Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Odense Kommune og borgerne, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Odense Kommune og borgerne, 1990, som oprindeligt blev indsamlet af ECO-Analyse for Odense Kommune. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1579). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-1579: Odense Kommune og borgerne, Primærundersøger: ECO-Analyse. DDA udgave (ved Nanna Floor Clausen, James McCorkindale og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1828 respondenter, 195 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (150 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af ECO-Analyse for Odense Kommune, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i maj,1991 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Nanna Floor Clausen, James McCorkindale og Birgitte Grønlund Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1579: Odense Kommune og borgerne, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV August 2001 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Odense Kommune og borgerne, 1990 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi; videns- og holdningsforskning; makroøkonomi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Odense Kommune og borgerne; borgerne i Odense Kommune; kommunale servicetilbud i Odense, tilfredshed med; servicetilbud i Odense Kommune, tilfredshed med; skattepolitik i Odense Kommune, holdning til; politik (skatte- og service-) i Odense Kommune, holdning til; kommunale kontorer i Odense, kontakt til; kontorer (kommunale) i Odense, kontakt til; åbningstider (kommunale) i Odense, erfaringer med; bytrafik i Odense; offentlig trafik i Odense Kommune; trafik (offentlig) i Odense Kommune; biblioteksvæsenet i Odense Kommune; genbrugsordninger i Odense Kommune; grønne områder i Odense Kommune. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1579: Odense Kommune og borgerne, Primærundersøger: ECO-Analyse. DDA-1579, 1. udgave (ved Nanna Floor Clausen, James McCorkindale og Birgitte Grønlund Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1828 respondenter, 195 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (150 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Houlberg, Kurt. ECO-Analyse. Rosenvænget 10B, DK-5250 Odense SV. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): ECO-Analyse. Rosenvænget 10B, DK-5250 Odense SV. Opdragsgiver: Odense Kommune. Økonomisk sponsor: Odense Kommune. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Det foreliggende datamateriale er indsamlet ved en brugerundersøgelse, som konsulentfirmaet ECO-Analyse har gennemført for Odense Kommune. Undersøgelsen har haft til hensigt på et bredt grundlag at belyse borgernes tilfredshed med og holdninger til kommunens service. Brugerundersøgelser bliver mere og mere udbredte. Det hænger dels sammen med en stigende bevidsthed hos offentlige og private organisationer om brugerrelevant serviceudvikling, dels sammen med behovet for et stærkere strategisk planlægningsgrundlag. Hvad sidstnævnte angår, tilvejebringer en brugerundersøgelse et relevant grundlag for planlægning og servicetilpasning - et grundlag, der går ind som supplement til de overordnede politiske og administrative

8 prioriteringer, som politikere og embedsmænd er ansvarlige for at træffe ud fra holdninger og faglige forudsætninger. Det er værd at understrege, at en brugerundersøgelses synsvinkel og formål skal ses som et supplement til den ret og pligt, politikerne har til at træffe beslutninger og foretage prioriteringer. Denne ret og pligt sættes ikke ud af kraft, selv om der systematisk og repræsentativt indsamles oplysninger om borgernes mening om forskellige forhold og prioriteringer. Brugernes ønsker om og forslag til, hvad der kan gøres bedre, udgør således ikke en facitliste til kommunens fremtidige prioritering; forslagene er et idekatalog, der kan finde anvendelse ved de kommende års prioriteringsovervejelser side om side med mange andre typer af information og hensyn. En af årsagerne til, at det kan være overordentligt vanskeligt at formulere facitlister på grundlag af en brugerundersøgelse, er, at Odense Kommunes borgere (i lighed med hvad der gælder for befolkningen i Danmark som helhed) i meget vidt omfang stiller krav til kommunen, som er uforenelige: De ønsker på een gang lavere skatter og bedre service. På ethvert af de undersøgte områder vil det givetvis være muligt at hente skyts til de kommende års politiske debat for og imod nedskæringer. At benytte undersøgelsens resultater på denne måde må imidlertid ske med skyldig hensyntagen til politikernes grundlæggende dilemma, nemlig at borgerne ønsker bedre service og lavere skatter. Det er politikernes ret og pligt at træffe beslutninger i denne situation vel vidende, at hvad de end beslutter, vil det medføre modstand fra større eller mindre kredse i befolkningen. Undersøgelsen omfattede fem generelle emner, som kommunen ønskede at få undersøgt. Det drejer sig om: 1. Borgernes tilfredshed med forskellige kommunale servicetilbud. 2. Borgernes holdning til kommunens skatte- og servicepolitik. 3. Borgernes erfaringer med kontakten til de kommunale kontorer. 4. Borgernes erfaringer med de kommunale åbningstider. 5. Kommunens information over for borgerne. Desuden blev der udvalgt fire områder, som blev gjort til genstand for en dybere undersøgelse. Det drejede sig om bytrafikken, biblioteksvæsenet, genbrugsordningerne samt grønne områder. Undersøgelsen er gennemført i maj og juni Der blev udsendt spørgeskemaer til 3000 tilfældigt udvalgte borgere på 18 år og derover. Da undersøgelsen som nævnt sigtede bredt, fandtes det hensigtsmæssigt at dele de 3000 svarpersoner op i to grupper på hver 1500 personer (stikprøve A og stikprøve B). Herved kunne spørgeskemaet holdes nede på en rimelig størrelse, fordi det var muligt at stille forskellige spørgsmål til de to grupper. Samtidig var det muligt at medtage visse spørgsmål, som krævede et højt antal respondenter, i begge spørgeskemaer. Endelig var det muligt, som noget nyt i forhold til tidligere tilsvarende undersøgelser, at variere spørgsmålsformuleringen i enkelte spørgsmål. Denne metode er således anvendt på områder, hvor det undersøges, om det har nogen betydning for holdningen blandt borgerne, om man kender de faktiske omkostninger m.m. ved kommunale serviceforanstaltninger. I alt returnerede 1828 borgere brugbare spørgeskemaer. Dette giver en samlet svarprocent på 61, hvilket er tilfredsstillende for denne type undersøgelser. Svarprocenten var næsten ens i de to stikprøver, nemlig 60,3 i stikprøve A og 61,5 i stikprøve B. De returnerede skemaer svarer med hensyn til køn og alder meget fint til den samlede befolkning i Odense Kommune. Datamaterialet er med andre ord repræsentativt og kan som sådant bruges til at udtale sig med

9 rimelig stor sikkerhed om, hvad samtlige borgere i Odense Kommune mener om kommunens service i starten af 90'erne. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 3000 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Af de oprindelige to stikprøver på hver 1500 respondenter indgår 905 respondenter fra stikprøve A og 923 respondenter fra stikprøve B. Datasættets størrelse: 1828 respondenter; 195 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Stikprøve A omfatter 117 variable, og stikprøve B omfatter 145 variable. 67 variable er fælles for de to stikprøver. Det arkiverede studies fuldstændighed: 63 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Spørgeskemaerne omfattede 39 spørgsmål til stikprøve A og 49 spørgsmål til stikprøve B. 25 spørgsmål var fælles for de to stikprøver. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; område, kommune, landsdel, etc. Borgere i Odense Kommune på 18 år og derover. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsen er baseret på to tilfældige udtræk fra Folkeregistret på hver nøjagtig 1500 personer. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, Odense. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Spørgeskemaet indeholder enkelte åbne spørgsmål. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SPSS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: ECO-Analyse. Rosenvænget 10B, DK-5250 Odense SV.

10 REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Winter, Søren, Houlberg, Kurt og Mouritzen, Poul Erik, ECO-Analyse: Odense Kommune og borgerne. Rapport fra brugerundersøgelse 1990: Hvad synes du om Odense Kommune? Odense, ECO-Analyse; 83 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets navn. Afstand fra centrum i Odense. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: Antal hjemmeboende børn i alderen 0-2 år, 3-6 år, 7-14 år, år hhv. over 18 år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Varige forbrugsgoder: Bil(er) til rådighed for husstanden. INDLEDNING Det foreliggende datamateriale er indsamlet ved en brugerundersøgelse, som konsulentfirmaet ECO-Analyse har gennemført for Odense Kommune. Undersøgelsen har haft til hensigt på et bredt grundlag at belyse borgernes tilfredshed med og holdninger til kommunens service. Undersøgelsen består af to spørgeskemaer, skema A og B. Spørgsmålene fra de to spørgeskemaer er markeret med henholdsvis A og B. Manglende data I det færdigoparbejdede materiale opereres der med følgende 3 former for manglende data: a) "Uoplyst" er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde). b) "Irrelevant" er kodet 10 (100..., afhængigt af variablens bredde). Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af bestemte besvarelser i andre variable (filtervariable). Det medfører at spørgsmålet ikke skal

11 besvares af alle. I kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnnn. Det originale datamateriale er ikke kontrolleret for filterfejl - alle betydende koder i filtererede variable har bibeholdt deres værdi. c) "Deltog ikke" er kodet 11 (101.., afhængigt af variablens bredde) KODEBOG V0001 DDA STUDIENR. start 1, bredde 4 DDA studienummer Variablen har værdien 1579 for alle respondenter. V0002 DDA LØBENR. start 5, bredde 4 DDA løbenr. Variablen er kodet i intervallet V0003 KODEREN start 9, bredde 1, manglende data: = 9 Koderen Variablen er kodet i intervallet 1-5. Servicetilbud i kommunen SPØRGESKEMA A og B

12 V0004 OFTE SKOLEFRITIDSORDNING start 10, manglende data: = 9 Først vil vi gerne høre om dine erfaringer med forskellige servicetilbud i kommunen. Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Skolefritidsordning Daglig gange pr. uge gange pr. md Sjældnere Slet ikke Uoplyst svarprocent: 81 V0005 OFTE UNGDOMSSKOLE start 11, manglende data: = 9 Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Ungdomsskole Daglig gange pr. uge gange pr. md Sjældnere Slet ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 80 V0006 OFTE UNGDOMSKLUB EL.LIGN start 12, manglende data: = 9 Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for

13 det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Ungdomsklub el. lign Daglig gange pr. uge gange pr. md Sjældnere Slet ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 80 V0007 OFTE BIBLIOTEK start 13, manglende data: = 9 Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Bibliotek Daglig gange pr. uge gange pr. md Sjældnere Slet ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 90 V0008 OFTE KONCERTHUSET start 14, manglende data: = 9 Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Koncerthuset Daglig gange pr. uge

14 gange pr. md Sjældnere Slet ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 84 V0009 OFTE MUSEER start 15, manglende data: = 9 Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Museer Daglig gange pr. uge gange pr. md Sjældnere Slet ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 85 V0010 OFTE SVØMMEHAL start 16, manglende data: = 9 Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Svømmehal Daglig gange pr. uge gange pr. md Sjældnere Slet ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 85

15 V0011 OFTE HJEMMEHJÆLP/PLEJE start 17, manglende data: = 9 Spm. A.1 og Spm. B.1: Hvor ofte har du (eller dine eventuelle børn under 18 år) brugt følgende servicetilbud inden for det sidste år? (Sæt ét kryds i hver vandret række) Hjemmehjælper/hjemmesygeplejerske Daglig gange pr. uge gange pr. md Sjældnere Slet ikke Uoplyst svarprocent: 82 V0012 FUNGERER FOLKESKOLE start 18, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Folkeskole Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 87 V0013 FUNGERER DAGINS/DAGPLEJE start 19, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine

16 eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Daginstitutioner/dagpleje Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 86 V0014 FUNGERER SKOLEFRITIDSORD start 20, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Skolefritidsordning Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 88 V0015 FUNGERER UNGDOMSSKOLE start 21, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det

17 sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Ungdomsskole Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 87 V0016 FUNGERER UNGDOMSKLUB start 22, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Ungdomsklub el. lign Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 87 V0017 FUNGERER BIBLIOTEK start 23, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et

18 eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Bibliotek Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 92 V0018 FUNGERER BYBUSSER start 24, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Bybusser Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 91 V0019 FUNGERER AFHENTN.SKRALD start 25, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte

19 kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Afhentning af renovation (skrald) Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 92 V0020 FUNGERER HJ.HJÆLP/SYGEPL start 26, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt. Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Hjemmehælper/hjemmesygeplejerske Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 90 V0021 FUNGERER PLEJEHJEM start 27, manglende data: = 9 Spm. A.2 og Spm B.2: Vi vil nu bede dig vurdere nogle servicetilbud i Odense kommune, som du eller dine eventuelle børn under 18 år har brugt inden for det sidste år. Hvis du/i ikke har benyttet jer af et eller flere af disse servicetilbud, kan du sætte kryds i uaktuelt.

20 Hvordan fungerer de følgende servicetilbud i forhold til dine/jeres behov? Plejehjem Meget tilfredsstillende Delvis tilfredsstillende Delvis utilfredsstillende Meget utilfredsstillende Ved ikke Uaktuelt Uoplyst svarprocent: 85 Her følger nogle spørgsmål om genbrug. SPØRGESKEMA A V0022 NÆRMESTE GENBRUGSSTATION start 28, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.3: I Odense er der for et års tid siden blevet oprettet fem genbrugsstationer. Hvor langt har du til nærmeste genbrugsstation? Mindre end 500 m Mellem 500 m og 1 km Mellem 1 og 2 km Over 2 km Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 48 V0023 AFFALD/GENBRUGSSTATION start 30, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.4: Har du siden ordningens indførelse afleveret affald på en genbrugsstation?

21 Nej (gå til spørgsmål 6 (V26)) Ja Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 47 V0024 OFTE AFLEVERET AFFALD start 32, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V23 Spm. A.4: Har du siden ordningens indførelse afleveret affald på en genbrugsstation? Hvis ja, hvor mange gange? gang gange gange Mere end 4 gange Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0025 TILFREDS MED GENBRUGSST. start 34, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V23 Spm. A.5: Er du tilfreds med den måde, hvorpå genbrugsstationerne virker? Ja Nej Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 Kontakt med kommunale kontorer SPØRGESKEMA A og B

22 V0026 KONTAKTER SOC/SUNDH.FORV start 36, manglende data: = 9 Din kontakt med forskellige kommune kontorer er emnet for den næste gruppe spørgsmål Spm. A.6 og Spm. B.9: Hvor mange gange har du inden for det sidste år henvendt dig til følgende kommunale kontorer? Social- og Sundhedsforvaltningen, f.eks. vedr. kontanthjælp, pension, sygedagpenge, boligstøtte, pladsanvisningen, hjemmeplejen Slet ikke Én gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 95 V0027 KONTAKTER TEKNISK FORV. start 37, manglende data: = 9 Spm. A.6 og Spm. B.9: Hvor mange gange har du inden for det sidste år henvendt dig til følgende kommunale kontorer? Teknisk Forvaltning på "Slottet"(f.eks. byggesager/ lokalplaner/veje/kloak/kirkegårde/grønne områder) Slet ikke Én gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 91 V0028 KONTAKTER SKATTEVÆSEN start 38, manglende data: = 9 Spm. A.6 og Spm. B.9: Hvor mange gange har du inden for det sidste år henvendt dig til

23 følgende kommunale kontorer? Skattevæsen (dog undtaget afhentning af skemaer og aflevering af selvangivelse) Slet ikke Én gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 91 V0029 KONTAKTER SKOLEVÆSEN start 39, manglende data: = 9 Spm. A.6 og Spm. B.9: Hvor mange gange har du inden for det sidste år henvendt dig til følgende kommunale kontorer? Skolevæsen (Slotsgade) Slet ikke Én gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 88 V0030 KONTAKT KULT./FRITIDSVÆS start 40, manglende data: = 9 Spm. A.6 og Spm. B.9: Hvor mange gange har du inden for det sidste år henvendt dig til følgende kommunale kontorer? Kultur- og Fritidsvæsen (Vindegade) Slet ikke Én gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 89 V0031 KONTAKT KOMMUNALE VÆRKER

24 start 41, manglende data: = 9 Spm. A.6 og Spm. B.9: Hvor mange gange har du inden for det sidste år henvendt dig til følgende kommunale kontorer? De kommunale Værker (vedr. el/vand/varme/renovation, dog undtaget aflevering af aflæsningsskema) Slet ikke Én gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 90 V0032 KONTAKT MILJØKONTROLLEN start 42, manglende data: = 9 Spm. A.6 og Spm. B.9: Hvor mange gange har du inden for det sidste år henvendt dig til følgende kommunale kontorer? Miljøkontrollen Slet ikke Én gang gange gange eller flere Uoplyst svarprocent: 89 Hvis du ikke inden for det sidste år har henvendt dig til nogen af disse kontorer, bedes du gå til spørgsmål 16 (V42). V0033 SIDST HENV. OFF. KONTOR start 43, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V26 - V32 Spm. A.7 oq Spm. B.10: Hvis du har været i forbindelse med et af disse kontorer inden for det sidste år, hvor har du så sidste henvendt dig? (Sæt kun ét kryds) Social- og Sundhedsforvaltning

25 Kontanthjælp Pensionsafdeling Sygedagpenge Boligstøtte Pladsanvisningen Hjemmeplejen Andet i social- og Sundhedsforvaltningen Teknisk Forvaltning på "Slottet" Vedrørende byggesager Vedrørende andre spørsmål (f.eks. lokalplaner/veje/kloak/ kirkegårde/grønne områder) Skattevæsen (dog undtaget afhentning af skemaer og aflevering af selvangivelse) Skolevæsen (Slotsgade) Kultur- og Fritidsvæsen (Vindegade) De kommunale Værker (vedr. el/vand/varme/ renovation. Dog undtaget aflevering af aflæsningsskema Miljøkontrollen Uoplyst Irrelevant svarprocent: 53 V0034 HVORLEDES SIDST HENV. start 46, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32 Spm. A.8 og Spm. B.11: Hvorledes foregik den sidste i denne sag? Skriftligt, gå til V Telefonisk Personligt fremmøde Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0035 PROBLEMER ÅBNINGSTIDEN start 48, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32, V34 Spm. A.9 og Spm. B.12: Havde du problemer med at henvende dig inden for kontorets normale

26 åbningstid? Nej Ja, jeg ville gerne have henvendt mig, før kontoret åbnede Ja, jeg ville gerne have henvendt mig, efter kontoret lukkede Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 60 V0036 VANSKELIGT RETTE PERSON start 50, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32 Spm. A.10 og Spm. B.13: Var det vanskeligt at finde frem til den, som du skulle tale med, første gang du henvendte dig personligt eller telefonisk i den pågældende sag? Ja Nej Jeg har ikke henvendt mig persoligt eller telefonisk i denne sag Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 63 V0037 TILF. SAGENS AFGØRELSE start 52, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32 Spm. A.11 og Spm. B.14: Var du tilfreds med sagens afgørelse? Ja, fuldt tilfreds Ja nogenlunde tilfreds Både/og Nej, ikke tilfreds Sagen er endnu ikke afsluttet Fejlbesvaret

27 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0038 TILF. SAGENS BEHANDLING start 54, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32 Spm. A.12 og Spm. B.15: Har du været tilfreds med den måde, sagen er blevet behandlet på? Ja, fuldt tilfreds Ja nogenlunde tilfre Både/og Nej, ikke tilfreds Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 61 V0039 BEHANDLET VENLIGT start 56, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32 Spm. A.13 og Spm. B.16: Blev du behandlet venligt? Ja Nej Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0040 HURTIG SAGSBEHANDLING start 58, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32 Spm. A.14 og Spm. B.17: Hvor hurtigt synes du, at sagsbehandlingen foregik?

28 Meget hurtigt Tilpas hurtigt Noget langsomt Meget langsomt Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 61 V0041 LET FORSTÅ OPLYSNINGERNE start 60, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V26 - V32 Spm. A.15 og Spm. B.18: Var det let at forstå de oplysninger, du fik? Ja, meget let Ja, nogenlunde let Det var noget svært Det var meget svært Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 61 Kommunens brug af penge til forskellige formål V0042 BESKATNING PASSENDE start 62, manglende data: = 9 Dernæst vil vi gerne spørge dig om din mening om kommuneskatten og om kommunens brug af penge til forskellige formål Spm. A.16 og Spm. B.19: I 1990 betaler Borgerne 20,7 pct. i kommuneskat til Odense kommune. Mener du, at den kommunale beskatningsprocent i Odense kommune er passende?

29 Tilpas For høj. Beskatningsprocent burde sænkes For lav. Beskatningsprocent burde hæves Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 96 V0043 HVOR MEGET FOLKESKOLE start 63, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Folkeskolen For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 90 V0044 HVOR MEGET DAGINST U 3ÅR start 64, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.17: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Daginstitutioner/dagpleje til børn under 3 år For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 44 V0045 HVOR MEGET DAGINST O 3ÅR start 66, manglende data: = 9 eller >=10

30 Spm. A.17: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Daginstitutioner/dagpleje til børn på 3 år og derover For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 43 V0046 HVOR MEGET SK.FRITIDSORD start 68, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Skolefritidsordning For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 88 V0047 HVOR MEGET BESK. ARBLØS start 69, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Beskæftigelse af unge arbejdsløse For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst

31 svarprocent: 90 V0048 HVOR MEGET H.HJÆLP/SYGEP start 70, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Hjemmehjælp/hjemmesygepleje For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 93 V0049 HVOR MEGET PLEJEHJEM start 71, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Plejehjem For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 90 V0050 HVOR MEGET BIBLIOTEK start 72, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.17: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Bibliotek

32 For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 44 V0051 HVOR MEGET KULTUR start 74, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Kultur For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 88 V0052 HVOR MEGET SPORTS/FRITID start 75, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Sport- og fritidsaktiviteter For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 89

33 V0053 HVOR MEGET BYBUSSER start 76, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.17: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Bybusser For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 46 V0054 HVOR MEGET GRØNNE OMRÅD. start 78, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Grønne områder For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 91 V0055 HVOR MEGET GENBRUGSORD. start 79, manglende data: = 9 Spm. A.17 og Spm. B.20: Nedenfor er nævnt nogle forskellige kommunale opgaver. Synes du, at Odense Byråd har brugt for få, tilpas eller for mange penge til følgende opgaver? Genbrugsordninger

34 For få penge Tilpas For mange penge Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 91 V0056 BØRN U 3 ÅR BØR BETALE start 80, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Dagsinstitutioner/dagpleje for børn under 3 år Større andel Som nu Mindre Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 46 V0057 BØRN O 3 ÅR BØR BETALE start 82, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Dagsinstitutioner/dagpleje for børn på 3 år og derover Større andel Som nu Mindre Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 43

35 V0058 SKOLEFRITIDSORDN BØR BET start 84, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Skolefritidsordning Større andel Som nu Mindre Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0059 HJEMMEHJÆLP BØR BETALE start 86, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Hjemmehjælp Større andel Som nu Mindre Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 44 V0060 BIBL.BOGUDLÅN BØR BETALE start 88, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned.

36 Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Bibliotekernes bogudlån Større andel Som nu Mindre Ved ikke Uoplyst svarprocent: 46 V0061 PLADEUDLÅN BØR BETALE start 90, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Bibliotekernes pladeudlån Større andel Som nu Mindre Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 44 V0062 MUSEER BØR BETALE start 92, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Museer Større andel Som nu Mindre

37 Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 45 V0063 SVØMMEHAL BØR BETALE start 94, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Svømmehal Større andel Som nu Mindre Ved ikke Fejlbesvaret Uoplyst svarprocent: 46 V0064 BYBUSSER BØR BETALE start 96, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. A.18: Det diskuteres i den offentlige debat, om brugerne af kommunal service selv bør betale mere, for at skatterne kan sættes ned. Synes du, at brugerne selv burde betale en større eller mindre andel af udgifterne til følgende opgaver? Bybusser Større andel Som nu Mindre Ved ikke Uoplyst svarprocent: 47

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere