Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Lægemidler og arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lone Wibroe PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Lægemidler og arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere 1980, som oprindeligt blev indsamlet af Danmarks Farmaceutiske Højskole Institut for Farmaci for Lone Wibroe. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0705). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-0705: Lægemidler og arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere 1980 Primærundersøger: Lone Wibroe. DDA udgave (ved James McCorkindale og Søren Hviid Pedersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (334 respondenter, 260 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (155 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Danmarks Farmaceutiske Højskole, Institut for Farmci. for Lone Wibroe, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i februar 1990 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af James McCorkindale og Søren Hviid Pedersen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0705:

3 Lægemidler og arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere 1980 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Februar 2001 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i

4 forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre

5 statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion.

6 Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Lægemidler og arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere 1980

7 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): arbejdssociologi; socialmedicin og mentalhygiejne. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere; kvindelige bryggeriarbejdere, arbejdsmiljø; bryggeriarbejdere (kvindelige), arbejdsmiljø; medicinbrug i forbindelse med arbejdsmiljøproblemer; lægemidler, brug af i forbindelse med arbejdsmiljøproblemer; arbejdsmiljøproblemer, brug af lægemidler i forbindelse med. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0705: Lægemidler og arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere Primærundersøger: Lone Wibroe. DDA-0705, 1. udgave (ved James McCorkindale og Søren Hviid Pedersen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (334 respondenter, 260 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (155 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Wibroe, Lone. Bedriftssundhedscenter København Øst. Svanevej 22 A, DK-2400 København NV. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Wibroe, Lone. Danmarks farmaceutiske Højskole, Institut for Farmaci. Universitetsparken 2, DK-2100 København Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Formålet med undersøgelsen er: - i relation til et konkret arbejdsmiljø at beskrive arten og omfanget af brugen af lægemidler. - at få en forståelse for faktorer der på individplan har indflydelse på brugen af lægemidler i forbindelse med arbejdsmiljøprobelmer. - at opstille en teoretisk model til forståelse af sammenhængen mellem brugen af lægemidler i forbindelse med arbejdsmiljøproblemer. Undersøgelsen er foretaget blandt kvindelige bryggeriarbejdere i København. Foruden den her beskrevne spørgeskemaundersøgelse omfatter det samlede projekt en observationsundersøgelse samt en kvalitativ analyse på grundlag af tematiserede interviews. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

8 Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): 334. Yderligere oplysninger: Svarprocent: 41. Datasættets størrelse: 334 respondenter; 260 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 81 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: køn; område, kommune, landsdel, etc. beskæftigelse. Kvindelige bryggeriarbejdere i København. Udvælgelsesprocedurer: Totaltælling. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. DK, København. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Spørgeskemaerne uddeltes på arbejdspladsen. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: oprindelige skemaer; enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: SPSS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Da spørgeskemaundersøgelsen kun er en del af en samlet kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, kan ren brug af den kvantitative del lede til mistolkninger. Adgangstilladelse indhentes hos: Wibroe, Lone. BST Frederiksborg. Ventevej 54, DK-3600 Frederikssund. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Wibroe, Lone: Brugen af medicin i relation til arbejdsmiljøproblemer. København: Institut for Farmaci, Danmarks farmaceutiske Højskole, 237 pp. 1987; (2) Wibroe, Lone: Brugen af medicin i relation til arbejdsmiljøproblemer. Bilag. København: Institut for Farmaci, Danmarks farmaceutiske Højskole; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE

9 Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret. Husstandens karakteristika: børn tilstede. Yngste barns alder. Beskæftigelse: Antal år i erhvervsarbejde; antal år ansat på bryggeri; tidligere stillinsbetegnelse uden for bryggerierne. INDLEDNING Dette spørgeskema er en del af en undersøgelse, der laves i samarbejde mellem din fagforening og Institut for Farmaci, Danmarks farmaceutiske Højskole. Formålet med undersøgelsen er, at finde ud af hvor meget og hvilken medicin, der bliver brugt på grund af helbredsmæssige problemer forårsaget af arbejdet. Skriv ikke navn på skemaet. Besvarelserne er anonyme og vil ikke blive set af nogen af dine overordnede. Resultaterne vil blive behandlet statistisk. For at resultaterne kan bruges, er det vigtigt, at alle besvarer skemaet, også selv om man ikke bruger medicin. Det er vigtigt, at alle spørgsmålene besvares. Spørgsmålene drejer sig om dine forhold og dine mening. Derfor bør du udfylde det uden at snakke med andre om, hvad der skal svares. Til sidst i skemaet er der plads til kommentarer, som du meget gerne må skrive, hvis du har mere at fortælle. Når du har besvaret skemaet, lægges det i konvolutten, som lukkes. Derefter afleveres det enten til den person, der uddelte det, eller til din tillidskvinde. Tak fordi du ville være med. KODEBOG V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien 0705 for alle respondenter.

10 V0002 DDA LØBENUMMER start 5, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummering (fra 001 til 334) af respondenterne. Interviewskema.Lægemidler og arbejdsmiljø, kvindelige bryggeriarbejdere 1980 V0003 CASWGT start 9, bredde 2 caswgt V0004 LØBENUMMER start 11, bredde 4 Løbenummer De fleste spørgsmål kan besvares ved at sætte kryds i firkanterne. V0005 HVOR.GAMMEL.ER.DU start 15, manglende data: = 99 Spm. 1: Hvor gammel er du? år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

11 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst svarprocent: 99 V0006 BOR.DU.FAST.MED.ANDEN start 17, manglende data: = 9 Spm. 2: Bor du fast sammen med en anden? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 99 V0007 HVOR.MANGE.BØRN HJEMME start 18, manglende data: = 9 Spm. 3: Hvor mange hjemmeboende børn har du? (skriv 0, hvis ingen) Ingen barn børn

12 børn børn børn Uoplyst svarprocent: 97 V0008 HVOR.GAMMEL.DEN.YNGSTE start 19, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER V0007 Spm. 4: Hjemmeboende børn. Hvor gammel er den yngste? år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 39 V0009 HAR.DU.ØKONOMI.PROBLEMER start 22, manglende data: = 9 Spm. 5: Har du økonomiske problemer? Ja

13 Nej Uoplyst svarprocent: 95 V0010 SOVE.I.FRED.RO.OM.DAGEN start 23, manglende data: = 9 Spm. 6: Er der i din bolig et sted, hvor du kan sover i fred og ro om dagen? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 97 V0011 ÅRS.ERHVERVSARBEJDE.IALT start 24, manglende data: = 99 Spm. 7: Hvor mange år har du haft erhvervsarbejde i alt? år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

14 år år år år år år år år år år år år år Uoplyst svarprocent: 96 V0012 HVOR.LÆNGE.PÅ.BRYGGERI start 26, manglende data: = 99 Spm. 8: Hvor længe har du været ansat på bryggeri? år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

15 år år Uoplyst svarprocent: 99 V0013 TIDLIGERE.ARB..1 start 28, manglende data: = 9 Spm. 9: Hvad har du haft af tidligere arbejde af mindst 1 års varighed udenfor bryggerierne (f.eks. ekspedient i forretning, rengørings arbejde)? Erhverv: Forretning Industri Rengøring Andet Uoplyst svarprocent: 81 V0014 TIDLIGERE.ARB..2 start 29, manglende data: = 9 Spm. 9: Hvad har du haft af tidligere arbejde af mindst 1 års varighed udenfor bryggerierne (f.eks. ekspedient i forretning, rengørings arbejde)? Erhverv: Forretning Industri Rengøring Andet Uoplyst svarprocent: 36 V0015 TIDLIGERE.ARB..3 start 30, manglende data: = 9 Spm. 9: Hvad har du haft af tidligere arbejde af mindst 1 års varighed udenfor bryggerierne (f.eks. ekspedient i forretning, rengørings arbejde)? Erhverv: Forretning

16 Industri Rengøring Andet Uoplyst svarprocent: 14 De følende spørgsmål drejer sig om dit arbejde V0016 FLASKERØMNING start 31, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Flaskerømning: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 38 V0017 DÅSERØMNING start 32, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Dåserømning: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 36 V0018 GROVSORTERING start 33, manglende data: = 9

17 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Grovsortering: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 60 V0019 FIN-FRA-SORTERING start 34, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Finsortering eller frasorteringsbord: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 54 V0020 UDPAKKEMASKINE start 35, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Udpakkemaskine: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 45 V0021 OPTISCAN start 36, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for

18 hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Optiscan: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 47 V0022 KLAREKASSER start 37, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Klarekasser: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 64 V0023 FILTEC start 38, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Filtec: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 40 V0024 ETIKETMASKINE start 39, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken).

19 Etiketmaskine: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 41 V0025 ALUHÆTTEMASKINE start 40, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Aluhættemaskine: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 41 V0026 KARTONOP..MANUELT start 41, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Kartonopretning manuelt: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 36 V0027 KARTONOP..MASKINELT start 42, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Kartonopretning maskinelt:

20 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 36 V0028 BRODAME start 43, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Brodame: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 37 V0029 PAKNING.MANUELT start 44, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Pakning manuelt: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 39 V0030 PAKNING.MASKINELT start 45, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Pakning maskinelt:

21 Ja Nej Uoplyst svarprocent: 39 V0031 MANKOKONTROL start 46, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Mankokontrol: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 38 V0032 PALLEMASKINE start 47, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Pallemaskine: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 35 V0033 FOLIERING start 48, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Foliering: Ja Nej

22 Uoplyst svarprocent: 34 V0034 OPTRÆK start 49, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Optræk: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 50 V0035 KOLONNERENGØRING start 50, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Kolonnerengøring: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 48 V0036 ANDET.ARBEJDE start 51, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Andet arbejde, skriv evt. hvad: Ja Nej Uoplyst

23 svarprocent: 8 V0037 RENGØRING.M.FAST.OMRÅDE start 52, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Rengøring med fast område: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 40 V0038 RENGØRING.U.FAST.OMRÅDE start 53, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Rengøring uden fast område: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 36 V0039 ARB.I.KØKKENET start 54, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Arbejde i køkkenet: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 34

24 V0040 AFLØSNING start 55, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Afløsning: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 30 V0041 ANDET.RENGØR.KØKKEN start 56, manglende data: = 9 Spm. 10: Har du indenfor de sidste 3 måneder været beskæftiget med nedenstående arbejdsfunktioner? (sæt for hver funktion et kryds i ja eller nej rubrikken). Andet arbejde indenfor rengøring/køkken, skriv evt. hvad: Ja Nej Uoplyst svarprocent: 2 V0042 ARBFUNKTION.SIDST.3MND 1 start 57, manglende data: = 99 Spm. 11: Hvilke arbejdsfunktioner har du arbejdet mest med indenfor de sidste 3 måneder? (skriv højst 3 funktioner). Funktion Flaskerømning Dåserømning Grovsortering Finsortering Udpakkemaskine Optiscan Klarekasser Filtec Etiketmaskine

25 Aluhættemask Manu.kartonopretning Mask.kartonopretning Brodame Manu.pakning Mask.pakning Mankokontrol Pallemaskine Foliering Optræk Kolonnerengøring Andet.i.tappehal Reng..m.fast.omr Reng..u.fast.omr Arb.i.køkken Afløsning Andet.reng.-køkken Andet.ej.fra Uoplyst svarprocent: 89 V0043 ARBFUNKTION.SIDST.3MND.2 start 59, manglende data: = 99 Spm. 11: Hvilke arbejdsfunktioner har du arbejdet mest med indenfor de sidste 3 måneder? (skriv højst 3 funktioner). Funktion Flaskerømning Dåserømning Grovsortering Finsortering Udpakkemaskine Optiscan Klarekasser Filtec Etiketmaskine Aluhættemask Manu.kartonopretning Mask.kartonopretning Brodame Manu.pakning Mask.pakning Mankokontrol Pallemaskine Foliering Optræk Kolonnerengøring Andet.i.tappehal Reng..m.fast.omr Reng..u.fast.omr Arb.i.køkken Afløsning

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1077 -------- Datamateriale ------------- Velfærdsundersøgelsen 1986 --------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----

DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20701 --------- Datamateriale ------------- Fagforeningers respons på udfordringer ovenfra såvel som -------------- ------- -- ------------ ------- ----- --- nedefra: En tværnational sammenligning,

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere