset irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 27 V0041 TOG TILB ARB: IKKE ANDET start 90, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 17: Når du tog imod tilbudet om fortsat beskæftigelse indenfor K-H var det så fordi du kunne ikke finde noget andet arbejde? afkrydset ikke afkrydset irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 27 V0042 TOG TILB ARB: A GRUNDE start 92, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 17: Når du tog imod tilbudet om fortsat beskæftigelse indenfor K-H var det så af

30 andre grunde? afkrydset ikke afkrydset irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 27 V0043 FLYTTER TIL SYDSJÆLLAND start 94, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 18: Agter du og din familie at flytte ned til Sydsjælland? ( Kastrup-Holmegaards reorganisering betød at al produktion blev flyttet til Holmegård kommune på Sydsjælland ) jeg bor allerede dernede ja, så hurtigt som muligt måske, men jeg vil se tiden an 1 år eller m nej, jeg kan ikke flytte på grund af børns og/eller kones arbejde nej, jeg ønsker at blive boende hvor jeg bo andre grunde irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 27 Spørgsmål til alle der fratræder pr. 30/6 eller senere V0044 AFSL ARB: ANDET ARBEJDE start 96, manglende data: >=10 FILTER: V36 Spm. 19: Hvis du har fået tilbudt fortsat beskæftigelse indenfor K-H. Hvad var så grunden til at du afslog tilbudet? jeg har fået tilbudt andet og bedre arbejde.

31 afkrydset ikke afkrydset uoplyst irrelevant svarprocent: 28 *TEST V44 LT 10 => V36=2 ; Kun respondenter der har fået tilbudt fortsat beskæftigelse, og som har sagt nej tak, skal besvare dette spørgsmål. * 6 cases opfyldte ikke test-betingelserne V0045 AFSL ARB: LØNTILBUDET start 98, manglende data: >=10 FILTER: V36 Spm. 19: Hvis du har fået tilbudt fortsat beskæftigelse indenfor K-H. Hvad var så grunden til at du afslog tilbudet? løntilbudet var for lavt afkrydset ikke afkrydset uoplyst irrelevant svarprocent: 28 *TEST V45 LT 10 => V36=2 ; Kun respondenter der har fået tilbudt fortsat beskæftigelse, og som har sagt nej tak, skal besvare dette spørgsmål. * 6 cases opfyldte ikke test-betingelserne V0046 AFSL ARB: IKKE FLYTTE start 100, manglende data: >=10 FILTER: V36 Spm. 19: Hvis du har fået tilbudt fortsat beskæftigelse

32 indenfor K-H. Hvad var så grunden til at du afslog tilbudet? jeg ønskede ikke at flytte til Sydsjælland afkrydset ikke afkrydset udokumenteret kodeværdi uoplyst irrelevant svarprocent: 28 *TEST V46 LT 10 => V36=2 ; Kun respondenter der har fået tilbudt fortsat beskæftigelse, og som har sagt nej tak, skal besvare dette spørgsmål. * 6 cases opfyldte ikke test-betingelserne V0047 AFSL ARB: ANDRE GRUNDE start 102, manglende data: >=10 FILTER: V36 Spm. 19: Hvis du har fået tilbudt fortsat beskæftigelse indenfor K-H. Hvad var så grunden til at du afslog tilbudet? andre grunde afkrydset ikke afkrydset uoplyst irrelevant svarprocent: 28 *TEST V47 LT 10 => V36=2 ; Kun respondenter der har fået tilbudt fortsat beskæftigelse, og som har sagt nej tak, skal besvare dette spørgsmål. * 6 cases opfyldte ikke test-betingelserne V0048 ARBEJDSMULIGHEDER EFTER start 104, manglende data: = 9 eller >=10

33 Spm. 20: Hvordan vurderer du dine arbejdsmuligheder efter at du har forladt K-H? jeg regner med hurtigt at finde nyt arbejde jeg regner med at skulle gå arbejdsløs i længere tid jeg har fået andet arbejde jeg går på almindelig folkepension andet svarprocent: 34 Observation 4 har besvaret spm. 21 på en sådan måde at han må have fået et nyt arbejde, kodeværdien er derfor ændret fra '01' til '03'. V0049 NUV VIRKS: BRANCHE start 106, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V48 Spm. 21: Hvis du allerede har fået arbejde bedes du angive Navnet på virksomheden... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) landbrug gartneri fiskeri og dambrug selvstændige ikke nærnere angivet råstofudvinding næringsmiddelindustri drikkevareindustri tobaksindustri tekstilindustri skotøjs- og beklædningsindustri træ- og korkvareindustri møbelindustri papir- og papindustri grafisk industri læderindustri gummiindustri kemisk industri mineralolie- og asfaltindustri sten-, ler og glasindustri jern- og stålværker jern- og metalvareindustri maskinværksteder og -fabrikker elektronikindustri

34 transportmiddelindustri anden fremstillingsindustri bygge- og anlægssektoren offentlige værker engros- og agenturhandel detailhandel pengeinstitutter, forskning, ejendomshande landtransport skibsfart luftfart post, telegraf og telefon off. administration undervisning, biblioteker, kirke mm sundhedsvæsen, sociale institutioner hjælpevirksomheder for erhvervslivet: revi rådgivning, arkitekt, reklamebureau, EDB-r forlystelser, hotel, restaurant servicevirksomhed: vaskeri, barber, fotogr servicevirksomhed: rengøring militæret mm uoplyst irrelevant irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 22 *IF V48 IN 1-2,4-9 GOTO V53 INCL CHECK ; Kun respondenter der har fået nyt arbejde skal besvare 1 spørgsmål om dette (V49-V52). * alle cases opfyldte test-betingelserne V0050 NUV VIRKS: AMTSKOMMUNE start 109, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V48 Spm. 21: Hvis du allerede har fået arbejde bedes du angive Virksomhedens adresse... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) Københavns og Frederiksberg kommuner Københavns Amtskommune Frederiksborg Amtskommune Roskilde Amtskommune Vestsjællands Amtskommune Storstrøms Amtskommune Fyns Amtskommune øvrige Danmark udlandet uoplyst Irrelevant

35 irrelevant - ikke besvaret afsnittet svarprocent: 22 V0051 NUV VIRKS: ANSÆT.DATO start 112, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V48 Spm. 21: Hvis du allerede har fået arbejde bedes du angive Hvor(når) er du ansat fra: måned... år... Format: (_MMÅÅ) V0052 NUV VIRKS: STILLING start 117, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V48 Spm. 21: Hvis du allerede har fået arbejde bedes du angive Din stilling på virksomheden... ( kodet ud fra åbent spørgsmål ) selvstændige indenfor industri og håndværk selvstændige indenfor transport selvstændige indenfor handel og omsætning Anden form for selvstændig næring Bestyrere eller forpagtere af privat virks ledende funktionærer korrespondenter/sekretærer funktionærer og tjenestemænd uden nuværend ledende personale i statens og kommunernes lærere, bærnehavelærerinder, bibliotekarer fastansatte ved militæret personale ved social- og sundhedsvæsen: Læger, sygeplejersker, klinikassistenter,p socialrådgivere mm personale ved de statslige etater: betjent brandmænd, personale ved DSB, HT og P&T funktionærer - forsikring funktionærer indenfor transport og kommuni (shipping) musiske fag mm.: musikere, skuespillere, s og forfattere funktionærer indenfor handel og kontor: bogholdere, kasserere, kontorassistenter, ekspedienter, edb-folk mm liberale erhverv: arkitekter, advokater, andre selvstændige akademikere tekniske funktionærer: laboranter, teknisk

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-0326 -------- Datamateriale ------------- Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Laursen,

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere