Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby og Oddbjørn Knutsen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/artikel /opgave) er anvendt datamateriale fra 'Nye holdninger

2 deltageformer i Norden, 1987: Island', som oprindeligt blev indsamlet af Háskóli Islands (Islands Universitet) for Lise Togeby og Oddbjørn Knutsen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-5228). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene forfatteren." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-5228: Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island. Primærundersøger(e): Lise Togeby og Oddbjørn Knutsen. DDA udgave (ved Jette Strand og Birgitte G. Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1004 respondenter, 49 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (44 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Háskóli Islands for Lise Togeby og Oddbjørn Knutsen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i marts 1998 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Jette Strand og Birgitte G. Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-5228: Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Februar, 2000 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau;

6 dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): videns- og holdningsforskning.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: protestmøder, deltagelse i; offentlige møder, deltagelse i; høringer, deltagelse i; støttefester, deltagelse i; festivaler, deltagelse i; støtte, økonomisk; økonomisk, støtte; ejendomme, besættelse af; institutioner, besættelse af; fred og nedrustning; nedrustning og fred; EF; uddannelsesspørgsmål; energipolitik; miljø og forurening; forurening og miljø; ligestilling; offentlige institutioner, oprettelse af; offentlige institutioner, nedlæggelse af; offentlige institutioner, nedskæring af; fiskeripolitik; landbrug; overenskomstindgreb; boligsituation; lov og orden, opretholdelse af; vigtige regeringsbeslutninger, medbestemmelse ved; stigende priser, bekæmpelse af; mere humant samfund, arbejde for; landets målsætning; økonomi, stabilisering af; stabilisering af økonomien; ideer, større betydning end penge; mere medbestemmelse til folk; demonstrationer, deltagelse i; underskriftsindsamling, deltagelse i; ytringsfrihed, beskyttelse af;forurening; naturen, beskyttelse af; kriminalitet, bekæmpelse af; høj økonomisk vækst, opretholdelse af; ansættelse, offentlig; ansættelse, privat; under uddannelse; selvstændig virksomhed; job, mere medbestemmelse; lokale spørgsmål, mere medbestemmelse; undervisningsboykot, deltagelse i; huslejeboykot, deltagelse i; besættelse af ejendomme, deltagelse i; besættelse af institutioner, deltagelse i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-5228: Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island. Primærundersøgere: Lise Togeby og Oddbjørn Knutsen. DDA-5228, 1. udgave ved Jette Strand og Birgitte G. Jensen. Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1004 respondenter, 49 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (44 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S5228. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S5228. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Togeby, Lise. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Togeby, Lise; Knutsen, Oddbjørn. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. Projektnummer: Dataindsamler: Háskóli Islands (Islands universitet). Økonomisk sponsor: NOS-S, det nordiske samarbejdsnævn for samfundsforskning.

8 ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen har til formål at belyse om græsrodsbevægelsen har ændret karakter fra 1960'erne og 1970'erne, hvor ungdomsoprøret og de store sociale bevægelser brød frem. I 1970'erne var græsrodsbevægelsen et led i en omfattende politisk mobilisering. Der sammenlignes med tidligere undersøgelser, som viste de adfærdsformer, der ud fra forskellige teoretiske udgangspunkter er blevet kaldt aktionsdeltagelse, protestadfærd eller græsrodsdeltagelse. Ved at sammenligne den nye og de gamle undersøgelser vil det være muligt at finde ud af, om det er den samme type mennesker, der deltager, om det er de samme sager, der engagerer folk, og om græsrodsdeltagelsen spiller den samme rolle i det politiske liv, som den gjorde i 70'erne. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1004 enheder i oprindelig stikprøve; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Undersøgelsen blev gennemført som telefoninterviews i perioden 14. november til 24. november 1987 som en del af en regelmæssig omnibusindsamling. Datasættets størrelse: 1004 respondenter; 49 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 5 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: Spørgsmål 1.7 er udeladt i datamaterialet. Det er et filtrerende spørgsmål, for det næste spørgsmål. Men datamaterialet for spørgsmål 2, har dog missing koden 10, for irrelevante. Så der er taget højde for de respondenter, der ikke har deltaget i nogen former for aktioner.(spm. 1.7). Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). DDA-5225: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Norge. DDA-5226: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Sverige. DDA-5227: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Finland. DDA-4150: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Danmark. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Ifølge aldervariablen (V29) kan det ses, at det kun er personer over 18 år, som har deltaget. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Oplysningerne er indsamlet med et repræsentativt udsnit af den islandske befolkning. (tilfældigt udtrukket fra folkeregisteret).dataene er ikke vejet. Undersøgelsens geografiske univers: national. IS. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview.

9 Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet blev udført af Háskóli Islands faste personale ved telefoninterwievs. Vægtning: Vægtningskriterier: Der er ikke foretaget nogen vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Islandsk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Togeby, Lise. AU: Institut for Statskundskab. Universitetsparken, DK-8000 Århus C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Togeby, Lise: Ens og forskellig - Græsrodsdeltagelse i Norden. Århus: Forlaget Politica, 179 pp. 1989; (2) Togeby, Lise: Grass roots participation in the Nordic countries. Kluwer Academic Publichers. Printed in the Netherlands. European Journal of Political Rescearch 24, pp ; 1993; (3) Togeby, Lise: Politik - også en kvindesag. En sammenlignende undersøgelse af unge kvinder og mænds politiske deltagelse. Forlaget Political; 1984; (4) Togeby, Lise: Notat om børnepasningsdækning i de nordiske lande. AU: Institut for Statskundskab, Århus universitet; 1987a; (5) Togeby, Lise: Politisk radialisme i arbejderklassen og mellemlagene. Århus: Forlaget Politica 19. årg. PP ; 1987b; (6) Togeby, Lise: Politiseringen af kvinder og af kvindespørgsmålet. Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.), To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og Århus: Forlaget Politica, pp ; 1994; (7) Togeby, Lise: Besøgs- og telefoninterviews - en sammenligning. Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.), To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og Århus: Forlaget Politica, pp ; 1989b; (8) Togeby,Lise og Svensson, Palle: Politisk opbrud. De nye mellemlags græsrodsdeltagelse : Årsager og konsekvenser belyst ved en ungdomsundersøgelse. Århus: Forlaget Politica; 1986; (9) Togeby,Lise og Svensson, Palle: Græsrodsdeltagelse mellem politisk mobilisering og interessevaretagelse. Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.), To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og Århus: Forlaget Politica, pp ; Referencer til beslægtede studier: tværnationale studier. DDA-5225: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Norge. DDA-5226: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Sverige. DDA-5227: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Finland. DDA-4150: Nye deltageformer og holdninger i Norden, 1987: Danmark.

10 MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Alderen er angivet med årstal og er kategoriseret. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Der er, i valuelablen, kun angivet "indkomst". Om det er netto- eller bruttoindkomst, vides ikke. Men set i henhold til samme undersøgelse for Danmark, Finland, er det nok bruttoindkomsten. Uddannelse: Der spørges om respondentens afsluttede uddannelse efter det fyldte 15. år og om respondentens uddannelse. Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Der spørges om, hvad respondenten stemte ved sidste Althingi valg i INDLEDNING Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island, blev foretaget af Lise Togeby og Oddbjørn Knutsen. Denne publikation omhandler Island. Den blev foretaget i forbindelse med en regelmæssig omnibusindsamling. Oplysningerne er indsamlet gennem telefoninterviews i perioden 14. november til 24. November 1987, af Háskóli Islands. Undersøgelsen er finanseret af NOS-S, det nordiske samarbejdsnævn for samfundsforskning. DDA har indlagt 2 standardvariabler. V1, som indeholder DDA's studienummer og V2 som indeholder en fortløbende nummerering af samtlige respondenter. DDA modtog datamaterialet i en SPSS portabel fil. Der fandtes ikke noget spørgeskema for baggrundsvariablerne så derfor er det de valuelabels, der var i den SPSS portabel fil, som blev brugt i stedet for et decideret spørgsmål. Rekodninger foretaget af DDA: Spørgsmål 1.7 er udeladt i datamaterialet. Dette spørgsmål er det filtrerede spørgsmål, hvilket ikke fremgår af kodebogen men alligevel forefindes koden for irrelevant (100) (V9-V18). Variablerne (V9-V18) har koden "0", som står for "ikke anvendelig". Der står "not applicable" i den modtagne SPSS-fil Om der er tale om "Irrelevante" eller "Deltog ikke", er ikke til at gennemskue. DDA har rekodet disse variabler til

11 irrelevant. Manglende data I det færdigoparbejdede materiale opereres der med følgende 2 former for manglende data: a) "Uoplyst" er kodet 9 (99,..., afhængigt af variablens bredde). b) "Irrelevant" er kodet 10 (100..., afhængigt af variablens bredde). Denne kode anvendes, hvor variablen er dannet på baggrund af bestemte besvarelser i andre variable (filtervariable).det medfører at spørgsmålet ikke skal besvares af alle. I kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnnn. Det originale datamateriale er ikke kontrolleret for filterfejl - alle betydende koder i filtererede variable har bibeholdt deres værdi. KODEBOG V0001 DDAs STUDIENR. start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 5228 for alle respondenter. V0002 DDAs LØBENR. start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 1004) af respondenterne. POLITISK AKTIVITET

12 V0003 DELT. I DEMONSTRATIONER start 9 Spm. 1: Der findes mange forskellige måder, hvorpå man kan være aktiv i politik. Jeg har her en liste med nogle af dem. Har De indenfor de sidste par år deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? (INTV.: VIS KORT 1 - GERNE FLERE SVAR) 1.1: Demonstrationer? Nævnt Ikke nævnt Ved ikke Nægter at svare V0004 DELT. I OFF. MØDER MV. start 10 Spm. 1: Der findes mange forskellige måder, hvorpå man kan være aktiv i politik. Jeg har her en liste med nogle af dem. Har De indenfor de sidste par år deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? (INTV.: VIS KORT 1 - GERNE FLERE SVAR) 1.2: Offentlige møder, protestmøder, høringer? Nævnt Ikke nævnt Ved ikke Nægter at svare V0005 STØTTEFESTER & FESTIVAL start 11 Spm. 1: Der findes mange forskellige måder, hvorpå man kan være aktiv i politik. Jeg har her en liste med nogle af dem. Har De indenfor de sidste par år deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? (INTV.: VIS KORT 1 - GERNE FLERE SVAR)

13 1.3: Støttefester og festivaler? Nævnt Ikke nævnt Ved ikke Nægter at svare V0006 UNDERSKRIFTSINDSAMLING start 12 Spm. 1: Der findes mange forskellige måder, hvorpå man kan være aktiv i politik. Jeg har her en liste med nogle af dem. Har De indenfor de sidste par år deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? (INTV.: VIS KORT 1 - GERNE FLERE SVAR) 1.4: Underskrift på underskriftsindsamling? Nævnt Ikke nævnt Ved ikke Nægter at svare V0007 ØKONOMISK STØTTE start 13 Spm. 1: Der findes mange forskellige måder, hvorpå man kan være aktiv i politik. Jeg har her en liste med nogle af dem. Har De indenfor de sidste par år deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? (INTV.: VIS KORT 1 - GERNE FLERE SVAR) 1.5: Støttet økonomisk, fx. ved at købe klistermærker, t-shirts, bøger? Nævnt Ikke nævnt Ved ikke Nægter at svare V0008 EGENTLIGE AKTIONER

14 start 14 Spm. 1: Der findes mange forskellige måder, hvorpå man kan være aktiv i politik. Jeg har her en liste med nogle af dem. Har De indenfor de sidste par år deltaget i en eller flere af disse aktiviteter? (INTV.: VIS KORT 1 - GERNE FLERE SVAR) 1.6: Egentlige aktioner, fx. undervisningsboykot, huslejeboykot, besættelse af ejendomme eller institutioner? Nævnt Ikke nævnt Ved ikke Nægter at svare V0009 FRED & NEDRUSTNING start 15, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.1: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Fred og nedrustning? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0010 INTERNATIONALE SPØRGSMÅL start 18, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.2: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Andre internationale spørgsmål, fx. u-landene, Nicaragua?

15 (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0011 UDDANNELSESSPØRGSMÅL start 21, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.3: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Uddannelsesspørgsmål? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0012 ENERGIPOLITIK start 24, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.4: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Energipolitik, fx. atomkraft? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst

16 Irrelevant svarprocent: 40 V0013 MILJØ- OG FORURENING start 27, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.5: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Miljø- og forurening? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0014 LIGESTILLING start 30, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.6: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Ligestilling mellem kønnene? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0015 OFF. INSTITUTIONER start 33, manglende data: = 99 eller >=100

17 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.7: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Oprettelse, nedskæring og nedlæggelse af offentlige institutioner fx. skoler, sygehuse, børnehaver? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0016 BOLIGFORHOLD start 36, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.8.a: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Boligforhold? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0017 ANDRE POL. SPØRGSMÅL start 39, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.8.b: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Andet, fiskeripolitik, landbrug?

18 (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 V0018 OVERENSKOMSTINDGREB start 42, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER : V3-V8 Spm. 2: HVIS DELTAGET I NOGET: 2.8.c: Hvad har disse aktiviteter drejet sig om? Overenskomstindgreb? (INTV.: VIS KORT 2 - GERNE FLERE SVAR) Nævnt Ikke nævnt Nægter at svare Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 40 MÅLSÆTNINGER FOR LANDET V0019 VIGT. MÅLSÆTNING 10 ÅR start 45 Spm. 3: Man kan diskutere, hvilke målsætninger landet skal sætte for sig de næste 10 år. På dette kort er opført forskellige mål som forskellige mennesker vil foretrække. Hvilke af disse målsætninger mener De er vigtigst, næstvigtigst og tredievigtigst?

19 INTV.: VIS KORT : Vigtigst? A: At opretholde lov og orden i landet B: At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger C: At bekæmpe stigende priser D: At beskytte ytringsfriheden Ved ikke Nægter at svare V0020 NÆSTVIGT. MÅLSÆTN. 10 ÅR start 46 Spm. 3: Man kan diskutere, hvilke målsætninger landet skal sætte for sig de næste 10 år. På dette kort er opført forskellige mål som forskellige mennesker vil foretrække. Hvilke af disse målsætninger mener De er vigtigst, næstvigtigst og tredievigtigst? INTV.: VIS KORT : Næstvigtigst? A: At opretholde lov og orden i landet B: At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger C: At bekæmpe stigende priser D: At beskytte ytringsfriheden Ved ikke Nægter at svare V VIGT. MÅLSÆTN. 10 ÅR start 47 Spm. 3: Man kan diskutere, hvilke målsætninger landet skal sætte for sig de næste 10 år. På dette kort er opført forskellige mål som forskellige mennesker vil foretrække. Hvilke af disse målsætninger mener De er vigtigst, næstvigtigst og tredievigtigst? INTV.: VIS KORT : Tredievigtigst?

20 A: At opretholde lov og orden i landet B: At lade folk bestemme mere i vigtige regeringsbeslutninger C: At bekæmpe stigende priser D: At beskytte ytringsfriheden Ved ikke Nægter at svare V VALG AF MÅLSÆTNING start 48 Spm. 4: Hvis De tilsvarende skulle vælge mellem målsætningerne på dette kort, hvilken ville De foretrække først (VIS KORT 4), som nummer 2 og nummer 3? 4.1: 1. valg? A: At opretholde høj økonomisk vækst B: At sørge for, at landet har et stærkt forsvar C: At lade folk være mere medbestemmende på job og i lokale spørgsmål D: At beskytte naturen mod forurening Ved ikke Nægter at svare V VALG AF MÅLSÆTNING start 49 Spm. 4: Hvis De tilsvarende skulle vælge mellem målsætningerne på dette kort, hvilken ville De foretrække først (VIS KORT 4), som nummer 2 og nummer 3? 4.2: 2. valg? A: At opretholde høj økonomisk vækst B: At sørge for, at landet har et stærkt forsvar C: At lade folk være mere medbestemmende på job og i lokale spørgsmål D: At beskytte naturen mod forurening Ved ikke Nægter at svare

21 V VALG AF MÅLSÆTNING start 50 Spm. 4: Hvis De tilsvarende skulle vælge mellem målsætningerne på dette kort, hvilken ville De foretrække først (VIS KORT 4), som nummer 2 og nummer 3? 4.3: 3. valg? A: At opretholde høj økonomisk vækst B: At sørge for, at landet har et stærkt forsvar C: At lade folk være mere medbestemmende på job og i lokale spørgsmål D: At beskytte naturen mod forurening Ved ikke Nægter at svare V VALG AF MÅLSÆTNING start 51 Spm. 5: Her er en liste til. (VIS KORT 5) Hvilke målsætning vil De foretrække som nummer et her? og som nummer 2? og som nummer 3? 5.1: 1. valg? A: At bekæmpe kriminalitet B: At arbejde for at få et mindre upersonligt, mere menneskeligt samfund C: At få stabiliseret økonomien D: At arbejde for at få et samfund, hvor ideer har større betydning end penge Ved ikke Nægter at svare V VALG AF MÅLSÆTNING start 52 Spm. 5: Her er en liste til. (VIS KORT 5) Hvilke målsætning vil De foretrække som nummer et her? og som nummer 2? og som nummer 3?

22 5.2: 2. valg? A: At bekæmpe kriminalitet B: At arbejde for at få et mindre upersonligt, mere menneskeligt samfund C: At få stabiliseret økonomien D: At arbejde for at få et samfund, hvor ideer har større betydning end penge Ved ikke Nægter at svare V VALG AF MÅLSÆTNING start 53 Spm. 5: Her er en liste til. (VIS KORT 5) Hvilke målsætning vil De foretrække som nummer et her? og som nummer 2? og som nummer 3? 5.3: 3. valg? A: At bekæmpe kriminalitet B: At arbejde for at få et mindre upersonligt, mere menneskeligt samfund C: At få stabiliseret økonomien D: At arbejde for at få et samfund, hvor ideer har større betydning end penge Ved ikke Nægter at svare SPØRGSMÅL OM ARBEJDSLØSHED V0028 MÆND STØRRE RET start 54 Spm. 6: Nogle mener, at i perioder med høj arbejdsløshed har mænd større ret til arbejde end kvinder. Er De...(INVT.: Læs op)?

23 Helt enig Delvis enig Delvis uenig Helt uenig Ved ikke (Læses ikke op) Nægter at svare BAGGRUNDSVARIABLER V0029 RESPONDENTENS KØN start 55 Køn? Mand Kvinde V0030 FØDSELSÅR start 56 Fødselsår?

24 V0031 RESPONDENTENS ALDER start 58 Alder? år år år år år

25 V0032 STUDERENDE? start 59, manglende data: = 9 Studerer De i øjeblikket? Ingen svar Nej håndværkeruddannelse Enhedsskole Gymnasium Anden uddannelse, ikke universitet Universitet Nægter at svare Ved ikke svarprocent: 100 V0033 AFSLUTTEDE UDDANNELSER start 60 Har De gennemført nogen uddannelser, efter De fyldte 15 år? Nej Ja, ikke specificeret Realeksamen Studentereksamen Håndværkereksamen Handelseksamen Almen håndværkseksamen Andet, ikke universitet Lærereksamen Sygepleje Univ.: naturvidenskab Univ: jura/handel Univ:samfundsvidenskab/humaniora Anden universitet Ingen svar Nægter at svare V0034 UDDANNELSE start 62, manglende data: = 9 Respondentens uddannelse?

26 Underskole Videregående uddannelse - manuel Videregående uddannelse - ikke manuel Universitetsuddannelse Andre Uoplyst svarprocent: 99 V0035 ER DU...? start 63, manglende data: = 9 Er De...? Arbejdsløs Ikke på arbejde - syg På ferie Pensionist Studerende Husmoder Nægter at svare Uoplyst svarprocent: 18 V0036 SELVSTÆNDIG EL. ANSAT start 64, manglende data: = 9 Er De selvstændig eller privat ansat? Funktionær Selvstændig Arbejdsgiver Familievirksomhed Nægter at svare Uoplyst svarprocent: 87 V0037 RESPONDENTENS STILLING start 65, manglende data: = 99 Hvilken stilling har De? Ufaglært manuel Ekspedient

27 Faglært manuel Formand, sikkerhed Kontor Regnskabsvæsen Sygepleje Undervisning Lavere, administrativ Service,personlig Edb-medarbejder Kunstner o.lign Erhvervsleder Højere, administrativ Arbejdsgiver Selverhvervende Fisker Landmand Sælger Lærling Utilstrækkelig information Nægter at svare Uoplyst svarprocent: 87 V0038 ÆGTESKABELIG STATUS. start 67 Ægteskabelig status? Gift Samlevende Alene Skilt Enke/enkemand Nægter at svare V0039 INDUSTRIBRANCHE start 68, manglende data: = 99 Hvilken industribranche er De beskæftiget i? Industri Landbrug Fiskeri Fiskeindustri Offentlig tjeneste Anden tjeneste Nægter at svare Ved ikke

28 Uoplyst svarprocent: 87 V0040 ER I BESKÆFTIGELSE? start 70 Er De i beskæftigelse? Ja Nej Nægter at svare V0041 BESKÆFT.- SIDSTE 3 MDR start 71, manglende data: = 9 Har De været i beskæftigelse i de sidste 3 måneder? Ja Nej Nægter at svare Uoplyst svarprocent: 18 V0042 ARBEJDSLØS ANTAL UGER start 72, manglende data: = 99 Hvor mange uger har De været arbejdsløs? Arbejdsløs i 2 uger Arbejdsløs i 3 uger Arbejdsløs i 4 uger Arbejdsløs i 5 uger Nægter at svare Uoplyst svarprocent: 1 V0043 FAMILIENS INDKOMST start 74, manglende data: = 99 Hvor stor var familiens indkomst i sidste måned?

29 Ingen svar Nægter at svare Ved ikke svarprocent: 85 V0044 RESPONDENTENS INDKOMST start 76, manglende data: = 99 Hvor stor var Deres indkomst i sidste måned? Ingen svar Nægter at svare Ved ikke svarprocent: 93 V0045 INTERESSEORGANISATIONER start 78, manglende data: = 999 Nævn Deres interesseorganisationer? Arbejdernes fagforbund Handels- og kontorarbejdernes fagforbund Andre i sammenslutningen af fagforbund Foreningen af offentligt ansatte Foreningen af universitetsuddannede Foreningen af bankansatte Lærerforeningen Andre arbejdstagerforbund Landbrugsorganisationen Arbejdsgiverforeningen Andre arbejdsgiverorganisationer Andre Ikke medlem Ikke spurgt

30 Nægter at svare ved ikke Uoplyst svarprocent: 83 V0046 VALGINTENTION start 81, manglende data: = 99 Stemmeintention hvis der var Altingsvalg i morgen? Islands Socialdemokratiske Parti Fremskridtspartiet Selvstændighedspartiet Folkealliancen Den socialdemokratiske alliance Kvindepartiet Humanistpartiet Organisationen for Regional Lighed Hjemmestyrepartiet Folkepartiet Andre Har ikke valgret Stemte ikke Blank/ugyldig stemme Nægter at svare Ved ikke svarprocent: 88 V0047 STEMTE V/ VALG 1987 start 83, manglende data: = 99 Stemmeafgivelse ved Altingsvalget i Islands Socialdemokratiske Parti Fremskridtspartiet Selvstændighedspartiet Folkealliancen Den socialdemokratiske alliance Kvindepartiet Humanistpartiet Organisationen for Regional Lighed Hjemmestyrepartiet Folkepartiet Andre Har ikke valgret Stemte ikke Blank/ugyldig stemme Nægter at svare Ved ikke

31 svarprocent: 99 V0048 VALG DISTRIKT start 85 Valgdistrikt? Reykjavik Reykjanes Vesturland Vestfir`ir Nor`urland-vestra Nor`urland-eystra Austurland Su`urland V0049 SPØRGESKEMA start 86, bredde 2 Variable V2? Variablen er i intervallet 1-67.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere