Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Social ulighed i Danmark (ISSP 2009), som oprindeligt blev indsamlet af SFI-Survey for Sanne Lund Clement. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-24772). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-24772: Social ulighed i Danmark (ISSP 2009). Primærundersøger: Sanne Lund Clement. DDA-24772, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Mads Thilsing-Hansen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1518 respondenter, 154 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (146 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI-survey for Sanne Lund Clement, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni 2010 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af

3 denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Mads Thilsing-Hansen DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-24772: Social ulighed i Danmark (ISSP 2009). Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2011 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle

5 kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable.

6 Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi

7 DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejde; Arbejdssituation; Avislæsning; Beskatning; Holdning til indvandring; Indkomstforskel; Job; Konflikt; Løn; Samfund; Skat; Social gruppe; Social lighed; Social placering; Social ulighed; Tryghed; tv-vaner. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-24772: Social ulighed i Danmark (ISSP 2009). Primærundersøger: Sanne Lund Clement. DDA-24772, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Mads Thilsing-Hansen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1518 respondenter, 154 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (146 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Morten Højmose Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Sanne Lund Clement. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. Dataindsamler: SFI-SURVEY. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Yderligere oplysninger: US ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen ''Social ulighed

8 i Danmark (ISSP 2009) er den danske del af et tværsnitsstudie, som er gennemført i en række lande. ISSP (International Social Survey Programme) er et internationalt samarbejde, som i 2009 havde 46 deltagende lande. Denne undersøgelse drejer sig om forskellige aspekter af danskernes holdning til social ulighed i Danmark, herunder holdning til årsager hertil samt ansvar og retfærdighed. Desuden indeholder undersøgelsen oplevelse af konflikt mellem samfundsgrupper samt billede af samfundets lagdeling herunder placering af respondenten og andre samfundsgrupper. Følgende baggrundsvariable er medtaget i undersøgelsen: Alder, køn, civilstand, antal personer i husstanden, skoleuddannelse, fuldtids-uddannelse, respondentens indkomst, husstandsindkomst, hovedbeskæftigelse, fagforeningsmedlemsskab, ægtefælles/samlevers beskæftigelse, medlem af folkekirken, kirkegang, stemmeafgivelse ved sidste folketingsvalg Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 2700 enheder i oprindelig stikprøve; 1182 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1518 respondenter; 154 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 82 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Spm spm. 34 (V59-V78) er en række spørgsmål tilføjet af Christian Albrekt Larsen. Spørgsmålene er et tillæg fra en anden undersøgelse og er ikke en del af den internationalt komparative og oprindelige del af ISSP-modulet. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Danske statsborgere på 18 år og derover. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. BETINGELSER VED REANALYSE

9 Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Sanne Lund Clement. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning. Aalborg Universitet, 9220 AALBORG Ø. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-15216: Arbejdsliv i Danmark (ISSP 1997) DDA-15217: Danskernes holdning til religion (ISSP 1998) DDA-15218: Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) DDA-15219: Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) DDA-15220: Sociale forhold og personlige netværk i Danmark (ISSP 2001). DDA-15221: Familieliv i Danmark (ISSP 2002) DDA-18465: Arbejdsliv i Danmark (ISSP 2005) DDA-19221: Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) DDA-19222: Danskerne og fritidslivet (ISSP 2007) DDA-23761: Danskernes holdning til religion (ISSP 2008). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Bopæl: lokalsamfundets størrelse. Husstandens karakteristika: børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer). Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: økonomisk sektor; fader: stillingsbetegnelse (eller: kode); fader: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Samt uddannelse udover skoleuddannelsen. Sociale klasse: respondenten: egen bedømmelse. Politik: stemme ved sidste valg. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt; respondenten: hyppighed af kirkegang. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed).

10 INDLEDNING Undersøgelsen drejer sig om forskellige aspekter af danskernes holdning til social ulighed i Danmark, herunder holdning til årsager hertil samt ansvar og retfærdighed. Desuden indeholder undersøgelsen oplevelse af konflikt mellem samfundsgrupper samt billede af samfundets lagdeling herunder placering af respondenten og andre samfundsgrupper. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2010 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejdningen i DDA har omfattet konvertering til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af de ved undersøgelsen anvendte spørgeskemaer, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

11 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1518) af respondenter. V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 SFIs undersøgelsesnummer US V0004 BUNDTNUMMER start 14, bredde 3 Bundtnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 BUNDTID start 17, bredde 3, manglende data: = 999 Bundtid Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (18) V0006 SKEMATYPE start 20, bredde 1

12 Skematype Skematype 0. V0007 RESPONDENTNUMMER start 21, bredde 5 Respondentnummer Variablen er kodet i intervallet V0008 INTERVIEWERNUMMER start 26, bredde 5 Interviewernummer Variablen er kodet i intervallet Social ulighed i Danmark V0009 VIGTIGT: VELHAVENDE FAM. start 31, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 1. Hvor vigtigt er det at komme fra en velhavende familie? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99

13 V0010 VIGTIGT: VELUDD FORÆLDRE start 32, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 2. Hvor vigtigt er det at have veluddannede forældre? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0011 VIGTIGT: GOD UDDANNELSE start 33, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 3. Hvor vigtigt er det selv at have en god uddannelse? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0012 VIGTIGT: AMBITIONER start 34, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 4. Hvor vigtigt er det at have ambitioner?

14 Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0013 VIGTIGT: ARBEJDE HÅRDT start 35, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 5. Hvor vigtigt er det at arbejde hårdt? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0014 VIGTIGT: RIGT. FORBIND. start 36, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 6. Hvor vigtigt er det at have de rigtige forbindelser? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst

15 svarprocent: 99 V0015 VIGTIGT: POL. FORBIND. start 37, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 7. Hvor vigtigt er det at have politiske forbindelser? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0016 VIGTIGT: ANV. BESTIK. start 38, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 8. Hvor vigtigt er det at anvende bestikkelse? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0017 VIGTIGT: PERS. HUDFARVE start 39, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række)

16 9. Hvor vigtig er en persons hudfarve? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0018 VIGTIGT: PERS. RELIGION start 40, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 10. Hvor vigtig er en persons religion? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0019 VIGTIGT: FØDT MAND/KVIN, start 41, manglende data: = 9 Spm. 1: Først nogle spørgsmål om, hvad der har betydning for den enkeltes mulighed for at komme frem her i livet. (Sæt ét kryds i hver række) 11. Hvor vigtigt er det at være født som mand eller kvinde? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt

17 Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0020 KOMME TIL TOPS KORRUPT start 42, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 1. For at kunne komme helt til tops i det danske samfund må man være korrupt Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0021 STUD. FÅ UNI.UDDANNELSE start 43, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 2. I Danmark er det kun studenter fra de bedste gymnasier, som har gode muligheder for at få en universitetsuddannelse Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0022 RIGESTE RÅD UNI.UDDANN.

18 start 44, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 3. I Danmark er det kun de rigeste som har råd til at få en universitetsuddannelse Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0023 FOLK SAMME MULIGHED UNI. start 45, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 4. I Danmark har folk de samme muligheder for at komme på universitet, uanset køn, race eller social baggrund Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0024 RESP. TJENER VURDERING start 46, manglende data: = 9 Spm. 3: Vil du sige, at du selv tjener... (Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes du tage udgangspunkt i dit sidste job).

19 meget mindre end jeg fortjener mindre end jeg fortjener det jeg fortjener mere end jeg fortjener meget mere end jeg fortjener har aldrig haft et arbejde Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0025 PRAKTIS. LÆGE TJENER start 47, bredde 8, tekstfelt Spm. 4: Nu vil vi gerne vide, hvad du tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror du, at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide det helt nøjagtigt, men giv dit bedste bud. Der kan være svært, men det er meget vigtigt, så vær venlig at forsøge Skriv hvor meget DU TROR de faktisk tjener pr. år før skat. 1. Cirka hvor meget tror du en praktiserende læge tjener? Kr.: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (17) = Uoplyst (130) V0026 BEST.FORMAND TJENER start 55, bredde 8, tekstfelt Spm. 4: Nu vil vi gerne vide, hvad du tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror du, at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide det helt nøjagtigt, men giv dit bedste bud. Der kan være svært, men det er meget vigtigt, så vær venlig at forsøge Skriv hvor meget DU TROR de faktisk tjener pr. år før skat. 2. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed? Kr.: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (17) = Uoplyst (143) V0027 BUTIKSASSISTENT TJENER start 63, bredde 8, tekstfelt

20 Spm. 4: Nu vil vi gerne vide, hvad du tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror du, at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide det helt nøjagtigt, men giv dit bedste bud. Der kan være svært, men det er meget vigtigt, så vær venlig at forsøge Skriv hvor meget DU TROR de faktisk tjener pr. år før skat. 3. En butiksassistent? Kr.: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (11) = Uoplyst (134) V0028 UFAGLÆRT ARBEJDER TJENER start 71, bredde 8, tekstfelt Spm. 4: Nu vil vi gerne vide, hvad du tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror du, at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide det helt nøjagtigt, men giv dit bedste bud. Der kan være svært, men det er meget vigtigt, så vær venlig at forsøge Skriv hvor meget DU TROR de faktisk tjener pr. år før skat. 4. En ufaglært fabriksarbejder? Kr.: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (19) = Uoplyst (132) V0029 MINISTER REGERING TJENER start 79, bredde 8, tekstfelt Spm. 4: Nu vil vi gerne vide, hvad du tror folk i de følgende jobs tjener. Hvor meget tror du, at de normalt tjener om året før skat. Mange vil naturligvis ikke kunne vide det helt nøjagtigt, men giv dit bedste bud. Der kan være svært, men det er meget vigtigt, så vær venlig at forsøge Skriv hvor meget DU TROR de faktisk tjener pr. år før skat. 5. En minister i regeringen? Kr.: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (14) = Uoplyst (140)

21 V0030 PRAK.LÆGE BURDE TJENE start 87, bredde 8, tekstfelt Spm. 5: Det næste spørgsmål handler om, hvad du synes disse personer burde tjene. Hvad burde de efter din mening tjene om året før skat - uanset hvad de faktisk tjener? Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år før skat. 1. Hvor meget burde en praktiserende læge tjene? Kr. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (19) = Uoplyst (175) V0031 BEST.FORMAND BURDE TJENE start 95, bredde 8, tekstfelt Spm. 5: Det næste spørgsmål handler om, hvad du synes disse personer burde tjene. Hvad burde de efter din mening tjene om året før skat - uanset hvad de faktisk tjener? Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år før skat. 2. En bestyrelsesformand for en stor dansk virksomhed? Kr. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (19) = Uoplyst (190) V0032 BUTIKSASSIST. BURDE TJ. start 103, bredde 8, tekstfelt Spm. 5: Det næste spørgsmål handler om, hvad du synes disse personer burde tjene. Hvad burde de efter din mening tjene om året før skat - uanset hvad de faktisk tjener? Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år før skat. 3. En butiksassistent? Kr. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (12) = Uoplyst (170) V0033 UFAGLÆRT ARB. BURDE TJ.

22 start 111, bredde 8, tekstfelt Spm. 5: Det næste spørgsmål handler om, hvad du synes disse personer burde tjene. Hvad burde de efter din mening tjene om året før skat - uanset hvad de faktisk tjener? Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år før skat. 4. En ufaglært fabriksarbejder? Kr. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (13) = Uoplyst (170) V0034 MINISTER REG. BURDE TJ. start 119, bredde 8, tekstfelt Spm. 5: Det næste spørgsmål handler om, hvad du synes disse personer burde tjene. Hvad burde de efter din mening tjene om året før skat - uanset hvad de faktisk tjener? Skriv hvor meget de BURDE tjene pr. år før skat. 5. En minister i regeringen? Kr. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (18) = Uoplyst (179) V0035 INDKOMSTFORSKELLE I DK start 127, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 1. Indkomstforskellene i Danmark er for store Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98

23 V0036 REG.ORGAVE MINDSK FORSK. start 128, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 2. Det er regeringens opgave at mindske indkomstforskellene mellem folk med høj indkomst og dem med lav indkomst Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0037 ANSTÆNDIG LEVEST ARB.LØS start 129, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 3. Regeringen bør sikre en anstændig levestandard for de arbejdsløse Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0038 FÆRRE PENGE YD. FATTIG start 130, manglende data: = 9 Spm. 6: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? (Sæt ét kryds i hver række) 4. Regeringen bør bruge færre penge på ydelser til de fattige

24 Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0039 HØJ INDK. HØJ/LAV SKAT start 131, manglende data: = 9 Spm. 7: Mener du, at folk med høje indkomster skal betale en større, den samme eller en mindre andel af deres indkomst i skat, sammenlignet med dem, der har lavere indkomster? Meget større andel Større andel Samme andel En mindre andel Meget mindre andel Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0040 SKATTERNE I DANMARK start 132, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvordan vil du i almindelighed beskrive skatterne i Danmark for dem med høje indkomster? Skatterne er alt for høje for høje passende for lave alt for lave Ved ikke Uoplyst

25 svarprocent: 98 V0041 HØJ.INDKOMST BEDRE BEH. start 133, manglende data: = 9 Spm. 9: Er det retfærdigt eller uretfærdigt - rigtigt eller forkert - at folk med høje indkomster kan købe sig til bedre behandling for sygdom end folk med lavere indkomst? Meget retfærdigt, absolut rigtigt Delvist retfærdigt, rigtigt Hverken retfærdigt eller uretfærdigt - blandede følelser Delvis uretfærdig, forkert Meget uretfærdigt, absolut forkert Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0042 HØJ.INDKOMST BEDRE UDD. start 134, manglende data: = 9 Spm. 10: Er det retfærdigt eller uretfærdigt - rigtigt eller forkert - at folk med høje indkomster kan købe sig til bedre uddannelser til deres børn end folk med lavere indkomster? Meget retfærdigt, absolut rigtigt Delvist retfærdigt, rigtigt Hverken retfærdigt eller uretfærdigt - blandede følelser Delvis uretfærdig, forkert Meget uretfærdigt, absolut forkert Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0043 KONFLIKT FATTIGE OG RIGE

26 start 135, manglende data: = 9 Spm. 11: I alle lande er der forskelle eller endda konflikter mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem... (Sæt ét kryds i hver række) fattige og rige? Meget stor konflikt Stor konflikt Ikke særlig stor konflikt Ingen konflikt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0044 KONFLIKT ARB.KL./MID.KL. start 136, manglende data: = 9 Spm. 11: I alle lande er der forskelle eller endda konflikter mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem... (Sæt ét kryds i hver række) arbejderklassen og middelklassen? Meget stor konflikt Stor konflikt Ikke særlig stor konflikt Ingen konflikt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0045 KONFLIKT LED./MEDARBEJD. start 137, manglende data: = 9 Spm. 11: I alle lande er der forskelle eller endda konflikter mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem... (Sæt ét kryds i hver række) ledelse og medarbejdere?

27 Meget stor konflikt Stor konflikt Ikke særlig stor konflikt Ingen konflikt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0046 KONFLIKT SAMF. TOP/BUND start 138, manglende data: = 9 Spm. 11: I alle lande er der forskelle eller endda konflikter mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem... (Sæt ét kryds i hver række) folk på samfundets top og folk på samfundets bund? Meget stor konflikt Stor konflikt Ikke særlig stor konflikt Ingen konflikt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0047 RESP. PLAC. TOP/BUND start 139, manglende data: = 99 Spm. 12: I vores samfund er der visse grupper, der kan siges at tilhøre toppen, og andre grupper, som befinder sig i bunden. Nedenfor er der en skala, der går fra "top" til "bund". Hvor vil du placere dig selv på denne skala? Bund

28 Top Uoplyst svarprocent: 99 V0048 RESP. PLAC FAM. TOP/BUND start 141, manglende data: = 99 Spm. 13: Og hvis du tænker på den familie, som du voksede op i, hvor skal den placeres? Bund Top Uoplyst svarprocent: 99 V0049 RESP. JOB/FAR JOB start 143, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvis du tager udgangspunkt i dit nuværende job og sammenligner det med det job din far havde, da du var 15 år, vil du så sige, at niveauet eller statussen af dit job er... (Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes du tage udgangspunkt i dit sidste job) meget højere end din fars højere omtrent det samme lavere meget lavere end din fars

29 Har aldrig haft et arbejde Jeg ved ikke hvilket job min far havde/min far har aldrig haft et arbejde/jeg har aldrig kendt min far/min far var død da jeg havde den alder Uoplyst svarprocent: 98 V0050 LØN ANSVAR I JOBBET start 144, manglende data: = 9 Spm. 15: Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener du så hvert af følgende ting burde være? (Sæt ét kryds i hver række) 1. Det ansvar, der følger med jobbet - hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0051 LØN ANTAL ÅR BRUGT UDD. start 145, manglende data: = 9 Spm. 15: Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener du så hvert af følgende ting burde være? (Sæt ét kryds i hver række) 2. Antal år brugt på uddannelse og oplæring - hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt

30 Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0052 LØN NØDV. FORSØRGE FAM. start 146, manglende data: = 9 Spm. 15: Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener du så hvert af følgende ting burde være? (Sæt ét kryds i hver række) 3. Hvor meget det er nødvendigt for at forsørge en familie - hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0053 LØN BØRN AT FORSØRGE start 147, manglende data: = 9 Spm. 15: Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener du så hvert af følgende ting burde være? (Sæt ét kryds i hver række) 4. Om man har børn at forsørge - hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt

31 Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0054 LØN HVOR GODT UDF. ARB. start 148, manglende data: = 9 Spm. 15: Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener du så hvert af følgende ting burde være? (Sæt ét kryds i hver række) 5. Hvor godt man udfører sit arbejde - hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0055 LØN HVOR HÅRDT ARBEJDER start 149, manglende data: = 9 Spm. 15: Når det handler om, hvor meget folk burde tjene, hvor vigtigt mener du så hvert af følgende ting burde være? (Sæt ét kryds i hver række) 6. Hvor hårdt man arbejder - hvor vigtigt mener du, det burde være for hvor meget, man får i løn? Helt afgørende Meget vigtigt Ret vigtigt Ikke særlig vigtigt Overhovedet ikke vigtigt

32 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0056 RESP. LØN RETFÆRDIG start 150, manglende data: = 9 Spm. 16: Er din egen løn retfærdig? Vi tænker ikke på, hvad du faktisk tjener, eller hvad ud gerne ville tjene, men på hvad du mener, er retfærdigt i forhold til dine evner og indsats. Er din løn... (Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden, bedes du tage udgangspunkt i dit sidste job) meget mindre end hvad der er retfærdigt lidt mindre end hvad der er retfærdigt nogenlunde retfærdigt lide mere end hvad der er retfærdigt meget mere end hvad der er retfærdigt Har aldrig haft et job Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0057 DK TYPE SAMFUND ER I DAG start 151, manglende data: = 9 Spm. 17: De fem diagrammer nedenfor viser forskellige typer af samfund. Læs beskrivelserne og se på diagrammerne og angiv, hvilket diagram du mener bedste beskriver det danske samfund i dag. Type A: En lille elite på toppen, meget få mennesker i midten og den store masse på bunden. Type B: Et samfund som en pyramide med en lille elite på toppen, flere mennesker i midten og flest på bunden. Type C: En pyramide - bortset fra at der kun er nogle få mennesker i den absolutte bund. Type D: Et samfund, hvor de fleste mennesker befinder sig i midten. Type E: Mange mennesker nær toppen og kun få nær bunden.

33 17a: Først - hvilken type samfund mener du Danmark er i dag - hvilket diagram kommer nærmest? Type A Type B Type C Type D Type E Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0058 DK TYPE SAMF. BURDE VÆRE start 152, manglende data: = 9 Spm. 17: De fem diagrammer nedenfor viser forskellige typer af samfund. Læs beskrivelserne og se på diagrammerne og angiv, hvilket diagram du mener bedste beskriver det danske samfund i dag. Type A: En lille elite på toppen, meget få mennesker i midten og den store masse på bunden. Type B: Et samfund som en pyramide med en lille elite på toppen, flere mennesker i midten og flest på bunden. Type C: En pyramide - bortset fra at der kun er nogle få mennesker i den absolutte bund. Type D: Et samfund, hvor de fleste mennesker befinder sig i midten. Type E: Mange mennesker nær toppen og kun få nær bunden. 17b: Hvordan synes du Danmark burde være - hvilken type ville du foretrække? Type A Type B Type C Type D Type E Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0059 STOLE PÅ FOLK start 153, manglende data: = 9 Spm. 18: Synes du i almindelighed, at man kan stole på

34 de fleste mennesker, eller synes du, at man ikke kan være forsigtig nok i omgangen med andre mennesker? Man kan stole på de fleste mennesker Man kan ikke være forsigtig nok Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0060 HVOR OFTE LÆSER AVIS start 154, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvor ofte læser du avis? Hver dag Nogle gange om ugen Én gang om ugen Mindre end én gang om ugen Aldrig Uoplyst svarprocent: 99 V0061 ANTAL TIMER DAG SER TV start 155, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 20: Hvor mange timer om dagen ser du i gennemsnit TV? Angiv antal timer (0-24) Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (40) V0062 BANGE GÅ ALENE NAT UDE start 157, manglende data: = 9 Spm. 21: Er der et område i nærheden af din bopæl - dvs. indenfor 1,5 km - hvor du vil være bange for at gå alene om natten?

35 Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0063 KONFLIKT ARB.LØS/ARBEJ. start 158, manglende data: = 9 Spm. 22: I alle lande er der forskelle, eller endda konflikter, mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem... (Sæt ét kryds i hver række)... arbejdsløse og dem, der har arbejde? Meget stor konflikt Stor konflikt Ikke særligt stor konflikt Ingen konflikt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0064 KONFLIKT ETN.DK/INDVAND. start 159, manglende data: = 9 Spm. 22: I alle lande er der forskelle, eller endda konflikter, mellem forskellige sociale grupper. Efter din mening, hvor stor konflikt er der i Danmark mellem... (Sæt ét kryds i hver række)... etniske danskere og indvandrere fra ikke vestlige lande? Meget stor konflikt Stor konflikt Ikke særligt stor konflikt Ingen konflikt Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97

36 Indvandring Nu kommer der nogle flere spørgsmål om indvandrere (både første og anden generation) fra ikke vestlige lande (dvs. lande udenfor Vest Europa, Øst Europa, USA/Canada og Australien/New Zealand). V0065 LEVEVILK. INDV. EJ VEST. start 160, manglende data: = 9 Spm. 23: Synes du, at vi bruger for mange penge, cirka passende penge eller for få penge på at forbedre levevilkårene for indvandrere fra ikke-vestlige lande? For mange penge Cirka passende penge For få penge Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0066 % INDVAND IKKE-VESTLIG start 161, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 24: Bare dit bedste gæt - cirka hvor stor en andel af dem, der bor i dit lokale område, er indvandrere fra ikkevestlige lande? Angiv procent (0-100): % Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (2) 999 = Uoplyst (81) V0067 % INDVAND BEFOLKNINGEN start 164, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 25: Bare dit bedste gæt - cirka hvor stor en andel af befolkningen er indvandrere fra ikke-vestlige lande? Angiv procent (0-100): %

37 Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (7) 999 = Uoplyst (97) V0068 % INDVAND. KONTANTHJÆLP start 167, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 26: Bare dit bedste gæt - cirka hvor stor en andel tror du, at ikke-vestlige indvandrere udgør af alle kontanthjælpsmodtagere? Angiv procent (0-100=: % Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (7) 999 = Uoplyst (96) V0069 BO OMRÅDE M. INDVANDRERE start 170, manglende data: = 9 Spm. 27: I hvilken udstrækning vil du være for eller imod at bo i et område, hvor halvdelen er indvandrere fra ikkevestlige lande? Helt og holdent for For Hverken for eller imod Imod Helt eller holdent imod Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0070 SAMHØRIGHED INDVANDRERE start 171, manglende data: = 99 Spm. 28: Hvilken grad af samhørighed føler du overfor indvandrere fra ikke-vestlige lande? Ingen samhørighed overhovedet

38 Meget stor samhørighed Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 Nu kommer to spørgsmål om, hvad du mener, der karakteriserer indvandrere fra ikke-vestlige lande. V0071 INDVAND HÅRDT ARBEJDENDE start 173, manglende data: = 9 Spm. 29: Vælg det tal mellem 1 og 7, der passer bedst på følgende beskrivelse. Et ettal betyder, at du mener, at næsten alle indvandrere er "hårdt arbejdende". Et syvtal betyder at du mener, at næsten alle indvandrere er "dovne". Et firtal betyder, at du mener, at indvandrere hverken er specielt hårdt arbejdende eller specielt dovne Hårdt arbejdende Dovne Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0072 INDVAND KLARER SIG SELV start 174, manglende data: = 9 Spm. 30: Mener du, at indvandrere fra ikke-vestlige lande har en tendens til at foretrække at klare sig selv eller til at foretrække at leve af sociale ydelser? Angiv det tal, der bedst passer med din opfattelse?

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere