ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken februar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar."

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten i Finmarken. Til 17 februar er ialt opfisket 12.3 mill. stk. torsk, mot 3 mill. i 19,11, 4.6 i 1910 og 4.8 i 1909 til omtrent samme tid. Det tilrundfisk hængte parti utgjør 4.4 mill. stk. mot 1.0, 2.4 og 2.5 i de 3 foregaaende aar, og til klipfisk er saltet 7.8 mill. stk. mot 2.0, 2.1 og 2.2 i de samme aar. Produktionen av dampmedicintran utgjør hl. mot 2160, 3995 og 5763 i de 3 foregaaende aar. Av lever til andre transorter har man tilovers 2756 hl. mot 1959, 2704 og Av rogn regnet i usaltet tilstand har man faat 7887 hl. mot 1107, 4164 og Den betydelige fremgang til denne tid skreifisket har iaar sammenlignet med tidligere aar skriver sig væsentlig fra Finmarken, men tillike i mere eller mindre grad fra samtlige sydligere di nsdag 21 februar 1912 Nr. 8 kommet til henimot 1.8 mot vel 0.3 steds endnu foregaat noget egentlig ifjor. Røst og Værøy er fisket rikt fiske, men ukefangsten er dog blit , ifjor Helgeland maal, hvorved den hele fangst og Salten har man 1.3 mot under 0.2 naar op til maal til 17 febr. ifjor. begge Trondhjemsamterne 1 ) har mot i 1911 og i man nær 0.4 mot ifjor næsten intet. Av aarets fangst er halvdelen notsild Romsdals amt har over 0.7 mill. stk. og halvdelen garn sild og alt fisket i opfisket, mot mindre end 0.1. ifjor, og søndre vaarsilddistrikt; nordenfor er søndenfor Stat er man' naad til der kun fisket rene ubetydeligh:ter, stk. mot næsten intet ifjor. Lofoten men der opgives nu at være utsgter gir 1 hl. lever liter damptran for Bulandet og Bremanger. Fisket og i Romsdals amt liter. er spredt over den lange strækning de øvrige distrikter varierer det mel- likefra kysten utfor Flekkefjord og lem disse to opgaver. Mens fiskens Egersund til Bremanger. Mest sild vegt i Lofoten er kg. pr. synes der at være for sydvestsiden og 100 skt. sløiet fisk, varierer den noget mot sydspidsen av Karmøen, utenfor sterkere i andre distrikter, saaledes er' Egersund og Flekkefjord eg ved Utsire, vegten fra i Romsdals amt, først i uken mest ved Ferkingstadøerne. fra paa Helgeland og fra Ved Røvær og paa flere av de gamle paa Yttersiden. Lofoten fiskepladser er der endnu ikke noget faar man 1 bl. lever av stk. fiske av nævneværdig betydning. Heller torsk, i Tromsø amt av , i ikke nordenfor langs Bømmeløen, ved Romsdals amt av Lofoten Korsfjorden opover mot Feie er der betales sløiet fisk med øre pr. utrettet noget væsentlig. Priserne for stk. Hvor fisken sælges paa vegt, be- garnsild bar været fra 8 optil 10 1 /2 kr., tales mellem 10 og 13 Øre pr. kg. for notsild optil 11 kroner. Av silden Rund - usløiet - fisk betales med gaar der mest stk. garnsild strikter. F i 11 m ark ens januarfangst øre pr. stk. i det Trondhjemske, i maalet og stk. notsild. beløp sig til 2.4 mill. kg., beregnet til øre i Senjen og paa Nordmør, søndre vaarsilddistrikt var der midt i nær 0.9 mill. stk., og den samlede med øre paa Søndmør. Lo- uken tilstede 450 notlag og 650 andre fangst til 31 januar til 4.9 mill. stk., foten er baatantallet nu steget til 3371 fiskelag, mest garnbaater for sildefisket. et kvantum, der paa denne aarstid ikke fisken de baater, hvorav 1688 doryer, nordre distrikt var der 20 notlag og er naadd noget andet aar. fjor, som der drives fra 92 seilskøiter, 604 motor- 550 andre fiskelag. var et udmerket aar, hadde man 2.3 baater og 16 fiskedampskibe. Kun litt Storsildfisket utfor Søndmør og mill. stk. forbindelse hermed gjøres over 700 baater er i Øst-Lofoten. Av Romsdalsøerne drives kun av faa drivkjøpefartøier er fremkommet 134, hvorav garnsfartøier, og prisen har været sellest opmerksom paa, at i det ovenfor anførte totalkvantum for hele landet i 46 i Øst-Lofoten. Fisket falder endnu kr pr. maal. Silden gaar 1911 er Finmarkens januarfiske ikke temmelig knapt for de fleste vær, bedst væsentlig til agn. Ukefangsten blev medtat. Hittil er det meste fisket i er det vel paa strækningen Stamsund Vest-Finmarken, men noget fiskes og- Balstad, dernæst øvri'e o Vest-Lofotvær, saa østovr like til Vardø og indover' men noget fiskes dog ogsaa for de Varangerfjorden. Tr o ms ø amt har fleste av Øst-Lofotens vær. man over 1.1 mill. stk. mot 0.7 ifjor. Vaarsildfisket ligger til denne Endel større baater er dog begyndt at tid fremdeles langt tilbake for de nærtrække derfra til Lofoten. L of o ten s mest foregaaende. aar. Der er ingenopsynsdistrikt er man naad til 1.8 mill. stk. mot neppe 0.3 ifjor. For Vester- 1) Hertil kommer Viktens og Sklinnas fangst for sidste uke, stk. torsk, hvorover aalens og Lofotens Ytt e r sid e er man opgaver var forsinket maal, og totalfangsten til 17 febr. var maal mot ifjor. Herav var den saltede mængde maal mot ifjor. Paa Sydkysten var der i uken ingen storsild fanget, uagtet gj entagne forsøk. Fisket maa ansees avsluttet. Endel av fiskerne flytter til Flekke fjord-egersund for at delta i vaar;. sil dfisket der.

2 58 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 februar 1912 Vinterfetsildfisket foregaar fremdeles i Nordland paa samme steder som før. Fangsten gaar væsentlig til sildeoljefabrikkerne og noget til agn. Prisen var i Bodin fra l til 1 1 /2 kr. maalet, i Hamarøy 4 kr. Efter nytaar er ialt optat maal. B ris li ngfi sk et er, fortiden ringe. Stavanger fik i uken kun en tilførsel av 6875 skj., der betaltes med kr pr. skj. Næsten alt er optat i Stavanger amt. Under skreifisket søndenfor Stat fiskes betydelig sto l' sei. fangsten til 17 februar opgives av opsynschefen for vaarsildfisket til , hvorav falder paa søndre vaarsilddistrikt. Resten falder paa Nordre Bergenhus amt. Veiret. Meteorologiske bserva to ri um beretter: Hele kysten har i den forløpne uke hat rolig veir. Vindretningen har været varierende paa Syd- og Vestkysten, mens der i det nordenfjeldske for det meste har optraadt østlige vinde. Fredag fik man frisk sydost paa Vestkysten, og lørdag vedvarte endnu denne vindretning, men med mindre styrke. Paa Sydkysten har temperaturen holdt sig lidt under frysepunktet, hvorimot Vestkysten og en stor del av den nordenfjeldske kyst har hat varmegrader. Sidst i uken begyndte taaken at brede sig over Sydkysten, og saavel fredag som lørdag laa den over hele strækningen fra Kristianiafjorden til nordenfor Haugesund. Lofoten blæste frisk sydost mandag og søndenvind tirsdag. Senere var vinden meget omskiftelig og av ringe styrke. Finmarkskysten har derimot hovedsagelig hat vind fra nord, der især i 0stfinmarken har blæst ganske frisk. Hele uken har veiret der nordpaa været temmelig koldt, og de to sidste dage blev kulden usedvanlig streng. Skreifisket. TelegrammerG pslag 24. Aalesund 14/ 2 : Lørdag og mandag Smølen lineskøiter , snøre pr. mand. Tirsdag- landligge, Krii1ltiansund lineskøiter , garn smaat. Grip linebaater , Aarskogen lineskøiter lørdag og mandag , garn svart, Hustad liner , na smaat, Ulla tirsdag liner , Vigra dagliner mandag Giske smaat, Aalesund lørdag dampskibe liner , tirsdag smaat, URtein liner 100 va agen 100, Værøy 180 lineskøiter Stamsund -400, Herø tirsdag liner 200. Leverholdig- 200, Ure 350, Mortsund 300, Balstad, Sund, het Tranprocent For Reine 500, NUfsfjord 340, Sørvaagen 600, Nordmør og Romsdal idag landligge. Fisket linedampskibe Balstad 1000, garn Brettesnes for Søndmør idag Rmaat. psynschefen. 90, Skroven 120, Kabelvaag 70, Hopen 180, prlag 24. Aalesund 17/ : 2 Fiskepartipt Henningsvær 70, Stamsund 60, Sund 120, , rogn 1224, medicintran 521, tran 45 Reine skøiter 300. Fiskepris: usløiet 35-40, hl., hvorav henholdsvis Nordmør kiloet 10-12, lf've'pris 13-25, rognpris , Romsd al , Utvala:sformand. Søndmør Leverhol- pslag 30. Svolvær 17/ 2 : Fiskepartiet S/l dighet Fiskevegt , tran- million, hvorav 9/ 10 million hængt. Leverprocent Rundfiskpris Nordmør 30-35, partiet 149, dampmedicintran 1386, rogn Romsdal 40, Søndmør Leverpris 20 -partiet 3000 hektoiter, leverholdighet Sidste dages fangst Smølen , tranprocent 45-51, fiskevegt , Kristianssund , Aarsbogen , fiskepds 28-33, usløiet 30-40, leverpris Bj0rwmnd na meget smaat , rogn pris 11-15, baatanta13371, hv.orav Ulla Giske Aalesund 642 garnbaate)', 1688 doryer fra 92 skøiter, dampskibe , Ulstein 200, 604 motorbaater, 16 fiskedampskibe, 2613 Herø 130. Sande smaat. Alle fangster gjæl- Vestlofoten, kjøpefartøier 134, hvorav 88 Vestder moton;køiter med liner, hvor intet andet lofoten. Torsdag gjennemsnitlig linebaater, anført. Garn mf'get smaat overalt. BrettesneR, Skroven 70, Kabelvaag, Ure 50, psynschefen. Hop;:m, Henningsvær, Nufsfjord 100, Stamsund, prlag 27. Trondhjl'm 17/ : 2 Amtets fike- Sund 30, Balstad 40, Reine 90, Sørvaagen parti 3 million, dampmedicintran 191, lever 150 lint:'skøiter, Henningsvær 140, Staimmnd, 63, logn 224. Pris :6sk mløiet 35-40, lever Balsh'ld 300, Ure 420, Nusfjord 160, Sund 200, Stiftamtmanden. Reine 250, SørvaRgen 550. Linedampskibe Balstad 600. Garn Brettesnes, Skroven 80, pslag 28. Rø'vik 15/: Y,ikten:6sket l Kri belvaag, Henningsvær 85, Hopen, Stamsund, ebrnar Flskepartlet 6!) 000,.hvorav \ Balstad, Sund, Reine 100, Ure 40, Sørvaagen mtet hængt, dåmptran 50, rog'nparbet l?, 120. Fredag linebaate'r Skroven 70, Hopen :6skevegt ,. :'anprocent 5, fiseprs 1100, Henningsvær 25, Stamsund 90. Ure, tloet, le.vep , lgnpls.20, Mortsund 50,.NusfJ?rd 70, Bogen, a 250, fisket sldste dage 40,,:,20 natstaat hnebluk, Værøy 190. Lmeskølter Stamsund, Rellle 300, sørebruk Skhnnafisket 10---: Ure 320, Balstad 270, Nusfjord 230, Sund 280, Flskepar!let hængt, leve'parhet 15, Sørvaagen 400, linedampskibe BaJstad 500, r(:gnpartet 10, :6skevegt , leverhol Mortsund 450, garn Skroven, Stamsund 100, dlghet Hals. Hopen 70, Henningsvær 110, Balstad 50, pslag 28. Rørvik 19/ 2 : Viktenfisket 18/ 2 Sund 180, Reine 160, Sørvaagen 230. nsdag Fiskepartiet , hvorav intet omtrent som torsdag. Nordenvind. hængt, damptran 153, rognpartiet 320, fiske-. Utvalgsformand. vegt , tranprocent 45, fiskepris T 1''/ Att' t 14 kiloet, leverpris 20-21, rogn pris 15. ps ag - romsø' 2: m spar le Kjøpere 112, fikerbaater 720. Fisket sidste l , hv,.,orav hængt Damptran aage natstaaet linebruk, garn min- 880., leve 350, rogn 49. Torsken: 26 m?tordre, snøre 15-50, bra veil'. Sklinnafisket skøltr, 18 smaabater, 400 fiskere, 6 kjøpe- 17/ 191') F' k 't' t h h t fartøler, 12 landkjøpere. Flere motorskølter å l epa3e l' 't.vr; æng reist Lofoten. Mefjordvær: fiskevegt og tran- 't' 5gm;:n t' 93e;erE H t,.rogn procent som sidst. < Torsdag skøiter pa le ; s ev eg. -,.ranplocen -350 tal, smaabaater kg. 43, fiskeprs 12-13, kloet, leverpns 15, rogn- p.',., d k'l t 10 l,15 pris 10, torsdag garn , lineskøi- lsel. lun -, loe St'ft'. evter d ter , baater l am man en. Hals. pslag 32. Vadsø 16/ 2 : pfisket amtet i pslag 29. Bodø 17/ 2 : Yttersiden:. pfisket , herav saltet , damp saltet , hængt , resten januar maaned kg. torsk, derav for tran 1769, lever 420, rogn 1529 hl. Værøy- Røst: pfisket , herav saltet , damptran 207, lever 32, rogn 80 hl. Salten Helgeland : pfisket , hvorav saltet , damptl'an 1098, lever 128, rogn 1461 hl. Derav: Gildeskaal 98200, alt hængt, tran 66, rogn 104. Priser: :Fisk 32, lever 16, rogn 12. Leverholdighet 500. Fiskevegt, fettprocent ikke opgit. Tilstede 4,1 baater, hvorav 14 motor, 4 seilskøiter. Meløy: , saltet , tran 170, lever 25, rogn skøiter, 9 kjøpere. Myken-Valvær: , saltet 14000, tran 313, rogn 257, priser fisk 26, lever 20-22, rogn 12, leverholdighet , tranprocent 50. Træna , saltet 10000, tran 139, lever 35, rogn 100. Fiskepris usat, leverpris 16. Leverholdigh8t , fiskevegt :-330, 63 baater, 221) mand, ingen kjøpefartøier. A.asvær: 90000, saltet 2000, tran 100, laver 40, rogn 130; fiskepris m. v. ikke opgit. Herøy , saltet 14000, tran 278, rogn 350, fiskepris usløiet 30-33, lever 16-20, fiskevegt , leverholdighet t1'anprocent Vega: 58000, saltet 2000, tran 32, lever 128, rogn 60, priser usat. Amtmanden. pslag 30. Svolvær 14/ 2 : Lørdag gjennemsnitjig lineskøiter Stamsund 250, Balstad 430, Nufsfjord 500, Sund 320, mandag lineskøiter Ure 250, Balstacl 450, Nufsfjord, Sund 500, Reine 550, Sørvaagen 600, garn Sund 390, tirsdag linebaater Brettesnes, Hopen, Reine 80, Skroven, Sund 60, Henningsvær 90, Stamsund, Balstad 30, Ure 40, Nufsfjord 75, Sør- brukt, levt:'rkvantum 234 hl, dampmedieintran 769 Heri indbefattet vinterfisket for Vardø pr. 311r med kg. torsk, hvorav saltet , hængt , lever 59 hl., damptran 52, kg. llyse, hvorav hængt , iset , rusevare AndsneR , Loppen , Bergsfjord motorskøiter , Talvik ujevnt , agnmangel, Hasvik , Taborshavn, Meltefjord , skøiter Vaagan , smaabaater , Breivikfjorden , Gaashopen , Kam'havn , Vinna , Kvalsund, Ripperfjord , Honningsvaagene smaabaater og skøiter , meget stormhindring, Kistrand liner 300, garn 350, stormhinclring, Kjøllefjord motorer enkeltvis stormhindret , Dyfjord landligge, Mehavn 2 skøiter mindre haling , Gamvik fredag enkel Jinetra::kning 700, storm, Finkongkjeilen, Kvitnes storm, Berlevaag mandag 2 baater hver 1200, Nordvaranger , enkelt sk0ite 1400, Vadsø , skoite 1200, alt torsk i kg. Amtmanden. pslag 34. Tromsø 15/ 2 : Gryllefjord: Fredag, lørdag, mandag lineskøiter , tirsdag tal, kilopris rund 8 1 / pr. 100, lever 17, rogn 12. Mefjordvær: Mandag, tirsdag skøiter gjennemsnitlig 250, igaar 500 tal. Smaabaater mandag, tirsdag kg. gaar mest landligge. Holmenvær : Smaabaatfisket sid ste uke mindre, gjennemsnitlig 150 kg. Stiftamtmanden.

3 21 februar 1912 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN pslag 36. Tunstad 17/2: Øksnes: Belæg, priser, fiskevegt, tran pro cent uforandret. pfisket tal torsk, hvorav saltet, 7469 kg. kveite, kg. smaafisk, 387 hl. damptran, 151 hl. ud,llnpet lever, 363 hl. rogn. Siden 10de 6 hele sjøveirsdage. Fangster lørdag og mandag gjennemsnitlig 300, motorbaater 500, senere gjennemsnitlig dagsfangster baater 100, motorbaater 200. Lensmanden. pslag 36. Røst 17,2: Fi!!ikepartiet herav saltet 8000, dampmedicintran 186, rogn 80 hl., leverholdighet , fiskevegt , leverpris 13-14, sløiet fisk 30, belægget uforandret. 13/ 2 : Firenætters garn , tonætters liner skøiter , otringer / 2 : Paa trenætters garn , natliner skøiter , otringer psynsbetj enten. pslag 36. Dverberg 17/ 2 : Siden sidste beretning 4 hele, 2 delvise trækninger med fangst: For Andenes fl'a kilo. For Nordmjele fra kg. torsk. pfisket kvantum stk. torsk, hvorav hængt, kg. smaafisk, hvorav kg. iset, 6550 kg. kveite iset, 87 hl. lever, 221 hl. rogn, 470 hl. dampmedicintran. Belæg, prisel', fiskevegt, leverholdighet uforandret. Veiret noget ugunstig saa adskillig brukstap. A v ukekvantummet er stk. torsk og kg. smaafisk opfisket ved Andenes. Lensmanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen 17/ 2 : Denne uke: Hovden garn , liner Nykvaagen garn , liner Aasanfjorden garn , Strømsjøen garn Gimstadsjø-Svinøy garn Skagen liner , opfisket parti , derav saltet Damptran 670 hl., rogn 550 hl. Fiskepris uforandret, leverpl'is Belæg: 45 kuttere, 52 baater, 605 mand. Lensmanden. pslag 36 Gimsøysand 17/ 2 : Gimsøy: Sidste uke 3 hele 1 delvis trækning, lineskøiter , garn baater Samlet opfisket kvantum , derav hængt, resten saltet, solgt 150 lever, derav 68 dampet, 17 tønder medicintran, 60 rogn, priser belæg uforandret. Lensmanden. pslag 36. Bøstad 17/ 2 : Borge: Mandag Eggum , Borgevær , Høines , Kvamnes , senere dage hel og delvis trækning hver dag, men liten fangst paa samtlige vær, kun optil J 00 fisk pr. trækning, opfisket omtrent torsk, alt hængt, 125 hektoliter damptran, 115 hektoliter rogn, belæg uforandret. Lensmand en. tranprocent 40 og rognholdighet , fiskevegt 340. Tilstede: søndre distrikt 450 not- og 650 andre fiskelag ; nordre distrikt 20 og 550. psynschefen. pslag' 19. Haugesund 16/ 2 : Vaarsildfisket nat en drivgarn skutter 60 maal vestenom Egerøen; likeledes 36 farkoster /2 maal, mestendels nordenfor Utsire, mennoget ogsaa utenom Kvitingsøerne, størrelse , pris optil N atsætfangst idag: Utenfor Flekkefjord endel baater optil 15, pris 9. lutsire 25 baater , Ferkingstadøerne nogen baater omkring 9 maal hver og under Karmøens sydvestpynt 200 baater maal; størrelse omkring 650, middelpris 8,50. psynschefen. pslag 19. psynets feltstation 17/ 2 : Vaarsildfisket : Nogen drivgarn fiskere 20-47, maal fra strøket utenom Egerøen og Sirafjorden, ellers smaat idag. Totalfangst iaar: søndre distrikt maal garn- og maal notsild, mestendels iset; ifj or henholds, vis og nordre distrikt saagodtsom intet. Endnu iaar. Torskefisket: God fornemmelse overalt. Totalfangst: søndre vaarsilddistrlkt bg Nordre Bergen hus torsk (mestendels saltet), hvorav d ampmedicintran 65, opsat lever 75 og rogn 200 hektoliter. Derhos og sei. p.synschefen. pslag 19. psynets feltstation 19/ 2 : Vaarsildfisket. idag: Utenfor Flekkefjord ubetydelig. Under Karmøens sydside 50 garnbaater tilsammen 750 maal natsæt- og endel dagsætsild, størrelse 660, middelpris 101/ 2, sammesteds god posenotfangst ieftermiddag. Ved Ferkingiltadøerne 20 baater maal natsætsild. Paa Bremangerhavet, hvor gode utsigter, nogen baater litt aatesid. psynschefen. pslag 21. psynets feltstation 13/ 2 : A v de 50 posenotbaater, som idag- ligger 1 mil søndenom Ferkingstadøerne, hadde 5 tilsammen 1600 maal imiddags. Enkelte garnbaater ogsaa endel. pslag 21. psynets feltstation 14/ 2 : Fiskeflaaten speider omkring Ferkingstadøerne, kun nogen faa posenotbaater, av enkelte drivgarnsfiskere litt iformiddag. pslag 21. Skutenes 14/ 2 : Paa natsæt ved Haaskjærene bra fangst, ved Sveljeskjær optil 10 maal. Andre steder mestendels sorte garn. pslag 21. Skutenes 15/ 2 : Saaatsi sorte garn heromkring idag.. pslag 21. Utsire 15/ 2 : Et større stæng Skjeviken inat. pslag 21. psynets feltstation 15/ 2 : Posenot.baatene ligger omkring Ferkingstadøerne, ps1ag 8. 19/ 2 : Landet skreifiske til 17 febr. hvor 4 av dem iformiddag tilsammen mill. stk., hvorav 4.4 hængt, 7.8 saltet, hl. dampmedicintran, 2756 hl. lever til anden tran, 7887 hl. rogn mot: maal. pslag 21. Haugesund 15/ 2 : holmen, Røvær, iaften. Bomkast Nip- i pslag 21. psynets feltstation 15/ 2 : Utenfor Flekkefjord-Egersund god fornemmelse i i drivgarn; hval og fugl for Mong. Finmarkens vinterfiske beregnet til 31 januar. pslag 21. psynets feltstation 15/ 2 : Drivgarnsbaatene maal utenfor Solsvik-Fedje inat; hval for Fedje. Endel garn Vaarsildfisket. baater optil 30 maal under Karmøens sydvestpynt pslag 19. psynets feltstation 14/ 2 : Vaarsildfisket ieftermiddag.. : Siden isøndags optat med drivgarn pslag 21. Fæø 16/ utenfor Kvitingsøerne-Urter tilsammen 3000, 2 : Et mindre stæng ved Nipholmen, Røvær igaaraftes. med posenøter søndenom Ferkingstadøerne og med sættegarn omkring Karmøens sydvestpynt, hvor iaften meget fugl, 2500 pslag 21. Aakrehavn 16/ 2 : 10 garnbaater maal, garnsildens størrelse , middelpris 8, notsildens henholdsvis og 11. indbragt idag fra Ferkingstadøerne ialt 300 maa1, pris 7-9. nat nogen drivgarnfiskere utenfor Kraakenes pslag 21. Aakrehavn 16/ 2 : dag god natsætfangst ved Ferkingstadøerne. Faa baater (Vaagsøen) 3-6 maa. For Bremanger gode utsigter. Torskefisket utenfor Egersund 100- sat. Pris 7 maalet. En snurpenotdall1per 650, Karmøen-Utsire , Bremangerhavet og for Vaagsvaag kasser inat nordenfor Ryvingen. (dampbaater optil 3000) fisk, mest sei, de pslag 21. Utsire 16/ 2 : Sydsiden kun svak sidste dage; torskens leverholdighet , fornemmelse paa natsæt, Nordvikvaagen et par baater bra natsætfangst idag, et større stæng Nordvikvaagen inat. pslag 21. Slmtenes 16/ 2 : Paa natsæt ved Sveljeskjær god fangst for hittil indkomne baater.. pslag 21..Aakrehavn 17/ 2 : dag paa natsæt veo Ferkingstadøerne 15 baater maa. Pris pr. maal, størrelse 640, utenfor Ferkingstad kun fornemmelse. pslag 21. Utsire 17/ 2 : Et større stæng Beiningsundet inat.. Nordvikvaagen 2 garnbaater god natsætfangst.. pslag' 21. Skutenes 17/ 2 : ndkomne baater fra Sveljeskjær ubetydelig fangst paa natsæt idag. Gode utsigter. pslag 21. Røvær 17/ 2 : Smaat med silileutsigterne for Fæø og Røvær idag da veiret disig, paa natsæt kun fornemmelse optil 1 maal: pslag 21. Skutenes 19/ 2 : Ujevn, tildels bra natsætfangst østom Jeitungerne - vestsiden sorte garn. pslag 21. Fæø 19/ 2 : Røvær og Fæø intet sildenyt. Paa natsæt ved Røværs syd- og vestside kun svak fornemmelse.. pslag 21. Utsire 19/ 2 : Et mindre stæng Skarvenesvaagen idag. pslag 21. Aakrehavn 19/ 2 : 20 baater paa natsæt dag ved Ferkingstadøerne maal. pslag 21. Skutenes 2 /2: Ved Boerne bra natsætfangst, ved :Jeitungen og Vigevaagen størstedelen sorte garn idag. pslag 21. Utsire 2 /2 : Et par baater bra natsætfangst Nordvikvaagen idag. pslag 22. psynets feltstation 15/ 2 : Nogen drivgarnsbaater 2-7 maal utenfor Bulandet, hvor derhos fisk, sei og torsk. pslag 22. Kalvaag 19/ 2 : 4 baater 2-8 maal sild i aate vest Frøiskjærene idag. Storsildfisket. pslag 15. psynets feltstation 14/ 2 : Drivgarnfisket nordenfor Stat: Siden isøndags fra Griphavet 6 slumper - tilsammen 200 maal, nahavet 7-50 og Rundøhavet , pris 18-9, alt t.il agn. Vaarsildopsynet. pslag 15. psynets fetstation 17/ 2 : Drivgarnfisket nordenfor Stat: Fra nahavet idag 7 og fra Rundøhavet 15 farkoster, henholdsvis 4-42 og maal, pris Ukekvantum 2500 maal. Totalfangst maal, hvorav iset og saltet ; samtidig ijor henholdsvis , og Vaarsildopsynet. Fetsildfisket. pslag 48. Bodø 17/ 2 : Bodin: Sidste uke opt-at 4000 maal fabrikvare, pris 1.00-l.Go. Tilstede 11 notbruk. Hamarøy: Sagfjorden 4 større stæng og 1 større stæng Røsnes, pris 4. Tilstede 10 notbruk, gode utsig ter Røsnes og Brændvik. alt inden amtet siden nytaar (135000) optat maal, derav iset 6400 maal, solgt sildoljefabrikker maal, saltet til handelsvare 4190 tønder, til skjæresild tønder. Arntmanden.

4 60 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFTFRA.FSKERDREKT0REN. 21 februar 1912 Utenlandske fiskerier $ Uken februar. S i de fis k e t i B o h li sle n har i sidste uke kun git en ubetydelig fangst, idet silden har staaet saa dypt, at kun trawlerne har faat noget av dem. Veiret var først i uken ogsaa for stormende, sid ste mandag hindret taaken utreisen. Mange tror at fisket omtrent kan regnes for sluttet. Telegra:nlmer. mouth fnlls 32, matflllls 33, matties : skotsk uforandret, hollandsk prima 31-32, kleine 29 1 / Hamburg 1369 norsk, markedet flaut, priserne uforandret, flere ukontraktmæssige refuserte partier, rikelige konsignationer trykker prisel'ne. Fersksildmarkedet. pslag 2. 13/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Kong Harald 197 kasser storsild 10-13, 314 vaarsild J. kassen. pslag 2. 13/ 2 : Fiskedagent Johnsen telegraferer: Hun: 5000 kasser vaarsild 15-17, Aalesunds sh: kassen. pslag 2. 14/ 2 : Fiskeriagenterne telegraferer: Hull: 2700 kasser garnsild 16 3 / 4-19 sh. kassen. Hamburg-Altona: Kong Helge 709 kasser vaal'sild , Hercules 462 storsild 10-12, 370 vaarsild 14-16, 128 smaasild / 2 JffD. kassen. Sildefisket ved Bohuslen. pslag 2. 15/ pslag4. H/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar 2 : Fiskeriagent Weste'gaard telegraferer: Hamburg-Altona: Suldal 31, intet, for sterk vind. direkte baat 4180 kasser vaarsild JffD. pslag 4. 15/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar kassen. litt, silden staar fremdeles for dypt. pslag 2. 16/ 2 : Fiskeriagenterne telegra- pslag 4. 16/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar ferer : Ham burg-altona : Direkte 3300, intet, silden staar for dypt. pslag 4. 17/ 2 : Sildefisket Bohuslen: gaar intet, fisket synes nær slutningen, kun traw- 1e1'ne naar i silden. pslag 4. 2 /2: Sildefisket Bohuslen: gaar intet, taake hindret notlagenes utreise. Sardinfisket. 'fil Bergens børs telegraferes: Bilbao 19/ 2 : Sardinfisket Gjjon temmelig godt. Santander, Vigo godt. llhlrkedsberetninger mg Uken februar. VG Priserne paa den i is eksporterte va ar s i l d er gaaet noget ned baac1e i Hull og Hamburg-Altona i ukens løp, men er dog endnu nogenlunde gode. Paa saltsildmarkederne i Tyskland kan man notere en stigende tendens flere steder, særlig i Stettin, mens forholdene i Hamburg synes flauere. Se herom opslag 1 av 19 februar fra fiskeriagent Westergaard. Telegrammer Saltsildmarkedet. pslag 1. 19/ 2 : Fiskeriagent W etergaard telegraferer. fra Hamburg: Kønigsberg 2000 svensk sild, 751 norsk, 142 skotsk, markedet fastere, priserne uforandret. Stettin 4094 norsk, 216 skotsk, T.arkedet fast, god omsætning, priserne stigende tendens. KKK, KK 32-33, K 30 efterspurt, MK, M fremdeles forsømt, slosild , , , ganet , , , god omsætning, stor skjæresild mangler, efterspurt, noteringerne uforandret. ngen avslutning ny vaarsilc1 bekjendt, svensk fulls 25-26, medium 23-24, largespents , Yar- Tore Jarl kasser vaarsild 14-15, 242 smaasild / 2 JlfD. kassen. Hull: 3400 kasser vaarsild, notsild 16 1 / / 2, garnsild 14 1 / 2 sh. kassen. pslag 2. 19/ 2 : Fiskeriagenterne telegraferer: Hamburg-Altona: Uketilførse kasser sild, derav 679 storsild 10-13, vaarsild 13-17, 370 smaasild / 2, 1059 skotsk sild 20-25,130 svensk sild J(;. kassen. Hull: 4000 kasser vaarnotsild 13, garnsild sh. kassen. pslag 2. 19/ 2 : Fiskeriagenterne telegraferer: Hull: 7500 kasser vaarsild, garnsild 9 1 / 2-11, notsild sh. kassen. Hamburg-Altona: Direkte kasser vaarsild J. kassen. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 13/ 2 :. Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Ham bnrg-altona : Harald 125 kasser fisk, hyse 25-32, sekllnda 10-15, kveite 45-76, flyndre 22-30, sei 8 3 / 4 --J, torsk 7 3 / pslag 3. 14/ 2 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Hercules 190 kasser fisk, hyse 25-34, sekunda 6 3 / 4-11, kveite 50-81, sei 9 1 / / 4, aal 58. pslag 3. 19/ 2 : Fiskeriagent vvestergaard telegraferer: Ham burg-al tona: Tore tt ar l 185 kasser fisk, hyse 25-29, sekunda 14-22, kveite 50-87, flyndre 20-40, sei 8-9. Bilbao. mport pr. dampsk. Santjago 3690 norsk og pr. dampsk. Ripa 4960 færøisk. Salg 1290 norsk, 300 islandsk og 2010 færøisk. Beholdning pr. 10/ norsk, 600 islandsk og 2950 færøisk. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 59 for norsk og 57 for islandsk og 59 a 65 for færøisk. Santander. Salg 500 norsk, 200 islandsk. Beholdning pr. 1 / norsk, 500 islandsk. Prisen for lste sort opgaves notert til pesetas 58 a 59 for norsk og 55 a 57 for islandsk. Paa Madrids børs notertes idag: Pesetas pr. 100 fre. a/v ljparis a/v l/lond. Vigo og Santander har der i forløpne uke ikke fundet sted noget sardinfiske ifølge vicekonsulernes,indberetninger. Vicekonsulatet i Gijon meddeler, at sardinfisket der i samme tidsrum har været meget daarlig. Rognmarkedet er som følge herav uten omsætning. Fra generalkonsulen i GemJa, dat. 10 februar: Siden min sidste indberetning av 4 januar er her til Genua indført fra Norge: :Med tto Thoresens linje3 772 baller = kg. stokfisk og 3100 kg. klipfisk. Priser og efterspørsel stiller sig nu saaledes: Markedets tendens Stokfisk: Bergen: l ma tynd vestre... rolig do. fyldig do. do. 8maa do. Finmarken: Klipfiskmarkedet. lma 2/400 gr.... do. 4/700 pslag 5. 20/2: Konsulen Bilbao telegra-. fel'er: Bilbao: Salg 2250 kvintal norsk, 200 Khpfisk: islandsk, 1350 færøisk, beholdning 1750, 400, Labrador 1 ma , priser: 5800 norsk, 5700 islandsk, færøisk. Santander : mport 1091 do. st yle.... Pris pr. 100 kg. ufortoldet. Lire do. 78 do. 83 aktiv 68 do. 65 norsk, 1600 islandsk, salg , behold- slandsk.... do. 84 ning 1340, 1750, priser uforandrede. A vista kurser: London 27.22, Paris uten notering. Konsulatberetninger. Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. 14/2: mport og omsætning av klipfisk fra 4/2_10/2 1912, alt pr. kvintal a 50 kg., androg til: do. hyse do. 67 Alt % pr. kontant. Temmelig store beholdninger av aue sorter stokfisk, men smaa beholdninger av klipfisk. Fra konsulen i Neapel, 8 februar: Fiskemarkedet i Neapel i januar maaned. Tilførslerne til herværende marked beløp sig i januar maaned til:

5 21 februar 1912 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 61 Fra Nl;ge direkte kg. stokfisle Kllsumen har vedvarende været meget liten, hvorfor store lagere har hopet sig op her, og priserne har som f)lge herav gaat videre ned. Grunden hertil turde vel hovedsagelig være at søke i de sterkt stigende vinpriser, saavelsom de ved varende høie olj e priser. Under disse omstændigheter turete der neppe bli spørsmaal om en bedring i forretningen { den nærmeste fremtid. Fra legationen Havana, dat. 29/L : [fl o...,... >-+;, t:j :::: t:j C/1:l N CP 2 o C/1:l rjj o p... rjj rjj CP S -. S o CP t f-' C:l C:l W f-' J l. f-' Z o W W t-:: W f-' ;:l C:l fo!:... J...;J Cf) f-'f-' ES Cf) C:l o fo!:... o ::s fo!:... fo!:... f-' o p... :1 H ES >-o o >-: et- <i P re' rjj <1 CP ('fro (q? c+- -' o p:r rr,q.,... P.. ' o rj:::.. c., <i W C:l ::s C:l o CP <1 t-:: ' 00 i-j::.. -l 00 ::l C/1:l f-' f-' ':> f-' fo!:... ::l W ':> o J ;:::l.. Cf) l. W o Cf) C:l Cf)...;J l l C:l o l,... fo!:... :1 r w 1 rn 2 J C:l...;J -l 00 rjj C:l o fo!:... l. fo!:... Cf) fo!:... S o o,... f-'...;j S fo!:... o o l. CD C:l W W l;:l ::s o w Cf) Cf) æ..., >-o 8: p o-' p., s. (p p... CP rjj CP ES o-' CD t-:: f-' f-' Fra )egationen i Havana, dat. 1/2: Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrumrnet 18/1-28/1 meddeles følgende: ndførselen androg til 1561 kasser og 60 tabaler. Priserne var ifølge Revista ficial for norsk fisk $ og for skotsk $ ; der noteres for den norske vare $ og for den skotske $ Kurser: London 60 d/v / / 8 % P. Paris 3 d/v.... Hamburg 3 d/v... ndberetning fra den norske legation idet de dækket efterspørselen, til den i Rio de Janeiro til Utenriksdeparte- nye vare kom paa markedet. mentet, dat. 19 januar: Den første nye klipfisk i 1911 kom tidsrummet 1-15 januar indførtes hertil medio mai og gik videre til de følgende partier klipfisk til Rio de oversjøiske marleder. Prisen var Janeiro : Jlf;. 40 pr. kasse a 58 kilo netto og Via Hamburg kasser Jfg. 33 for 45 kilo netto. Fisket i 11 Liverpool )l Norge var meget godt, mens efter Gøteborg spørselen oversjøisk for ldipfisk ikke )l New York /1 fater var meget tilfredsstillende. Resultatet /2 var at prisen litt efter litt gik nedover msætningen var betydelig. Behold- og naadde i juli og august Jfg ningen pr. 15 januar anslaaes til og Jfg for ovennævnte pakning. kolli (kasser og fater). Først da denne lave pris var naaet, Detailpriserne notertes med: følte de oversjøiske kjøpere sig for milreis pr. fat for fisk fra Gaspe anlediget til at gi større ordres Peixling. Flere større norske eksportører av '1 kasse norsk fisk. sluttet ogsaa større forretning for leve skotsk fisk. ring indtil utgangen av Det Jeg henleder opmerksomheten paa, var vist ogsaa i Norge den almindeat den skotske fisk i den sid ste maa- lige mening, at der var liten utsigt til ned har opnaadd likesaa høie priser i løpet av sæsonen at opnaa nogen her som den norske fisk og vel saa det.. nævneværc1ig høie1'e pris. september steg prisen litt; men før stigningen ndberetning fra konsulatet i Bordeaux fandt sted, hadde flere norske firmaer, til Utenriksdepartementet, dat. som paa grund av det gode fiske ikke 9 febru.ar: hadde gjort regning paa stigning, avsluttet ganske betydelige salg uten at følge toldkammerets opgave utførtes der av ldipfisk i januar maaned herfra ha,1ækket sig i tide. Man hadde antagelig følgende kvanta: talien..., regn.et paa en nedgang i-prisen kg. i løpet av høsten, men da denne ikke Spanien indtraadte, og efterspørselen efter klipfisk Martinique &Guadeloupe pludselig steg, maatteflere av Andre land, eksportfirmaerne beslutte sig til at '-'--. alt l kg. dække med hvad der til høie1'e priser Der ankom i samme maanec1 - for bøcles dem fra første haand. Da der mentlig fra andre franske havner av Nyfundlandsfisk kg. m markedet er for øieblikket ikke meget at berette, da som vanlig paa denne tid forretningerne er stille i klipfisk. Med de for den anstundende faste større behov anser man det ikke usandsynlig, at priserne vil stige endnu høiere. For nærværende kan priserne opgives som i konsulatets tidligere rapporter, nemlig fres. 39 a 41 pr. 55 kg. for raavare og fres. 44 a 47 pr. 50 kg. for den tørrede vare, franco quai Bordeaux. - Prisen for raa vare kan nu selvfølgelig kun opgives rentnominelt. Klipfiskhandelen i Tyskland (ndberetning fra fiskeriagent Westergaard). 5 5 / / 4 % P. Lagerne fra 1910 rømmedes litt efter- 4 1 / / 4 % P. hvert og viste sig helt tilstrækkelige, saa ogsaa i andre klipfiskproduserende lande blev god efterspørsel, og lagerne der mot slutningen av aaret var smaa, gik priserne i Norge stadig høiere. De steg saaledes til Jf;0. 48 og J!&. 39 for foran nævnte pakning, og disse priser har nu holdt sig i flere uker. Der var ingen som paa forhaand kunde ane dette. Denne uforutseede stigning har antagelig bragt enkelte Borske eksportører betydelige t8 p. N ogen egentlig fordel av denne stigning hadde neppe Togen anden end første haand, der hadde holdt paa sin ldipfisk. De oversjøiske markeder tok kun meget begrænset av enne dyre vare, de dækket kun det nødvendigste til dagens behov. Derimot har de europæiske markeder indvilget disse meget høie priser, Spanien og særlig Portugal. Hvordan forholdet vil utvikle sig, er umulig at si paa forhaand. Mange frygter, at disse høie priser, som endnu holder sig nu i slutningen av januar

6 62 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT l!'ra FSKERDREKTØREN 21 februar , kan gaa betydelig ned, dersom paa Lofotvare steg ganske betydelig, beretningerne om stort fiske indtræffer, mens Finmarksvare var forsømt, og hvilket jo ogsaa er avhængig av veir- har neppe bragt sælgerne nogen stor forholdene etc. De oversjøiske markeder fortjeneste, da der betaltes meget høie er imidlertid meget tilbakeholdende, priser for den ferske fisk, som saa og enkelte av disse firmaer, der hadde ofte i Norge. Begyndelsespriserne lor dækket sig.til den billige pris, for- den nye vare var ogsaa temmelig høie, søkte at sælge tilbke endel av den det viste sig ogsaa at det var umulig kjøpte fisk, selvfølgelig mot en god at opnaa disse, sælgerne maatte redufortjeneste. enkelte tilfælder kom sere sine fordringer ganske betydelig det ogsa til forretning. Dette ansees før forretninger kunde avsluttes, nemsom et bevis for at de oversjøiske Hg til kr fob Finmarken. For markeder ikke kunde. følge den norske fisk under 200 gram betaltes kr. 3-4 prisstigning, da hovedgrunden til denne mindre, log for rigtig stor fisk over skyldes spekulation. 700 gr. ildels noget mere. Vil nogen forcere salget, er det let at sin almindelighet kan man uttale septmber blev markedet i Norge faa priserne nedover. At forcere sal':'. om klipfiskforretningen, at den i 1911 fastere, saa endel sælgere opnaadde get maa fraraades, seiefterspørselen er og 1912 har steget ganske betydelig, kr. 50. mvendt har andre solgt til periodisk i aarets løp, og der har forekommet gjentagende ganger en pris og man tror ogsaa det oversjøisk vil!talien til meget billige priser. Der var bli et rekord aar. gsaa andre lande logsaa stadig billige offerter paa de forandring paa optil Jf(,;. 10 i løpet av har hat en stor andel i denne for- italienske markeder; dette hadde tilretning, ganske kort tid. særlig Skotland har tat mangen følge at priserne hadde en vikende Tysklands import og eksport av en forretning i sommeren og høstens tendens og kan neppe ha bragt avlaløp stokfisk og klipfisk 1911: fra Norge paa grund av at de derne fortjeneste. Dette er menin mport Eksport skotske priser var betydelig lavere. gen her. kilo kilo Man haaber her, at naar priserne i Konsumen paa flere steder i!talien alt l N orge atter blir normale, de da ogsaa er gaat ganske betydelig tilbake, uten vil bli av mindre springende karakter. at man dog kan paapeke Jlogen bel min beretning ifjor omtalte jeg, stemt grund herfor. Den italienskeat enkelte norske firmaer begynclte at tyrkiske krig har ikke paa konsum en arbeide direkte med oversjøiske for- og prisen havt nogensomhelst gunstig bindeiser. Hvordan dette er faldt ut. indflydelse, hvad man her og antagelig og hvad det kan utvikle sig til, kjender ogsaa i Norge hadde yentet. Tropjeg ikke til og kan ikke uttale mig perne ernæres med kjød og mel, de om. Saa længe som forholdene paa faar desværre ikke stokfisk. de oversjøiske markeder er gode og Den forestaaende faste vil antagelig de andre forhold i landene er tilfreds- redusere lagerne betydelig, men man stillende, skulde der jo ikke kunne tror ikke her, at det vil forbedre priopstaa nogen vanskeligheter. Skulde der serne. Kvaliteten paa enkelte partier derimot indtræffe særlige vanskeligheter, var ikke saa god som ønskelig kunde som i Sydamerika pludselig kan opstaa, være, derved opstod endel klager i da kan det bli ubehageligere. Man!talien. Det var over varer, der kom mener her, at der i Norge endnu er fra enkelte steder i Finmarken, hvor faa, der har fulgt eksemplet og gaar fisken blev liggende flere dage før den direkte, det er gjennem Hamburger- blev hængt. Saadanne tilfælder skader firmaer at forretningen er blit stor og Finmarksfiskens gode navn, men forhar kunnet utvide sin eksport; det er holdene var vel saadan, at de selv paa disse markeder der nu konkurreres. med den bedste vilje var umulig at Tiden vil vise, hvad der er fordel ag- arbeide under. De italienske sælgere, tigst. Det ansees som en selvfølge, at som hadde solgt prima vare, maatte saavel her som paa andre europæiske finde sig i at gjøre et avslag, som de steder gir de norske firmaer, der er samtidig trak av paa prisen herfra. dem tro, sine ordre. Seihandelen Stokfiskhandelen sæsonens løp var der stc.r efterspørsel efter sei, og der blev tildels i Kvaliteten saavel fra Lofoten som Finmarken var meget tilfredsstillende. N orge betalt meget høie priser for den. Trods den store produktion i 1911 Prisen for emt. steg like til mot forutgaaende aar, var ikke lagerne Jf(,;. 80 og for emt. til Jf(,;. 75 i Norge uforholdimæssig store. Priserne eif Hamburg, de andre størrelser var mer forsømt. Der var en betydelig oversjøisk eksport av sei fra Hamburg, SLl) ubetinget i de sidste par maaneder har overfyldt markederne for en tid. Dette l1ar ogsaa hat sin indflydese paa priserne, saa der fra Norge har foreligget billige offerter Jf(,; og Jf(,; ; der er endog nævnt Jf(,;. 65 og Jf(,;. 54 uten at det har bragt nogen kjøpelyst. m priserne skal gaa lavere eller stige, er det ikke godt at ha nogen mening om, det avhænger av lagernes størrelse i Norge og offerterne derfra. Derav fra Norge Nederlandene Til PortugaL Spanien Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). Hamburg, 16 februar Markedet uforandret rolig. Jeg noterer: Bruttosalgspriser. Damptran, koldkl. Raamedicintran Blank torsketran Brunblank do. Lofots Jf(,;. 92/93 75/80 70/75 55/60 Blank inclustriel /43 Brunblank do /39 Brun levertran /39 Sæltran, lys /42 Do. brunblank /39 Do. brun /36 Sildetran, lys /36 Do., brunblank /33 Do., brun /32 Hvaltran, uraffinert nr. 40 Do., 1 39 Do., 2 37 Do., 3 35 Do., 4 34

7 21 februar 1912 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA. FSKERDREKTØREN 63 Tilførslen av iset sild til Hull i uken endt 15 februar Meddelelse fra fiskel'iagen1 en i Hull, 8 februar Lørdag 10 februar 1370ks. garn sild via Newcastle.. 17/6 pr. ks. Mandag notsild... 19/6-22/ Tirsdag nsdag Fredag garnsild.,... 18/6-19/ svensksild... 12/6-17/ garnsild og snurpenotsild 15/16/6-17/3 snurpenotsild /3-17/6 do. og garnsild. 16/9-19/ garnsild /-17/3 vaarsild notsild... 17/6 snurpenotsild /3-16/6 garnsild / alt kasser, hvorav 13 6'31 kasser norsk sild og 1233 kasser svensk sild. Et bra sildefiske foregik i Skotland i denne uke. De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Cwts. Januar 1912 Januar 1911.Q Cwts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling Makre Torsk Lange... l Hyse o 2670 l Flyndre De engelske og walesske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Januar 1912 Januar 1911 For alle sorter tils g60 Cwts..Q Cwts. Specifisertfor følgende sorter: Sild Brisling / Makrei Torsk Lange Sei l Hyse Flyndre Kveite pgave over fersk sild avsendt fra Trondhjem station i tiden 1/2 til 8h. Bergens markedspriser for fiskevarer. Til norske stationer kg. brt Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekretær). uten l an d s k e d o Bergen, 17 februar Tils kg. bl'. Tranmarkedet er yderst flaut. tiden 8h 1911 til 15/ Koldklaret damptran er senest avgit Til norske stationer kg. bro til kr. 80 og uklaret til 67-68, bruntran til kr. 34. utenlandske do. g Ru nd fi sk saagodtsom uten handel. Tils kg. bro Rogn og klipfisk uten forretning..q.q Paa sildemarkedet staar storsild i omkring kr Et parti tidligfanget fetsild omsattes til kr for resp. l - - V og V streks vare. Altona,fiskemarked. H. Koser. (Meddelt av fiskeriagent Westergaard). msætningen i januar maaned 1912: Pd. J(;. Damptrawlere Seiltrawlere.. Elbfiskere ndsendt tysk utenl handl : Desuten 2 stør, makre, 1000 østers; 2599 kasser sild, 24 faer sildolje, hvis værdi el' med tat l ovenstaaende. Desuten solgte ved bryggen 41 flodevers og 46 joller sin fangst. Den utenlandske fisk var fra: Norge: Jb. Fisk pd Sild... l 022 ks Sildolje fat l England: Fisk pd Makre stk Sild ks Holland: Fisk pd Sverige: Fisk.... Sild.... Danmark: 2890 pd., 282 ks Fisk pd Stør Sild ks. 14l3.60 Jb De skotske fiskerier. (Ve d Norges fiskeri agent i Storbritannien og rland). Januar 1912 Cwts..Q For alle sorter tils. 1_28_5_7_18_1_1_4_2_5_1_0 Specificert for føl gende sorter: Sild.... Brisling.... Makre.... Torsk.... Lange.... Sei.... Hyse.... Flyndre.... Kveite Resume av fisket fra Aberdeen i januar maaned: Der blev ilandbragt av tyske og

8 64 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERTBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 februar 19]2 danske trawlere Qwts.. tor,sk, ligvis en daarlig maaned grundet veir cwts. hyse og av andre sorter 4384 cwts.. Tyskerne hadde usedvanlig qet smaat om agn. godt fangst, særlig av to}:'sk, som der var stor rift 0(ter blandt salterne og klipfisktørkerne. Fra Færøfeltet var i Aberdeen, Hull, Grimsby og Fleetder ikke mange ankomster. Fisket,yood utfoldes stor aktivitet paa denne for ukentlige trawlere var vanskelig- aarstidav folk heskjæftiget i klip:6.skgjort av stormende veil'; men' de høie tlvirkningen, saavel for det hjemlige priser paa fiskenbøtetpaa den mindre Qebov som til eksport. Den mindre fangst, saa det gikgodt allikevel. Torsk orsk sælges bedst inden landet. Man tl;vførtesistoremængder ogsblgtes tapler ikke længersaltfiskeu op i billig - hvad 111an fqrstaar med pillig rhaanedsvis som før, men tørker den hm'tillands paa dmme aarstid,.m_ensl snarest mulig for at faa den ut paa der av stor hyse paa lang't nær: var rrarkedet.... dækning til det daglige hehov:. Flat- Et lignende system vil jeg anbefale Det er ikke tidsmæssig længere at forholdene, og av samme grund var staple op fisk i maanedsvis. Den kunstige tørring kan praktiseres j baade billig og effektivt, ialfald like saa billig i Norge som hertillands, og for den saks skyld kan nordmanden bringe klipfisken paa markederne tidligere end skottere og englændere, som gjør gode forretninger hele vinteren igjennem. En anden sak, hvorpaa opmerksomheten henledes, er at prekevere efter Labradormetoden. 'Prøver av slik behandlet fisk kan faaes ved henvendelse fisk. var der ogsaa.kpaptoril, og:clyr (Jern som fisker i de llordligeamter var den. Linefislerne hadde':,alminde- 4øst og' vinter. '-.!;. til mig. Jeg anbefaler, at man anvender engelsk salt. t RaiPort nf. 4 om skreifisket 1912.,. i Finmarkens Vinterfiske.tll 31/ ).,., Tromsø amt,... ;', , 6f7 l øre pl'. kg?) 15 7 ) - - Lofotens opsynsdistdkt. 180b l : l ) ) Yttersden l 756'1' ) ) ) l' t.'. l : ), 220-3,005}. Røst & Værøy:.' ':;..., i73 - 'S ) ) :d ) ) Helgeland Salten.,.. ; '.: 1 322' l N.Trhj. amtyikten...? øre ) , pr. kg S.Trop.44J. mt:=fosen us. - - Nordmør fogderi, S Romsdals } 30- fogclri...,. 5, t ] Søndmør fogderi.,.., f Søndenfor Stat.. :..,. 125' l --.,Tils UlllUlJlll 12.R2.9 '_1_ Mot i 1911 til 18/2.;., l 034 l l i /2' S i fJh:';-; -,. '--4150' i / stk. Derav Priser for Tilstede o:., sløiet torsk Lever,.. Dampvegt i 1912 tilovers Torsk j mediein- Rogn til andre. lever til 17 februar stk. leverholdig- tran i hl 100 stk. kjøpe- baater hæng saltet transorter pr. hl. het stk. i hl. sløiet far- -- l 000 sk stk. leveri 1 hl. 3 i hl. rogn ) torsk tøier fikere.- pr. hl., Lofoten i / ' ': , ] i 19, ' ' :' ,, i ol'i lo ' llii /2 9-0'0 613, 337 l '. '..., , '. Tællingen l regelen optaffredag aften, for enkelte distrikter torsdag elle.r.onsdag., '. '., :..,,'., ) kg.fisk()mgjbhti{stk. efte-r 270 kg. = 100 stk. - 2) Herav Vikteri 65000, Sklinna Ukekvantum mangler. -' 3) JhLlever gav i Lofoten 41)-:-51 J.damptran, i Øksnes 45-50i Myken-Valvær 50, i Herøy 33-45, i Vikten 45, i Ronsdals amt ) Øksnes. _5) TRøst.. 6) Træna og Herøy. - 7) Mefjord, rund ) Bø, usløiet 27-29, Gimsøy og Øksnes øre pr. kg. - 9) Bø. - 10) Røst. - 11) Derav 88 i Vestlofoten. - 12) Derav 642 garnbaater, 1688 doryer fra 92 skøiter, 604 mototbaatel',. 16.fiskedampskibe i Yestlofoten. --

9 Norges utførsel av fiskeproduktea' fra 1/1 til 10/ og uken, som endte 10/ 20 W -' Fetsild Nordsjø- lslands Klipfisk, Vaarsild l<lipf., isog skaa- Storsild Brisling Rundfisk Rot Sei Toldsteder sild sild norsk landsk etc. 'skjær ret sild kg. kg. kg. kg., kg. Kristiania Sandetjord Kristiansand ' Flekkefj oret Stavanger Kopervik., Haugesund ' Bergen Florø Aalesund , Kristiansund Trondhjem , Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre, alt uken 263, 3028, 6325, , 90462, , Hval- Sæl- Bottle- Sildetran Sild, fersk Sild, -røkt Makrei, Makrei, laks, Levende Anden Toldsteder tran tran nosetran saltet fersk fersk aal fersk fisk ks. kg. kg. kg. kg. kg. Kristiania Sandefjord Kris1iansand Flekkefjord / Stavanger Kopervk... ' Ha:ugeund.:.. - -', ' Bergen;...' , Florø.; Aalesund i59: Ki'istiansund,! -, - -, 129! , -,-, Trondhjem.., ' _ Bodø.';... ' , SV'o]væl.'.. ' Narvik.. ;.. ; Tromsø,..'.. ',' Hammerfest , 100 Vardø.. : ' , Vadsø..., Andre... : ,---- alt uken Hyse, Anden D.m. R,m. Brun Haa- Rogn Blank Brun rund tørfisk tran tran blank kjærr, tdl'. tdl'. kg. kg. tdl'. tdl'. tdl' l ' , Hummer stk. Fisk, saltet fisk, saltet Sildemel Fiske i fartøi guano' i kg. kg.,kg., l Sælskind Hermetik kg. kg , !:l4 - -, ' : ,,533-45, , '- - -' ' '- - -, , , , ] , CD' S',.., -' <: -' W d Cl ::i t- ro '.j Z ro H t;::j trj t:t f-3 '.j P> '.j H ro 8 H,! ;zi 0\ - - -

10 66 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 21 februar 1912 Stockholms provisoriske fiskehal. Markedsnotering for tiden 8/2_14/2. Fiskesorter Pris i øre Hamburg-Altona fiskeauktioner. En gros priser. Tilførsel 437 kasser norsk fisk kasser sild Kveite..., kg Do., smaa Hyse Kongeflyndre U 63 Laks, fersk......,, Rødspette Torsk Ræker Do., smaa / - 67 Sild, fersk..., kasse God tilgang, livlig efterspørsel, fast tendens. Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet februar. Bris- Pris Smaa- Pris Hvorfra ling pr. sild pr. skje skje skje skje S. B.hus amt Stavanger amt Tils Røkt Desuten skj. blanding fra Stavanger amt. Røkt. Pris kr. 1 pr. skje Værdi brisling... kr smaasild blanding kr Laks... pr. ti Do. sekunda.... Tert.... 0rret, stor.... Do. middels.... Do. smaa.... Kveite, stor 30 ti opover Do. stor midd ti Do. middels ti Kveitebarn 8 ti nedover Hyse, stor.... Do. smaa.. o '. Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels... Do. smaa.... Do. Nordlands.... Rødtunger... o Aa].... Storsei-.... Ræker.... Torsk.... Hummer.... Makre pr. styk Storsild pr. kasse Do. sekunda.... Vaarsild.... Fetsild.... Smaasild.... 0stlandssild.... Svensksild.. 0 Skotsksild.... Hamburg, 17 februar. Pf Jfb Pf. Pf / / / / / / / / / / / Jfb.19 1 / / 4 J6J / / 4 Westergaard. 6en:!= :. mne an:'or::lk: keee op: u:ss:). f:fl kvl;1:1 (Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) :- A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) 4.4 Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl. 702 B. Sildefiskerierne (Her-r-ing Fisheries): 1. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli---desember 1) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast) maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1)......, saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sa, salted for export to Ameriea) o o 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included.) 2) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mark et, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a!'lo Fiskets Gang angives som kilde.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere