Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et"

Transkript

1 DDA Datamateriale Observa Prøvevalg Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

2 således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Observa Prøvevalg 1975, som oprindeligt blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0945). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0945: Observa Prøvevalg Primærundersøger(e): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0945, 1. udgave (ved Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1832 respondenter, 903 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (581 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i perioden marts maj 1987 med

3 henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0945: Observa Prøvevalg Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinter i et mindre oplag. bogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Marts 1992 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og

4 klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske

5 arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan

6 her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE

7 Titel: Observa Prøvevalg 1975 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi; vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; ønskedrømme; beskæftigelse, erhvervsmæssig; erhverv; erhvervsmæssig beskæftigelse; familiestørrelse; folketingsvalg 1975; forbrug, personligt; hjemmeaktiviteter; husmoderens alder; husstandsstørrelse; juleindkøb; julemad; privatøkonomi; stilling; TV, valgudsendelser i; valgudsendelser i TV; automatisk dyrtidsregulering; dyrtidsregulering, automatisk; energibesparelser; energikrisen; overenskomstforhandlinger; TV-serier; "Colombo"; "Lørdag igen"; statsministerpræference; "Macmillan og frue"; "McCloud"; "Tre kast"; TV, lørdagsunderholdning i; uddannelsesstøtte; unge under uddannelse; arbejdsløshed; EF-folkeafstemning (hypotetisk); Europaparlamentsvalg (hypotetisk); Færdselsloven, fornyelse af (1975); hastighedsgrænser; kørekort; lufthavn på Saltholm; præster og papirløst ægteskab; papirløst ægteskab, præsters; Roskilde Universitetscenter; RUC; Saltholm, storlufthavn på; Storebæltsforbindelsen; sikkerhedsseler; styrthjelm, brug af; børn i husstanden; børnehaver; daginstitutioner; daginstitutioner, offentlige tilskud til; folkeskolen, afskaffelse af karakterer og prøver; folkeskolen, statskontrolleret prøve i; fritidsbolig; fritidshjem; karakterer, afskaffelse af; kolonihavehus; lokalradio; prøver, afskaffelse af; radiovaner; regionale udsendelser (P2); sommerhus; feriebolig; transport til arbejde; vuggestuer; EF-medlemskab; England, optagelse i EF; Jørgensen, Anker; Lukkeloven; åbningstider; butiksåbningstider; Nordvietnam, lån til; rygevaner; sommerferie; ferie; tobaksreklamer; tobaksrygning; Storbritannien, optagelse i EF; Vietnam; Filmfonden; folkeskolen, afskaffelse af realeksamen; indkøb, faktorer af betydning ved; realeksamen, afskaffelse af; Statens Kunstfond; Thorsen, Jens Jørgen; Jesus-film, Jens Jørgen Thorsens; arabiske lande; Mellemøsten; boligbeliggenhed; bopæl; dyr; kæledyr; Israel, medlemskab af FN; FN, medlemskab af; FN, Israels medlemskab af; demokratiets vilkår; indflydelse, vælgernes; lov og orden; social ligestilling; ligestilling, social; tolerance; lommepenge; partisamarbejde; støjgener; pressefrihed; talefrihed; trykkefrihed; vælgernes indflydelse;; økonomisk politik; regeringssamarbejde;; arbejdsløshed, bekæmpelse af; bil, besiddelse af; bunden opsparing; demokrati, grad af; diktatur; folkestyre, grad af; forsamlingsfrihed; FDM, medlemskab af; momsnedsættelse; motorkøretøj, besiddelse af; opsparing, tvungen; religionsfrihed; valg, udskrivning af; stormagternes dominans; tvungen opsparing; Vesteuropas uafhængighed; uafhængighed, Vesteuropas; Sverige, grad af demokrati i; Vesttyskland, grad af demokrati i; Italien, grad af demokrati i; Spanien, grad af demokrati i; Portugal, grad af demokrati i; Grækenland, grad af demokrati i; Jugoslavien, grad af demokrati i; USA, grad af demokrati i; Sovjetunionen, grad af demokrati i; England, grad af demokrati i; Storbritannien, grad af demokrati i; øl; alkohol; atomkraft, erfaringer fra udlandet; atomkraft, indførelse af; beskæftigelse versus uddannelse; briller; dåseøl, forbud mod; daginstitutioner, medarbejdernes løn; pædagogers løn; fag versus beskæftigelse; kontaktlinser; trivsel på arbejdspladsen; uddannelse versus beskæftigelse; atomkraft, folkeafstemning om (hypotetisk);

8 folkeskolen, fremmedsprog i; fremmedsprog; fængselsstraffede, holdning til; oppositionens virke; regeringens og oppositionens virke; vinterferie; affald, bortskaffelse af; Christiania; folkeskolen, enhedsskole eller delt skole; genbrug af husholdningsaffald; husholdningsaffald; juleaften; julegaveudgifter; politiet, tillid til; politistyrkens størrelse; 1976, udsigter for; økonomisk situation, udvikling i; familiens økonomiske situation, udvikling i. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0945: Observa Prøvevalg Primærundersøger: Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. DDA-0945, 1. udgave (ved Hanne Boye Petersen og Karsten Boye Rasmussen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1832 respondenter, 903 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (581 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Toldbodgade 10 B, DK-1253 København K. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning. Toldbodgade 10 B, DK-1253 København K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Observas opinionsundersøgelser: Observa har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valgpanelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstillingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspres- sen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er begrænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands-Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. Observa Prøvevalg 1975:

9 I 1975 gennemførte Observa i alt 12 prøvevalg. Alle spørgsmål herfra er samlet i undersøgelsen DDA-0945 Observa Prøvevalg Derudover findes de enkelte prøvevalg, der indeholder forskellige aktuelle spørgsmål, som DDA-0946 til DDA De enkelte prøvevalg omhandler flg. aktuelle emner: DDA-0946 Observa Prøvevalg 1975, første januar-undersøgelse: Undersøgelsen indeholder ingen aktuelle spørgsmål. DDA-0947 Observa Prøvevalg 1975, anden januar-undersøgelse: Faktisk stemmeafgivelse ved folketingsvalget torsdag den 9. januar 1975; valgudsendelserne i TV; ønskeliste (fx motorkøretøj, eget hus, sabbatår); det personlige forbrug (varegrupper der indgår regelmæssigt i de personlige udgifter, varegrupper der først og fremmest vil blive nedskåret ved nedgang i budgettet, varegrupper der vil blive øget ved opgang i budgettet); juleindkøb; julemad; hjemmeaktiviteter (fx bagning, strikning, maling); husmoderens alder; samt husstandens størrelse. DDA-0948 Observa Prøvevalg 1975, februar-undersøgelsen: Dyrtidsreguleringen; overenskomstforhandlingerne; statsministerpræference; uddannelsesstøtte; lørdagsunderholdning i TV; energikrisens virkninger (energisparemetoder); radioens energisparekampagne; erhvervsmæssig beskæftigelse; samt unge under uddannelse. DDA-0949 Observa Prøvevalg 1975, marts-undersøgelsen: Storlufthavn på Saltholm; fast forbindelse over Storebælt; fornyelse af færdselsloven; præster i papirløst ægteskab; hastighedsbegrænsninger; debatten om Roskilde Universitetscenter; regeringsindgreb i overenskomstforhandlingerne; frygt for arbejdsløshed; valg af medlemmer til EF-parlamentet; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; samt førerbevis, kører regelmæssigt. DDA-0950 Observa Prøvevalg 1975, april-undersøgelsen: Radiovaner (frekvens og program); regionale radioudsendelser; omlægningen af radioens programmer; daginstitutioner (tilstrækkeligt antal, det offentliges tilskud); folkeskolen, valgfrihed m.h.t. aflæggelse af statskontrolleret prøve ved afgang, afskaffelse af karakterer og prøver; daglig transport til arbejde (nu og sidste år); rådighed over bil til daglig; fritidsbolig (økonomi, beliggenhed, opførelse); samt børn i husstanden. DDA-0951 Observa Prøvevalg 1975, maj-undersøgelsen: Vurdering af Anker Jørgensen som statsminister; sammenligning mellem Anker Jørgensen og Poul Hartling som statsministre; Anker Jørgensens udtalelser om USAs udenrigspolitik og rolle i Vietnam; Folketingets nej til lån til Nordvietnam; tilbringelse af sommerferie; Lukkelovskommissionens betænkning; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet hvis England melder sig ud; virkningen af Englands eventuelle udmeldelse for Danmark og for de øvrige EF-lande; sikkerhedsseler i bil; anvendelse af sikkerhedsseler; forbud mod tobaksreklamer; samt rygevaner. DDA-0952 Observa Prøvevalg 1975, juni-undersøgelsen: For eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en

10 folkeafstemning i dag; Statens Kunstfond; produktionsgaranti til Jens Jørgen Thorsens Jesus-film; Folketingets og kulturministerens indflydelse på kunst- og filmfondens bevillinger; arbejdsløshed (selv, en af de nærmeste, frygt for arbejdsløshed); afskaffelsen af realeksamen; forskellige faktorers betydning ved indkøb af dagligvarer (fx pris, deklaration, datomærkning); forskellige faktorers betydning ved indkøb af varige forbrugsgoder (fx pris, garanti, betjening), forskellige faktorers betydning ved indkøb af bil (fx nypris, benzinforbrug, udseende); samt pengeforbrug i 1975 på forskellige områder set i forhold til forbruget i 1974 (fx til bolig, ferie, uddannelse). DDA-0953 Observa Prøvevalg 1975, august-undersøgelsen: Samarbejde mellem de politiske partier (Socialdemokratiet og Venstre, andre borgerlige partier, sammenslutning af de borgerlige partier); de arabiske landes forsøg på at få Israel udelukket af FN, samt Danmarks reaktion hvis dette skulle lykkes; livet i Danmark (fx talefrihed, tolerance, respekt for lov og orden); kæledyr i husstanden; beskrivelse af bopæl (kvarter, støj); børn i husstanden; samt lommepenge til børn (beløb og metode). DDA-0954 Observa Prøvevalg 1975, september-undersøgelsen: De grundlovssikrede rettigheders status år 2000; stormagternes (USAs og Sovjetunionens) dominans år 2000; Vesteuropas uafhængighed år 2000; vurdering af forskellige landes styreform i dag og år 2000; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; tilbringelse af sommerferie; folketingsforlig til bekæmpelse af arbejdsledigheden; forliget som valgudskrivningsgrundlag; nedsættelse af momsen sammenlignet med nedsættelse af de direkte skatter; den bundne opsparing; medlemskab af FDM; bil i husstanden; samt Storebæltsforbindelse (bro- eller tunnel/bro-løsning). DDA-0955 Observa Prøvevalg 1975, oktober-undersøgelsen: Udbetaling af bunden opsparing, beløb samt anvendelse af pengene; momsnedsættelsen; brug af briller og kontaktlinser; nydelse af øl; forbud mod salg af dåseøl; energibesparelsesvilje og -metoder; atomkraftværker (opførelse, risici, erfaringer fra udlandet); trivsel på arbejdspladsen; overensstemmelse mellem uddannelse og beskæftigelse; kendskab til daginstitutioner; udbygning af daginstitutionerne; årsager til at børn er i daginstitution; daginstitutionspersonalets lønniveau; samt børn i husstanden. DDA-0956 Observa Prøvevalg 1975, november-undersøgelsen: Fremmedsprog i folkeskolen efter den nye folkeskolelov; eget kendskab til fremmedsprog; holdninger til fængselsstraffede; vurdering af regeringens virke; vurdering af oppositionens virke; tilbringelse af vinterferie; samt ja eller nej til oprettelse af atomkraftværker ved folkeafstemning i dag. DDA-0957 Observa Prøvevalg 1975, december-undersøgelsen: Nuværende politistyrkes størrelse; tillid til politiet; Christiania; folkeskolen som enhedsskole eller delt skole efter det 7. klassetrin; hvordan respondenten kommer af med forskellige former for affald; udsigterne for 1976 (egen økonomi, landets økonomi, verdenssituationen); julegavebeløb; samt tilbringelse af juleaften. Derudover indeholder materialet også de såkaldte stamoplysninger: Respondentens køn, fødselsår, aldersgruppe, civilstand og stilling i familien. Bopælens geografiske placering (landsdel) og

11 urbaniseringsgrad (fra DDA-0948) samt boligens art og antal værelser. Respondentens uddannelse, beskæftigelsemæssige status (fra DDA-0948), stillingsbetegnelse og medlemskab af faglig organisation. Desuden spørges der om brug af TV-apparat i husstanden (fra DDA-0952). Endelig hvilket parti respondenten stemte på ved de to sidste folketingsvalg (1973 og 1975) eller eller årsager til, at respondenten ikke stemte. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af observationsenheder, frafaldet, antallet af respondenter og svarprocenten for de enkelte prøvevalg er: Antal Fra- Antal Svar observations- fald resp. procent enheder Første januar-undersøgelse(dda-0946) % Anden januar-undersøgelse (DDA-0947) % Februar-undersøgelsen (DDA-0948) % Marts-undersøgelsen (DDA-0949) % April-undersøgelsen (DDA-0950) % Maj-undersøgelsen (DDA-0951) % Juni-undersøgelsen (DDA-0952) % August-undersøgelsen (DDA-0953) % September-undersøgelsen (DDA-0954) % Oktober-undersøgelsen (DDA-0955) % November-undersøgelsen (DDA-0956) % December-undersøgelsen (DDA-0957) % At respondentantallet i denne undersøgelse er større end i de enkelte prøvevalg, skyldes paneludskiftningen. Datasættets størrelse: 1832 respondenter; 903 variable pr. respondent; Yderligere oplysninger: Antallet af respondenter og variable for de enkelte prøvevalg er: Antal respondenter Antal variable Første januar-undersøgelse (DDA-0946) Anden januar-undersøgelse (DDA-0947) Februar-undersøgelsen (DDA-0948) Marts-undersøgelsen (DDA-0949) April-undersøgelsen (DDA-0950) Maj-undersøgelsen (DDA-0951) Juni-undersøgelsen (DDA-0952) August-undersøgelsen (DDA-0953) September-undersøgelsen (DDA-0954) Oktober-undersøgelsen (DDA-0955) November-undersøgelsen (DDA-0956) December-undersøgelsen (DDA-0957) Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Yderligere oplysninger: Se afsnittet "Tidsrum for dataindsamling" mht. datoer for de enkelte prøvevalg.

12 Dimensioner i tid: Panel studie. (Se afsnittet "Udvælgelsesprocedurer" for en nærmere beskrivelse af panelets sammensætning). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Universet er danske borgere i valgretsalderen. Udvælgelsesprocedurer: Panelet blev etableret i 1967 ved en kombination af tilfældig, stratificeret udvælgelse og klyngeudvælgelse: Samtlige kommuner, sogne eller roder blev inddelt i 100 grupper efter sociale, erhvervsmæssige og geografiske kriterier, således at områder, der var ensartede med hensyn til disse kriterier, blev samlet i samme gruppe. Dernæst blev ved lodtrækning udvalgt et område (kommune, sogn eller rode) som repræsentant for hele gruppen. På denne måde fremkom 100 interviewdistrikter, i hvilke et antal husstandsadresser, proportionalt med det samlede antal husstande i gruppen, blev udvalgt ved lodtrækning. Panelets sammensætning er efter dette tidspunkt løbende blevet vedligeholdt ved at ca. 25 procent af medlemmerne tvunget bliver udskiftet hvert år. De medlemmer, der i løbet af et år skal erstattes, er forud mærkede, så udmeldelser kan ske i takt med indmeldelser flere gange årligt. Ved udmeldelse af panelmedlemmer er det primært medlemskabets varighed, der er bestemmende; men udmeldelse af medlemmer kan også ske, hvis et kriterium er overrepræsenteret. Ved rekrutteringen af nye medlemmer tilstræbes, at panelet holdes afbalanceret mht. kriterierne køn, alder, bopæl og erhverv; mens det oprindelige panel (som ovenfor beskrevet) blev udtrukket som en ægte stikprøve, sker vedligeholdelsen af panelets sammensætning på grundlag af et skønsprincip: Valgpanelets nye medlemmer udvælges altid blandt personer, der er udtrukket til deltagelse i andre Observa-undersøgelser. Udvælgelsen sker enten direkte ved en skriftlig henvendelse til en person som har de ønskede karakteristika, eller indirekte ved at Observas interviewere får en beskrivelse af de ønskede egenskaber for nye medlemmer, hvorpå egnede medlemmer rekrutteres blandt personer, som besøges i forbindelse med interviews. I visse grupper, der erfaringsmæssigt ligger under gennemsnittet med hensyn til indsendelsesprocent, er der gennemført en tilsvarende overrepræsentation af brutto-panelets sammensætning. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Respondenterne er for hvert enkelt prøvevalgs vedkommende blevet bedt om at udfylde de tilsendte spørgeskemaer på en bestemt dag: DDA-0946 Observa Prøvevalg 1975, første januar-undersøgelse: DDA-0947 Observa Prøvevalg 1975, anden januar-undersøgelse : DDA-0948 Observa Prøvevalg 1975, februar-undersøgelsen : DDA-0949 Observa Prøvevalg 1975, marts-undersøgelsen : DDA-0950 Observa Prøvevalg 1975, april-undersøgelsen : DDA-0951 Observa Prøvevalg 1975, maj-undersøgelsen : DDA-0952 Observa Prøvevalg 1975, juni-undersøgelsen : DDA-0953 Observa Prøvevalg 1975, august-undersøgelsen : DDA-0954 Observa Prøvevalg 1975, september-undersøgelsen : DDA-0955 Observa Prøvevalg 1975, oktober-undersøgelsen :

13 DDA-0956 Observa Prøvevalg 1975, november-undersøgelsen : DDA-0957 Observa Prøvevalg 1975, december-undersøgelsen : Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Hvis et panelmedlem to gange i træk har undladt at besvare et spørgeskema, udsendes en rykker; ved tre på hinanden følgende - udeladelser udmeldes medlemmet af panelet uden yderligere henvendelse fra Observa. I forbindelse med hvert prøvevalg afholdes en konkurrence om mindre kontantpræmier blandt de rettidigt indsendende. Vægtning: Yderligere oplysninger: Ved offentliggørelse af resultater i dagspressen vægter Observa de indkomne svar fra panelet; Observa ønsker ikke at offentliggøre de anvendte vægtningsprocedurer. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation); binær hulning (binær repræsentation). Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Datamaterialerne kontrolleres ikke systematisk, men der gennemføres af og til kontrol af indtastningens kvalitet. Disse målinger har vist en meget lav fejlprocent (ca. en halv promille). Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i dagspressen må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Observa. Alle forespørgsler rettes til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: GfK Danmark A/S. Toldbodgade 10 B, DK-1253 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: Danskerne. Meninger, holdninger, vaner. The Danes. Opinions, Attitudes, Habits. Observa København, Observa; 806 pp Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Thomsen, Søren Risbjerg; Berglund, Sten og Worlund, Ingemar: Assessing the validity of the logit method for ecological inference. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands; European Journal of Political Research, Vol. 19, No. 4, pp ; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad.

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20701 --------- Datamateriale ------------- Fagforeningers respons på udfordringer ovenfra såvel som -------------- ------- -- ------------ ------- ----- --- nedefra: En tværnational sammenligning,

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere