Evaluering af VUC VUC-kursister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af VUC VUC-kursister"

Transkript

1 Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Indledning Formål med undersøgelsen Målgruppe Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsens datagrundlag Beskrivelse af de deltagende respondenter Databehandling Kursisternes valg af VUC og kursisttype Sammenfatning Tilfredshed med niveau og undervisning Sammenfatning Indflydelse: Muligheder og udbytte Sammenfatning Vejledning: Muligheder og udbytte Sammenfatning Videre uddannelse på VUC: Brobygning mellem avu og hf Avu ernes vurdering af videre uddannelse på VUC Hf ernes vurdering af videre uddannelse på VUC Sammenfatning Benchmarking af VUC er Forskelle i vilkår Forskelle i praksis Regional tilfredshed Regionalt udbytte Sammenfatning Bilag 1 Spørgeskema hf-kursister Bilag 2 Spørgeskema avu-kursister Bilag 3 Frekvenstabeller

3 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 1 1 Sammenfatning DMA har gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister i december Undersøgelsen er gennemført ved udlevering af spørgeskemaer på udvalgte hold på de fem VUC er (København, Storstrøm, Fyn, Fredericia og Thy-Mors), som indgår i den samlede evaluering af VUC foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut. Ved hjælp af besøgene på de udvalgte hold er der opnået en svarprocent på 78%, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Der opnået i alt 1164 besvarelser på de fem VUC ere. Generelt kan der identificeres et kontinuum gående fra den målrettede kursist til con amore kursisten. Den målrettede kursist er typisk en yngre hf er, som har flere fag og dermed også flere timer end gennemsnittet, og som går på hf med henblik på fremtidig uddannelse. Den målrettede kursist har herudover et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet, arbejder ikke på fuld tid og har ofte et andet modersmål end dansk. Con amore kursisten deltager derimod i højere grad på VUC for egen interesses skyld og er overrepræsenteret blandt avu erne. De er ældre kursister og i højere grad veluddannede og i fuldtidsstillinger end gennemsnittet for VUC ere. Undersøgelsen viser et generelt højt tilfredshedsniveau. Både når det vurderes på forskellige parametre og samlet, når kursisterne spørges, om de vil anbefale VUC til andre. Således er mellem 84% og 98% af kursisterne tilfredse med lærerens evner, mens mellem 94% og 95% er tilfredse med stemningen på holdet. 90% ville anbefale VUC til andre. De målrettede kursister vurderer både muligheder for og udbyttet af indflydelsen på VUC et mere positivt end andre kursister. Samtidig benytter de sig også i højere grad end con amore kursister af indflydelsen. Samlet set bruger 29% af de kursister, som mener at have indflydelsesmuligheder, ikke disse muligheder. De der omvendt anvender mulighederne, gør det typisk gennem diskussioner på holdene.

4 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 2 38% af samtlige kursister oplyser, at de ikke har haft kontakt med en vejleder, selvom dette ellers er et krav for at kunne starte på VUC. De der har haft kontakt oplyser, at de i vejledningsspørgsmål bruger vejlederen, mens de i fagspecifikke spørgsmål bruger læreren. De målrettede kursister har i højere grad kontakt til vejlederen, men er til gengæld mere utilfredse med udbyttet af vejledningen end de øvrige kursister. Det gælder også udbyttet af vejledningen i forbindelse med et eventuelt skift af uddannelse. Når det gælder videre uddannelse er kendskabet mindre hos a- vu erne, som også i mindre grad har planer om at fortsætte uddannelse. Omvendt gælder for de målrettede af avu erne (modsat con amore kursisterne) og hf erne, at de i højere grad har kendskab til mulighederne og i højere grad har planer om at fortsætte på uddannelse. Endelig kan der observeres visse forskelle mellem de fem deltagende VUC er i alle disse forhold. Således kan det konstateres, at hf erne i Thy-Mors og i København er endnu mere målrettede end hf erne på de tre andre VUC er. Omvendt er avu erne i Thy-Mors i endnu højere grad end de øvrige deltagende avu ere præget af at være con amore kursister.

5 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 3 2 Indledning 2.1 Formål med undersøgelsen Evaluering af VUC DMA/Research (DMA) har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister på VUC. Spørgeskemaundersøgelse er en del af en større evaluering af Voksenuddannelsescentrene i Danmark (VUC), som udarbejdes af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Formålet med evalueringen af VUC er at vurdere VUC ernes arbejde for at udvikle kursisternes studiemæssige, erhvervsrelaterede og personlige kompetencer samt at analysere de konkrete effekter af uddannelsen, som de kommer til udtryk i kursisternes arbejds- /studiesituation og muligheder efter afsluttet VUC-uddannelse. Todelt formål Nærværende spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursisterne spiller en væsentlig rolle i den samlede evaluering af VUC. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er todelt: For det første at belyse forskellige aspekter af tilfredshed med kurserne og afdække kursisternes forventninger til VUC set i forhold til deres intentioner/formål med at deltage. For det andet at perspektivere VUC ernes udsagn om egen praksis, som de beskrives i selvevalueringsrapporterne. Formålet er dermed at blive i stand til at vurdere, om VUC erne gør det, de siger, de gør set med kursisternes øjne. 2.2 Målgruppe Fem VUC er Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen er kursister fra de fem VUC er, der er i fokus i den samlede evaluering: VUC Storstrøm (Næstved, Fakse og Nykøbing F) VUC Fredericia (Fredericia) VUC Fyn (Middelfart, Odense, Søndersø, Fåborg, Svendborg og Munkebo/Nyborg) VUC Thy-Mors (Thisted og Nykøbing Mors) Københavns VUC (Nørrebro, Vesterbro, Amager og Gasværksvej)

6 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 4 På hver af de fem VUC er blev der desuden udvalgt en række undervisningssteder, som blev inddraget i undersøgelse. Disse er angivet i parentes ovenfor. Målgruppens spændvidde Undersøgelsen omfatter kursister fra både almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseseksamen (hf). Der er således tale om en stor spændvidde i fagudbuddet, hvad angår både fagområde og niveau. Det betyder endvidere, at der er tale om en relativ bred målgruppe, som dels varierer i forhold til uddannelsesmæssig baggrund, men også i forhold til alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, formål med uddannelsen og antallet af ugentlige undervisningstimer på VUC. Forskellighed i forudsætninger og mål Således er VUC-kursisterne kendetegnet ved meget forskellige forudsætninger og mål for at deltage i undervisningen. Det har derfor været vigtigt, at spørgeskemaundersøgelsen sætter projektgruppen i stand til at vurdere indflydelse af kursisternes profil i forhold til tilfredshed og opfattelse af uddannelsen for yderligere at kunne vurdere, om VUC er i stand til at imødekomme ønsker og behov for alle kursistprofiler. Den store variation i målgruppen for undersøgelsen har dermed stillet store krav til stikprøvens sammensætning. Parametre for repræsentativitet Med udgangspunkt i ovenstående er der tilstræbt en rimelig repræsentativ fordeling på følgende parametre: avu og hf fagene indenfor de enkelte VUC er. enkeltfag og fuldt studium aften- og daghold hold- og værkstedsundervisning Hensynstagen til disse fem parametre formodes også at have sikret repræsentativitet i forhold til uddannelsesmæssig baggrund, modersmål og alder. Desuden har det været et krav til undersøgelsen, at data kan nedbrydes på VUC-niveau, sådan at det er muligt at drage særskilte konklusioner for hver af de fem VUC er.

7 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 5 Erfaringer med målgruppen Et andet karakteristika ved målgruppen er, at det erfaringsmæssigt kan være svært at opnå en tilfredsstillende svarprocent i postale undersøgelser. Eksempelvis viste en nyligt gennemført undersøgelse på Forberedende Voksen Uddannelse (fvu), at det var vanskeligt at opnå en tilfredsstillende svarprocent, trods det at der blev anvendt både postale spørgeskemaer og telefonisk opfølgning. Desuden viste erfaring fra fvu-undersøgelsen, at målgruppen kan have vanskeligt ved at forstå abstraktionsniveauet i et spørgeskema, og derfor kan have brug for at stille opklarende spørgsmål. 2.3 Undersøgelsens gennemførelse Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer og behov er det besluttet at anvende en alternativ postal dataindsamlingsmetode; nemlig at en interviewer fra DMA er mødt op i undervisningstiden, hvor spørgeskemaerne er uddelt og indsamlet. Fordele ved uddeling af spørgeskemaer I forhold til nærværende undersøgelse synes fordelene ved denne dataindsamlingsmetode mange: Mulighed for at introducere undersøgelsen samt besvare eventuelle spørgsmål fra respondenterne. Bedre mulighed for at kontrollere stikprøvefordelingen på fag og holdtyper. Mulighed for løbende at justere inddragelsen af hold, med henblik på at opnå den ønskede stikprøvestørrelse. Inddragelse af fraværende Ulempen synes derimod, at respondenterne kun har mulighed for at svare på spørgeskemaet, den dag DMA møder op for at uddele skemaer. Dette vil i sagens natur ramme de kursister, der er fraværende den pågældende dag. Netop fraværet kan være påvirket af holdningen til og/eller tilfredsheden med VUC, hvormed der er risiko for bias i undersøgelsen. Derfor blev der udleveret spørgeskemaer og frankerede svarkuverter til de respektive lærere med besked om at videregive skemaerne til de fraværende kursister og bede dem eftersende de udfyldte skemaer.

8 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 6 Pilottest på hold Forud for undersøgelsen blev spørgeskemaet pilottestet. Pilottesten blev gennemført som en pilottest på ét avu- og ét hf-hold, hvilket synes at have mange fordele i forhold til nærværende undersøgelse. Dels blev metoden med uddelingen på klassen afprøvet i praksis, dels blev de to interviewere, som skulle forestå uddelingen af spørgeskemaerne introduceret til undersøgelse, idet de deltog som referenter i pilottesten. Desuden medførte uddelingen på hold, at argumenter for tilpasninger og ændringer af skemaet blev diskuteret på tværs af holdet. Endelig var pilottesten på hold også en måde at opnå et realistisk billede af validiteten af de angivede holdstørrelser på de lister, som VUC erne havde tilsendt (frafaldet i løbet af året) samt af fraværet på holdene. Resultatet af pilottesten På baggrund af pilottesten blev der foretaget en række indholdsmæssige rettelser i spørgeskemaerne, ligesom det blev besluttet at øge antallet af hold, som skulle inddrages i undersøgelsen. Sidstnævnte skete med udgangspunkt i, at der reelt set var færre på holdene, end angivet på listerne, ligesom placeringen af undersøgelsen i starten af december gav problemer med fravær grundet skriftlige eksamener og eksamenstravlhed i almindelighed. Erfaringer fra dataindsamlingen Set i lyset af at der er tale om en anderledes dataindsamlingsmetode, er det vigtigt at videregive erfaringerne med metoden. Nedenfor følger de væsentligste erfaringer: På de mindre undervisningssteder Mors, Fakse, Næstved og Fredericia var der mange gengangere på holdene, således at antallet af mulige respondenter var lavere end forventet. Hvor muligt søgte intervieweren at skaffe andre hold, hvilket betød visse ændringer i forhold til den planlagte fordeling af hold. Særligt i København var der mange problemer med at opnå deltagere på avu, idet der var stort fravær grundet eksamenslæsning eller skriftlige prøver. Desuden havde skolelederne på to af de involverede undervisningssteder forsømt deres løfte om at tage kontakt til underviserne og bekræfte aftalerne, hvilket medførte en dårlig oplevelse for deltagerne, da de følte at de blev frarøvet undervisningen. Konklusionen er således, at det er særdeles vigtigt at give underviseren besked, men at det derimod er hensigtsmæssigt ikke at give kursisterne besked for af den vej at mindske fraværet.

9 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 7 Generelt oplevede interviewerne meget engagerede og deltagende kursister, som gerne ville stille spørgsmål. Særligt de ældre deltagere samt de deltagere, som havde få timer på VUC, havde mange spørgsmål, hvilket skyldes, at flere temaer i spørgeskemaet synes mindre relevant for denne gruppe af kursister. Metoden viste sig effektiv til at opnå en høj svarprocent, men samtidig er det en ressourcekrævende proces; særligt var selve planlægningsfasen mere omstændelig end antaget, hvilket dels skyldes sammenfald med eksamen, dels den manglende koordination i København. Overordnet synes metoden dog særdeles anvendelig i forhold til målgruppen. 2.4 Undersøgelsens datagrundlag Med udgangspunkt i ønsket om at kunne nedbryde data på de fem VUC er samt på en række baggrundsvariable var det målet for undersøgelsen at opnå besvarelser fra 1200 respondenter. Størrelsen af populationen kan på baggrund af oplysningerne fra de fem deltagende VUC er ikke fastslås. De følgende to tabeller viser henholdsvis fordelingen af besvarelser indsamlet på klassen og besvarelser indsendt postalt (fra de fraværende) samt den samlede svarprocent (tabel 1) og fordelingen af respondenter på VUC er og uddannelsestype (tabel 2). Tabel 1 Svarprocent: Postalt og indsamlet på klassen AVU HF I ALT Uddelte spørgeskemaer i alt Indsamlede spørgeskemaer på klassen Indsamlede spørgeskemaer postalt Besvarelser i alt Svarprocent i alt 73% 82% 78% Som tabel 1 viser, så er undersøgelsen baseret på samlet 1164 besvarelser, hvilket må siges at være tilfredsstillende i forhold til det ønskede antal og den efterfølgende databehandling. Dertil kommer en svarprocent på 78% ud af en stikprøve på 1499, hvil-

10 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 8 ket er meget tilfredsstillende. Ikke mindst set i lyset af, at der er udleveret skemaer til lærere, som er blevet bedt om at videregive disse til fraværende kursister. Blandt disse fraværende kursister vil der sandsynligvis være en vis andel gengangere, som ikke har kunnet gøre DMA opmærksom på, at de allerede har besvaret skemaet. Disse bør reelt set ikke indgå i svarprocenten. I grundlaget indgår ikke de gengangere, der på trods af en grundig planlægning og kontakt til VUC erne ikke har været muligt at undgå. Da hvert VUC kun er besøgt af én enkelt interviewer, har denne haft mulighed for at tage højde for gengangere, som også selv har tilkendegivet, at de allerede har svaret. Gengangerne har således ikke fået udleveret spørgeskemaet igen, og indgår derfor heller ikke i beregningen af svarprocenten. Samlet set må den anvendte dataindsamlingmetode betegnes som en succes. 2.5 Beskrivelse af de deltagende respondenter Tabel 2 VUC og uddannelsestype København Thy-Mors Storstrøm Fyn Fredericia I alt Avu 60 11% % % % % % HF % % 91 14% % % % I alt % % % % % % Ovenstående tabel 2 viser en rimelig jævn fordeling mellem de fem VUC er. Avu i København er en smule underrepræsenteret, hvilket primært skyldes eksamen på disse undervisningssteder. Ligeledes er hf i Storstrøm lidt underrepræsenteret, hvilket skyldes mange gengangere i Fakse og Næstved, som blev sorteret fra. Undersøgelsen er gennemført i december Som allerede nævnt blev undersøgelsen gennemført i december måned. Udover visse vanskeligheder i dataindsamling betyder undersøgelsestidspunktet også noget for, hvilken type kursister der inddrages. Det må således formodes, at de kursister som har overvejet at afbryde deres uddannelse på VUC, allerede er afbrudt, inden undersøgelsen er gennemført. Det betyder endvidere, at hvis undersøgelsen var gennemført i september ville tilfredsheden med undervisningen o.l. sandsynligvis have set anderledes

11 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 9 ud, eftersom undersøgelse i højere grad ville inddrage tvivlere og potentielle afbrydere. Samlet om datagrundlag Samlet set vurderer DMA således, at datagrundlaget for undersøgelsen er meget solidt, i kraft af dels stikprøvens størrelse, dels den høje svarprocent og endelig i kraft af de jævne fordeling af respondenter på de fem VUC er. Det er som sådan ikke muligt at lave en decideret frafaldsundersøgelse, da der ikke er oplysninger på populationens baggrundsvariable. DMA har imidlertid ikke observeret et bestemt mønster i frafaldet i undersøgelsen, hvilket den jævne fordeling af svar på de fem VUC er da også indikerer. Sammenligning med baggrundsoplysninger fra dimittendundersøgelsen, som DMA ligeledes har gennemført i forbindelse med evalueringen af VUC, kan imidlertid give et billede af, om kursist-stikprøven køns- og aldersmæssigt ligner dimittendpopulationen på de fem VUC er. Selvom dimittend-populationen som sådan ikke er direkte sammenlignelig med kursistpopulationen (bl.a. pga. sandsynligt frafald før dimission), er førstnævnte dog en god indikator for, hvordan fordelingen blandt kursist-polpulationen må have været på undersøgelsestidspunktet. Nedenfor vises tabeller for fordelingen af de deltagende kursister For køn og alder sammenlignes kursisterne med dimittenderne for at give et billede af frafaldet. Tabel 3 Kønsfordeling HF AVU Total Dimittend Antal Procent Antal Procent Antal Procent Procent Kvinde % % % 68% Mand % % % 32% I alt % % % 100% Note: Ubesvaret er ikke inddraget Som det ses udgør kvinderne samlet set 68% af de deltagende VUC ere, mens mændene udgør 32%. Det svarer til fordelingen blandt dimittend-populationen og er således indikator på, at kønsfordelingen svarer til kursist-populationens.

12 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 10 Tabel 4 Aldersfordeling HF AVU Total Dimittend Antal Procent Antal Procent Antal Procent Procent Op til og med 20 år % 92 18% % 10% 21 til og med 30 år % 80 15% % 30% 31 til og med 50 år % 92 18% % 28% 51 til og med 65 år 53 8% % % 23% 66 år og derover 12 2% 67 13% 79 7% 9% I alt % % % 100% Note: Ubesvaret er ikke inddraget Aldersfordelingen blandt de deltagende kursister er derimod en anelse skæv i forhold til dimittend-populationen, idet der er en overvægt af unge kursister op til og med 20 år blandt de deltagende kursister (20% mod 10% i dimittend-populationen), mens kursister i alderen 31 til og med 50 år omvendt er underrepræsenteret (21% mod 28% i dimittend-populationen). Denne skævhed er en naturlig følge af de studerendes tilknytning til VUC, idet mange af kursisterne til og med 20 år er fuldtidsstuderende og dermed vil være mere motiverede til at deltage i en undersøgelse om VUC. DMA vurderer imidlertid ikke, at denne skævhed er invaliderende for undersøgelsens resultater. Tabel 5 Modersmål HF AVU Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk % % % Et andet sprog end dansk 53 8% 93 18% % I alt % % % Note: Ubesvaret er ikke inddraget 87% af samtlige deltagende VUC ere har dansk som modersmål, mens 13% har et andet sprog end dansk. Blandt hf erne er andelen af kursister med et andet modersmål end dansk mindre end blandt avu erne (8% mod 18%).

13 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 11 Tabel 6 Kursisternes højeste gennemførte uddannelse HF AVU Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Folkeskolen uden afgangsprøve 16 3% % % Folkeskolens afgangsprøve (9. kl.) % % % Studentereksamen, hf-eksamen, HTX 55 9% 39 8% 94 8% Erhvervsuddannelse (HG, EFG) % 83 16% % Kort videregående uddannelse 30 5% 17 3% 47 4% Mellemlang videregående uddannelse 58 9% 54 11% % Lang videregående uddannelse 26 4% 9 2% 35 3% Andet: 37 6% 17 3% 54 5% I alt % % % Note: Ubesvaret er ikke inddraget Ovenstående tabel viser de deltagende kursisters uddannelsesmæssige baggrund. Den væsentligste forskel på hf og avu findes i forhold til folkeskole med eller uden afgangsprøve. Således har 44% af hf erne folkeskolens afgangsprøve som den højeste uddannelse, mens det tilsvarende tal for avu erne er 32%. Dertil skal dog lægges de 25% avu er, som har folkeskole uden afgangsprøve som højeste uddannelse. Tabel 7 Kursisternes arbejdsmarkedstilknytning HF AVU Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Jeg arbejder på fuld tid 68 11% 70 14% % Jeg arbejder på mindre end fuld tid % 64 13% % Jeg er under uddannelse % 60 12% % Jeg er ledig % 93 18% % Jeg er på pension 38 6% % % Andet 81 14% 28 5% % I alt % % % Note: Ubesvaret er ikke inddraget Ovenstående tabel viser de deltagende kursisters arbejdsmarkedstilknytning på undersøgelsestidspunktet i december Som det ses er en forholdsvis stor andel af avu erne på pension (38% mod 6% hf ere), mens en forholdsvis stor andel af hf erne er under uddannelse (28% mod 12% avu ere). En yderligere forskel er, at flere hf ere end avu ere er i arbejde på mindre end fuld tid (22% mod 13%).

14 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side Databehandling Statisk signifikans I det følgende afrapporteres som udgangspunkt udelukkende de statistisk signifikante forskelle i forhold til Køn Alder Modersmål Antal fag Uddannelsesbaggrund Tilknytning til arbejdsmarkedet De fem deltagende VUC er (kapitel 8 Benchmarking) I visse tilfælde vil der dog også blive nævnt intuitivt interessante forskelle, som kunne forventes at være signifikante, men som ikke er det. Det vil af teksten fremgå, hvis forskelle ikke er signifikante. Der er anvendt chi2-test, som indikator for signifikans. Selvom datagrundlaget er forholdsvist stort, vil der i enkelte spørgsmål, afhængig af svarafgivelsen i de tidligere spørgsmål, være for lille en base til at foretage krydstabulleringer, alene fordi der er for få cases i cellerne. Disse er identificeret ved hjælp af statistiske tests og inddrages således ikke i afrapporteringen. Der er gennemført en række statistiske kørsler på det indsamlede kvantitative datamateriale. I de tilfælde, hvor respondenterne har haft mulighed for at afgive andre svar end de i spørgeskemaet opstillede, er disse svar blevet kodet med henblik på den videre databehandling. Der er således gennemført en række kategoriseringer af andet -svar, i de tilfælde hvor flere respondenter har svaret det samme under andet. Dertil kommer, at svarkategorier er lagt sammen, hvor det indholdsmæssigt har været forsvarligt, og hvor det har været en forudsætning for at kunne lave de ønskede kryds og statistiske tests. I databehandlingen er ved ikke og ubesvaret ikke inddraget i procentberegningerne i de tilfælde, hvor de ikke udgør et udsagn i sig selv. Det vil ved de relevante figurer blive angivet, hvis ved ikke og ubesvaret ikke indgår.

15 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 13 3 Kursisternes valg af VUC og kursisttype Formålet med dette kapitel er at undersøge hvorfor og hvordan kursisterne har valgt VUC samt hvilke forskellige typer af kursister, der er repræsenteret på VUC. Få følger fag på både avu og hf For at afdække intensiteten af deltagelsen på VUC, er respondenterne indledningsvist blevet spurgt om, hvorvidt de deltager i undervisning på både avu og hf, om de følger mere end et fag og hvor mange timer, de har på VUC i alt hver uge. Der er således 87% af de adspurgte kursister, som udelukkende følger fag på enten hf og avu, mens 13% følger fag på både avu og hf. Flere hf er følger flere fag end avu er Som det fremgår af nedenstående figur 1, er der visse forskelle mellem avu og hf i omfanget af deltagelsen på VUC. Således deltager avu erne i mindre grad end hf erne i flere fag, idet 62% af avu erne kun deltager i det ene fag, de havde, da spørgeskemaet blev udfyldt, mens tilsvarende gælder for 25% af hf erne. Blandt hf erne deltager 34% i tre til fire fag, samme andel som deltager i fem eller flere fag. Figur 1 Følger du andre fag end det du har lige nu på VUC? Procent HF AVU Total 0 Nej Ja, jeg følger i alt 2 fag Ja, jeg følger i alt 3-4 fag Ja, jeg følger i alt 5 eller flere fag Note: Ubesvaret er ikke inddraget n = 1156

16 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 14 Forskellen i fagintensitet er afhængig af alder, uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedt En del af forklaringen på forskellen i fagintensiteten i figur 1 kan hentes i de baggrundsvariable, som beskriver kursisterne. De væsentligste sammenhænge er: At tilbøjeligheden til at tage flere fag er afhængig af alder, sådan at jo yngre kursisterne er, jo mere tilbøjelig er de til at følge flere fag, hvilket både gælder for hf og avu. Eksempelvis er 46% af de hf ere og 45% af de avu ere, som følger fem fag eller mere 20 år eller der under. At antal fag er afhængig af uddannelsesniveau, sådan at VUCkursister med folkeskolens afgangseksamen og erhvervsuddannelse har flere fag end de, der har en videregående uddannelse. Blandt avu erne er der 62% af kursister uden folkeskoleeksamen, som kun har ét fag. At der er sammenhæng mellem fagintensitet og tilknytning til arbejdsmarkedet, sådan at de som arbejder fuld tid har færre fag end de, som er ledige eller har mindre end fuld tid. Dette gælder både for avu og hf. At der for avu er sammenhæng mellem modersmål og antal fag, sådan at kursister med et andet modersmål end dansk er tilbøjelig til have flere fag end kursister med dansk som modersmål. Eksempelvis har 33% af avu-kursisterne med andet modersmål tre til fire fag, mens dette kun gør sig gældende for 17% af avu-kursisterne med dansk som modersmål. Hf ere har gennemsnitlig flere timer end avu er Ovenstående billede af en større intensitet blandt hf ere i form af antal fag, slår naturligt nok også igennem i antallet af timer. Dette ses i nedenstående figur 2, hvor andelen af avu ere falder med stigende timetal, mens andelen af hf ere stiger med stigende timetal. Således har halvdelen af avu erne (51%) op til og med 7 timer om ugen, mens næsten to af tre (62%) hf ere har over 20 timer om ugen. Dette bekræftes endvidere, af dataindsamlingen hvor der relativt var flere gengangere på hf-holdene sammenlignet med avu-holdene 1. 1 Dette var fortrinsvist et problem på de små undervisningssteder, hvor det ikke var muligt at planlægge sig ud af dette problem, idet der var færre hold at vælge imellem.

17 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 15 Figur 2 Hvor mange timer har du i alt på VUC hver uge? op til og med 3 4 til og med 7 8 til og med til og med og derover Procent HF AVU Total Note: Ubesvaret er ikke inddraget n = 1157 Identiske sammenhæng som for fagintensitet Netop fordi sammenhængen mellem antal fag og antal timer er så stærk, er det i det store hele også identiske baggrundsvariable og sammenhænge, som kan forklare forskellen i timeantallet blandt avu ere og hf ere. Nemlig alder, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og for avu erne modersmål. Forskel mellem avu ernes og hf ernes forventninger Et andet spørgsmål som er relevant i forhold til at beskrive kursisttyperne på VUC, er forventningerne til at gå på VUC (se figur 3 nedenfor). Her viser sig at være forskelle mellem avu og hf. Flere avu ere er motiveret af almen interesse end hf ere 74% af avu erne angiver således, at de startede fordi, de gerne ville lære noget for deres egen skyld - almindelig interesse. Det samme gør sig gældende for 52% af hf erne. Omvendt er 44% af hf erne og 15% af hf erne motiveret af ønsket om at komme ind på et bestemt studium. Ligeledes er der forskel på, hvor mange hf ere der er motiveret af ønsket om at læse videre i almindelighed (31%) sammenlignet med avu (20%). Sociale motivationsfaktorer, mens arbejdsmarkedet i mindre grad motiverer Ydermere begrunder omkring hver femte hf er og avu er deres valg med en social motivation, så som at lære nye mennesker at kende (21%) og at opnå større selvtillid (17%). Endelig angiver 10% af kursisterne, at de har forventninger til at forbedre deres situation på arbejdsmarkedet i form af at komme ud af ledighed (I figur 3 inkluderet under Andet ) eller opnå et bedre arbejde eller bedre arbejdsmarkedskvalifikationer (9%).

18 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 16 Figur 3 Hvad regnede du med at få ud af VUC, dengang du startede? Almindelig interesse Selvtillid Lære nye mennesker at kende Læse videre (generelt) Ønsket om et bestemt studium Andet Procent HF AVU I alt Note: Ubesvaret er ikke inddraget. Der var mulighed for at afgive flere svar. Almindelig interesse svarer til spørgeskemaets Jeg ville gerne lære noget for min egen skyld almindelig interesse, Selvtillid = Jeg ville gerne have større selvtillid, Lære nye mennesker at kende = Jeg ville gerne lære nye mennesker at kende, Læse videre generelt = Jeg ville gerne læse videre bagefter, men vidste ikke præcist hvad, Ønsket om bestemt studium = Jeg ville gerne ind på et bestemt studium, Andet er slået sammen af spørgeskemaets Jeg var ledig, og ville gerne forbedre mine chancer for at komme i arbejde, 'Jeg var i arbejde, men manglede nogle bestemte kvalifikationer i mit job', Jeg var i arbejde, men ville gerne have et andet arbejde og Andet. n = 1156 Alder, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet betinger formålet med VUC Køn og modersmål I relation til ovenstående spørgsmål om hvad der motiverede valget af VUC er der nogle interessante sammenhænge i forhold til baggrundsvariablene: At alder spiller ind på motivationsfaktorerne, sådan af de yngre kursister i højere grad er motiveret af ønsker for fremtidig uddannelse, mens de ældre i højere grad er motiveret af almen interesse. At kursister med videregående uddannelse i højere grad er motiveret af almen interesse end kursister med en kortere uddannelse. Et lignende mønster følger tilknytning til arbejdsmarkedet, sådan at fuldtidsarbejde i højere grad peger mod almen interesse, mens ledighed og løsere tilknytning til arbejdsmarkedet peger mod målrettede forventninger om uddannelse. På hf er kvinderne mere tilbøjelige til at vælge udfra almen interesse og de sociale faktorer, end mændene er. For avu erne er modersmål afgørende for motivationen, idet 61% af avu erne med andet modersmål har ønske om at læse videre mod 29% blandt de med dansk som modersmål.

19 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 17 Jo mere målrettet, jo flere fag Endelig viser det sig, at formålet med valg af VUC har indflydelse på, hvor mange fag kursisten vælger, sådan at jo mere målrettede forventninger kursister har, jo flere fag følger de. De fleste kursister får ideen til at starte på VUC af egen drift Figur 4 nedenfor viser, hvor kursisterne fik ideen til at starte på VUC. Et spørgsmål som synes interessant set i lyset af, at antallet af kursister på VUC er faldet over de seneste år. I den forbindelse kan det konstateres, at der ikke er nogen forskel mellem avu er og hf er, når det angår rekruttering til VUC. Således angiver 68%, at de selv fandt på at starte på VUC, mens knapt en fjerdedel (23%) angiver, at de blev opfordret af venner eller familie. Endelig er det bemærkelsesværdigt, at kun 2% af kursisterne (i figuren placeret i gruppen Jeg fik idéen et andet sted fra ) angiver, at de er blevet opfordret af deres arbejdsgiver eller kolleger. Figur 4 Hvorfra fik du ideen til at begynde på VUC? Jeg fandt selv på det Reklamer, brochurer, annoncer, internet m.v. Opfordret af en lærer/vejleder Opfordret af min familie/venner Jeg fik ideen et andet sted fra Procent HF AVU I alt Note: Ubesvaret er ikke inddraget. Der var mulighed for at afgive flere svar. Reklamer, brochurer, annoncer, internet m.v. er slået sammen af spørgeskemaets Gennem reklamer, brochurer, annoncer m.v. og Fra internettet. Opfordret af en lærer/vejleder er slået sammen af spørgeskemaets Jeg blev opfordret af en lærer og Jeg blev opfordret af en vejleder. Opfordret af min famile/venner er slået sammen af Jeg blev opfordret af min familie og Jeg blev opfordret af nogle venner. Jeg fik idéen et andet sted fra er slået sammen af spørgeskemaets Jeg blev opfordret af kolleger, Jeg blev opfordret af min leder/chef, Jeg blev opfordret af en sagsbehandler hos AF eller i kommunen og Jeg fik idéen et andet sted fra. n = 1158

20 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 18 Særligt de ældre og arbejdende på fuld tid får ideen af egen drift Til trods for at der ikke er forskel mellem avu og hf, hvad angår rekruttering, er der andre baggrundsvariable, hvor der viser sig at være forskel. Jo ældre kursisterne er, jo mere tilbøjelig er de til af egen drift at få ideen, hvilket stemmer overens med, at de ældre i højere grad er motiveret af almen interesse end klare mål med uddannelsen. Kursistens tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for ideens opståen, sådan at de som arbejder på fuld tid i højere grad selv fik ideen end de andre grupper; dette gør sig gældende for såvel hf som avu. HF-kursister: Alder, modersmål og formål er afgørende for ideen For hf gør der sig ydermere en række baggrundsfaktorer gældende: Modersmål er afgørende, sådan at fx hf-kursister med andet modersmål end dansk i højere grad er påvirket af vejlederens (23%) og lærerens (21%) opfordring til at starte på hf sammenlignet med kursister med dansk som modersmål (10% og 4%) (Samme tendens gør sig gældende for avu erne). De unge hf ere i højere grad blev inspireret af reklamer og families opfordringer end de ældre kursister. Uddannelsesniveau på hf er afgørende for, hvordan kursisterne har fået ideen, sådan at de med en videregående uddannelse er mere tilbøjelige til selv at finde på det, end de med folkeskolens afgangsprøve eller studentereksamen. Sidstnævnte er derimod mere påvirket af opfordring fra en vejleder. Størstedelen af kursister finder selv ud af, hvilket niveau de skal gå på Et andet spørgsmål, som er væsentligt for at beskrive kursisternes valg af VUC og hvilke kursisttyper, der er tale om, er spørgsmålet om niveaudeling. Der er ingen signifikante forskelle mellem, hvordan avu er og hf er finder frem til det rette undervisningsniveau. Derimod er der forskel mellem de anvendte instrumenter. Som nedenstående figur 5 viser, så fandt 45% ud af niveauet ved at tale med en vejleder, mens 4% angiver, at de blev testet af en vejleder (i figuren placeret i gruppen Andet ). Endelig angiver knapt halvdelen (48%), at de selv fandt ud af niveauet. Kategorien andet dækker desuden over opfordringer fra sagsbehandler eller arbejdspladsen. Den angivne forskel i de anvendte instru-

VUC. Bilag 2 - Spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender fra VUC

VUC. Bilag 2 - Spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender fra VUC VUC Bilag 2 - Spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender fra VUC VUC Bilag 2 - Spørgeskemaundersøgelse blandt dimittender fra VUC 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT VUC 2005 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Evaluering af folkeskolens afgangsprøver blandt elever. Rapporten

Evaluering af folkeskolens afgangsprøver blandt elever. Rapporten Evaluering af folkeskolens afgangsprøver blandt elever Rapporten Juni 2002 1 Indledning... 1 1.1 Formål med undersøgelsen... 1 1.2 Målgrupper for undersøgelsen... 2 1.3 Undersøgelsens gennemførelse og

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Forberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning Forberedende voksenundervisning Kvantitativ undersøgelse blandt deltagere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Forberedende voksenundervisning Kvantitativ undersøgelse blandt deltagere 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål.

1 Metodeappendiks. Spørgeskemaet omhandler ledernes erfaringer med forældresamarbejde og indeholder både faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. 1 Metodeappendiks Om undersøgelserne Der er foretaget to spørgeskemaundersøgelser blandt hhv. forældre til børn, som går i daginstitution og daginstitutionsledere. Danmarks Statistik har stået for udsendelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Skoleledelse i folkeskolen

Skoleledelse i folkeskolen Skoleledelse i folkeskolen Bilag Udarbejdet af NIRAS Skoleledelse i folkeskolen Bilag Udarbejdet af NIRAS Skoleledelse i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Benchmarking. eud hovedforløb

Benchmarking. eud hovedforløb Benchmarking Netværk E eud hovedforløb efterår 2008 D. 28.4.2009 1 INDLEDNING... 3 UDDANNELSESOMRÅDERNE SPØRGERAMMEN RAPPORTENS OPBYGNING EGEN INDSATS... 3... 3... 4... 4 KONTOR... 5 DETAIL... 11 HANDEL...

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære 20.01.2017 Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017 VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Generelt 3 Social velbefindende 4 Kompetencer og udvikling

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Prøver og eksaminer. Brugerundersøgelser

Prøver og eksaminer. Brugerundersøgelser Prøver og eksaminer Brugerundersøgelser Prøver og eksaminer Brugerundersøgelser 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Prøver og eksaminer 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Kursisttilfredshedsundersøgelse

Kursisttilfredshedsundersøgelse Kursisttilfredshedsundersøgelse Th. Langs HF & VUC efteråret 2008 Indhold Resultat af kursisttilfredshedsundersøgelsen... 2 Tolkning af kursistilfredshedsundersøgelsen... 6 Strategiudvalgets konklusion

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse

Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Analyse: Folkeskoleoplevelser og valg af ungdomsuddannelse Unge, der går på en erhvervsskole eller produktionsskole, er oftere blevet mobbet i folkeskolen end unge, der vælger gymnasiet. Det viser en ny

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere