Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Personalepolitisk undersøgelse, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Personalepolitisk undersøgelse, 2009, som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-24860). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-24860: Personalepolitisk undersøgelse, Primærundersøger: AKF - Anvendt KommunalForskning. DDA-24860, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Christian Bilde Andersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3022 respondenter, 96 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (72 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af AKF - Anvendt KommunalForskning, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i september 2010 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af

3 denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Christian Bilde Andersen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-24860: Personalepolitisk undersøgelse, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2011 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle

5 kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable.

6 Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi

7 DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Personalepolitisk undersøgelse, 2009 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejdsmotivation; Arbejdspladsforhold; Fagforeningsmedlemskab; Jobskifte; Ledelsesansvar; Lederegenskab; Offentlig ansættelse; Privat ansættelse; Stillingskategori; Tilfredshed med arbejde; Uddannelsesbaggrund. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-24860: Personalepolitisk undersøgelse, Primærundersøger: AKF - Anvendt KommunalForskning. DDA-24860, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Christian Bilde Andersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (3022 respondenter, 96 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (72 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Ulf Hjelmar. AKF - Anvendt KommunalForskning. Købmagergade 22, 1150 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): AKF - Anvendt KommunalForskning. Købmagergade 22, 1150 KØBENHAVN K. Dataindsamler: Userneeds A/S. Jens Kofoeds Gade 1 1. sal, 1268 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Baggrund for undersøgelsen

8 'Personalepolitisk undersøgelse, 2009' er den Personalepolitisk Messe, som blev afholdt i januar På messen præsenterede Personalepolitisk Forum en række af de indsatser, som gøres i kommuner og regioner for at skabe arbejdspladser, hvor medarbejderne trives. AKF har i samarbejde med Personalepolitisk Forum udarbejdet en række analyser, der skal medvirke til at højne kvaliteten af den personalepolitiske diskussion på messen. Analyserne fokuserede på tre hovedområder: - Hvor stor er medarbejdertilfredsheden, og hvad er fokusområderne for den overordnede personalepolitik? - Hvad er attraktivt ved at arbejde i den offentlige sektor? - Hvad driver de offentlige ansatte? Analyserne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalt og regionalt ansatte gennemført i Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): enheder i oprindelig stikprøve; enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 3022 respondenter; 96 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 19 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Udvælgelsesprocedurer: Respondenter ansat i en eller anden stilling i det offentlige blev udvalgt fra Userneed A/S' Danmarkspanel.. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: Internetbaseret. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk.

9 Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Ulf Hjelmar. AKF - Anvendt KommunalForskning. Købmagergade 22, 1150 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Vrangbæk, Karsten: Personalepolitisk undersøgelse Værdier og motivation blandt ansatte på kommunale og regionale arbejdspladser. AKF Notat; 62 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn. Bopæl: Regionens navn. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING Undersøgelsen 'Personalepolitisk undersøgelse, 2009' har til formål at undersøge, hvordan medarbejderne vægter forskellige værdier på de regionale og kommunale arbejdspladser og hvad der motiverer de samme medarbejdere. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i september 2010 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. I dette studie er nummereringen af spørgsmålene foretaget som nummereringen i den originale datafil. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data

10 I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med en former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 3022) af respondenter. Baggrundsvariable

11 V0003 KØN start 10 Hvad er dit køn? Kvinde Mand V0004 ALDER start 11, bredde 2 Hvor gammel er du? Variablen er kodet i intervallet V0005 ALDER KATEGORISERET start 13 Hvor gammel er du? Under 18 år år år år V0006 REGION start 14 Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Udlandet Ved ikke

12 V0007 ANSAT OFFENTIGE/PRIVATE start 15 Spm. 1: Er du ansat i Det offentlige Det private erhvervsliv En organisation (NGO) Andet V0008 HVILKEN DEL OFFENTLIGT start 16 Spm. 2: Hvilken del af det offentlige er du ansat i? Kommune Region Staten Anden del af det offentlige Personalepolitik i det offentlige Denne undersøgelse er den del af regionernes og kommunernes indsats for at skabe arbejdsplader, hvor medarbejderne trives. Resultaterne af denne undesøgelse, som Anvendt Kommunalforskning er ansvarlig for, vil blive fremlagt på Personalepolitisk Messe i januar 2010 og brugt af parterne bag messen til at skabe attraktive arbejdspladser i regioner og kommuner. Først har vi nogle baggrundsspørgsmål... V0009 STILLINGSBETEGNELSE start 17

13 Spm. 3: Hvilken stillingsbetegnelse beskriver bedst dit job? Administration og ledelse (ikke HK-ansat) Administrativ medarbejder (HK-ansat) Dagplejer Ergoterapeut/Fysioterapeut el.lign Husassistent Jordemoder Læge (onkl. overlæge, reservelæge m.m.) Lægesekretær Lærer Pædagog/pædagogmedhjælper el.lign. på daginstitution Pædagog/pædagogmedhjælper el.lign på døgninstitution Rengøringsassistent Socialrådgiver SOSU-medarbejder. SOSU-assistent, SOSU-konsulent el.lign Specialarbejder, gartner, brolægger el.lign Sygeplejerske Teknisk service Andet Ingen af ovenstående V0010 HAR LEDELSESANSVAR start 19, bredde 1 Spm. 4: Har du ledelsesansvar i dit nuværende job? Ved ledelsesansvar forstås at andre referer direkte til dig, at du indstiller eller forhandler lokalløn eller varetager ansættelse og afskedigelse af personale. V0011 HAR TILLIDSERHVERV start 20 Spm. 5: Har du et tillidserhverv - enten som tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller medarbejderrepræsentant i

14 SU/MED el.lign? Ja Nej V0012 MEDLEM FAGFORENING start 21 Spm. 6: Er du medlem af en fagforening? Hvilken? F AC (DJØF, Dansk Magisterforening, IDA etc.) BUPL Danmarks Lærerforening (Lærernes Centralorganisation) Danske Fysioterapeuter Dansk Metalarbejderforbund Dansk Socialrådgiverforening Dansk Sygeplejeråd DJØF Ergoterapeutforeningen FOA Gymnasieskolernes Lærerforening HK Kristelig Fagforening Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogisk Landsforbund Anden fagforening Nej, jeg er ikke medlem af en fagforening Ved ikke V0013 UDDANNELSE start 23 Angiv venligst din seneste afsluttede uddannelse Grundskoleuddannelse (fx folkeskole og realskole) Erhvervsuddannelse (fx EUD) Almen gymnasial uddannelse

15 (fx gymnasium og HF) Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) Videregående uddannelse (op til 2 år) Videregående uddannelse (2-4 4½ år) Videregående uddannelse (5 år eller mere) Andet Personalepolitiske forhold De næste spørgsmål handler om dit arbejde og din arbejdssituation... V0014 TILFREDS ANSAT ARBEJDER start 24 Spm. 7: Hvor tilfreds er du overordnet med at være ansat der, hvor du arbejder? Overordentlig tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ikke særlig tilfreds Slet ikke tilfreds V0015 ANBEF. STIL. ARB.PLADS start 25 Spm. 8: Ville du på basis af dine erfaringer anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? Helt bestemt Højst sandsynligt Rimelig sandsynligt Sandsynligvis ikke

16 Bestemt ikke V0016 SAMARBEJDE M. KOLLEGAER start 26 Spm. 9a: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Samarbejdet med dine kolleger Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0017 FORHOLDET NÆRM. LEDER start 27 Spm. 9a: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Forholdet til din nærmeste leder Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0018 TRYGHED I ANSÆTTELSEN start 28 Spm. 9a: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Tryghed i ansættelsen

17 Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0019 INDFLYDELSE EGET ARBEJDE start 29 Spm. 9a: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Din indflydelse på eget arbejde Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0020 AFVEKSLINGEN I ARBEJDET start 30 Spm. 9a: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Afvekslingen i arbejdet Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0021 NÅ ARB.OPGAVER AFSAT TID

18 start 31 Spm. 9a: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Muligheden for at nå dine arbejdsopgaver inden for den afsatte tid Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0022 LEVERE GOD SERVICE/KVAL. start 32 Spm. 9b: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Muligheden for at levere en god service/kvalitet Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0023 SAML. LØN INKL. PENSION start 33 Spm. 9b: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Din samlede løn inklusive pension Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt

19 Dårligt Ved ikke V0024 MÆNGDEN AF ANSVAR start 34 Spm. 9b: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Den mængde ansvar du har Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0025 FYSISKE ARBEJDSMILJØ start 35 Spm. 9b: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads? Dit fysiske arbejdsmiljø som fx lys, støj og arbejdsstilling, løft mv Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0026 PSYSISKE ARBEJDSMILJØ start 36 Spm. 9b: Hvordan vil du vurdere følgende forhold på din arbejdsplads?

20 Dit psykiske arbejdsmiljø fx omgangstonen og stressniveauet Særdeles godt Meget godt Godt Rimeligt Dårligt Ved ikke V0027 SAMARBEJDET MED KOLLEGER start 37 Spm. 10a: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Samarbejdet med dine kolleger Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0028 FORHOLD NÆRMESTE LEDER start 38 Spm. 10a: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Forholdet til din nærmeste leder Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

21 V0029 TRYGHED I ANSÆTTELSEN start 39 Spm. 10a: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Tryghed i ansættelsen Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0030 INDFLYDELSE EGET ARBEJDE start 40 Spm. 10a: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Din indflydelse på eget arbejde Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0031 AFVEKSLINGEN I ARBEJDET start 41 Spm. 10a: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Afvekslingen i arbejdet Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt

22 Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0032 MULIGHED NÅ ARB.OPGAVER start 42 Spm. 10a: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Muligheden for at nå dine arbejdsopgaver inden for din afsatte tid Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0033 MULIGHED LEV GOD SERVICE start 43 Spm. 10b: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Muligheden for at levere en god service/kvalitet Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0034 SAMLEDE LØN INKL PENSION start 44 Spm. 10b: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads?

23 Din samlede løn inklusive pension Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0035 MÆNGDEN AF ANSVAR start 45 Spm. 10b: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Den mængde ansvar du har Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0036 FYSISKE ARBEJDSMILJØ start 46 Spm. 10b: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Dit fysiske arbejdsmiljø som fx lys, støj og arbejdsstilling, løft mv Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke

24 V0037 PSYKISKE ARBEJDSMILJØ start 47 Spm. 10b: Hvor vigtige er de følgende forhold for dig på din arbejdsplads? Dit psykiske arbejdsmiljø fx omgangstonen og stressniveauet Særdeles vigtigt Meget vigtigt Ret vigtigt Lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke V0038 GLAD FOR AT GÅ PÅ ARB. start 48 Spm. 11a: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg er glad for at gå på arbejde Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0039 ARB.PL. SOC/PERS. HENSYN start 49 Spm. 11a: Hvor enig er du i følgende udsagn? Min arbejdsplads tager sociale og personlige hensyn, fx ved sygdom og kriser Meget enig Enig

25 Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0040 MULIGHED KOMPETENCEUDV. start 50 Spm. 11a: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg har mulighed for kompetence udvikling (kurser, sidemandsoplæring etc.) så jeg kan udvikle mig selv og min faglighed Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0041 BETYD. KOMPETENCEUDVIK. start 51 Spm. 11a: Hvor enig er du i følgende udsagn? Min kompetenceudvikling har betydet at jeg kan løse mine arbejdsopgaver mere effektivt Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0042 HAR NØDV. KOMPETENCE start 52 Spm. 11a: Hvor enig er du i følgende udsagn?

26 Jeg har de nødvendige redskaber og kompetencer til at kunne udføre et godt stykke arbejde Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0043 INDFLYDELSE EGET ARBEJDE start 53 Spm. 11b: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg har indflydelse på mit arbejde og det fremmer min trivsel? Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0044 BALANCE ARB.LIV/PRIVAT start 54 Spm. 11b: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg har en god balance i forholdet mellem arbejdsliv og familie/fritid Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke

27 V0045 SYGEFRAVÆR PGA. ARBEJDE start 55 Spm. 11b: Hvor enig er du i følgende udsagn? Jeg har indenfor det sidste år haft meget sygefravær på grund af mit arbejde Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0046 INDSATS FREMME LIGESTIL. start 56 Spm. 11b: Hvor enig er du i følgende udsagn? Min arbejdsplads gør stor indsats for at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget uenig Ved ikke V0047 ARB.PLADS GODT OMDØMME start 57 Spm. 11b: Hvor enig er du i følgende udsagn? Min arbejdsplads har generelt et godt omdømme Meget enig Enig Hverken eller Uenig

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-14578 --------- Datamateriale -------------

DDA-14578 --------- Datamateriale ------------- DDA-14578 --------- Datamateriale ------------- Social differentiering i nutidige samfund - tilfældet Aalborg, ------ --------------- - -------- ------- - --------- -------- 2004 (COMPAS) ---- --------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere