DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen Siune, Palle Svensson, Ole Tonsgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 2. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/artikel/ opgave) er anvendt datamateriale fra Valgundersøgelsen 1987, som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen Siune, Palle Svensson, Ole Tonsgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1340). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1340: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen Siune, Palle Svensson, Ole Tonsgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-1340, 2. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen, Jesper Baltzer Nielsen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4088 respondenter, 62 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (142 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen Siune, Palle Svensson, Ole Tonsgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juli 1988 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Astrid Bogh Lauritzen Jesper Baltzer Nielsen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som: DDA-1340: Valgundersøgelsen 1987.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV september 1996 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 1987

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; fagforening, medlemskab af; politisk interesse; folketingsvalg 1984; folketingsvalg 1987; økonomisk vækst versus miljø; miljø versus økonomisk vækst; vækst versus miljø; erhvervslivet, kontrol med; kontrol med erhvervslivet; sociale nedskæringer; nedskæringer, sociale. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1340: Valgundersøgelsen Primærundersøgere: Ole Borre, Ingemar Glans, Jørgen Elklit, Jørgen Goul Andersen, Karen Siune, Palle Svensson, Lise Togeby, Ole Tonsgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-1340, 2. udgave (ved Jesper Baltzer Nielsen, Astrid Bogh Lauritzen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4088 respondenter, 62 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (142 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Borre, Ole. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Borre, Ole; Glans, Ingemar; Elklit, Jørgen; Andersen, Jørgen Goul; Siune, Karen; Svensson, Palle; Togeby, Lise; Tonsgaard, Ole; (B) Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen; (C) Worre, Torben; (A) AU: Institut for Statskundskab; (B) KU: Institut for Samfundsfag; (C) KU: Institut for Samtidshistorie; (A) Universitetsparken, DK-8000 Århus C.; (B) Rosenborggade 15, DK-1130 København K.; (C) Njalsgade 104, DK-2300 København S. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 1987 indeholder data fra fire af Gallup Markedsanalyses omnibusundersøgelser fra Ud over de baggrundsspørgsmål, der er normale for disse

8 omnibusser, er respondenterne blevet spurgt den nøjagtige stilling for dem selv og en eventuel ægtefælle, om fagforeningsmedlemskab, og om faderens (eller hovedforsørgerens stilling) da respondenten var i konfirmationsalderen. Ægtefælles stilling og faders stilling findes dog kun for to af de fire omnibusser. Desuden er der i den første af omnibusserne spurgt om, hvornår respondenten bestemte sig til at stemme, som han/hun gjorde, om hvilket parti respondenten stemte på i 1984, om respondentens politiske interesse, og om respondentens holdning til fire påstande: at man i almindelighed kan stole på, at politikerne træffer de rigtige beslutninger for landet; at den økonomiske vækst kommer foran miljøhensyn; at samfundet skal holde kontrol med det private erhvervsliv; og at de sociale nedskæringer er gået for vidt. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Fire uafhængige stikprøver. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Heraf stammer de 1081 fra omnibus nr. 16, de 1054 fra bus nr. 18, de 960 fra bus nr. 21 og de 993 fra bus nr. 22. Datasættets størrelse: 6007 respondenter; 70 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Antallet af spørgsmål i de oprindelige omnibusser kendes ikke. Det modtagne materiale er arkiveret i dets helhed. Yderligere materiale for tre af de fire omnibusser, hvorved nærværende datamateriale er indsamlet, er arkiveret som: DDA-1466: Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 18 DDA-1469: Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 21 DDA-1470: Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 22 (Nærværende undersøgelses materiale indgår - bortset fra baggrundsvariablene for de tre af de fire omnibusser - ikke i de tre nævnte Gallup-undersøgelser). Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Nogle af spørgsmålene blev gentaget i flere omnibusser. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år eller derover bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for Gallup Markedsanalyse A/S udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen indenfor en primærenhed er opdelt i klynger på hver 120 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en startog slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 151 strata i provinsen og 22 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable

9 urbaniseringsgrad og dækningsprocent for provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres yderligere efter procentvist antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 4 og 2 primærenheder pr. stratum i hhv. provinsen og hovedstaden. b) Tilfældig udvælgelse af klynger inden for hver primærenhed. Klyngerne danner distrikterne. c) Tilfældig udvælgelse af et eller to segmenter på 2 til 12 husstande inden for hvert distrikt. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover er opført på en liste i fast rækkefølge. For hver to udvælges en tilfældigt. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Indsamlingsperioderne for de fire omnibusser er: Nr. 16: september 1987 Nr. 18: oktober 1987 Nr. 21: november 1987 Nr. 22: 28. november - 6. december Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Op til tre genbesøg. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika medtaget. Vægtning: Vægtningskriterier: Der vægtes for ikke opnåede interviews for at korrigere eventuelle skævheder i den endelige stikprøve hidrørende fra, at de ikke opnåede interviews kan fordele sig atypisk i forhold til hele udvalget. Vægtningen sker ved hjælp af en matrix, og stikprøven vægtes mht. urbanisering, køn og alder. Undertiden benyttes dog også andre variable, når det skønnes hensigtsmæssigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en vægtvariabel (V6). BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Borre, Ole. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C.

10 REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole: To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og Aarhus, Politica, 469 pp. 1989; (2) Borre, Ole: Politiske generationer. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (3) Borre, Ole: Belønnes regeringen? I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (4) Elklit, Jørgen: Opinionsmålinger og valgresultater. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (5) Goul Andersen, Jørgen: Social klasse og parti. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (6) Glans, Ingemar: Langtidsudviklingen i dansk vælgeradfærd. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (7) Petersen, Nikolaj: Sikkerhedspolitikken og 1988-valget. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (8) Petersen, Nikolaj og Svensson, Palle: Valgenes politiske sammenhæng. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (9) Siune, Karen: Valgkampene og vælgerne. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; (10) Svensson, Palle: Vælgernes syn på det danske demokrati. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (11) Svensson, Palle og Togeby, Lise: Græsrodsdeltagelse mellem politisk mobilisering og interessevaretagelse. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (12) Togeby, Lise: Politiseringen af kvinder og af kvindespørgsmålet. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (13) Togeby, Lise: Besøgs- og telefoninterviews - en sammenligning. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (14) Tonsgaard, Ole: Vælgervandringer og vælgerusikkerhed. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (15) Tonsgaard, Ole: Højre og venstre i dansk politik. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (16) Tonsgaard, Ole: Flygtninge og indvandrere - et politisk spørgsmål. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (17) Tonsgaard, Ole: Miljøpolitisk enighed. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; 1989; (18) Tonsgaard, Ole: Interviewundersøgelserne og deres metodik. I Elklit, Jørgen og Tonsgaard, Ole (red.), To folketingsvalg, pp , Aarhus, Politica; (19) Borre, Ole: Some Results from the Danish 1987 Election. Scandinavian Political Studies, Vol. 10, no. 4; 1987; (20) Worre, Torben: Folketingsvalget Økonomi & Politik, 62. årgang, nr. 3, pp ; 1989; (21) Togeby, Lise: Fra tilskuere til deltagere. Den kollektive mobilisering af kvinder i Danmark i 1970'erne og 1980'erne. Århus: Politica, 64 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Det geografiske

11 området angivet som en af 9 regioner. Urbaniseringsgraden er angivet som provinsby i en af fire størrelser, landdistrikt, København indre by, ydre by, nordlige forstæder eller sydlige/vestlige forstæder. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Ejendomsforholdet er angivet som eje, leje eller andel. Boligens type er angivet som enfamilieshus, tofamilieshus, gård, etageejendom eller værelse. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); antal unge (ca år). Ud over det totale antal personer i husstanden oplyses antallet af personer på 13 år eller derover hhv. under 13 år. Desuden angives det, om der i husstanden er hjemmeboende børn på 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år og 7-12 år, samt hjemmeboende unge på år og år. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; fader: beskæftigelsesmæssige status. Faderens beskæftigelsesmæssige status (da respondenten var i konfirmationsalderen) og ægtefællens stillingsbetegnelse findes kun i omnibus nr. 16 og 18. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: Respondentens uddannelse angives dels som skoleuddannelse og dels som en eventuel erhvervsuddannelse. For bus 16 og 18 findes kun den højeste erhvervsuddannelse, for bus 21 og 22 findes angivelse af alle erhvervsuddannelse, som respondenten har. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: politiske interesse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Der spørges om respondentens stemme ved folketingsvalget i 1987 og i bus 16 desuden om respondentens stemme ved folketingsvalget i INDLEDNING Datamaterialet til denne undersøgelse stammer fra fire omnibusundersøgelser indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S i 1987 (omnibus nr. 16, 18, 21 og 22). De spørgsmål, der er dokumenteret her, blev stillet på vegne af en valgforskningsgruppe bestående af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Lise Togeby, Karen Siune, Ingemar Glans, Palls Svensson, Ole Tonsgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA modtog datamaterialet i to dele: dels en SPSS-X exportfil, og dels en kortbilledfil; den sidstnævnte fil omfattede kun data fra omnibus nr. 16. Fra export-filen blev der udtrukket dels en tegndatafil og dels en foreløbig dokumentationsfil (kodebog). De ekstra data fra omnibus nr. 16 blev derefter flettet på ved hjælp af analysepakken SAS, og kode-

12 bogen blev tilrettet og kompletteret. I forbindelse med oparbejdningen af undersøgelsen er der blevet fjernet nogle af de variable, som fandtes i den modtagne SPSS-X exportfil. Det drejer sig dels om en række variable, som var opstået i forbindelse med indlæsningen af spørgsmål, der strakte sig over flere kolonner, og dels om en variabel, som omfattede otte kolonner for et spørgsmål, hvortil der kunne gives flere svar. For samtlige fjernede variable gælder det, at de oplysninger, de indeholdt, også fandtes i andre variable; der er altså ikke slettet nogle data, kun fjernet redundante variable. Desuden er der foretaget nogle rekodninger med henblik på at standardisere koderne for manglende data, som beskrevet nedenfor. Manglende data Der er anvendt to forskellige koder for manglende data: a) Uoplyst er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde) og er, hvor den forekommer, defineret som MD1. b) Ikke alle spørgsmål forekom i alle omnibusser. I de variable, som kun fandtes for nogle af de fire omnibusser, har de respondenter, der ikke har fået stillet det tilsvarende spørgsmål, koden 10 (100,..., afhængigt af variablens bredde). Den er betegnet som "Forekommer ikke", og er overalt hvor den findes defineret som MD2. Ikke medtagne variable Der er udeladt 6 rekodede variable omhandlende egen stilling, egen fagforening samt ægtefælles stilling. Endvidere er der udeladt 2 udokumenterede variable. Referencer Forrest i spørgsmålsteksten findes en reference tilbage til spørgeskemaet. Den har formen: kcc. eller kcc-kcc.

13 hvor "k" angiver nummeret på det kort, hvor variablen oprindelig var kodet, og "cc" angiver kolonnenummeret. Hvor der er angivet to kolonnenumre med bindestreg imellem betyder det, at variablen strakte sig over mere end en kolonne i den oprindelige datafil. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Denne variabel har værdien 1340 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer Variablen er dannet af DDA. Den indeholder respondenternes løbenummer inden for datafilen. V0003 BUSNUMMER start : Busnummer v% antal kode Bus nummer Bus nummer Bus nummer Bus nummer vµgtet antal: 6007 V0004 SIDE start 11, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 Side Variablen henviser til galluplister V0005 SKEMANUMMER

14 start 14, bredde : Skemanummer Gallups respondent-identifikation. V0006 VÆGTVARIABEL start 18, bredde 8, decimaler : Vægtvariabel V0007 PARTI DEC start 26, manglende data: = : Stemte De ved folketingsvalget den 8. september, 1987? - På hvilket parti? v% md% antal kode A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konsevative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne H: Det Humanistiske Parti I: Internationalen Socialistisk Arbejderparti K: Kommunister L: Marxistisk-Leninistisk Parti M: Centrum-Demokraterne P: Fælles Kurs Q: Kristeligt Folkeparti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke partiet Vil ikke svare om parti Stemte ikke Stemte blank Andre svar Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6009 V0008 PARTIPRÆFERENCE IDAG start 28, manglende data: = : Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? v% md% antal kode

15 A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne H: Det Humanistiske Parti I: Internationalen Socialistisk Arbejderparti K: Kommunister L: Marxistisk Leninistisk Parti M: Centrum-Demokraterne P: Fælles Kurs Q: Kristeligt Folkeparti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtpartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke partiet Vil ikke svare om parti Stemte ikke Stemte blank Andre svar Fejlkode Uoplyst svarprocent: 99 vµgtet antal: 6005 V0009 KØN start : køn v% antal kode Mand Kvinde Fejlkode vµgtet antal: 6007 V0010 ALDER start 31, manglende data: = : Alder v% md% antal kode år år år år år år

16 år år år år år år år år år år år år eller derover Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0011 HUSFADERS ALDER start 33, manglende data: = 9 450: Husfaderens alder v% md% antal kode Under 45 år år eller derover Uoplyst svarprocent: 85 vµgtet antal: 6007 V0012 BOLIGENS ART start 34, manglende data: = 9 451: Boligens art v% md% antal kode En-families hus To-families hus Gård Etageejendom/beboelsedejendom Værelse Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0013 EJE ELLER LEJEBOLIG start 35, manglende data: = 9 452: Ejes boligen eller lejes boligen? v% md% antal kode Ejerbolig

17 Andelsbolig Lejerbolig Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0014 IP STILLING I HUSSTAND start 36, manglende data: = 9 453: Svarpersonens stilling i husstanden v% md% antal kode Husfar - gå til spm. 458 (V17) Husmor Anden voksen Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0015 HUSFADER I HUSSTAND start 37, manglende data: = 9 FILTER: V14 454: Er der en husfader i husstanden? v% md% antal kode Ja Nej - gå til spm. 458 (V17) Uoplyst/irrelevant svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0016 HUSFADERS ERHVERV start 38, manglende data: = 99 FILTER: V : Husfaders erhverv: v% md% antal kode Arbejder, ufaglært (ikke specialarbejder) Arbejder, ufaglært (specialarbejder) Arbejder, faglært Funktionsæt/tjenestemand, lavere Funktionær/tjenestemand, højere Selvstændig landbruger Selvstændig detailhandler/håndværksmester Selvstændig i øvrigt Lærling/elev/studerende

18 Ude af erhverv (pensionist og lign.) Gift uden selverhverv Medhjælpende ægtefælle Uoplyst/irrelevant svarprocent: 85 vµgtet antal: 6009 V0017 HUSFADER OFF. EL.PRIVAT start 40, manglende data: = 99 FILTER: V14 457: Er husfaderen for tiden beskæftiget i offentlig eller privat virksomhed? Privat virksomhed v% md% antal kode Industri og håndværk Handel og transport Serviceerhverv Landbrug, gartneri og fiskeri Offentlig virksomhed Forsvaret og politiet Offentlig administration (stat, amt, kommune) Sundhedsvæsen, socialinstitutioner Undervisning, kultur, daginstitution Offentlig virksomhed: DSB, Post, Vejvæsen, offentlig værker Ikke erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden Uoplyst/irrelevant svarprocent: 85 vµgtet antal: 6007 V0018 HUSMOR ERHVERV start 42, manglende data: = 9 458: Husmoders erhverv v% md% antal kode Ingen kvindelig husmoder Husmoder uden selverhverv Husmoder med selverhverv, heltid Husmoder med selverhverv, deltid Medhjælpende hustru Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0019 HUSSTAND STØRRELSE

19 start 43, manglende data: = 9 459: Antal personer i husstanden: v% md% antal kode person personer personer personer personer personer eller flere Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6008 V0020 ANTAL OVER 13 ÅR start 44, manglende data: = 9 460: Antal personer i husstanden 13 år eller derover: v% md% antal kode person personer personer personer personer personer eller flere Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6008 V0021 ANTAL 12 ÅR EL.MINDRE start 45, manglende data: = 9 461: Antal personer i husstanden 12 år eller derunder: v% md% antal kode person personer personer personer personer personer eller flere Uoplyst svarprocent: 31 vµgtet antal: 6007 V0022 HJ.BOENDE BØRN INGEN start 46, manglende data: = 9

20 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Ingen børn v% md% antal kode Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0023 HJ.BOENDE BØRN 0-1 ÅR start 47, manglende data: = Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 0-1 år v% md% antal kode Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0024 HJ.BOENDE BØRN 2 ÅR start 48, manglende data: = Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 2 år v% md% antal kode Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 100 vµgtet antal: 6007 V0025 HJ.BOENDE BØRN 3-5 ÅR start 49, manglende data: = Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn 3-5 år v% md% antal kode Ikke nævnt

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Dødelighed og erhverv

Dødelighed og erhverv Dødelighed og erhverv 1996-2000 Otto Andersen Lisbeth Laursen Jørn Korsbø Petersen Dødelighed og erhverv 1996-2000 Udgivet af Danmarks Statistik December 2005 Oplag: 450 Danmarks Statistiks Trykkeri, København

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland 1. Delrapport, juni 2008 Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Unges uddannelsesvalg i Region Midtjylland

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

Geodemografisk klassifikation

Geodemografisk klassifikation A Boligejere med overskud Boligejere med overskud Geodemografisk klassifikation Operationel adgang til viden Danmark Geodemografisk klassifikation generation Indholdsfortegnelse Geomatics geodemografiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatus

Arbejdsmarkedsstatus Arbejdsmarkedsstatus 1. Havde du arbejde i ugen fra mandag den 31. december til og med søndag den 6. januar? Vi er interesseret i alt arbejde, både som selvstændig og som lønmodtager, også selv om det

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere