Kønsaspekter i lægers karriereforløb, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Kønsaspekter i lægers karriereforløb, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993, som oprindeligt blev indsamlet af Ligestillingsrådet for Helle Jacobsen og Grete korremann. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-2482). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference -- FORORD Datamateriale DDA-2482: Kønsaspekter i lægers karriereforløb, Primærundersøgere: Helle Jacobsen og Grete Korremann. DDA udgave (ved Carsten Ernst og Jan Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1000 respondenter, 219 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (155 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Ligestillingsrådet for Helle Jacobsen og Grete Korremann, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts, 1996 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Carsten Ernst og Jan Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-2482: Kønsaspekter i lægers karriereforløb, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV juli 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau;

6 dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: lægers kompetenceudvikling; kvindelige lægers kompetenceudvikling; kompetenceudvikling, lægers; lægers avancement; avancement, lægers; kvindelige lægers avancement; lægers lederegenskaber; lederegenskaber, lægers; kvindelige lægers lederegenskaber; diskrimination, køn; kønsdiskrimination; karrieremuligheder, kvindelige lægers; karrieremuligheder, lægers; lægers karrieremuligheder; kvindelige læger; lægers karriereforløb; karriereforløb, lægers; arbejdsvilkår, lægers; lægers arbejdsvilkår; livsvilkår, lægers; lægers livsvilkår; arbejdsliv og familieliv; familieliv og arbejdsliv; arbejdsfordeling i familien; lægevagter; bijob, lægers; lægers specialeuddannelse; specialeuddannelse, lægers. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-2482: Kønsaspekter i lægers karriereforløb, Primærundersøgere: Helle Jacobsen og Grete Korremann. DDA udgave (ved Carsten Ernst og Jan Jensen). Odense, Dansk Data arkiv datamateriale (1000 respondenter, 219 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (155 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Korremann, Grete. Ligestillingsrådet. Tordenskjoldsgade 27, DK-1055 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Korremann, Grete; Jacobsen, Helle. Ligestillingsrådet. Tordenskjoldsgade 27, DK-1055 København K. Opdragsgiver: Ligestillingsrådet. Tordenskjoldsgade 27, DK-1055 København K. Økonomisk sponsor: Nordisk Ministerråd. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Nordisk Ministerråd vedtog i 1992 at gennemføre et projekt om kvinders kompetence, avancement og lederegenskaber. Projektet var en del af Nordisk Ministerråds handlingsplan for ligestillingssamarbejdet I denne handlingsplan var kvinders stilling og indflydelse i erhvervslivet fremhævet som et særligt vigtigt område. Projektets baggrund var, at en række undersøgelser har belyst barrierer for, at kvinder avancerer og når frem til ledende stillinger, men der har manglet analyser, der systematisk har set på kvinders og mænds karriereforløb inden for samme fag. Lægefaget blev valgt, fordi det er et fag, der er inde i en udvikling, hvor kønssammensætningen ændrer sig, og fordi der er relativt få kvinder i ledende stillinger, samtidig med at det er et fag, der i stigende grad søges af kvinder. Dette havde givet anledning

8 til udtalelser om frygt for fagets fremtidige prestige, om en mulig nødvendig kvotering af mandlige studerende, mulig underbemanding i visse specialer mv. Der var oprindeligt to formål med undersøgelsen: - For det første skulle den belyse kvindelige og mandlige lægers erhvervsforløb med henblik på at finde ud af, om der var forskelle, i givet fald hvilke forskelle samt hvornår i erhvervsforløbet disse forskelle viste sig. Tidligere undersøgelser af lægers arbejds- og livsvilkår havde allerede vist, at der var forskelle i familiesituation, specialevalg og andel af ledende stillinger. - For det andet skulle undersøgelsens resultater bruges som grundlag for en interviewundersøgelse, der gennem kvalitative interviews skulle prøve at dykke ned bag de fundne forskelle med henblik på at belyse, hvad der lå bag forskellene. Der blev derfor lagt vægt på at få lægernes opfattelse af, hvorfor kvindelige og mandlige læger befandt sig forskellige steder i sundhedssystemet. Desværre viste det sig senere at være umuligt at gennemføre interviewdelen. I undersøgelsen sammenlignes en gruppe kvinder og mænd, der afsluttede deres lægestudie i 1982 i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Island måtte desværre udgå af undersøgelsen, da der ikke var et tilstrækkeligt antal læger, der besvarede pørgeskemaet. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1972 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Svarprocent: 51 (60% for de kvindelige læger og 42 for de mandlige læger). Svarprocenten varierer dog ikke kun med køn, men også med land. Svarprocenten var lavest i Finland med 38%, mens den i Danmark var 62%, i Sverige 55% og i Norge 53%. Datasættets størrelse: 1000 respondenter; 219 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 57 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: uddannelse. Personer, som afsluttede lægestudiet i Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Kvoteudvælgelse. Alle kvinder, som afluttede lægestudiet i 1982 og et lige så stort antal mænd. Undersøgelsens geografiske univers: tvær-national. DK; FIN; N; S. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Dataindsamlingspersonale: Ligestillingsrådet. Vægtning: Yderligere oplysninger: Kendes endnu ikke.

9 BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SPSS, SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Det enkelte lands sprog. Adgangsbetingelser: ingen restriktion for anvendelse, men enhver form for publikation kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Korremann, Grete. Ligestillingsrådet. Tordenskjoldsgade 27, DK-1055 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Korremann, Grete: Læger og køn - spiller det en rolle? TemaNord 1994:597, 162 pp MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: køn. Husstandens karakteristika: børn tilstede; børnenes alder. Børns fødselsår, samt om respondenten havde barselsorlov/forældreorlov/fædreorlov. Det er angivet, om respondenten bor sammen med egne børn under 18 år og/eller sammen med andre voksne. Uddannelse: ægtefælle: højest opnåede eksamen. Hvor respondenten har taget størstedelen af sin universitetsuddannelse til læge eller lægeuddannelse efter universitetet. Ægtefælles/samlevers erhvervsuddannelse og reelle gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. INDLEDNING Undersøgelsen "kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993" blev oprindelig foretaget af Helle Jacobsen og Grete Korremann, ligestillingsrådet. DDA modtog datamaterialet medio marts 1996 fra Helle Jacobsen med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS systemfil, og oparbejdningen i DDA har omfattet en konvertering af data fra SPSS til DDA's arkivformat, OSIRIS, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. Manglende data I det oprindelige datamateriale er der anvendt to koder for manglende data (MD), og under oparbejdningen er disse blevet omkodet efter følgende generelle retningslinjer:

10 . er omkodet til 9, 99,... for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). 10, 100,... for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). I enkelte tilfælde, hvor denne omkodningspraksis er fraveget, vil det være noteret i kodebogens dokumentation af de pågældende variable. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer. (Variablen har værdien 2482 for alle respondenter) V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's fortløbende nummerering af respondenterne. (Variablen er kodet i intervallet )

11 V0003 LØBENUMMER start 9, bredde 4, manglende data: = 9999 Løbenummer. (Variablen er kodet i intervallet ) (9999.= Uoplyst (1 tilfælde)) BAGGRUNDSDATA V0004 LAND start 13, manglende data: = 9 Land. (Variablen ikke medtaget i spørgeskemaet) Danmark Finland Norge Sverige Uoplyst svarprocent: 100 V0005 KØN start 14, manglende data: = 9 Spm. 1: Er du? Kvinde? Mand? Uoplyst svarprocent: 100 V0006 UNIVERSITETSUDDANNET start 15, manglende data: = 9 Spm. 2 Hvor har du taget størstedelen af din: Universitetsuddannelse til læge? (hvis du har svaret 5 i begge kolonner, skal du ikke udfylde resten af skemaet)

12 Danmark Finland Norge Sverige Andet land Uoplyst svarprocent: 100 V0007 EFTERUDDANNET start 16, manglende data: = 9 Spm. 2: Hvor har du taget størstedelen af din: Lægeuddannelse efter universitetet? (hvis du har svaret 5 i begge kolonner, skal du ikke udfylde resten af skemaet) Danmark Finland Norge Sverige Andet land Uoplyst svarprocent: 92 V0008 BØRN start 17, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 3: Har du børn? (Hvis ja: udfyld nedenstående skema (V9-V17)) Nej (Gå til spm. 4 (V18)) Ja Uoplyst svarprocent: 100 V BARNS FØDSELSÅR start 19, manglende data: = 99 eller >=100, V8

13 Spm. 3: Har du børn 1. barns fødselsår? Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Uoplyst Irrelevant svarprocent: 84 V0010 ORLOV VED 1. FØDSEL start 22, manglende data: = 9 eller >=10, V8 Spm. 3: Har du børn 1. Havde du barselsorlov/forældreorlov/fædreorlov?

14 Nej Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 80 V0011 ANTAL MÅNEDERS ORLOV start 24, manglende data: = 99 eller >=100, V8, V10 Spm. 3: Har du børn 1. Havde du barselsorlov/forældreorlov/fædreorlov Antal måneder? Under 1 måneds orlov måneds orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov Uoplyst Irrelevant svarprocent: 59 V BARNS FØDSELSÅR start 27, manglende data: = 99 eller >=100, V8 Spm. 3: Har du børn

15 2. barns fødselsår? Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 V0013 ORLOV VED 2. FØDSEL start 30, manglende data: = 9 eller >=10, V8 Spm. 3: Har du børn 2. Havde du barselsorlov/forældreorlov/fædreorlov? Nej Ja Uoplyst Irrelevant

16 svarprocent: 65 V0014 ANTAL MÅNEDERS ORLOV start 32, manglende data: = 99 eller >=100, V8, V13 Spm. 3: Har du børn 2. Havde du barselsorlov/forældreorlov/fædreorlov Antal måneder? Under 1 måneds orlov måneds orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov Uoplyst Irrelevant svarprocent: 53 V BARNS FØDSELSÅR start 35, manglende data: = 99 eller >=100, V8 Spm. 3: Har du børn 3. barns fødselsår?

17 Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Født i Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0016 ORLOV VED 3. FØDSEL start 38, manglende data: = 9 eller >=10, V8 Spm. 3: Har du børn 3. Havde du barselsorlov/forældreorlov/fædreorlov? Nej Ja uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0017 ANTAL MÅNEDERS ORLOV start 40, manglende data: = 99 eller >=100, V8, V16 Spm. 3: Har du børn

18 3. Havde du barselsorlov/forældreorlov/fædreorlov Antal måneder? Under 1 måneds orlov måneds orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov måneders orlov Uoplyst Irrelevant svarprocent: 22 V0018 BOR MED EGNE BØRN start 43, manglende data: = 9 eller >=10, V8 Spm. 4: Bor du sammen med egne børn under 18 år? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 86 V0019 BOR MED ANDRE VOKSNE start 45, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 5: Bor du sammen med andre voksne?

19 Ja, sammen med ægtefælle/sambo Ja, sammen med ægtefælle/sambo og andre voksne Ja, sammen med andre voksne end ægtefælle/sambo Nej Uoplyst svarprocent: 100 V0020 ÆGTEFÆLLES UDDANNELSE start 47, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 6: Hvilken erhvervsuddannelse har din ægtefælle/sambo? Læge Anden akademisk uddannelse Anden uddannelse Ingen uddannelse Ingen ægtefælle/sambo Uoplyst svarprocent: 95 V0021 ÆGTEFÆLLES UGL. ARB.TID start 49, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 7: Hvor lang er din ægtefælle/sambos reelle gennemsnitlige ugentlige arbejdstid? Ikke i arbejde timer ugentlig ,5 timer ugentlig timer ugentlig Over 45 timer ugentlig Ingen ægtefælle/sambo Uoplyst svarprocent: 94

20 V0022 FORDELING HUSLIGT ARB start 51, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8: Hvordan er arbejdsfordelingen imellem dig og andre i din husstand ved følgende opgaver? Angiv hvilken andel DU udfører Husligt arbejde Intet husligt arbejde Mindre del af det huslige arbejde Halvdelen af det huslige arbejde Hoveddelen af det huslige arbejde Alt det huslige arbejde Ikke relevant Uoplyst svarprocent: 96 V0023 FORDELING VEDL. ARBEJDE start 53, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8: Hvordan er arbejdsfordelingen imellem dig og andre i din husstand ved følgende opgaver? Angiv hvilken andel DU udfører Vedligeholdelse af hjem, have, bil o.l Intet vedligeholdelse Mindre del af vedligeholdelsen Halvdelen af vedligeholdelsen Hoveddelen af vedligeholdelsen Alt vedligeholdelsen Ikke relevant Uoplyst svarprocent: 96 V0024 FORDELING AF BØRNEPASN start 55, manglende data: = 9 eller >=10

21 Spm. 8: Hvordan er arbejdsfordelingen imellem dig og andre i din husstand ved følgende opgaver? Angiv hvilken andel DU udfører Passe børn Ingen børnepasning Mindre del af børnepasningen Halvdelen af børnepasningen Hoveddelen af børnepasningen Al børnepasningen Ikke relevant Uoplyst svarprocent: 93 V0025 HENTE/BRINGE BØRN start 57, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 8: Hvordan er arbejdsfordelingen imellem dig og andre i din husstand ved følgende opgaver? Angiv hvilken andel DU udfører Hente/bringe børn Henter/bringer ingen børn Mindre del af hente/bringe børn Halvdelen af hente/bringe børn Hoveddelen af hente/bringe børn Al hente/bringe børn Ikke relevant Uoplyst svarprocent: 92 V0026 UDFØRT FORSKNING start 59, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9: Har du under din studietid på universitet: Udført forskning? Ja

22 Nej Uoplyst svarprocent: 93 V0027 STUDIEPOLITISK AKTIV start 61, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9: Har du under din studietid på universitet: Været studiepolitisk aktiv? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 92 V0028 ANDEN STUDIEAKTIVIET start 63, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 9: Har du under din studietid på universitet: Andet, skriv hvad? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 68 ARBEJDSTID OG ANSÆTTELSESFORHOLD V0029 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 65, manglende data: = 9 eller >=10

23 Spm. 10: Var du pr. 1. maj 1993 (hovedstilling samt barselsorlov fra hovedstilling): (Hvis svar=6,7,8 gå til spørgsmål 24.(V48)) Beskæftiget med lægeligt arbejde? Beskæftiget med lægefaglig forskning? Beskæftiget i medicinalindustri, administration mv.? Beskæftiget med undervisning? Beskæftiget med andet lægeligt arbejde, hvad? Beskæftiget med ikke lægeligt arbejde? Hjemmegående, langtidssygemeldt, havde orlov,studerende? Arbejdsløs? Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0030 HAR LEDERANSVAR start 67, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 11: Havde du lederansvar (budgetansvar, ansvar for ansættelse af personale o.l) i din hovedstilling? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0031 OVERORDNETS KØN start 69, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 12: Er din nærmeste overordnede: Kvinde Mand Har ingen overordnet

24 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0032 SIDDER I MØDER start 71, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 13: Hvor mange timer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge: Sidder du i møde? Under 7 timer timer Over 15 timer Ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0033 KONTAKT MED PATIENTER start 73, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 13: Hvor mange timer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge: Er du i direkte kontakt med patienter? Under 7 timer timer Over 15 timer Ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0034 NØDVENDIGT PAPIRARB start 75, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 13: Hvor mange timer i løbet af en gennemsnitlig

25 arbejdsuge: Bruger du på nødvendigt papirarbejde? Under 7 timer timer Over 15 timer Ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0035 FORSKNING start 77, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 13: Hvor mange timer i løbet af en gennemsnitlig arbejdsuge: Bruger du på forskning? Under 7 timer timer Over 15 timer Ikke relevant Uoplyst Irrelevant svarprocent: 93 V0036 OVERARBEJDE PR. UGE start 79, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 14: Hvor mange overarbejdstimer har du haft i din hovedstilling i gennemsnit pr. uge det sidste halve år? Ingen overarbejdstimer Under 5 overarbejdstimer timers overarbejdstimer Over 10 timers overarbejdstimer Uoplyst (ingen information) Irrelevant svarprocent: 95

26 V0037 VAGT FRA BOLIG start 81, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 15: Har du vagter fra din bolig/hjemmevagt uden for normal dagtid? Nej Ja Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 V0038 VAGT FRA VAGTRUM start 83, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 16: Har du vagter fra vagtrum/tilstedevagt uden for normal dagtid? Nej Ja, 1-4 pr. måned Ja, over 5 pr. måned Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0039 DELTAGET I KURSER start 85, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 17: I hvor mange dage har du i alt deltaget i lægefaglige kurser uden for arbejdsstedet inden for de sidste 12 måneder? Ingen kurser dage Over 10 dage Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97

27 V0040 LØNNET BIJOB start 87, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 18: Har du lønnet bijob? Angiv kun det vigtigste. (hvis svar=3,4,5,6,7 gå til 18A og 18B (V41, V42)) Nej, ingen bijob Ja, ikke lægeligt arbejde Ja, undervisning af andre læger Ja, undervisning af medicinstuderende Ja, undervisning af andre grupper Ja, forskning Ja, andet lægelig arbejde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 93 V0041 VIGTIGSTE GRUND BIJOB start 89, manglende data: = 9 eller >=10, V29, V40 Spm. 18A: Hvad er den vigtigste grund til, at du har et bijob? (kun en ring) For at meritere mig Af interesse For at tjene penge Andet, skriv hvad Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0042 ARBEJDSTID I BIJOB start 91, manglende data: = 9 eller >=10, V29, V40 Spm. 18B: Hvor mange reele arbejdstimer bruger du ialt i gennemsnit PR. UGE på lønnede bijobs?

28 Ingen arbejdstimer arbejdstimer arbejdstimer Over 10 arbejdstimer Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0043 FORSKNINGSTIMER FRITID start 93, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 19: Hvor mange timer af din fritid bruger du i gennemsnit PR. UGE på forskning? Ingen timer på forskning timer på forskning timer på forskning Over 10 timer på forskning Uoplyst Irrelevant svarprocent: 96 V0044 LÆSN FAGSTOF I FRITID start 95, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 20: Hvor mange timer af din fritid bruger du i gennemsnit PR. UGE på læsning af fagstof? Ingen timer på faglig læsning timer på faglig læsning timer på faglig læsning Over 10 timer på faglig læsning Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 V0045 FAGORG. ARB. I FRITID start 97, manglende data: = 9 eller >=10, V29

29 Spm. 21: Hvor mange timer af din fritid bruger du i gennemsnit PR. UGE på fagorganisatorisk arbejde? Ingen timer på fagorganisatorisk arbejde timer på fagorganisatorisk arbejde timer på fagorganisatorisk arbejde Over 10 timer på fagorganisatorisk arbejde Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 V0046 FAGL. FOREN. ARB. FRITID start 99, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 22: Hvor mange timer af din fritid bruger du i gennemsnit PR. MÅNED på deltagelse i møder i faglige foreninger som lægeselskaber o.l.? Ingen timer på faglige foreninger timer i faglige foreninger timer i faglige foreninger Over 10 timer i faglige foreninger Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 V0047 RELEVANT FRIVILLIG ARB start 101, manglende data: = 9 eller >=10, V29 Spm. 23: Hvor mange timer af din fritid bruger du i gennemsnit PR. MÅNED på frivilligt arbejde, hvor du bruger dine lægekvalifikationer (fx. socialt arbejde, arbejde for foreninger som gigtsklerose foreninger, Amnesty International o.l)? Ingen timer på frivilligt arbejde timer på frivilligt arbejde timer frivilligt arbejde Over 10 timer på frivilligt arbejde Uoplyst Irrelevant

30 svarprocent: 96 ERHVERVSFORLØB OG KARRIERE V0048 ARBEJDSLØS EFT. EKSAMEN start 103, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 24: Har du været arbejdsløs efter din universitetseksamen? Nej (gå til spm. 25 (V51)) Ja Uoplyst svarprocent: 99 V0049 ARBEJDSLØS /ANTAL GANGE start 105, manglende data: = 9 eller >=10, V48 Spm. 24: Har du været arbejdsløs efter din universitetseksamen? Antal gange Een gang arbejdsløs gange arbejdsløs gange arbejdsløs gange arbejdsløs gange arbejdsløs gange arbejdsløs Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0050 ARBEJDSLØS / ANTAL MDR start 107, manglende data: = 99 eller >=100

31 , V48 Spm. 24: Har du været arbejdsløs efter din universitetseksamen? Antal måneder Arbejdsløs i 1 måned Arbejdsløs i 2 måneder Arbejdsløs i 3 måneder Arbejdsløs i 4 måneder Arbejdsløs i 5 måneder Arbejdsløs i 6 måneder Arbejdsløs i 7 måneder Arbejdsløs i 8 måneder Arbejdsløs i 9 måneder Arbejdsløs i 10 måneder Arbejdsløs i 12 måneder Arbejdsløs i 14 måneder Arbejdsløs i 16 måneder Arbejdsløs i 18 måneder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0051 HAR PH.D. start 110, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 25: Har du erhvervet Ph. D./licentiatgrad /doktorgrad? Nej (gå til spm. 25b (V53)) Ja Uoplyst svarprocent: 91 V0052 PH. D. I HVILKET ÅR start 112, manglende data: = 99 eller >=100, V51 Spm. 25: Har du erhvervet Ph. D./licentiatgrad /doktorgrad? Hvis ja, hvilket årstal

32 Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Læst Ph. D. i Uoplyst Irrelevant svarprocent: 9 V0053 ART./ SKAND. TIDSKR start 115, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 25: Har du publiceret i skandinaviske tidsskrifter? Nej (gå til spm. 25c (V55)) Ja Uoplyst svarprocent: 95 V0054 ANTAL ART./ SK. TIDSKR start 117, manglende data: = 99 eller >=100, V53 Spm. 25: Har du publiceret i skandinaviske tidsskrifter? Hvis ja, ca antal

33 Publiceret 1 skandinavisk tidsskrift Publiceret 2 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 3 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 4 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 5 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 6 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 7 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 8 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 9 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 10 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 12 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 14 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 15 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 20 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 21 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 25 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 30 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 50 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 80 skandinaviske tidsskrifter Publiceret 93 skandinaviske tidsskrifter Uoplyst Irrelevant svarprocent: 34 V0055 ART./ INT. TIDSSKR start 120, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 25: Har du publiceret i internationale tidsskrifter? Nej (gå til spm. 26 (V57)) Ja Uoplyst svarprocent: 94 V0056 ANTAL ART./INT. TIDSSKR start 122, manglende data: = 99 eller >=100, V55 Spm. 25: Har du publiceret i internationale tidsskrifter? Hvis ja, ca antal Publiceret 1 internationalt tidsskrift

34 Publiceret 2 internationale tidsskrifter Publiceret 3 internationale tidsskrifter Publiceret 4 internationale tidsskrifter Publiceret 5 internationale tidsskrifter Publiceret 6 internationale tidsskrifter Publiceret 7 internationale tidsskrifter Publiceret 8 internationale tidsskrifter Publiceret 9 internationale tidsskrifter Publiceret 10 internationale tidsskrifter Publiceret 12 internationale tidsskrifter Publiceret 15 internationale tidsskrifter Publiceret 16 internationale tidsskrifter Publiceret 17 internationale tidsskrifter Publiceret 20 internationale tidsskrifter Publiceret 23 internationale tidsskrifter Publiceret 25 internationale tidsskrifter Publiceret 29 internationale tidsskrifter Publiceret 30 internationale tidsskrifter Publiceret 35 internationale tidsskrifter Publiceret 40 internationale tidsskrifter Publiceret 50 internationale tidsskrifter Publiceret 60 internationale tidsskrifter Publiceret 62 internationale tidsskrifter Publiceret 70 internationale tidsskrifter Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V0057 MULIGH FOR MERIT,5 ÅR start 125, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Mulighed for meritering Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0058 ØNSKE /SLUTSTILL.,5 ÅR

35 start 127, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Ønske om en bestemt slutstilling Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0059 HENSYN T/PARTNER,5 ÅR start 129, manglende data: = 9 eller >=10 Spm 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Hensyn til partner Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0060 HENSYN T/ BØRN,5 ÅR start 131, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for

36 dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Hensyn til børn Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0061 INTERESSE F/OMR, 5 ÅR start 133, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Interesse for området Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0062 LAV VAGTBELASTN,5 ÅR start 135, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen?

37 Lav vagtbelastning Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0063 MULIGHED FORSKN,5 ÅR start 137, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Mulighed for forskning Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0064 TILFÆLDIGHEDER, 5 ÅR start 139, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Tilfældighed/ikke andre muligheder Ikke vigtig

38 Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0065 MULIGH FAST ARB, 5 ÅR start 141, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Mulighed for fast arbejde Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0066 ØNSKE/FORSK. OMR,5 ÅR start 143, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Ønske om at prøve forskellige områder Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst

39 svarprocent: 97 V0067 ANDRE FORHOLD, 5 ÅR start 145, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: DE FØRSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Andet, skriv hvad Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0068 MULIGH FOR MERIT,5-10 ÅR start 147, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: GENNEM DE SIDSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Mulighed for meritering Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96

40 V0069 ØNSKE /SLUTSTILL,5-10 ÅR start 149, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: GENNEM DE SIDSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Ønske om bestemt slutstilling Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0070 HENSYN T/ PARTNER,5-10ÅR start 151, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: GENNEM DE SIDSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Hensyn til partner Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0071 HENSYN T/ BØRN,5-10 ÅR start 153, manglende data: = 9 eller >=10

41 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: GENNEM DE SIDSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Hensyn til børn Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 95 V0072 INTERESSE F/OMR, 5-10 ÅR start 155, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: GENNEM DE SIDSTE 5 ÅR efter universitetseksamen? Interesse for området Ikke vigtig Mindre vigtig Ret vigtig Meget vigtig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0073 LAV VAGTBELASTN,5-10 ÅR start 157, manglende data: = 9 eller >=10 Spm. 26: Hvor vigtige har følgende forhold været for dig i forbindelse med jobsøgning: GENNEM DE SIDSTE 5 ÅR efter universitetseksamen?

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6171 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, II ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere