Studerende i SU-uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studerende i SU-uddannelser"

Transkript

1 A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd Oktober 2000

2 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V ISBN:

3 Forord I denne rapport redegøres for resultaterne af en undersøgelse af studerendes støtte- og studiemæssige adfærd i SU-berettigende uddannelser, som SUstyrelsen skulle gennemføre ifølge resultatkontrakten med Undervisningsministeriet. Hensigten med undersøgelsen er bl.a. at belyse, i hvilket omfang studerende finansierer deres uddannelsesforløb med andet end statens uddannelsesstøtte (SU) og typen af denne alternative finansiering. Samtidig søges det afdækket, om der var forskelle i uddannelsesforløbet mht. fx afbrud for gruppen med alternativ uddannelsesfinansiering i forhold til de studerende, der finansierede uddannelsen med SU. Et andet formål med undersøgelsen er at afdække en række forhold af støttemæssig karakter som fx lånetilbøjelighed, orlov, dobbeltklip mm. Der er dog lagt mindre vægt på at belyse disse forhold, da sådanne oplysninger også er belyst i de regelmæssige statistiske opgørelser fra SUstyrelsen. Undersøgelsen er gennemført som en registerbaseret analyse for to udvalgte populationer af studerende, der i 1989 første gang begyndte i henholdsvis SU-støtteberettigende ungdomsuddannelser og SUstøtteberettigende videregående uddannelser. Undersøgelsen omfatter godt personer, hvilket i princippet er samtlige studerende, der påbegyndte disse uddannelser i 1989, og personernes uddannelsesforløb følges frem til udgangen af Analysen er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik på baggrund af oplysninger, der foreligger i Danmarks Statistik suppleret med visse oplysninger om støttemæssige forhold fra SUstyrelsens eget register. Danmarks Statistik har forestået etableringen af de individbaserede grunddata, som af fortrolighedsgrunde derefter er anonymiseret i summerede data efter SUstyrelsens ønsker. Den efterfølgende analyse af disse data er gennemført af SUstyrelsen. Rapporten kan ses på SUstyrelsens netadresse Henvendelser vedrørende undersøgelsen kan rettes til: Fuldmægtig Susanne Anthony på telefon eller på Specialkonsulent Hans Funck Petersen på telefon eller på

4

5 INDHOLD: 1. Indledning Hovedresultater UU-populationen første SU-ungdomsuddannelse påbegyndt i Beskrivelse af populationen UU-populationens baggrund Uddannelsesfinansiering SU støttens dækningsgrad (måneder med SU-støtte) Løn, SU-stipendier og andre skattepligtige offentlige overførselsindkomster Forløbet af den første SU-ungdomsuddannelse Uddannelsesaktiviteter fra VU-populationen første videregående SU-uddannelse påbegyndt i Beskrivelse af populationen VU-populationens baggrund Bolig- og familieforhold Uddannelsesfinansiering SU støttens dækningsgrad (måneder med SU-støtte) Løn, SU-stipendier og andre skattepligtige offentlige overførselsindkomster Andre overførselsindkomster, SU-lån og ægtefælleindkomst Forløbet af den første videregående SU-uddannelse Uddannelsesaktiviteter fra SU-modtagere med inaktivitet, manglende klip, orlov og dobbeltklip Sammenligninger af de to populationer Alderssammensætning Forældrebaggrund SU-støttens dækningsgrad Finansiering Forløbet af den første SU-uddannelse Bilag...90 Bilag A. Undersøgelsesmetode Bilag B. SU-regler Bilag C. SU-uddannelser i de to undersøgelsespopulationer Bilag D. Anvendte begreber og definitioner Bilag E. Anvendte forkortelser Bilag F. Datagrundlag

6

7 1. Indledning SU-støtte i form af stipendier og lån, der bl.a. har til formål at sikre, at økonomiske vilkår ikke er en barriere for at unge gennemfører den ønskede uddannelse, har været kraftigt stigende gennem det sidste 10-år, således at støttebeløbet nu er nået op på knap 9 mia. kr. I 1999 modtog knap uddannelsessøgende denne form for støtte til en lang række uddannelser i 1989 modtog ca personer SU-støtte. En af årsagerne til det stigende antal SU-modtagere er, at flere uddannelser er blevet SU-støtteberettigende. SU-støtte kan opnås til offentligt anerkendte uddannelser, der er godkendt af SUstyrelsen som støtteberettigende blandt kategorierne grundskoleuddannelser, gymnasiale uddannelser, erhvervsfaglige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser (korte, mellemlange og lange). Der er også muligheder for at opnå SU-støtte til visse uddannelser i udlandet. Nogle uddannelser er støtteberettigende i hele uddannelsesforløbet, andre kun i en del af uddannelsesforløbet. Det er dog ikke alle uddannelsessøgende, der får SU-støtte til sådanne støtteberettigende uddannelser, jf. de mest almindelige SU-regler i bilag B. Nogle studerende vælger at selvfinansiere uddannelsen, og andre opnår finansiering af uddannelsen via andre offentlige midler, som udelukker muligheden for samtidig SU-finansiering. Denne undersøgelse omfatter ikke alle SU-støtteberettigende uddannelser, jf. også bilag A. Uddannelser, der ikke var godkendt som støtteberettigende ved undersøgelsesperiodens begyndelse i 1989 (fx sygeplejeskeuddannelsen), og uddannelser, der primært blev finansieret via elev-/lærlingeløn og kun var SU-støtteberettigende i en mindre del af uddannelsesforløbet (en række erhvervsuddannelser), er holdt uden for undersøgelsen. Det samme gælder uddannelser (fx støtteberettigende uddannelser i udlandet og HF-enkeltfagsstuderende), som ikke er registreret i DS s uddannelsesstatistikregister, da dette register danner udgangspunkt for undersøgelsen. Begrebet SU-uddannelse i denne undersøgelse er derfor noget smallere end SU-støtteberettigende uddannelse. Der er dog tale om en forholdsvis stor repræsentation af de egentlige SU-berettigende uddannelser, nemlig omkring % af støttemodtagerne i sådanne uddannelser, jf. nedenfor hvor repræsentationen i de forskellige uddannelseskategorier er skønnet på grundlag af de støttemodtagere, der i SU-systemet er registreret med uddannelsesstart i Uddannelseskategori Personer i undersøgelsen Repræsentation i undersøgelsen antal % Grundskoleuddannelser 0 0 Gymnasiale uddannelser Øvrige erhvervsuddannelser, UU Korte videregående uddannelser, KVU Mellemlange videregående uddannelser, MVU Lange videregående uddannelser, LVU Uddannelser i udlandet 0 0 Total Undersøgelsen omfatter i alt personer, der i 1989 for første gang påbegyndte en SU-støtteberettigende ungdomsuddannelse (UU-populationen) eller videregående uddannelse efter ovennævnte afgrænsning (VU-populationen). 5

8 UU-populationen ( personer) er hovedsagelig personer, der i 1989 for første gang påbegyndte en almengymnasial uddannelse (matematisk eller sproglig studentereksamen, studenterkursus eller hf) eller en erhvervsgymnasial uddannelse (højere handelseksamen eller højere teknisk eksamen), mens VU-populationen ( personer) består af personer, der i 1989 påbegyndte deres første videregående uddannelse. VU-populationen kan således godt - og vil typisk - tidligere have gennemført en SUstøtteberettigende ungdomsuddannelse. Beløbsmæssige opgørelser i de følgende kapitler er anført i løbende priser, og den reale udvikling vil derfor være mindre end tallene afspejler. I kapitel 2 vises de væsentligste resultater fra de efterfølgende kapitler. Kapitel 3 er koncentreret om de personer i UU-populationen med en beskrivelse af de uddannelsessøgendes baggrund, studiefinansiering, forløbet af den første SU-ungdomsuddannelse og det øvrige uddannelsesforløb i undersøgelsesperioden fra 1989 til Der er lagt mindre vægt på beskrivelsen af bolig- og familieforhold for denne forholdsvis homogene gruppe af unge uddannelsessøgende, som for hovedpartens vedkommende var hjemmeboende hos forældrene i de første år. Kapitel 4 beskriver de samme emner for de personer i VU-populationen og i noget større udstrækning bolig- og familieforholdene for disse ældre uddannelsessøgende. Der er også gjort lidt mere ud af beskrivelsen af forskellige økonomiske faktorer, der er af betydning for uddannelsesfinansieringen som fx lånoptagelse. Desuden indeholder dette kapitel nogle få oplysninger om den støttemæssige adfærd mht. inaktivitet, manglende klip, orlov og dobbeltklip. I kapitel 5 er der på udvalgte områder foretaget sammenligninger af to undersøgelsespopulationer. I bilagsafsnittet findes bl.a. en beskrivelse af undersøgelsesmetode, de vigtigste SU-regler og ændringer af disse i undersøgelsesperioden, oversigter over de enkelte uddannelser der indgår i undersøgelsen med tilhørende antal undersøgelsespersoner og en beskrivelse af datagrundlaget. 6

9 2. Hovedresultater I dette kapitel præsenteres nogle udvalgte hovedresultater for de to populationer (UU- og VUpopulationen), der indgår i undersøgelsen. Der henvises til de mere detaljerede afsnit, hvoraf hovedresultaterne fremgår. Hovedresultaterne præsenteres i en summarisk form, hvor oplysninger fra de efterfølgende kapitler om fx opgørelsesmetode, definitioner og o. lign. er udeladt. UU-populationen omfatter de personer, der første gang begyndte en SU-støtteberettigende ungdomsuddannelse i Ungdomsuddannelserne er i denne undersøgelse rubriceret i matematisk gymnasium, sprogligt gymnasium, studenterkursus, hf, hhx, htx og øvrige ungdomsuddannelser. Andre og mere detaljerede resultater for UU-populationen er særskilt behandlet i kapitel 3. VU-populationen omfatter de personer, der første gang begyndte en SU-støtteberettigende videregående uddannelse i VU-populationen er i undersøgelsen opdelt i korte (KVU), mellemlange (MVU) og lange (LVU) videregående uddannelser. Andre og mere detaljerede resultater for VUpopulationen er særskilt behandlet i kapitel 4. Hovedresultater for UU-populationen Børn af forældre med en videregående uddannelse var overrepræsenteret i matematisk og sprogligt gymnasium. 31 % af fædrene til personer i UU-populationen havde en videregående uddannelse, men hele 44 % af fædrene til dem, der påbegyndte sprogligt eller matematisk gymnasium, havde en videregående uddannelse, jf. afsnit 3.2. og 5.2. En tilsvarende tendens gjorde sig gældende for moderens uddannelsesmæssige baggrund. Hver fjerde elev i SU-ungdomsuddannelser modtog slet ikke SU en anden fjerdedel modtog SU i stort set hele forløbet. En fjerdedel (24 %) af UU-populationen modtog slet ikke SU-støtte til en ungdomsuddannelse, mens 25 % fik SU-støtte i tre fjerdedele af tiden i ungdomsuddannelser, jf. afsnit Alderen havde afgørende betydning for, om de studerende modtog SU, da SU-støtte først kunne opnås fra det fyldte 18. år, og da støtten dengang også kunne være udelukket indtil det fyldte 19. år på grund af afhængighed af forældrenes indkomstforhold. Knap hver tredje (31 %) modtog ikke SU pga. for ung alder og tilhørende forældreafhængighed. Fire ud af ti, der var fyldt 25 år i 1989, modtog ikke SU til en ungdomsuddannelse. SU udgjorde op imod halvdelen af bruttoindkomsten for de helårsstuderende i hovedparten af undersøgelsesperioden. Bortset fra de første to år, hvor mange i UU-populationen ikke kunne få SU-støtte pga. alder eller forældrenes indkomster, udgjorde SU-stipendierne % af den samlede bruttoindkomst, jf. afsnit Lønindkomsten var en anden vigtig finansieringskilde og udgjorde i hovedparten af undersøgelsesperioden mellem en tredjedel og halvdelen af bruttoindkomsten. Lønindkomsten fik stigende betydning i løbet af undersøgelsesperioden. 7

10 Fem ud af seks fuldførte den første SU-ungdomsuddannelse. Hovedparten, nemlig 83 %, af UU-populationens personer fuldførte den første SUberettigende ungdomsuddannelse, som de begyndte i 1989, jf. afsnit 3.4. Fuldførelsesprocenten varierede en del for de forskellige typer af uddannelser. Personer i hhx, matematisk og sprogligt gymnasium havde fuldførelsesprocenter på %, mens personer i htx, hf, øvrige ungdomsuddannelser og på studenterkursus havde fuldførelsesprocenter på %. SU-modtagerne og de unge fuldførte oftere end dem, der var ældre og ikke fik SU. Af dem, der modtog SU til den første SU-ungdomsuddannelse, fuldførte 89 % uddannelsen, mens kun 69 % af dem, der ikke modtog SU, fuldførte uddannelsen, jf. afsnit 3.4. Blandt dem, der var under 19 år ved uddannelsens start, fuldførte %, mens fuldførelsesprocenterne for de ældre alderstrin varierede mellem 67 og 78. I alt fuldførte 92 % mindst én uddannelse i løbet af den 8 9-årige periode. En del af dem, der ikke fuldførte den første SU-ungdomsuddannelse, skiftede til en anden uddannelse, som blev fuldført i løbet af undersøgelsesperioden fra 1989 til 1997, således at i alt 92 % havde fuldført mindst 1 uddannelse, jf. afsnit 3.5. Omkring tre fjerdedele af UU-populationen havde alene fuldført en ungdomsuddannelse, men godt halvdelen heraf var i gang med en ny uddannelse ved udgangen af 1997 typisk en videregående uddannelse. Omkring 5 % hverken fuldførte eller var i gang med en uddannelse. Knap personer af UU-populationen havde ikke fuldført nogen uddannelse ved undersøgelsesperiodens afslutning, men omkring en tredjedel af disse var i gang med en uddannelse, således at det var godt personer (5 %), som hverken havde fuldført en uddannelse eller var i gang med en uddannelse pr. ultimo 1997, jf. afsnit 3.5. Næsten to tredjedele begyndte en videregående uddannelse. 62 % påbegyndte en videregående uddannelse i løbet af den 8 9-årige undersøgelsesperiode, og næsten halvdelen (48 %) af UU-populationen var fortsat i gang med en uddannelse (typisk videregående uddannelser) pr. ultimo 1997, jf. afsnit 3.5. Hovedresultater for VU-populationen Næsten tre fjerdedele begyndte en KVU med en grundskoleuddannelse eller en erhvervsrettet UU som baggrund, og næsten ni ud af ti begyndte en LVU med en gymnasial baggrund. Den uddannelsesmæssige baggrund, dvs. den højst fuldførte uddannelse før starten på den første videregående SU-uddannelse, varierede betydeligt for personer, der begyndte på henholdsvis KVU, MVU og LVU, jf. afsnit 4.2. Af dem der begyndte på KVU, MVU og LVU havde henholdsvis 74 %, 27 % og 10 % en grundskoleuddannelse eller en erhvervsrettet ungdomsuddannelse som baggrund. Modsat havde 21 %, 68 % og 85 % en gymnasial uddannelse som højst fuldførte uddannelse inden begyndelsen af henholdsvis KVU, MVU og LVU. 8

11 Unge med en høj karakter fra en gymnasial uddannelse begyndte typisk på LVU, mens personer med en lavere karakter i større udstrækning begyndte på KVU. Der var en sammenhæng mellem det opnåede eksamensresultat fra gymnasial eksamen og længden af den videregående uddannelse, der blev påbegyndt. De lange videregående uddannelser fik især tilgang af personer med et højt karaktergennemsnit på 9,0 eller derover (53 %), mens de korte uddannelser især fik personer med et lavt gennemsnit på under 8,0 (74 %), jf. afsnit % af personerne, der begyndte på de mellemlange videregående uddannelser, havde et karaktergennemsnit på 8,0 8,9. En del personer begyndte uddannelserne uden forudgående gymnasial eksamen og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Børn af forældre med en videregående uddannelse begyndte typisk på en LVU, mens børn af forældre uden en videregående uddannelse i større grad begyndte på en KVU. Knap en femtedel (19 %) af fædrene til dem, der begyndte en KVU, havde en VU som baggrund, mens næsten halvdelen (48 %) af fædrene til dem, der begyndte en LVU, havde en VU som baggrund, jf. afsnit 4.2. En tilsvarende tendens gjorde sig gældende for moderens uddannelsesmæssige baggrund. Mere end ni ud af ti fik SU til et videregående uddannelsesforløb - to tredjedele fik stort set SU under hele uddannelsen. Mindre end en tiendedel (typisk de ældre) fik aldrig SU. Den største del (93 %) af de personer, der begyndte på et videregående uddannelsesforløb, fik SU i hele eller en del af uddannelsesperioden, jf. afsnit To tredjedele (66 %) af de studerende fik SU i mindst 75 % af uddannelsesmånederne. Kun 7 % fik overhovedet ikke SU, hvilket bl.a. kan være forårsaget af, at de modtog anden offentlig støtte, eller at de tjente for meget under uddannelsen. Det var typisk ældre studerende, der ikke fik SU. Hovedparten af de studerende supplerede SU med erhvervsarbejde under uddannelsen kun få levede alene af SU. Afsnit viser kombinationer af forskellige finansieringskilder for de studerende i videregående SU-uddannelser, der var under uddannelse hele året. For undersøgelsesperiodens første fem år ( ) var det omkring to tredjedele (61 67 %) af de helårsstuderende, der finansierede uddannelsen ved en kombination af SU og lønindkomst. Kun omkring 15 % levede alene af SU og endnu færre alene af lønindkomst eller af anden offentlig støtte (omkring 4 %). For de personer, der var helårsstuderende i undersøgelsesperiodens sidste tre år, skiftede finansieringsmønstret i retning af, at lønindkomst fik stigende og SU aftagende betydning som finansieringskilde. To ud af tre fuldførte den første videregående SU-uddannelse fuldførelsesprocenten var størst for KVU og lavest for LVU. Status for den først påbegyndte videregående SU-uddannelse er opgjort ved undersøgelsesperiodens afslutning og afspejler, om den første uddannelse i løbet af perioden var fuldført, afbrudt eller forsat i gang. Afsnit 4.5 viser, at 65 % af hele VU-populationen havde fuldført den første videregående SU-uddannelse, at 30 % havde afbrudt uddannelsen, og at 5 % fortsat var i gang. Der var betydelige forskelle på fuldførelsesprocenterne for KVU, MVU og LVU fuldførelsesprocenterne var henholdsvis 85, 70 og 46. Mange studerende, der afbrød den første videregående SU-uddannelse, fortsatte i og fuldførte efterfølgende andre uddannelser. 9

12 Fuldførelsesprocenten var størst for dem, der fik SU til uddannelsen. I afsnit 4.5 og 5.5 er VU-populationen bl.a. opdelt i en gruppe, der fik SU til den første SUuddannelse, og en anden gruppe, der ikke fik SU. Fuldførelsesprocenten var større (67 %) for gruppen med SU sammenlignet med gruppen uden SU, som havde en fuldførelsesprocent på 45. Denne tendens gjorde sig gældende for hver af de tre delpopulationer, der påbegyndte henholdsvis KVU, MVU og LVU. Fuldførelsesprocenten var størst for dem, der startede tidligt på en LVU det var ikke tilfældet for dem, der startede på en KVU eller en MVU. Fuldførelsesprocenten var højest (55 %) for de under 20-årige personer, der begyndte den første LVU. For dem, der begyndte som årige, var fuldførelsesprocenten 46, for de årige var den 30, og for de 30-årige og derover var fuldførelsesprocenten 22, jf. afsnit 4.5 og 5.5. For de personer, der begyndte en MVU, var fuldførelsesprocenten højest (74 %) for de årige og lavest (67 %) for, dem der begyndte som under 20-årige. De personer, der begyndte en KVU som årige, havde den højeste fuldførelsesprocent (87 %), mens de, der begyndte som under 20-årige eller som 30-årige eller mere, havde lavere fuldførelsesprocenter (83 % henholdsvis 79 %). Studerende med en høj karakter fra gymnasial eksamen havde de største fuldførelsesprocenter på MVU og LVU. For de personer, der begyndte en MVU med et karaktergennemsnit på 9 eller derover, var fuldførelsesprocenten omkring 80. Personer med et karaktergennemsnit på under 8 havde derimod kun en fuldførelsesprocent på godt 60, jf. afsnit 4.5. Den samme tendens ses for personer, der begyndte på en LVU. Fuldførelsesprocenten var godt 50 for dem med et karaktergennemsnit på 9 eller derover og omkring 33 % for dem med et karaktergennemsnit på under 8. For KVUpopulationen er der tale om den modsatte sammenhæng mellem karakter og fuldførelsesprocent. Selv om første SU-uddannelse blev afbrudt, fik mange alligevel en uddannelse. En tredjedel af afbryderne i VU fuldførte en uddannelse. En stor del af de 30 %, der afbrød den først påbegyndte VU, skiftede til en anden uddannelse. Ved undersøgelsesperiodens afslutning havde 34 % af afbryderne fuldført en anden VU, jf. afsnit 4.6. Knap ni ud af ti havde fuldført eller var fortsat i gang med en uddannelse ved undersøgelsesperiodens afslutning. Ved undersøgelsesperiodens afslutning (ved udgangen af 1997) havde 75 %, af dem, der begyndte på en VU i 1989, fuldført en VU, jf. afsnit 5.6. Andre 12 % havde endnu ikke fuldført en VU, men var fortsat i gang med en VU, mens 13 % hverken havde fuldført eller var i gang med en VU. Nogle personer havde dog fuldført en UU i perioden. 10

13 3. UU-populationen første SU-ungdomsuddannelse påbegyndt i 1989 I dette kapitel beskrives UU-populationen, som er den del af undersøgelsespersonerne, der i 1989 påbegyndte deres første SU-ungdomsuddannelse. UU-populationen omfatter således elever i gymnasiale uddannelser samt i visse erhvervsrettede ungdomsuddannelser. I alt udgør populationen næsten 2/3- dele af det samlede antal undersøgelsespersoner. Efter en generel beskrivelse af populationen (afsnit 3.1) redegøres for undersøgelsespersonernes uddannelsesmæssige baggrund for at påbegynde den første SU-ungdomsuddannelse samt deres forældres uddannelsesmæssige niveau, arbejdsmarkedstilknytning og indkomstforhold i 1989 (afsnit 3.2). Efterfølgende belyses SU-støttens dækningsgrad og populationens finansiering af uddannelserne i øvrigt (afsnit og 3.3.2). Endelig redegøres for forløbet af den første SU-ungdomsuddannelse (afsnit 3.4) og populationens øvrige uddannelsesaktiviteter i undersøgelsesperioden (afsnit 3.5). 3.1 Beskrivelse af populationen UU-populationen består af personer, som for godt 97 %'s vedkommende havde dansk statsborgerskab. Godt 3 % af populationen var indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Stort set alle var enlige uden børn (96 %), og en meget stor del boede sammen med deres forældre (87 %). Tabel 3.1 belyser den overordnede fordeling af UU-populationen på variablene køn og første SUuddannelse. Tabel 3.1 UU-populationen fordelt efter køn og første SU-ungdomsuddannelse. 1. SU-uddannelse Mat. Sprogl. Stud. Øvr. Køn gymn. gymn. kursus Hf Htx Hhx UU er I alt antal Kvinder Mænd Total (31 %) (17 %) (2 %) (15 %) (3 %) (20 %) (13 %) (100 %) % Kvinder Mænd Det fremgår af tabel 3.1, at matematisk studentereksamen var den største uddannelse (31 %) efterfulgt af hhx (20 %). Sproglig studentereksamen var den tredjestørste uddannelse med 17 % af UUpopulationen, mens andelen på hf og gruppen øvrige ungdomsuddannelser udgjorde 15 hhv. 13 %. Som det fremgik af indledningen, dækker undersøgelsen de gymnasiale uddannelser med %, mens de erhvervsrettede ungdomsuddannelser kun dækker %. 11

14 Kvinderne udgjorde 56 % af hele UU-populationen, og dominerede det sproglige gymnasium (80 %) og hf (72 %), mens mændene var i overvægt på htx (87 %), matematisk gymnasium (56 %) og på de øvrige ungdomsuddannelser (53 %). Tabel 3.2 UU-populationen fordelt efter alder og første SU-ungdomsuddannelse. 1. SU-uddnnelse Alder Mat. Sprogl. Stud. Øvr. ult gymn. gymn. kursus Hf Htx Hhx UU er I alt % antal under 18 år år år år år år år år år og derover Total, antal % af populationen var under 18 år ved undersøgelsesperiodens begyndelse, hvilket er ensbetydende med, at de ikke var berettigede til SU i 1989 (og nogle heller ikke i de følgende år). I matematisk og sprogligt gymnasium var undersøgelsespersonerne i aldersmæssig forstand meget homogene, idet % var under 18 år. Den lidt højere gennemsnitsalder blandt eleverne på hhx og htx skyldes, at man forud for disse uddannelser skulle have gennemført efg-basisår, ligesom mange af disse personer havde taget 10. klasse. Hf, studenterkursus og de øvrige ungdomsuddannelser skilte sig ud med en relativ spredt aldersfordeling. Personer på studenterkursus eller øvrige ungdomsuddannelser havde relativt mange på 25 år eller mere (16 hhv. 34 %). 3.2 UU-populationens baggrund I dette afsnit belyses UU-populationens baggrund. Det drejer sig dels om undersøgelsespersonernes egen baggrund, dels om deres forældres baggrund i uddannelsesmæssig, arbejdsmarkedsmæssig og økonomisk forstand. Tabel 3.3 belyser undersøgelsespersonernes højst fuldførte uddannelse før påbegyndelsen af den 1. SUuddannelse i

15 Tabel 3.3 UU-populationen fordelt på højst fuldførte uddannelse og 1. SU-uddannelse. Højst fuldførte uddannelse Mat. gymn. Sprog. gymn. 1. SU-uddannelse Stud. kursus Hf Htx Hhx Øvr. UU er I alt % < 9 år klasse klasse Andet Uoplyst Total, antal Hovedparten af undersøgelsespersonerne (89 %) havde en 9. eller 10. klasses eksamen som højst fuldførte uddannelse, jf. tabel 3.3. Det fremgår, at matematisk og sprogligt gymnasium primært blev søgt af elever med en 9. klasse baggrund, mens studenterkursus, hf og de erhvervsgymnasiale uddannelser (htx og hhx) havde deres primære rekruttering blandt dem, der havde 10. klasse som højst fuldførte uddannelse. De fleste elever på de øvrige ungdomsuddannelser kom med 10. klasse eller andet. Andet dækker primært over erhvervsfaglige uddannelser. Af det bagvedliggende undersøgelsesmateriale fremgår det, at godt halvdelen af populationen (53 %) kom med en hel frisk eksamen, da de påbegyndte den første SU-ungdomsuddannelse i 1989, mens næsten hver tredje havde haft en pause på mdr. (typisk en ventetid på 14 mdr. fra afslutningen af foregående uddannelse i juni til begyndelsen af UU i august året efter) mellem den højst fuldførte uddannelse og den første SU-ungdomsuddannelse. De resterende ca. 17 % havde haft en ventetid mellem de to uddannelser på minimum 25 måneder. De følgende tabeller belyser den forældremæssige baggrund for UU-populationen fordelt på 1. SUuddannelse. Variablene for den forældremæssige baggrund er opgjort i 1989 og består af højst fuldførte uddannelse, arbejdsmarkedsstatus og forældrenes samlede bruttoindkomst. Da forældrene til personer i UU-populationen typisk må have været år i 1989, vil deres uddannelsesmæssige baggrund næppe have ændret sig væsentligt i løbet af undersøgelsesperioden. Derimod vil der formentlig være nogen variation i de mere konjunkturfølsomme variable arbejdsmarkedsstatus og bruttoindkomst, hvorfor oplysningerne om disse i højere grad må ses som specifikt knyttet til udgangsåret. For en del af UU-populationen findes ikke registeroplysninger om forældrenes uddannelsesbaggrund og arbejdsmarkedsstatus, og disse er derfor udeladt i den procentuelle fordeling i tabellerne. 13

16 Tabel 3.4 UU-populationen fordelt på forældrenes højeste uddannelse pr. ultimo 1989 og 1. SU-uddannelse. Mat. gymn. Sprog. gymn. 1. SU-uddannelse Stud. kursus Hf Htx Hhx Øvr. UU er I alt % antal % Mors højeste uddannelse Grundskole Gymn. uddannelse Erhvervsuddannelse KVU MVU LVU Uoplyst, antal Fars højeste uddannelse Grundskole Gymn. uddannelse Erhvervsuddannelse KVU MVU LVU Uoplyst, antal Total, antal Tabel 3.4 viser, at hovedparten af UU-populationens forældre (40 % af mødrene og 43 % af fædrene) havde en erhvervsuddannelse som højst fuldførte uddannelse. Den næststørste enkeltgruppe var forældre med grundskolen som højst fuldførte uddannelse (31 % af mødrene og 24 % af fædrene). Henholdsvis 28 % af mødrene og 31 % af fædrene havde en videregående uddannelse. Hovedtendensen i tallene er, at personer, hvis forældre havde en videregående uddannelse (KVU, MVU eller LVU), var overrepræsenteret i matematisk og sprogligt gymnasium, mens personer, hvis forældre havde grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højst fuldførte, især søgte de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx og htx) eller øvrige ungdomsuddannelser. 14

17 Tabel 3.5 UU-populationen fordelt på forældrenes arbejdsmarkedsstatus pr. ultimo 1989 og 1. SU-uddannelse. Mat. gymn. Sprog. gymn. 1. SU-uddannelse Stud. kursus Hf Htx Hhx Øvr. UU er I alt % antal % Mors arbejdsmarkedsstatus Selvstændig Ledende funktionær Funktionær i øvrigt Anden lønmodtager Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken Uoplyst, antal Fars arbejdsmarkedsstatus Selvstændig Ledende funktionær Funktionær i øvrigt Anden lønmodtager Arbejdsløs Uden for arbejdsstyrken Uoplyst, antal Total, antal Godt hver tredje af UU-populationens mødre havde status som "funktionær i øvrigt", mens hovedparten af fædrene (42 %) kunne kategoriseres i gruppen "ledende funktionær", jf. tabel 3.5. Som i tabel 3.4 (forældrenes uddannelsesbaggrund) synes der at være en vis sammenhæng mellem forældrenes arbejdsmarkedsstatus og de unges valg af 1. SU-ungdomsuddannelse. Som hovedtendens var børn af forældre med den højeste lønmodtagerstatus (ledende funktionær) overrepræsenteret i matematisk og sprogligt gymnasium og underrepræsenteret i de erhvervsgymnasiale uddannelser samt øvrige ungdomsuddannelser. Tilsvarende rekrutterede de erhvervsgymnasiale og øvrige ungdomsuddannelser som hovedregel flere unge med forældre, der havde status som "funktionær i øvrigt" eller "anden lønmodtager". 15

18 Ifølge tabel 3.6 var højindkomst-forældrenes ( kr. og derover) børn overrepræsenterede i matematisk og sprogligt gymnasium og underrepræsenteret i alle andre ungdomsuddannelser, heraf mest markant i "øvrige ungdomsuddannelser". Modsat var børn af forældre med lav samlet bruttoindkomst (under kr.) overrepræsenteret i "øvrige ungdomsuddannelser" og på studenterkursus. Totalt set havde kun 6 % af UU-populationens forældre en samlet bruttoindkomst på under kr., mens dette var tilfældet for næsten hver fjerde, der påbegyndte en "øvrig ungdomsuddannelse", og 18 % af dem, der påbegyndte studenterkursus i Tabel 3.6 UU-populationen fordelt på forældrenes samlede bruttoindkomst i 1989 og 1. SUuddannelse. Forældrenes samlede bruttoindkomst i 1989 Mat. gymn. Sprog. gymn. 1. SU-uddannelse Stud. kursus Hf Htx Hhx Øvr. UU er I alt % antal % Under kr kr kr kr kr kr. og derover Total, antal Anm.: Et ukendt antal personer uden forældre, eller hvis forældres indkomst var ukendt, indgår i intervallet "Under kr.". 3.3 Uddannelsesfinansiering Principperne for støttetildelingen var i 1989 i sin grundsubstans de samme som i dag. SU-støtten i form af stipendier og lån kunne ydes til personer, der var fyldt 18 år og i gang med SU-støtteberettigende uddannelser. Støtte via SU-systemet var alene tænkt som et supplement til finansiering af uddannelsesforløbet, og SU-regelsættet gav de studerende mulighed for at have en vis indkomst svarende til det årlige fribeløb ved siden af SU-støtten, jf. bilag B. Mange studerende supplerede derfor SU-støtten med lønindkomst fra erhvervsarbejde. Hvis den øvrige indkomst overskred det årlige fribeløb, blev den tildelte SU-støtte krævet tilbage i takt med denne overskridelse, hvilket betød, at studerende med store udgifter måtte vælge at finansiere uddannelsesforløbet alene ved erhvervsarbejde - i hvert fald under en del af uddannelsesperioden. Ved siden af SU-systemet var der mulighed for at finansiere uddannelsen via andre offentlige støtteordninger, som dog normalt udelukkede en samtidig finansiering via SUsystemet. I dette afsnit beskrives, i hvilket omfang SU-støtten indgik som finansieringskilde for UU-populationen, og hvordan undersøgelsespersonerne i øvrigt finansierede uddannelsesforløbet. I afsnit belyses antallet af måneder med SU-støtte i forhold til det samlede antal måneder i SU-støtteberettigende ungdomsuddannelser (dækningsgrad). I afsnit belyses, hvordan finansieringen var sammensat af henholdsvis løn, SU-stipendier, andre skattepligtige offentlige overførselsindkomster og størrelsen af disse indkomstkomponenter. 16

19 3.3.1 SU-støttens dækningsgrad (måneder med SU-støtte) Et udtryk for hvor mange af de studerende, der benyttede SU-støtte som finansieringskilde i uddannelsen, er dækningsgraden, som i denne sammenhæng er defineret som antal måneder med udbetalt SUstøtte i ungdomsuddannelser i forhold til antal måneder i alt i SU-ungdomsuddannelser. Dækningsgraden belyser alene, om SU-støtte indgår som finansieringskilde, men ikke omfanget af SU-støtten i forhold til andre finansieringskilder. Der er en mindre usikkerhed forbundet med opgørelsen af dækningsgraden, jf. bilag A. Tabel 3.7 SU-støttens dækningsgrad 1) pr. ultimo 1997 for UU-populationen i SU-ungdomsuddannelser fordelt efter alder og antal måneder i uddannelse. Dækningsgrad i SU-ungdomsuddannelser 0 % 1 24 % % % % 100 % I alt % antal Alder ult Under 18 år år år år år og derover Mdr. i SU-ungdomsuddannelser Under 13 mdr mdr mdr mdr. og derover Total, % Total, antal ) Dækningsgraden er beregnet som antal måneder med udbetalt SU-støtte i ungdomsuddannelser i procent af antal måneder i alt i SU-ungdomsuddannelser i perioden Det fremgår af tabel 3.7, at 76 % af UU-populationen i løbet af deres tid i SU-ungdomsuddannelser modtog SU i større eller mindre omfang, mens 24 % slet ikke modtog SU-støtte. 17 % af populationen modtog SU-støtte i alle de måneder, de var i uddannelse. Der var store forskelle på SU-støttens dækningsgrad i relation til de uddannelsessøgendes alder. For 31 % af de helt unge (under 18 år i 1989) var dækningsgraden 0 %. Dette følger naturligt af, at de i det mindste ved undersøgelsens start ikke var berettiget til støtte. Hertil kommer, at SU-støtten var afhængig af forældrenes indkomstgrundlag indtil det fyldte 19. år, hvilket yderligere kan have forhindret nogle i at få støtte i SU-ungdomsuddannelserne. I den modsatte ende af aldersskalaen er der også betydelige andele af personer, som ikke i forbindelse med SU-ungdomsuddannelser har modtaget SU-støtte. 36 % af de årige og 43 % af dem, der ved undersøgelsens start var 30 år eller mere, modtog slet ikke SU-støtte. Ses der på dækningsgraden fordelt på antal måneder i SU-ungdomsuddannelser, springer det i øjnene, at en stor del af dem, der har været i SU-ungdomsuddannelser i under 13 måneder (34 %) eller i måneder (32 %), slet ikke modtog støtte i perioden. Undersøgelsens baggrundsmateriale viser dog, at det var personer under 18 år samt 30 år og derover, som dominerede i disse intervaller. Det bagvedliggende undersøgelsesmateriale viser ingen forskelle i SU-støttens dækningsgrad for mænd og kvinder. 17

20 3.3.2 Løn, SU-stipendier og andre skattepligtige offentlige overførselsindkomster I forrige afsnit belyste dækningsgraden, hvor mange personer der havde SU-støtte som en finansieringskomponent i uddannelsesforløbet, men ikke omfanget af SU-støttebeløbet i forhold til andre indkomsttyper. I dette afsnit beskrives, hvilke andre indkomsttyper der indgik i finansieringen af uddannelsen og omfanget heraf for UU-populationen. Indkomsterne er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og fra SUstyrelsen mht. udbetalte SU-stipendier. Den samlede skattepligtige uddannelsesfinansiering bruttoindkomsten - er opdelt i lønindkomst, SU-stipendium, anden skattepligtig, offentlig overførselsindkomst (ASOO) og anden indkomst (beregnet ved at trække løn, SU-stipendier og ASOO fra bruttoindkomsten). De andre skattepligtige offentlige overførselsindkomster (ASOO), der bl.a. består af uddannelses-, revaliderings- og kontanthjælpsydelser og syge- og arbejdsløshedsdagpenge, er i denne undersøgelse opgjort samlet. Visse af disse beløb blev først i forbindelse med en skattereform gjort skattepligtige med virkning fra 1. januar Af hensyn til sammenligneligheden over tiden er de beløb, der ikke var skattepligtige før 1994, tillagt ASOO (og bruttoindkomsten for denne periode). De indkomstoplysninger, der indgår i undersøgelsen for det enkelte år, kan ikke periodiseres inden for året, hvilket betyder, at det ikke er muligt at afgøre, om fx en lønindkomst stammer fra en periode i året, hvor en person var under uddannelse, eller om lønnen er optjent efter uddannelses afslutning. Dette forhold kan forstyrre billedet ved vurderingen af de studerendes uddannelsesfinansiering, og der lægges derfor i dette afsnit særlig vægt på at belyse forholdene for personer, der var under uddannelse hele året. Tabel 3.8 UU-populationen fordelt efter antal måneder i SU- uddannelser i Antal måneder i SU-uddannelser måneder måneder måneder måneder måneder måneder Total Det fremgår af tabel 3.8, at der hen over årene var stor variation i antallet af personer, som var i SUuddannelser. I 1989 var stort set alle i en SU-uddannelse i minimum 1 måned i året, mens dette kun gjorde sig gældende for ca personer (40 %) i I løbet af undersøgelsens første fire år skete der i takt med afslutningen af første SUungdomsuddannelse et ret markant fald i antallet af personer, som var i uddannelse hele året. Herefter steg antallet af helårsstuderende igen, efterhånden som populationen påbegyndte videregående SUuddannelsesforløb. I det følgende belyses finansieringsmønstret for den del af UU-populationen, der var i SU-uddannelser i 12 måneder i de enkelte år , dvs. et varierende antal personer over årene med knap i 1990 til godt i

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2005 SUS nr. 13 December 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN:

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2008 SUS nr. 16 December 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-92-6 Forord Styrelsen for Statens

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2009 SUS nr. 17 December 2010 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 978-87-92601-07-0 Forord Styrelsen for

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003

Privatøkonomi og. uddannelse. Martin Jeppesen. analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Privatøkonomi og uddannelse analyser på baggrund af forbrugsundersøgelsen 2001-2003 Martin Jeppesen Privatøkonomi og uddannelse Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2005 Oplag: 400 Danmarks Statistiks

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMØNSTRE I ÅRENE EFTER GRUNDSKOLEN

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMØNSTRE I ÅRENE EFTER GRUNDSKOLEN UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESMØNSTRE I ÅRENE EFTER GRUNDSKOLEN EN SAMMENLIGNING AF INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE FRA IKKE-VESTLIGE LANDE OG ETNISKE DANSKERE 15:17 VIBEKE JAKOBSEN 15:17 UDDANNELSES- OG

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03.

TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. 05:2009 ARBEJDSPAPIR Mette Deding Trine Filges APPENDIKS TIL RAPPORTEN DANSKE LØNMODTAGERES ARBEJDSTID EN REGISTERBASERET ANALYSE, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 09:03. FORSKNINGSAFDELINGEN

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet

Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55 77

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse

26 % af afgangseleverne står uden for arbejdsstyrken, og cirka en tredjedel af disse elever er i gang med en uddannelse NOTAT Projekt Undersøgelse af virkninger af kostskoleophold Kunde Privatskoleforeningen Notat nr. 1 Dato 2010-01-15 Fra Rambøll Management Consulting 1. Undersøgelse af virkninger af ophold på kostskole

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Analyse 8. september 2014

Analyse 8. september 2014 8. september 2014 Børn med ikke-vestlig baggrund har klaret sig markant dårligere i den danske grundskole gennem de seneste ti år Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Personer med ikke-vestlig

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune

Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Analyse af de Socioøkonomiske forhold i Stevns Kommune Økonomi & Udvikling April 2010 1 Indhold Indledning... 3 Resumé... 6 Konklusion... 7 1. Befolkning... 8 2. Husstandstyper i Stevns Kommune... 10 3.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Samsø Kommune. Undersøgelse af samske unges trivsel og frafaldsårsager på ungdomsuddannelserne

Samsø Kommune. Undersøgelse af samske unges trivsel og frafaldsårsager på ungdomsuddannelserne Samsø Kommune Undersøgelse af samske unges trivsel og frafaldsårsager på ungdomsuddannelserne Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund for undersøgelsen... side 3 2. Resumé...side 4 2 3. Formål og

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere