Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkturgeneration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkturgeneration 195 --------------- --- -- ----------- ----------------------- ---"

Transkript

1 DDA Datamateriale Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkturgeneration Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Tavs Folmer Andersen og Vagn Christensen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkgeneration 1950, som oprindeligt blev indsamlet af Vagn Christensen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0189). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0189: Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkturgeneration 195 Primærundersøgere: Tavs Folmer Andersen og Vagn Christensen. DDA-0189, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1808 respondenter, 108 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (69 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Vagn Christensen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i juli 1980 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0189: Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkturgeneration Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV april 1987 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for

4 en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen

5 Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved

6 alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkturgeneration 1950 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: hospitalsindlæggelser af børn; børn, hospitalsindlæggelser af;

7 opvækstbetingelser for børn; boligforhold; dødelighed, børns; udviklingsbetingelser for børn, aspekter af. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0189: Livsbetingelser for en københavnsk højkonjunkturgeneration Primærundersøgere: Tavs Folmer Andersen og Vagn Christensen. DDA-0189, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (1808 respondenter, 108 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (69 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Andersen, Tavs Folmer; KU: Institut for Social Medicin. Panum instituttet, Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Andersen, Tavs Folmer; (B) Christensen, Vagn; (A) KU: Institut for Social Medicin; (B) Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt. (A) Panum instituttet, Blegdamsvej 3, DK-2200 København N.; (B) Kirkepladsen 1, 1. sal, DK-6950 Ringkøbing. Dataindsamler: Christensen, Vagn; Embedslægeinstitutionen for Ringkøbing Amt Kirkepladsen 1, 1. sal, DK-6950 Ringkøbing. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Vagn Christensens undersøgelse blev foretaget som en sammenligning af hospitalsindlæggelser af børn fra to velafgrænsede boligområder i København. Materialet, som er indsamlet i perioden , udgøres af samtlige indlæggelser af børn under syv år med bopæl i henholdsvis Emdrup og Boligkommissionens område. Af V20 i datamaterialet fremgår det, hvilke gader Boligkommissionens område dækker. Om disse børns opvækstbetingelser, specielt boligforhold, findes en række oplysninger. Nærværende maskinlæsbare materiale udgør ca. to tredjedele af de oprindeligt indsamlede oplysninger, idet en del af skemaerne er bortkommet i tidens løb (fra 1956 til 1977). På grundlag af materialet har Tavs Folmer Andersen gennemført en efterundersøgelse omhandlende en række aspekter af børnenes senere udviklingsbetingelser og -muligheder. Børnene, som er født mellem 1938 og 1952, er fremfundet via CPR og Københavns Kommunes Historiske Arkiv. Vedrørende efterundersøgelsens resultater henvises til nedenstående publikationsoversigt. Datatype: Kliniske data. Kodede dokumenter. Observationsenheder: Hospitalsindlæggelser. Antal observationsenheder (respondenter): 2982 enheder i oprindelig

8 stikprøve; 1174 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Frafaldet er ikke et stikprøvefrafald. Den oprindelige undersøgelse ( ) baseredes på samtlige hospitalsindlæggelser blandt børn fra de to områder, men ved ophulningen af materialet fandtes kun 1808 af de oprindelige kodeforlæg. De 1808 hospitalsindlæggelser dækker 1261 personer med 1-11 indlæggelser. Datasættets størrelse: 1808 respondenter; 108 variable pr. respondent; 2 kort pr. respondent. Yderligere oplysninger: Flere af variablene er opstået ved spredning af sumkoder. Den fuldstændige version af undersøgelsen, som er afleveret til Rigsarkivet, rummer yderligere 22 variable i forhold til dette datamateriale. Af de 22 variable er 13 slettet af anonymiseringshensyn (CPR-fødselsdato, -måned, og -løbenummer; fødselsdato og -måned; efternavn, fornavne og CPR-kaldenavn; gadebetegnelse, to gadekoder, husnummer og etage). De resterende 9 variable, som ikke indgår i nærværende datamateriale, er: et henvisningsnummer (dublet af anden variabel); økonomigruppe (som ikke var kodet); boligens tilstand (hvor alle cases på grund af en fejl var kodet samme værdi); overbefolkningsgrad (en rekodet variabel, som kan dannes ud fra to originale variable) og endelig 5 udokumenterede variable. Det arkiverede studies fuldstændighed: 37 spørgeskemaspørgsmål/tests; 70% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: En variabel angivende indkomst var af konfidentialitetshensyn ikke påført det oprindelige kodeforlæg og findes derfor ikke i den nuværende fil. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Materialets kodning er foretaget med henblik på en efterundersøgelse af de i indlagte børns senere livsforløb. Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: område, kommune, landsdel, etc. fysiske karakteristika; mentale karakteristika; tidsbegrænsninger. Hospitalsindlæggelser af børn på københavnske hospitaler i perioden Børnene skulle bo i bestemte dele af det københavnske område, og alle indlæggelser herfra registreredes. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. På grund af bortkomne skemaer findes kun to tredjedele af det oprindelige materiale i kodet form. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. København (Emdrup og Boligkommissionens område). Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Antal uger: 99. Dataindsamlingsmetode: skriftlig undersøgelse iøvrigt. Skemaerne er kodet ud fra: 1. Journaler 2. Boligkommissionens undersøgelse 3. Skatteoplysninger. Skema/test-type: Kodning af dokumentarisk materiale. Vægtning: Vægtningskriterier: Der er ikke foretaget nogen vægtning.

9 BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af kodning; data kontrolhullet; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder. På grundlag af vilde koder, manglende decks o.l. er originalskemaerne gennemgået og fundne fejl rettet. I samarbejde med DDA anvendtes følgende programmer: DDA: DDAMP og DDADUZ. OSIRIS: REPAIR, FBUILD, ICON og TRANS. Kontroloperationer udført af arkivet: Se ovenstående item. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Andersen, Tavs Folmer; KU: Institut for Social Medicin. Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, DK-2200 København N. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Christensen, Vagn: Boligforhold og Børnesygelighed. Munksgaard, København; 211 pp. 1956; (2) Andersen, Tavs Folmer: En undersøgelse af livsbetingelserne for en højkonjunkturgeneration af københavnske arbejder- og mellemlagsbørn. Projektskitse og oplæg til en forundersøgelse. 59 pp. 1977; (3) Andersen, Tavs Folmer: Livsbetingelserne for en højkonjunkturgeneration af københavnske arbejder- og mellemlagsbørn. Forundersøgelsesrapport. Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, Rapport nr. 15; 177 pp. 1979; (4) Andersen, Tavs Folmer: Genanvendelse af historiske datamaterialer. Nogle erfaringer med reidentifikation af et tredive år gammelt materiale. Ugeskrift for Læger, Årg. 142, nr. 16, pp ; 1980; (5) Andersen, Tavs Folmer: Børns opvækstvilkår i langsigtet perspektiv, en socialmedicinsk forløbsundersøgelse gennem tre årtier. Institut for Social Medicin, Københavns Universitet, Rapport nr. 23; 1981; (6) Andersen, Tavs Folmer: Belastende opvækstbetingelser i langsigtet perspektiv. En efterundersøgelse I. Ugeskrift for Læger, Årg. 143, nr. 51, pp ; 1981; (7) Andersen, Tavs Folmer: Opvækstvilkår og senere hospitalsindlæggelse i voksenalderen. En efterundersøgelse II. Ugeskrift for Læger, Årg. 143, nr. 52, pp ; 1981; (8) Andersen, Tavs Folmer og Balvig, Flemming: Kriminalitet, arbejdsløshed og sygdom blandt voksne med en belastet opvækst. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Årg. 70, nr. 4, pp ; 1983; (9) Andersen, Tavs Folmer og Balvig, Flemming: Opvækstvilkår og senere registreret straffelovskriminalitet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, Årg. 71, nr. 1, pp. 1-15; (10) Andersen, Tavs Folmer: Persistence of Social and Health Problems in the Welfare State: A Danish Cohort Experience from 1948 to Social Science and Medicine, Vol. 18, no. 7, pp ; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Fødsels- og sygdomsoplysninger.

10 Boligforhold: boligtype. Boligens kvalitet (WC, fugt m.m.) og type (for- eller baghus, parcelhus m.m.) samt antal værelser og antal beboere er kodet efter Boligkommissionens oplysninger. Husstandens karakteristika: husstandstype; børn tilstede. Husstandstype: ægteskab, brudt hjem, enlig forsørger. Karakteristika vedr. forældres husstand: respondentens stilling i familien/husstanden. Barnets nummer i søskendeflokken. Beskæftigelse: forsørger: stillingsbetegnelse (eller: kode); moder: beskæftigelsesmæssige status. INDLEDNING Tavs Folmer Andersen har med konsulentbistand fra DDA genereret et OSIRIS-datasæt indeholdende de opdaterede data fra Vagn Christensens materiale. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (0189) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Manglende data MD1 er af DDA omdannet til en fælles kode (strenge af nitaller: 9,99 osv.) og er defineret som kategorien "uoplyst". Fejlkoder er ligeledes omkodet til en fælles kode (7). MD2 er defineret som den første ikke-substantielle kode, som ikke er omfattet af MD1, og det gælder "fejlkoder" eller "irrelevant" (sidstnævnte dækkes af betegnelsen "Emdrup" i V28-V34). Anonymisering Den fuldstændige version af undersøgelsen er afleveret til Rigsarkivet. Nærværende udleveringsversion er beskåret med 22 variable. Heraf er de 13 variable slettet af anonymiseringshensyn: - CPR-fødselsdato, -måned, og -løbenummer - fødselsdato og -måned fra journaloplysninger ved indlæg-

11 gelsen - efternavn, fornavne og CPR-kaldenavn - gadebetegnelse, to gadekoder samt husnummer og etage. De resterende 9 slettede variable er: - et henvisningsnummer (dublet af anden variabel) - økonomigruppe (som ikke var kodet) - boligens tilstand god (alle cases ved en fejl kodet med samme værdi) - overbefolkningsgrad (rekodet variabel, som kan dannes ud fra V26-V27) - fem udokumenterede variable. Referencer KODEBOG I hovedparten af variablene i kodebogen henvises til Vagn Christensens overleverede kodeark, som dette datamateriale bygger på. Hyppigst er henvisningen anført som "Overført fra kolonne xx", hvor "xx" betegner kolonnenummeret fra de oprindelige kodeark. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 0189 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent. Personoplysninger

12 Personoplysningerne i Vagn Christensens overleverede materiale stammer fra indlæggelsestidspunktet, og er indsamlet fra hospitalsjournalerne. Opdateringsgrundlaget har været fødselsdag, fødselsmåned, alder ved indlæggelse, indlæggelsesmåned og indlæggelsesår, køn og navn. Fødselsår har ikke været oplyst. I Forundersøgelsesrapporten beskrives hvorledes de to alternative fødselsår beregnes. Ved opdateringen er indhentet oplysninger fra det centrale personregister under indenrigsministeriet, Københavns kommunes historiske arkiv samt de lokale folkeregistre i tilflytningskommunerne. Se for en nærmere beskrivelse af genfindingsprocessen Forundersøgelsesrapporten p V0003 CPR-FØDSELSÅR start 9, manglende data: = 99 CPR-fødselsår Uoplyst svarprocent: 93 V0004 IDENTIFIKATIONSGRAD start 11 Identifikationsgrad Ikke identificeret Død før p-nummertildelingen Udvandret før p-nummertildelingen Identificeret med p-nummer Kodeværdi uoplyst

13 V0005 IDENTIFIKATIONSKILDE start 12 Kilde Ikke identificeret Første forespørgsel i CPR-registret Første forespørgsel i Københavns kommune Anden forespørgsel i CPR-registret Forespørgsel hos tilflytningskommuner Anden forespørgsel i Københavns kommune V0006 KØN start 13 Køn Overført fra kolonne 10 i kodeskema Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelse Dreng Pige V0007 FØDSELSÅR start 14, manglende data: = 99 Fødselsår Kilde: Rekodning på basis af V39: Indlæggelsesår, V40: Indlæggelsesmåned og V41: Alder ved indlæggelse

14 Uoplyst svarprocent: 100 V0008 ALTERNATIVT FØDSELSÅR start 16, manglende data: = 99 eller >=100 Alternativt fødselsår Kilde: Rekodning som V7, i tilfælde hvor indlæggelsen har fundet sted i samme måned som fødslen. Se i detaljer: 1. del af Forundersøgelsesrapporten, s Uoplyst Intet alternativt fødselsår svarprocent: 9 Familieoplysninger V0009 ALTERNATIVT FØDSELSÅR start 16, manglende data: = 99 eller >=100 Alternativt fødselsår Kilde: Rekodning som V7, i tilfælde hvor indlæggelsen har fundet sted i samme måned som fødslen. Se i detaljer: 1. del af Forundersøgelsesrapporten, s. 19

15 Uoplyst Intet alternativt fødselsår V0009 ALTERNATIVT FØDSELSÅR start 16, manglende data: = 99 eller >=100 Forsørgers stilling Kilde: Journalmateriale ved indlæggelsen Overført fra kolonne bejder derordnet funktionær erordnet funktionær lvstændig plyst svarprocent: 100 V0010 MODERENS UDEARBEJDE start 20, manglende data: = 9 Moders udearbejde Kilde: Journalmateriale ved indlæggelsen Overført fra kolonne Ikke arbejde uden for hjemmet Fuldtids udearbejde Deltids udearbejde Løst udearbejde Uoplyst svarprocent: 54 V0011 DÅRLIG ØKONOMI start 21, manglende data: = 9

16 Dårlig økonomi Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Bemærkning: Bør tages med forbehold Rekodet fra kolonne 44. Udflettet af sumkode i V Ikke registreret specielt dårlig økonomi Dårlig økonomi Uoplyst svarprocent: 100 V0012 SYGDOM I FAMILIEN start 22, manglende data: = 9 Sygdom i familien Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Rekodet fra kolonne 44. Udflettet af sumkode i V Ikke registreret sygdom i familien Registreret sygdom i familien Uoplyst svarprocent: 100 V0013 SPECIELT MILJØ start 23, manglende data: = 9 Specielt miljø Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Rekodet fra kolonne 44. Udflettet af sumkode i V14. Forklaring: F.eks. alkoholproblemer, kriminalitet etc Ikke registreret specielt miljø Registreret specielt miljø Uoplyst svarprocent: 100 V0014 SYGDOM I FAMILIEN ETC. start 24, bredde 1, manglende data: = 9 Sygdom i familien etc.

17 Overført fra kolonne 44. Sumkode, der danner basis for V11-V13. Se oprindelige kodeskema. Kodet med værdierne 0-7 og 9 (uoplyst). V0015 BARNS STILLING I FAMILIE start 25, manglende data: = 9 Barns stilling i familien Kilde: Journaloplysninger på indlæggelsestidspunktet Overført fra kolonne Født i ægteskab Født uden for ægteskab Brudt hjem Uoplyst svarprocent: 99 V0016 ANTAL BØRN I FAMILIEN start 26, manglende data: = 99 Antal børn i familien Kilde: Journaloplysninger på indlæggelsestidspunktet Overført fra kolonne barn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte børn i familien på indlæggelsestidspunkte Uoplyst svarprocent: 93 V0017 NUMMER I SØSKENDEFLOK start 28, manglende data: = 99 Nummer i søskendeflokken Kilde: Journaloplysninger på indlæggelsestidspunktet Overført fra kolonne 45

18 barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt barn i familien på indlæggelsestidspunkt Uoplyst svarprocent: 93 V0018 FØDSELSVÆGT start 30, manglende data: = 99 Fødselsvægt Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Overført fra kolonne gram gram gram gram gram gram Over 4000 gram Uoplyst svarprocent: 73 V0019 BRYSTERNÆRING start 32, manglende data: = 99 Brysternæring Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Overført fra kolonne Barnet har ikke fået modermælk Barnet har fået modermælk 1 måned Barnet har fået modermælk 2 måneder Barnet har fået modermælk 3 måneder Barnet har fået modermælk 4 måneder Barnet har fået modermælk 5 måneder Barnet har fået modermælk 6 måneder Barnet har fået modermælk 7 måneder

19 Barnet har fået modermælk 8 måneder Barnet har fået modermælk 9 måneder Barnet har fået modermælk 10 måneder Uoplyst svarprocent: 66 Boligoplysninger V0020 BOLIGOMRÅDE start 34 Boligområde Kilde: Adressesortering foretaget af Vagn Christensen. Rekodet fra kolonne Boligkommissionens område dækker følgende gader i dette materiale (for en fuldstændig liste se Forundersøgelsesrapporten p ): Åbenrå Amagergade Andreas Bjørnsgade Bådsmandsstræde Blegdamsvej Bodenhoffs Plads Brobergsgade Burmeistergade Christian den IX's Gade Dannebrogsgade Dronningensgade Christianshavns Voldgade Estlandsgade Fredensgade Gl. Mønt Gothersgade Grønnegade Hausergade Hauser Plads Havnegade Herluf Trollesgade Holbergsgade Hovedvagtsgade Istedgade Kattesundet Klareboderne Landemærket Langebrogade Lars Bjørnsstræde Larslejsstræde Lavendelstræde Matthæusgade Lille Søndervoldsstræde Møntergade Ny Adelgade Mikkel Bryggersgade Nyhavn Ny Østergade Nørrevoldgade På Blegdammen Pilestræde Overgaden neden Vandet Prinsessegade Revalsgade Overgaden oven Vandet Wildersgade Voldgården Østergade Boligkommissionens område Emdrup V0021 BOLIGENS TILSTAND FUGTIG start 35, manglende data: = 9

20 Boligens tilstand: Fugtig Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Rekodet fra kolonne 48. Udflettet af sumkode i V Ikke registreret fugtighed i bolig Registreret fugtighed i bolig Uoplyst svarprocent: 56 V0022 BOLIGENS TILSTAND MØRK start 36, manglende data: = 9 Boligens tilstand: Mørk Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Rekodet fra kolonne 48. Udflettet af sumkode i V Ikke registreret at boligen er mørk Registreret at boligen er mørk Uoplyst svarprocent: 56 V0023 BOLIGENS TILSTAND SLET start 37, manglende data: = 9 Boligens tilstand: Slet Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Rekodet fra kolonne 48. Udflettet af sumkode i V24. Forklaring: Boligen er dårlig på anden måde end "mørk" eller "fugtig" så som havehuse Ikke registreret at boligen er slet Registreret at boligen er slet Uoplyst svarprocent: 56 V0024 BOLIGENS KARAKTER start 38, bredde 1, manglende data: = 9 Boligens karakter Sumkode som har dannet rekodningsbasis for V21-V23. Se oprin-

21 deligt kodeskema i Forundersøgelsesrapporten p. 16. Kodet med værdierne 0-7 og 9 (uoplyst). V0025 BOLIGENS ART start 39, manglende data: = 9 Boligens art Kilde: Boligtællingsskemaerne fra 1950 Overført fra kolonne Lejlighed Hus Uoplyst svarprocent: 99 V0026 ANTAL VÆRELSER start 40, manglende data: = 9 Antal værelser Kilde: Boligtællingsskemaerne fra 1950 Overført fra kolonne værelse værelser værelser værelser værelser værelser Uoplyst svarprocent: 98 V0027 ANTAL BEBOERE start 41, manglende data: = 99 Antal beboere Kilde: Boligtællingsskemaerne fra 1950 Overført fra kolonne beboere beboere beboere

22 beboere beboere beboere beboere beboere Uoplyst svarprocent: 96 V0028 BOLIGENS PLACERING (BK) start 43, manglende data: = 9 eller >=10 Boligens placering i boligkommissionens område Kilde: Boligtællingsskemaerne fra 1950 Overført fra kolonne Forhus Sidehus Mellemhus Baghus Uoplyst Emdrup svarprocent: 60 V0029 BOLIGENS ALDER (BK) start 45, manglende data: = 9 eller >=10 Boligens alder (boligkommissionens område) Kilde: Boligtællingen 1950 Overført fra kolonne Bygget før Bygget Bygget Bygget Bygget efter Uoplyst i BK Emdrup svarprocent: 60 V0030 BOLIGENS KVALITET (BK) start 47, manglende data: = 9 eller >=10 Boligens kvalitet (boligkommissionens område)

23 Kilde: Boligkommissionens undersøgelse (Årsberetning 1951) Overført fra kolonne 57 Forklaring: Se Vagn Christensens disputats p Saneringsmoden Saneringsmoden efter et åremål Ejendomme med afhjælpelige mangler Tilfredsstillende mangler Uoplyst i BK Emdrup svarprocent: 61 V0031 UDENDØRS SPILDEVAND (BK) start 49, manglende data: = 9 eller >=10 Udendørs spildevandsafledning (boligkommissionens område) Kilde: Boligkommissionens undersøgelse Overført fra kolonne 58. Udflettet af sumkode i V34. Forklaring: Udendørs spildevandsafledning foregår via nedløbsrør fra tagrenden Ikke registreret udendørs spildevandsafledn Registreret udendørs spildevandsafledning Uoplyst i BK Emdrup svarprocent: 60 V0032 FÆLLES WC (BK) start 51, manglende data: = 9 eller >=10 Fælles WC (boligkommissionens område) Kilde: Boligkommissionens undersøgelse Rekodet fra kolonne 58. Udflettet af sumkode i V34. Forklaring: Typisk i korridorhuse, hvor f.eks. 16 lejligheder kunne være fælles om et par WC'er for enden af gangen Ikke registreret fælles WC Registreret fælles WC Uoplyst i BK Emdrup svarprocent: 60 V0033 UDENDØRS WC (BK)

24 start 53, manglende data: = 9 eller >=10 Udendørs WC (boligkommissionens område) Kilde: Boligkommissionens undersøgelse Rekodet fra kolonne 58. Udflettet af sumkode i V34. Forklaring: WC i gården Ikke registreret udendørs WC Registreret udendørs WC Uoplyst i BK Emdrup svarprocent: 60 V0034 SANITÆRE FORHOLD (BK) start 55, bredde 2, manglende data: = 9 eller >=10 Sanitære forhold (boligkommissionens område) Sumkodevariabel, som har dannet grundlag for rekodning af V31-V33. Kodet med værdierne 0-5, 9 (uoplyst) og 10 (Emdrup). Indlæggelsesoplysninger V0035 LØBENUMMER start 57, bredde 4 Løbenummer Løbenummer for hver indlæggelse i materialet (jf. V38, som er løbenummer for personens første indlæggelse i materialet). Kodet med værdierne V0036 INDLÆGGELSESNUMMER start 61 Indlæggelsesnummer

25 Kilde: Ny variabel dannet på basis af journaloplysninger fra indlæggelsestidspunktet. Genereret på basis af indlæggelsesår og -måned, idet indlæggelser af samme person ordnes efter indlæggelsestidspunktet (V39 og V40) Personen indlagt 1. gang Personen indlagt 2. gang Personen indlagt 3. gang Personen indlagt 4. gang Personen indlagt 5. gang Personen indlagt 6. gang Personen indlagt 7. gang Personen indlagt 8. gang Personen indlagt 9. gang Personen indlagt 10. gang Personen indlagt 11. gang V0037 ANTAL INDLÆGGELSER start 63 Antal indlæggelser Kilde: Ny variabel dannet på basis af journaloplysninger fra indlæggelsestidspunktet. Genereret på basis af den foretagne personaggregering (henvisningsnummer til første indlæggelse V38) Personen indlagt 1 gang Personen indlagt 2 gange Personen indlagt 3 gange Personen indlagt 4 gange Personen indlagt 5 gange Personen indlagt 6 gange Personen indlagt 7 gange.. 8. Personen indlagt 8 gange Personen indlagt 9 gange Personen indlagt 10 gange Personen indlagt 11 gange V0038 HENVISNINGSNUMMER start 65, bredde 4 Henvisningsnummer Løbenummer for personens første indlæggelse i materialet. Personer indlagt flere gange har hver gang samme henvis-

26 ningsnummer, hvilket sikrer en entydig identifikation. Kodet med værdierne V0039 INDLÆGGELSESÅR start 69, manglende data: = 99 Indlæggelsesår Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Overført fra kolonne Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Indlæggelsesår Uoplyst svarprocent: 100 V0040 INDLÆGGELSESMÅNED start 71 Indlæggelsesmåned Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Overført fra kolonne Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December V0041 ALDER VED INDLÆGGELSE

27 start 73, manglende data: = 99 Alder ved indlæggelsen Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Overført fra kolonne Under 24 timer dag til 1 måned måneder måneder år år år år år år Uoplyst svarprocent: 100 V0042 INDLÆGGELSES-ALDER I ÅR start 75, manglende data: = 9 Indlæggelsesalder i år Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Rekodet på basis af V Alder: 1. leveår Alder: 2. leveår Alder: 3. leveår Alder: 4. leveår Alder: 5. leveår Alder: 6. leveår Alder: 7. leveår Uoplyst svarprocent: 100 V0043 HOSPITALSAFDELING start 76, manglende data: = 99 Hospitalsafdeling Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Overført fra kolonne 9 Bemærkning: Disputats p. 52 nævnes desuden følgende afdelinger som ikke kan identificeres på kode: Nationalforeningen, Kommunehospitalets øreafdeling, Sundby Ho-

28 spitals øreafdeling, Nørre Hospitals børneafdeling, Finseninstituttets børneafdelings ambulatorium Ikke identificerbar Børnehospitalet på Martinsvej Børnehospitalet på Fuglebakken Dr. Louises børnehospital Sundby Hospitals børneafdeling Sct. Josefs hospitals børneafdeling Blegdamshospitalet Rudolph Bergs Hospital Centralstationen Ikke identificerbar Ikke identificerbar Ikke identificerbar Uoplyst svarprocent: 100 V0044 ANTAL SYGEDAGE start 78, bredde 3, manglende data: = 999 Antal sygedage Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen Overført fra kolonne Variablen er kodet med værdierne for antal sygedage under indlæggelsen, samt 999 for uoplyst. V0045 GENINDLÆGGELSE ETC. start 81, bredde 1, manglende data: = 9 Genindlæggelse etc. Sumkodevariabel. Danner grundlag for rekodning af V46-V48. Kodet med værdierne 0-7 og 9 (uoplyst). V0046 GENINDLÆGGELSE start 82, manglende data: = 9 Genindlæggelse Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Rekodet på grundlag af kolonne 43. Udflettet af sumkode i V45. Forklaring: Barnet genindlagt på samme afdeling.

29 Ikke registreret genindlæggelse Registreret genindlæggelse Uoplyst svarprocent: 100 V0047 REKREATION start 83, manglende data: = 9 Rekreation Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Rekodet på grundlag af kolonne 43. Udflettet af sumkode i V45. Forklaring: Variablen angiver, hvorvidt en patient er blevet udskrevet til rekreation Ikke registreret udskrivning til rekreation Registreret udskrivning til rekreation Uoplyst svarprocent: 100 V0048 VUGGESTUE,BØRNEHAVE O.L. start 84, manglende data: = 9 Vuggestue, børnehave og lign. Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Rekodet på grundlag af kolonne 43. Udflettet af sumkode i V45. Forklaring: Barnet var i institution før indlæggelsen Ikke registreret børnehave, vuggestue og lig Registreret børnehave, vuggestue og lign Uoplyst svarprocent: 100 V0049 ANTAL DIAGNOSER start 85 Antal diagnoser Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Genereret ved rekodning af samtlige diagnoser.

30 Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Antal diagnoser ved personens indlæggelse: Luftvejssygdomme V0050 AKUT I ØVRE LUFTVEJE start 86 Akut i øvre luftveje Rekodet ud fra sumkode i V Ikke registreret Akut i øvre lufteje V0051 KRONISK I ØVRE LUFTVEJE start 87 Kronisk i øvre luftveje Rekodet ud fra sumkode i V Ikke registreret Kronisk i øvre luftveje V0052 BRONCHITIS + PNEUMONI start 88 Bronchitis + pneumoni

31 Rekodet ud fra sumkode i V Ikke registreret Bronchitis + pneumoni (bronkitis og lungebetændelse) V0053 OTIT start 89 Otit Rekodet ud fra sumkode i V Ikke registreret Otitis media (mellemørebetændelse) V0054 INFILTRATIO PULMONALIS start 90 Infiltratio pulmonalis Rekodet ud fra sumkode i V Ikke registreret Infiltratio pulmonalis (røntgenkonstateret lungeinfiltrat) V0055 TUBERCULOSIS PULMONALIS start 91 Tuberculosis pulmonalis Rekodet ud fra sumkode i V Ikke registreret Tuberculosis pulmonalis (lungetuberkulose)

32 V0056 RESPIRATIONSSYGDOMME start 92, bredde 2 Respirationssygdomme Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Overført fra kolonne Sumkodevariabel, som danner rekodningsgrundlag for V50-V55. Kodet med værdierne Allergiske lidelser V0057 ASTMA start 94 Astma Rekodet på basis af V Ikke registreret Astma V0058 ASTMATISK BRONCHITIS start 95 Astmatisk bronchitis Rekodet på basis af V Ikke registreret Astmatisk bronkitis V0059 ANDRE ALLERGISKE

33 start 96 Andre allergiske lidelser Rekodet på basis af V Ikke registreret Andre allergiske lidelser V0060 ALLERGISKE SYGDOMME start 97, bredde 1 Allergiske sygdomme Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Overført fra kolonne 30. Sumkodevariabel, der danner rekodningsgrundlag for V57-V59. Se oprindeligt kodeskema. Kodet med værdierne 0-7. Mave-tarmsygdomme V0061 MAVE-TARMSYGDOMME I ALT start 98, manglende data: = 9 Mave-tarmsygdomme i alt Rekodet på basis af V Ikke registreret Mave-tarmsygdomme i alt (antal diagnoser inden for denne gruppe) Uoplyst svarprocent: 100 V0062 DYSP. & ENT.AC. start 99, manglende data: = 9

34 Dyspepsi og enteritis acuta Rekodet på basis af V Ikke registreret Dyspepsi og enteritis acuta (akut mave-tarmkatar) Uoplyst svarprocent: 100 V0063 DYSP. & ENT.CHR. start 100, manglende data: = 9 Dyspepsi og enteritis cronica Rekodet på basis af V Ikke registreret Dyspepsi og enteritis cronica (kronisk mave-tarmkatar) Uoplyst svarprocent: 100 V0064 OBSTIPATIO start 101, manglende data: = 9 Obstipatio Rekodet på basis af V Ikke registreret Obstipatio (forstoppelse) Uoplyst svarprocent: 100 V0065 ANDRE MAVESYGDOMME start 102, manglende data: = 9 Andre mavesygdomme Rekodet på basis af V66.

35 Ikke registreret Andre mavesygdomme Uoplyst svarprocent: 100 V0066 MAVE-TARMSYGDOMME start 103, bredde 1, manglende data: = 9 Mave-tarmsygdomme Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Overført fra kolonne 31. Sumkodevariabel, der danner rekodningsgrundlag for V61-V65. Se oprindeligt kodebilag. Kodet med værdierne 0-4 og 9 (uoplyst). Hudsygdomme V0067 HUDSYGDOMME I ALT start 104, manglende data: = 9 Hudsygdomme i alt Rekodet på basis af V Ikke registreret Hudsygdomme i alt (antal diagnoser inden for gruppen) Uoplyst svarprocent: 100 V0068 IMPETIGO & PEMPHIGUS start 105, manglende data: = 9 Impetigo og pemphigus Rekodet på basis af V Ikke registreret

36 Impetigo og pemphigus (børnesår og hudbetændelse med blæredannelse) Uoplyst svarprocent: 100 V0069 ECZEM start 106, manglende data: = 9 Eczem Rekodet på basis af V Ikke registreret Eczem Uoplyst svarprocent: 100 V0070 PITYRIASIS start 107, manglende data: = 9 Pityriasis Rekodet på basis af V Ikke registreret Pityriasis Uoplyst svarprocent: 100 V0071 AMBUSTIO start 108, manglende data: = 9 Ambustio Rekodet på basis af V Ikke registreret Ambustio (forbrænding) Uoplyst svarprocent: 100 V0072 ANDRE HUDSYGDOMME

37 start 109, manglende data: = 9 Andre hudsygdomme Rekodet på basis af V Ikke registreret Andre hudsygdomme Uoplyst svarprocent: 100 V0073 HUDSYGDOMME start 110, bredde 1, manglende data: = 9 Hudsygdomme Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Overført fra kolonne 32. Sumkodevariabel, der danner rekodningsgrundlag for V67-V72. Se oprindeligt kodeskema. Kodet med værdierne 0-5 og 9 (uoplyst). Blodmangel og sukkersyge V0074 ANÆMI start 111 Anæmi Rekodet på basis af V Ikke registreret Anæmi (blodmangel) V0075 DIABETES start 112

38 Diabetes Rekodet på basis af V Ikke registreret Diabetes mellitus (sukkersyge) V0076 UKENDT SYGDOM start 113 Ukendt sygdom Rekodet på basis af V77. Bemærkning: Eventuelt encefalitis (hjernebetændelse) Ikke registreret Ukendt sygdom V0077 BLODMANGEL OG SUKKERSYGE start 114, bredde 1 Blodmangel og sukkersyge Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Overført fra kolonne 33. Sumkodevariabel, der danner rekodningsgrundlag for V74-V76. Se oprindeligt kodeskema. Kodet med værdierne 0-4. Engelsk syge mv V0078 RACHIT start 115 Rachit Rekodet på basis af V81.

39 Ikke registreret Rachit (engelsk syge) V0079 CRANIOTABES start 116 Craniotabes Rekodet på basis af V Ikke registreret Craniotabes (blod i kraniet) V0080 TETANI start 117 Tetani Rekodet på basis af V Ikke registreret Tetani V0081 RAC., CRAN. & TET. start 118, bredde 1 Rachit, craniotabes og tetani Kilde: Journaloplysninger ved indlæggelsen. Overført fra kolonne 34. Sumkodevariabel, der danner rekodningsgrundlag for V78-V80. Se oprindeligt kodeskema. Kodet med værdierne 0-5. Nyfødtes sygdomme

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ----

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- DDA-0691 -------- Datamateriale ------------- Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- -------

DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- DDA-0244 -------- Datamateriale ------------- Skadestueundersøgelsen på Fyn 1976-77 ---------------------- -- --- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Niels Bentzen, Terkel Christiansen

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere