Resultatrevision 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2012"

Transkript

1 13. marts 2013 Resultatrevision Indledning... 2 Resultatoversigt... 2 Besparelsespotentiale... 2 Scorecard Ministermål... 3 Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i Jobcentrene Resultat 2012 Jobcenter Silkeborg... 4 Resultatoversigt overordnet... 4 Kontanthjælp... 4 A-dagpenge... 5 Vedrørende Jobklare og indsatsklare... 5 Vedrørende Midlertidig passive... 6 Besparelsespotentiale... 6 Scorecard Ministermål... 6 Indikatormodel Virksomhedsrettet indsats Lauge Clemmensen Direkte tlf.: lc@silkeborg.dk Job- og Borgerservice Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 1. Indledning Resultatrevisionen for 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Silkeborg. Alle revisionsrapportens data trækkes via datatjenesten Jobindsats.dk. Resultatrevisionen sammenligner Jobcentrets indsats med sammenlignelige jobcentre - også betegnet som klyngen. Kommunerne i klyngen er Sønderborg, Skive, Syddjurs, Struer, Hjørring, Rebild, Mariagerfjord, Silkeborg, Ikast-Brande og Odsherred. Klyngen er sammensat af beskæftigelsesministeriet ud fra en række sammenlignelige parametre, såsom befolkningssammensætning, indkomst, personer på forsørgelse mm. Revisionsrapporten behandler efter Arbejdsmarkedsstyrelsens anvisninger fire styringsparametre: 1. Resultatoversigt 2. Besparelsespotentiale 3. Score for ministermål 4. Indikatormodel Resultatoversigt Bilaget Resultatoversigten viser udviklingen i antallet af personer på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til udviklingen i klyngen. Denne sammenligning danner grundlag for at vurdere, om der er særlige ydelsesgrupper, der fremover med fordel bør kunne sættes ind overfor med henblik på at reducere antallet af personer på forsørgelse. Besparelsespotentiale Bilaget Besparelsespotentialet giver viden om, hvor mange penge kommunen kan spare på forsørgelse. Det antages, at jobcenteret har mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse som det gennemsnitlige niveau i klyngen. Besparelsespotentialet for de enkelte ydelsesgrupper kan fremkomme som et enten positivt eller negativt beløb afhængig af, om kommunen ligger bedre eller dårligere end gennemsnittet i klyngen. Negative beløb medregnes ikke i udregningen af det samlede besparelsespotentiale men fremgår i oversigten (bilag 2). Side 2

3 Scorecard Ministermål Bilaget Scorecard ministermål viser det seneste års udvikling inden for Beskæftigelsesministerens målsætninger. Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så jobcenteret med den bedste udvikling inden for de tre ministermål, ligger øverst. Scorecardet giver således jobcenteret en idé om, hvilke dele af indsatsen der kan forbedres. Opfølgning og resultatkrav på Projekt Flere virksomhedskonsulenter i Jobcentrene. Som noget nyt fra i år skal resultatrevisionen indeholde en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Side 3

4 2. Resultat 2012 Jobcenter Silkeborg Resultatoversigt overordnet Som det fremgår af Resultatoversigten (Bilag 1), er der i december 2012 i alt personer på forsørgelsesydelser tilknyttet Jobcentret. Tallet udgør et fald på 3 % i forhold til samme måned året før. Et fald der er bedre end gennemsnittet for klyngen (2 %). Ift. permanente forsørgelsesordninger og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere ligger Jobcentret overordnet på niveau med klyngens gennemsnit. Jobcentret har dog en relativ stor tilgang til permanent forsørgelse end gennemsnittet for klyngen, hvilket betyder afgangen er tilsvarende højere end de øvrige kommuner. For unge under 30 år var der i december 2012 tilmeldt personer, hvilket udgør et fald på 2 % i forhold til samme måned året før. Den gennemsnitlige udvikling i klyngen i forhold til året før viser også et fald på 2 %. Vedrørende ydelsesgrupperne kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge fremgår følgende for Jobcenter Silkeborg: Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven udgjorde i december personer, hvilket svarer til en stigning på 14 % i forhold til året før. Det bedste resultat i klyngen er et fald på 34 %, mens der gennemsnitligt er en stigning på 13 pct. i forhold til gennemsnittet for klyngen. Jobcentret har iværksat følgende initiativer i 2012 for at forbedre resultatet: Alle unge under 30 år, der henvender sig for at ansøge om kontanthjælp, har først en samtale med en UU-vejleder med henblik på at undersøge muligheden for i stedet at starte direkte på en uddannelsesinstitution, herunder produktionshøjskolen/procom. Alle unge under 30, der vurderes i matchkategori 1 straksaktiveres på Fokuscentret, hvor hyppige samtaler kombineres med jobcafé/ uddannelsesvejledning, tilbud om coaching, aktivering på værksteder eller virksomhedspraktik. Allerede i modtagelsen på jobcentret gives uddannelsespålæg for de årige for de, der er i målgruppen herfor. Borgere over 30 år visiteres til Fokuscentret med start i 3. ledighedsuge og deltager i et hyppigt samtaleforløb de første 3 måneder. Herefter intensiveres indsatsen og kombineres med jobcafé, coaching, værkstedsaktivering eller virksomhedspraktik/løntilskudsjob. Side 4

5 Der etableres brobygningsforløb i første halvår 2013 for unge match 1 og 2, der har behov for afklaring af uddannelsesvalg, mentorstøtte, FVU-undervisning og lektiecafé. Formålet er at undgå frafald og øge uddannelsesgraden. A-dagpenge Antallet af a-dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven er personer i december 2012, svarende til et fald på 7 % sammenlignet med året før. Faldet er ikke så stort som det gennemsnitlige fald for klyngen på 10 %. Jobcentret har i 2012 haft fokus på, at At tilpasse aktiveringsindsatsen i retning af individuelle og mindre intensive tilbud. Bl.a. har fokus været rettet mod udvikling af nye forløbstyper, tilpasset de lediges individuelle behov At anvende hele redskabsviften i indsatsen, men med større vægt på individuelle tilbud. Etableringen af offentlige løntilskud som afsæt til at fastholde eller skabe tilknytning til fagområder for ledige har fortsat været en udfordring. Ligeledes er aktiveringsindsatsen hos private aktører igennem 2012 blevet neddroslet, med et fald i private løntilskud til følge. At anvende opkvalificering, med særlig vægt på ordinære kursusforløb. Dette har været stigende gennem året frem til etablering af kompetencegarantien i december måned. Bl.a. er indsatsen for opkvalificering inden for på bygge- og anlægsområdet blevet prioriteret højt igennem At sikre den tidlige intensive indsats for gruppen af langtidsledige med fokus på en virksomhedsrettet indsats samt gennem regelmæssig og mere intensiv sparring med jobkonsulent/jobformidler. At indgå aktivt i aktiviteterne i den regionale handleplan og strategi for beskæftigelsesindsatsen i relation til bygge- og anlægsområdet At forbedre og opretholde rettidigheden for jobsamtaler og tilbud. Dette blev opnået medio 2012, så indsatsen for den enkelte ledige gennemføres med højere kvalitet. Et område med markante positive forventninger til kommende jobåbninger er inden for bygge- og anlægsområdet, hvor der planlægges en række større bygge- og anlægsprojekter i de kommende år, men anlægsprojekterne kan endnu ikke ses i ledighedstallene. Vedrørende Jobklare og indsatsklare Jobcentret har et fald i andelen af Jobklare på 11 % i forhold til samme måned året før, hvor klyngen har et gennemsnitligt fald på 9 %. Jobcentret har en stigning på 8 % blandt de indsatsklare, hvor klyngen har en gennemsnitlig stigning på 11 %. Side 5

6 Vedrørende Midlertidig passive Jobcentret har en stigning på andelen af midlertidige passive på 2 %, hvor klyngens gennemsnit er et fald på 15 %. Forklaringen på den store forskel i forhold til klyngen er primært: Der ses en generel stigning i antallet af borgere på kontanthjælp, hvorfor antallet af midlertidig passive ligeledes er stigende. Der er fokus på løbende at sikre, at borgeren hurtigst muligt igen bliver job- eller indsatsklar. Der er fokus på at øge antallet af tilbudsmuligheder for borgere med eks. misbrugsproblemer. Jobcentrets fortsatte udfordring er at få en tilstrækkelig bred vifte af virksomhedsrettede tilbud, hvor offentlige og privat løntilskud med en længere varighed påvirker aktiveringsgraden positivt. Besparelsespotentiale Af bilag 2 fremgår, at Silkeborg Kommune har et såkaldt negativt besparelsespotentiale for ydelsesgrupperne A-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Resultatet skal ses som et udtryk for, at kommunen har procentvis færre personer tilmeldt disse ydelser i forhold til befolkningen i klyngen. Opgørelsen viser, at der i Silkeborg Kommune samlet er et negativt besparelsespotentiale på i alt 173 mio. kr., hvoraf førtidspension tegner sig for 118 mio. kr. I alt opgøres Silkeborg Kommunes mulige besparelsespotentiale til 8,2 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. i Hele besparelsespotentialet er på kontanthjælp, svarende til 95 fuldtidspersoner. For kontanthjælpsområdet må der postuleres en vis sammenhæng med det meget store negative besparelsespotentiale for førtidspension og antallet af personer på kontanthjælp. Scorecard Ministermål Samlet set indtager Silkeborg Kommune en 5. plads i klyngen for beskæftigelsesindsatsens resultater i 2012 mod en placering som nr. 8 i Der er ikke et enkelt område men nærmere den generelle udvikling på alle ydelserne, som har betydning for resultatet i forhold til klyngen. Indikatormodel. Indikatormodellen i bilag 4 tager udgangspunkt i alle personer på offentlig forsørgelse i en angivet måned og viser, hvor stor en andel, der har fået en aktiv indsats i løbet af måneden, og hvor stor en andel, der er kommet i job eller uddannelse efter en måned. Side 6

7 Der er en række forbedringsmuligheder i forhold til resultaterne for klyngen. Især andelen af virksomhedsrettede tilbud og tilbudte samtaler er lavere end klynges gennemsnit. Virksomhedsrettet indsats. Resultatrevisionen skal indeholde en opfølgning på mål og resultatkrav opstillet for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Målene for indsatsen som følge af ansættelse af flere virksomhedskonsulenter fremgår af beskæftigelsesplanens tillæg C. De kvantitative mål vedrører en successiv forøgelse af andelen af virksomhedsrettede tilbud for aktiverede ledige med min. 12 måneders ledighed samt oprettelse af pladser i virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere. Silkeborg Kommune har gennem 2012 haft fokus på at udvikle den virksomhedsrettede indsats, så den blevet mere målrettet virksomhederne i Silkeborg. Det har medført, at målet er delvis opfyldt, da andelen af virksomhedsrettede aktiverede er 57% for forsikrede ledige og 31% af kontanthjælpsmodtagere i målgruppen. Delmålet for oprettelse af pladser i virksomhedscentre er steget fra 12 virksomhedscentre i 2011 til 52 pladser fordelt på 22 virksomhedscentre i Silkeborg Kommune har i 2013 stadig fokus på at metodeudvikle den virksomhedsrettede indsats, herunder en fortsat styrkelse af virksomhedskontakten til virksomhederne i Silkeborg Kommune. Side 7

8 Bilag 1: Data opdateret den Resultatoversigt - Silkeborg Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Permanente forsørgelsesordninger Dec Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec Unge under 30 år Dec Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Ift. måneden før, pct. Ift. samme måned året før, pct. Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct. Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Jan Side 8

9 Ukendt match fuldtidspersoner Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Aktiveringsgrad i alt A-dagpenge Dec Kontanthjælp, jobklar Dec Kontanthjælp, indsatsklar Dec Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec Side 9

10 Bilag 2: Data opdateret den Besparelsespotentiale - Silkeborg Forsørgelsesydelse 4. kvartal kvartal 2012 Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,44 3, ,2 Kontanthjælp 3,30 3, ,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,33 0, ,6 Sygedagpenge 2,33 2, ,7 Ledighedsydelse 0,48 0, ,2 Fleksjob 1,35 1, ,3 Førtidspension 5,18 7, ,7 I alt 16,42 19, ,2 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a- dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Side 10

11 Bilag 3: Scorecard - Silkeborg Ministerens mål Arbejdskraftreserven Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Dec 2012 Jobcenter Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Antal fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før, pct. Placering Mariagerfjord 800 1, , , ,7 1 Rebild , , , ,7 2 Ikast-Brande , , , ,4 3 Skive , , , ,8 4 Silkeborg , , , ,2 5 Sønderborg , , , ,9 5 Struer 477-0, , , ,2 6 Syddjurs , , , ,5 7 Hjørring , , , ,8 8 Odsherred 755 4, , , ,4 9 Hele klyngen , , , ,6. Data opdateret den 09/02/2013 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen.

12 ' Data opdateret den 06/03/2013 Indikatormodel - Silkeborg - Oktober 2012 Match1 : Jobklar Match2 : Indsatsklar Match3 : Midl. passive FØP/Fleks og ukendt match Antal i alt Antal personer på offentlig forsørgelse Indsats 1: Andel der har fået en samtale Indsats 2: Andel der har fået et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Indsats 3: Andel der har fået et virksomhedsrettet aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Resultater 1: Andel der er i job eller uddannelse efter 1 måned Resultater 2: Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit af klyngen, pct Andel, pct. 5,3 3,0 1,1 6,8 16,2 Gennemsnit i klyngen, pct. 5,4 3,1 1,1 9,3 18,9 Laveste niveau i klyngen, pct. 4,1 2,5 0,6 6,5 14,2 Jobcenter/kommune med det laveste niveau i klyngen Rebild Rebild Hjørring Rebild Rebild Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Amfora, RAM, Amanda, Arbejdsmarkedsportalen, DRV, resultatdata, KMD's register for sociale pensioner og KMD s sygedagpengeregister. Anmærkning: Indikatormodellen tager udgangspunkt i alle personer på offentlig forsørgelse primo måneden og viser, hvor stor en andel, der har fået en aktiv indsats i løbet af måneden, og hvor stor en andel, der er kommet i job eller uddannelse efter en måned. Desuden vises, hvor stor en andel de offentligt forsørgede (regnet i fuldtidspersoner) udgør af befolkningen (16-66 år) i den pågældende måned.

13 ' Data opdateret den 06/03/2013 Indikatormodel - Silkeborg - Oktober 2012 Match1: Jobklar Match2: Indsatsklar Match3: Midlertidigt passive A- dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Øvrige Kontanthjælp Sygedagpenge Øvrige Kontanthjælp Sygedagpenge Øvrige Antal personer på offentlig forsørgelse Indsats 1: Andel der har fået en samtale Indsats 2: Andel der har fået et aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Indsats 3: Andel der har fået et virksomhedsrettet aktivt tilbud eller en delvis raskmelding Resultater 1: Andel der er i job eller uddannelse efter 1 måned Resultater 2: Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse som andel af befolkningen Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit 10 højeste andele i landet, pct Andel, pct Gennemsnit af klyngen, pct Andel, pct. 3,3 0,7 1,0 0,3 1,8 0,7 0,4 0,8 0,3 0,1 Gennemsnit i klyngen, pct. 3,2 0,9 1,0 0,4 1,8 0,8 0,5 0,6 0,5 0,1 Laveste niveau i klyngen, pct. 2,6 0,4 0,8 0,3 1,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,0 Jobcenter/kommune med det laveste niveau i klyngen Rebild Rebild Syddjurs Silkeborg Rebild Odsherred Struer Hjørring Mariagerfjord Sønderborg Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, Amfora, RAM, Amanda, Arbejdsmarkedsportalen, DRV, resultatdata, KMD's register for sociale pensioner og KMD s sygedagpengeregister. Anmærkning: Indikatormodellen tager udgangspunkt i alle personer på offentlig forsørgelse primo måneden fordelt efter matchkategori og viser, hvor stor en andel, der har fået en aktiv indsats i løbet af måneden, og hvor stor en andel, der er kommet i job eller uddannelse efter en måned. Desuden vises, hvor stor en andel de offentligt forsørgede (regnet i fuldtidspersoner) udgør af befolkningen (16-66 år) i den pågældende måned. Gruppen 'øvrige' omfatter revalidender, forrevalidender og ledighedsydelsesmodtager

14

15 Høringssvar til Resultatrevision 2012 LBR Silkeborg har på sit møde den 3. april 2013 drøftet Resultatrevisionen 2012 og indsender hermed vores høringssvar. LBR Silkeborg vil gerne kvittere for Silkeborg Kommunes vurdering af talmaterialet og vurderer, at resultatet af Jobcentrets indsats i 2012 er tilfredsstillende, set i forhold til kommunerne i klyngen. LBR Silkeborg vil følge Silkeborg Kommunes indsats og resultater tæt, og betragter Resultatrevisionen som et fælles udgangspunkt og afsæt for udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen 2014 i samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget og Jobcentret. LBR Silkeborg ser frem til fortsat dialog og samarbejde omkring beskæftigelsesindsatsen i Silkeborg Kommune. For uddybelse af høringssvaret kan undertegnede kontaktes. Venlig hilsen Hanne Bæk Olsen Formand for LBR Silkeborg Borgmester Silkeborg Kommune Nanna Sofie Bruhn Lilhav Direkte tlf.: nbl@silkeborg.dk Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:13/20563 Søvej Silkeborg Tlf.:

16 Jobcenter Silkeborg Att. Michael Maaløe Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs Vej 38K, st Åbyhøj Tlf Fax Vedr. resultatrevision for 2012 Beskæftigelsesregion Midtjylland skal kommentere jobcentrets resultatrevision, så bemærkningerne kan indgå i kommunalbestyrelsens behandling af resultatrevisionen. Regionen er løbende i dialog med jobcentret om resultater og indsats, senest ved dialogmøde i marts, og konkret er resultatrevisionen blevet drøftet med jobcentret i april Dato: 17 maj 2013 Journalnr.: Regionen vurderer resultaterne i jobcentret med udgangspunkt i beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2012, herunder jobcentrets fastsatte niveau for de enkelte mål i beskæftigelsesplanen for 2012, udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser og niveauet opgjort ved besparelsespotentialet. Når regionen vurderer resultaterne i jobcentret, sammenligner vi med udviklingen i jobcentre med samme rammevilkår (klyngen). Overordnet vurdering Det er regionens vurdering, at kommunens resultatrevision overordnet set forholder sig til de formelle indholdsmæssige krav. Beskæftigelsesregionen har telefonisk drøftet resultatrevisionens indhold og foreslået, at der i kommenteringen lægges mere vægt på at give et overblik over jobcentrets vurdering af de opnåede resultater af indsatsen i form af udvikling og status for hvert af de fire ministermål. Og at jobcentret i denne sammenhæng peger på udfordringer og begrundede overvejelser over indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Vurdering af de opnåede resultater Resultatrevisionen viser, at der er opnået gode resultater, men jobcentret har også udfordringer. Beskæftigelsesrådet i Midtjylland har netop lavet en analyserapport for resultaterne i 2012 og har konkluderet, at udviklingen i Midtjylland for 3 af de 4 ministermål har været mere negativ end forventet, da kontrakten for 2012 blev udarbejdet, og niveauerne fastsat på baggrund af status i december 2010:

17 Antallet af ledige i arbejdskraftreserven nåede et højere niveau end forventet. Det gælder for Midtjylland som helhed, at der har været et fald i forhold til 2011 for dagpengemodtagere, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er øget væsentligt. Langtidsledigheden er i samme periode faldet for dagpengemodtagere, mens den er på samme niveau for kontanthjælpsmodtagere. For Jobcenter Silkeborg gælder, at resultatet ligger væsentligt over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen for Arbejdskraftreserven er samlet set blevet mindre i forhold til Men faldet gælder alene dagpengemodtagere, idet der er blevet flere kontanthjælpsmodtagere i arbejdskraftreserven. I den øvrige klynge har der for dagpengemodtagerne været et større fald og for kontanthjælpsmodtagerne en ikke hel så stor stigning som i Silkeborg. Silkeborg har samtidig en større andel af de ledige i arbejdskraftreserven end klyngen i øvrigt. Den samlede langtidsledighed er faldet i Silkeborg, men mindre end i klyngen i øvrigt. Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse i Midtjylland nåede et lavere niveau end forventet, og der har været et fald i forhold til Antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse er samlet set steget i løbet af det seneste år. For Jobcenter Silkeborg gælder, at resultatet ligger under det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Tilgangen er mindsket i løbet af året, men ikke i samme omfang som i den øvrige klynge. Kommunen har fortsat en væsentlig mindre andel af befolkningen på permanent offentlig forsørgelse end klyngen i øvrigt. Jobcentret har i løbet af det seneste år mærkbart nedbragt antallet af ledige fleksjobberettigede. Antallet af personer under 30 år på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. Stigningen ses alene for kontanthjælpsmodtagere og a-dagpengemodtagere, mens der har været et fald for de øvrige ydelsesgrupper. For Jobcenter Silkeborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Der har dog været et fald i antallet af offentligt forsørgede i Silkeborg. Et fald, der er på niveau med den øvrige klynge og i særlig grad gælder sygedagpengemodtagere. Der har også været et stort fald i antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere, men samlet set er der blevet flere kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Kommunen har i forhold til klyngen en væsentlig mindre andel unge på offentlig forsørgelse. Antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Midtjylland er steget mere end forventet. I gruppen er der en relativ stor andel på førtidspension. For Jobcenter Silkeborg gælder, at resultatet ligger over det opstillede mål i beskæftigelsesplanen. Stigningen har været lidt mindre end i den samlede klynge i øvrigt, og i Silkeborg vedrører stigningen alene kontanthjælpsmodtagere. For alle øvrige ydelsesgrupper har der været et fald i antallet af offentligt forsørgede. 2

18 Regionen vurderer, at der i 2012 er gjort en stor indsats for at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, og for at mindske antallet af offentlig forsørgede mest muligt. Beskæftigelsesregion Midtjylland vil gerne kvittere for indsatsen i 2012, hvor der i særlig grad har været fokus på at øge kvaliteten i kontakt og tilbud, bl.a. ved at sikre kontinuitet i kontakt og aktiveringstilbud til de forsikrede ledige, så muligheden for mere individuelle tilbud nu er til stede. Jobcentret kommenterer i sin resultatrevision i særlig grad på indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Beskæftigelsesregionen er enig med jobcentret i, at der ligger en særlig udfordring i at begrænse den langvarige ledighed og vil gøre opmærksom på, at der blandt dagpengemodtagerne ses en stigning særligt blandt de 20 til 24 årige, medens der for kontanthjælpsmodtagerne særligt ses en stigning blandt de over 30 årige. Beskæftigelsesregionen ser en positiv udvikling i Silkeborg for at undgå, at en stor del af de offentlig forsørgede opnår permanente ydelser. Der er markant færre på sygedagpenge og ledighedsydelse, og beskæftigelsesregionens vurdering er, at der er taget mange initiativer i Silkeborg for også at sikre progression for nogle af de svagere grupper af kontanthjælpsmodtagere, og regionen vil gerne kvittere for deltagelsen i forsøget med mentorer. Resultatrevisionen peger både på en række initiativer for at få de unge, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i gang med uddannelse og fastholde dem i en sådan. Beskæftigelsesregion Midtjylland ser frem til resultaterne af det nyligt igangsatte lokale initiativ med brobygningsforløb for dem, der har behov for særlig støtte til afklaring af uddannelsesvalg Regionen har i øvrigt udarbejdet en analyse af udviklingen i kommunen, hvor vi har peget på en række udfordringer i den fremadrettede beskæftigelsesindsats med henblik på beskæftigelsesplanen for Med venlig hilsen Palle Christiansen regionsdirektør 3

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune

Resultatrevision 2012 Horsens Kommune Resultatrevision 2012 Horsens Kommune 1 Resultatrevision 2012 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2011 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Egedal

Resultatrevision Jobcenter Egedal Resultatrevision 211 Jobcenter Egedal April 212 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Aktiveringsgrad og rettidighed...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision for 2012

Resultatrevision for 2012 Resultatrevision for 2012 Resultatrevisionen for 2012 Resultater for beskæftigelsesindsatsen i 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indledning Jobcentrene skal hvert forår udarbejde en resultatrevision, hvor

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2012 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Høring 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2012 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune

Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 1 Resultatrevision 2012 Skanderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Resultatrevision 2012...4 Resume...5 1 Resultatoversigt...6 1.1 Jobcentrets resultater ift. ministerens mål...6 1.2 Jobcentrets forsørgelsesgrupper...9

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns

Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Resultatrevision 2011 Jobcenter Stevns Område: Stevns Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg og Tårnby-Dragør. Periode:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2 Resultatrevision 2 1. Indledning Høringssvar 2 2. Resume Samlet resultat for ministermålene 2 Resultat i forhold til de enkelte beskæftigelsesmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2012 Jobcenter Rebild Marts 2013 1 Indledning Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision, hvor der gøres status over resultater for det foregående år. Resultatrevisionen er,

Læs mere

mål for

mål for Resultatrevision 2012 Jobcenter Vibor rg Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 2 Arbejdskraftreserven......... 2 Personer på permanente forsørgelsesordninger... 2 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for år 2012

Resultatrevision for år 2012 Resultatrevision for år 2012 Jobcenter Frederikssund april 2013 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Udkast april 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes mål for og resultater for beskæftigelsesindsatsen for 2011 Der er for 2011 vedtaget i alt 6 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred

Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Resultatrevision 2012 Jobcenter Odsherred Område: Odsherred Sammenligningsgrundlag (Jobcentre med samme rammevilkår): Hjørring, Syddjurs, Mariagerfjord, Sønderborg, Struer, Skive, Ikast-Brande, Silkeborg

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn-Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Langeland, Lolland, Nord djurs, Nyborg, Randers, Samsø, Slagelse, Vordingborg. Indledning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2010 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2011 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2010 1 Indhold

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 Udkast april 2011 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1. Kommentarer til ministermål 1... 6 2.1.1 Resultat for Ministermål 1 for 2010... 7 2.2 Kommentarer

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2011 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Samsø

Resultatrevision 2012 for Samsø Resultatrevision 2012 for Samsø 1. Indledning Resultatrevisionen er et landsdækkende styringsredskab iværksat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, som har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen i landets

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigt... 4 2.1 Resultatoversigt 2013 - Stevns... 5 2.1.1 De 4 ministermål i 2013:... 5 2.1.2 Forsørgelsesgrupper

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

2012 Område: Sammenligningsgrundlag:

2012 Område: Sammenligningsgrundlag: 2012 Resultatrevision Område: Job og arbejdsmarked - Halsnæs Kommune Sammenligningsgrundlag: (jobcentre med samme rammevilkår) Assens, Billund, Brønderslev, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns,

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2011 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2011 1. Indledning Denne Resultatrevision 2011 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2011.

Læs mere