fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte c0rgemakrel drivgarnsfisl:et med en fangst sidst i er kun 5 tønder rundsaltet. Det beuken av fra l til 27 maal pr. nat og rettes fremdeles, at makreien falder F baat. De fleste dog kun 2 til 6 maal. større og fetere end ifjor og flere fo'e- ETSLDFSKET har til 2 septbr. 5 /2-5 kr. er betalt for maalet. Der gaaende aar, git en optat fangst av er endnu ilå:e mange deltagere og Bankfisket fra Aalesund har i maal mot 4 75 i ] 90. Derav heller ikke videre kjøpere. Denne ut- sidste uke været noget hindret av veiret er iset til eksport maa mot videise nordover er det nye ved ukens men nogen gode fangster er dog ind i 90 og solgt til fabrikkerne fiske. De fleste steder søndenfor synes bragt av fartøier med saa lang fangst maal mot 95 i 90. Av fisket i betydelig tilbakegang, størst tid, at den rækker ind i en del av resten er der saltet fiskepak- virksomhet er der endnu i Bjugn. uken før. uken til 26 august fik kede tønder mot i 90 og Silden er fremdeles av samme stør- man for And ene s og Ble i k uagtet i 909, foruten at en forholds- rese som før. Garnsilden leverer dog betydelig veirhindring kg., derav vis liten del er gaat til landets eget mest -2 og 3 streks sild. Priserne 3000 svartkveite, 20 øre pr. kg., resten forbruk. bevæger sig mellem 3 og 0 kr. maalet, væsentlig torsk, 0 øre, 'lange, 9 øre, uken til 2 september er der i det men 5 a 6 kr. er det almindeligste. brosme og blaalange, 6 øre kg. V ærhele optat maal, derav noget Drivgarnsfisket efter sild di en var litt indpaa 9000 kr. Paa over 0000 i hvert av de trondhjemske Nordsjøen avsluttes mer og mer. Røst var fangsten ubetydelig, og kun amter og i Nordlands amt. Det sid ste uke kom kun ind 6 drivere med 7 baater drev fisket i sid ste uke. Paa derav saltede parti utgjør fiske- tilsammen kun 259 tønder, alle til Sklinnabankell drev 47.baater i pakkede tønder, hvorav 8000 i Søndre Florø, et par til andre steder hadde juli maanec av ca kg., mest Trondhjems amt og 8240 i Nordre, i intet. alt var der til 2 september lange og brosme, der betaltes med Nordland 40. Til isning har altid ilanclbragt 852 tønder i fiskepakning resp. l til 3 og 8 til 0 øre pr. kg. den nærmest Trondhjem staaende sild mot 6 36 samtidig i 90 og Værdien var nær 2000 kroner. For fortrin og derfor er 4500 maal iset i i 909. Av fangsten er 7536 tønder Moldøen var fisket litet i sidste uke, Søndre Trondhjems amt, 3200 i Nor- kommen til Florø, 3584 til Bergen og 8200 kg. diverse fisk til værdi 640 dre og kun 750 i Nordland. Omvendt 732 til Moldøen. Silden ganes nu altid kr. paa 2 baater. Kveite var her 30, stiller det sig med den til sildolje- paa hollandsk eller skotsk maner. lange 3 og brosme 0 øre pr. kg. fabrikkerne solgte sild, hvorav Nord- Fra sland er der i sidste uke kun Brislingfisket var ogsaa i sidste land har levert 9090 maal i uken, Nor- indført 347 tønder til Bergen, ialt til uke ret smaat, og tilførselen til Stavdre rrrondhjems amt 200 og Søndre 2 september 7794 tønder mot 9257 anger igjen i tilbakegang, idet der i kun 3UO. i 90 og i 909. Fisket paa uken til 2 september kun indkom 320 Av nye stæng er kun meldt henimot sland har været godt, saa den hele skj., mest fra Søndre Bergenhus amt. 40 stk. i uken, derav 2 i Søndre saltning til 2 september skal utgjøre Prisen paa denne var kl' og for Trondhiems amt, l i Nordre og resten 9742 tønder. Desuten er en betydelig den fra Stavanger amt kr pr. i Nordland. Kun l i Nordland i Ofoten mængde sild forbrukt av de fire sild- skjeppe. Det bedste fiske val' nok regnes som et større, de øvrige er oljefabrikker, som er i virksomhet der. fremdeles ved Stord, ellers kun smaa mindre og mest smaa. Derimot synes Der maa senere kunne ventes en liv- og sjeldne fangster i Ryfylke og i Søndgarnfisket at være i tiltagen i endel ligere indførsel her til landet, om end en hordand. distrikter. En hel del av det i uken del gaar direkte til forbruksstederne. optagne kvantum skriver sig dog over- Vort dorgemakrelfiske i N ordalt fra tidligere satte laase. lofoten sjø en ga ar livligere end det før saa va tor i u in beretter: Veiret. Meteorologiske Obser fortsættes fisket og i Lødingen er det ut til. Til 2 september var der av 420 Sydkysten har hat sydvestlige vinde. begyndt med stængning i Æfjorden og fartøier indbragt tønder makrei, Onsdag gik vinden om paa vest og i Kanstadfjorden. Der er formerket mot av 335 fartøier 303.i 90 og nordvest; men næste dag var den adskillige sildestimer i Vestfjorden langs av 80 fartøier 0076 i 909. Prisen kommet tilbake til syd vest. Styrken eggen indenfor Skroven, og fra dette var i Kristiansand 80, 55/50, 35 og sted, fra Svolvær, Henningsvær og 25 øre pr. kg. for nr. l, 2, 3 og 4. har været meget varierende, snart svak og snart frisk.

2 -_.-_.._---- _._.-._ UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN ti sept. 9 Paa Vestkysten har vinden været mere sydlig. Ogsaa her gik den onsdag om paa nordvest og tildels endnu nordligere; men torsdag blæste der søndenvind med tiltagende styrke og om natten kom den næsten op i storm. Den løiet dog hurtig for igj en at tilta noget i styrke lørdag. Vestkysten har i løpet av uken faat meget rikelig regn, mens regnmængden paa Sydkysten har Opslag 47. Namsos 2/ 9 : Kolvereid: Sidste uke mindre stæng, garnfiske fra / 2-5 maal. Saltet handelsvare 2230 tdr., llssesild 000 telr., solgt sild,)ljefabrikker 00 maal. Pris 3-4 kr.,garnsilcl 5-6. Fusnes : Sidste uke saltet handelsvare 2350 tdl, iset 200 maa. Endel garnfiske. Nærø, Vikten : Sidste uke saltet handelsvare 2000 tdr., iset 3000 maa. Garnfiske ]/-l-3 maa. Pris 8 kl'. Flatanger: Sidste uke endel garnfiske, optil 2 maal 2 34 streks. Saltet handelsvare 60 tdr. Namdalen ialt optat maal, hvorav saltet handelsvare 770 tdr., solgt sildoljefabrikker 5250 maal, iset 4200 maal. Politimesteren. v:.';:et mindre. Opslfg 48. Bodø 2/ n : Vik: Garnfisket Urs- Det nordenfjeldske hadde først i uken jorden /2 til 3 maa], pris 6. Viga: Forrige uke et mindre stæng Aakvik, 3-5 streks, pris laber til frisk sydvest. Den stilnet av 3-4. Nesna: l mindre stæng Sørøyvaagen. tirsdag, og senere er der optraadt Garnfiske Dønna l stæng, Sjona optil maa. Pris Meløy: Paa ul'ivghrn Skarsfjonl, svake vinde av forskjellige.retninger Bjænmgsfjol'd, Glommenfjol'd / 2 -(:i maa, og for det meste med halvidart veil'. pris notbruk, 30 gal'lbaater, i3 kjøpere. Gildeskaal: Flere SnHtastæng Ravik, Paa Finmarkskysten, især længst øst Sandvik, sortement som føl'. Ubetydelig garnaa har nordenvinden været noget fiske. 30 notbruk, :d kjøpere. Pris ti7. P. '. Folden: Nog-en faa smaastæng-, sortement, fnskere; men forøvng har man ogsaa kvalitet som før. Pris notbruk: 3 hel' hat behagelig veil' temmelia lyst kjøpere. Lødingen: 4 mindre stæng Efjol'd,, b Kal'lstadfjord, pris 34, sortemelt:d5 streks, og med normale temperaturforhold. mest. 4-') stl'eks. 9 notbruk, 3 kjøpere. Telegrammer. Ofoten: l større, 5 mindre stæng, pris 4-5. notbruk, 9 kjøpefartøier. alt inden amtet optil maal, derav solgt til eksport i is 750 maal, til fabrikker maal, til hermetikval'e 300 maal, saltet tilllandelsvare tønder, til russesild 500 tønner. Amtmanden Den bedste sild Volle betaltes med 8 / 4 gylden for nordfanget vare og med 6 til 6.40 for sydfanget. Fisket var overalt i Nordsjøen ret smaat i sidste uke, men man ventet, at fisket paa Doggerbank senere vilde slaa til og rette paa det for hollænderne og tyskerne hittil utilfredsstillende utbytte. Det tyske sildefiske hadde ilanc- bragt til 26 august tønder saltet sild mot i 90 og i 909. Tysk sild betaltes saaledes: Superior 43, sortierte 37, prima 35, kleine 32 Jb. tønden. 2 september var mængden av det tyske sildefiske steget til tdr. saltet sild mot tdr. i 90 og 5264 i 909 til omtrent samme tid. For silden, som er knap tilstede i markedet, forlanges for superior Jlb., for sortierte 4-42, for prima og for kleine Ved det skotske sildefiske er der fra januar til 2 september saltet tønder mot i 90, Fetsildfisket. OpsJag 9. Bergen 4/ n : Til 2 septbr. meldt optat mral, hvorav iset 8505 maal, og der er iaar eksportert Opslag 44. Trondhjem 'l/li: Aafjorden: solgt sildoljefabrikker 4730 maal, saltet tønder mot i 90. denne uke antages sat 3 mindre notstæng fiskepakked.e tønder. 90 saltet ntet garnfiske. uken opfisket 900 maal tønder, i landbragt fra notsild. Heravantages saltet handelsvare Nordsjøen 852 tønder fiskepakket dl'ivgarnssild mot 636 i 90, i 909. nd 400 tønder, resten t.il hjemmeforbruk. Sildens kvalitet er 3-5 streks. Pris pr. maaltønde ført slandssild 7794 tønder mot 92m i fersk sild 36 kroner. Totalkvantum , i 909. Telegrammer. maal, derav iset 400 maa. Saltet handelsvare 3970 tønder, resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 5 garnbaatel' Sildefisket ved sland. med 30 mand, 5 notbruk med 75, 7 kjøpefartøier, hvorav dampskib. Bjørnør: denne Dorgemakrelfisket. Opslag 0. -l/9: Konsulen Reykjavik telegraferer: 0fj ord siden sidste indberetning Opslag 7. 3/ S : Av dorgemakre fra Nordsjøen siden 26 august meldt ilandbragt av saltet 2722 tønder sild (ialt 97 42), produ uke antages sat 2 mindre notstæng. Garnfisket fra l/a til 6 maal, midclelfangst maa. uken opfisket 800 maa, hvorav notsild fartøier 4572 tønder, derav 3750 til Kristiansand, hvor prisen 80, 55/57, 35/37, 25/27 sert 475 fater sildolje. maal, garnsild 350 maa. Heravantages iet 500 maa. saltet handei::;vare 400 tønder, resten øre kg. for nr., 2, 3, 4. til hjemeforbruk. Sildens kvalitet er -5 Opslag 7. 4/9: Av dorgemakl'el fra Nord- Det hollandske sildefiske. streks, pris pl'. maal notsild kroner, sjøen meldt ialt til 2 september 420 fartøier crarnsid69. Totalkvantum maa, med tønder fiskepakket makrel, derav Opslag 4. 4/!): Hollandske sildefiske i Norddel'a v iset 550 maal, saltet handelsvare rundsaltet, mot 335 fartøiel', 3 03 tønder sjøen til 3 august tønder saltet sild tønder, 'resten til hjemmeforbruk. Tilstede i 90, i 909. Priser Hauge- mot i 90, i 909. Pris ved ukens slutning 240 garnbaatel' med 500 sund, Kristiansand 80, 55/50, 35, 2i) øre kg. volle not'dfang-et 8 / 4, sydfanget 66.4o mand, 4 notbruk med 230 mand, 3 kjøpefartøier. fiækket nr. l, 2, 3, 4. gylden tønden. 0'landet: 2 mindre notstæng, an tages sat garnfiske ]/a til middelfangst 2/a maa. uken opfisket 800 maal, hvorav Det tyske sildefiske. garnsild 550, notsild 250, herav saltet handelsvare 000 tdr., resten hjemmeforbruk. Merker Opslag 4. 30/s: Tyske sildefiske i Nord tofem streks, pris 6 0 kr. pl'. maa. Totalkvantum maal, hvorav saltet handelsvare 59 tønder, resten hjemmeforbruk. Tilstede 20 baater med 300 mand, 3 kjøpefartøier. Bjugn: uken sat 5 mindre notstæng, garnfiske fra / 4-3, middelfangst /2 maa), uken opfisket 7800 maal, hvorav garnsild 600, notsild 7200 maal, derav antages iset 4000, solgt sildoljefabrik 300 maa, saltet handelsvare 5200 tdr., resten hjemmeforbruk. Sildens kvalitet er 3'6, pris 58. Totalkvantum maal, deravantages iset 7400, solgt sildoljefabrik 230, saltet handelsvare tdr., resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 60 gal'lbaater med 350 mand, 90 notbruk med 600 mand, 69 kjøpefartøier, hvorav 0 dampskibe. Opfisket ialt inden amtet maal, hvorav iset 3555 maal, solgt tlidojjefabrik 230 maal, saltet handelsvare tønder. Stiftamtmanden. Utenlandske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Efter meddelelse fra konsulen i Rey kjavik er der siden sidste beretning atter saltet tdr. sild paa sland, saa hele sæsonens saltning nu skal utgjøre ialt tønder i fiskepakning. En hel del av fangsten er desuten anvendt til sildolje og guano av derværende fabrikker. Dethollandske sildefiske hadde til 3 august et saltet kvantum av tønder mot i 90 og sjøen ilandbragt til 26 august 4059 tønder saltet sild, mot i 90, i 909. Superior 43, sortiel'te 37, prima' 35, kleine 32. tønden. Opslag 4. 5/ 9 : Det tyske sildefiske til 2 september ilandbragt tønder saltet sild mot i 90 og 5264 i 909. Loeo yderst knap forlangende superior 43-44, sortierte 4-42, prima 37-39, kleine Det skotske sildefiske. Opslag 4. 5/ H : Skotske sildefiske fra l jan; til 2 september: Saltet l 3576 tønder mot i 90. Eksportert tønder mot i 90.

3 -- 6 sept. 9 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 243 Skotland. Opgave over sildefisket paa øst- og vestkysten av Skotland, ved Orknøerne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra l januar til 26 august 9] og for samme tid i 90. (Ved Norges fiskeriagent i England). Total fangst Saltet ganet Eksportert crans tdr. tdl'. Bted Northumberland \ Østkysten Orknøerne Shetlandsøerne Stornoway Castlebay Andre vær paa vestllysten Glasgow alt l l l l Det kjølige veir hjælper ogsaa paa omsætning av den isede sild. Hamburg - Altona opnaadce britisk sild fra til 25 Ab. kassen og fetsilc 9--2,./lb., uagtet den falder temmelig smaa for behovet. Telegrammer. 90 Opslag 3. 29/ 8 : Fiskeriagent \Vestergaarc telegraferer: Hamburg-Altomt: Hel'cules 36 kasser fisk, byse 0-2 /2' flyndre 28-42, kveite 30-45, laks 0-76, tert 4, ørret 65-40, aal Ops]ag 3. lin: Fiskeriagent Westergaard Sicilia bragt hertil: kg. kassefisk, kg. bundtfisk og kg. løsfisk. Beboldningen av norsk fisk anslaaes idag til: kg. stor fisk, der sælges til rs a 000 og kg. smaa fisk, der sælges til 'S a 00UO. Av slandsfisk forefindes : kg. stor fisk, der sælges til rs a 9400 og kg. smaa fisk, der sæ]ges til rs a Av nyfundlandsk fisk forefindes ingen stoce Vicekonsulatet i Porto rapporterer under den 6 ds.: Dampskibet ):egovia (9/ s ) lossede her: 75 tons norsk klipfisk. Norsk damper Moringen i( Sardinfisket. norsk sild KKK, KK 32-33, K , MK ankom hertil igaar fra sland og Fær- 8, M 4. Stettin: 2373 tdr. fetsild 33-34, Bilbao 4/9' Til Bergens børs.telegl'fel'es: 27-28, 9-20, 4-5. Crownlargefull 4, øerne med: 2 tons klipfisk. Be Sardmfi8ket, rogneftertipørsel VlgO rmddels, crownfulls 37 / 2-38, cro'wmnatfulls 38 crowl- holdningen hel' anslnaes momentan til: daarlig fiske Gijon, intet Santander. matties 3, ustemplet fulls 32-35, 32-34, Havre 4/. Til Bercrens børs teleo'l':'!feres: , spents Hamburg 90) norsk 204 tons norsk og 2 tons slands Sardinfiske noo'et bedre nordligere to pladsh, si d KKKK 3!-35, KKK 33, KK 29, re 27 fisk samt 70 tons nyfundlandsk fisk. uforandret :;;ycllj'o ere. -28, nordsjøsild skotskganet 32-33, ilands- ' sild rundsaltet 30-32, anet 25-28, 530 tek Priserne noteres fra: brisling Jtb. tønrlen, -3 cm. efter- Rs pr. kvintal norsk, spurt, mindre lten interesse. Kjøbenhavn Nyfund landsfisket tdl'. fetsild, KKK 27-28, KK 25-26, TS pr. kvintal islands- TH Bergens børs telegraferes: St. Johu's K 2-:-23 efterspurt, smaapal'tier MK 5-7, fisk og rs pr. kvintal 30/ 8 : Shore fishery since last advice pool' :lyl 0- kr. tønrlen, større merker fetsilcl (below average). Sho'e fitihery tot:'!l up to overalt fastere, stigende efterspørsel, mindre nyfundlandsk fisk. date pool' (belo,v average). Labrador fishery fremdeles liten interesse. since last advi ce pool' (below avenge). Labrador fishery total up to date pool' (below Fra legationen i Havana, dat. /s : averagp). Bank fishery since last ad vice pool' Fersksildmarkedet Angaaende klipfiskmarkedet i Havana (pretty good). Bank fisllery total up to date Opslag 2. 4/ 9 : Fiskeriagent vvestelgaant average. French bank fishery since last advice telegraferer: Uketilførsel Hamburg-Altona i tidsrummet 28/7-8/ s meddeles følgende: pool' (pretty good). French bank fishery total 0257 kasser britisk fersbild 25-, 500 up to date average. kasser fetsild 9-? J6. kassen. ndførsejen androg til 3860 kasser og 274 tabaler. Fersktiskmarkedet Priserne var ifølge Revista Oficial for norsk fisk $ og for Markedsbereininger m. v skotsk $ Uken 27 august-2 september. Der noteres for norsk $ 8.75 og for skotsk $ Med det kjøligere veil' og det mindre gunstige forløp av Nordsjøfisket er stemningen for og omsætningen av sild paa kontinentet bit' livligere og priserne noget stigende. Dette gjælder dog de større merker, mens de mindste merker fremdeles ikke nyter nogen synderlig efterspørsel. Man hen viser til opslag. Klipfiskmarkedet. tleg:afre.r: HambUl'g'-Alona:. Sigl'dsol følge dagsaviserne er prisen for den /2 kas;,;el fisk, hyse 20--6, kvelte 20-3/, l ti l. k' t en bagatel 40-44, flyndre )-36, laks 20 no's.;:e S.;: l U.;:eS øp gaat SU cesv -70, tert 20-35, ø]'ret75-20, aa ned til $ 0.00, hvor den idag holder Ops]ag 3. %: Fiskel'iagent Westel'gaard Sg Der hersker fremdeles usec vmlig telegraferer: Hambnrg-Altona : Nidelven 62. kasser fisk, hyse 3-n, flyndre 2-34, kveite varme og fugtighet , laks 5-97, tel't 30, øltet 60- K r ser: 4, aal Opslag 5. 5/ 0 : Konsulen Bilbao tele;\!taferer: Bilbao: Salg 340 kvintrtl norsk, 70 islandsk, beholdning 060, 40; Priser norsk , isl:mrbk Santancer: import 99 norsk, salg 87, beholdning 500, uforandret pris. A vista kurser: Paris 08.60, London 27.n. Konsulatberetninger London 60 d/v Paris 3 div.... Ham burg 3 div l h / 8 % P. 6 / / S % P. 5-5 / S % P. 2fi/S : Fra vicekonsulen i Douarnenez, dat. Ogsaa forjøpne uke sielen ærbødige av 9 er hengaaen, uten forbedring i fiskets gang. Paa Vendeekysten har fangsten en og anden dag været ret god, likesaa paa Morbihankysten, men kun for et ringe antal baater. For Concarneau fremdeles aldeles intet- Saltsild markedet. Fra generalkonsulen i Lissabon, dat. sigende fiske, og i distriktet her kun 8/S : Opslag Siden generalkonsulatets klipfisk- for 40 a 50 baater litt fangst. Man. %: :B'iskeriagent \Vestergaard telegraferer: Kønigsberg: Uketilførsel 036 rapport av den l ds. har dampsk. tør nu haape, at den igaar indtraadte

4 l 244 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 sept. 9 veirforandring - overskyet luft og vestlig sommersæsonen, hittil har været meget vind -- vil bringe bedre fiske. Rogn liten. Saaledes er der i tiden fra den avsætningen er yderst ubetydelig. Siden den 9 er tilført 450 tdr. av,elin (, kapt. Thorsen og 570 tdr. av Alliance 0 til den 23 august ikke ankommet nogen ladning sild til Altona, og priserne er derfor nu oppe i 5 a 8 Jfb. kapt. Nordaas. pr. kasse. En mindre ladning paa 800 kasser fersk sild, som R,nkom den 23 Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. ds. fra Aberdeen, betaltes med 6 J/. 28/8 : mport og omsætning av ldipfisk pr. kasse. fra 2 /8-_ 26 /8, alt pl'. kvintal a 50 kg., Under disse omstændigheter turde der findes god avsætning for fetsild, men sorteringen maa være upaaklagelig - antallet av sild i kassen bør ikke androg til: Bilbao. mport pr. dampsk. llsanta Cruz:' 2480 norsk og pr. dampskibet Strasund 250' islandsk. Salg 280 norsk, 500 islandsk, 20 færøisk. Beholdning pr. 26/ norsk og 750 islandsk. Prisen for ste sort opgaves notert til ptas a 48 for norsk, ptas. 50 for islandsk og ptas. 55 a63 for færøisk. Santander. Salg 440 norsk. Beholdning. pr. 26/8 380 norsk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 50 for norsk. Paa Madrids børs notertes 28/ 8 : Pesetas pr. 00 fre. a/v /Paris l a/v llond. Angaaende sidst forløpne ukes sardinfiske meddeler: Vicekonsulen i Vigo, at det var middels godt; ukens utbytte opgik til 2500 kurver; rognmarkecet var noget livligere; vicekonsulen i Gijon, at der var daarlig fiske; vicekonsulen i Santander, at der intet fiske foregik. overstige 800 a900 stykker - og der bør ikke spares paa is. Røkerierne har ingen anvendelse for smaa sild. dyre arbeidspenger, told og tøndetap. At jeg aar efter aar skal være nødsaget til at paatale disse ting, er aldeles uforstaaelig for folk her. Det er et kortsyn, der grænser til det utrolige. Dersom disse avladere har ment, at kjøperne her skal rette sig efter hvad de bestemmer med hensyn til merkning, pakning og sortering av de forskjellige sildesorter, hvad man kan fristes til at tro, da burde dyrt betalte erfaringer ha lært dem noget andet. Detaljhandlerne vil vite, hvad en tønde indeholder, de kalkulerer, før de kjøper, og de har kun interesse for en vare, som de tjener penger paa. Har ndberetning fra generalkonsulen han bestilt en KKK eller KK, vil han Rio de Janeiro av 5 august til Uten;. ikke ha en sild,hvorav der er 2.-: rikdepartementet:.\ mere i tønden, fordi om avladeren har J eg har den ære at meddele, at l behaget at gi en MK dette merke iaar. tidsrummet 5-3 juli d. a. ankom Følgen er uundgaaelig, manden taper følgende partier klipfisk til Rio de penger, det er en sildestørrelse, som Janeiro : han ikke kan bruke; den tillid, som de Via Hamburg kasser hadde til den norske sild er tapt, og Bremen følgerne kan bli længe følelige for os. Liverpool Det er ikke altid konsumenterne, Omsætningen vedblev at være liten. der bestemmer, hvilken sildesort de Detaljpriserne notertes til: skal spise. Det g;ør detaljhandlerne. 47 a 48 milreis pr. fat merket C. R. C. De vælger den sild, som de kan stole 44 a 45 for andre mer- paa, saavel hvad merkning, sortering 42 a a a a 39 Beholdningen anslaaes til kolli. ndberetning fra generalkonsulen i \ Kursen var 6 /6 d pr. milreis. tale. Dette er ogsaa den eneste rette HambUl g dat. 26 august til Utenriks- vei, den beviser merkantil forstaaelse departementet. og et videre syn paa sildeeksportens følge indberetning fra vicekonsulatet betydning for landet. N aar skal vi i A!tona av den 24 ds., meddeles føl naa saa langt? gende om fiske- og sildemarkedet der. Saltsildmarkedet. Kønigsbergs import var i forløpne Det i forrige uke indtraadte kjøligere Beretning fra fiskeriagent Westergaarc, datert uke 8955 tdr. skotsk, 243 hollandsk Hgmburg, 28 aug. 9. veil' hadde tilfølge, at handelen paa og tysk og 3333 norsk. fiskemarkedet i Altona antok noget liv- Den samlede import: ligere former, likesom de fiskedamp- Her erpaa ane markeder iaar et skibsrederier, der under indfiydelse av virvar med hensyn til fetsildens merk- Ny vare tdl'. tdr. tdr. den sterke varme hadde lagt op sine ning, som har skadet markedet fra Skotsk ke' fra Gaspe. som pakning angaar. De holder sig fra Halifax. til skotsk, tysk og hollandsk; de vet, for peixling. at disses merker er uforandret fra aar pr. kasse norsk fisk (ny til aar. Det heter aldrig, silden falder vare. saa smaa iaar, vi maa merke den op. pr. kasse for skotsk fisk. De merker, hvorav der er litet et aar, reguleres ved prisen; den der vil ha av et merke, der er knapt, faar lov at be skibe, atter sendte dem ut paa fangst. første dag. Dette beviser ogsaa, at Hollandsk Da tilbudet var mindre end efterspør- der el' op til Jf,;. 0 i forskjei paa samme og tysk selen, steg priserne paa alle fiskesorter, merke; hertil bidrar ogsaa at pakningen Norsk l særlig blev de bedre sorter som laks for mange avladeres vedkommende er o. s. v. godt betalt. temmelig mangelfuld. Det forekommer Paa grund av det kjøligere veil' har Paa fersk sild hersker for tiden ofte, at den maa paapakkes, før den eksporten til Rusland været livlig. Priknaphet, idet tilførselen derav fra Eng- kan fremstilles til salg. Dette skal ikke serne paa skotsk sild uforandret. Hvad land og Skotland, ' som under alminde-l forøke. fortjeneste, fornøielsen er nok. etsilden. angaar venter man mere frt ige forhold behersker markedet under saa kostbar, opbl 0 % mere fragt, l forretnmgen, naar de har overbevst

5 6 sept. 9 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 245 Hamburg: Ukens tilførsel av sild og Graasei... kg brisling var kun ca. 700 tdr. N ordsjøsild merket KKKK opnaadde. 3- Hvitting , KKK 23-28, KK 22-25, fetsild KKKK 3-33, KKK 28-30, KK ,K Vaarsild 6/700 JG. 2, 7/800, 8/900 Aal, middels Sild, fersk Letsaltet brisling Jfb , der Ræker Krebs, levende.. skal ogsaa være solgt under den pris, snesl størrelsen og kvaliteten har heller ikke Markedets stilling: Tilførslen meget været helt tilfredsstillende. -3 god; efterspørslen livlig; tendensen cm. er den størrelse, der er mest søkt. fast. Kjøbenhavn: Ukens tilførsel var kun - ca. 550 tdr. fetsild, hvilket var for- sig om sildens gode kvalitet. Den litet for behovet. Reel vare efterspurt, Ruslands fiskerier. første fetsild ankom fra Trondhjem via KKK kr , KK 23-25, K 20 Av handelsstipendiat Ludvig Finstad. Kjøbenhavn; den var overmerket og -22, MK 6-7, M -3, mindste (Fra Oplysningskontoret). maatte paapakkes, før den kunde fremstilles merker liten interesse; Trondhjems et land som Rusland, hvor befolk til salg. Den var merket.kk KKK 23-25, KK 6-7. ningen av religiøse grunde spiser litet og opnaadde De priser, kj øt, spiller fisk og grønsaker en stor der opnaaddes forrige uke var KKK, rolle i ernæringen. De indenlandske Forannævnte markeder fordrer fetsilden efter de gamle nordlandske fet KK K 25-7, lvk 8 --lo. fiskerier avgir derfor ikke paa langt nær Herav kan man bedømme, hvor forskjellig merkerne falder. Skotsk sild behovet for fisk. et tilstrækkelig utbytte til at dække sildmerker, som ogsaa er lagt til grund i vrakerinstruksen. uforandret. 909 var utbyttet av det europæiske Pakningen er mindst 06 kilo, fast Stettin: mporten av ny fetsild er Ruslands fiskerier, fordelt i distrikter jevn gjennem hele partiet. Den, der nu 5 40 tdr. imot 6562 ifjor. efter vandbassinerne, som følger: følger disse regler, oparbeider sig et Den skotske og hollandske steg noksaa hurtig, da der intet lager er av Det kaspisk-wolgaske Distrikt Pud anerkjendt merke og høster ogsaa fordelen naar tilliden er vundet at kunne brukbar vare. Dette har ogsaa hat sin uralske sælge sm sild cif, et maal som alle gagnlige indflydelse paa fetsilden. Det azowsk-donske.... l skulde sætte sig. er hitindtil kun de større fetsildmerker, azowsk-kubanske der har nytt godt herav. Ved sidste sortehavske.... l salg har det ogsaa. været mulig at tvinge kjøperne til kombinerte kjøp indtil MK, omend procentsatsen av det mindre merke er noksaa begrænset. Priserne for de større merker er fast med stigende tendens KKK, KK 32-34, K / 2, smaapartier MK 9-20, M Vaarsild 6/700. /2-2, 7/800 0 /2-, 5/600 mangler og er efterspurt. Skj æresild nyter god efterspørsel i størreserne 25/30, 30/35 og 35/40 og betales med De ankomne partier er hovedsagelig 40/45 ned til 70/90, av god kvalitet noteres. 8 Stockholms provisoriske fiskehald. Markedsnotering for tiden 3/ S _9/ S Kongeflyndre Rødspette Rødtunge Aal, middels Ræker ,. Skotsk: Trods de store lagere i Krebs, levende.. snes Skotland, som opgives til tdr. imot tdr. ifjor har priserne kunnet holdes. Noteringerne er: Crown- Markedsnotering for tiden 24/ S _30/ 8 largefulls Jf&.40, crownfulls 37, crownmatfulls 37, crownmatties 30, ustemplet Pris fulls og matfulls Hollandsk t;..., rn Cl) Cl) prima 8/ fob Rotterdam i 'C; >- l Cl! skotske tønder....::l Pris..., ro rn Cl) Cl)!Si >- Cl!! H l ' Graasei... kg.! Helleflyndre, kveite Makre Kolje, hyse Kolje, hyse Makre Rødspette Rødtunge Torsk murmanske-hvidehavske Hele Ruslands fiskerier siges at kunne gi et aarlig utbytte av 60 millioner pud. Om dette kvantum fordeles paa rigets samlede befolkning., blir der ikke mere end 7 fl 8 kg. pr. individ. At dette er utilstrækkelig, behøver ingen nærmere paavisning, især naar man tar hensyn til, at fisk, navnlig de billigere sorter, i Nordrusland og de østlige guvernementer er befolkningens hoved næringsmiddel. Kjøt er i de senere aar blit saa dyrt, at den mindre bemidlede del av befolkningen ikke har raad til at anvende det i nogen større utstrækning i husholdningen, hvorfor behovet for fisk stadig tiltar. Betydelige kvantiteter fisk maa derfor ind føres fra utlandet. mporten av fiskevarer til Rusland i tiaarsperioden opgi ves at ha været som følger: Aar Pud Værdi rubler Ouo LOOO Som man ser, er importen i stigende, især av -ae billigere sorter,hvorav silden udgjør en stor del. Sildeimporten opgik i 896 til pud, i 906 til pud, i 907 til pud, i 908 til og i 909 til pud. Paa grund av den høie indførselstold blir ogsaa silden et noksaa kostbart fødemiddel i Rusland.

6 ------_ _ _ -. L 246 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 sept. 9 Markedsberetning om tran. (Ved VY. Theodor Reincke). Hamburg, septbr. 9. 'rendensen er fa$t og efterspørselen bedre baade for medicinale og ind Llstriele sorter. Jeg noterer: Bruttosalgspriser. Damptran, koldkl. Lofots J/b. 08/0 Raamedicintran,,85/90 Blank torsketran, Lofots. 75/80 Brunblank do.,,56/60 Blank industriel /44 Brun blank do /40 Brun levertran /42 Sæltran, lys' efter farve og lugt /43 Sæltran, brunblank.... Do., brun.... Sildetran, lys.... Do., brun bl ank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. O Do., l Do., 2' Do., 3 Do., 4 39/40 37/38 39/40 36/38 33/34 45/46 42t/43 4/42 38/39 37/38 fra den kommunale fiskeauktion. Ved T. Anfindsen. Bergen, 4 septbr. 9. rrilførselen av fersk fisk var noksaa bra forrige uke fra nordlige distrikter, og opnaadde de ankomne partier gjennemgaaende gode priser paa grund av knap tilførsel av blodfersk fisk fra her- Altona fiskemarked. H. Koser. (Meddelt av fiskeriagent Westergaanl). Omsætningen i juli maaned 9: Pd. J;{g. Damptrawlere Seiltrawlere Elbfiskere ndsendt tysk l utenl l.03 handl stk. stør, 2557 stk. høvring, stk. maluel, 2l skok krebs, 689 kasser sild, hvis værdi er medregnet ovenfor. Desuten solgte ved bryggen 38 sjøewer, 8 flodewer, 764 joller sin fangst. Don utenlandske fisk var fra: Det er et stort og fortjenstfuldt arbeide, som oplysningskontoret har nedlagt i denne bok. Da den spredes i et stort antal eksemplarer i utlandet, gjør den en virkningsfuld reklame for de produkter, som Norge har betingelser for at kunne levere. For vore konsuler er kalenderen blit saa at si uundværlig. Da varefortegnelsen er avfattet paa seks sprog (norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk), egner kalenderen sjg fortræffelig til opslagsbok i utenlandske oplysningsbureauer, handelskamre o. s. v. Saadanne institutioner avventer da ogsaa, efter hvad man meddeler, med begjærlighet hver ny utgave av kalenderen. Norges eksportkalender indeholder alfabetisk ordnede fortegnelser over norske eksportører inden de for Danmark: J/b. skjellige varegrupper. Ved at følge Fisk..., pd. registrets henvisning vil man straks Makrei stk finde navnene paa de vigtigste leveran- England og Holland: dører av den vare, man ønsker. Fisk pd. Av kalenderens øvrige indhold kan Makrei stk. nævnes fortegnelser over de norske Sild l 665 ks legationer og konsulater med deres Sverige: telegrafadresser og en tiføielse om, Fisk pel. paa hvilke sprog man kan korrespondere med hver enkelt konsul. Makrel stk End Norge: Fisk.... Makrei.... Sild pd. 680 stk. 24 ks ,Ai(,; , Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 28 august- 2.september. Hvorfra Brisling sl,f Pris Smaapr. sild skj. skj. ' værende kystdistrikter. S. B.-hus amt Nogen faa partier laks og ørret som Stavanger amt :2 40\ ankom.viste sg vært vnskelig at. Tils finde kjøper hl, det tursttrafikken Røkt omtrent sluttet ganske op i slutten av' Krydret... ' ken, g vil jeg derfor ikke tilraade rrili = =mdsendmg herefter av nogen større V l' b l' k' ære l ls mg parter. smaasild Kveitepriserne som efter vore forhold har holdt sig høie isommer, faldt adskillig ned forrige uge, hovedsagelig grundet den avtagende turisttrafik. For idag ankomne partier kan noteres for p rim a vare: Fersk kveite, stor, hodeløs. do., med hode do., smaa.... rødfisk (uer) N ordl.. hyse, Nordlands...,. flyndre, ørret, midd Nysaltet torsk.... brosme.... Øre pr. kg Pris pr. skj. kr Opgave over fersk sild avsendt fra Trondhjem station i tiden 24/3 til 3 /8. Til norske stationer kg. bl'. utenlandske do rrils kg. bl'. Man henleder opmerksomheten paa N o l' g ese k s p ort k a len der', 5 te utgave (9) der netop er utkommet. Kalenderen blev planlagt av direktør Voll og utkom for første gang ved ny ta ar 904. De senere utgaver har været reviderte og ført a jour. videre findes adresser paa Norges fiskeriagenter og landbrukskonsulent i utlandet. De kommercielle stipendiater, Norges reisekontor i Berlin og Det norske handelskammer i London. Kalenderen indeholder desuten en lang fortegnelse over nordmænd, etablerte i utlandet. Denne gang ledsages kalenderen ogsaa av et litet kart over Norge til bruk for utlændinger, som maatte ønske at vite beliggenheten av de vigtigste byer og eksportsteder. Norges eksportkalender kan med rette betegnes som et led av betydning i arbeidet for at fremme den norske eksport. Bergens markedspriser for fiskevarer. Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddp.lt av handelsforeningens fhv. sekretær). Bergen, 2 septbr. 9. Paa tranmarkedet har koldklaret damptran opnaadd optil kr. 96 og bruntran kr. 37. Rogn er sedest avgit til kr for de resp. sorter. klipfisk er handlet en Finmarkslast til kr Run d fi s k rolig til de seneste pris'er: Kr. 6 for tynd vestre, kr. 4 for fy dig vestre, kr. 5 for almindelig og kr. 2 for samfængt. Paa sildemarkedet er fetsild omsat til kr for resp. l: ll, V og V streks vare. Nordsjøsild staar i omkring kr. 4, vaarsild i kr og slandssild i ca. 5 øre pr. kg.

7 - - Norges utførsel av fiskeprodukter fra / 4 til 26/ 8 9 og uken, som endte 26/ 8 Rogn tell'. Nordsjø- slands- Klipfisk, Klipf., is- Rot- Hyse, Anden Vaarsild Fetsild Storsild Brisling Rundfisk Sei Toldsteder sild sild norsk landsk etc. skjær rund tdr. tdr. tdr. tell'. kg. kg. lørfisk tdr. telr. kg. kg. kg. kg. kg. D.m. R.m. Brun- Haa- Blank Brun tran tran blank kjærr. tek tell'. tell'. tell'. tek tdr. Kristiania 2 ) l Sandef,j ord Kristiansand _;'.;J' Flekkefj ord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær l ) Narvik Tromsø Hammerfest G Vardø Vadsø G Andre alt M uken Hval- Sæl- Bottle- Sperma- Sildetran Sild, fersk Sild, røkt Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem ti' Bodø Svolvær l ) _ Narvik Tromsø [; Hammerfest Vardø GO Vadsø _ Andre Makrei, Makrei, Laks, Anden Fisk, saltet Fiske- Hummer Fisk, saltet Sildemel Sælskind Hermetik Toldsteeler tran tran nosetran cettran saltet fersk fersk fersk fisk i fartøi guano telr. telr. tell'. tdr. tek ks. kg. stk. i tdr. kg. stk. kg. tek kg. kg. kg. kg. kg. Kristiania Sandefjord Kristiansand alt G fi uken 080 G ) For Svolvær er medregnet 535 tell'. fetsild, kg. rundfisk og 33 tdr. sildetran, der el' utført i tiden fra / 4 _5/ 8, Svolværs kvantum fra 7/ 8 _9/ 8 har tidligere været opført blandt Andre. 2) følge opg. fra toldskriveren i Kristiania er derfra feilagtig opført som dampmeclicintran 247 tdr. raa medicintran, eksportert i tiden fra / 4 -_/ 8, Rettet i nærværendo taljej. J.> Ul ro... co Cl i' Z -3 t:-t... ga ' t<:l t'j t t-t t:-t rj2 -.rj O Z O rj2 i' l;j t:d t'j H -.rj -3 -.rj > -.rj... rj2 i' t;j t:d 8... t:d t;j i'.-3 '0. t:d l;j Z t-.:) rj::.. -..:j

8 248 UKENTLG E MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA. FSKERDREKTØREN 6 sept. 9 Hamburg-. Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 699 kasser norsk fisk, Pf. Pf. Pf. Pf. Pf. Laks... pr Do. sekunda Tert ørret, stor Do. middels Do. smaa Kveite, stor 30 q]) opover / 2 53 / / /z /z -23 Do. stor midd q]) / /z / /z Do. middels 0.-:.22 q]) - 54 /Z ;' /z 45 /Z-37 h /z Kveitebarn 8 q]) nedover / Hyse, stor / /z 2 /z Do. smaa /z / / / 4 Do. sekunda Flyndre, stor / / 2 Do. middels P/z 45 / h Do. smaamiddels / 2-40 /z 34 /z Do. smaa / /2 Do. Nordlands Rødtunger Pigvar Storsei Aal Torsk.., Hummer Makrei pr. styk Storsild... pr. kasse Jf9. - Jb. - Jf9. - Jf9. - J/{g. - Jf9. - Vaarsild Do. secunda o Fetsild Smaasild stlandssild Svensksild Skotsksild Hamburg, september 9. tieneral=lrapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). Kvant.um Totalfor uken til kvantum til Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. 2/ 9 2/ Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) 9 \ Pf Westergaard. A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever iilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli-desember ) tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast)... maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast)... maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ), tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barrels, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for export to Ameriea) O 64.4 O O O o O l , ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh i s not incllded.) 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh Ol' exp. in ice or salted for the Scandinavian mal'ket, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser maa Fiskets Gang angives som kilde.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere