Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 2. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Valgundersøgelsen 1979", som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0287). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0287: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-0287, 2. udgave (ved Poul Mortensen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1989 respondenter, 401 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (250 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i januar 1980 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Poul Mortensen og Astrid

3 Bogh Lauritzen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0287: Valgundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV april 1984 Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 1979

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: folketingsvalg 1979; folketingsvalg 1977; partipræference; EF, holdning til; Europaparlamentet; Europaparlamentsvalg 1979; kirkegang; religion; rygevaner; avislæsevaner; økonomisk demokrati; ØD; valgkamp i massemedier. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0287: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-0287, 2. udgave (ved Poul Mortensen og Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1989 respondenter, 401 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (252 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0287. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S287. Studienummer (datasæt): 287. Donor (afleverende instans): Worre, Torben; KU: Institut for Samtidshistorie. Njalsgade 104, DK-2300 København S. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Andersen, Jørgen Goul; Borre, Ole; Glans, Ingemar; (B) Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen; (C) Worre, Torben. (A) AU: Institut for Statskundskab; (B) KU: Institut for Samfundsfag; (C) KU: Institut for Samtidshistorie. (A) Universitetsparken, DK-8000 Århus C.; (B) Rosenborggade 15, DK-1130 København K.; (C) Njalsgade 104, DK-2300 København S. Dataindsamler: Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. Yderligere oplysninger: Journalnummer og ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 1979 blev

8 foretaget i oktober og november Data er indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S i to omnibusser, hvoraf den ene gennemførtes i oktober 1979, umiddelbart efter folketingsvalget d. 23. oktober, mens den anden gennemførtes i november. Undersøgelsens baggrundsoplysninger omfatter IP's læsevaner mht. hverdagsaviser og søndagsaviser, stemmeafgivning ved folketingsvalget d. 23. oktober 1979 og stemmeintention ved et hypotetisk folketingsvalg dagen efter interviewet, ægtefælles beskæftigelse og faders erhverv, samt partitilhørsforhold. Derudover beskæftiger undersøgelsen sig med IP's opfattelse af, hvad der er det vigtigste politiske problem, beslutningsprocessen omkring IP's stemmeafgivning, IP's politiske interesse før valgkampen - specielt i radio og TV - og IP's partipolitiske og regeringsmæssige præferencer. Desuden bliver IP bedt om at placere de politiske partier og en række organisationer på et sympatitermometer, og endelig spørges om IP's holdning til en række synspunkter fra den politiske debat. Datamaterialet omfatter også nogle spørgsmål fra Eurobarometer-serien, der beskæftiger sig med EF-parlamentet og holdningen til Danmarks medlemskab af EF. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Besvarelsesprocenten er Datasættets størrelse: 3192 respondenter; 401 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Materialet betsår af respondenter fra to af Gallups omnibusser, hhv. bus 20 og bus 21. De første 303 variable er fælles for de to omnibusser, medens variablene fra 304 til og med 341 kun er besvaret af respondenter fra bus 20. I disse variable vil respondenter fra bus 21 være kodet uoplyst. Endelig indeholder materialet en række rekodede variable bestilt af primærundersøgerne. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Undersøgelsen gennemførtes som en del af Gallup omnibus (nr. 20 og ). Antallet af spørgsmål i det oprindelige spørgeskema kendes ikke, men det modtagne uddrag er arkiveret i sin helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 11 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og

9 slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. Et stratum i provinsen vil typisk omfatte primærenheder, mens et stratum i hovedstaden typisk vil omfatte 5 sogne. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. Man tager først de store byer fra (Århus, Odense og Ålborg), hvorefter resten af primærenhederne i de 7 områder opdeles på kriteriet by/land. Derefter stratificeres efter dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet deler man primærenhederne op i 4 typer (indre by, ydre by, nord og vest/syd), hvorefter man stratificerer efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfædig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Omnibus 20 blev indsamlet umiddelbart efter folketingsvalget den 23. oktober 1979, medens omnibus 21 blev indsamlet i november samme år. Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor den tid der er afsat til markarbejdet. Undersøgelsen indeholder oplysninger om hvilket besøg, der gav resultat for det enkelte interview. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika er medtaget. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget, samt for at kompensere for eventuelle skævheder i selve stikprøven. Vægtningen indeholder således to komponenter: a) en regionvægt, hvorved der for hver geografisk region foretages en opregning af interviewresultaterne til det antal interviews, der rent teoretisk skulle være gennemført. Herved opnås dels på landsplan en opregning af antallet af gennemførte interviews til det faktiske antal udvalgte, dels en korrektion for geografiske skævheder i fordelingen af non-response procenten.

10 b) en persongruppevægt, hvorved de interviewede personers fordeling på grupper efter urbanisering, køn og alder bringes i overensstemmelse med populationens faktiske fordeling på de samme grupper. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt, hvis værdi for hver respondent er lig med regionvægten gange persongruppevægten (V302). BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Vides ikke. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Data modtoges i Column Binary format. Ved spredningen (med DDAQSP) identificeredes alle ulovlige huller og hulkombinationer med en separat kode, mens det færdige datasæt kun indeholder en kode, hvor alle forekommende illegale huller er samlet. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Nielsen, Hans Jørgen. KU: Institut for Statskundskab. Rosenborggade 15, DK-1130 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Borre, Ole: Den ustadige ligevægt - forskydninger i de danske partiers vælgerstyrke. Politica, Årg. 13, pp ; 1981; (2) Borre, Ole et al. Efter vælgerskredet. Analyser af folketingsvalget Politica, Aarhus, 190 pp. 1983; (3) Borre, Ole: Ideologi og partivalg i Danmark I Anckar, Dag; Damgaard, Erik og Valen, Henry (eds.): Partier, Ideologier, Väljare, Åbo Akademi; 1982; (4) Nielsen, Hans Jørgen: Electoral Politics and the Corporate System. Scandinavian Political Studies, no. 1; 1982; (5) Nielsen, Hans Jørgen: Danskerne og EF. Økonomi og Politik, nr. 3; 1982; (6) Andersen, Jørgen Goul: Partierne og klasserne - forskydninger i 1970'erne. Økonomi & Politik, nr. 4; 1983; (7) Worre, Torben: Vælgeradfærd Økonomi og Politik, nr. 4, pp ; 1983; (8) Andersen, Jørgen Goul: Kvinder og Politik. Politica; 312 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Herz, Thomas: Attitudes to the Welfare State. Siegen; 1985; (2) Nannestad, Peter: Reactive Voting in Danish General Elections A Revisionist Interpretation. Århus: Aarhus University Press, 207 pp. 1989; (3) Togeby, Lise: Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne. Århus: Politica, 64 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): primær-analyseresultater arkiveret i arkivet. Datasættet indeholder en række konstruerede variable, bestilt af primærundersøgerne og konstrueret af DDA.

11 Referencer til beslægtede studier: Valgdeltagelsen i forbindelse med Folketingsvalget 1979 er desuden belyst i DDA-0328: Vælgerundersøgelse oktober og november 1979, et materiale der indeholder 3971 respondenters svar på Gallups gennemgående spørgsmål, dvs. spørgsmål omkring avislæsning, socio-økonomiske faktorer generelt og deltagelsen i valget oktober Undersøgelsen omfatter data fra omnibusserne 20 til 23. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Civilstanden er angivet i to forskellige variable med følgende kategorisering: 1) ugift/gift/samlevende/tidligere gift og 2) bor alene/gift, bor sammen/fraskilt/separeret/enke, enkemand. Bopæl: urbaniseringsgrad. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Dels: en- eller tofamilieshus/gård/etageejendom/værelse, og dels: ejerbolig/andelsbolig/lejerbolig. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); antal pensionister. Antal voksne (15 år eller derover). Antal børn under 15 år. Antal børn under 2 år, 2-6 år, 7-12 år, år. Antal hjemmeboende børn under 8 år/over 8 år. Respondentens stilling i husstanden er angivet som: husfader, husmoder, anden voksen. Respondentens stilling i husstanden er angivet ved: familieoverhoved, IP selv eller anden person. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; fader: stillingsbetegnelse (eller: kode). Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højeste uddannelsestype påbegyndt. Gallup spørger om respondentens egen og husfaders skoleuddannelse, mens der i Eurobarometer-spørgsmålene oplyses om respondentens alder ved afgang fra skolen eller den sidste læreanstalt. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: politiske interesse; respondenten: identifikation med/præferencer for parti; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu; ægtefælle: politiske præferencer; fader: politiske præferencer. Desuden spørges om partivalg ved Europaparlamentsvalget og holdning til EF. Yderligere spørges om partitilknytning og klassetilhørsforhold. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt. Der spørges om, hvorvidt respondenten betragter sig som tilhørende en religion, og i bekræftende fald hvor stor betydning religionen har for respondenten selv. Varige forbrugsgoder: farve TV; vaskemaskine; køretøjer.

12 Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; ugeaviser, blade ('seriøse'). INDLEDNING Datamaterialet til 'Valgundersøgelsen 1979' blev oprindeligt indsamlet af Gallup Markedsanalyse for en valgforskningsgruppe bestående af Ole Borre, Ingemar Glans, Jørgen Goul Andersen (alle Århus Universitet); Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Torben Worre (alle Københavns Universitet). DDA modtog original-materialet fra Gallup Markedsanalyse i form af en datafil i COLUMN BINARY format, dokumenteret ved Gallups spørgeskema og kodenøgle. Endvidere modtog DDA en datafil i tegn-format fra valgforskningsgruppen ved Århus Universitet indeholdende efterkodede data til flere åbne spørgsmål (spm , spm , spm , spm , spm , spm ) der i den endelige datafil har følgende variabelnumre: V247,V248,V251,V252, V260,V261 og V282. DDA har herefter oparbejdet materialet til såvel OSIRISsom SPSS-format, udarbejdet en maskinlæsbar dokumentation, samt konstrueret et antal rekodede variable bestilt af primærundersøgerne (V342-V401), ligesom DDA har indlagt en række standardvariable (V1-V3). Spredningen af data fra column binary format til tegnformat er foretaget ved hjælp af DDA's spredningsprogram DDAQSP. I denne proces har alle forekommende 'illegale' huller og hulkombinationer i en variabel fået tildelt seperate kodeværdier, således at alle oplysninger fra originalfilen er overført til tegnfilen. Senere er disse fejl-koder i hver variabel samlet til en enkeltkodeværdi, kaldet 'fejlkode'. Studiet består af data fra to af Gallups Omnibusser (hhv. bus 20 og 21 indsamlet i oktober og november 1979), hvor spørgsmålene 109 til 968 er ens for de to omnibusser (V4-V303). Derudover indeholdt bus 20 en række Eurobarometer spørgsmål (spm. E12-E79, V304-V341), hvilket betyder at respondenter fra bus 21 er kodet 'uoplyst' i denne del af studiet. Eurobarometer-spørgsmålene er således placeret umiddelbart efter de gennemgående spørgsmål, hvilket giver følgende variabel-oversigt: V1-V3: DDA's standardvariable (studienummer, sekvensnummer og busnummer). V4-V303: Variable med spørgsmål fælles for bus 20 og 21. V304-V314: Variable med Eurobarometer-spørgsmål. Respondenter fra bus 21 er kodet 'uoplyst'. V342-V401: Rekodede variable bestilt af primærundersøgerne. Missing Data.

13 Fra dataindsamlers side findes kun een type manglende data, nemlig 'uoplyst', der i originalfilen var angivet som blank. I det færdigt oparbejdede materiale findes der ingen blanktegn i datafilen, dvs. at uoplyst er rekodet til en streng af nitaller (hhv. 9,99,999 etc.). Derudover er den tidligere nævnte kategori 'fejlkoder' overalt tildelt koden 8 (hhv. 8,88,888 etc.). På foranledning af valgforskningsgruppen er MD2, så vidt det er muligt, defineret som den første ikke-substantielle kode og MD1 defineret som koden 8 (hhv. 8,88,888 etc.). Nedenstående eksempel viser den typiske brug af missingdata koderne i denne undersøgelse: Eksempel fra V200: 1. helt enig 2. delvis enig 3. hverken enig eller uenig 4. delvis uenig 5. helt uenig 6. ubesvaret (defineret som MD2) 8. fejlkode (defineret som MD1) 9. uoplyst Hvor den første ikke-substantielle kode er lig koden 9 ('uoplyst') er MD2 dog defineret som denne. Referencer m.v KODEBOG Referencenummeret er overalt lig med variabel-nummeret. Referencen til spørgeskemaet findes først i spørgsmålsteksten i hver variabel og angiver tillige kort og kolonnenummer i den oprindelige column-binary fil. Således betyder f.eks. 'spm. 246' at variablen oprindelig befandt sig på kort 2, kolonne 46. Hvor flere spørgsmål har været kodet i samme kolonne, er dette angivet ved et efterstillet bogstav (A,B osv.), ligesom flere spørgsmål spredt fra en og samme kolonne har enslydende spørgsmålsnummer. Hvor et spørgsmål har været kodet i mere end 1 kolonne, er både start og slut kolonne angivet (f.eks. spm ). Filterstrukturen er angivet ved at der efter svarkategorien som filteret er betinget af, er tilføjet den oprindelige interviewer instruks f.eks. 'Gå til spørgsmål nnn (Vnnn)'. Følgende forkortelser er anvendt i denne kodebog: 'Spm.' for spørgsmål, 'ID' for identifikationnummer og 'IP' for interviewperson.

14 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA studienummer Denne variabel har værdien 287 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer Variablen indeholder respondenternes løbenummer indenfor datafilen. V0003 BUSNUMMER start 8 Busnummer Variablen indeholder respondentens tilhørsforhold til henholdsvis bus 20 eller bus respondent fra bus respondent fra bus vægtet antal: 3193 V0004 RESPONDENT ID start 10, bredde : Respondent-identifikation Gallups respondent-identifikation. Læsevaner hverdagsaviser Jeg vil nu spørge Dem om, hvilke aviser og blade De har læst eller set i. Jeg vil bede Dem prøve at huske alle de blade, De har læst eller set i, det gælder også blade, som De ikke selv har købt eller holder, men som De har byttet

15 med andre eller lånt, - og uanset hvor De har læst eller set i dem : Først vil jeg spørge om hverdagsaviser. Hvilke af disse hverdagsaviser har de læst eller set i i går (mandagsinterviews: 'i lørdags'). Det behøver ikke være avisen fra i går, det gælder også, hvis De i går læste i en tidligere udgave, og som sagt også dem, De har byttet med eller lånt af andre. V0005 HV.AVIS AKTUELT start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Aktuelt ikke læst læst V0006 HV.AVIS BERL.TIDENDE start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Berlingske Tidende ikke læst læst vægtet antal: 3193 V0007 HV.AVIS POLITIKEN start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Politiken ikke læst læst

16 vægtet antal: 3193 V0008 HV.AVIS B.T. start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. B.T ikke læst læst V0009 HV.AVIS EKSTRA BLADET start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Ekstra Bladet ikke læst læst V0010 HV.AVIS BØRSEN start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Børsen ikke læst læst vægtet antal: 3193 V0011 HV.AVIS INFORMATION start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinter-

17 views: i lørdags). Vis kort A+B. Information ikke læst læst V0012 HV.AVIS NY KRIST.DAGBLAD start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Det ny Kristeligt Dagblad ikke læst læst V0013 HV.AVIS LAND OG FOLK start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Land og Folk ikke læst læst V0014 HV.AVIS SOCIALIST.DAGBL. start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Socialistisk Dagblad ikke læst læst

18 V0015 HV.AVIS AMTSAVISEN start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Amtsavisen (Randers) ikke læst læst V0016 HV.AVIS DAGBLADET start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Dagbladet (Ringsted) ikke læst læst V0017 HV.AVIS FR.BORG AMTS AV. start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Frederiksborg Amts Avis ikke læst læst V0018 HV.AVIS FYENS ST.TIDENDE start 28

19 : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Fyens Stiftstidende ikke læst læst V0019 HV.AVIS FYNS AMTS AVIS start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Fyns Amts Avis ikke læst læst V0020 HV.AVIS FYNS TIDENDE start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Fyns Tidende ikke læst læst V0021 HV.AVIS HORSENS FOLKEBL. start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Horsens Folkeblad ikke læst

20 læst V0022 HV.AVIS JYDSKE TIDENDE start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Jydske Tidende ikke læst læst V0023 HV.AVIS JYLLANDS-POSTEN start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Jyllands-Posten ikke læst læst V0024 HV.AVIS KOLDING FOLKEBL. start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Kolding Folkeblad ikke læst læst V0025 HV.AVIS LOLL-FAL.FOLKET. start 35

21 : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Lolland-Falsters Folketidende ikke læst læst V0026 HV.AVIS MIDTJYLL. AVIS start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Midtjyllands Avis ikke læst læst V0027 HV.AVIS NÆSTVED TIDENDE start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Næstved Tidende ikke læst læst vægtet antal: 3193 V0028 HV.AVIS SJÆLLANDS TIDEND start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Sjællands Tidende

22 ikke læst læst V0029 HV.AVIS VEJLE AMTS FOLK. start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Vejle Amts Folkeblad ikke læst læst V0030 HV.AVIS VENDS. TIDENDE start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Vendsyssel Tidende ikke læst læst V0031 HV.AVIS VESTKYSTEN start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Vestkysten ikke læst læst V0032 HV.AVIS AALB.STIFTSTID.

23 start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Aalborg Stiftstidende ikke læst læst V0033 HV.AVIS AARH.STIFTSTID. start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Aarhus Stiftstidende ikke læst læst V0034 HV.AVIS ANDET 1 start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Andet ikke læst læst V0035 HV.AVIS ANDET 2 start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Andet 2

24 ikke læst læst V0036 HV.AVIS ANDET 3 start : Hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Andet ikke læst læst V0037 HV.AVIS INGEN LÆST start : hverdagsaviser læst i går (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Ingen hverdagsaviser læst ikke nævnt nævnt Hverdagsavis nummer : Det kan ofte være vanskeligt at huske helt præcist, hvilke aviser man har læst dagen før. (Mandagsinterviews: 'i lørdags'). Især hvis man tilfældigt har læst eller set i flere aviser, man ellers normalt ikke læser, f.eks. hos andre, i venteværelser, på arbejdet eller andre steder. V HV.AV.. AKTUELT start 48

25 : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Aktuelt Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. BERL.TIDENDE start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Berlingske Tidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. POLITIKEN start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Politiken Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst

26 V HV.AV. B.T. start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? B.T. Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. EKSTRA BLADET start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Ekstra Bladet Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. BØRSEN start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Børsen Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst

27 V HV.AV. INFORMATION start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Information Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. NY KRIST.DAGBL. start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Det ny Kristeligt Dagblad Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. LAND OG FOLK start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Land og Folk Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel 5-36.

28 ikke læst læst V HV.AV. SOCIALIST.DAGBL start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Socialistisk Dagblad Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. AMTSAVISEN start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Amtsavisen (Randers) Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. DAGBLADET start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Dagbladet (Ringsted)

29 Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst vægtet antal: 3193 V HV.AV. FR.BORG AMTS AV start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Frederiksborg Amts Avis Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. FYENS ST.TIDEND start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Fyens Stiftstidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. FYNS AMTS AVIS start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller

30 så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Fyns Amts Avis Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. FYNS TIDENDE start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Fyns Tidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. HORSENS FOLKEB. start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Horsens Folkeblad Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. JYDSKE TIDENDE

31 start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Jydske Tidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. JYLLANDSPOSTEN start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Jyllands-Posten Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. KOLDING FOLKEBL start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Kolding Folkeblad Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst

32 V HV.AV. LOLL-FAL.FOLKET start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Lolland-Falsters Folketidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. MIDTJYLL.AVIS start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Midtjyllands Avis Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. NÆSTVED TIDENDE start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Næstved Tidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel 5-36.

33 ikke læst læst V HV.AV. SJÆLLANDS TID. start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Sjællands Tidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. VEJLE AMTS FOLK start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Vejle Amts Folkeblad Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst vægtet antal: 3193 V HV.AV. VENDS.TIDENDE start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Vendsyssel Tidende

34 Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. VESTKYSTEN start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Vestkysten Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. AALB.STIFTSTID. start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Aalborg Stiftstidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. AARH.STIFTSTID. start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B)

35 Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Aarhus Stiftstidende Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. ANDET 1 start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Andet 1 Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. ANDET 2 start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Andet 2 Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V HV.AV. ANDET 3

36 start : Kan De komme i tanke om flere aviser, De læste eller så i går? (Vis kort A+B) Læste De i går andre aviser end dem, der står på kortet? Andet 3 Med 'flere aviser/andre aviser' menes aviser, udover de som er nævnt i variabel ikke læst læst V0070 HVILKEN HV.AV.VIGTIGST start 80, manglende data: = 88 eller >= : Hvis angivet mere end en avis i spm (V5-V69), forsæt her -- ellers gå til næste side. De har altså læst både... og... Hvilken af disse aviser er den vigtigste for Dem, den De nødigst vil undvære? (Kun eet svar) Aktuelt Berlingske Tidende Politiken B.T Ekstra Bladet Børsen Information Det ny Kristeligt Dagblad Land og Folk Socialistisk Dagblad Amtsavisen (Randers) Dagbladet (Ringsted) Frederiksborg Amts Avis Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis Fyns Tidende Horsens Folkeblad Jydske Tidende Jyllands-Posten Kolding Folkeblad Lolland-Falsters Folketidende Midtjyllands Avis Næstved Tidende Sjællands Tidende Vejle Amts Folkeblad Vendsyssel Tidende Vestkysten

37 Aalborg Stiftstidende Aarhus Stiftstidende andet andet andet fejlkode uoplyst svarprocent: 36 vægtet antal: 3194 Læsevaner søndagsaviser V0071 SØND.AV. AKTUELT start 82, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Aktuelt ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 3192 V0072 SØND.AV. BERL.TIDENDE start 83, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Berlingske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 3193

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-275 ------- Datamateriale ------------- DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-166 ------- Datamateriale ------------- Gallup valgundersøgelse januar 1977 ------ ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- DDA-1612 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1990 -------- ---------- -- ------------ ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere