Brugere af det juridiske informationssystem Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugere af det juridiske informationssystem 1978 ------- -- --- --------- ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Brugere af det juridiske informationssystem Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Sven Karnov PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M 2. udgave, Hvis der under udarbejdelse af en publikation (dvs. enhver cirkuleret skriftlig fremstilling) er anvendt datamateriale, som er stillet til rådighed gennem DDA, bør såvel den oprindelige dataindsamler som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. 'Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Brugere af det juridiske informationssystem

2 1978, som oprindeligt blev indsamlet af Sven Karnov. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-269). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren).' Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv, Odense Universitet Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Forslag til bibliografisk reference --- FORORD Datamateriale DDA-269: Brugere af det juridiske informationssystem Primærundersøger: Sven Karnov. DDA-269, 2. udgave (ved Morten Predstrup og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (811 respondenter, 541 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (237 pp.). Nærværende 2. udgave af datadokumentationen for datamateriale DDA-269, Sven Karnovs "Brugere af det juridiske informationssystem 1978", er i indholdsmæssig henseende uforandret i forhold til 1. udgaven, som blev udsendt af DDA (dengang beliggende i København) i Eftersom der ikke er foretaget ændringer i selve datasættet, vil 1. udgaven af datadokumentationspublikationen stadig kunne anvendes ved analyse af undersøgelsens data, der som et led i etableringen af standarder for dokumentation blev oparbejdet af Morten Predstrup og som ansvarlig Per Nielsen. I nærværende 2. udgave af datadokumentationspublikationen er der sket en konvertering, således at 1. udgavens begrænsede alfabet (kun store bogstaver) er afløst af fuldt alfabet. Desuden er der sket visse ændringer i de indledende afsnit samt i det format, hvori publikationen er udskrevet af datamaskinen. Endelig er spørgeskemaet medtaget bagest i publikationen; selv om trykkvaliteten af skemaet er dårlig, har vi fun-

3 det det væsentligt at demonstrere for brugere af datamaterialet, i hvilken form spørgeskemaet blev forelagt for respondenterne, som selv skulle administrere udfyldelsen af skemaet. Alle disse tekniske og redaktionelle ændringer fra 1. til 2. udgave er gennemført af Finn Aabjerg Nielsen og Per Nielsen. Det skal understreges, at nærværende publikation er et teknisk orienteret produkt, som er nødvendigt for analyse af det beskrevne datamateriale. Derimod kan man ikke umiddelbart af randfordelingerne i de enkelte variable læse sig til, hvordan den danske befolkning forholder sig til de i undersøgelsen stillede spørgsmål eller hvordan undersøgte karakteristika er fordelt i befolkningen. Randfordelingerne i kodebogen er uvægtede marginaler, som viser fordelingerne hos den gruppe, der faktisk blev udspurgt - og som ikke nødvendigvis uden en vægtning er repræsentativ. Derfor må der ikke publiceres med udgangspunkt i kodebogen alene. I øvrigt skal alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV November 1982 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af

4 adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen

5 Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable.

6 Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Brugere af det juridiske informationssystem 1978 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): jura og kriminologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: juridisk informationssøgning; informationssøgning, juridisk.

7 Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0269: Brugere af det juridiske informationssystem Primærundersøger: Sven Karnov. DDA-0269, 2. udgave (ved Morten Predstrup og Per Nielsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (811 respondenter, 541 variable) med tilhørende maskinløsbar dokumentation (237 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0269. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0269. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Karnov, Sven. KU: Retsvidenskabeligt Institut. Studiegården, Studiestræde 6, DK-1455 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Karnov, Sven. KU: Retsvidenskabeligt Institut. Studiegården, Studiestræde 6, DK-1455 København K. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Us.nr Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. Yderligere oplysninger: SSF styrede projektet via en nedsat projektgruppe bestående af: prof.dr.jur. Stig Jørgensen (Aarhus Universitet), prof.dr.jur. Mogens Koktvedgård (Københavns Universitet), prof.dr.jur. Preben Stuer Lauridsen (Københavns Universitet), politimester Uffe Kornerup (Hvidovre politi) og systemchef Viggo Rasmussen (I-S Datacentralen). Justitsministeriet støttede projektets 3. del (prøveprojekt) med kr Den tekniske og praktiske del af 3. del gennemførtes i samarbejde med I-S Datacentralen. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Det Juridiske Informationssystem, En Brugerundersøgelse. Denne brugerundersøgelse er 2. del af projektet Det Juridiske Informationssystem. De 4 etaper i projektet er: 1. Redegørelse for de i udlandet udførte forskningsarbejder, undersøgelser og projekter. Denne fase afsluttedes den 8. december 1976 med rapporten 'Det Juridiske Informationssystem og Datateknikken.' 2. Gennemførelse af en brugerundersøgelse, der primært skal belyse, hvorledes det eksisterende danske juridiske informationssystem fungerer.

8 3. Foranstaltning af et konkret prøveprojekt til belysning af samspillet mellem det juridiske informationssystem og datateknikken. 4. På baggrund af de 3 foregående etaper fremsættelse af forslag til en udviklings- og handlinsplan for et forbedret dansk juridisk informationssystem. Brugerundersøgelsen (2. etape) omhandler juristers (dvs. advokaters, advokatfuldmægtiges, dommeres og dommerfuldmægtiges) problemer med at indhente juridisk information af relevant art. De 3 hovedproblemer er: 1. At få et sikkert overblik over gældende ret; 2. At få adgang til al den relevante information, der måtte være brug for; 3. At få denne relevante information til rådighed inden for en meget kort tidsfrist. De vigtigste årsager til problemerne er: 1. At mængden af information om gældende ret er stor og vanskelig tilgængelig; 2. At hele denne mængde ikke publiceres offentligt. Spørgeskemaet er inddelt i følgende grupper: Spm. 1-4 : Omkring juristens beskæftigelsesmæssige forhold (anciennitet, hovedbeskæftigelse, arbejdspladsstørrelse). Spm. 5-8 : Omkring juristers og dommeres arbejdsplads (grad af specialisering). Spm : Omkring juristens faglige ajourføring (A. læsning af lovtidende, ugeskriftets domssamlinger o.lign., B. samtaler med kolleger, C. læsning af faglige tidsskrifter). Spm : Omhandler selve den juridiske informationssøgning (tidsforbrug, typer: 1. søgning med det formål at få bekræftet at kilden er korrekt anvendt, 2. søgning efter ændringer til allerede kendt kilde, 3. søgning efter ny og ukendt information). Spm : Omkring de forskellige retskilders betydning (fx juridicielle afgørelser, bekendtgørelser og cirkulærer). Spm : Omkring brugen af de forskellige juridiske informationer, mangler ved og mængden af disse. Spm : Omhandler de konkrete søgeindgange en jurist benytter sig af, (direkte ned i teksten, stikordsregister o.lign.). Spm : Omhandler søgeindgangenes effektivitet og hvorvidt al information opnås, om søgningen uddelegeres og hvilke fysiske placeringer informationerne har i forhold til arbejdspladsen, samt informationernes form. Spm : Omhandler behovet for juridisk information og hvilke tidsgrænser dette behov sætter for indhentning af information. Spm. 40 : Omhandler hvorvidt juristen har et behov for et informationscenter, hvorfra al relevant information kunne fremskaffes. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer.

9 Antal observationsenheder (respondenter): 1000 enheder i oprindelig stikprøve; 189 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): 811. Datasættets størrelse: 811 respondenter; 541 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 40 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: beskæftigelse; uddannelse. Advokat(selvstændig), Advokat(medarbejder), Advokatfuldmægtig, Dommer(HR, LR, UR) og Dommerfuldmægtig. Juridisk embedseksamen. Undersøgelsens population er dommer- og advokatstanden. Undersøgelsen baseredes på antallet af praktiserende advokater (ca. 2700), advokatfuldmægtige (ca. 600), lands- og underretsdommere (ca. 200) 0g dommerfuldmægtige (ca. 250). Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Stikprøven består af 1000 jurister udvalgt i samråd med Socialforskningsinstituttet, advokatrådet og juristforbundet. De 1000 jurister fordeler sig som følger: Advokater : 400 Advokatfuldmægtige : 200 Dommere : 200 Dommerfuldmægtige : 200 Ialt 1000 Den eksakte udvælgelsesprocedure er ikke kendt. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Yderligere oplysninger: Der blev udsendt 3 rykkere, hver med 14 dages mellemrum. Dataindsamlingsmetode: postal undersøgelse (selvadministreret). Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Karnov, Sven KU: Retsvidenskabeligt Institut. Vægtning: Vægtningskriterier: Ingen vægtning foretaget. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af arkivet: ingen.

10 Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Karnov, Sven. I/S Datacentralen af Retortvej 6-8, DK-2500 Valby. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Karnov, Sven: Det Juridiske Informationssystem. En Brugerundersøgelse. Duplikeret rapport til Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; 1978; (2) Karnov, Sven: Det Juridiske Informationssystem. Afsluttende Rapport. Duplikeret rapport til Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; 1979; (3) Karnov, Sven: Det Juridiske Informationssystem. Et Prøveprojekt. Duplikeret rapport til Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; 1979; (4) Karnov, Sven: Det Juridiske Informationssystem og Datateknikken. Duplikeret rapport til Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Uddannelse: respondenten: specialuddannelse, type. cand. jur. INDLEDNING KODEBOG DDA har til denne undersøgelse modtaget kodebog og OSIRIS-fil fra SFI. Oparbejdningen har derfor udelukkende bestået i indlæggelse af DDA-variable (V3 og V4), samt ændring af mellemoverskriftskort (X-kort til S-kort). V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA studienummer. Denne variabel har værdien 269 for alle cases. V0002 SEKVENSNUMMER start 4, bredde 4 Sekvensnummer.

11 Respondent-sekvensnummeret er konstrueret af DDA og identificerer entydigt hver respondent med et 4-cifret, fortløbende nummer. V0003 UNDERSØGELSES NR start 8, bredde 4, manglende data: = 9999 Undersøgelse nr Undersøgelsesnummer tildelt af Socialforskningsinstituttet. V0004 LØBE NR start 12, bredde 5, manglende data: = Løbenummer. Løbenummer tildelt hver respondent af Socialforskningsinstituttet. Specialisering på arbejdspladsen ********************************************** * Spm 1-8 drejer sig om Deres beskæftigelses- * mæssige forhold, samt om Deres egen og Deres * arbejdsplads specialisering. * Vær opmæksom på, at alle spørgsmål om Deres * arbejdsplads kun angår Deres hovedbeskæfti- * gelse. ********************************************** V ANT.ÅR ARB.SOM JURIST start 17, manglende data: = 9 1. Hvor mange år har De ialt arbejdet som jurist? Både nuværende og tidligere arbejdspladser medtages år år år Mere end 20 år Uoplyst

12 svarprocent: 100 V IP.S HOVEDBESKÆFTIGELS start 18, manglende data: = 9 2. Hvad er Deres hovedbeskæftigelse? Advokat (selvstændig) Advokat (medarbejder) Advokatfuldmægtig Dommer (HR) Dommer (LR) Dommer (UR) Dommerfuldmægtig Uoplyst svarprocent: 100 V ANTAL JURISTER ARB.DER start 19, manglende data: = 9 3. Hvor mange jurister arbejder på Deres arbejdsplads, inklusive Dem selv? Det er uden betydning om De pågældende arbejder på heltid eller deltid Kun mig selv jurister jurister Flere end Uoplyst svarprocent: 100 V ANT.PERSONER ARB.IALT start 20, manglende data: = 9 4. Hvor mange personer arbejder ialt (jurister samt ikke-jurister) på Deres arbejdsplads, inklusive Dem selv? Det er uden betydning, om De pågældende arbejder på heltid eller deltid.

13 personer personer personer personer personer Flere end 40 personer Uoplyst svarprocent: 99 V MED ALLE RETSOMRÅDER start 21, manglende data: = 9 5. Beskæftiger Deres arbejdsplads sig stort set med alle retsområder? Ja Nej Uoplyst svarprocent: 98 V A.FORVALTNINGRET start 22, manglende data: = 9 6. (V10-V31) Hvilke retsområder beskæftiger Deres arbejdsplads sig mest med? 6.A. Hovedretsområde: Forvaltningsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V B.KOMMUNALRET start 23, manglende data: = 9 6.B. Hovedretsområde: Kommunalret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst

14 svarprocent: 97 V C.SOCIALRET start 24, manglende data: = 9 6.C. Hovedretsområde: Socialret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V D.SKATTERET/AFGIFTSRET start 25, manglende data: = 9 6.D. Hovedretsområde: Skatteret/afgiftsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V E.ARBEJDSRET/ANSÆTTELS start 26, manglende data: = 9 6.E. Hovedretsområde: Arbejdsret/ansættelsesret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V F.MILJØRET. start 27, manglende data: = 9 6.F. Hovedretsområde: Miljøret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst

15 svarprocent: 97 V G.FÆRDSELSRET start 28, manglende data: = 9 6.G. Hovedretsområde: Færdselsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V H.BOLIGRET OG BYGGERET start 29, manglende data: = 9 6.H. Hovedretsområde: Boligret og byggeret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V I.STRAFFERET start 30, manglende data: = 9 6.I. Hovedretsområde: Strafferet Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V J.PROCESRET start 31, manglende data: = 9 6.J. Hovedretsområde: Procesret Besvaret Ikke besvaret

16 Uoplyst svarprocent: 97 V K.BOBEHANDLING start 32, manglende data: = 9 6.K. Hovedretsområde: Bobehandling og betalingsstandsninger mv Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V L.KONTRAKTSRET start 33, manglende data: = 9 6.L. Hovedretsområde: Kontraktsret, erhvervsmæssige forhold mv Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V M.SELSKABSRET start 34, manglende data: = 9 6.M. Hovedretsområde: Selskabsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 91 V N.SØRET,TRANSPORTRET start 35, manglende data: = 9 6.N. Hovedretsområde: Søret, transportret mv.

17 Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V O.FORSKRINGSRET start 36, manglende data: = 9 6.O. Hovedretsområde: Forsikringsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V P.NÆRINGS/KONKURRENCER start 37, manglende data: = 9 6.P. Hovedretsområde: Nærings/konkurrenceret/ immaterielret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V Q.TINGLYSNING start 38, manglende data: = 9 6.Q. Hovedretsområde: Tinglysning Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V R.PERSONRET start 39, manglende data: = 9 6.R. Hovedretsområde: Personret

18 Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V S.FAMILIERET start 40, manglende data: = 9 6.S. Hovedretsområde: Familieret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V T.ARVERET start 41, manglende data: = 9 6.T. Hovedretsområde: Arveret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V U.EF-RET start 42, manglende data: = 9 6.U. Hovedretsområde: EF-ret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V V.INTERNATIONALRET start 43, manglende data: = 9

19 6.V. Hovedretsområde: International ret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst svarprocent: 97 V SPECIALISER.RETSOMRÅDE start 44, manglende data: = 9 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? Ja Nej, fortsæt med V Uoplyst svarprocent: 95 V A.FORVALTNINGSRET start 45, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.A. (V33-V54) Hvis ja: Har specialiseret sig inden for: Forvaltningsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V B.KOMMUNALRET start 47, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads

20 specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.B. Kommunalret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V C.SOCIALRET start 49, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.C. Socialret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V D.SKATTERET/AFGIFTSRET start 51, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.D. Skatteret/afgiftsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32

21 V E.ARBEJDSRET/ANSÆTTELS start 53, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.E. Arbejdsret/ansættelsesret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V F.MILJØRET start 55, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.F. Miljøret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V G.FÆRDSELSRET start 57, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.G. Færdselsret Besvaret

22 Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V H.BOLIGRET OG BYGGERET start 59, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.H. Boligret og byggeret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V I.STRAFFERET start 61, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.I. Strafferet Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V J.PROCESRET start 63, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for

23 et eller flere retsområder? 7.J. Procesret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V K.BOBEHANDLING start 65, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.K. Bobehandling og betalingsstandsninger mv Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V L.KONTRAKTSRET start 67, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.L. Kontraktsret, erhvervsmæssige forhold mv Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32

24 V N.SELSKABSRET start 69, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.M. Selskabsret Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V N.SØRET TRANSPORTRET start 71, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.N. Søret, transportret mv Besvaret Ikke besvaret Uoplyst Irrelevant svarprocent: 32 V O.FORSIKRINGSRET start 73, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32 7. Har Deres arbejdsplads specialiseret sig inden for et eller flere retsområder? 7.O. Forsikringsret

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ DDA-1344 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: døgnskema for voksne -------------------- ----- --------- --- ------ Befolkningens tidsanvendelse 1987 Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0705 -------- Datamateriale ------------- Lægemidler og arbejdsmiljø, ---------- -- ------------- kvindelige bryggeriarbejdere 1980 ---------- ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- -------

Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- DDA-1609 -------- Datamateriale ------------- Unges valg af videregående uddannelse, 1989-91 ----- ---- -- ------------ ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Bredo PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere