Evaluering af VUC VUC-kursister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af VUC VUC-kursister"

Transkript

1 Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Indledning Formål med undersøgelsen Målgruppe Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsens datagrundlag Beskrivelse af de deltagende respondenter Databehandling Kursisternes valg af VUC og kursisttype Sammenfatning Tilfredshed med niveau og undervisning Sammenfatning Indflydelse: Muligheder og udbytte Sammenfatning Vejledning: Muligheder og udbytte Sammenfatning Videre uddannelse på VUC: Brobygning mellem avu og hf Avu ernes vurdering af videre uddannelse på VUC Hf ernes vurdering af videre uddannelse på VUC Sammenfatning Benchmarking af VUC er Forskelle i vilkår Forskelle i praksis Regional tilfredshed Regionalt udbytte Sammenfatning Bilag 1 Spørgeskema hf-kursister Bilag 2 Spørgeskema avu-kursister Bilag 3 Frekvenstabeller

3 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 1 1 Sammenfatning DMA har gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister i december Undersøgelsen er gennemført ved udlevering af spørgeskemaer på udvalgte hold på de fem VUC er (København, Storstrøm, Fyn, Fredericia og Thy-Mors), som indgår i den samlede evaluering af VUC foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut. Ved hjælp af besøgene på de udvalgte hold er der opnået en svarprocent på 78%, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Der opnået i alt 1164 besvarelser på de fem VUC ere. Generelt kan der identificeres et kontinuum gående fra den målrettede kursist til con amore kursisten. Den målrettede kursist er typisk en yngre hf er, som har flere fag og dermed også flere timer end gennemsnittet, og som går på hf med henblik på fremtidig uddannelse. Den målrettede kursist har herudover et lavere uddannelsesniveau end gennemsnittet, arbejder ikke på fuld tid og har ofte et andet modersmål end dansk. Con amore kursisten deltager derimod i højere grad på VUC for egen interesses skyld og er overrepræsenteret blandt avu erne. De er ældre kursister og i højere grad veluddannede og i fuldtidsstillinger end gennemsnittet for VUC ere. Undersøgelsen viser et generelt højt tilfredshedsniveau. Både når det vurderes på forskellige parametre og samlet, når kursisterne spørges, om de vil anbefale VUC til andre. Således er mellem 84% og 98% af kursisterne tilfredse med lærerens evner, mens mellem 94% og 95% er tilfredse med stemningen på holdet. 90% ville anbefale VUC til andre. De målrettede kursister vurderer både muligheder for og udbyttet af indflydelsen på VUC et mere positivt end andre kursister. Samtidig benytter de sig også i højere grad end con amore kursister af indflydelsen. Samlet set bruger 29% af de kursister, som mener at have indflydelsesmuligheder, ikke disse muligheder. De der omvendt anvender mulighederne, gør det typisk gennem diskussioner på holdene.

4 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 2 38% af samtlige kursister oplyser, at de ikke har haft kontakt med en vejleder, selvom dette ellers er et krav for at kunne starte på VUC. De der har haft kontakt oplyser, at de i vejledningsspørgsmål bruger vejlederen, mens de i fagspecifikke spørgsmål bruger læreren. De målrettede kursister har i højere grad kontakt til vejlederen, men er til gengæld mere utilfredse med udbyttet af vejledningen end de øvrige kursister. Det gælder også udbyttet af vejledningen i forbindelse med et eventuelt skift af uddannelse. Når det gælder videre uddannelse er kendskabet mindre hos a- vu erne, som også i mindre grad har planer om at fortsætte uddannelse. Omvendt gælder for de målrettede af avu erne (modsat con amore kursisterne) og hf erne, at de i højere grad har kendskab til mulighederne og i højere grad har planer om at fortsætte på uddannelse. Endelig kan der observeres visse forskelle mellem de fem deltagende VUC er i alle disse forhold. Således kan det konstateres, at hf erne i Thy-Mors og i København er endnu mere målrettede end hf erne på de tre andre VUC er. Omvendt er avu erne i Thy-Mors i endnu højere grad end de øvrige deltagende avu ere præget af at være con amore kursister.

5 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 3 2 Indledning 2.1 Formål med undersøgelsen Evaluering af VUC DMA/Research (DMA) har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister på VUC. Spørgeskemaundersøgelse er en del af en større evaluering af Voksenuddannelsescentrene i Danmark (VUC), som udarbejdes af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Formålet med evalueringen af VUC er at vurdere VUC ernes arbejde for at udvikle kursisternes studiemæssige, erhvervsrelaterede og personlige kompetencer samt at analysere de konkrete effekter af uddannelsen, som de kommer til udtryk i kursisternes arbejds- /studiesituation og muligheder efter afsluttet VUC-uddannelse. Todelt formål Nærværende spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursisterne spiller en væsentlig rolle i den samlede evaluering af VUC. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er todelt: For det første at belyse forskellige aspekter af tilfredshed med kurserne og afdække kursisternes forventninger til VUC set i forhold til deres intentioner/formål med at deltage. For det andet at perspektivere VUC ernes udsagn om egen praksis, som de beskrives i selvevalueringsrapporterne. Formålet er dermed at blive i stand til at vurdere, om VUC erne gør det, de siger, de gør set med kursisternes øjne. 2.2 Målgruppe Fem VUC er Målgruppen for spørgeskemaundersøgelsen er kursister fra de fem VUC er, der er i fokus i den samlede evaluering: VUC Storstrøm (Næstved, Fakse og Nykøbing F) VUC Fredericia (Fredericia) VUC Fyn (Middelfart, Odense, Søndersø, Fåborg, Svendborg og Munkebo/Nyborg) VUC Thy-Mors (Thisted og Nykøbing Mors) Københavns VUC (Nørrebro, Vesterbro, Amager og Gasværksvej)

6 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 4 På hver af de fem VUC er blev der desuden udvalgt en række undervisningssteder, som blev inddraget i undersøgelse. Disse er angivet i parentes ovenfor. Målgruppens spændvidde Undersøgelsen omfatter kursister fra både almen voksenuddannelse (avu) og højere forberedelseseksamen (hf). Der er således tale om en stor spændvidde i fagudbuddet, hvad angår både fagområde og niveau. Det betyder endvidere, at der er tale om en relativ bred målgruppe, som dels varierer i forhold til uddannelsesmæssig baggrund, men også i forhold til alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, formål med uddannelsen og antallet af ugentlige undervisningstimer på VUC. Forskellighed i forudsætninger og mål Således er VUC-kursisterne kendetegnet ved meget forskellige forudsætninger og mål for at deltage i undervisningen. Det har derfor været vigtigt, at spørgeskemaundersøgelsen sætter projektgruppen i stand til at vurdere indflydelse af kursisternes profil i forhold til tilfredshed og opfattelse af uddannelsen for yderligere at kunne vurdere, om VUC er i stand til at imødekomme ønsker og behov for alle kursistprofiler. Den store variation i målgruppen for undersøgelsen har dermed stillet store krav til stikprøvens sammensætning. Parametre for repræsentativitet Med udgangspunkt i ovenstående er der tilstræbt en rimelig repræsentativ fordeling på følgende parametre: avu og hf fagene indenfor de enkelte VUC er. enkeltfag og fuldt studium aften- og daghold hold- og værkstedsundervisning Hensynstagen til disse fem parametre formodes også at have sikret repræsentativitet i forhold til uddannelsesmæssig baggrund, modersmål og alder. Desuden har det været et krav til undersøgelsen, at data kan nedbrydes på VUC-niveau, sådan at det er muligt at drage særskilte konklusioner for hver af de fem VUC er.

7 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 5 Erfaringer med målgruppen Et andet karakteristika ved målgruppen er, at det erfaringsmæssigt kan være svært at opnå en tilfredsstillende svarprocent i postale undersøgelser. Eksempelvis viste en nyligt gennemført undersøgelse på Forberedende Voksen Uddannelse (fvu), at det var vanskeligt at opnå en tilfredsstillende svarprocent, trods det at der blev anvendt både postale spørgeskemaer og telefonisk opfølgning. Desuden viste erfaring fra fvu-undersøgelsen, at målgruppen kan have vanskeligt ved at forstå abstraktionsniveauet i et spørgeskema, og derfor kan have brug for at stille opklarende spørgsmål. 2.3 Undersøgelsens gennemførelse Med udgangspunkt i ovenstående erfaringer og behov er det besluttet at anvende en alternativ postal dataindsamlingsmetode; nemlig at en interviewer fra DMA er mødt op i undervisningstiden, hvor spørgeskemaerne er uddelt og indsamlet. Fordele ved uddeling af spørgeskemaer I forhold til nærværende undersøgelse synes fordelene ved denne dataindsamlingsmetode mange: Mulighed for at introducere undersøgelsen samt besvare eventuelle spørgsmål fra respondenterne. Bedre mulighed for at kontrollere stikprøvefordelingen på fag og holdtyper. Mulighed for løbende at justere inddragelsen af hold, med henblik på at opnå den ønskede stikprøvestørrelse. Inddragelse af fraværende Ulempen synes derimod, at respondenterne kun har mulighed for at svare på spørgeskemaet, den dag DMA møder op for at uddele skemaer. Dette vil i sagens natur ramme de kursister, der er fraværende den pågældende dag. Netop fraværet kan være påvirket af holdningen til og/eller tilfredsheden med VUC, hvormed der er risiko for bias i undersøgelsen. Derfor blev der udleveret spørgeskemaer og frankerede svarkuverter til de respektive lærere med besked om at videregive skemaerne til de fraværende kursister og bede dem eftersende de udfyldte skemaer.

8 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 6 Pilottest på hold Forud for undersøgelsen blev spørgeskemaet pilottestet. Pilottesten blev gennemført som en pilottest på ét avu- og ét hf-hold, hvilket synes at have mange fordele i forhold til nærværende undersøgelse. Dels blev metoden med uddelingen på klassen afprøvet i praksis, dels blev de to interviewere, som skulle forestå uddelingen af spørgeskemaerne introduceret til undersøgelse, idet de deltog som referenter i pilottesten. Desuden medførte uddelingen på hold, at argumenter for tilpasninger og ændringer af skemaet blev diskuteret på tværs af holdet. Endelig var pilottesten på hold også en måde at opnå et realistisk billede af validiteten af de angivede holdstørrelser på de lister, som VUC erne havde tilsendt (frafaldet i løbet af året) samt af fraværet på holdene. Resultatet af pilottesten På baggrund af pilottesten blev der foretaget en række indholdsmæssige rettelser i spørgeskemaerne, ligesom det blev besluttet at øge antallet af hold, som skulle inddrages i undersøgelsen. Sidstnævnte skete med udgangspunkt i, at der reelt set var færre på holdene, end angivet på listerne, ligesom placeringen af undersøgelsen i starten af december gav problemer med fravær grundet skriftlige eksamener og eksamenstravlhed i almindelighed. Erfaringer fra dataindsamlingen Set i lyset af at der er tale om en anderledes dataindsamlingsmetode, er det vigtigt at videregive erfaringerne med metoden. Nedenfor følger de væsentligste erfaringer: På de mindre undervisningssteder Mors, Fakse, Næstved og Fredericia var der mange gengangere på holdene, således at antallet af mulige respondenter var lavere end forventet. Hvor muligt søgte intervieweren at skaffe andre hold, hvilket betød visse ændringer i forhold til den planlagte fordeling af hold. Særligt i København var der mange problemer med at opnå deltagere på avu, idet der var stort fravær grundet eksamenslæsning eller skriftlige prøver. Desuden havde skolelederne på to af de involverede undervisningssteder forsømt deres løfte om at tage kontakt til underviserne og bekræfte aftalerne, hvilket medførte en dårlig oplevelse for deltagerne, da de følte at de blev frarøvet undervisningen. Konklusionen er således, at det er særdeles vigtigt at give underviseren besked, men at det derimod er hensigtsmæssigt ikke at give kursisterne besked for af den vej at mindske fraværet.

9 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 7 Generelt oplevede interviewerne meget engagerede og deltagende kursister, som gerne ville stille spørgsmål. Særligt de ældre deltagere samt de deltagere, som havde få timer på VUC, havde mange spørgsmål, hvilket skyldes, at flere temaer i spørgeskemaet synes mindre relevant for denne gruppe af kursister. Metoden viste sig effektiv til at opnå en høj svarprocent, men samtidig er det en ressourcekrævende proces; særligt var selve planlægningsfasen mere omstændelig end antaget, hvilket dels skyldes sammenfald med eksamen, dels den manglende koordination i København. Overordnet synes metoden dog særdeles anvendelig i forhold til målgruppen. 2.4 Undersøgelsens datagrundlag Med udgangspunkt i ønsket om at kunne nedbryde data på de fem VUC er samt på en række baggrundsvariable var det målet for undersøgelsen at opnå besvarelser fra 1200 respondenter. Størrelsen af populationen kan på baggrund af oplysningerne fra de fem deltagende VUC er ikke fastslås. De følgende to tabeller viser henholdsvis fordelingen af besvarelser indsamlet på klassen og besvarelser indsendt postalt (fra de fraværende) samt den samlede svarprocent (tabel 1) og fordelingen af respondenter på VUC er og uddannelsestype (tabel 2). Tabel 1 Svarprocent: Postalt og indsamlet på klassen AVU HF I ALT Uddelte spørgeskemaer i alt Indsamlede spørgeskemaer på klassen Indsamlede spørgeskemaer postalt Besvarelser i alt Svarprocent i alt 73% 82% 78% Som tabel 1 viser, så er undersøgelsen baseret på samlet 1164 besvarelser, hvilket må siges at være tilfredsstillende i forhold til det ønskede antal og den efterfølgende databehandling. Dertil kommer en svarprocent på 78% ud af en stikprøve på 1499, hvil-

10 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 8 ket er meget tilfredsstillende. Ikke mindst set i lyset af, at der er udleveret skemaer til lærere, som er blevet bedt om at videregive disse til fraværende kursister. Blandt disse fraværende kursister vil der sandsynligvis være en vis andel gengangere, som ikke har kunnet gøre DMA opmærksom på, at de allerede har besvaret skemaet. Disse bør reelt set ikke indgå i svarprocenten. I grundlaget indgår ikke de gengangere, der på trods af en grundig planlægning og kontakt til VUC erne ikke har været muligt at undgå. Da hvert VUC kun er besøgt af én enkelt interviewer, har denne haft mulighed for at tage højde for gengangere, som også selv har tilkendegivet, at de allerede har svaret. Gengangerne har således ikke fået udleveret spørgeskemaet igen, og indgår derfor heller ikke i beregningen af svarprocenten. Samlet set må den anvendte dataindsamlingmetode betegnes som en succes. 2.5 Beskrivelse af de deltagende respondenter Tabel 2 VUC og uddannelsestype København Thy-Mors Storstrøm Fyn Fredericia I alt Avu 60 11% % % % % % HF % % 91 14% % % % I alt % % % % % % Ovenstående tabel 2 viser en rimelig jævn fordeling mellem de fem VUC er. Avu i København er en smule underrepræsenteret, hvilket primært skyldes eksamen på disse undervisningssteder. Ligeledes er hf i Storstrøm lidt underrepræsenteret, hvilket skyldes mange gengangere i Fakse og Næstved, som blev sorteret fra. Undersøgelsen er gennemført i december Som allerede nævnt blev undersøgelsen gennemført i december måned. Udover visse vanskeligheder i dataindsamling betyder undersøgelsestidspunktet også noget for, hvilken type kursister der inddrages. Det må således formodes, at de kursister som har overvejet at afbryde deres uddannelse på VUC, allerede er afbrudt, inden undersøgelsen er gennemført. Det betyder endvidere, at hvis undersøgelsen var gennemført i september ville tilfredsheden med undervisningen o.l. sandsynligvis have set anderledes

11 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 9 ud, eftersom undersøgelse i højere grad ville inddrage tvivlere og potentielle afbrydere. Samlet om datagrundlag Samlet set vurderer DMA således, at datagrundlaget for undersøgelsen er meget solidt, i kraft af dels stikprøvens størrelse, dels den høje svarprocent og endelig i kraft af de jævne fordeling af respondenter på de fem VUC er. Det er som sådan ikke muligt at lave en decideret frafaldsundersøgelse, da der ikke er oplysninger på populationens baggrundsvariable. DMA har imidlertid ikke observeret et bestemt mønster i frafaldet i undersøgelsen, hvilket den jævne fordeling af svar på de fem VUC er da også indikerer. Sammenligning med baggrundsoplysninger fra dimittendundersøgelsen, som DMA ligeledes har gennemført i forbindelse med evalueringen af VUC, kan imidlertid give et billede af, om kursist-stikprøven køns- og aldersmæssigt ligner dimittendpopulationen på de fem VUC er. Selvom dimittend-populationen som sådan ikke er direkte sammenlignelig med kursistpopulationen (bl.a. pga. sandsynligt frafald før dimission), er førstnævnte dog en god indikator for, hvordan fordelingen blandt kursist-polpulationen må have været på undersøgelsestidspunktet. Nedenfor vises tabeller for fordelingen af de deltagende kursister For køn og alder sammenlignes kursisterne med dimittenderne for at give et billede af frafaldet. Tabel 3 Kønsfordeling HF AVU Total Dimittend Antal Procent Antal Procent Antal Procent Procent Kvinde % % % 68% Mand % % % 32% I alt % % % 100% Note: Ubesvaret er ikke inddraget Som det ses udgør kvinderne samlet set 68% af de deltagende VUC ere, mens mændene udgør 32%. Det svarer til fordelingen blandt dimittend-populationen og er således indikator på, at kønsfordelingen svarer til kursist-populationens.

12 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 10 Tabel 4 Aldersfordeling HF AVU Total Dimittend Antal Procent Antal Procent Antal Procent Procent Op til og med 20 år % 92 18% % 10% 21 til og med 30 år % 80 15% % 30% 31 til og med 50 år % 92 18% % 28% 51 til og med 65 år 53 8% % % 23% 66 år og derover 12 2% 67 13% 79 7% 9% I alt % % % 100% Note: Ubesvaret er ikke inddraget Aldersfordelingen blandt de deltagende kursister er derimod en anelse skæv i forhold til dimittend-populationen, idet der er en overvægt af unge kursister op til og med 20 år blandt de deltagende kursister (20% mod 10% i dimittend-populationen), mens kursister i alderen 31 til og med 50 år omvendt er underrepræsenteret (21% mod 28% i dimittend-populationen). Denne skævhed er en naturlig følge af de studerendes tilknytning til VUC, idet mange af kursisterne til og med 20 år er fuldtidsstuderende og dermed vil være mere motiverede til at deltage i en undersøgelse om VUC. DMA vurderer imidlertid ikke, at denne skævhed er invaliderende for undersøgelsens resultater. Tabel 5 Modersmål HF AVU Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Dansk % % % Et andet sprog end dansk 53 8% 93 18% % I alt % % % Note: Ubesvaret er ikke inddraget 87% af samtlige deltagende VUC ere har dansk som modersmål, mens 13% har et andet sprog end dansk. Blandt hf erne er andelen af kursister med et andet modersmål end dansk mindre end blandt avu erne (8% mod 18%).

13 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 11 Tabel 6 Kursisternes højeste gennemførte uddannelse HF AVU Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Folkeskolen uden afgangsprøve 16 3% % % Folkeskolens afgangsprøve (9. kl.) % % % Studentereksamen, hf-eksamen, HTX 55 9% 39 8% 94 8% Erhvervsuddannelse (HG, EFG) % 83 16% % Kort videregående uddannelse 30 5% 17 3% 47 4% Mellemlang videregående uddannelse 58 9% 54 11% % Lang videregående uddannelse 26 4% 9 2% 35 3% Andet: 37 6% 17 3% 54 5% I alt % % % Note: Ubesvaret er ikke inddraget Ovenstående tabel viser de deltagende kursisters uddannelsesmæssige baggrund. Den væsentligste forskel på hf og avu findes i forhold til folkeskole med eller uden afgangsprøve. Således har 44% af hf erne folkeskolens afgangsprøve som den højeste uddannelse, mens det tilsvarende tal for avu erne er 32%. Dertil skal dog lægges de 25% avu er, som har folkeskole uden afgangsprøve som højeste uddannelse. Tabel 7 Kursisternes arbejdsmarkedstilknytning HF AVU Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Jeg arbejder på fuld tid 68 11% 70 14% % Jeg arbejder på mindre end fuld tid % 64 13% % Jeg er under uddannelse % 60 12% % Jeg er ledig % 93 18% % Jeg er på pension 38 6% % % Andet 81 14% 28 5% % I alt % % % Note: Ubesvaret er ikke inddraget Ovenstående tabel viser de deltagende kursisters arbejdsmarkedstilknytning på undersøgelsestidspunktet i december Som det ses er en forholdsvis stor andel af avu erne på pension (38% mod 6% hf ere), mens en forholdsvis stor andel af hf erne er under uddannelse (28% mod 12% avu ere). En yderligere forskel er, at flere hf ere end avu ere er i arbejde på mindre end fuld tid (22% mod 13%).

14 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side Databehandling Statisk signifikans I det følgende afrapporteres som udgangspunkt udelukkende de statistisk signifikante forskelle i forhold til Køn Alder Modersmål Antal fag Uddannelsesbaggrund Tilknytning til arbejdsmarkedet De fem deltagende VUC er (kapitel 8 Benchmarking) I visse tilfælde vil der dog også blive nævnt intuitivt interessante forskelle, som kunne forventes at være signifikante, men som ikke er det. Det vil af teksten fremgå, hvis forskelle ikke er signifikante. Der er anvendt chi2-test, som indikator for signifikans. Selvom datagrundlaget er forholdsvist stort, vil der i enkelte spørgsmål, afhængig af svarafgivelsen i de tidligere spørgsmål, være for lille en base til at foretage krydstabulleringer, alene fordi der er for få cases i cellerne. Disse er identificeret ved hjælp af statistiske tests og inddrages således ikke i afrapporteringen. Der er gennemført en række statistiske kørsler på det indsamlede kvantitative datamateriale. I de tilfælde, hvor respondenterne har haft mulighed for at afgive andre svar end de i spørgeskemaet opstillede, er disse svar blevet kodet med henblik på den videre databehandling. Der er således gennemført en række kategoriseringer af andet -svar, i de tilfælde hvor flere respondenter har svaret det samme under andet. Dertil kommer, at svarkategorier er lagt sammen, hvor det indholdsmæssigt har været forsvarligt, og hvor det har været en forudsætning for at kunne lave de ønskede kryds og statistiske tests. I databehandlingen er ved ikke og ubesvaret ikke inddraget i procentberegningerne i de tilfælde, hvor de ikke udgør et udsagn i sig selv. Det vil ved de relevante figurer blive angivet, hvis ved ikke og ubesvaret ikke indgår.

15 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 13 3 Kursisternes valg af VUC og kursisttype Formålet med dette kapitel er at undersøge hvorfor og hvordan kursisterne har valgt VUC samt hvilke forskellige typer af kursister, der er repræsenteret på VUC. Få følger fag på både avu og hf For at afdække intensiteten af deltagelsen på VUC, er respondenterne indledningsvist blevet spurgt om, hvorvidt de deltager i undervisning på både avu og hf, om de følger mere end et fag og hvor mange timer, de har på VUC i alt hver uge. Der er således 87% af de adspurgte kursister, som udelukkende følger fag på enten hf og avu, mens 13% følger fag på både avu og hf. Flere hf er følger flere fag end avu er Som det fremgår af nedenstående figur 1, er der visse forskelle mellem avu og hf i omfanget af deltagelsen på VUC. Således deltager avu erne i mindre grad end hf erne i flere fag, idet 62% af avu erne kun deltager i det ene fag, de havde, da spørgeskemaet blev udfyldt, mens tilsvarende gælder for 25% af hf erne. Blandt hf erne deltager 34% i tre til fire fag, samme andel som deltager i fem eller flere fag. Figur 1 Følger du andre fag end det du har lige nu på VUC? Procent HF AVU Total 0 Nej Ja, jeg følger i alt 2 fag Ja, jeg følger i alt 3-4 fag Ja, jeg følger i alt 5 eller flere fag Note: Ubesvaret er ikke inddraget n = 1156

16 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 14 Forskellen i fagintensitet er afhængig af alder, uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedt En del af forklaringen på forskellen i fagintensiteten i figur 1 kan hentes i de baggrundsvariable, som beskriver kursisterne. De væsentligste sammenhænge er: At tilbøjeligheden til at tage flere fag er afhængig af alder, sådan at jo yngre kursisterne er, jo mere tilbøjelig er de til at følge flere fag, hvilket både gælder for hf og avu. Eksempelvis er 46% af de hf ere og 45% af de avu ere, som følger fem fag eller mere 20 år eller der under. At antal fag er afhængig af uddannelsesniveau, sådan at VUCkursister med folkeskolens afgangseksamen og erhvervsuddannelse har flere fag end de, der har en videregående uddannelse. Blandt avu erne er der 62% af kursister uden folkeskoleeksamen, som kun har ét fag. At der er sammenhæng mellem fagintensitet og tilknytning til arbejdsmarkedet, sådan at de som arbejder fuld tid har færre fag end de, som er ledige eller har mindre end fuld tid. Dette gælder både for avu og hf. At der for avu er sammenhæng mellem modersmål og antal fag, sådan at kursister med et andet modersmål end dansk er tilbøjelig til have flere fag end kursister med dansk som modersmål. Eksempelvis har 33% af avu-kursisterne med andet modersmål tre til fire fag, mens dette kun gør sig gældende for 17% af avu-kursisterne med dansk som modersmål. Hf ere har gennemsnitlig flere timer end avu er Ovenstående billede af en større intensitet blandt hf ere i form af antal fag, slår naturligt nok også igennem i antallet af timer. Dette ses i nedenstående figur 2, hvor andelen af avu ere falder med stigende timetal, mens andelen af hf ere stiger med stigende timetal. Således har halvdelen af avu erne (51%) op til og med 7 timer om ugen, mens næsten to af tre (62%) hf ere har over 20 timer om ugen. Dette bekræftes endvidere, af dataindsamlingen hvor der relativt var flere gengangere på hf-holdene sammenlignet med avu-holdene 1. 1 Dette var fortrinsvist et problem på de små undervisningssteder, hvor det ikke var muligt at planlægge sig ud af dette problem, idet der var færre hold at vælge imellem.

17 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 15 Figur 2 Hvor mange timer har du i alt på VUC hver uge? op til og med 3 4 til og med 7 8 til og med til og med og derover Procent HF AVU Total Note: Ubesvaret er ikke inddraget n = 1157 Identiske sammenhæng som for fagintensitet Netop fordi sammenhængen mellem antal fag og antal timer er så stærk, er det i det store hele også identiske baggrundsvariable og sammenhænge, som kan forklare forskellen i timeantallet blandt avu ere og hf ere. Nemlig alder, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og for avu erne modersmål. Forskel mellem avu ernes og hf ernes forventninger Et andet spørgsmål som er relevant i forhold til at beskrive kursisttyperne på VUC, er forventningerne til at gå på VUC (se figur 3 nedenfor). Her viser sig at være forskelle mellem avu og hf. Flere avu ere er motiveret af almen interesse end hf ere 74% af avu erne angiver således, at de startede fordi, de gerne ville lære noget for deres egen skyld - almindelig interesse. Det samme gør sig gældende for 52% af hf erne. Omvendt er 44% af hf erne og 15% af hf erne motiveret af ønsket om at komme ind på et bestemt studium. Ligeledes er der forskel på, hvor mange hf ere der er motiveret af ønsket om at læse videre i almindelighed (31%) sammenlignet med avu (20%). Sociale motivationsfaktorer, mens arbejdsmarkedet i mindre grad motiverer Ydermere begrunder omkring hver femte hf er og avu er deres valg med en social motivation, så som at lære nye mennesker at kende (21%) og at opnå større selvtillid (17%). Endelig angiver 10% af kursisterne, at de har forventninger til at forbedre deres situation på arbejdsmarkedet i form af at komme ud af ledighed (I figur 3 inkluderet under Andet ) eller opnå et bedre arbejde eller bedre arbejdsmarkedskvalifikationer (9%).

18 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 16 Figur 3 Hvad regnede du med at få ud af VUC, dengang du startede? Almindelig interesse Selvtillid Lære nye mennesker at kende Læse videre (generelt) Ønsket om et bestemt studium Andet Procent HF AVU I alt Note: Ubesvaret er ikke inddraget. Der var mulighed for at afgive flere svar. Almindelig interesse svarer til spørgeskemaets Jeg ville gerne lære noget for min egen skyld almindelig interesse, Selvtillid = Jeg ville gerne have større selvtillid, Lære nye mennesker at kende = Jeg ville gerne lære nye mennesker at kende, Læse videre generelt = Jeg ville gerne læse videre bagefter, men vidste ikke præcist hvad, Ønsket om bestemt studium = Jeg ville gerne ind på et bestemt studium, Andet er slået sammen af spørgeskemaets Jeg var ledig, og ville gerne forbedre mine chancer for at komme i arbejde, 'Jeg var i arbejde, men manglede nogle bestemte kvalifikationer i mit job', Jeg var i arbejde, men ville gerne have et andet arbejde og Andet. n = 1156 Alder, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet betinger formålet med VUC Køn og modersmål I relation til ovenstående spørgsmål om hvad der motiverede valget af VUC er der nogle interessante sammenhænge i forhold til baggrundsvariablene: At alder spiller ind på motivationsfaktorerne, sådan af de yngre kursister i højere grad er motiveret af ønsker for fremtidig uddannelse, mens de ældre i højere grad er motiveret af almen interesse. At kursister med videregående uddannelse i højere grad er motiveret af almen interesse end kursister med en kortere uddannelse. Et lignende mønster følger tilknytning til arbejdsmarkedet, sådan at fuldtidsarbejde i højere grad peger mod almen interesse, mens ledighed og løsere tilknytning til arbejdsmarkedet peger mod målrettede forventninger om uddannelse. På hf er kvinderne mere tilbøjelige til at vælge udfra almen interesse og de sociale faktorer, end mændene er. For avu erne er modersmål afgørende for motivationen, idet 61% af avu erne med andet modersmål har ønske om at læse videre mod 29% blandt de med dansk som modersmål.

19 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 17 Jo mere målrettet, jo flere fag Endelig viser det sig, at formålet med valg af VUC har indflydelse på, hvor mange fag kursisten vælger, sådan at jo mere målrettede forventninger kursister har, jo flere fag følger de. De fleste kursister får ideen til at starte på VUC af egen drift Figur 4 nedenfor viser, hvor kursisterne fik ideen til at starte på VUC. Et spørgsmål som synes interessant set i lyset af, at antallet af kursister på VUC er faldet over de seneste år. I den forbindelse kan det konstateres, at der ikke er nogen forskel mellem avu er og hf er, når det angår rekruttering til VUC. Således angiver 68%, at de selv fandt på at starte på VUC, mens knapt en fjerdedel (23%) angiver, at de blev opfordret af venner eller familie. Endelig er det bemærkelsesværdigt, at kun 2% af kursisterne (i figuren placeret i gruppen Jeg fik idéen et andet sted fra ) angiver, at de er blevet opfordret af deres arbejdsgiver eller kolleger. Figur 4 Hvorfra fik du ideen til at begynde på VUC? Jeg fandt selv på det Reklamer, brochurer, annoncer, internet m.v. Opfordret af en lærer/vejleder Opfordret af min familie/venner Jeg fik ideen et andet sted fra Procent HF AVU I alt Note: Ubesvaret er ikke inddraget. Der var mulighed for at afgive flere svar. Reklamer, brochurer, annoncer, internet m.v. er slået sammen af spørgeskemaets Gennem reklamer, brochurer, annoncer m.v. og Fra internettet. Opfordret af en lærer/vejleder er slået sammen af spørgeskemaets Jeg blev opfordret af en lærer og Jeg blev opfordret af en vejleder. Opfordret af min famile/venner er slået sammen af Jeg blev opfordret af min familie og Jeg blev opfordret af nogle venner. Jeg fik idéen et andet sted fra er slået sammen af spørgeskemaets Jeg blev opfordret af kolleger, Jeg blev opfordret af min leder/chef, Jeg blev opfordret af en sagsbehandler hos AF eller i kommunen og Jeg fik idéen et andet sted fra. n = 1158

20 Spørgeskemaundersøgelse blandt VUC-kursister side 18 Særligt de ældre og arbejdende på fuld tid får ideen af egen drift Til trods for at der ikke er forskel mellem avu og hf, hvad angår rekruttering, er der andre baggrundsvariable, hvor der viser sig at være forskel. Jo ældre kursisterne er, jo mere tilbøjelig er de til af egen drift at få ideen, hvilket stemmer overens med, at de ældre i højere grad er motiveret af almen interesse end klare mål med uddannelsen. Kursistens tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for ideens opståen, sådan at de som arbejder på fuld tid i højere grad selv fik ideen end de andre grupper; dette gør sig gældende for såvel hf som avu. HF-kursister: Alder, modersmål og formål er afgørende for ideen For hf gør der sig ydermere en række baggrundsfaktorer gældende: Modersmål er afgørende, sådan at fx hf-kursister med andet modersmål end dansk i højere grad er påvirket af vejlederens (23%) og lærerens (21%) opfordring til at starte på hf sammenlignet med kursister med dansk som modersmål (10% og 4%) (Samme tendens gør sig gældende for avu erne). De unge hf ere i højere grad blev inspireret af reklamer og families opfordringer end de ældre kursister. Uddannelsesniveau på hf er afgørende for, hvordan kursisterne har fået ideen, sådan at de med en videregående uddannelse er mere tilbøjelige til selv at finde på det, end de med folkeskolens afgangsprøve eller studentereksamen. Sidstnævnte er derimod mere påvirket af opfordring fra en vejleder. Størstedelen af kursister finder selv ud af, hvilket niveau de skal gå på Et andet spørgsmål, som er væsentligt for at beskrive kursisternes valg af VUC og hvilke kursisttyper, der er tale om, er spørgsmålet om niveaudeling. Der er ingen signifikante forskelle mellem, hvordan avu er og hf er finder frem til det rette undervisningsniveau. Derimod er der forskel mellem de anvendte instrumenter. Som nedenstående figur 5 viser, så fandt 45% ud af niveauet ved at tale med en vejleder, mens 4% angiver, at de blev testet af en vejleder (i figuren placeret i gruppen Andet ). Endelig angiver knapt halvdelen (48%), at de selv fandt ud af niveauet. Kategorien andet dækker desuden over opfordringer fra sagsbehandler eller arbejdspladsen. Den angivne forskel i de anvendte instru-

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut

Læringsmiljøer i folkeskolen. Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut Læringsmiljøer i folkeskolen Elevundersøgelse udarbejdet af TNS Gallup i samarbejde

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere