Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982 ------------ -- ------- - ---------------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Tage Søndergård Kristensen og Frank Lønnberg Christensen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/

2 artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982, som oprindeligt blev indsamlet af Tage Søndergård Kristensen og Frank Lønnberg Christensen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0555). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0555: Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen Primærundersøgere: Tage Søndergård Kristensen og Frank Lønnberg Christensen. DDA-0555, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (4828 respondenter, 258 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (157 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Tage Søndergård Kristensen og Frank Lønnberg Christensen, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i august 1983 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Ralph Bjørn Eriksen og Hans Jørgen Marker i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA- 0555: Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en skrivemaskineterminaludskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV juni 1984 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen 1982

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: slagteribranchen, arbejdsmiljø og helbred; arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen; helbred og arbejdsmiljø i slagteribranchen; rygevaner i slagteribranchen; arbejdstempo i slagteribranchen; monotoni i arbejdet (slagteribranchen); lønformer i slagteribranchen; ergonomiske belastninger i slagteribranchen; støj (slagteribranchen); hovedpine; sygdomssymptomer (slagteribranchen); stress (slagteribranchen); høreskader (slagteribranchen); eksem (slagteribranchen); arbejdsulykker i slagteribranchen. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0555: Arbejdsmiljø og helbred i slagteribranchen Primærundersøgere: Tage Søndergård Kristensen og Frank Lønnberg Christensen. DDA-0555, 1. udgave (ved Ralph Bjørn Eriksen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (4828 respondenter, 258 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (157 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0555. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S555. Studienummer (datasæt): 555. Donor (afleverende instans): Kristensen, Tage Søndergård; Christensen, Frank Lønnberg; KU: Institut for Social Medicin; Juliane Maries Vej 32, DK-2100 København Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Kristensen, Tage Søndergård; Christensen, Frank Lønnberg; KU: Institut for Social Medicin; Juliane Maries Vej 32, DK-2100 København Ø. Opdragsgiver: Fagbevægelsens Forskningsråd. Rosenørns Allé 12, DK-1970 København K. Yderligere oplysninger: Opdraget blev givet af Nærings- og nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) gennem Fagbevægelsens Forskningsråd. Økonomisk sponsor: Arbejdsmiljøfondet. Vesterbrogade 69, DK-1620 København V.

8 ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen beskriver dels en række forhold omkring arbejdets udførelse i slagteribranchen: arbejdstempo, monotoni, lønformer, ergonomiske belastninger, klima, støj mv. og dels en række symptomer/sygdomme: symptomer i bevægeapparatet, stress, høreskader, arbejdsulykker, eksem mv. Med de begrænsninger, som en tværsnitundersøgelse baseret på spørgeskemaer indebærer, forsøges det at relatere belastningerne i arbejdet til symptomer og sygdomme hos de ansatte. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af enheder i den oprindelige stikprøve er ukendt. Undersøgelsens svarprocent var 83%. Fordelingen af besvarelser på køn, delbranche og virksomheder Delbranche Kvinder Mænd Uoplyst I alt Svar- Antal virk. køn procent somheder - Svineslag terier % 36 Kreatur slagterier % 31 (x) Kødindustri m.v % 72 Destruktion % 5 Forarbejd ning af tarme % 3 - Ialt % 147 (x) 6 af kreaturslagterierne er afdelinger på svineslagterier,. 2 er afdelinger på kødindustrielle virksomheder. Datasættets størrelse: 4828 respondenter; 258 variable pr. respondent; 4 kort pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 98 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: beskæftigelse.

9 Spørgeskemaerne blev uddelt til alle slagteriarbejdere, der er født d. 10. til og med d. 19 i hver måned. Det gav en stikprøve på tæt ved en 1/3 af alle slagteriarbejdere. På denne måde skulle ansatte på alle virksomheder i slagteribranchen indgå i undersøgelsen. Definitioner: Med ansatte menes i denne sammenhæng ansatte arbejdere, hvilket omfatter både egentlige slagteriarbejdere og andre grupper som smede, chauffører, rengørings- og kantinepersonale, lagerarbejdere, håndværkere m.v. Med virksomheder menes industrielle produktionsvirksomheder med mindst 6 ansatte. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale; særligt personale. Spørgeskemaerne blev uddelt og opsamlet på virksomhederne gennem tillidsrepræsentanten eller en anden kontaktperson. Vægtning: Vægtningskriterier: Der er ikke foretaget nogen vægtning. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS og BMD-P. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: kontrol af kodning; data kontrolhullet; kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Kontrol af vilde koder er foretaget med OSIRIS-programmet WCC (Wild Code Check). Kontrol af logisk konsistens er foretaget med det DDA-udviklede program DCV (Data Consistency and Validity). Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Kontrol af logisk konsistens er foretaget ved hjælp af krydstabeller og det DDA-udviklede program DCV (Data Consistency and Validity). Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: Kristensen, Tage Søndergård. KU: Afdeling for Social Medicin. Blegdamsvej 3, DK-2200 København N.

10 REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Engelund, Dorte og Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejderes liv og arbejde. Forundersøgelsesrapport nr. 1. Institut for Social Medicin, Københavns Universitet; 11 pp. 1981; (2) Engelund, Dorte og Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejderes arbejdsmiljø og helbred. Forundersøgelsesrapport nr. 2. Institut for Social Medicin, Københavns Universitet; 14 pp. 1981; (3) Engelund, Dorte og Kristensen, Tage Søndergård: Helbredsproblemer ved kødindpakning. Forundersøgelsesrapport nr. 3. Institut for Social Medicin, Københavns Universitet; 1981; (4) Engelund, Dorte og Kristensen, Tage Søndergård: Arbejdsulykker i slagteribranchen. Forundersøgelsesrapport nr. 4. Institut for Social Medicin, Københavns Universitet; 1981; (5) Kristensen, Tage Søndergård og Lønnberg Christensen, Frank: Slagteriarbejde. Arbejdsmiljøfondet; 258 pp. 1983; (6) Kristensen, Tage Søndergård og Lønnberg Christensen, Frank: Fokus på slagteriarbejderne. Arbejdsmiljøfondet; 40 pp. 1983; (7) Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejdernes arbejdsmiljø og helbred I. Beskrivelse af baggrund, metode og population. Ugeskrift for Læger, Årg. 146, nr. 50, pp ; 1984; (8) Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejdernes arbejdsmiljø og helbred II. Arbejdsulykker. Ugeskrift for Læger, Årg. 146, nr. 50, pp ; 1984; (9) Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejdernes arbejdsmiljø og helbred III. Muligheder for forebyggelse af arbejdsulykker. Ugeskrift for Læger, Årg. 147, nr. 18, pp ; (10) Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejdernes arbejdsmiljø og helbred IV. Stress, træthed og psykosomatiske symptomer. Ugeskrift for Læger, Årg. 147, nr. 21, pp ; 1985; (11) Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejderes arbejdsmiljø og helbred V. Lænderygbesvær og lænderygbetinget fravær. Ugeskrift for Læger, Årg. 147, nr. 41, pp ; 1985; (12) Kristensen, Tage Søndergård; Lynge, E. og Andersen, O. Lung Cancer in Danish Butchers. The Lancet, Vol. I, pp ; 1983; Arbejdsfravær forårsaget af psykosociale arbejdsmiljøfaktorer. Indlæg ved 7th Nordiske Kongress i Socialmedicin, Reykjavik; 19 pp. 1983; (14) Kristensen, Tage Søndergård: Slagteriarbejde. En undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred i slagteri- og kødindustrien. Pas på!, nr. 11; Referencer til beslægtede studier: Arbejdsmiljøundersøgelsen 1973 (DDA-0040), Velfærdsundersøgelsen 1976 (DDA-0070), Slagteriarbejdernes arbejds- og helbredsforhold, Fyn 1979 (DDA-0362). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Beskæftigelse: Delbranche af slagteribranchen. Antal år i slagteribranchen. Tidligere beskæftigelse i andre brancher. Indkomst: Respondent: gennemsnitlig bruttougeløn (excl. overarbejde). Uddannelse: Respondent: opnået erhvervsuddannelse.

11 Varige forbrugsgoder: farve TV; vaskemaskine; opvaskemaskine; køretøjer. INDLEDNING Denne undersøgelse blev oprindeligt foretaget af Tage Søndergård Kristensen og Frank Lønnberg Christensen, Institut for Social Medicin, Københavns Universitet. Undersøgelsen, der omhandler slagteriarbejdernes arbejdsmiljø og helbredsforhold, blev foretaget i 1982 og er en postspørgeskemaundersøgelse. Af de adspurgte slagteriarbejdere besvarede 83% spørgeskemaet. Undersøgelsen omfatter slagteriarbejdere i alle dele af slagteribranchen dvs. arbejdere på svineslagterier, kreaturslagterier, i kødindustrien, på destruktionsanstalter og endelig på virksomheder, der sorterer og forarbejder tarme. Hertil skal det bemærkes, at der kun indgår industrielle produktionsvirksomheder med mindst 6 ansatte. Udover de egentlige slagteriarbejdere er der også medtaget de øvrige grupper af arbejdere på slagterierne, nemlig smede, chauffører, rengørings- og kantinepersonale, lagerarbejdere og håndværkere. Undersøgelsen beskriver for det første en række forhold omkring arbejdets udførelse i slagteribranchen: arbejdets art, anvendelse af redskaber, maskiner og anlæg, arbejdstid, lønstørrelse og lønformer, arbejdstempo, monotoni, ergonomiske belastninger, klima, støj m.v. For det andet belyses symptomer og sygdomme: i bevægeapparatet, stress, høreskader, eksem og arbejdsulykker m.v. Endelig kortlægges brugen af beskyttelsesudstyr samt miljøog sikkerhedsarbejdet på arbejdspladserne. Fra primærundersøgerne modtog DDA en dictionary og en datafil i OSIRIS-format samt tilhørende dokumentation i form af spørgeskemaer. DDA har forestået oparbejdningen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktion af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA har endvidere indlagt DDA's standardvariable (V1 og V2), som indeholder henholdsvis undersøgelsens DDA-nummer (555) og respondentens sekvensnummer indenfor datafilen. Med hensyn til manglende data opfylder materialet DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (henholdsvis 99, 999 osv.) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel.

12 DDA har også forestået rekodning af irrelevant-kategorien til koden 10 (henholdsvis 100, 1000 osv.). Endelig skal kategorien "ikke nævnt" bemærkes. Den optræder, når et spørgsmål omfatter en gruppe af variable. Kategorien anvendes, når respondenten har svaret i mindst eet tilfælde, hvor der er kodet "nævnt", mens der i de øvrige variable i gruppen er kodet "ikke nævnt". Kategorien "ikke nævnt" adskiller sig således fra "uoplyst", der i sådanne spørgsmål kun anvendes, når der slet ikke er svaret på nogle af de variable, som spørgsmålet omfatter. Det skal bemærkes, at det arkiverede studie er en sløret brugsversion i forhold til undersøgelsens oprindelige indhold. Af hensyn til respondenternes anonymitet er der foretaget følgende ændringer af det oprindelige datamateriale: To variable indeholdende en virksomhedskode og virksomhedens eksakte størrelse er udgået. Virksomhedskoden er erstattet af en amtskode. Hermed er der åbnet mulighed for sekundær analyse af undersøgelsen. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA-studienummer Denne variabel indeholder undersøgelsens studienummer i DDA og har værdien 555 for alle respondenter. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer Denne variabel indeholder et firecifret løbenummer, begyndende med V0003 DELBRANCHE start 8

13 Delbranche % antal kode Svineslagterier Kreaturslagterier Kødindustri (kødvarer, konserves m.v.) Destruktionsanstalter/kødfoderfabrikker Sortering og forarbejdning af tarme V0004 VIRKSOMHED: AMTSKODE start 9 Virksomhedens amtskode Denne variabel indeholdt oprindeligt en virksomhedskode, men er af anonymiseringsgrunde her omkodet til virksomhedernes placering i amter. Amtskoderne stammer fra "Registerfolketællingen 76 Byer - Sogne", Statistisk Tabelværk 1978: VIII, Danmarks Statistik 1978, men er dog af praktiske grunde modificeret her, således at Københavns og Frederiksberg kommuner er indplaceret under Københavns amtskommune. Egentlig hører de to kommuner ikke under noget amt. % antal kode Københavns amtskommune (incl. Københavns og Frederiksberg kommuner) Frederiksborg amtskommune Roskilde amtskommune Vestsjællands amtskommune Storstrøms amtskommune Bornholms amtskommune Fyns amtskommune Sønderjyllands amtskommune Ribe amtskommune Vejle amtskommune Ringkøbing amtskommune Århus amtskommune Viborg amtskommune Nordjyllands amtskommune V AFDELING start 11, manglende data: = 99 Spm. 1: Hvilken afdeling arbejder du i for øjeblikket? (Hvis du arbejder i flere afdelinger, sæt så kryds ved den afdeling, du arbejder mest i. Hvis din afdeling ikke er nævnt, så skriv betegnelsen for neden)

14 I spørgeskemaet for arbejdere, der er ansat i delbrancherne 2-5 (V3) dvs. ikke på svineslagterierne var spørgsmålformuleringen: "Hvilket arbejde har du for øjeblikket? (Sæt kryds ud for den betegnelse, der passer bedst til dit arbejde. Hvis du laver flere ting, så sæt kryds ved det, du laver mest. Hvis der ikke er en betegnelse, der passer, så skriv selv betegnelsen for neden)" Svinestald "Sorte ende" Slagtegangen Kølerum/køletunnel Tilskæringsafdeling Opskæringsafdeling Udbening af skinker/forender (skærestuen) Udbening af midterstykker/kam/brystflæsk Hovedafpilningsafdeling Plucksrum Tarmhus Saltkælder Drænerum Pølsemageri Salteri Kogeri (pølsevarer) Røgeri Konservesafdeling Autoklaverum Sliceri/pålægsafdeling Pakkeri/pakkeafdeling Blodrum Fedtsmelteri/fedtproduktion Frysehus/kølehus Storkøkken/middagsretter Varemodtagelse Emballageafdeling Depot Ekspedition Udlæsning Rengøring Kantine Kørselsafdelingen Smed (reperatør) Smed på værksted/vedligeholdelsesafdeling Anden håndværker Anden afdeling Råvarestandardisering Leverpostej Mayonaise og salater Anden afdeling Stald Skydefold Slagtekæden Tarmhuset Huderum Plucksrum

15 Hovedafpilning Nedskæring/læsning Lager Ekspedition Opskæring, kreaturer Kølehus, kreaturer Anden afdeling Kalibrering/sortering af tarme Opmåling af tarme Saltning af tarme Andet arbejde med tarme Lager Ekspedition Anden afdeling Den urene afdeling Smelteri/kogeri Ekstraktionsafdeling Fedtrafinaderi Mølleri Udlevering Anden afdeling Forskellige afdelinger Uoplyst svarprocent: 98 V MASKINE start 13, manglende data: = 99 Spm. 2: Hvilket redskab eller maskine arbejder du mest med? (Sæt kun et kryds. Hvis dit redskab/maskine ikke er nævnt, så skriv selv betegnelsen for neden). 1. Ingen maskiner/redskaber Bruger hænderne (uden særlige redskaber) Udfører hjælpearbejde/servicearbejde 2. Håndredskaber/håndværktøj Kniv Afspækningskniv (krumkniv) Skrabejern Flækøkse Sav (luftdrevet - ophængt) Sav (elektrisk - ophængt) Håndsav Bedøvningstang Blankfinnejern Støvsuger (til fedt- og flommerester) Halsrensemaskine Halsrensetang Rygmarvssuger Hypofysebor Flomme- og mellemgulvsløsner

16 Håndstempel Brændestempel (hånd) Bovbladsstøder Bovbladsløsner Bovbladsudtrækker Støder KSA-måler (kødkvalitets-måler) Nylonslynge (til udbening) Trykvasker (rengøring) Andre rengøringsredskaber Stikkniv (kreaturslagtning) Boltpistol Benafklipper Hornafklipper Afhudekniv (elektrisk eller luft) Vandbruser Luftkniv, tarme Mørbradkniv Andet håndværktøj 3. Maskiner eller anlæg Kulsyreanlæg (bedøvning) Elektrisk bedøvningsanlæg Hoveflækkemaskine Brændemaskine (stempling) Vejning af svin Båndsav/rundsav (faststående maskiner) Sprøjtemaskine (bacon) Multistiksprøjte Afsværingsmaskine Afspækningsmaskine Afbindermaskine Kerner/rørekar Benseperator Hurtighakker Kødhakkemaskine (wulf) Blander Baconpresse Skinkepresse Combimaskine (tarme) Kogeanlæg Rygeovne Pølsestopper Snøremaskine Polyklipper Slicemaskine/pålægsmaskine Leverpostejovne Fyldemaskine (dåser) Lukkemaskine (dåser) Autoklaveanlæg Vacuumpakkemaskine Pakkeanlæg/pakkemaskine Etiketteringsmaskine Truck Lastbil/kølebil Hornafklipper Venderør, tarme Anden maskine eller anlæg Tillidsmand

17 Arbejdsstudie-tillidsmand Lærling Varierende maskiner Uoplyst svarprocent: 92 V VIRKSOMHEDSANCIENNIT start 15, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 4: Hvor længe har du sammenlagt været ansat på den virksomhed, hvor du er nu? Kodet så de to første cifre viser antal år, de to sidste antal måneder. Uoplyst er kodet V BRANCHEANCIENNITET start 19, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 5: Hvor længe har du været ansat i slagteribranchen/ kødindustrien? Kodet med to cifre visende antal år og to antal måneder. Uoplyst er kodet V IALT ERHVERVSARBEJDE start 23, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 6: Hvor længe har du haft erhvervsarbejde ialt? (Altså siden du gik ud af skolen) Kodet med 4 cifre hvoraf de to første viser antal år, de to sidste antal måneder. Uoplyst er kodet Tidligere beskæftigelse og uddannelse V ÅR I LANDBRUG M.V. start 27, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Landbrug, gartneri, fiskeri m.v. Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år.

18 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I INDUSTRIEN start 28, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Industrien (bortset fra slagteri/kødindustri) Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I HÅNDVÆRK start 29, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Håndværk Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I BYGGEBRANCHEN start 30, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Bygge- og anlæg Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år.

19 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I SLAGTERBUTIK start 31, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Slagterbutik Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I HANDEL OG OMS start 32, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Andet arbejde ved handel eller omsætning Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I TRANSPORTERHV start 33, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Transport Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt

20 Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I ADM/OFF.VIRKS start 34, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Administration eller offentlig virksomhed Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I HOTEL M.V. start 35, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Hotel, restaurant m.v. Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 59 V ÅR I ANDET ERHVER start 36, manglende data: = 9 Spm. 7: Har du arbejdet mere end fem år i en anden branche? Andre brancher Sæt kryds ved de brancher, hvor du har arbejdet over 5 år Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

21 svarprocent: 59 V ERHVERVSUDDANNELSE start 37, manglende data: = 9 Spm. 8: Hvilken erhvervsuddannelse har du? Sæt kun et kryds Ingen erhvervsuddannelse Faglært butiksslagter Faglært slagter (udlært på slagteri) Faglært kreaturslagter Faglært tarmrenser Faglært pølsemager Faglært smed Faglært inden for et andet fag Specialarbejderkursus inden for slagteriområ Anden/uoplyst erhvervsuddannelse svarprocent: 89 Arbejdstider og aflønning V UGENTLIG ARBEJDSTID start 38, manglende data: = 99 Spm. 9: Hvad er din ugentlige arbejdstid? timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer timer

22 timer timer timer timer Uoplyst svarprocent: 99 V ARBEJDSTID BEGYNDER start 40, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 10: Hvornår begynder din arbejdstid normalt? Kodet med 4 cifre, de 2 første visende timer de 2 sidste minutter af klokkeslet. Uoplyst er kodet V ØNSKE ARB.TID START start 44, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 11: Hvornår ville du helst, at din arbejdstid begyndte? Kodet med 4 cifre, de 2 første visende timer de 2 sidste minutter af klokkeslet. Uoplyst er kodet V GENNEMSNITLIG UGELØN start 48, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 12: Hvad ligger den gennemsnitlige ugeløn på i øjeblikket? (Uden overarbejde og før skatten er trukket) Antal kroner er kodet. Uoplyst er kodet V PRIMÆR AFLØNNING start 52, manglende data: = 9 Spm. 13: Hvordan er du hovedsageligt aflønnet? Enkeltmandsakkord Enkeltmandsbonus Gruppeakkord Gruppebonus Gennemsnit Timeløn/fast løn Andet Uoplyst svarprocent: 99

23 V BEDSTE AFLØNNINGSFOR start 53, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvilken aflønningsform synes du er bedst, hvis lønnen er den samme? Enkeltmandsakkord Enkletmandsbonus Gruppeakkord Gruppebonus Gennemsnit Timeløn/fast løn Andet Uoplyst svarprocent: 96 Monotoni og arbejdstempo V AFVEKSLENDE ARBEJDE start 54, manglende data: = 9 Spm. 15: Er dit arbejde afvekslende eller ensformigt? Meget afvekslende Ret afvekslende Hverken eller Ret ensformigt Meget ensformigt Uoplyst svarprocent: 98 V ARB TILRETTELÆGGELSE start 55, manglende data: = 9 Spm. 16: Hvor stor indflydelse har du normalt på tilrettelæggelsen af dit arbejde? Stor indflydelse

24 En vis indflydelse Meget lidt indflydelse Ingen indflydelse Uoplyst svarprocent: 98 V NORMALT ARBEJDSTEMPO start 56, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvordan er arbejdstempoet normalt? Alt for hurtigt Lidt for hurtigt Passende Lidt for langsomt Alt for langsomt Uoplyst svarprocent: 99 V BESTEMMER ARB.TEMPO start 57, manglende data: = 9 Spm. 18: Hvem bestemmer dit arbejdstempo? Tempoet er bestemt af båndet, kæden eller maskinen Tempoet er bestemt af den gruppe, jeg arbejder i Jeg bestemmer selv tempoet Tempoet er bestemt af ledelsen Andet Uoplyst svarprocent: 98 V ARB.TEMPO UDVIKLING start 58, manglende data: = 9 Spm. 19: Hvordan har arbejdstempoet udviklet sig, siden du blev ansat i slagteri- eller kødindustrien? Tempoet er blevet højere Tempoet er det samme Tempoet er blevet lavere Uoplyst

25 svarprocent: 97 V LOV TIL PRIV. ÆRINDE start 59, manglende data: = 9 Spm. 20: Hvis du har brug for at gå et privat ærinde, kan du så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse? Ja, altid Ja, som regel Nej Uoplyst svarprocent: 98 V NØJEREGNENDE MØDETID start 60, manglende data: = 9 Spm. 21: Er man nøjeregnende med mødetiden på din arbejdsplads? Ja, altid Ja, som regel Nej Uoplyst svarprocent: 98 V SELV BESTEMME PAUSER start 61, manglende data: = 9 Spm. 22: Kan du stort set selv bestemme, hvornår du vil holde pauser i arbejdstiden? Ja, altid Ja, som regel Nej Uoplyst svarprocent: 99 V FÅ PRIVAT BESØG start 62, manglende data: = 9

26 Spm. 23: Kan du tage imod et privat besøg udefra på arbejdspladsen, for eksempel i 10 minutter? Ja, altid Ja, som regel Nej Uoplyst svarprocent: 96 Faglige og ikke-faglige kvalifikationer Ang. spm. 24 (V36-V48): sæt gerne flere krydser. V HURTIGHED start 63, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Hurtighed Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V SAMARBEJDSEVNE start 64, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Samarbejdsevne Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99

27 V FINGERNEMHED start 65, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Fingernemhed Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V INDORDNE SIG start 66, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Evne til at indordne sig Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V VIDEN OM PRODUKTION start 67, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Viden om produktion Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V FYSISK STYRKE start 68, manglende data: = 9

28 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Fysisk styrke Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V KONCENTRATIONSEVNE start 69, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Koncentrationsevne Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V UDHOLDENHED start 70, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Udholdenhed Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V FAGLIG DYGTIGHED start 71, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Faglig dygtighed og erfaring

29 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V RUTINE start 72, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Rutine Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V SELVSTÆNDIGHED start 73, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Selvstændighed Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 V PRÆCISION start 74, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Præcision Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

30 svarprocent: 99 V ANDRE EVNER start 75, manglende data: = 9 Spm. 24: Hvilke evner og færdigheder har du brug for, ved det arbejde, du har til daglig? Andet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 99 Tilfredshed ved arbejdet Ang. spm. 25 (V49-V60): sæt gerne flere krydser. V POS.: FORH. LEDELSE start 76, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Forholdet til ledelsen Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: LÆRE NOGET start 77, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at lære noget i jobbet

31 Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: LØNNEN start 78, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Lønnens størrelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: BESLUTN.DELT. start 79, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at deltage i beslutninger vedrørende arbejdet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: ARBEJDSMILJØ start 80, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Arbejdsmiljøet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst

32 svarprocent: 92 V POS.: FORFREMMELSE start 81, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for forfremmelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: LØNSYSTEM start 82, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Lønsystemet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: BRUG AF EVNER start 83, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at bruge egne evner og kundskaber Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: FORH KOLLEGER

33 start 84, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Forholdet til kollegerne Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: GODT STK ARB start 85, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at udføre et godt stykke arbejde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: ANS.TRYGHED start 86, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde? Trygheden i ansættelsen Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 V POS.: ANDET start 87, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvilke ting er du godt tilfreds med ved dit arbejde?

34 Andet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 92 Utilfredshed ved arbejdet Ang. spm. 26 (V61-V72): sæt gerne flere krydser. V NEG.: FORH. LEDELSE start 88, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Forholdet til ledelsen Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: LÆRE NOGET start 89, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at lære noget i jobbet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: LØNNEN start 90, manglende data: = 9

35 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Lønnens størrelse Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: BESLUTN.DELT. start 91, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at deltage i beslutninger vedrørende arbejdet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: ARBEJDSMILJØ start 92, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Arbejdsmiljøet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: FORFREMMELSE start 93, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for forfremmelse Ikke nævnt

36 Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: LØNSYSTEM start 94, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Lønsystemet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: BRUG AF EVNER start 95, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at bruge egne evner og kundskaber Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: FORH KOLLEGER start 96, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Forholdet til kollegerne Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: GODT STK ARB

37 start 97, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Mulighederne for at udføre et godt stykke arbejde Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 V NEG.: ANS.TRYGHED start 98, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Trygheden i ansættelsen Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 24 V NEG.: ANDET start 99, manglende data: = 9 Spm. 26: Hvilke ting er du utilfreds med ved dit arbejde? Andet Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 75 Arbejdsstillinger V SIDDENDE ARBEJDE

38 start 100, manglende data: = 9 Spm. 28: Er dit arbejde siddende, stående eller gående? (Angiv antal timer på en almindelig dag) Siddende Ingen timer time timer timer timer timer timer timer timer Uoplyst svarprocent: 91 V GÅENDE ARBEJDE start 101, manglende data: = 9 Spm. 28: Er dit arbejde siddende, stående eller gående? (Angiv antal timer på en almindelig dag) Gående Ingen timer time timer timer timer timer timer timer timer Uoplyst svarprocent: 91 V STÅENDE ARBEJDE start 102, manglende data: = 9 Spm. 28: Er dit arbejde siddende, stående eller gående? (Angiv antal timer på en almindelig dag) Stående

39 Ingen timer - gå til spm. 29 (V77) time timer timer timer timer timer timer timer Uoplyst svarprocent: 91 V STÅR PÅ RIST/MÅTTE start 103, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V75 Spm. 28: Er dit arbejde siddende, stående eller gående? (Angiv antal timer på en almindelig dag) Hvis du har stående arbejde: Har du rist eller måtte at stå på? Ja Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 Ang. spm. 29 (V77-V80): sæt gerne flere krydser. V BÆRE/LØFTE BYRDER start 105, manglende data: = 9 Spm. 29: Er du i dit arbejde udsat for følgende: Byrder, som skal bæres eller løftes Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 90 V BELASTER KROPPEN

40 start 106, manglende data: = 9 Spm. 29: Er du i dit arbejde udsat for følgende: Belastninger af kroppen ved skub, stød eller træk Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 90 V VRIDNING AF KROPPEN start 107, manglende data: = 9 Spm. 29: Er du i dit arbejde udsat for følgende: Vridninger af kroppen Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 90 V FOROVERBØJET STILLI start 108, manglende data: = 9 Spm. 29: Er du i dit arbejde udsat for følgende: Arbejde i foroverbøjet stilling Ikke nævnt Nævnt Uoplyst svarprocent: 90 Risiko for og instruktion vedr. arbejdsulykker

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0553 -------- Datamateriale ------------- Bageres arbejdsmiljø ------- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ----

Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- DDA-0691 -------- Datamateriale ------------- Udmeldte og efterlønsmodtagere blandt bagere 1980 -------- -- ------------------ ------ ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn Tuchsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-0326 -------- Datamateriale ------------- Buschaufførers arbejdsmiljø i tre storbyer 1978 -------------- ------------ - --- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Laursen,

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------

Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ DDA-0234 -------- Datamateriale ------------- Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene ------------- -- -------- ---------- - ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere