Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Henrik Storm PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet

2 parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), som oprindeligt blev indsamlet af Kræftens Bekæmpelse. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-25076). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-25076: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Primærundersøger: Hans Henrik Storm. DDA-25076, 1. udgave (ved Kim Vexborg og Bodil Stenvig), Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1964 respondenter, 203 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (121 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Kræftens Bekæmpelse, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i Juli, 2009 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse

3 Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Kim Vexborg og Saba Khalaj i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-25076: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Oktober 2011 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den

5 fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes

6 ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at

7 forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2006 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): sundhed og trivsel. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Alkohol; Dagligliv; Familieforhold; Fritidsaktivitet; Helbred; Kost; Livsstil; Overvægt; Rygning; Sundhedsvane; Transport; Trivsel; Ulovlige stoffer (narkotika); Unge. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-25076: 1. udgave (ved Kim Vexborg og Saba Khalaj) Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2006 Primærundersøger: Hans Henrik Storm Donor (afleverende instans): Hans Henrik Storm. Kræftens Bekæmpelse. Strandboulevarden 49, 2100 KØBENHAVN Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Hans Henrik Storm. Kræftens Bekæmpelse. Strandboulevarden 49, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Monitorering af befolkningens sundhedsadfærd foretages for at danne grundlag for målretning og prioritering af forebyggelsesindsatser. De årige er en vigtig aldersgruppe at undersøge, da deres liv er præget af store forandringer, som påvirker livsstilen. Formålet med Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD) er at indhente oplysninger om unges livsstil og dagligdag - herunder fysisk aktivitet, kost, trivsel, familieforhold og brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer. MULD-undersøgelserne repræsenterer en række enkeltstående tværsnitsundersøgelser, der siden år 2000 er gentaget hvert eller hvert

8 andet år. Undersøgelserne er gennemført som spørgeskemaundersøgelser af et tilfældigt udvalg af unge i alderen 16 til 20 år, repræsentativ i forhold til køn og alder. MULD-undersøgelserne er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. I nærværende materiale indgår data fra undersøgelse gennemført i Links til udgivede rapporter kan findes på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside; Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: respondenter; 203 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 203 spørgeskemaspørgsmål/tests; 203 heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Seks tværsnitsstudier med mindre ændringer i spørgeskemaet. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Unge i alderen år. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Stratificeret ift. køn og alder. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Udsendelse af rykkerbreve til unge der ikke havde besvaret. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og STATA. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER

9 Referencer til beslægtede studier: trend-studier. DDA-23746: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2000 DDA-25072: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2001 DDA-25073: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2002 DDA-25074: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), 2003 DDA-25075: Monitorering af unges livsstil og dagligdag (MULD), MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Religiøs baggrund, sprog der tales i hjemmet. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; fader: stillingsbetegnelse (eller: kode); moder: stillingbetegnelse (eller: kode). Herunder respondentens aktuelle skolegang. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; fader: højest opnåede eksamen; moder: højest opnåede eksamen. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, Fra Hans Henrik Storm, Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, modtog DDA en datafil i SAS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (25076) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre

10 Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V10 er filtreret af V9, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V9. Kodebogens opbygning Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3-V8 Spørgsmål om dig selv V9-V46 Spørgsmål daglige aktiviteter V47-V79 Spørgsmål om tobaksrygning V80-V110 Spørgsmål om øl, vin og spiritus V111-V126 Spørgsmål om stoffer V127-V146 Spørgsmål om krop og helbred V147-V162 Spørgsmål om trivsel V163-V203 Spørgsmål om din familie KODEBOG Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. Sådan udfylder du spørgeskemaet 1) Brug kun et sort eller blå kuglepen. 2) Læs hvert enkelt spørgsmål og alle svarkategorier igennem før du svarer og vær opmærksom på, om du må sætte ét eller flere krydser. 3) Markér det spørgsmål, der passer bedst til din mening.

11 4) Hvis du laver en fejl eller skifter mening, fylder du bare den forkerte boks helt ud og markerer den nye boks. 5) Nogle spørgsmål er lettere at besvare end andre. Hvis du er i tvivl, sætter du kryds i den kasse, der passer bedst til dig. Er der spørgsmål, du ikke kan eller ønsker at besvare, går du videre til næste spørgsmål. 6) Når du er færdig, er det vigtigt, at du returnerer hele hæftet i vedlagte svarkuvert, også selvom der eventuelt er spørgsmål, du er sprunget over HUSK, at det ikke er en test. Vi er interesserede i at høre din mening og du skal kun give de svar, som du synes beskriver din opfattelse af dig selv bedst. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 1 til 1964) af respondenter. Først nogle spørgsmål om dig selv -- V0003 KØN start 10 Spm. 1: Køn % antal kode

12 Pige Dreng V0004 ALDER start 11 Spm. 2: Alder % antal kode år år år år år V0005 GÅR DU I SKOLE start 12, manglende data: = 9 Spm. 3: Går du i skole, er under uddannelse eller andet? (sæt kun ét X) Jeg går i skole/er under uddannelse - Gå til spm. 4 (V7) Jeg laver noget andet - Gå til spm. 5 (V9) Uoplyst svarprocent: 98 V0006 NUVÆR. UDD.RETNING start 13, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V6 Spm. 4: Hvis du går i skole, er under uddannelse eller står i lære, hvilken skole eller uddannelse går du så på? (sæt kun ét X) Grundskole ( klasse) Alm. folkeskole

13 Privatskole Efterskole Gymnasial uddannelse Alm. gymnasium Hf Handelsgymnasium (Hh/Hhx) Teknisk gymnasium (Htx) Erhvervsuddannelse Grundforløb på teknisk skole (f.eks. teknologi og kommunikation, fra jord til bord) Grundforløb på Handelsskole (f.eks. HG) I lære (f.eks. elektriker, murer eller datamatiker) eller i skolepraktik på Teknisk skole I lære på Handelsskole (f.eks. salgsassistent eller dekoratør) eller i skolepraktik på Handelsskole Landsbrugsuddannelse Social- og sundhedsskolerne Social- og sundhedsuddannelserne Videregående uddannelse Kort videregående uddannelse, under 3 år (f.eks. laborant, markedsføringsøkonom, installatør eller produktionsteknolog) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (f.eks. sygeplejerske, diplomingeniør, folkeskolelærer, socialrådgiver eller pædagog) Lang videregående uddannelse, over 4 år (f.eks. læge, gymnasielærer, civilingeniør eller biolog) Andet (f.eks. produktionsskole): Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0007 ANDEN UDD. - HVAD start 16, bredde 64, tekstfelt FILTER: V6 Spm. 4: Hvis du går i skole, er under uddannelse eller står i lære, hvilken skole eller uddannelse går

14 du så på? (sæt kun ét X) Variablen lister andre uddannelser. FILTER: 1 Gå til spørgsmål 6 (V9) V0008 BESKÆFT. IKKE SKOLE start 80, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6 Spm. 5: Hvis du ikke går i skole eller er igang med en uddannelse, hvad laver du så? (gælder ikke fritidsarbejde) (sæt kun ét X) Erhversarbejde Arbejdsløs/under aktivering Langtidssygemeldt Soldat. værnepligtig eller på kontrakt Under revalidering eller lignende Andet, f.eks. sabbatår Uoplyst Irrelevant svarprocent: 19 Daglige aktiviteter Stillesiddende aktiviteter V0009 VED COMPUTEREN start 82, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)...? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Ved computeren - det gælder uanset hvad du laver ved computeren. timer pr. dag

15 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (365) V0010 VED COMPUTEREN, MINUT start 84, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)...? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Ved computeren - det gælder uanset hvad du laver ved computeren. minutter pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (638) V0011 MED AT SE TV/DVD start 86, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)...? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Med at se tv medregn DVD/video, spil fx playstation mm. timer pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (263) V0012 MED AT SE TV/DVD, MINUT start 88, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)...? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Med at se tv medregn DVD/video, spil fx playstation mm. minutter pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (769) V0013 STILLESIDDENDE start 90, bredde 2, manglende data: = 99

16 Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)...? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Andre stillesiddende aktiviteter, som at sidde og snakke, læse, spille klaver mm. timer pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (280) V0014 STILLESIDDENDE, MINUT start 92, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 6: Hvor meget af din fritd bruger du på en normal dag (medregn lektielæsning)...? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på den givne aktivitet. Angiv kun hele tal) Andre stillesiddende aktiviteter, som at sidde og snakke, læse, spille klaver mm. minutter pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (918) FILTER: 2 Hvis du ikke har arbejde eller fritidsarbejde, gå til spørgsmål 8 (V21) Arbejde V0015 TIM. UGE, ANSTR. ARB start 94, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Meget anstrengende fysisk aktivitet som f.eks. tunge løft, bære tunge ting, bygge eller gravearbejde. timer pr. uge Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (585) V0016 TIM. UGE, JÆVNT FYSISK

17 start 96, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Jævn fysisk aktivitet som at løfte eller bære lette ting. timer pr. uge Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (504) V0017 TIM. UGE, SIDDENDE start 98, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor lang tid bruger du normalt pr. uge på følgende typer arbejde (medregn IKKE lektielæsning)? (Besvar hver linje. Svar 0 timer, hvis du normalt aldrig bruger tid på det givne arbejde. Angiv kun hele antal timer) Stillesiddende arbejde, f.eks. ved arbejdsbord eller computer. timer pr. uge Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (647) V0018 GENS. ARB.TIMER. UGE start 100, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 7a: Hvor mange timer arbejder du i alt i gennemsnit pr. uge? timer pr. uge Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (457) Transport Disse spørgsmål handler om, hvordan du transportere dig fra sted til sted f.eks. til arbejde, skole, fritidsaktiviter osv. V0019 SIDS. UGE CYKLET, DAGE start 102, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage...

18 a: Cyklet? Dage pr. uge Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (277) V0020 SIDS. UGE GÅET, DAGE start 104, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? Dage pr. uge Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (361) V0021 SIDS. UGE KØRT, DAGE start 106, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) Dage pr. uge Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (217) V0022 SIDS. UGE CYKLET, TIME start 108, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? Timer pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (911) V0023 SIDS. UGE GÅET, TIME start 110, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? Timer pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (860) V0024 SIDS. UGE KØRT, TIME

19 start 112, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) Timer pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (681) V0025 SIDS. UGE CYKLET, MIN. start 114, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... a: Cyklet? Minutter pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (634) V0026 SIDS. UGE GÅET, MIN. start 116, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... b: Gået? Minutter pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (773) V0027 SIDS. UGE KØRT, MIN. start 118, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor tit har du de sidste 7 dage... c: Kørt? (f.eks. med bil, bus, tog, motorcykel eller lignende) Minutter pr. dag Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (666) V0028 INT. TRANSP. SKOLE/ARB start 120, manglende data: = 9 Spm. 8a: Hvordan opfatter du normalt din gåeller cykeltur?

20 Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig Uoplyst svarprocent: 94 FILTER: 3 Hvis du ikke går i skole eller er i gang med anden uddannelse, gå til spørgsmål 10 (V31) Skole og uddannelse V0029 ANT. IDRÆTST. SKOLE start 121, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 9: Hvor mange idrætstimer har du normalt pr. uge i skolen eller på anden uddannelse? (hele tal) timer pr. uge (kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (465) V0030 INT. AF SKOLEIDRÆT start 123, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V29 Spm. 9a: Hvordan opfatter du normalt idrætstimerne? Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får

21 dig til at blive specielt forpustet eller svedig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 50 Fritidsaktiviteter V0031 TIM/UGE FYS. AKT. FRI. start 125, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 10: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) timer per uge (kun hele tal) Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (212) V0032 ALDRIG TID FYSK FRITID start 127, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31 Spm. 10: Hvor lang tid bruger du normalt per uge på fysisk aktivitet i fritiden - alt fra dans og skateboard til idræt i en klub og konkurrencesport? (medregn ikke din fysiske aktivitet på arbejde, ved transport og idræt i skolen) Bruger normalt aldrig tid på fysisk aktivitet i fritiden - gå til spørgsmål 11 (V34) Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 18 V0033 INT. FYS. AKT. FRITID start 129, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V31

22 Spm. 10a: Hvordan opfatter du den fysiske aktivitet, du normalt laver i fritiden? Anstrengende fysisk aktivitet, som får dig til at blive meget forpustet eller svedig Jævn fysisk aktivitet, som får dig til at blive lettere forpustet eller en smule svedig Let fysisk aktivitet, som ikke får dig til at blive specielt forpustet eller svedig Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0034 SELV. FYS. AKT. HALVÅR start 131, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvis vi ser på det sidste halve år, hvad ville du så sige passer bedst som beskrivelse af dine fysiske aktiviteter i fritiden? (sæt max. ét X) Jeg træner hårdt og dyrker konkurrenceidræt regelmæssigt og flere gange om ugen. (f.eks. konkurrencesvømmer, håndbold/fodbold på konkurrenceplan) jeg dyrker motionsidræt eller har tungt arbejde mindst 4 timer pr. uge. (f.eks. motionsløb, styrketræning, aerobic 1-2 gange ugentligt, tungt bygge- eller gravearbejde) Jeg spadsere, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer pr. uge. (transport til og fra skole/arbejde) Jeg bruger tiden på at læse, se fjernsyn, spille computer eller anden stillesiddende beskæftigelse Uoplyst svarprocent: 99 V0035 GRUND IDRÆT - KAM.SKAB start 132, manglende data: = 9

23 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Kammeratskabet Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 87 V0036 GRUND IDRÆT - KONKURRE start 133, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Konkurrencen Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 86 V0037 GRUND IDRÆT - TABE SIG start 134, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) For at tabe mig Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 87 V0038 GRUND IDRÆT - AFSTRESS start 135, manglende data: = 9

24 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Afstresning Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 86 V0039 GRUND IDRÆT - PROFESS. start 136, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) For at blive professionel Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 85 V0040 GRUND IDRÆT - SELVTIL. start 137, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det styrker selvtilliden Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 87 V0041 GRUND IDRÆT - VELVÆRE

25 start 138, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Oplevelse af velvære Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 87 V0042 GRUND IDRÆT - ER IN start 139, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det er "in" Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 85 V0043 GRUND IDRÆT - ER SUNDT start 140, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Det er sundt Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 88 V0044 GRUND IDRÆT - ER SJOVT

26 start 141, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Fordi det er sjovt Stor betydning Nogen betydning Slet ingen betydning Uoplyst svarprocent: 87 V0045 DYRKER SLET IKKE IDRÆT start 142 Spm. 12: Hvad er de væsentligste grunde til, at du dyrker idræt? (besvar hver linie) Jeg dyrker slet ikke idræt/motion % antal kode Ikke nævnt Nævnt V0046 KUN. TÆNKE BEVÆG. SIG ME start 143, manglende data: = 9 Spm. 13: Kunne du tænke dig at bevæge dig mere, end du gør i dag? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 Tobaksrygning

27 V0047 RYGER DU start 144, manglende data: = 9 Spm. 14: Ryger du? (sæt kun ét X) Ja, hver dag gå til næste spm. (V49) Ja, mindst én gang om ugen gå til spm. 16 (V50) Ja, men sjældnere end hver uge gå til spm. 16 (V50) Nej - gå til spm. 19 (V55) Uoplyst svarprocent: 99 V0048 ANT. CIGAR. RYGE DGL. start 145, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 15: Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? Ryger ikke cigaretter hver dag cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter eller derover Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0049 FORSØGT AT HOLDE OP start 147, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47

28 Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Ja, jeg har forsøgt at holde op Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 26 V0050 FORS. NEDSÆTTE FORBRUG start 149, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Ja, jeg har forsøgt at nedsætte tobaksforbruget Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 26 V0051 IKKE FORSØGT AT STOPPE start 151, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 16: Har du inden for det seneste år forsøgt at holde op med at ryge eller at nedsætte dit tobaksforbrug? (gerne flere X) Nej Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant

29 svarprocent: 27 V0052 VIL GERNE HOLDE OP start 153, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 17: Vil du gerne holde op med at ryge? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0053 HAR PLANER OM RYGESTOP start 155, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47 Spm. 18: Har du konkrete planer om at holde op med at ryge? (sæt kun ét X) Ja, inden for den kommende måned Ja, om 1-6 måneder Ja, længere ude i fremtiden Nej, jeg har ikke planer om at holde op med at ryge Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 FILTER: 4 Gå til spørgsmål 22 (V58) V0054 HAR TIDLIGERE RØGET start 157, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V47

30 Spm. 19: Har du røget tidligere? (sæt kun ét X) Ja, men jeg holdt op for mindre end 12 måneder siden Ja, men jeg holdt op for mere end 12 måneder siden Ja, men jeg har bare røget nogle få gange Nej, jeg har aldrig røget gå til spørgsmål 22 (V59) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0055 ANT. CIGAR. RØG DGL. start 159, manglende data: >=10 FILTER: V54 Spm. 20: Hvor mange cigaretter røg du dagligt? (sæt kun ét X) Røg ikke cigaretter hver dag cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter cigaretter eller derover Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0056 ALDER VED RYGESTART start 161, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V54 Spm. 21: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen? år Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (11) 100 = Irrelevant (1428)

31 V0057 ALDRIG RØGET 1 GANG UGE start 164, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V54 Spm. 21: Hvor gammel var du, da du begyndte at ryge mindst én gang om ugen? Har aldrig røget mindst en gang om ugen Husker ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 De næste spørgsmål besvares af alle V0058 NOGENS. PRØV. VANDPIBE start 166, manglende data: = 9 Spm. 22: Har du nogensinde røget vandpibe? Nej Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Ja, ryger det mindst en gang om ugen Ja, ryger hver dag Uoplyst svarprocent: 99 V0059 NOGENS. PRØV. SNUS SKRÅ start 167, manglende data: = 9 Spm. 23: Har du nogensinde prøvet snus/skrå? Nej Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Ja, tager det mindst en gang om ugen Ja, tager det hver dag Uoplyst

32 svarprocent: 99 V0060 BRUGER NIKOTINTYGGE start 168, manglende data: = 9 Spm. 24: Bruger du nikotintyggegummi? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0061 BRUGER NIKOTINPLAST start 169, manglende data: = 9 Spm. 25: Bruger du nikotinplaster? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0062 BRUGER NIKOTINPRÆP. start 170, manglende data: = 9 Spm. 26: Bruger du andre nikotinpræparater fra apoteket? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0063 MOR RYGER start 171, manglende data: = 9 Spm. 27: Ryger din...? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende

33 familiemedlemmer, sætter du X i "Har ikke") a: Mor Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0064 STEDMOR RYGER start 172, manglende data: = 9 Spm. 27: Ryger din...? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i "Har ikke") b: Stedmor Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0065 FAR RYGER start 173, manglende data: = 9 Spm. 27: Ryger din...? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i "Har ikke") c: Far Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0066 STEDFAR RYGER

34 start 174, manglende data: = 9 Spm. 27: Ryger din...? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i "Har ikke") d: Stedfar Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0067 MINDST EN SØSKENDE RYGER start 175, manglende data: = 9 Spm. 27: Ryger din...? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i "Har ikke") e: Mindst en af dine søskende Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0068 KÆRESTE/SAMLEVER RYGER start 176, manglende data: = 9 Spm. 27: Ryger din...? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i "Har ikke") f: Kæreste/samlever/ægtefælle Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 97

35 V0069 BEDSTE VEN RYGER start 177, manglende data: = 9 Spm. 27: Ryger din...? (Ét X i hver linie. Hvis du ikke har følgende familiemedlemmer, sætter du X i "Har ikke") g: Bedste ven eller veninde Ja Nej Har ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0070 UDS. PAS.RYG. SKOLE start 178, manglende data: = 9 Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Din skole/uddannelsesinstitution Ja Nej Kommer der ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0071 UDS. PAS.RYG. ARBEJDE start 179, manglende data: = 9 Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Din arbejdsplads Ja Nej Kommer der ikke Uoplyst

36 svarprocent: 96 V0072 UDS. PAS.RYG. FRIT.ARB. start 180, manglende data: = 9 Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Dit fritidsarbejde Ja Nej Kommer der ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0073 UDS. PAS.RYG. HJEMMET start 181, manglende data: = 9 Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Dit hjem Ja Nej Kommer der ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0074 UDS. PAS.RYG. SPORTSHAL start 182, manglende data: = 9 Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Idrætsklubber/sportshaller Ja Nej Kommer der ikke

37 Uoplyst svarprocent: 96 V0075 UDS. PAS.RYG. CAFEER start 183, manglende data: = 9 Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Caféer Ja Nej Kommer der ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0076 UDS. PAS.RYG. RESTAUR. start 184, manglende data: = 9 Spm. 27a: Er du udsat for passiv rygning på nogle af følgende steder: (ét X i hver linie.) Restauranter Ja Nej Kommer der ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0077 RYGER, SANDS. LUNGEKR. start 185, manglende data: = 9 Spm. 28: Forestil dig at du i fremtiden ryger en pakke cigaretter hver dag. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, at du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X) 1. En pakke cigaretter hver dag

38 Slet ikke sandsynligt Meget sandsynligt Uoplyst svarprocent: 99 V0078 IKKE RYG., SAN. LUNGEK start 186, manglende data: = 9 Spm. 28: Forestil dig at du i fremtiden ikke ryger overhovedet. Hvor stor sandsynlighed mener du så, der er for, at du udvikler lungekræft i løbet af dit liv? (sæt kun ét X) 2. Overhovedet ikke ryger Slet ikke sandsynligt Meget sandsynligt Uoplyst svarprocent: 99 V0079 VIL DU RYGE OM 1 ÅR start 187, manglende data: = 9 Spm. 28: Tror du at du vil ryge om et år? (sæt kun ét X) 3. Tror du at du vil ryge Slet ikke sandsynligt Meget sandsynligt Uoplyst svarprocent: 98

39 Øl, vin og spiritus V0080 GENSTANDE, MANDAG start 190, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Mandag genstande Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (165) V0081 GENSTANDE, TIRSDAG start 193, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Tirsdag genstande Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (170) V0082 GENSTANDE, ONSDAG start 196, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Onsdag genstande Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (168)

40 V0083 GENSTANDE, TORSDAG start 199, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Torsdag genstande Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (167) V0084 GENSTANDE, FREDAG start 202, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Fredag genstande Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (134) V0085 GENSTANDE, LØRDAG start 205, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Lørdag genstande Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (142) V0086 GENSTANDE, SØNDAG start 208, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100

41 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Søndag genstande Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (192) V0087 DRIK. SLET IKKE ALKOHOL start 188 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Drikker slet ikke alkohol - gå til spørgsmål 36 (V111) Se note: 1 % antal kode Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode V0088 DRIK. ALK. IKKE SIDS UGE start 189 Spm. 29: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? (HUSK: Kun hele tal, - rund op, hvis det er nødvendigt. Skriv 0 hvis du ikke drak øl/vin/hedvin/spiritus den pågældende dag) Drikker alkohol, men drak ikke i sidste uge Se note: 1 % antal kode Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode

42 V0089 DEBUTALDER ALKOHOL start 211, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V87 Spm. 30: Hvor gammel var du, da du første gang drak en hel øl, et glas vin? år Variablen er kodet i intervallet fra 0 til = Uoplyst (280) 100 = Irrelevant (168) V0090 DEBUTALDER FULDSKAB start 214, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V87 Spm. 31: Hvor gammel var du, da du første gang var fuld? år Variablen er kodet i intervallet fra 2 til = Uoplyst (359) 100 = Irrelevant (168) V0091 HAR ALDRIG VÆRET FULD start 217, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V87 Spm. 31: Har aldrig været fuld Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0092 ANT. DRUKKET SIDS. 30 DG start 219, manglende data: = 9 eller >=10

43 FILTER: V87 Spm. 32: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket øl, vin eller spiritus? (sæt kun ét X) gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 V0093 ANT. ALM ØL 30 DAGE start 221, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V87 Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) a: Drukket alm. øl? gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 78 V0094 ANT. STÆRK ØL 30 DAGE start 223, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V87 Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) b: Drukket stærk øl?

44 gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 74 V0095 ANT. VIN 30 DAGE start 225, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V87 Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) c: Drukket vin? gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 76 V0096 ANT. ALKO.SODA. 30 SAGE start 227, manglende data: >=10 FILTER: V87 Spm. 33: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du: (ét X i hver linje) d: Drukket sodanvandsprodukter med alkohol (f.eks. Barcardi Breezer, Smirnoff ice)? gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25073 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2002 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25074 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2003 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Sådan udfylder du spørgeskemaet

Sådan udfylder du spørgeskemaet Sådan udfylder du spørgeskemaet 1) Brug kun en sort eller blå kuglepen. 2) Læs hvert enkelt spørgsmål og alle svarkategorier igennem før du svarer og vær opmærksom på, om du må sætte ét eller flere krydser.

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere