Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav saltet streks fetsild, pris 5-6 og for, kvalitet 3-6 streks, pris 2-20 fabrikvaren 4 kr. pr. maal. alt blev kr. pr. maal. 00 baater og 0 not i Bø i sidste uke fisket 9 700maal, bruk driver fisket. Bjørnør, hvor LETSLDFSKET faldt meget god hvorav saltet 4540 fetsild. Del- der er tilstede 20 gaarnbaater og 4.r i Nor d l and sam t hvor der l tagelsen i fisket er ogsaa her øket be- notbruk, blev ukefangsten 380 maa], uken blev fisket maal, hvor- tydelig i sidste uke, saa der nu er hvorav 350 maal blev iset. Pris 7.50 av blev virket til handelsvare tilstede ca. 500 drivgarnsbaater og pr. maal; kvaliteten var 3-6 tønder fetsild. Drivgarnsfisket i Eids- notbruk. Kjøpefartøiernes antal er streks og mindre. Der blev sat 5 fjorden var smaat, særlig de sidste steget til 70, hvorav 0 dampskibe mindre notstæng. alt inden amtet dage. Naget fiskedes paa sættegarn samt endvidere 4 kiøpere paa land. opfisket maal, hvorav iset 4900 i indre Eidsfjord. Vesteraalsfjorden Fetsildfisket i Nordlands amt har saa- maal, solgt sildoljefabrikker 2020 maal fra Eidsfjorden utover mot Dragnes ledes gjort et stort og glædelig frem- og saltet til handelsvare og Finsæter hadde man en gjennem- støt og utsigterne for fisket i Eids- For Ro ms cl als am t er intet fet snitsfangst av 5 maa}, men meget ujevnt. fjorden er fremdeles gode. Notsilden sildfiske sidste uke. Ved Solum, Valsnes, Storvik, Strøms- synes i sidste uke at ha været noget Landets samlede kvantum fetsild fjord, Grønning og Breivik blev i uken større end før, saa man har opnaadd utgjør til 3 oktober mal sat ialt 8 nye notstæng, derav 8 større nogen partier fetsild, omend av de to mot i 93, i 9] 2, og 0 mindre. Der blev optat i uken mindste merker. Garnsilden er av i 9, i 90 og 34 stæng og der gjenstaar 27, hvor- god kvalitet og jevn størrelse. alt maal i 909. Det saltede av 2 større og 5 mindre. Ukefang- er i amtet opfisket maal, hvor- parti er nu ialt mot sten blev 0000 maal garnsild, hvor- av saltet til handelsvare 03483, 925 i 93, , av blev saltet 8000 fetsild. Av til skjæresild 800 og solgt til i 9, i 90 og notsild blev optat maal, derav sildoljefabrikkerne maa. Resten i 909. aar er iset til med posenøter maal, hvorav mest til hjemmeforbruk, endel er solgt eksport maal mot 7549 i 93, solgt til sildoljefabrikker maal, fersk samt delvis bortført til Harstad; i 92, 3 74 i 9, saltet handelsvare 000 og til Tromsø amt er intet sildefiske i 90 og maal i 909. Til skjæresild 7000 Prisen var for anmeldt for sidste uke. sildoljefabrikkerne er solgt 4990 maal garn sild kr pr. maal, for not- Finmarkens amt er der for mot i 93, 7477 i 92, sild til handelsvare kr. 4-8 og for sidste uke anmeldt litt sildefiske med i 9, i 90 og fabrikvaren 2-3 pr. maal. Størrelsen not. Endel pen garnsild er fisket i maal i 909. var for garnsilden omtrent som før, for Porsangerfjord, hvor der var utsigter Storsildfisket. Et forlydende om notsilden mest seks og femstreks. til stængning. Øksfjord er sat 2 og at der ved Halten er faat storsild paa Kvaliteten er fremdeles god. Deltagel- i Nufsfjord l mindre stæng. Da Øks- sættegarn mangler bekræftelse. Paa sen i fisket er mere end fordoblet i fjord er anset for en av de bedste Svinøhavet (Søndmør) skal der i de uken, idet der nu deltar 000 drivgarns- sildefjorde i Finmarken synes utsig- sidste dage være set megen rørelse baater, 9 notbruk og 7 posenotbruk terne for sildefisket her at være bra. (hval og fugl) der skulde tyde om til samt 6 kjøpefartøier. -- Bø fiske- Altenfjord er formerket endel smaa- stedeværelse av sild, men der har hittil des ogsaa bra. Med drivgarn paa stræk- sild. En hel del av silden benyttes saavict vites ikke været gjort noget ningen Gudvaag-Gaukværøy hadde til agn for torskefisket. drivgarnsforsøk. En av Aalesunds stør man fra 0-70 maal, mest 3-4 streks Søndre Trondhj ems am t fiske- ste fiskedampere Nordmanden' gik vare, udmerket kvalitet. Garnsildpri- des ubetydelig i sid ste uke. Aafjor- forrige uke ut paa forsøksfiske efter sen var fra kr. 3-9, gjennemsnit- den blev opfisket 220 maal, hvorav sild paa feltet ved Færøerne. Det lig kr. 7 pr. maal. Ved Gudvaag 200 iset. Silden var seksstreks og anerkjendelsesværdige foretagende er blev ogsaa sat 2 store og l mindre mindre og prisen var kr. 9 maalet. 4 for privat regning. notstæng, væsentlig kun smaasild, der mindre stæng blev sat. Der er tilstede ngen i s l and s s i d indførtes i sidste var lite anvendelig til handelsvare. Av 20 garnbaater og 5 notbruk. Bjugn uke. de' optagne 000 maal notsild blev sattes 2 mindre notstæng. Ukefang- Makrelfisket er nu helt avsluttet.

2 408 UKEN'l'LGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 november 94 K V!Cl i t e fi s k 8 t fra Aalesund har i uken git et bra utbytte. De ildkomne dampere hadde jevnt pene fangster kveite og litt rundfisk efter 8 dages tur. 3 dampere der hadde været ute over 8 dage hadde fra kveite og 2000-f) rundfisk. Veirforholdene har været gode. Saltsildmarkedet. Prisen var sidste uke i Stettin for vaarsild Jfb , for fetsild 3 K 58-57, 2 K 54-53, K og for MK mark pr. tønde. For islandssild betaltes 34-30, for skotsk, stemplet fulls 64-62, matfulls 62, matties 52-50, ustemplet fuls matfulls 55-45, matties Hamburg var prisen paa islandssild , vaarsild 34-32, skjæresild Jf0. pr. tønde. r Kønigsberg er markedet flauet av i siclste uke. * lopslag 48, telegram av 24 oktober fra amtmanden i Bodø, skal der ifølge indløpen meddelelse staa: 7 posenotdampere poset ialt 4000 maal, alt fabriksild, istedetfor som tidligere opgit maal. Veiret Meteorologiske bserva tor i u m beretter: Paa Sydkysten har vinden hele uken staat paa østkanten, idet den har svinget mellem sydost og nordost, lørdag var den tildels stormende; ellers er den for det meste angit som frisk. gsaa Vestkysten har hat østlig vind, som paa Stavanger- og Haugesundskanten blæste sterk eller stormende onsdag og fremdeles var temmelig sterk torsdag, mens man ved Bergen eller nordenfor gjennemgaaende hadde vind av ringe styrke. r det nordenfieldske har der hele uken hersket rolig veir med vind fra østkanten. Lofoten blæste dog laber søndenvind de tre sidste dage i uken. Paa landets nordlige kyster har heller ikke vinden optraadt med synderlig styrke; men den har været adskillig varierende av retning, saaledes mandag torsdag og fredag vestlig, tirsdag nordvestlig, onsdag og lørdag sydlig eller sydvestlig. Beretningere Fetsildfisket. Lensmanden i Bjørnør indberetter 29 oktbr. : Sildefiskeberetning fra Bjørnøl' distrikt for n;0'8 Fl-2!) oktober HH4. Der er i disse nker sat 5 mindre notstæng Stoksnnd. Garnfisket ubetydelig. Der antages opfisket 380 maal. Herav alltages iset 3fi maal, saltet handelsvare 30 tønder. Resten til hj emmeforbruk. Sildens kvalitet er 5-6 streks og mindre. Pris pr. maal :Med det tidligere opfiskede kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt 80 maa. Derav iset 6,50 maal, saltet handelsvare 630 tønder. Resten til hjemmeforbruk. Tilstede 20 garnbaatel' med 40 mand og 4 notbruk med 60 mand. Fefsildfisket. Telegrammer. pslag 43. Molde 2/: ntet sildefiske forrige uke. Amtmanelen. pslag nr. 44. Tron(lhjem 3/Q: Aafj orden lensmandsdistrikt er i forløpne uke opfisket 220 maal, hvorav iset 200 maal, saltet handelsvare 30 tek, resten hjemmeforbruk. Kvalitet 5-7 streks, pris pr. maaltønde fersk 9 kr. Der antages sat 4 mindre notstæng, middelfangst / 3 maal. Tilstede ved ukens slutning 20 garnbaater med 40 mand, 5 notbruk med 80 mand 2 fartøier. Bjugn lensmandsdistrikt er i uken opfisket 290 maal, hvorav 00 not sild 90 garnsild. Herav iset 80 maal, saltet handelsvare 300, resten hj emmefol'bruk. Kvalitet 3-6 streks, pris 2-20kr. Sat 2 mindre notstæng, middelfangst /3 maal. Tilstede ved ukens slutning 00 garnbaater med 300 mand, 0 notbruk med 80 mand, dampskib. Bj ØrnØr lensmandsdistrikt er i uken opfisket 380 maal, herav iset 350 maal, saltet handelsvare 30 Kvalitet 5-6 streks og mindre. Pris pr. maal Sat 5 mindre notstæng. Tilstede ved ukens slut- ning 20 garnbaater, 40 mand, og 4 notbruk med 60 mane. alt opfisket inden amtet maal, hvorav iset 4900 maal, solgt sildolj efabrik maal og saltet handelsvare tell'. Stiftamtmallden. pslag / 0: En mængde pen gamsild i Porsangerfjord. Utsigter for stængning. ntet notbruk. Amtmanden. pslag 50. Vadsø 3/0: Øksfjord 2 mindre stæng, Nufsfj ord mindre stæng, smaasild formerket Altenfj ord. Amtmallden. pslag 9. 2/: Til 3 oktober meldt optat maal fetsild, hvorav iset 2400 maal, solgt sildolj efabrikker maal, saltet fiskepakkede tønder mot i 93 og i 92. Utenlandske fiskerier a Uken 25-3 oktober. Det sve n s k e s i de fis k e. D rivgarnsfisket i Kattegat er nu avsluttet. Regner man med drivgarnsfisket utenfor Hallans lens kyster er der antagelig med drivgarn opfisket ca voll sild (l von -== 80 stk.). V ærdiutbyttet for dette fiske anslaaes til ca. kr Snurpenotfisket fra Bohuslen gaven ukefangst av 9290 bl. mot i tilsvarende uke ifj or 0 00 hl. alt er iaar fisket hl. mot hl. i 93 og ca hl. i 92 til samme tid. Der er iaar saltet 325 hl. mot ifjor 345 hl. 'ril Hamburg blev i sidste uke utført 7900 kasser svensk sild. Prisen var fra 28-8 mark, for prima vare mark kassen. Det hollandske sildefiske pslag 48. Bodø 3/0: Hadsel: Drivgarnfisket i Eidsfj orden denne uke smaat, sid ste nat. Sættegarn indre Eidsfjorden 0- maal. Vestel'aalsfjorden fra Eidsfjorden utover mot Dragnes. Finsæter gjennemsnitlig 5 maal men meget ujevnt. Sidste nat smaat, hadde en ukefangst av 20 5 mot 8 nye notstæng ved Solum, Valsnes, Storvik, Strø mf jord, Grønning, Breivik, derav 8 større, i tilsvarende uke ifjor 45 7 alt 0 mindre, optat 34, gjenstaar 27, derav 2 er til 28 oktober ilandbragt større, 5 mindre. pfisket denne uke garn-.'. sild 0000 maal, alt saltet handelsvare 8000 mot l 93, tønder. ptat notshd maal, derav 92 og i 9. Prisen posenøter 3500, solgt fabrikker maal, d k d. saltet handelsvare 000 tønder, skjæresild er steget fra foregaaen e u e me over 7000 tønder til hjemmeforbrnk og solgt fersk gylden pr. tønde. Fuldsilc betaltes 300 maal. Priser garnsilc 8-2, notsilc. 'ld f. handelsvare 4-8, fabriksild 2-3. Sortement med fra bl og toms ra kvalitet garnsild omtrent som før. Notsild gylden pr. tønde. mest seks- og femstreks. Tilstede 000 dri -.. f' l '. '\:T vere, 9 notbruk, 7 posenotbruk, 6 kjøpere. Det eng el s k e sld e S {e l!.l. ar- Bø ved Gudvaag sat 3 stæng, 2 store og mouth -Lowestoft har ifølge telegram mindre, kvalitet væsentlig smaasild, kun lite... H l k b anvendelig til handelsvare. Drivgarnfisket fra fiskenagenten u av 30 o to er paa strækningell Gudvaag-Gaukværøy fra en totalfangst av crans mot 0-70 maal, sortement garn sild mest 3 og 4.. D l l k streks, udmerket kvalitet. Pris 3-9 gjen- fjor Cl ans. et sa tec e vannemsnitlig 7 pr. maal. Notsild optat 000 tum er endnu ukjendt, men kan formaal opfisket uken 9700 maal, hvorav saltet. ' ' l handelsvare 4540 tønder. Av notsilden solgt menthg sættes t en 60 a ter. til fabrikker 800 maal saltet skjærsild, 00 Efter fiskeri agent Johnsens necentønder handelsvare, 200 tønder 4-6-streks.. ' l fi k Pris notsild handelsvare 5-6, fabriksild 4 staaende beretmng V c et sees at s et pr. maal. Tilstede 6 notbruk, ca. 500 drivere, i de sidste dage har været godt. 70 kjøpefartøier, hvorav 0 dampskibe samt D. k k k' lf' k 4 landkjøpel'e. alt inden amtet opfisket eta m e r ans e m a e se maal, hvorav saltet til handelsvare bar ifølge telegram fra konsulatet i tønder, til fabrikker maal, kb. l. saltet skjærsild 800 tønder, solgt resten Boston av 30 o to el et sa tet part hjemmeforbruk og fersk samt delvis bortført av 342 tønder mot 7477 i 93. til Harstad. Amtmanden. pslag 49. Tromsø 3/0: ntet sildefiske anmeldt denne uke. Stiftamtmanden. Prisen var 5 dollars pr. tønde.

3 4 november 94 UKENTLGE MEDDELELSE FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 409 Fra Norges fiskeriagent i England, dat. Hull 29 oktober 94. Det eng el s k e s i de fis k e. Fisket i uken under oversigt, gjorde adskillig fremgang. Yarmouth utgjorde totalfangsten i forrige uke crans. Totalfangsten ved Lowestoft for den hele sæsong til 24 oktober crans. Fiskerflaaten er iaar, som tidligere berettet, ikke nævneværdig stor, men den bringer tiltorvs mere end tilstrækkelig forsyning for det indenlandske behov. Priserne er ikke værst som forholdene ligger an, idet fersksilden veksler mellem 3/ -8/. A vsætningen er overalt træg for røktsild, hvorfor der maa saltes adskillig. Veiret begunstiger fiskerne iaar ogsaa, som tilfældet var ifjor under hele sæsongen. dag berettes om storfiske ved Yarmouth og Lowestoft; prisen er nede i 3/-4/, som antagelig gaar end lavere længere ut paa dagen. Der skibes endel sild via London og Liverpool, antagelig for middelhavet og Amerika, nord og syd. Tiden er nu jnde for konsum av røkt sild i alle latinske lande og flaaten tar ogsaa en god del. K va liteten av silden betegnes som udmerket, saa det er vel sandsynlig at der eksporteres større partier spekesild til De Forenede Stater. Størsteparten av det saltede kvantum forblir overliggende til vaaren. Jeg hitsætter følgende tabel for fisket i uken oktober: Telegrammer. Sildefisket Bohuslen. pslag 4. 2/] : Ukefangst 9290 hl. notsild. Totalfangst hl. hvorav saltet 325 hl. Det engelske sildefiske. pslag 4. 30/0: Fiskeriag'ent Johnsen, Saltsild markedet. Hull, telegraferer: Totalfangst sildefiske Yarmouth-Lowestoft 6559 crans. Saltede kvantum ukj endt. Det hollandske sildefiske. pslag 4. 2/: Hollandske sildefiske til 28 oktober tønder mot i 93, i 92. Priser fuldsild , ihlen gylden tønden. Sardinfisket. Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 2/: Vigo, Gijon, Santander slet. Det amerikanske makrelfiske. pslag 6. 30/0: Konsulen Boston telegraferer: Amerikanske makrelfiske saltet 342 tønder mot 7477 i 93. Pris 5 $ tønden. Markedsberetninger m. V Uken 25-3 oktober. Fiskeriagent Asserson meddeler under 24 f. m. Fra Geesteminde meldes under 22 oktober: dag ankom en vognladning fersk fisk fra Trondhjem. Kvaliteten var meget god. Der opnaaddes følgende priser: Hyse 22, flyndre 22, torsk 4 pf. pr. CjJ). Fiskeriagent Johnsen indberetter under 29 oktober: Ferskfiskmarkedet. Med uregelmæssig tilførsel og smaa fangster er priserne paa fersk fisk steget til tidligere høie noteringer. Kveite staar i 0/-4/. Flyndre 7/6, hyse 4/ levende torsk 3/6, smaatorsk 2/3, lange 2/, hvitting 2/6, kolmule 5/, Alt per stone fl 6 / 4 kilo. Telegrammer. pslag. 2/: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Saltsildmarkedet svakere, hvad der tilskrives de store tilførsler. Priser for alle sorter tilbakegaat, liten forretning. Man anbefaler at indskrænke tilførslerne foreløbig. Stettin: Priser vaarsild 34-32, fetsild KKK 58-57, KK 54-53, K 52-48, MK 40-38, islandsk Skotsk stemplet fulls 64-62, matfulls 62, matties 52-50, ustemplet fulls }6-55, matfulls 55-45, matties Hamburg: Pris islandsksild 34-32, vaarsild 34-32, skj æresild Kønigs berg: Markedet flauet av. F ersksi dmarkedet. pslag 2. 3/0: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona : 00 kasser frossen smaasild, - / 2 JiJ. kassen. pslag 2. 2/: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona: Uketilførsel 7900 kasser svensksild. Priser 28-8, prima JlfD. kassen. Ferskfiskmarkedet. pslag 3. 28/0: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona: 7 kasser fisk, hyse 7-22, gammel vare 3-4, flyndre 8.:...0. pslag 3. 3/0: Fiskeriagent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona : Torsdag pr. j embane 40 kasser fisk, hyse 20-27, flyndre gaar Castor 38 kasser, hyse lys 26-32, mørk 5-25, kveite 30-70, flyndre 3-3. pslag 3. 3/ : Fiskeriag'ent Asserson telegraferer: Hamburg-Altona: 59 kasser fisk, hyse lys 27-37, mørk 5, kveite:23-64, flyndre 8-25, torsk 22-24, lange 2. Klipfiskmarkedet. pslag' 5. 3/; Generalkonsulen Bilbao telegraferer: mport 3250 norsk, 960 færøisk. Salg Beholdninger Priser og Santander salg 850 norsk. Beholdning 900 norsk. Priser uforandret. Paris 04.50, London De irske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland) Juli 94 Juli 93 wts..q wts. For alle sorter tils Specifisert for følgende sorter: Sild... Makre...,... Torsk... Lange l'''' l. Hyse ti. Cl.'''''''''''... Flyndre l l lj,209

4 40 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 november 94 Fiskeprisen paa Nyfundland i laar. Tilvenstre i rubr. staar datoen, tilhøire prisen, dollars pr. KvintaL (6 dollars pr. kvintal = 9 kroner pr. veg't) Juli _ August..., , September ktober , ! November = Desember.... Fiskemarkedet i Bergen. msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (pslag paa Bergens børs). Varesort i Mandag: Tirsdag nsdag Torsdagl Fredag Lørdag 26/0 27/0 28/0 29/0 30/0 3/0 rrran: kr. kr. kr. kr. kl'. kr Prima koldklaret damptran Blank industri el Brun tran pr. 06 / 2 i fate Brun blank industriel Rundfisk: Samfængt Fetsild, garnsild o D.' - 20/2 2/ / Distrikt Fetsildfisket 94 til 3 oktober. alt optat maal l Derav set maal Solgt Sildelje- fabrikker maal Saltet Tromsø amt Nordlands amt... ' Namdalen Søndre Trondhjems amt Romsdals amt Nordre Bergenhus amt alt :Mot i i ] i i ' i Konsulatberetninger. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 26 oktober: mport og omsætning fra 8-24 oktober 94 av klipfisk, alt pr. kvint al a 50, androg til: Bilbao. mport pr. dis Santa Cruz 3000 norsk og 60 færøisk. Salg 900 norsk og 20 færøisk. Beholdning pr. 24/0 700 norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til pesetas 54 a 56 for norsk og pesetas 66 a 72 for færøisk. Santander. mport pr. dis Santa Cruz' 760 norsk. Salg 700 norsk. Beholdning pr. 24/0 750 norsk. Prisen for ste sort opgaves notert til pesetas 53 a 55 for norsk. Paa Madrids -- børs notertes idag: Pesetas pr. Æ a/v l/london. følge meddelelser fra vicekonsulaterne angaaende sardinfisket i forrige uke var dette godt i Santander, nogenlunde godt i Gijon men slet i Vigo, hvor der kun opfiskedes 936 kurver. Rognmarkedet i Vigo forts ætter flaut. Beholdningen av rogn ved ukens slut ansloges til omkring 550 tønder. gsaa paa disse kanter har der været rigt sardinfiske like til det sidste. l Det kjølige veir, der nu er begyndt, vil formodentlig virke uheldig paa fisket. Fra legationen i Havana, dat. 2 oktober: Angaaende klipfiskmarkedet i Havanna i tidsrummet 28/9_8/0 meddeles følgende:

5 Priserne! 38 ntet 4 november 94 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 ndførselen androg til 308 kasser og Statistik over Hollands sildefiske og sildehandel i september maaned. 00 tabaler. Beholdning pr. 9 /to var anslaat til 9 06 kasser ialt, hvorav norsk fisk 4 300, skotsk 3 500, og kanadisk l 300 kasser, samt tabaler kanadisk. Priserne var ifølge Revista ficial for norsk fisk $ 8.50-$ 8.00, for skotsk $ 7.00 og for kanadisk $ 5.50; der noteres for den norske vare $ 8.50, skotsk $ 7.00 og for kanadisk $ Fra konsulatet i Bordeaux til Utenriksdepartementet, dat. 7 oktober 94: Der ankom av klipfisk i september maaned hertil: sland, 4 skibe med og Nyfundlandsbankerne, 9 skibel med 04 06, mens utførselen! i samme tidsrum var til <:',.' Dpamen talien Martinique-Guadeloupe Andre l!anele ;, Markelet er som ventalig kan være stille. kan noteres til fres !pr. 55 for raafsk og fres pr. 50 for tør vare. (Vecl fiskeriagent Asserson). ndbragt fra sjøenl): Fuldsild Matjes Tomsild Uganet Tils. September tdr Tils.9 mdr tell' n d f ø l' sel f l' a u t l and et: 2) Totalsum av egen fangst og indfør Norge sel: 2) Fra generalkonsulatet Lissabon, Andre lande September dat. 7 oktober 94: Tils. september Siden beretningen av 7 ds. kom Tils. 9 maaneder sis S. Mateo med 560 tons klipfisk. Tils. 9 maaneder 'l Av det gamle parti ex. Santiago og Condor' eksisterer der 420 tons, Ut før sel a v s i l cl : 2) Sept. 94: Til Amerika 7406 som noteres med esc Afrika.. 68 Ex. San Mateo er 'der paa lager 20 tons og noteringen er esc Europa Tils. september A v de 300 tons av førstnævnte partier, som er utgaat siden sidste beret Tils. 9 mdr ning er størsteparten sendt i konsignation _9 3_._._._. 3_8_5_6_0_9,, til provinsen, hvorfra der meldtes at endel blev konfiskert av autoriteterne ) tønde 20-2) tønde = 50 som skadelig for helbreden. De irske fiskerier. Forleden kom det første portugisiske (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). ekspeditionsskib fra Nyfundland med 50 tons salt fisk, som med det gode August 94 August 93 veir vi har, snart vil være færdig for wts..g wts..g markedet. De øvrige skibe vil nu komme slag i slag. Til porto bragte,,8. Mateo 800 For alle sorter tils tons. Speeifisert for følgende sorter: Paa lager findes : Sild tons norsk klipfisk og 067 Brisling tons engelsk klipfisk, hvorfor priserne Makrei noteres fra. esc. 9-3 for norsk og Torsk esc for engelsk fisk. Lange o Salget er-trægt og priserne lave paa Sei... - grund av rikt sardinfiske paa de kanter Hyse a'''' Flyndre l 035 Kveite ;----..;...---o: September 94 September 93 For alle sorter tils. Speeifsert for følgende sorter: Sild.... Brisling.... Makre.... Torsk.... Lange.... Sei.... Hyse.... Flyndre.... Kveite.... Cwts Cwts =

6 r - 42 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKTØREN 4 november Statistil< over det hollandsl<e sildefiske til 2 oktober. Av fiskel'iagent Asserson fartøier Pris pr. tønde: Fuldsild Tllsild gylden gylden T Sommer- og høst-sildefiskeriernetil 24 oktober, det saltede kvantum. 94 tdl'. Skotland l Holland... i Tyskland..., ] Norge, fetsild Do., Nordsjøsild sland , England.... ca ca ca ca , Tils. l Chicago saltsildmarked. New York. The Fishing Gazette' New York Notering paa norske fiskevarer pr. 2 september. 8 september 94. Selv til de nuværende høie priser (Efter The Fishing Gazette.) har efterspørselen efter hollandsk sild Makrel, nr.... $ været meget stor, og enhver sending som ankommer er blit opkjøpt av impor tørerne med det samme. Børsspeku lanterne meddeler, at beholdningerne meget hurtig blir forbrukt, og ingen Sild, fet, KKKK av dem har meget usolgt paa lager. slandsk, '-3.00 Det synes som om dette marked vil Skjæresild Sardiner, /4 æsker med nøkkel /2 m. nøkkel /6 m Makrei, 4 oz. daaser.35 Sardinhandelen. Situationen i sardiner er, skriver Fishing Gazette, alt andet end betryggende, set fra Londons synspunkt. Franske sardiner bestemt for England er lagt beslag paa av den Franske Regjering, og det er umulig at vite naar skibning igjen blir tillatt. Alle franske fiskere optil 50 aars alderen er kaldt til flaaten, saa at fangsten i resten av sæsogen neppe vil bli stor. Fra Portugal kommer besked om at utførselsforbudet vistnok vil bli hævet snart Kveitefisket i Alaska.. (Rettelse). rette sin opmerksomhet paa norsk og skotsk sild for at utfylde efterspørselen efter hollandsk. Der er ingen forandring paa makrelmarkedet, og priserne er blit notert fra Norge for norskfanget makre, men impor'tørerne venter til de erfarer mere om situationen. Brisling etc. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 9/ 0-24/ Brisling pr. sild pr. Pris Smaa- Pris Hvorfra skj. skj. skj. skj. L. og M. amt Stavanger amt - - l 290' 2.00 S. B.-hus = amt S.T.-hjems amt Tils Røkt.. -= Tomat. - - r 350 Tils Ved en inkurie indsnek sig i forrige Desuten 00 skj. blanding a kr. 3 nummer en feilagtig oversættese av fra Stavanger amt, røkt. 675 skj. blanding a kr. 3 fra S. Bergenhus amt, ordet trawl som blev gjengit med røkt skj. mossa a kr fra trawl. det amerikanske sprog be- Stavanger amt, røkt. tegner imidlertid trawl ikke en slæpe- V ær di brisling, kr. l not men liner eller bakker. virkelig- - smaasild leten fiskes kveiten i Alaska som hos - blanding os, paa line (gangvad ). mossa... _. _.,,_-----'-_8 2_.5_0 kr , Kystmakrelfisket 94. Hvortil indbragt Til Bergen..,... 0/J Espevær... /8 Hisken /8 Haugesund... '29/8 Skudenes /9 Stavanger / 9 Egersund, gne 7/0 Farsund... 8/0 Kristiansand.. 26/ 9 Grimstad... 3 L/l Risør /7 Kragerø (Skaatø) 4/ 0 Langesund... 3/0 Fredriksværn ' 5/9 Hvaler... 22/ 8 uken stk. Nyfundlands ndbragt alt stk Tils klipfiskeksport indtil 9 oktober. Kvintaler a 50 til: 93 Portugal Spanien... '28442 talien : Br. Vestindien Brazilien.... Kanada.... England.... Skotland.... U. S Andre lande uken 26/9_2/0 } 3/0-9 /0, 2/ 9 _8/ 9 } 9/ 9 _25/9 5/9/9 30/ 8-4/ 9 32/ 8 _29/ 8.. 5/ 8 _22/ 8 ---' alt

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 24 oktober 94 og uken, som endte 24 oktober. Fetsild Nordsjø- slands- Klipfisk, Klipt., is- Rot- Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Vaarsild og skaa- Storsild Brisling Rundfisk Sei Rogn Blank Brun Haa- Toldsteder sild sild norsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank ret sild l kjærr tell'. tell' Kristiania Sandefjord , Krisuansand !'lekkefj ord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen ) Florø , Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø \lldl'e alt l l uken J _222668_ \ \ Tv!dsteder Kristiania.... Sandefjord... Kristiansand Flekkefjord Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen.... Florø.... Aalesund... Kristiansund ' Trondhjem... Bodø.... Svolvær.... Narvik..... Tromsø... Hammerfest Vardø Vadsø Andre Hval- Sæltran tran tell' Bottlenosetran 2343 Sildetran Sild; ferskl Sild, røkt ks l' Makrel, saltet ' ukeil Makrei, fersk 8550 Laks, fersk Levende aal 9740 Anden fersk fisk 6459 Hummer fik,saletfisk saltetl Sildemel fartøi ' stk. i ) = / ! Fiskeguano Sælskind Hermetik Z o < CP 8 o CP...; c: Z ;.3... Q t::; 00 i':;j o Z o 00 i':;j to-; to t::;... ':;l i':;j ;d > i':;j to-; 00 tzj to-; t::; -3 '0. ;d ej::..... en

8 44 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 4 november 94 Kinas import fra Norge i 93. Utdrag av incbel'etning fra konst. generalkonsul J ø r gen E it z en, Shallg}ul,i til U tenrikscepartementet. Av enkelte fiskesorter, som nærmest niaa henregnes til delikatesse-varer, sælges der noget i Kina, saaledes en del finere sild, ansjos, smaamakrel og (Forts) lignende. Størstedelen derav kommer virkning paa varens kvalitet. Hvis der imidlertid fra norsk side kan leveres fiskesorter - tørrede eller saltede -, som - uten at varen i væsentlig grad forringes under den lange transport fra Europa - kan leveres til priser, som ikke ligger meget over de foran nævnte, bør der være Fisket paa sland har baade i vinterog sommersæsonen været omtrent normal for størsteparten av trawlerne og motorbaatene. Tyve trawlere er hjemmehørende paa sland, hvorav de fleste i Reykjavik. De iset sin fisk de første 2 vinter- mulighet for at kunne indarbeide dem maaneder, januar og februar, og fisken paa det kinesiske marked. blev solgt til Grimsby og Hull. Mot slutten av februar og i begyndelsen av mars begyndte de at salte fisken som de fortsatte med indtil slutten av juni. Derefter enten fortsatte de med at fiske og ise fisken eller at fiske sild med Ved siden herav indføres der ogsaa fra de europæiske lande - transportert snurpenot paa Nordlandet. juli og fra de samme lande noget, omend ikke i kjølerum - og opnaar ganske gode august gik 6 trawlere ut paa sildefiske. d. d d priser herute. Men omsætningen er meget, klipfisk (stokfisk? - re co - Da krigen brøt ut losset de fleste av paa den anden side liten, da varen fish), væsentlig til bruk for den eurokun finder avsætning hos den europæ trawlerne fisken i Reykjavik, og nogen pæiske befolkning. Priserne for denne av baatene sluttet ganske med fisket. iske befolkning. vare varierer ogsaa sterkt, men ligger av baatene reiste til Fleetwood, hvor Av hermetiske fiskevarer synes selvfølgelig en god del over de opgivne fangsten blev solgt for kr De.J! 'ld der at være en stigende import til øvrige trawlere gjenoptok snart fisket, prser 0' Sl. K' S'ld d' :. h d Al. df l f K d A 'k mao l og sar mer utglør ove- ørse ra ana a og men a.. for at reise til Hull og Grimsby med h l t f d l t fi k 'kk mængden. Norske s a l' dl n er har utvlar c en s ore l' e, a s en le.. sin fangst. un :) l t t somt et stgende marked, væsenthg hos d er nogen oe av ranspor en pas-... d t. k den europælske befolkmng. Hos den serer d e varmere, ene l Sl e ropls e..... Fiskeriskole i Amerika. kl '.J! lmater k' l f. df l f kmesske befolkmng synes de bllgere t 0rs Je ra ørs en ra... (Fish Trades Gazette 3 oktober 94). ' h' t t'l l merker av portugsske sardmer at ha Europa, som er envs en ang d... l en største avsætmng. transport gjennem de tropske farvane e. Universitetet i Washington har besluttet at etablere en fiskeriskole, som særdeleshet faar dette betydning ved sildeimporten, hvor varens befordring vil bli den første i sit slags i Amerika. gjennem de tropiske klimater meget Torskefisket ved sland. De regulære kurser vil vare i 4 aar, ofte viser sig at ha en uheldig ind- (Fish Trades Gazette 3 oktober 94). men det antages at der ogsaa vil bli avholdt et sommerkursus for fiskere. Endvidere kan oplyses at de Forenede Staters Fisheries Bureau har aapnet en avdeling i Seattle, hvis speeielle opgave er at holde tilsyn med fiskerierne paa Pacifickysten. fien eral=rapp ort om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). fov:::;:mtill kva:'! til Hvad der fiskes l uken, men ameldes orsent til at komme. med, optages l følgende ukes rapport. 3 / 0 94 l 3/0 94 (Quantities reported too late to be mcluded m the report for this week are add.ed to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) i Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries):. Vaarsildefisket (Spring Herring), februar-mars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket juli--desember )..., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barres, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktobe:r, desember, februar: a) for, vestlandet (the 'Vest Coast) ny sæson... maal a 50 liter b) for østlandet (the South Coast) do maal a 50 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember ) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Nrray) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from, the North-Sea, salted for export to Ameriea) ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Hering used fresh is not included.) 2) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert.i is. eller saltet :und fr det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandmolvlan market, S not lllcluded.) Ved eftertryk av disse meddelelser m 3. a Fiskets Gamg angives som kilde.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fra flskeridirektoren

fra flskeridirektoren U kent l j ge med'delelser for norsk fis keri bed r'i ft fra flskeridirektoren 6 aargang Onsdag desember 1915 Nr. 48 Norske fiskerier. til hermetikfabrikker 200 maal, pris 60 kroner maalet. Hvis veiret

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47

Onsdag 22 november 1916 Nr.. 47 Uk~ntng~ m~aa~~ls~r for norsk fjsk~rib~crift fra fjsk~ridir~kt0r~n 7 aargang Onsdag 22 november 96 Nr.. 47 nqrsk~ fjsk~rj~r. Uken 28 november. 8 ds. indkom 2 dampskibe til ri Finmarkskysten har gjennemgaastiansund

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere