DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Valgundersøgelsen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Valgundersøgelsen 2005, som oprindeligt blev indsamlet af TNS Gallup for Jørgen Goul Andersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-18184). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-18184: Valgundersøgelsen Primærundersøger: Jørgen Goul Andersen. DDA-18184, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Paw M. K. Gyldenkærne). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2264 respondenter, 374 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (354 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af TNS Gallup for Jørgen Goul Andersen, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i august 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Paw M. K. Gyldenkærne i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-18184: Valgundersøgelsen Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV November 2007 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau.

6 Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Valgundersøgelsen 2005 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): politologi.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Beslutningstidspunkt; Brugerbetaling; Demokrati; Den offentlige sektor; Flygtningepolitik; Folketingsvalg; Forfatningstraktat; Globalisering; Grøn politik; Holdning til politikere; Interesse for politik; International konflikt; Massemedier; Medlemskab af politisk parti; Medmenneskelig tillid; Offentlig debat; Offentlige udgifter; Partileder; Partipræference; Politiker; Politisk parti; Politisk placering; Skattesænkning; Sociale udgifter; Stemmeafgivelse; Stemmeintention; Strafudmåling; Tilfredshed med tilværelsen; Tillid; Udlicitering af offentlige opgaver; Valgfrihed; Valgkamp; Valgkampagne; Vælgeradfærd; Økonomisk situation. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-18184: Valgundersøgelsen Primærundersøger: Jørgen Goul Andersen. DDA-18184, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Paw M. K. Gyldenkærne). Dansk Data Arkiv datafil (2264 respondenter, 374 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (354 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Thomas Dejgaard Pedersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. Fibigerstræde 1, 9220 AALBORG Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Jørgen Goul Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. Fibigerstræde 1, 9220 AALBORG ØST. Dataindsamler: TNS Gallup. Masnedøgade 22-26, 2100 KØBENHAVN Ø. Økonomisk sponsor: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE). Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Bredgade 40, 1260 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Valgundersøgelsen 2005 indeholder data indsamlet af TNS Gallup A/S i februar august Valgundersøgelsen 2005 består af en hovedundersøgelse, hvor der indgår en surveyundersøgelse, lavet på samme vis som tidligere valgundersøgelser, og en tilhørende panelundersøgelse med respondenter, der blev interviewet i 2001 og igen i Derudover en suppleringsundersøgelse. Hovedundersøgelsen indeholder to dele: For det første interview med 1461 vælgere, der blev interviewet første gang i For det andet et

8 panel på 803 vælgere, der blev interviewet i forbindelse med folketingsvalget i 2001 og igen efter valget i Supplement 1: Suppleringsundersøgelsen er udbygninger på nogle få variable først og fremmest sociale baggrundsvariable og partivalg. Supplement 2: Panelundersøgelsen indeholder de spørgsmål, der blev stille til hovedundersøgelsen i 2005 og Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen uanset statsborgerskab. I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand; antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder, respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; medlemskab af en fagforening; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; ejerforhold til boligen; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 2264 respondenter; 374 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 68 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Tilfældig udtrækning fra Indenrigsministeriets adressedatabase. Af de 2264 respondenter er 803 geninterviewet fra valgundersøgelsen 2001 (DDA-12516). Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Vægtning: Vægtningskriterier: V355: Køn x alder, amt og pol. v356: Amt og køn x alder. BETINGELSER VED REANALYSE

9 Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Jørgen Goul Andersen. Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet. Fibigerstræde 1, 9220 AALBORG ØST. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Andersen, Jørgen Goul, Andersen, Johannes; Borre, Ole; Hansen, Kaper Møller; Nielsen, Hans Jørgen: Det nye politiske landskab - folketingsvalget 2005 i perspektiv. Academica; 351 pp Referencer til beslægtede studier: replikation af tidligere studier. DDA-00008: Valgundersøgelsen DDA-00016: Valgundersøgelsen DDA-00166: Valgundersøgelsen DDA-00287: Valgundersøgelsen DDA-00529: Valgundersøgelsen DDA-00658: Danske valgundersøgelser, gentagne spørgsmål DDA-00772: Valgundersøgelsen DDA-01340: Valgundersøgelsen DDA-01432: Valgundersøgelsen DDA-01564: Valgundersøgelsen DDA-02210: Valgundersøgelsen DDA-03132: Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen. DDA-04189: Valgundersøgelsen DDA-06301: Valgundersøgelsen 1998, suppleringsundersøgelsen. DDA-12516: Valgundersøgelsen DDA-13057: Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1. DDA-13058: Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Fødested: landets navn. Bopæl: lokalsamfundets størrelse. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: beskæftigelsesmæssig status; ægtefælle: stillingsbetegnelse; ægtefælle: beskæftigelsesmæssige status. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. samt skoleuddannelse.

10 Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Religion: respondenten: hyppighed af kirkegang. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed). INDLEDNING 'Valgundersøgelsen 2005' blev oprindelig indsamlet af TNS Gallup for Jørgen Goul Andersen. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i august 2005 fra Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SPSS fil, og oparbejd ningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variablegrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer

11 KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 0001 til 2264 af respondenter) V0003 ID NUMMER start 10, bredde 8 ID nummer Variablen er kodet i intervallet V0004 SERIENUMMER start 18, bredde 6 Serienummer Variablen er kodet i intervallet V0005 DATA start 24, bredde 5 Dato Variablen er kodet i intervallet

12 V0006 SAMPLING start 29 Sampling Ny sample Gl. Sample V0007 POSTNUMMER start 30, bredde 4 Postnummer Variablen er kodet i intervallet V0008 AMT start 34 Amt Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjylland Amt Valgundersøgelsen

13 V0009 VIGTIGSTE PROBLEM start 36, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet = Udokumenteret (1) 9999 = Uoplyst (21) V0010 NÆSTVIGTIGSTE 1. start 40, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 1.: Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet = Udokumenteret (1) 9999 = Uoplyst (21) V0011 NÆSTVIGTIGSTE 2. start 44, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 2.: Se note: 1 Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (21) V0012 NÆSTVIGTIGSTE 3. start 47, bredde 3, manglende data: = 999 Spm. 1: Vi har jo lige haft folketingsvalg, og derfor vil jeg gerne spørge dig, hvilke problemer du mener, er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af i dag? Kan du nævne flere vigtige problemer? 3.: Se note: 1

14 Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (21) V0013 IKKE SNAKKET POLITIK start 50 Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 1. Nej, har ikke snakket (Mulighed for flere svar) Ikke nævnt Nævnt V0014 SNAKKET POLITIK FAMILIE start 51 Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 2. Ja, med familie (Mulighed for flere svar) Ikke nævnt Nævnt V0015 SNAKKET POLITIK VENNER start 52 Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 3. Ja, med venner (Mulighed for flere svar)

15 Ikke nævnt Nævnt V0016 SNAKKET POLITIK KOLLEGER start 53 Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 4. Ja, med kolleger (Mulighed for flere svar) Ikke nævnt Nævnt V0017 HAR IKKE FAMILIE/VENNER start 54 Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 5. Har ikke familie/venner/kolleger (Mulighed for flere svar) Ikke nævnt Nævnt V0018 SNAKKET POLITIK VED IKKE start 55 Spm. 2: Har du i de sidste tre uger op til valget snakket om politik med nogen i din nærmeste familie, med nogle af dine venner eller med nogle af dine kolleger? 8. Ved ikke (Mulighed for flere svar)

16 Ikke nævnt Nævnt V0019 POLITISK INTERSSSE start 56 Spm. 3: Vil du sige, du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt eller slet ikke interesseret i politik? Meget Noget Kun lidt Slet ikke Ved ikke V0020 PARTIVALG 2005 start 57 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? Hvis ja: På hvilket parti? (Kort 1A) Ja: A: Socialdemokraterne B: Det Radikale Venstre C: De Konservative D: Centrumdemokraterne F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne M: Minoritetspartiet O: Dansk Folkeparti V: Venstre Ø: Enhedslisten Kandidat uden for partierne Husker ikke parti, gå til spm. 6 (V37) Vil ikke svare om parti, gå til spm. 6 (V37) Stemte blankt, gå til spm. 6 (V37) Nej: Stemte ikke,

17 gå til spm. 5A (V27) Ikke stemmeret, gå til spm. 7 (V39) Andre svar, gå til spm. 7 (V39) V0021 STEMTE MED BEGEJSTRING start 59, manglende data: >=10 FILTER: V20 Spm. 4A: Vil du sige, at du stemte på dette parti med begejstring, med tilfredshed, med blandede følelser - eller følte du nærmest, du måtte vælge det mindst onde? % md Stemte med begejstring Stemte med tilfredshed Stemte med blandede følelser Måtte nærmest vælge det mindst onde Ved ikke Irrelevant svarprocent: 91 V0022 STEMTE PERSONLIGT start 61, manglende data: >=10 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (il dem, der har stemt i spm. 4 - jf. svarkategori 1-11) Spm. 4B: Stemte du personligt? (Hvis ja:) - På en mand eller kvinde? % md Nej (stemte ikke personligt), gå til spm. 4C (V24) Ja, stemte personligt på mand Ja, stemte personligt på kvinde Ja, men husker ikke køn Ved ikke, husker ikke, gå til spm. 4C (V24) Vil ikke svare, gå til spm. 4C (V24) Irrelevant svarprocent: 91

18 V0023 STEMTE DANSK/INDVANDRER start 63, manglende data: >=10 FILTER: V20, V22 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? Spm. 4B1: (Hvis ja:) Stemte du på en dansker eller en indvandrer? % md Dansker Indvandrer Ved ikke, husker ikke Vil ikke svare Irrelevant svarprocent: 48 V0024 BESLUTNINGSTIDSPUNKT start 65, manglende data: >=10 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Til dem, der har stemt i spm. 4) Spm. 4C: Hvornår besluttede du at stemme som du gjorde? Var det i de sidste dage før valget, var det på det tidligere tidspunkt af valgkampen, eller vidste du allerede før valgkampen, hvordan du ville stemme? % md I de sidste dage før valget Tidligere i valgkampen Vidste allerede før valgkampen Ved ikke Irrelevant svarprocent: 91 V0025 GRUND TIL AT STEMME start 67, bredde 4, manglende data: = 999 eller >=1000 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? Spm. 4D: Hvad var den vigtigste grund til, at du stemte, som du gjorde?

19 Noter: Se note: 2 Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (22) 1000 = Irrelevant (193) V0026 OVERVEJEDE ANDET PARTI start 71, manglende data: >=100 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Til dem, der har stemt i spm. 4) Spm. 4E: Tænkte du på at stemme på et andet parti? Hvis ja: Hvilket parti? (Kort 1A) % md Nej Ja: A: Socialdemokraterne B: Det Radikale Venstre C: De Konservative D: Centrumdemokraterne F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne M: Minoritetspartiet O: Dansk Folkeparti V. Venstre Ø: Enhedslisten Kandidat uden for partierne Andet svar Ved ikke Irrelevant svarprocent: 91 V0027 TÆNKTE PÅ AT STEMME start 74, manglende data: >=100 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne - jf. svarkategori 90)

20 Spm. 5A: Tænkte du på at stemme? - Hvis ja: På hvilket parti? (Kort 1A) % md Nej Ja: A: Socialdemokraterne B: Det Radikale Venstre C: De Konservative D: Centrumdemokraterne F: Socialistisk Folkeparti K: Kristendemokraterne M: Minoritetspartiet O: Dansk Folkeparti V. Venstre Ø: Enhedslisten Kandidat uden for partierne Andet svar Ved ikke Irrelevant svarprocent: 5 V0028 KUNNE EJ BESLUTTE PARTI start 77, manglende data: >=100 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne - jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til, at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. a. Jeg kunne ikke finde ud af, hvilket parti jeg skulle stemme på. (Vis kort 2) % md Stor betydning Nogen betydning Kun lille betydning Slet ingen betydning Ved ikke Vil ikke svare Irrelevant

21 svarprocent: 5 V0029 EJ LYST STEMME PARTI start 80, manglende data: >=100 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne - jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. b. Der var ingen partier, jeg havde lyst til at stemme på. (Vis kort 2) % md Stor betydning Nogen betydning Kun lille betydning Slet ingen betydning Ved ikke Vil ikke svare Irrelevant svarprocent: 5 V0030 PARTIERNE ER ENS start 83, manglende data: >=100 FILTER: V20 Spm. 4: Stemte du ved folketingsvalget 8. februar? (Kun til dem, der ikke har stemt i spm. 4/sofavælgerne - jf. svarkategori 90) Spm. 5B: Der kan være mange grunde til at man ikke stemmer ved et folketingsvalg. Nedenfor er angivet nogle begrundelser, og jeg vil gerne have dig til at angive, hvor stor betydning, de forskellige grunde har haft for, at du ikke stemte. c. Partierne er alligevel så ens, at det ikke gør nogen forskel, hvem der bliver valgt. (Vis kort 2) % md

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et DDA-0945 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1975 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere