DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-15196 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, (Ældredatabasen, 2. runde) Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 (Ældredatabasen, 2. runde), som oprindeligt blev indsamlet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-15196). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-15196: Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 (Ældredatabasen, 2. runde). Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-15196, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (8207 respondenter, 396 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (268 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni, 2008 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-15196: Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 (Ældredatabasen, 2. runde).

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2009 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

6 i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 (Ældredatabasen, 2. runde).

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Arbejdsforhold; Arbejdspladsens krav; Boligforhold; Brug af hjælpemidler; Efteruddannelse; Erhvervsuddannelse; Flytteplan; Flytteønsker; Forbrugsafgift; Fritidsaktivitet; Fysisk mobilitet; Helbredsforhold; Helbredstilstand; Hjemmehjælpsmodtager; Hjemmesygepleje; Hukommelsesbesvær; Indkøbsmulighed; Indtægtskilde; Kontakt med andre; Kontakt med børn; Livsområde; Pensionsordning; Stilling; Tilbagetrækning; Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet; Tilknytning arbejdsmarked; Uddannelse; Udlandsdansker; Underordnede; Venner; videreuddannelse; Økonomisk situation. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale: DDA-15196: Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 (Ældredatabasen, 2. runde). Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-15196, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Heidi Wittendorff Jensen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (8207 respondenter, 396 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (268 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: US Yderligere oplysninger: Projektnummeret er SFIs undersøgelsesnummer. Økonomisk sponsor: Socialministeriet. Holmens Kanal 22, 1060 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen 'Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 (Ældredatabasen, 2. runde)' er en undersøgelse, som skal belyse centrale aspekter af ansatte lønmodtageres motivation og involvering i deres eget arbejde. Hvad ønsker vi af vores arbejde, hvad får vi ud af det, og hvilke ændringer kunne vi tænke os, hvis vi fik chancen? Der sker mange forandringer i arbejdslivet i disse år, nogle er teknologisk begrundet, andre skyldes globalisering, den internationale

8 konkurrence, de stigende krav til offentlig service osv. Undersøgelsen skulle gøre det muligt at give et mere opdateret billede af centrale aspekter af "livet i danske virksomheder i Danmark i dag" og af de ønsker, medarbejderne har til fremtiden. Der er tale om en arbejdssociologisk undersøgelse af en række centrale vilkår i og holdninger til arbejdet. Undersøgelsen skal både belyse de vilkår, de interviewede arbejder under i dag, herunder de valg, de kan træffe, og de ønsker til forbedring eller forandring, de interviewede har. Det er en central pointe, at analyser af belastninger i arbejdslivet og af medarbejdernes ønsker til arbejdslivet ikke kan løsrives fra hinanden: Oplevelsen af, om et job er godt eller ej, er ikke kun betinget af træk ved jobbet, men også af den enkelte medarbejders forudgående erfaringer fra andre job og af hans eller hendes forventninger, baseret på erfaringer uden for arbejdslivet og på medarbejdernes personlige mål og orienteringer. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 8207 respondenter; 396 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 128 spørgeskemaspørgsmål/tests; 128 heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Udtræk fra befolkningsstatistikregistret. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K.

9 REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Referencer til beslægtede studier: DDA-03336: Forløbsdatabase for ældre, 1997 DDA-22928: Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2007 (Ældredatabasen, 3. runde). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Boligforhold: boligtype. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen. Samt respondentens og dennes skoleuddannelse. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING Undersøgelsen 'Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 (Ældredatabasen, 2. runde)' har til formål at vise, hvordan befolkningens arbejdsliv er, og hvordan ønskerne til arbejdslivet ser ud nu. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2006 fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS-fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS-datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD):

10 Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 8207) af respondenter.

11 V0003 SFI UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 SFIs undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 BUNDTNUMMER start 14, bredde 4 Bundtnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 BUNDTID start 18, bredde 3, manglende data: = 999 Bundtid Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (55) V0006 SKEMATYPE start 21, bredde 1 Skematype Variablen er kodet 0. V0007 STIKPRØVE start 22 Spm. 00: Respondenten tilhører % antal kode Gammel stikprøve Ny stikprøve V0008 KØN start 23 Spm. 0: Er respondenten % antal kode

12 Mand Kvinde V0009 FØDSELSÅR start 24 Spm. 1: Hvilket år er De født? % antal kode V0010 CIVILSTAND start 25 Spm. 2: Hvad er Deres ægteskabelige stilling rent juridisk? Det er den rent juridiske situation nu og her, der menes. Fx en enke, der er gift igen kodes gift, mens en enke, der har en samlever, kodes enke. % antal kode Gift Separeret/fraskilt Enke/enkemand Aldrig gift Registreret partnerskab V0011 BOR ALENE start 26 Spm. 3: Bor De alene? % antal kode Ja Nej, gå til spm 5 (V17)

13 V0012 ANTAL ÅR BOET ALENE start 27, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V11 Spm. 4: Hvor længe har De boet alene? Skriv antal år og gå derefter til spm. 6 (V18) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (16) 099 = Uoplyst (152) 100 = Irrelevant (5982) V0013 BOR MED ÆGTEFÆLLE start 30, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Bor De sammen med: a. Ægtefælle/samlever (Èt kryds i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0014 BOR MED BØRN start 32, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Bor De sammen med: b. Børn Børn er kun egne børn. Ægtefælles/samlevers børn, som ikke er adopteret af respondenten, regnes som anden familie. (Èt kryds i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant

14 svarprocent: 73 V0015 BOR MED BØRN: ANTAL start 34, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11, V14 Hvis ja: skriv antal Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (113) 10 = Irrelevant (7309) V0016 BOR MED ANDEN FAMILIE start 36, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Bor De sammen med: c. Anden familie (Èt kryds i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0017 BOR MED ANDRE start 38, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Bor De sammen med: d. Andre (Èt kryds i hver linie) Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73

15 V0018 LEJER-/EJER-/ANDELSBOLIG start 40 Spm. 6: Bor De i en almindelig ejer-, lejer- eller andelsbolig? Plejehjem, særlige boliger for ældre/handicappede, tjenesteboliger eller et lejet værelse er ikke almindelige boliger. Der kodes i disse tilfælde 4. % antal kode Ja, ejerbolig, gå til spm. 9 (V22) Ja, andelsbolig, gå til spm. 8 (V21) Ja, lejerbolig, gå til spm. 9 (V22) Nej V0019 HVILKEN BOLIG ER DET start 41, manglende data: >=10 FILTER: V18 Spm. 7: Hvad er det for en bolig? Plejebolig, plejehjem eller anden institution med fast tilknyttet personale, gå til filter 1 (V61) Bolig indrettet for ældre eller handicappede (ældrebolig, beskyttet bolig, kollektivbolig), gå til spm. 9 (V22) Anden form for bolig, gå til spm. 9 (V22) skriv hvilken; Ved ikke, gå til spm. 9 (V22) Irrelevant svarprocent: 2 V0020 ANDEN FORM FOR BOLIG start 43, bredde 50, tekstfelt FILTER: V18, V19

16 Spm. 7: Hvad er det for en bolig? Skriv hvilken: Variablen indeholder en liste over anden form for bolig. Blank = Uoplyst/irrelevant (8169) V0021 VÆRDIEN AF ANDELSBOLIG start 93, bredde 7, manglende data: = FILTER: V18 Spm. 8: Hvor stor er værdien af Deres andelsbolig efter den seneste fastsættelse af andelskronen? Kr.: (Boligens maksimale salgspris uden forbedringer) En omtrentlig værdi/runde tal accepteres. Én gang om året opgøres Andelsboligforeningens samlede formue, dvs. friværdien i hele ejendomskomplekset. Denne formue fordelt på ejendommens samlede m2 antal kaldes andelskronen. De enkelte boligers værdi = boligens m2 x andelskronen. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (96) = Uoplyst (51) = Irrelevant (7772) (kodet 0 pga. bredden) V0022 BRUTTOBOLIGAFGIFT PR. M. start 100, bredde 6, manglende data: = eller >= FILTER: V19 Spm. 9: Hvor stor er Deres månedlige bruttoboligudgift uden varme? Dvs.: (1. Ejerbolig) medregnet renter og afdrag på boliglån og fællesudgifter i ejerlejlighed (2. Andelsbolig) medregnet eventuelle renter og afdrag på boliglån og boligafgift til andelsboligforeningen (3. Lejerbolig) husleje før fradrag af eventuelle boligstøtte/boligydelse Kr. pr. måned En omtrentlig udgift, runde tal accepteres. Formulering af spørgsmålet (1,2 eller 3) afhænger af, hvilken bolig respondenten har. En bolig indrettet for ældre eller handicappede (kode 2 i spm. 8) og "anden form for bolig" (kode 3 i spm. 8) er en lejerbolig, hvis det ikke tydeligt af besvarelsen fremgår, at det er en ejer- eller andelsbolig. I ejerboliger medregnes hverken lejeværdi eller ejen-

17 domsskatter. I ejerlejligheder medregnes fællesudgifter til fx ejendomsforsikring og renovation. Disse udgifter medregnes ikke i andre ejerboliger. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (1621) = Uoplyst (906) = Irrelevant (34) V0023 AFSTAND TIL KØBMAND start 106, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19 Spm. 10: Hvor langt er der fra Deres bolig til: a. Nærmeste tilgængelige dagligvarebutik (købmand/supermarked)? (Èt kryds i hver linie) Det er boligen på adressekortet m m Mere end 1 km Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 100 V0024 AFSTAND OFF. TRANSPORT start 108, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19 Spm. 10: Hvor langt er der fra Deres bolig til: b. Nærmeste tilgængelige offentlige transportmiddel? (Èt kryds i hver linie) Det er boligen på adressekortet m m Mere end 1 km Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99

18 V0025 ANTAL ÅR HAFT BOLIG start 110, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19 Spm. 11: Hvor længe har De haft Deres bolig? Det er boligen på adressekortet Under 1 år år år, gå til spm. 15 (V42) år, gå til spm. 15 (V42) år, gå til spm. 15 (V42) år eller mere, gå til spm. 15 (V42) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 V0026 FÅ EN MINDRE BOLIG start 112, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? a. For at få en mindre bolig (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0027 FÅ EN STØRRE BOLIG start 114, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet?

19 b. For at få en større bolig (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0028 FÅ MERE MODERNE BOLIG start 116, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? c. For at få en mere moderne bolig (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0029 FRI FOR BESVÆRLIG TRAPPE start 118, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? d. For at blive fri for besværlige trapper (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15

20 V0030 FOR AT BO BILLIGERE start 120, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? e. For at bo billigere (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0031 FOR AT BO CENTRALT start 122, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? f. For at bo mere centralt (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0032 SLIPPE FOR HAVEARBEJDE start 124, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? g. For at slippe for havearbejde (Gerne flere krydser) Ikke nævnt

21 Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0033 BO NÆRMERE FAMILIE start 126, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? h. For at bo nærmere familie (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0034 BO TÆTTERE PÅ ARBEJDET start 128, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? i. For at bo tættere på arbejdet (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0035 KOMME NÆRMERE NATUREN start 130, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet?

22 j. For at komme nærmere til naturen (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0036 SKILSMISSE EL. DØDSFALD start 132, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? k. Skilsmisse eller dødsfald (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0037 ARBEJDSOPHØR start 134, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? l. Arbejdsophør (Gerne flere krydser) Folk på efterløn er holdt op med at arbejde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15

23 V0038 DÅRLIGT HELBRED start 136, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? m. Dårligt helbred (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0039 GRUND FLYTTE ANDET start 138, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 12: Hvad er grunden til, at De er flyttet? n. Andet (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0040 ANTAL VÆRELSER I BOLIG start 140, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V19, V22 Spm. 13: Hvor mange værelser er der i boligen? Antal værelser (Her ses bort fra køkken, badeværelse, kælder- og loftrum) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (2) 099 = Uoplyst (17) 100 = Irrelevant (6954)

24 V0041 BOR I BOFÆLLESSKAB start 143, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V22 Spm. 14: Bor De i bofællesskab med nogle på Deres egen alder, hvor alle har deres egen bolig, og hvor der er lokaler til fælles aktiviteter? Ja, gå til filter 1 (V61) Nej, gå til tekst 1 (V62) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0042 OVERVEJER AT FLYTTE 5 ÅR start 145, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41 Spm. 15: Overvejer De at flytte inden for de næste 5 år? Ja Nej, gå til filter 1 (V61) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 84 V0043 OVERVEJER: MINDRE BOLIG start 147, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? a. For at få en mindre bolig (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

25 Irrelevant svarprocent: 15 V0044 OVERVEJER: STØRRE BOLIG start 149, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? b. For at få en større bolig (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0045 OVERVEJER: MODERNE BOLIG start 151, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? c. For at få en mere moderne bolig (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0046 OVERVEJER: FRI F. TRAPPE start 153, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? d. For at blive fri for besværlige trapper

26 (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0047 OVERVEJER: BO BILLIGT start 155, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? e. For at bo billigere (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0048 OVERVEJER: BO CENTRALT start 157, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? f. For at bo mere centralt (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0049 OVERVEJER: SLIPPE HAVE start 159, manglende data: = 9 eller >=10

27 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? g. For at slippe for havearbejde (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0050 OVERVEJER: BO FAMILIE start 161, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? h. For at bo nærmere familie (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0051 OVERVEJER: BO TÆT ARB. start 163, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? i. For at bo tættere på arbejdet (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant

28 svarprocent: 15 V0052 OVERVEJER: TÆTTERE NATUR start 165, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? j. For at komme nærmere til naturen (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0053 OVERVEJER FLYTTE: SKILS. start 167, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? k. Skilsmisse elle dødsfald (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0054 OVERVEJER: ARBEJDSOPHØR start 169, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? l. Arbejdsophør (Gerne flere krydser)

29 Folk på efterløn er holdt op med at arbejde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0055 OVERVEJER: DÅRL. HELBRED start 171, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? m. Dårligt helbred (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0056 OVERVEJER FLYTTE ANDET start 173, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 16: Hvad er grunden til, at De overvejer at flytte? n. Andet (Gerne flere krydser) Ikke nævnt Nævnt Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0057 ANTAL VÆRELSER I BOLIG start 175, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100

30 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 17: Hvor mange værelser skal der helst være i boligen? Antal værelser: (Her ses bort fra køkken, badeværelse, kælder- og loftrum) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (11) 099 = Uoplyst (21) 100 = Irrelevant (6982) V0058 FLYTTE I SOMMERHUS start 178, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 17.a: Overvejer De at flytte i sommerhus og bo der hele året? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0059 FLYTTE TIL UDLANDET start 180, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42 Spm. 17.b: Overvejer De at flytte til udlandet og bo der hele året? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0060 BOFÆLLESSKAB start 182, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V19, V41, V42

31 Spm. 18: Kunne De tænke Dem at bo i bofællesskab med nogle på Deres egen alder, hvor alle har deres egen bolig, og hvor der er lokaler til fælles aktiviteter? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 15 V0061 FILTER 1 start 184 Filter 1: % antal kode Hvis respondenten tilhører gammel stikprøve, gå til filter 2 (V68) Hvis respondenten tilhører ny stikprøve, gå til tekst 1 (V62) Uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet Tekst 1: Nu følger nogle spørgsmål om Deres uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet V0062 SKOLEUDDANNELSE start 185, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V61 Spm. 19: Hvilken skoleuddannelse har De? (Hvis flere, sættes kryds ved den seneste) klasse klasse klasse med eksamen (folkeskolens afgangsprøve, 2. real eller mellem-

32 skoleeksamen) klasse uden eksamen klasse med eksamen (folkeskolens afgangsprøve, eller realeksamen) Gymnasium eller tilsvarende uden eksamen Studentereksamen, hf, højere handelseksamen (hh), højere teknisk eksamen (htx) Anden skoleuddannelse, herunder udenlandske Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0063 ERHVERVSUDDANNELSE start 188, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V61 Spm. 20: Hvilken erhvervsuddannelse har De? (Hvis flere, sættes kryds ved den seneste) Diplomingeniør har erstattet den tidligere teknikumingeniøruddannelse Ingen erhvervsuddannelse Specialarbejderuddannelse Efg-, lærlinge-, eller elevuddannelse Anden faglig uddannelse (fx socialog sundhedshjælper, sygehjælper, teknisk assistent) Kort videregående uddannelse under 3 år (fx markedsøkonom, maskintekniker, økonoma) Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx folkeskolelærer, sygeplejerske, journalist, diplomingeniør, bacheloruddannelse) Lang videregående uddannelse, over 4 år (fx læge, økonom. gymnasielærer, civilingeniør) Anden uddannelse Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0064 STILLING MESTE AF LIVET start 191, manglende data: = 99 eller >=100

33 FILTER: V61 Spm. 21: Hvilken stilling har De haft det meste af Deres liv? Ved flere lige lange perioder angives den seneste stilling. Man er medhjælpende ægtefælle, hvis man arbejder i sin ægtefælles virksomhed, uanset aflønningen. Hvis ægtefællerne har en virksomhed i fællesskab, er de begge selvstændige Selvstændige i landbrug, gartneri eller fiskeri, gå til spm. 23 (V66) Selvstændige i liberalt erhverv (læge, advokat, revisor mv.), gå til spm. 23 (V66) Selvstændig i øvrigt, gå til spm. 23 (V66) Medhjælpende ægtefælle, gå til spm. 24 (V67) Faglært arbejder Ikke-faglært arbejder Funktionær/tjenestemand Arbejdsløs, gå til filter 2 (V68) Pensionist, gå til filter 5 (V199) Husmor/hjemmearbejdende, gå til filter 2 (V68) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0065 OFFENTLIG/PRIVAT ANSAT start 194, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V61, V64 Spm. 22: Var De offentlig eller privat ansat i den stilling? Det er ansættelsesformen i den stilling, respondenten har haft i flest år. Ansættelsen i en halvoffentlig virksomhed, som fx DSB, P&T, DR, et telefonselskab eller et elselskab regnes som offentlig ansættelse Offentlig ansat Privat ansat Ved ikke Uoplyst

34 Irrelevant svarprocent: 34 V0066 UNDERORDNEDE/ANSATTE start 196, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V61, V64 Spm. 23: Havde De nogen underordnede/ansatte i den stilling? Det drejer sig om underordnede i den stilling, respondenten har haft i flest år Nej, ingen Ja, Ja, Ja, 5 eller derover Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0067 ANTAL ÅR ERHVERVSARBEJDE start 198, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V61, V64 Spm. 24: Hvor mange år af Deres liv har De haft erhvervsarbejde? Antal år: Medregnet i læretid/elevtid Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (14) 099 = Uoplyst (52) 100 = Irrelevant (4856) V0068 FILTER 2 start 201, manglende data: >=10 FILTER: V64 Filter 2: Hvis respondenten bor på plejehjem (kode 1 i spm. 7),

35 gå til tekst 4 (V162) Ellers, gå til spm. 25 (V69) Irrelevant svarprocent: 100 V0069 ER PÅ ARBEJDSMARKEDET NU start 203, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68 Spm. 25: Er De på arbejdsmarkedet nu? (Man kan godt være på arbejdsmarkedet, selv om man pt. er arbejdsløs, syg eller på orlov. Omvendt kan man godt have noget arbejde som efterlønsmodtager, selv om man har trukket sig tilbage) Er på arbejdsmarkedet nu Er holdt op midlertidigt Er holdt helt op, gå til tekst 4 (V162) Har faktisk aldrig været på arbejdsmarkedet, gå til filter 5 (V199) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 99 V0070 ER I ARBEJDE FOR TIDEN start 205, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 26: Er De i arbejde for tiden eller er De midlertidig ude af erhverv på grund af sygdom, arbejdsløshed eller orlov? Aktivering, jobtræning, puljejob mv., hvor der udbetales løn, regnes for arbejde I arbejde Er syg Er arbejdsløs Har orlov Ved ikke Uoplyst Irrelevant --

36 svarprocent: 44 V0071 ERHVERVSMÆSSIG STILLING start 207, bredde 50, tekstfelt FILTER: V64, V68, V69 Spm. 27: Hvad er Deres (seneste) erhvervsmæssige stilling præcist? (Fx: folkeskolelærer, pladesmed, kontorchef i skattevæsenet, ekspedient, truckfører, montrice, sygeplejerske) Det drejer sig om respondentens hovedstilling. Variablen indeholder en liste over respondentens (seneste) erhvervsmæssige stilling. Blank = Irrelevant (4602) V0072 ANTAL ARB.TIMER PR.UGE start 257, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 27.A: Hvor mange timer arbejder (arbejdede) De normalt om ugen? Skriv antal timer: Det drejer sig om respondentens hovedstilling. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (28) 0999 = Uoplyst (18) 1000 = Irrelevant (4602) V0073 DELTAGET EFTERUDDANNELSE start 261, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 28: Har De inden for de seneste fem år deltaget i efteruddannelse eller videreuddannelse, som De har haft gavn af i Deres arbejde eller ved jobsøgning? Det er respondentens egen vurdering af, om han/hun har deltaget i efteruddannelse eller videreuddannelse for at forbedre eller vedligeholde sine kvalifikationer på arbejdsmarkedet Ja Nej Ved ikke

37 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0074 ERHVERVSARBEJDE VIGTIGT start 263, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 29: Jeg nævner her nogle livsområder, hvis betydning er forskellig for forskellige mennesker: a. Hvor vigtigt er erhvervsarbejde for Dem? Meget vigtigt Noget vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0075 HJEMME-/FAM.LIV VIGTIGT start 265, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 29: Jeg nævner her nogle livsområder, hvis betydning er forskellig for forskellige mennesker: b. Hvor vigtigt er hjemme- og familielivet for Dem? Meget vigtigt Noget vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0076 FRITIDSAKT. VIGTIGT start 267, manglende data: = 9 eller >=10

38 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 29: Jeg nævner her nogle livsområder, hvis betydning er forskellig for forskellige mennesker: c. Hvor vigtigt er fritidsaktiviteter og interesser for Dem? Meget vigtigt Noget vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0077 VURDERING ARBEJDSEVNE start 269, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 30: Hvis vi antager, at Deres arbejdsevne fik 10 point, da den var på sit højeste, hvor mange point ville De så give Deres arbejdsevne i dag? (0 betyder, at respondenten er helt uarbejdsdygtig, og 10 betyder, at arbejdsevnen er på sit højeste) Respondenten helt uarbejdsdygtig Arbejdsevnen er på sit højeste Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44

39 Tilfredshed med nuværende arbejde -- V0078 ANTAL ÅR SENESTE ARBEJDE start 272, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 31: Hvor længe har De haft Deres (seneste) arbejde? Antal år: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (5) 099 = Uoplyst (18) 100 = Irrelevant (4602) V0079 SELVSTÆNDIG/MEDHJÆLPENDE start 275, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69 Spm. 32: Er (var) De: Selvstændig/medhjælpende ægtefælle? gå til spm. 39 (V100) Ansat/lønmodtager? Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0080 HØJT ARBEJDSTEMPO start 277, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 33: Er (var) Deres trivsel på arbejdspladsen generet af følgende forhold? a. Højt arbejdstempo? Ja Nej Ved ikke Uoplyst

40 Irrelevant svarprocent: 37 V0081 TRAVLHED/STRAM TIDSPLAN start 279, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 33: Er (var) Deres trivsel på arbejdspladsen generet af følgende forhold? b. Travlhed og stramme tidsplaner? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0082 MANGLENDE INDFLYDELSE start 281, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 33: Er (var) Deres trivsel på arbejdspladsen generet af følgende forhold? c. Manglende indflydelse? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0083 MANGLENDE ANDERKENDELSE start 283, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79

41 Spm. 33: Er (var) Deres trivsel på arbejdspladsen generet af følgende forhold? d. Manglende anerkendelse og respekt? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0084 USIKRE ANSÆT.FORHOLD start 285, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 33: Er (var) Deres trivsel på arbejdspladsen generet af følgende forhold? e. Usikre ansættelsesforhold? Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0085 TILFREDS MED LØNNEN start 287, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 34: Hvor tilfreds er (var) De med følgende: a. Lønnen? (Èt kryds i hver linie) Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller

42 Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0086 TILFREDS MED ARBEJDET start 289, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 34: Hvor tilfreds er (var) De med følgende: b. Arbejdet i sig selv? (Èt kryds i hver linie) Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0087 TILFREDS ARB.TID LÆNGDE start 291, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 34: Hvor tilfreds er (var) De med følgende: c. Arbejdstidens længde? (Èt kryds i hver linie) Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37

43 V0088 TILFREDS ARB.TID PLAC. start 293, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 34: Hvor tilfreds er (var) De med følgende: d. Arbejdstidens placering? (Èt kryds i hver linie) Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0089 YDER VIGTIG ARB. INDSATS start 295, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 35: Jeg vil bede Dem svare på, hvor godt følgende udsagn passer (passede) til Deres arbejdssituation? a. Jeg føler, at jeg yder (ydede) en vigtig arbejdsindsats Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0090 MOTIVERET/ENGAGERET ARB. start 297, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 35: Jeg vil bede Dem svare på, hvor godt følgende

44 udsagn passer (passede) til Deres arbejdssituation? b. Jeg føler (følte) mig motiveret og engageret i mit arbejde? Passer præcis Passer ganske godt Passer nogenlunde Passer lidt Passer ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0091 KRAV EFTERUDDANNE SIG start 299, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 36: Synes De, at De har (havde) vanskeligt ved at leve op til arbejdspladsens krav om: a. At efteruddanne sig? Hvis der ingen krav er, har respondenten ikke vanskeligt ved at leve op til dem. Svaret er altså "nej" I høj grad I nogen grad Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0092 KRAV BRUGE NY TEKNOLOGI start 301, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V64, V68, V69, V79 Spm. 36: Synes De, at De har (havde) vanskeligt ved at leve op til arbejdspladsens krav om: b. At kunne bruge ny teknologi?

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere