DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-20299 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Søren Østergaard og Karina Amtkjær Schrøder PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Værdier i hverdagen og måske for resten af livet', 2006, som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af Søren Østergaard og Karina Amtkjær Schrøder. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-20299). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-20299: Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, Primærundersøgere: Søren Østergaard og Karina Amtkjær Schrøder. DDA-20299, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (368 respondenter, 141 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (92 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af Søren Østergaard og Karina Amtkjær Schrøder, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i oktober 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-20299: Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV MARTS 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Efterskole; Efterskoleophold; Fremtidsplan; Kirkegang; Kirkeligt arbejde; Kirkeligt miljø; Kristent værdigrundlag; Kristne unge; Religiøs holdning; Spejder; Tilknytning til kirke. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-20299: Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, Primærundersøgere: Søren Østergaard og Karina Amtkjær Schrøder. DDA-20299, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen. Odense, Dansk Data Arkiv datafil (368 respondenter, 141 variable) med tilhørende maskinlæsbar dekumentation (92 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Karina Amtkjær Schrøder. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Peter Bangs Vej 1D, 3, 2000 Frederiksberg. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Søren Østergaard; Karina Amtkjær Schrøder. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Peter Bangs Vej 1D, 3, 2000 Frederiksberg. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen 'Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006' er en undersøgelse af efterskoleopholdets betydning for det selvbiografiske projekt, tro og tilknytning til kirken. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik forsker i børn og unges livsvilkår, spiritualitet og trospraksis. I samarbejde med en række efterskoler med et kristent værdigrundlag har centret undersøgt betydningen af et efterskoleophold. Særligt ønskes belyst, hvordan efterskolens kristne værdigrundlag har betydning for eleverne i skolens hverdag, samt om eleverne igennem efterskoleopholdet oplever at have fået en særlig ballast med sig videre i livet. Undersøgelsen er baseret på interviews med tidligere elever på en række skoler med en større spørgeskemaundersøgelse blandt 368 elever fra 16 forskellige efterskoler, som dimitterede i Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 368 respondenter; 141 variable pr. respondent.

8 Det arkiverede studies fuldstændighed: 50 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Elever fra 16 forskellige efterskoler med et kristent værdigrundlag. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. 368 tidligere elever på efterskoler med et kristent værdigrundlag. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner - men det anbefales kraftigt at konsultere donor før anvendelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Karina Amtkjær Schrøder. Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik. Peter Bangs Vej 1D, 3, 2000 Frederiksberg. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Østergård, Søren; Schrøder, Karina Amtkjær: Værdier i hverdagen - og måske resten af livet. 192 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn. Fødested: Hvor respondenten voksede op. INDLEDNING 'Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006' blev oprindelig indsamlet og gennemført af Søren Østergaard og Karina Amtkjær Schrøder.

9 DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i oktober 2006 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til dette OSIRIS datasæt, således at retningslinjerne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data KODEBOG I det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 3 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 368 af respondenter).

10 V0003 RESPONDENT NUMMER start 9, bredde 4, manglende data: = 9999 Løbenummer Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (1) Lidt indledende data V0004 KØN start 13 Spm. 1: Hvad er dit køn? % antal kode Kvinde Mand V0005 HVOR VOKSEDE OP start 14, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvor voksede du op? I en by med under 500 indbyggere I en by med omkring /indbyggere I en by med omkring indbyggere I en by med omkring indbyggere I København, Århus. Aalborg eller Odense Uoplyst svarprocent: 98 V0006 TILKNYT. KIRKEN start 15, manglende data: = 9

11 Spm. 3: Har din opvækst været præget af aktiv tilknytning til kirken - jævnlig kirkegang, deltagelse i kirkeligt børnearbejde, spejderarbejde eller lignende? Som familie var vi aktive i en kirke Jeg var aktiv i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, men min familie kom ikke fast i kirken Min familie var aktiv i kirken, men jeg havde ikke kontakt til kirken Jeg er vokset op i et hjem, hvor vi havde meget lidt kontakt til kirken Uoplyst svarprocent: 99 Efterskole - hvorfor og hvor længe? ---- V0007 PRØVE NOGET ANDET start 16, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 1. Jeg havde lyst til at prøve noget andet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0008 DET GJORDE MAN BARE start 17, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 2. Det gjorde man bare

12 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0009 FINDE NYE VENNER start 18, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 3. Jeg ville finde nye venner Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0010 FORÆLDRE SYNES DET start 19, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 4. Mine forældre synes, det var en god idé Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0011 FAMILIETRADITION start 20, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 5. Det er en familietradition Ikke nævnt Nævnt

13 Uoplyst svarprocent: 97 V0012 SØSKENDE PÅ EFTERSKOLE start 21, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 6. Mine søskende havde gået på efterskole Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0013 STØRRE UDFORDRINGER start 22, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 7. Jeg ville have større udfordringer end dem jeg fik på min tidligere skole Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0014 SVÆRT VED AT FØLGE MED start 23, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 8. Jeg havde svært ved at følge med i min tidligere klasse Ikke nævnt Nævnt

14 Uoplyst svarprocent: 97 V0015 DÅRLIG INDFLYDELSE start 24, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 9. Venner hjemmefra havde dårlig indflydelse på mig, og derfor ville jeg væk hjemmefra Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0016 KOMME VÆK FRA FORÆLDRE start 25, manglende data: = 9 Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 10. Jeg havde brug for at komme væk fra mine forældre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 97 V0017 EFTERSKOLE ANDEN GRUND start 26, bredde 120, tekstfelt Spm. 4: Jeg tog hovedsageligt på efterskole, fordi 11. Andet: Variablen indeholder en liste over grunden til, at respondenten tog på efterskole. Blank = Uoplyst/Irrelevant (307) V0018 KRISTENT VÆRDIGRUNDLAG

15 start 146, manglende data: = 9 Spm. 5: Var du klar over, at skolen havde et kristent værdigrundlag, inden du påbegyndte dit ophold? Ja Nej Husker jeg ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0019 VALG AF EFTERSKOLE start 147, manglende data: = 9 Spm. 6: Havde det betydning for dit valg af efterskole, at skolen havde et kristent værdigrundlag? Ja Delvist Nej Mine forældre valgte skolen Husker ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0020 ANTAL ÅR PÅ EFTERSKOLE start 148, manglende data: = 9 Spm. 7: Hvor mange år var du i alt på efterskole - også selvom du måske skiftede efterskole undervejs? år år år Uoplyst svarprocent: 99 Spørgsmål omkring betydningen af dit efterskoleophold

16 V0021 BEDRE OMGÅS ANDRE start 149, manglende data: = 9 Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 1. Jeg blev bedre til at omgås andre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0022 BEDRE FORSTÅ ANDRE start 150, manglende data: = 9 Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 2. Jeg blev bedre til at forstå unge med en anden baggrund end min egen Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0023 LÆRTE AT KLARE MIG SELV start 151, manglende data: = 9 Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 3. Jeg lærte at klare mig selv uden mine forældre Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

17 svarprocent: 99 V0024 SIGE EGEN MENING start 152, manglende data: = 9 Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 4. Jeg lærte at sige min mening Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0025 DYGTIGERE BOGLIGE FAG start 153, manglende data: = 9 Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 5. Jeg blev dygtigere til boglige fag Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V0026 PRÆGET SKOLENS VÆRDIER start 154, manglende data: = 9 Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 6. Jeg blev præget af skolens kristne værdier Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

18 svarprocent: 99 V0027 UDVIK. NYE VENSKABER start 155, manglende data: = 9 Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 7. Jeg udviklede nye venskaber Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 99 V0028 UDBYTTE ANDET start 156, bredde 100, tekstfelt Spm. 8: Når du tænker tilbage, hvad var så dit primære personlige "udbytte" ved at gå på efterskole 8. Andet Variablen indeholder en liste over primært udbytte. Blank = Uoplyst/irrelevant (331) V0029 FREMTIDSPLANER start 256, manglende data: = 9 Spm. 9: Oplevede du, at dit efterskoleophold betød en ændring i de fremtidsplaner, du på forhånd havde overvejet f.eks. i forhold til valg af uddannelse? I høj grad I nogen grad Slet ikke, gå til spm. 11 (V32) Husker ikke, gå til spm. 11 (V32) Uoplyst svarprocent: 99

19 V0030 FREMTIDSPLANER ANDET start 257, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V29 Spm. 10: Hvis ja, hvordan? Jeg blev mere bevidst om, hvad jeg gerne ville Jeg opdagede nye sider af mig selv, som jeg gerne ville udforske Jeg fik mod til at udleve mine drømme Jeg blev styrket fagligt Jeg blev påvirket af mine venners valg Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 48 V0031 FREMTIDSPLANER HVAD start 259, bredde 100, tekstfelt FILTER: V29, V30 Spm. 10: Hvis ja, hvordan? Andet: Variablen indeholder en liste over ændring i fremtidsplaner. Blank = Uoplyst/irrelevant (349) "Kristne indslag" i løbet af efterskoleopholdet "Spol lige tilbage" - spørgsmål vedrørende dig og de "kristne indslag" i løbet af efterskoleopholdet. Først lidt om "dit religiøse" udgangspunkt V0032 SELVOPFATTELSE start 359, manglende data: = 9 Spm. 11: Hvordan var din "religiøse" selvopfattelse, da du begyndte i skole?

20 Jeg forstod mig selv som en "overbevist" kristen, der ikke stillede spørgsmåltegn ved det, jeg havde hørt om kristent liv og lære Jeg forstod mig selv som kristen men oplevede også, at jeg havde mange spørgsmål Jeg var ikke afklaret omkring, hvad jeg troede på, men forstod mig selv som positivt søgende i forhold til den religiøse dimension i livet Det religiøse spillede ingen væsentlig rolle i mit liv, og jeg brugte ikke tid på at overveje det Andet Uoplyst svarprocent: 99 V0033 SELVOPFATTELSE ANDET start 360, bredde 140, tekstfelt FILTER: V32 Spm. 11: Hvordan var din "religiøse" selvopfattelse, da du begyndte i skole? Andet: Variablen indeholder en liste over religiøs selvopfattelse. Blank = Uoplyst/irrelevant (348) V0034 OPLEVELSE AF KIRKEN start 500, manglende data: = 9 Spm. 12: Hvordan var din oplevelse af kirken, inden du kom på efterskole? Meget relevant og meningsfyldt Nogenlunde relevant og meningsfyldt Sjældent relevant og meningsfyldt Ved ikke Husker ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0035 OPLEV. KRISTENDOMMEN start 501 Spm. 13: Hvad var din oplevelse af kristendommen, inden du

21 kom på efterskole? % antal kode Meget relevant og meningsfyldt Nogenlunde relevant og meningsfyldt Sjældent relevant og meningsfyldt Ved ikke Husker ikke V0036 KIRKELIGT BØRNEARBEJDE start 502, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvordan vil du karakterisere din deltagelse i kirkeligt børne-og ungdomsarbejde, spejder, gudstjenester m.v. inden du kom på efterskole? Jeg deltog 1 eller flere gange om ugen Jeg deltog 1-2 gange om måneden Jeg deltog 1-2 gange på et halvt år Jeg deltog et par gange om året eller sjældnere Jeg deltog ikke Der var ikke noget kirkeligt børnearbejde hvor jeg boede Husker ikke Uoplyst svarprocent: 100 Efterskolens "kristne indslag" Din oplevelse af efterskolens "kristne indslag", da du på skolen V0037 KRISTNE ARRANGEMENTER start 503 Spm. 15: Hvad syntes du om de daglige "kristne arrangementer" såsom andagt, morgensang m.v.? % antal kode Det var rigtig godt - jeg så frem til disse arrangementer

22 Det var ok, men jeg lagde ikke specielt megen vægt på indholdet Det var bare noget, jeg gik med til uden at tænke mere over det De var kedelige og uden relation til min hverdag som ung Husker ikke V0038 DIALOG OMKRING TEMAER start 504 Spm. 16: Var der mulighed for dialog omkring de temaer, som blev bragt frem i forbindelse med de daglige "kristne arrangementer"? % antal kode Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke V0039 SNAKKEDE MED VENNER start 505, manglende data: = 9 Spm. 17: Snakkede du efterfølgende med dine venner om de temaer, der blev behandlet i forbindelse med de daglige "kristne arrangementer"? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0040 INDLÆG FRA ELEVERNE start 506, manglende data: = 9 Spm. 18: Medvirkede eleverne med f.eks. indlæg til de daglige "kristne arrangementer"?

23 Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0041 SÆTTE ORD PÅ start 507, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvilket udbytte fik du af de daglige "kristne arrangementer"? 1. Det hjalp mig til at sætte ord på, hvad jeg troede på (Sæt max. 2 krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0042 ÅNDELIGE OPLEVELSER start 508, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvilket udbytte fik du af de daglige "kristne arrangementer"? 2. Det gav mig "åndelige oplevelser"? (Sæt max. 2 krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0043 FÆLLES OM NOGET start 509, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvilket udbytte fik du af de daglige "kristne arrangementer"?

24 3. Det gav mig en følelse af at være fælles om noget (Sæt max. 2 krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0044 KRISTNE TRO EJ RELEVANT start 510, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvilket udbytte fik du af de daglige "kristne arrangementer"? 4. Det gav mig en fornemmelse af, at den kristne tro ikke var relevant i mit liv (Sæt max. 2 krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0045 INTET UDBYTTE start 511, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvilket udbytte fik du af de daglige "kristne arrangementer"? 5. Jeg oplevede intet udbytte - det var bare noget, der skulle overstås (Sæt max. 2 krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 96 V0046 UDBYTTE VED IKKE start 512, manglende data: = 9

25 Spm. 19: Hvilket udbytte fik du af de daglige "kristne arrangementer"? 6. Ved ikke (Sæt max. 2 krydser) Ikke nævnt Nævnt Udokumenteret kode Uoplyst svarprocent: 96 V0047 UDBYTTE ANDET start 513, bredde 200, tekstfelt Spm. 19: Hvilket udbytte fik du af de daglige "kristne arrangementer"? Andet Variablen indeholder en liste over, hvilket andet udbytte respondenten fik af de daglige "kristne arrangementer". Blank = Uoplyst (324) V0048 SNAKKEDE MED LÆRERNE start 713, manglende data: = 9 Spm. 20: Snakkede du med lærerne om tro, kristenliv eller åndelige oplevelser? Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0049 SNAKKEDE MED VENNER start 714, manglende data: = 9 Spm. 21: Snakkede du med dine venner om tro, kristenliv eller åndelige oplevelser?

26 Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0050 FRIVILLIGE ARRANGEMENTER start 715, manglende data: = 9 Spm. 22: Deltog du i frivillige arrangementer som f.eks. aftensang eller lovsangsaftener? Ja, meget ofte Ja, ofte Ja, af og til Sjældent Jeg deltog ikke, gå til spm. 24 (V58) Vi havde ingen frivillige arrangementer, gå til spm. 24 (V58) Husker ikke, gå til spm. 24 (V58) Uoplyst svarprocent: 99 V0051 SÆTTE ORD PÅ TRO start 716, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 23: Hvis ja, hvorfor deltog du i de frivillige arrangementer? 1. Fordi det hjalp mig til at sætte ord på, hvad jeg tror på? (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73

27 V0052 GAV ÅNDELIGE OPLEVELSER start 718, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 23: Hvis ja, hvorfor deltog du i de frivillige arrangementer? 2. Fordi det gav mig "åndelige oplevelser" (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0053 FORDI VENNER DELTOG start 720, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 23: Hvis ja, hvorfor deltog du i de frivillige arrangementer? 3. Fordi mine venner gjorde det? (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0054 FØLELSE AF FÆLLESSKAB start 722, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 23: Hvis ja, hvorfor deltog du i de frivillige arrangementer? 4. Fordi det gav en følelse af at være fælles om noget? (Sæt max. to krydser)

28 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0055 BRUG FOR MIN HJÆLP start 724, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 23: Hvis ja, hvorfor deltog du i de frivillige arrangementer? 5. Fordi der var brug for min hjælp (f.eks. til power points, musik)? (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0056 HUSKER IKKE start 726, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 23: Hvis ja, hvorfor deltog du i de frivillige arrangementer? 6. Husker ikke? (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0057 DELTOG VED IKKE

29 start 728, bredde 100, tekstfelt FILTER: V56 Spm. 23: Hvis ja, hvorfor deltog du i de frivillige arrangementer? Andet Variablen indeholder en liste over andre grunde til at deltage i frivillige arrangementer. Blank = Uoplyst/irrelevant (333) V0058 FORSKEL PÅ ELEVER start 828, manglende data: = 9 Spm. 24: Oplevede du, at der på skolen blev gjort forskel på de elever, der erklærede sig som kristne og de, der ikke gjorde det? Ja helt bestemt Delvist Nej, gå videre til spm. 26 (V61) Uoplyst svarprocent: 100 V0059 FORSKELSBEHANDLING start 829, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V58 Spm. 25: Hvordan oplevede du, at denne forskelsbehandling kom til udtryk? Lærerne havde andre forventninger til de kristne elever Lærerne brugte mere tid på de kristne elever Lærerne brugte mere tid på de "ikke-kristne" elever De "ikke-kristne" blev af lærerne set som "ofre", som skulle omvendes De "ikke-kristne" blev af eleverne set som "ofre". som skulle omvendes De "ikke-kristne" blev ikke inddraget i elevfællesskabet på samme måde som de kristne elever Andet

30 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0060 FORSKELSBEH. ANDET start 831, bredde 200, tekstfelt FILTER: V58, V59 Spm. 25: Hvordan oplevede du, at denne forskelsbehandling kom til udtryk? Andet: Variablen indeholder en liste over anden forskelsbehandling. Blank = Uoplyst/irrelevant (337) V0061 PRESSET TIL TRO start 1031, manglende data: = 9 Spm. 26: Følte du, at de andre elever pressede dig til at tro og mene noget andet end det, du egentlig stod for og troede på? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0062 PÅTAGE DIG HOLDNINGER start 1032, manglende data: = 9 Spm. 27: Følte du at det var nødvendigt at påtage dig holdninger, som du ikke selv kunne stå inde for, hvis du ville være en del af fællesskabet? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke Uoplyst svarprocent: 99

31 V0063 LÆRERE PRESSEDE TIL TRO start 1033 Spm. 28: Følte du, at lærerne pressede dig til at tro og mene noget andet det, du egentlig stod for og troede på? % antal kode Ofte Af og til Sjældent Aldrig Husker ikke V0064 RELIGIØS UDVIKLING start 1034, manglende data: = 9 Spm. 29: På hvilken måde vil du beskrive den udvikling, du gennemgik i forhold til tro/den religiøse dimension i dit liv, mens du var elev på efterskolen? Jeg blev mere grundfæstet i den tro, jeg allerede havde Jeg blev mere skeptisk/spørgende i forhold til den tro, jeg allerede havde Jeg gik fra at definere mig som "kristen" til "ikke-troende" Jeg gik fra at definere mig selv som "ikke-troende" til at forstå mig selv som "kristen" Jeg gik fra at definere mig selv som "søgende" til "kristen" Jeg vedblev med at definere mig som "ikke troende" Jeg vedblev med at definere mig selv som "en ikke-afklaret søgende" Uoplyst svarprocent: 98 Hvis du under dit efterskoleophold forstod dig selv som "kristen" bedes du besvare følgende spørgsmål - ellers gå videre til spm. 32 (V74) V0065 LETTERE AT VÆRE KRISTEN start 1035, manglende data: >=10 FILTER: V32

32 Spm. 30: Oplevede du, at det var lettere at være kristen på efterskolen vurderet i forhold til den "skole- og fritidsvirkelighed", du kom fra? Ja Nej, gå til spm. 32 (V74) Jeg gik på en kristen friskole, og oplevede derfor ikke den store forskel, gå til spm. 32 (V74) Ved ikke, gå til spm. 32 (V74) Irrelevant svarprocent: 73 V0066 PERSONLIG ANDAGT start 1037, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V65 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 1. Fordi der på efterskolen var afsat tid til f.eks. personlig andagt (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0067 DELE KRISTENTLIV MED start 1039, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V65 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 2. Fordi der var mennesker i min hverdag, som jeg kunne dele mit kristenliv med (Sæt max. to krydser)

33 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0068 SNAKKE MED MENNESKER start 1041, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V65 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 3. Fordi jeg havde nogle mennesker, som var gode at snakke med (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0069 KRISTNE FORBILLEDER start 1043, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V65 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 4. Fordi jeg havde nogle gode kristne forbilleder (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0070 REGNSKAB FOR TRO start 1045, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V65

34 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 5. Fordi jeg ikke oplevede hele tiden at skulle stå til regnskab for min tro (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0071 KRISTNE RITUALER start 1047, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V65 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 6. Fordi hverdagslivet indeholdt kristne ritualer (morgensang, andagt, gudstjeneste) (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 41 V0072 ANDRE ELEVER KRISTNE start 1049, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V65 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 7. Fordi størstedelen af de andre elever var kristne (Sæt max. to krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant

35 svarprocent: 41 V0073 EFTERSKOLEOPHOLD ANDET start 1051, bredde 100, tekstfelt FILTER: V32, V65 Spm. 31: Hvis ja, hvorfor? 8. Andet Variablen indeholder en liste over andre grunde til, at det var lettere at være kristen på efterskolen. Blank = Uoplyst/irrelevant (364) Livet efter efterskolen Spørgsmål vedrørende livet efter efterskolen V0074 MERE FOKUS PÅ VALG start 1151, manglende data: = 9 Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 1. Mere fokus på, hvordan man som ung håndterer de mange valg, man stilles overfor i hverdagen (Sæt evt. flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0075 FOKUS UNG KRISTEN start 1152, manglende data: = 9 Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 2. Mere fokus på, hvordan man som ung kristen håndterer de

36 mange valg, man stilles overfor i hverdagen (Sæt evt. flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0076 UDLÆGNING KRISTENDOMMEN start 1153, manglende data: = 9 Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 3. Mere fokus på en udlægning af kristendommen, der relaterer sig til den virkelighed, man står i (Sæt evt. flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0077 PERSONLIG RELIGIØST start 1154, manglende data: = 9 Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 4. Mere fokus på, hvordan man udvikler en personlig religiøsitet, der holder udenfor en efterskolesammenhæng (Sæt evt. flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0078 SYN PÅ IKKE-KRISTNE

37 start 1155, manglende data: = 9 Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 5. Et mere positivt syn på de "ikke-kristne", som efter efterskolen skulle blive en del af min hverdag (Sæt evt. flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0079 SAVNEDE IKKE NOGET start 1156, manglende data: = 9 Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 6. Der var ikke noget, jeg savnede (Sæt evt. flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 95 V0080 SAVNEDE VED IKKE start 1157, manglende data: = 9 Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 7. Ved ikke (Sæt evt. flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

38 svarprocent: 95 V0081 SAVNEDE ANDET start 1158, bredde 100, tekstfelt Spm. 32: Når du i dag ser tilbage på dit efterskoleophold, er der så noget, du savnede i forhold til at lette overgangen til livet efter efterskolen? 8. Andet Variablen indeholder en liste over andet, som respondenten savnede i forhold til efterskoleopholdet. Blank = Uoplyst (346) V0082 ENGAGEREDE LÆRER start 1258, manglende data: = 9 Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 1. Lærerne var i højere grad engagerede i den enkelte Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0083 VÆRE SIG SELV start 1259, manglende data: = 9 Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 2. Der var plads til, at den enkelte i højere grad kunne være sig selv Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98

39 V0084 AFPRØVE NYE SIDER start 1260, manglende data: = 9 Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 3. Der var mulighed for at afprøve nye sider af sig selv Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0085 RESPEKTFULDE ELEVER start 1261, manglende data: = 9 Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 4. Eleverne var mere respektfulde i forhold til hinanden Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0086 EJ PLADS FORSKELLIGHED start 1262, manglende data: = 9 Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 5. Der var ikke plads til forskellighed Ikke nævnt

40 Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0087 BAGTALELSE/UDELUKKELSE start 1263, manglende data: = 9 Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 6. Der var meget bagtalelse og udelukkelse fra det sociale fællesskab Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0088 EJ UNIKT OG ANDERLEDES start 1264, manglende data: = 9 Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 7. Efterskoleopholdet var ikke "unikt" og anderledes Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 98 V0089 ANDEN OPLEVELSE start 1265, bredde 100, tekstfelt Spm. 33: I lyset af dine senere erfaringer fra såvel uddannelsesverdenen som arbejdslivet, hvordan oplevede du så, at efterskoleopholdet var "unikt" og anderledes? 8. Andet

41 Variablen indeholder en liste over andre oplevelser af efterskoleopholdet. Blank = Uoplyst (340) Hvis du i forbindelse med, at du forlod skolen forstod dig selv som kristen, bedes du besvare følgende spørgsmål - ellers gå til spm. 40 (V109). V0090 UNDERVISNING EJ KRISTEN start 1365, manglende data: = 9 FILTER: V32 Spm. 34: Begyndte du efter efterskolen i en undervisningseller jobsammenhæng, hvor hovedparten ikke var kristne? Ja Nej, gå til spm. 37 (V101) Uoplyst svarprocent: 73 V0091 MILJØ IKKE KRISTNE start 1366, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90 Spm. 35: Var det svært at være i en klasse eller på en arbejdsplads, hvor hovedparten ikke var kristne? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Slet ikke noget problem, gå til spm. 37 (V101) Husker ikke, gå til spm. 27 (V101) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 61 V0092 INTET TILFÆLLES start 1368, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor?

42 1. Jeg havde ikke noget tilfælles med klassekammerater/ kolleger (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0093 KUNNE EJ SNAKKE M/VENNER start 1370, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 2. Jeg kunne ikke snakke med klassekammerater/kolleger om, hvad jeg oplevede som kristen (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0094 SVÆRT V.AT VÆRE MIG SELV start 1372, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 3. Jeg havde svært ved at være mig selv sammen med klassekammerater/kolleger (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28

43 V0095 EJ FORHOLD T.FESTKULTUR start 1374, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 4. Jeg kunne ikke forholde mig til mine klassekammerater/ kollegers festkultur (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0096 KUNNE EJ STÅ INDE FOR start 1376, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 5. Jeg oplevede, at jeg gjorde ting, som jeg ikke rigtig kunne stå inde for (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0097 UREALISTISK FORVENTNING start 1378, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 6. Jeg havde urealistiske forventninger til, hvad jeg som kristen kunne udrette

44 (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0098 KRÆVEDE TILVÆNNING start 1380, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 7. Det krævede tilvænning at blive en del af livet udenfor efterskolen (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0099 TOG TID AT FÅ VENNER start 1382, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 8. Det tog tid at få venner i min nye skole-/arbejdssammenhæng (Sæt max. tre kryds) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 29 V0100 SVÆRT ANDET

45 start 1384, bredde 100, tekstfelt FILTER: V32, V90, V91 Spm. 36: Hvis ja, hvorfor? 9. Andet Variablen indeholder en liste over andre grunde til, at det var svært. Blank = Uoplyst/irrelevant (361) V0101 KIRKELIGT FÆLLESSKAB start 1484, manglende data: >=10 FILTER: V32 Spm. 37: Valgte du at blive en aktiv del af et kirkeligt fællesskab eller kirkelig børne- og ungdomsorganisation efter efterskolen? Ja Ja, men jeg kom sjældent Jeg kunne ikke finde et relevant fællesskab selvom jeg søgte, gå til spm. 40 (V109) Nej, gå til spm. 40 (V109) Husker ikke, gå til spm. 40 (V109) Irrelevant svarprocent: 72 V0102 VANSKELIGT FÆLLESSKAB start 1486, manglende data: >=10 FILTER: V32, V101 Spm. 38: Var det vanskeligt at blive en del af det kirkelige fællesskab? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Slet ikke, gå til spm. 40 (V109) Husker ikke, gå til spm. 40 (V109) Irrelevant

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere