Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et"

Transkript

1 DDA Datamateriale Observa Prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

2 således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Observa Prøvevalg 1975, som oprindeligt blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0945). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0945: Observa Prøvevalg Primærundersøger(e): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0945, 1. udgave (ved Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1832 respondenter, 903 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (581 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i perioden marts maj 1987 med

3 henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0945: Observa Prøvevalg Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinter i et mindre oplag. bogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 1992 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og

4 klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske

5 arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan

6 her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Observa Prøvevalg 1975 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; ønskedrømme; beskæftigelse, erhvervsmæssig; erhverv; erhvervsmæssig beskæftigelse; familiestørrelse; folketingsvalg 1975; forbrug, personligt; hjemmeaktiviteter; husmoderens alder; husstandsstørrelse; juleindkøb; julemad; privatøkonomi; stilling; TV, valgudsendelser i; valgudsendelser i TV; automatisk dyrtidsregulering; dyrtidsregulering, automatisk; energibesparelser; energikrisen; overenskomstforhandlinger; TV-serier; "Colombo"; "Lørdag igen"; statsministerpræference; "Macmillan og frue"; "McCloud"; "Tre kast"; TV, lørdagsunderholdning i; uddannelsesstøtte; unge under uddannelse; arbejdsløshed; EF-folkeafstemning (hypotetisk); Europaparlamentsvalg (hypotetisk); Færdselsloven, fornyelse af (1975); hastighedsgrænser; kørekort; lufthavn på Saltholm; præster og papirløst ægteskab; papirløst ægteskab, præsters; Roskilde Universitetscenter; RUC; Saltholm, storlufthavn på; Storebæltsforbindelsen; sikkerhedsseler; styrthjelm, brug af; børn i husstanden; børnehaver; daginstitutioner; daginstitutioner, offentlige tilskud til; folkeskolen, afskaffelse af karakterer og prøver; folkeskolen, statskontrolleret prøve i; fritidsbolig; fritidshjem; karakterer, afskaffelse af; kolonihavehus; lokalradio; prøver, afskaffelse af; radiovaner; regionale udsendelser (P2); sommerhus; feriebolig; transport til arbejde; vuggestuer; EF-medlemskab; England, optagelse i EF; Jørgensen, Anker; Lukkeloven; åbningstider; butiksåbningstider; Nordvietnam, lån til; rygevaner; sommerferie; ferie; tobaksreklamer; tobaksrygning; Storbritannien, optagelse i EF; Vietnam; Filmfonden; folkeskolen, afskaffelse af realeksamen; indkøb, faktorer af betydning ved; realeksamen, afskaffelse af; Statens Kunstfond; Thorsen, Jens Jørgen; Jesus-film, Jens Jørgen Thorsens; arabiske lande; Mellemøsten; boligbeliggenhed; bopæl; dyr; kæledyr; Israel, medlemskab af FN; FN, medlemskab af; FN, Israels medlemskab af; demokratiets vilkår; indflydelse, vælgernes; lov og orden; social ligestilling; ligestilling, social; tolerance; lommepenge; partisamarbejde; støjgener; pressefrihed; talefrihed; trykkefrihed; vælgernes indflydelse;; økonomisk politik; regeringssamarbejde;; arbejdsløshed, bekæmpelse af; bil, besiddelse af; bunden opsparing; demokrati, grad af; diktatur; folkestyre, grad af; forsamlingsfrihed; FDM, medlemskab af; momsnedsættelse; motorkøretøj, besiddelse af; opsparing, tvungen; religionsfrihed; valg, udskrivning af; stormagternes dominans; tvungen opsparing; Vesteuropas uafhængighed; uafhængighed, Vesteuropas; Sverige, grad af demokrati i; Vesttyskland, grad af demokrati i; Italien, grad af demokrati i; Spanien, grad af demokrati i; Portugal, grad af demokrati i; Grækenland, grad af demokrati i; Jugoslavien, grad af demokrati i; USA, grad af demokrati i; Sovjetunionen, grad af demokrati i; England, grad af demokrati i; Storbritannien, grad af demokrati i; øl; alkohol; atomkraft, erfaringer fra udlandet; atomkraft, indførelse af; beskæftigelse versus uddannelse; briller; dåseøl, forbud mod; daginstitutioner, medarbejdernes løn; pædagogers løn; fag versus beskæftigelse; kontaktlinser; trivsel på arbejdspladsen; uddannelse versus beskæftigelse; atomkraft, folkeafstemning om (hypotetisk);

8 folkeskolen, fremmedsprog i; fremmedsprog; fængselsstraffede, holdning til; oppositionens virke; regeringens og oppositionens virke; vinterferie; affald, bortskaffelse af; Christiania; folkeskolen, enhedsskole eller delt skole; genbrug af husholdningsaffald; husholdningsaffald; juleaften; julegaveudgifter; politiet, tillid til; politistyrkens størrelse; 1976, udsigter for; økonomisk situation, udvikling i; familiens økonomiske situation, udvikling i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0945: Observa Prøvevalg Primærundersøger: Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0945, 1. udgave (ved Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1832 respondenter, 903 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (581 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Toldbodgade 10 B, DK-1253 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Toldbodgade 10 B, DK-1253 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Observas opinionsundersøgelser: Observa har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valgpanelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstillingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspres- sen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er begrænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands-Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. Observa Prøvevalg 1975:

9 I 1975 gennemførte Observa i alt 12 prøvevalg. Alle spørgsmål herfra er samlet i undersøgelsen DDA-0945 Observa Prøvevalg Derudover findes de enkelte prøvevalg, der indeholder forskellige aktuelle spørgsmål, som DDA-0946 til DDA De enkelte prøvevalg omhandler flg. aktuelle emner: DDA-0946 Observa Prøvevalg 1975, første januar-undersøgelse: Undersøgelsen indeholder ingen aktuelle spørgsmål. DDA-0947 Observa Prøvevalg 1975, anden januar-undersøgelse: Faktisk stemmeafgivelse ved folketingsvalget torsdag den 9. januar 1975; valgudsendelserne i TV; ønskeliste (fx motorkøretøj, eget hus, sabbatår); det personlige forbrug (varegrupper der indgår regelmæssigt i de personlige udgifter, varegrupper der først og fremmest vil blive nedskåret ved nedgang i budgettet, varegrupper der vil blive øget ved opgang i budgettet); juleindkøb; julemad; hjemmeaktiviteter (fx bagning, strikning, maling); husmoderens alder; samt husstandens størrelse. DDA-0948 Observa Prøvevalg 1975, februar-undersøgelsen: Dyrtidsreguleringen; overenskomstforhandlingerne; statsministerpræference; uddannelsesstøtte; lørdagsunderholdning i TV; energikrisens virkninger (energisparemetoder); radioens energisparekampagne; erhvervsmæssig beskæftigelse; samt unge under uddannelse. DDA-0949 Observa Prøvevalg 1975, marts-undersøgelsen: Storlufthavn på Saltholm; fast forbindelse over Storebælt; fornyelse af færdselsloven; præster i papirløst ægteskab; hastighedsbegrænsninger; debatten om Roskilde Universitetscenter; regeringsindgreb i overenskomstforhandlingerne; frygt for arbejdsløshed; valg af medlemmer til EF-parlamentet; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; samt førerbevis, kører regelmæssigt. DDA-0950 Observa Prøvevalg 1975, april-undersøgelsen: Radiovaner (frekvens og program); regionale radioudsendelser; omlægningen af radioens programmer; daginstitutioner (tilstrækkeligt antal, det offentliges tilskud); folkeskolen, valgfrihed m.h.t. aflæggelse af statskontrolleret prøve ved afgang, afskaffelse af karakterer og prøver; daglig transport til arbejde (nu og sidste år); rådighed over bil til daglig; fritidsbolig (økonomi, beliggenhed, opførelse); samt børn i husstanden. DDA-0951 Observa Prøvevalg 1975, maj-undersøgelsen: Vurdering af Anker Jørgensen som statsminister; sammenligning mellem Anker Jørgensen og Poul Hartling som statsministre; Anker Jørgensens udtalelser om USAs udenrigspolitik og rolle i Vietnam; Folketingets nej til lån til Nordvietnam; tilbringelse af sommerferie; Lukkelovskommissionens betænkning; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet hvis England melder sig ud; virkningen af Englands eventuelle udmeldelse for Danmark og for de øvrige EF-lande; sikkerhedsseler i bil; anvendelse af sikkerhedsseler; forbud mod tobaksreklamer; samt rygevaner. DDA-0952 Observa Prøvevalg 1975, juni-undersøgelsen: For eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en

10 folkeafstemning i dag; Statens Kunstfond; produktionsgaranti til Jens Jørgen Thorsens Jesus-film; Folketingets og kulturministerens indflydelse på kunst- og filmfondens bevillinger; arbejdsløshed (selv, en af de nærmeste, frygt for arbejdsløshed); afskaffelsen af realeksamen; forskellige faktorers betydning ved indkøb af dagligvarer (fx pris, deklaration, datomærkning); forskellige faktorers betydning ved indkøb af varige forbrugsgoder (fx pris, garanti, betjening), forskellige faktorers betydning ved indkøb af bil (fx nypris, benzinforbrug, udseende); samt pengeforbrug i 1975 på forskellige områder set i forhold til forbruget i 1974 (fx til bolig, ferie, uddannelse). DDA-0953 Observa Prøvevalg 1975, august-undersøgelsen: Samarbejde mellem de politiske partier (Socialdemokratiet og Venstre, andre borgerlige partier, sammenslutning af de borgerlige partier); de arabiske landes forsøg på at få Israel udelukket af FN, samt Danmarks reaktion hvis dette skulle lykkes; livet i Danmark (fx talefrihed, tolerance, respekt for lov og orden); kæledyr i husstanden; beskrivelse af bopæl (kvarter, støj); børn i husstanden; samt lommepenge til børn (beløb og metode). DDA-0954 Observa Prøvevalg 1975, september-undersøgelsen: De grundlovssikrede rettigheders status år 2000; stormagternes (USAs og Sovjetunionens) dominans år 2000; Vesteuropas uafhængighed år 2000; vurdering af forskellige landes styreform i dag og år 2000; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; tilbringelse af sommerferie; folketingsforlig til bekæmpelse af arbejdsledigheden; forliget som valgudskrivningsgrundlag; nedsættelse af momsen sammenlignet med nedsættelse af de direkte skatter; den bundne opsparing; medlemskab af FDM; bil i husstanden; samt Storebæltsforbindelse (bro- eller tunnel/bro-løsning). DDA-0955 Observa Prøvevalg 1975, oktober-undersøgelsen: Udbetaling af bunden opsparing, beløb samt anvendelse af pengene; momsnedsættelsen; brug af briller og kontaktlinser; nydelse af øl; forbud mod salg af dåseøl; energibesparelsesvilje og -metoder; atomkraftværker (opførelse, risici, erfaringer fra udlandet); trivsel på arbejdspladsen; overensstemmelse mellem uddannelse og beskæftigelse; kendskab til daginstitutioner; udbygning af daginstitutionerne; årsager til at børn er i daginstitution; daginstitutionspersonalets lønniveau; samt børn i husstanden. DDA-0956 Observa Prøvevalg 1975, november-undersøgelsen: Fremmedsprog i folkeskolen efter den nye folkeskolelov; eget kendskab til fremmedsprog; holdninger til fængselsstraffede; vurdering af regeringens virke; vurdering af oppositionens virke; tilbringelse af vinterferie; samt ja eller nej til oprettelse af atomkraftværker ved folkeafstemning i dag. DDA-0957 Observa Prøvevalg 1975, december-undersøgelsen: Nuværende politistyrkes størrelse; tillid til politiet; Christiania; folkeskolen som enhedsskole eller delt skole efter det 7. klassetrin; hvordan respondenten kommer af med forskellige former for affald; udsigterne for 1976 (egen økonomi, landets økonomi, verdenssituationen); julegavebeløb; samt tilbringelse af juleaften. Derudover indeholder materialet også de såkaldte stamoplysninger: Respondentens køn, fødselsår, aldersgruppe, civilstand og stilling i familien. Bopælens geografiske placering (landsdel) og

11 urbaniseringsgrad (fra DDA-0948) samt boligens art og antal værelser. Respondentens uddannelse, beskæftigelsemæssige status (fra DDA-0948), stillingsbetegnelse og medlemskab af faglig organisation. Desuden spørges der om brug af TV-apparat i husstanden (fra DDA-0952). Endelig hvilket parti respondenten stemte på ved de to sidste folketingsvalg (1973 og 1975) eller eller årsager til, at respondenten ikke stemte. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af observationsenheder, frafaldet, antallet af respondenter og svarprocenten for de enkelte prøvevalg er: Antal Fra- Antal Svar observations- fald resp. procent enheder Første januar-undersøgelse(dda-0946) % Anden januar-undersøgelse (DDA-0947) % Februar-undersøgelsen (DDA-0948) % Marts-undersøgelsen (DDA-0949) % April-undersøgelsen (DDA-0950) % Maj-undersøgelsen (DDA-0951) % Juni-undersøgelsen (DDA-0952) % August-undersøgelsen (DDA-0953) % September-undersøgelsen (DDA-0954) % Oktober-undersøgelsen (DDA-0955) % November-undersøgelsen (DDA-0956) % December-undersøgelsen (DDA-0957) % At respondentantallet i denne undersøgelse er større end i de enkelte prøvevalg, skyldes paneludskiftningen. Datasættets størrelse: 1832 respondenter; 903 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter og variable for de enkelte prøvevalg er: Antal respondenter Antal variable Første januar-undersøgelse (DDA-0946) Anden januar-undersøgelse (DDA-0947) Februar-undersøgelsen (DDA-0948) Marts-undersøgelsen (DDA-0949) April-undersøgelsen (DDA-0950) Maj-undersøgelsen (DDA-0951) Juni-undersøgelsen (DDA-0952) August-undersøgelsen (DDA-0953) September-undersøgelsen (DDA-0954) Oktober-undersøgelsen (DDA-0955) November-undersøgelsen (DDA-0956) December-undersøgelsen (DDA-0957) Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Se afsnittet "Tidsrum for dataindsamling" mht. datoer for de enkelte prøvevalg.

12 Dimensioner i tid: Panel studie. (Se afsnittet "Udvælgelsesprocedurer" for en nærmere beskrivelse af panelets sammensætning). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Universet er danske borgere i valgretsalderen. Udvælgelsesprocedurer: Panelet blev etableret i 1967 ved en kombination af tilfældig, stratificeret udvælgelse og klyngeudvælgelse: Samtlige kommuner, sogne eller roder blev inddelt i 100 grupper efter sociale, erhvervsmæssige og geografiske kriterier, således at områder, der var ensartede med hensyn til disse kriterier, blev samlet i samme gruppe. Dernæst blev ved lodtrækning udvalgt et område (kommune, sogn eller rode) som repræsentant for hele gruppen. På denne måde fremkom 100 interviewdistrikter, i hvilke et antal husstandsadresser, proportionalt med det samlede antal husstande i gruppen, blev udvalgt ved lodtrækning. Panelets sammensætning er efter dette tidspunkt løbende blevet vedligeholdt ved at ca. 25 procent af medlemmerne tvunget bliver udskiftet hvert år. De medlemmer, der i løbet af et år skal erstattes, er forud mærkede, så udmeldelser kan ske i takt med indmeldelser flere gange årligt. Ved udmeldelse af panelmedlemmer er det primært medlemskabets varighed, der er bestemmende; men udmeldelse af medlemmer kan også ske, hvis et kriterium er overrepræsenteret. Ved rekrutteringen af nye medlemmer tilstræbes, at panelet holdes afbalanceret mht. kriterierne køn, alder, bopæl og erhverv; mens det oprindelige panel (som ovenfor beskrevet) blev udtrukket som en ægte stikprøve, sker vedligeholdelsen af panelets sammensætning på grundlag af et skønsprincip: Valgpanelets nye medlemmer udvælges altid blandt personer, der er udtrukket til deltagelse i andre Observa-undersøgelser. Udvælgelsen sker enten direkte ved en skriftlig henvendelse til en person som har de ønskede karakteristika, eller indirekte ved at Observas interviewere får en beskrivelse af de ønskede egenskaber for nye medlemmer, hvorpå egnede medlemmer rekrutteres blandt personer, som besøges i forbindelse med interviews. I visse grupper, der erfaringsmæssigt ligger under gennemsnittet med hensyn til indsendelsesprocent, er der gennemført en tilsvarende overrepræsentation af brutto-panelets sammensætning. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Respondenterne er for hvert enkelt prøvevalgs vedkommende blevet bedt om at udfylde de tilsendte spørgeskemaer på en bestemt dag: DDA-0946 Observa Prøvevalg 1975, første januar-undersøgelse: DDA-0947 Observa Prøvevalg 1975, anden januar-undersøgelse : DDA-0948 Observa Prøvevalg 1975, februar-undersøgelsen : DDA-0949 Observa Prøvevalg 1975, marts-undersøgelsen : DDA-0950 Observa Prøvevalg 1975, april-undersøgelsen : DDA-0951 Observa Prøvevalg 1975, maj-undersøgelsen : DDA-0952 Observa Prøvevalg 1975, juni-undersøgelsen : DDA-0953 Observa Prøvevalg 1975, august-undersøgelsen : DDA-0954 Observa Prøvevalg 1975, september-undersøgelsen : DDA-0955 Observa Prøvevalg 1975, oktober-undersøgelsen :

13 DDA-0956 Observa Prøvevalg 1975, november-undersøgelsen : DDA-0957 Observa Prøvevalg 1975, december-undersøgelsen : Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Hvis et panelmedlem to gange i træk har undladt at besvare et spørgeskema, udsendes en rykker; ved tre på hinanden følgende - udeladelser udmeldes medlemmet af panelet uden yderligere henvendelse fra Observa. I forbindelse med hvert prøvevalg afholdes en konkurrence om mindre kontantpræmier blandt de rettidigt indsendende. Vægtning: Yderligere oplysninger: Ved offentliggørelse af resultater i dagspressen vægter Observa de indkomne svar fra panelet; Observa ønsker ikke at offentliggøre de anvendte vægtningsprocedurer. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation); binær hulning (binær repræsentation). Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Datamaterialerne kontrolleres ikke systematisk, men der gennemføres af og til kontrol af indtastningens kvalitet. Disse målinger har vist en meget lav fejlprocent (ca. en halv promille). Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Observa. Alle forespørgsler rettes til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: GfK Danmark A/S. Toldbodgade 10 B, DK-1253 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: Danskerne. Meninger, holdninger, vaner. The Danes. Opinions, Attitudes, Habits. Observa København, Observa; 806 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Thomsen, Søren Risbjerg; Berglund, Sten og Worlund, Ingemar: Assessing the validity of the logit method for ecological inference. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands; European Journal of Political Research, Vol. 19, No. 4, pp ; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad.

14 Boligforhold: boligtype. Antal værelser i boligen. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor; respondent: beskæftigelsesmæssig status. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; respondenten: specialuddannelse, type. Politik: respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Medlemsskab af foreninger: fagforeninger (nuværende, tidligere, varighed); arbejdsgiverforeninger. Andre baggrundsvariable: I prøvevalgene indgår som nævnt et fast sæt af baggrundsvariable, de såkaldte stamoplysninger. Det fremgår af "undersøgelsens emne" og ovenstående, hvad disse variable indeholder. Ved indtræden i panelet udfylder nye medlemmer et standardskema indeholdende spørgsmål herom. Disse oplysninger overføres til hvert prøvevalg, som medlemmet deltager i, og bliver således til stamoplysninger. Stamoplysningerne opdateres på følgende måder. Når Observa får besked om et panelmedlems flytning og dermed nye adresse, opdateres variablene "geografisk område", "amtskommune" og "urbaniseringsgrad". De øvrige variable (undtaget konstanterne køn og fødselsår) opdateres kun i forbindelse med spørgsmål i et prøvevalg. Dermed sker opdateringen kun for de (ca. 89%), der er med i det pågældende prøvevalg, mens den oprindelige stamoplysning bibeholdes for de resterende panelmedlemmer. INDLEDNING "Observa Prøvevalg 1975" indeholder data fra de 12 prøvevalg, som blev gennemfort af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning i DDA modtog data fra Observa i column binary-format samt dokumentation i form af spørgeskemaerne til de 12 prøvevalg. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret Osiris-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable, V1 og V2, som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (U0945) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen. Datamaterialet og kodebogens opbygning

15 Hovedafsnittene i kodebogen er: (1) Identifikationsvariable (V1-V3). V1 og V2 er de nævnte DDA-standardvariable, mens V3 er "DDA nr prøvevalg". Disse 12 variable er placeret umiddelbart før hvert prøvevalg. Der er dog yderligere en identifikationsvariabel, nemlig "Medlemsnummer", som tjener til en entydig indentifikation af medlemmerne af Observa's prøvevalgspanel. Denne er af konfidentialitetshensyn blanket af DDA. (2) Stamoplysninger for hele 1975 (V4-V25) Disse stamoplysninger, de såkaldte superstamoplysninger, er dannet af DDA. Konstruktonen er beskrevet i kodebogen, se afsnittet før V4. (3) Prøvevalget 2/1-75 ("Første januar-undersøgelse"). Stamoplysningerne i V26-V45, de specielle spørgsmål i V46-V48. (4) Prøvevalget 9/1-75 ("Anden januar-undersøgelse"). Stamoplysningerne i V49-V68, de specielle spørgsmål i V69-V164. (5) Prøvevalget 10/2-75 ("Februar-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V165-V188, de specielle spørgsmål i V189-V222. (6) Prøvevalget 10/3-75 ("Marts-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V223-V246, de specielle spørgsmål i V247-V266. (7) Prøvevalget 14/4-75 ("April-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V267-V290, de specielle spørgsmål i V291-V331. (8) Prøvevalget 12/5-75 ("Maj-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V332-V355, de specielle spørgsmål i V356-V409. (9) Prøvevalget 16/6-75 ("Juni-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V410-V433, de specielle spørgsmål i V434-V483. (10) Prøvevalget 18/8-75 ("August-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V484-V505, de specielle spørgsmål i V506-V583. (11) Prøvevalget 15/9-75 ("September-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V584-V605, de specielle spørgsmål i V606-V669. (12) Prøvevalget 13/10-75 ("Oktober-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V670-V691, de specielle spørgsmål i V692-V745. (13) Prøvevalget 17/11-75 ("November-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V746-V767, de specielle spørgsmål i V768-V832.

16 (14) Prøvevalget 8/12-75 ("December-undersøgelsen"). Stamoplysningerne i V833-V854, de specielle spørgsmål i V855-V903. Rekodninger foretaget i DDA DDA har dannet årsvariable (V4-V25) for hver af de 22 baggrundsvariable (stamoplysninger), der findes for hvert af prøvevalgene, med det formål at lette anvendelsen af disse i analysesammenhænge. Kodeproceduren for variablene er beskrevet i kodebogen. DDA har omkodet samtlige partivariable i undersøgelsen (i forbindelse med prøvevalg og faktiske valg til folketinget, EF-parlamentet osv.), således at kodeværdien for et givet parti eller for årsager til ikke at stemme altid er den samme. Fejlkoder og "Flere svar" er omdannet til en fælles kode, nemlig "streng(e) af ottetaller": 8, 88 osv. I variable dannet på grundlag af mangesvarsspørgsmål (f. eks. "Hvilke af nedenstående aviser og blade læser De egelmæssigt?" er uoplyst-kategorien (koden 9) dannet ved rekodning. Kategorien "Deltog ikke" (10, 100 osv.) er ligeledes dannet ved rekodning. Kategorien henfører sig til de respondenter, der ikke deltog i det enkelte prøvevalg, enten fordi de ikke besvarede spørgeskemaet, eller fordi de var udtrådt af prøvevalgspanelet. Missing data MD1 er defineret som kategorien "uoplyst", dvs.strenge af nitaller: 9, 99 etc. I forbindelse med filtervariable rummer "uoplyst" også kategorien "irrelevant", sådan som det også forholder sig i originalmaterialet. MD2 er defineret som den første ikke-substantielle kode, som ikke er omfattet af MD1, og det gælder "flere svar" ("fejlkode") og "deltog ikke".

17 Datamaterialets logiske konsistens --- Den logiske konsistens i datamaterialet er undersøgt ved hjælp af krydstabeller. For filtrenes vedkommende er kun kontroller, som har vist fejl dokumenteret, og det sker i de enkelte variable. Fejlene opgives som et antal respondenter, der fejlagtigt er substanskodet i den filtrerede variabel. Logisk kan fejl imidlertid også stamme fra filtervariablen, men der er ikke mulighed for at skelne mellem disse to fejltyper. I variablen 'hvilken faglig organisation' er hhv. 14, 4, 1, 18, 1, 49, 3 og 710 (sic ) respondenter substanskodet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9, uagtet, de også har svaret 'nej' på spørgsmålet: 'Er De medlem af en faglig organisation'. Variablen bør altså tages med meget et kraftigt forbehold. I enkeltprøvevalgene har 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 og 5 mænd angivet at være husmødre, i årgangsfilen er tallet 6. I enkeltprøvevalgene har 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4 og 5 kvinder angivet at være husfædre, i årgangsfilen er tallet 5. Desuden er stamoplysningerne ved hjælp af SAS-programmering kontrollerede for ændringer og fejl i substantielle koder over hele året (de 12 prøvevalg). Kontrol af stamoplysningerne Stamoplysningerne omfatter 23/27/25 gennemgående variable, og af disse er der ingen kodeændringer (i substantielle koder) i de 6 variable: civilstand, I erhverv, TV i huset, Stemte 4/12-73, Stemte 9/1-75, Respondent nr 670 i datafilen ændrer koder i variablene køn, stilling i familien, nøjagtig stilling og skoleuddannelse, fra oktober-undersøgelsen. Nr er uoplyst i februar-undersøgelsen i variablene stillingsgruppe, nøjagtig stilling og antal værelser, men substanskodet med samme kodeværdi i de øvrige prøvevalg. Nr skifter kodeværdi i anden januar-undersøgelse, men

18 får sine gamle kodeværdier igen i februar-undersøgelsen i variablene Medlem af faglig org., skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, boligforhold, antal værelser, og hvor ofte tv. Nr. 255 skifter i februar-undersøgelsen kode i variablen hvor ofte tv. Variablen aldersgruppe er sandsynligvis opdateret i juliundersøgelsen; her skifter 138 kodeværdi een op. I variablen Folketingsvalg 1975 er 30 respondenter kodet missing indtil oktober og substanskodet fra november. Yderligere 4 skifter koder: 255, 268, 1026 og I variablen Folketingsvalg 1973, som fra februar-undersøgelsen og fremefter er DDA's påstand og altså ikke dokumenteret fra Observa's side, men udelukkende vha. grundige SAS-kontroller, skifter 50 respondenter kodeværdi fra 99 (uoplyst) til 12 (Kristeligt Folkeparti) mellem første og andet januarprøvevalg. Yderligere er der i denne variabel kodeændringer for nr. 670, 1130 og I variablen urbaniseringsgrad skifter 8 respondenter koder, heraf 6 i august-undersøgelsen. Referencer til spørgeskemaer m.v. -- KODEBOG Referencen i kodebogen til Observa's spørgeskemaer findes foran hvert spørgsmål. Spørgsmålsteksten "Spm.1: Hvordan tilbragter De Deres sommerferie sidste år (1974)?" angiver således, at spørgsmålsnummeret i Observa's skema var "1". For stamoplysningerne gælder det dog, at referencen til stamoplysnings-spørgeskemaet er forkortelsen "St.", efterfulgt af spørgsmålsnummeret. Når flere variable er hentet fra et og samme spørgsmål, er referencenummeret enslydende. Filtervariablene er i nogle tilfælde angivet ved en tekst i de relevanter kategorier. Eksempelvis således: - gå til spm. 14. I andre tilfælde er filtervariablene implicitte, mens filteret som sådant er eksplicit ved, at der før spørgsmålsteksten i de filtrerede variable er angivet hvem, der skal besvare spørgsmålet. Eksempelvis således: "Hvis ja i spørgsmål 13:...".

19 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 0945 for alle respondenter. V0002 DDA SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder respondentens løbenummer inden for datafilen. Nummeret er firecifret og fortløbende, begyndende med 0001 for den første respondent. V0003 MEDLEMSNUMMER start 8, bredde 4 Medlemsnummer Denne variabel indeholdt det medlemsnummer, respondenten havde i Observa's prøvevalgspanel. Af konfidentialitetshensyn er denne variabel blanket af DDA. STAMOPLYSNINGER FOR HELE For hvert enkeltprøvevalg findes nogle gennemgående baggrundsoplysninger (de såkaldte stamoplysninger): Køn, fødselsår, aldersgruppe, civilstand, stilling i familien, bopælens geografiske placering (landsdel), boligens art, antal værelser i boligen, uddannelse, stillingsbetegnelse og medlemskab af faglig organisation. Desuden indgår i prøvevalget 'partipræference', altså hvilket parti man ville stemme på, hvis der var folketingsvalg en given dato. Da der er tale om et panel, vil en person kun sjældent deltage i samtlige prøvevalg og derfor være uoplyst i en del stamoplysninger. For at lette anvendelsen af baggrundsoplysningerne har man i DDA konstrueret de såkaldte super-stamoplysninger, som kan anvendes for hele året, og som pga. den kode kodeprocedure, som er beskrevet nedenfor, minimerer antallet af uoplyste.

20 Kodeprocedure: Super-stamoplysningerne dannes ved overførsel af information fra midten af året. Hvis personen da mangler, tages i stedet information fra det umiddelbart forudgående prøvevalg. Hvis personen også mangler da, tages information fra det efterfølgende prøvevalg. Således fortsætter man, indtil personen ikke længere mangler. Såfremt der ikke i noget af årgangens prøvevalg er fundet en substanskode for en given respondent i en given variabel, er årsvariablen kodet uoplyst. V0004 FØDSELSÅR start 12, bredde 3, manglende data: = 999 St. 1: I hvilket år er De født? Der er kodet de to sidste cifre i fødselsåret. Koderne er , er V0005 GEOGRAFISK OMRÅDE start 15, manglende data: = 9 St. 2: I hvilken kommune bor De? Hovedstadsområdet Øerne, by Øerne, land Jylland, by Jylland, land Uoplyst svarprocent: 100 V0006 KØN start 16, manglende data: = 9 St. 3: Køn? Mand Kvinde Uoplyst svarprocent: 100 V0007 CIVILSTAND start 17, manglende data: = 9

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0992 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1979 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0981 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1978 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0981 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1978 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0981 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1978 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1005 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1980 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- -------

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- DDA-1609 -------- Datamateriale ------------- Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Bredo PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0651 -------- Datamateriale ------------- Ingeniørkandidater 1961-1981 ------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Søren Holck og Peter Rasmussen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ----

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- DDA-0691 -------- Datamateriale ------------- Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- DDA-1399 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- oktober 1987 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Sociale og økonomiske forhold i saneringsmodne bydele, 1981. ------- -- ---------- ------- - -------------- ------- -----

Sociale og økonomiske forhold i saneringsmodne bydele, 1981. ------- -- ---------- ------- - -------------- ------- ----- DDA-0375 -------- Datamateriale ------------- Sociale og økonomiske forhold i saneringsmodne bydele, 1981. ------- -- ---------- ------- - -------------- ------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0762 -------- Datamateriale ------------- Jord- og betonarbejderes arbejdsmiljø 1980 ----- -- --------------- ------------ ----

DDA-0762 -------- Datamateriale ------------- Jord- og betonarbejderes arbejdsmiljø 1980 ----- -- --------------- ------------ ---- DDA-0762 -------- Datamateriale ------------- Jord- og betonarbejderes arbejdsmiljø 1980 ----- -- --------------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Marianne Damlund PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1701 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1992 ----- ---------------------- ----

DDA-1701 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1992 ----- ---------------------- ---- DDA-1701 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1992 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2210 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1994 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20699 --------- Datamateriale -------------

DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- DDA-20699 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- baseline, 2000-2001. --------- ---------- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------

DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ DDA-12516 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen ----------------- ----- ------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Ledere ----- ------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Ledere ----- ------ DDA-1571 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Ledere ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- --------------------

Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- DDA-0618 -------- Datamateriale ------------- Arbejderklassens og mellemlagenes faglige organisationsforhold ---------------- -- ------------- ------- -------------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- DDA-0544 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- oktober 1981 ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ----

Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- DDA-1610 -------- Datamateriale ------------- Trivsel, livsvilkår og livskvalitet under krisen, 1982 ------- ---------- -- ------------ ----- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eggert

Læs mere

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20

DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- 1. udgave, 2007-08-20 DDA-15424 --------- Datamateriale ------------- Danske sælgers arbejdsmiljø, 1994 ------ ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982 ------------ -- ------- - ---------------- ----

Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982 ------------ -- ------- - ---------------- ---- DDA-0555 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982 ------------ -- ------- - ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Tage Søndergård

Læs mere

Graviditetsundersøgelsen på Rigshospitalet, 1990-1992 ------------------------ -- --------------- ---------

Graviditetsundersøgelsen på Rigshospitalet, 1990-1992 ------------------------ -- --------------- --------- DDA-7193 -------- Datamateriale ------------- Graviditetsundersøgelsen på Rigshospitalet, 1990-1992 ------------------------ -- --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Merete

Læs mere

DDA-21601 --------- Datamateriale -------------

DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- DDA-21601 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø inden for IT-branchen (ARIT), 2002-2003 ------------ ----- --- ----------- ------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Vilhelm

Læs mere

DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ----

DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ---- DDA-1680 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelse, 1990 ----- --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ---- DDA-0130 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- januar 1976 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere